Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Acht de ander uitnemender dan jezelf (38 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 januari 2017, 15:10 door Dirk A A

We leven in spannende tijden. De wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande. En zoveel mensen kennen Hem nog niet als hun Heiland en Verlosser. Ondertussen vechten we ons soms kapot in onze eigen kerk of gemeente. Dat kan toch nooit Gods bedoeling zijn! Onlangs hoorde ik het weer. Een kerkenraadslid was naar een vergadering geweest van de gezamenlijke kerken van zijn kerkverband in zijn stad. Het was een harde, zakelijke en kille vergadering.

Ik besef heus wel dat er zakelijke punten besproken moeten worden, maar juist kerkelijke vergaderingen zouden toch ook geestelijk moeten zijn, zodat je er geestelijk verkwikt vandaan komt, ook als er zakelijke belangen aan de orde zijn geweest. Acht de ander uitnemerder dan jezelf! Was elkaars voeten!

Waarom maken we ons toch zo druk om bijvoorbeeld de – in onze ogen – enig juiste Bijbelvertaling, de psalmen of liederen die als enige mogen worden gezongen in de erediensten en allerlei uiterlijkheden? Wie de Heere Jezus van harte liefheeft, zal toch niet gaan strijden tegen – om maar iets te noemen – het feit dat in de gemeente niet-ritmische psalmen worden gezongen. Dat is toch niet de hoofdzaak van ons samenkomen.

En wie dan reageert: zoiets stoot ongelovigen af, denkt wellicht veel te klein van wat de Heilige Geest in het hart van een mens kan doen.
En zeker: laten we blijven strijden voor de waarheid van Gods Woord. Doe daar nooit concessies aan. Maar doe het wel geestelijk, vanuit de verbondenheid aan de Heere Jezus. Dat maakt je mild.

Ik noem een paar voorbeelden om het duidelijker te maken. Waarom meten we bijvoorbeeld het niveau van ons christen-zijn soms af aan het feit of we wel of niet in tongen spreken, of we wel eens een profetie hebben en of we ooit wel in de Geest zijn gevallen?
Bouwt dit op? Brengt dit ons dichter bij de Heere Jezus? Bevordert dit de eenheid waarover de Heere Jezus spreekt in Johannes 17? Maakt dit buitenstaanders jaloers op het geloof?
Ik geloof er niets van. Mensen, ook jongeren, worden geestelijk aangeraakt door gelovigen die vol zijn van de Heere Jezus.

Er zijn scheuringen onder ons. Heel pijnlijke scheuringen, soms. We verheerlijken dominees en voorgangers. De ene is van dominee A. Een ander van voorganger B. Is Christus dan gedeeld?
Het gebeurde een keer na een dienst dat iemand tegen een mede-kerkganger zei: ‘Wat een geweldige prediker hadden we vanochtend!’ Die ander dacht even na en zei toen: ‘Wat hebben we toch een geweldige Heiland!’
Paulus zegt in 1 Korinthe 1:10: ‘Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.’

Vraag maar eens aan een willekeurige kerkenraad of oudstenraad waar het op de vergaderingen over gaat. Helaas lang niet altijd over geestelijke zaken. En waarom? Omdat van alles en nog wat onze aandacht vraagt. Problemen hier, zorgen daar, onenigheid elders. Vaak wordt angstvallig geprobeerd alles zoveel mogelijk bij elkaar en bij het oude te houden. Of – en dat gebeurt ook – zonder rekening met iedereen te houden moet er vernieuwd worden, waardoor een deel van de gemeente zich niet meer thuis voelt en na verloop van tijd afhaakt.

Staat het geestelijke heil nog wel centraal bij ons? Ervaren we nog dat God de levende God is, Die ook vandaag tot ons spreekt door Zijn Woord en door de Heilige Geest? Is het ons diepe verlangen anderen te winnen voor de Heere Jezus?
Wees met elkaar gericht op de Heere Jezus. Laten we ons in Hem verheugen en verblijden. Dat raakt anderen geestelijk in hun hart.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat veel kerken en gemeenten met verdeeldheid te maken hebben. En reken er maar op dat de satan alles in het werk zal stellen om dit aan te wakkeren. En wees de Heere maar zeer dankbaar als er in uw gemeente geen verdeeldheid is. Wees daar zuinig op.

In Mattheus 12:25 lezen we: ‘Ieder Koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest.’ Daarom wakkert de satan de verdeeldheid zeker aan, omdat hij erop uit is alles kapot te maken en het huis van God te vernietigen.
Wat is de weg uit de huidige verdeeldheid? Efeze 3 zegt daar iets heel moois over in vers 10: ‘Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt zou worden.’
Met overheden en machten in de hemelse gewesten wordt verwezen naar de boze geestelijke machten (zie ook Efeze 1:21 en Efeze 6:12), die onder leiding van de satan de grote vijanden van de gelovigen zijn.

Wie door genade Christus mag kennen, wordt nog wel beïnvloed door deze machten, maar is er niet langer aan onderworpen. Te weinig beseffen we hoe rijk wij zijn als we de Heere Jezus mogen kennen. Te vaak laten we het nog gebeuren dat de satan en zijn helpers vat op ons krijgen. Zullen we hem nog langer toestaan te roven wat God ons geeft, persoonlijk en in onze kerken en gemeenten? ‘Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten,’ zegt Jakobus 4:7.

Misschien wil de Heere ons juist in deze tijd door Zijn Geest wel leren om meer oog te krijgen voor Zijn veelkleurigheid, die zichtbaar wordt in Zijn kinderen. Dan houden we niet iedereen naast ons zelfgemaakte geestelijke maatlatje, maar mogen we ons verheugen en verblijden over Gods werk in broeders en zusters in onze eigen gemeente, en ook in andere kerken en gemeenten.
Dan gaan we, in ootmoedigheid, de ander uitnemender achten dan onszelf (Filippenzen 2:3). Dan verheugen we ons over Gods werk in de levens van medegelovigen.

Dirk van Genderen

38 Reacties

 1. Ros zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 januari 2017 om 17:17

  Beste Dirk,
  Ik ben het helemaal met je eens. Er is grote verdeeldheid onder ons, dat zien we al aan de enorme hoeveelheid denominaties. En ook mee eens dat dat fout is en verdrietig. Ik heb geleerd het als een zonde te belijden dat we elkaar zo in de haren vliegen in plaats van opbouwen.
  Maar naast al die door mensen veroorzaakte narigheden, staat er gelukkig nog één ding als paal boven water: wij zijn “..één lichaam en één Geest, gelijkerwijs u ook geroepen bent in de ene hoop uwer roeping, één Heer, één geloof, één doop, ëén God en Vader van allen…” (Ef. 4:4,5).
  Kortom, de eenheid is er wel, alleen vergeten wij dat en bezondigen ons aan verdeeldheid van leer. Maar God ziet ons als één Bruid van Christus, het Hoofd van zijn ene Lichaam. Gelukkig maar, want als het van ons afhankelijk was, was het een verloren zaak. Het zal weer aan Hem te danken zijn dat ook dit goed afloopt. Wij kunnen ons kleine maar voor Hem belangrijke deel doen door te bidden om vergeving, eenheid en bereidheid onder ons om Hem te ontmoeten. En zoals je zegt, elkaars voeten te wassen totdat Jezus terugkomt en alle dingen nieuw zal maken.

 2. Willy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 januari 2017 om 13:56

  Goed artikel, echter in de aanhef kan ik me niet helemaal vinden. Of misschien begrijp ik het niet helemaal goed. Ik lees hier dat dit in de Bijbel staat, echter heden ten dage hebben wij geleerd om ook van jezelf te houden, (hebt u naaste lief gelijk u zelve) dus ik zou er van maken: ‘acht de ander even uitnemend als jezelf’, daar wij allemaal gelijk zijn, de een is niet meer uitnemend dan de ander. Indien men niet van zichzelf houdt, door omstandigheden als bijvoorbeeld levensloop, kan dit juist uitmonden in zelfhaat en bovengenoemd gedrag veroorzaken, jaloezie, kinnesinne en noem het maar op. Of satan daar nu meteen mee van doen heeft betwijfel ik, het kan ook onvrede in de mens zelf zijn. De ene mens heeft veel geld bijvoorbeeld, of een mooie grote auto, allemaal zaken die jaloezie op kunnen wekken bij degene die (denkt) dat hij het niet zo goed getroffen heeft. Allemaal bijzaken, als je er achter komt wat werkelijk van waarde is, dat is de Heiland, alle zaken kunnen van je weg worden genomen, geld, goederen, zelfs je kinderen, maar je geloof is het enige dat blijft…….

 3. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 januari 2017 om 14:44

  Beste Dirk,

  Dit vind ik een geweldige column. Uit mijn hart gegrepen.
  We moeten Gods Geest laten waaien, we weten niet vanwaar Hij komt of waar Hij heengaat.
  Laten we ophouden met allerlei vergaderingen maar vragen wat het plan van God is, voor onszelf maar zeker voor de gemeente. Hij verdient ALLE eer.

 4. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 januari 2017 om 15:10

  Ons streven is 1 Cor.14:1A……door alle strijd heen!

  https://www.youtube.com/watch?v=UgNnzrU3ghY

  Gelukkig heeft de ‘uiteen-werper’ niet het laatste woord…..de Here Jezus/Yeshua overwint in ons!

 5. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 januari 2017 om 18:24

  Beste Dirk,

  Net als Ros Reactie No 1, ben ik het ook helemaal met je eens. Er is grote verdeeldheid onder de christenen (kerken), over de theorie van de bijbel, dat lezen wij vaak in de reacties op jouw commentaren, maar het in Praktijk brengen van ons christen zijn, te lezen in de bijbel, in Jezus lessen, geboden, vergelijkingen etc. Daar kan toch geen verdeeldheid over bestaan en laten wij deze in éénheid, zien, horen en in praktijk brengen buiten de kerkmuren.
  De oecumenische gedachte is de belangrijkste manier om toekomst te hebben voor het christendom. Hub.

 6. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 29 januari 2017 om 0:00

  Hallo Dirk,

  Hartelijk dank voor je uitmuntende kolom!

  De verdeeldheid in de kerken is erg groot en is een anti-reclame voor de kerk, het is vaak een drempel voor de ongelovige om lid te worden van een kerk, we zouden ons moeten schamen!
  Hoe komt dit? Volgens mijn idee is dat exacte kennis van de bijbel nauwelijks of in beperkte mate aanwezig is en de daarmee gaande gehoorzaamheid bij de gelovigen soms erg ver te zoeken is. Ook op deze site wordt wel eens een opmerking gemaakt van: laten we terugkeren naar de bijbel. Ik denk dat we daar weer naar toe moeten.
  Zo kort voor de Wederkomst is het belangrijk dat we over de onenigheid heen kijken. Jezus Christus neemt bij Zijn Wederkomst ons loon met zich mee. Openbaring 22:12, En zie, Ik kom haastelijk en Mijn loon is met Mij , om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk is.
  Laten we naar ons loon uitkijken. Laten we voor een vol loon gaan. Wanneer we hiernaar streven zal de onenigheid in kerken aanzienlijk verminderen.

  Groet,
  Enrique

 7. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 29 januari 2017 om 11:40

  Och, iedereen op zijne wijs, Kind ook gij zingt daarbij tot des Heeren lof en prijs.
  Zo lees ik in het geschreven Woord van diverse groepen, ja, in de hemel nog wel, te weten geroepenen, uitverkorenen, gelovigen en niet te vergeten de schare die niemand tellen kan. Zo kwamen er aan de deur die beweerden dat zij ook een groep waren, namelijk de 144000. Je kunt dan gaan debatteren maar dat heeft ook geen zin. Maar ook in de kerken weten sommigen niet waartoe ze behoren en leren rustig dat zij de uitverkorenen zijn of de schare die niemand tellen kan. Laten we oppassen voor hoogmoed, maar laten we leren goed te lezen en te geloven wat er staat.

 8. tvdhave zegt:
  Geplaatst op maandag 30 januari 2017 om 9:23

  Dag Dirk,
  Deze week heb ik geen nieuwsbrief ontvangen, maar ik heb hem opgezocht, ik zie er elke week naar uit.
  Deze column is mij uit het hart gegrepen, het doet me zoveel verdriet die verdeeldheid. Zo mag ik soms mensen erop aanspreken, maar dan wel in liefde, niet boven een ander staan, maar er naast gaan zitten. De Heere heeft mijn ogen geopend , het kwaad dat we ermee doen, het is me tot schuld geworden.

 9. Berend zegt:
  Geplaatst op maandag 30 januari 2017 om 14:31

  Daarmee ben ik het eens. Als je Jehova’s of mensen met een andere Israël-opvatting wilt overtuigen, moet dat wel vanuit de liefde gebeuren. Zaterdag In een event van De 4e musketier en the King’s men is verzoening tussen protestanten en katholieken uitgesproken.

 10. duinsnip zegt:
  Geplaatst op maandag 30 januari 2017 om 15:53

  De oorzaak van alle verdeeldheid is onkunde. En als je dan een boekje schrijft over wat de fundamenten zijn, word je OVERAL doodgezwegen. Want denominatiedogma’s zijn heilig, heiliger dan het Woord van God. Het wordt NOOIT meer wat.

 11. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 30 januari 2017 om 20:50

  Waarom zouden mensen met een “andere Israel-opvatting” overtuigd moeten worden? Want zie je, is dat niet wat dit artikel naar voren brengt? Je kunt je druk maken over allerlei bijzaken (al dan niet berijmde psalmen etc). Natuurlijk: je kunt je afvragen wat nou hoofdzaken en bijzaken zijn. Maar dienen we dan niet allen 1 Heer? Dat zou toch voor ons allen, Christenen, Hoofd-zaak moeten zijn.
  De een lust spruitjes, de ander niet, toch kan er samen gegeten worden. De een staat voor eindtijdvisie A, de andere voor B. Toch kan er met elkaar het brood gebroken worden. De een staat voor Israelvisie A, de ander voor B. Toch kan er gezamenlijk ge-evangeliseerd worden.
  Over JG gesproken, ik geloof niet dat zij het ware evangelie hebben. En ik wil graag onderstrepen dat ook zij de ware liefde nodig hebben, met die liefde waarmee God ons allen liefheeft.

 12. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op maandag 30 januari 2017 om 23:08

  Hallo Dirk en lezers… ja, dit is een helder en fijn artikel om te lezen.
  Ik persoonlijk geloof ook werkelijk dat het diepst belangrijkste voor een christen, de Heere Jezus is.
  Toen ik een aantal jaren weer las over de 7 gemeentes uit Openbaring, raakte vooral de gemeente Efeze mij heel diep. Zij deden veel goede dingen… maar dán zegt de Heer, ‘Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten’. Dat was een schot in mijn hart… door veel discussies en bezig zijn, was óók ik mijn eerste liefde vergeten… de Heere Jezus Zelf.

  Als we gericht zijn alleen op Hem, en zo ook gericht zijn op onze hemelse Vader… dan hebben we alles wat we nodig hebben. HIJ leid ons dan, in al Zijn wegen.
  Als er dan toch eens een meningsverschil is… is het juist die liefde die in ons hart is uitgestort, ook naar die ander toe.
  Er zijn wél bepaalde visies die gevaarlijk zijn… maar wij hebben dan onze Heere Jezus die ons daarvoor waarschuwt. Dat is dan een leven in de Geest.

  Christi (4), dank voor het mooie lied. Je zet wel vaker van die mooie liederen neer.
  Ik zat zelf al aan het lied, ‘Samen in de Naam van Jezus’, te denken. Daar komt ook in na voren, dat de Geest die grenzen door breekt, die door mensen zijn gemaakt.

  En de woorden van Joop, sta ik helemaal achter, geweldig.

  Broeder Dirk en jullie allen, Vaders liefde en nabijheid om jullie heen.
  En van mij, hartelijke groeten, Esther.

  Hier het lied, Samen in de Naam van Jezus, https://www.youtube.com/watch?v=3YR8HecTRHA

 13. Gossen Bos zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 februari 2017 om 13:42

  Beste Dirk,

  De nieuwsbrief van deze week heeft mij weer enorm bemoedigd, ik ben het helemaal met je eens ga zo door.
  Vriendelijke groeten, Gossen Bos.

 14. G. Goedhart zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 februari 2017 om 13:59

  Hoe bied je weerstand tegen de duivel ???

  Citaat uit het bovenstaande commentaar: ‘Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten,’ zegt Jakobus 4:7. onbekend wat voor vertaling dit is… maar welke je ook gebruikt lees de context…

  Mooi zou het zijn om het hele vers te citeren vanuit de Statenvertaling waar zo mooi staat hoe te weerstaan !!!

  Citaat: 7 Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.

  Eerst onderwerpen/geloven/gehoorzamen in/aan Gods (hele) Woord en dan heeft de duivel geen vat meer op de gelovige want hij is ín Christus…

  Begrijp ik dan alles wat in de Bijbel staat??? Absoluut niet, maar het is wel een ‘voorwaarde’ om aan Gods Woord (Christus) onderworpen te zijn… Hij is immers het Hoofd van de Gemeente…

 15. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 februari 2017 om 15:08

  Beste Dirk en mede lezers, het wordt hoog tijd dat de “KERK” weer terug keert naar Hand. 2: 38 Op nieuw start zoals na de oproep van Petrus : Bekeert u en een ieder late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Hierdoor is de “KERK”terecht gekomen in die van Laodicea. Openb.3 : 24-21. In vele kerken heeft men Hand. 2 : 38 losgelaten ! Ook de reformatoren, zij namen de niet Bijbelse kinderdoop mee uit de Kerk van Rome. Vandaag ontbreekt in veel van deze kerken de oproep tot bekering, dus ook geen wedergeboorte meer ! Hierdoor kon er een Babylonische spraakverwarring ontstaan.Een Bijbels-betrouwbare boodschap is onmisbaar, de Evangelische kerken of gemeenten bestaan overwegend uit wederom geboren leden die op persoonlijk geloof zijn gedoopt ! Zij vormen hierdoor een Geestelijke eenheid door de Heilige Geest. Zij blijven Hand. 2: 28 handhaven, anderen die de diensten bezoeken zijn gasten of br. en zr. die nog worstelen met de volwassen doop. Zij hebben bij eventuele open vergaderingen geen stemrecht, vandaar ook weinig mening verschil tijdens vergaderingen. Ik behoor Goddank bij zo’n gemeente, wij beleven nooit toestanden zoals door Dirk en andere schrijvers ervaren. Staan net als de eerste gemeente in de gunst bij de bevolking, investeren in geestelijk groei, met in aantal tot gevolg, maar bovenal in de onderlinge liefde, die is zeer groot, ! Beste lezers, keer terug naar de oorsprong en tolereer geen vrijzinnigheid ! U bent van harte welkom in de Bapt. Gemeente Z.W.F.

 16. wout zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 februari 2017 om 15:33

  Beste allen, ik heb de ervaring, dat als we op kerkelijke vergaderingen eerst met de hele kerkeraad/gemeente de agenda doorbidden en daar Gods wil en leiding vragen, de vergadering korter duurt dan de bidstond.

 17. Derk zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 februari 2017 om 15:33

  Wat is hier aan de hand. Iemand schrijft dat het geen verschil maakt welke Bijbelvertaling gebruikt wordt. Iemand schrijft dat er verzoening is uitgesproken tussen katholieken en protestanten. Waar heeft men het dan over? Bedoelt men dan dat Maarten Luther het fout zag, en dat de stellingen allen door Rome zijn ingewilligd en herzien? Zoek eens hoe de “verzoening” tussen Rome en de Lutheranen tot stand gaat komen.
  Wat van belang is dat onze Heer en Heiland de ereplaats in de 70e jaarweek uit Daniël weer terugkrijgt. Men heeft de eer gegeven aan “antichrist” door hem daar te plaatsen. “broeder Larkin” schrijft in het voorwoord van zijn boek(uitgegeven door Het Zoeklicht) dat het een jezuïtenleer is, en vervolgens gaat Larkin het in zijn boek uitwerken. Mag ik aub verbijsterd zijn.

 18. Geert van der Woude zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 februari 2017 om 15:58

  Het is geweldig als we eenheid ervaren doordat we elkaar herkennen als broeder of zuster omdat we gered zijn door de Here Jezus. Dat is denk ik de eenheid die bedoeld wordt in de Bijbel, daarnaast kunnen er minder belangrijke verschillen zijn. Maar er kunnen ook grote verschillen zijn waarvan de Bijbel zegt pas op. Als deze nieuwsbrief een oproep is om elkaar niet te mogen terechtwijzen zoals Paulus spreekt in Korinthe dan vind ik dat wel een groot probleem. In deze tijd vinden mensen toch al dat je, je niet zou moeten bemoeien met wat een ander zegt of gelooft. Ik vraag mij af of Paulus dat ook zou vinden. Juist in deze tijd waarin dwalingen toenemen moet er getoetst worden, dat is niet tegen de eenheid die Jezus bedoelde. En Paulus deed dit om de gemeente zuiver te houden. Elke terechtwijzing verdraagt de moderne mens echter zeer slecht.

 19. Marian zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 februari 2017 om 19:19

  Dat er Bijbels verschillend worden vertaald, maak ik mij wel zorgen om, want het gaat soms om essentiële punten in vertalingen. Ook dat kan weer verdeeldheid veroorzaken, want de een leest die vertaling en een ander weer een andere vertaling. Er zou gewoon één goede Bijbelvertaling moeten zijn voor alle christenen. Sommige dingen worden in de NBV erg plat vertaald. Geef mij dan de vroegere vertalingen maar. Echt beter, met meer liefde geschreven voor wie God is, Zijn Waarheid, met liefde voor de taal zelf en hoe het is opgeschreven.
  Het spijt me dat ik het hier nu zeg: Ik vind de NBV een misser en ook de Bijbel in Gewone Taal vind ik een aanfluiting, zeker als je het gebed van het Onze Vader leest in Matt. 6:9-13. Dit kan gewoon niet. Dit is een niet herkenbare Onze Vader-gebed en volgens mij zijn zelfs veel protestanten het daarmee eens. Men mag de woorden van Jezus toch niet veranderen? Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

 20. Coby Verbruggen zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 februari 2017 om 19:20

  Wat wordt er met grote regelmaat veel geschreven en gesproken over de kerkelijke verdeeldheid. Wat worden er veel krokodillentranen vergoten.
  Maar waar zijn de oprechte gebeden om terugkeer naar de kerk die achterbleef na de Afscheiding en de Doleantie enz,enz. enz.? Zijn we misschien bang dat de HEERE dit gebed gaat verhoren?
  Nu er in de krant weer verslagen en vooruitblikken staan over allerlei synodes, dacht ik : hoe kunnen we dit uitleggen aan een kind? Hoe leggen we dit uit aan onze onkerkelijke buren?

  Laten we bij alle activiteiten i.v.m. het herdenken van 500 jaar Reformatie, bidden om herstel en schuld belijden over de verdeeldheid.

 21. herma zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 februari 2017 om 19:26

  Een huis wat tegen zichzelf is verdeeld, is niet ver van verdwijning. Het lot van de kerk? We veroordelen wel de bekrompenheid in denken en handelen van de kerk, en terecht, maar we kunnen er zelf ok wat van. Heel veel lawaai over de benoeming van een remonstrants bestuurslid bij de EO. Heel veel mensen hebben hun lidmaatschap opgezegd. De remonstranten “dwalen”, herinneren we ons nog van de artikelen tegen de remonstranten (1620!), alsof de PKN kerken niet dwalen!! Veel themapreken over stress of mindfullness of de kerkverlating van de kinderen, door onze dominee, want daar blijkt hij ook al verstand van te hebben! En verwacht geen “nazorg” van de dominee na het behandelen van deze uiterst kwetsbare thema,s. Volwassendoop wijst men af, wat toch tegenstrijdig is aan het bijbelse woord. Aan het avondmaal mag je niet aangaan, zonder te voldoen aan een aantal voorwaarden. Die voorwaarden lees ik niet in Gods Woord. Maar wat het allemaal nog vreemder maakt is dat de missionaire kerken van de PKN al deze voorwaarden weer loslaat. Een kerk in verwarring. Laten we de remonstranten niet de voet dwars zitten.

 22. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 februari 2017 om 20:13

  Zolang er verdeeldheid is over bijzaken zie ik het meestal niet zo dramatisch. Wat ik wel steeds meer merk, is dat er steeds meer mensen zijn die sterk agressief gedrag vertonen tegenover mensen die zich niet door andere leringen (meestal op hoofdpunten!) laten beïnvloeden. Welk belang hebben deze ruziezoekende mensen dat ze dan zo agressief worden, wanneer je hun mening niet deelt? Vaak zijn het mensen die sektarische trekken vertonen en hun mening aan anderen willen opdringen. Gods Woord is voor mij heel duidelijk en toch worden er vaak de gekste interpretaties aan gegeven.. Wat hen niet past, is bijvoorbeeld alleen voor de Joden bestemd. Hoe prachtig en totaal anders formuleert Paulus deze dingen: Efeziërs 4: 11 – 13 “En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.” De ruziezoekers breken “het lichaam” helaas tot op de grond toe af en vinden daarbij nog navolgers ook. Mensen, die dat meemaken en pas tot geloof zijn gekomen zweren hun geloof af….. (Over “afbreken” gesproken.)
  Elke christen mag zijn eigen gedachten of voorstellingen hebben, maar wat we in deze tekst tevens zien is, dat we bovendien allemaal totaal verschillende taken binnen “het lichaam” hebben, waardoor de een dit en de ander iets anders belangrijk vindt en dat hoeft, wat mij betreft, geen enkel probleem te zijn. De andere kant is, dat ik ook vaak mensen ontmoet waarbij je bij de ander dezelfde Geest ontdekt, waardoor ik zelf wordt geleid.

 23. San zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 februari 2017 om 22:35

  Beste Dirk,

  Ik vond deze Nieuwsbrief een goede en mooie Nieuwsbrief. Ook het stukje commentaar was goed, wat je geschreven hebt.
  Ja, wij mensen komen er waarschijnlijk niet uit, wie gelijk heeft. En waarschijnlijk heeft niemand het voor de volle honderd procent gelijk. Wij moeten leren leven met het gegeven dat wij beperkte mensen zijn. Ieder heeft een deel van de Bijbelse waarheid in Jezus ontvangen. De Heilige Geest laat ieder kind van God een stukje zien van wie Jezus is en wat de waarheid in de geestelijke dingen is. Maar wij kunnen de volheid van Gods heerlijkheid niet aan. Soms kan het geluk zo groot zijn, dat het maar goed is, dat God niet alles geeft. Dat besef en dat geluk wordt steeds sterker naarmate de komst van de Here naderbij komt. Zie Spreuken 4:18 NBG51 En inderdaad Zijn komst is zeer nabij. Daarin mogen wij ons verheugen en verlustigen. Dat houdt de moed en de vaart erin. Wat ook mag komen, Hij is nabij!

  Groeten,
  San

 24. Enrique zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 februari 2017 om 3:07

  Hallo Dirk,

  Na aanleiding van de commentaren het volgende.

  Jezus zegt in Matthéüs 23:9, En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Eén is uw vader, namelijk Die in de hemelen is.
  Wikipedia vermeldt onder het zoekwoord: Paus, en dan titulatuur, al de titels van de Paus en dat is pas echt schrikken!
  Het eindigt met: Een paus wordt aangesproken met:´Heilige Vader of Uwe Heiligheid`.

  Slaan we Jezus waarschuwing in de wind?

  Groet,
  Enrique

 25. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 februari 2017 om 11:05

  Lieve mensen
  Wij hebben allemaal te maken met onze beperkingen in het volgen van de Here Jezus Christus vanwege onze achtergrond en opvoeding. In Joh.15:12 zegt Jezus dat wij elkaar moeten liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad en br. Paulus herinnert ons in 1 Cor.13 dat deze liefde het hoogste is. Als we daar nou eens mee beginnen dan zullen veel dingen op hun plaats komen en komt eenheid binnen handbereik.

 26. Joop zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 februari 2017 om 15:38

  Eens met Marian (#19). Hoe heeft het zover kunnen komen? Aanvankelijk gebruikte men de Textus Receptus, waaruit o.a. de SV en KJV zijn voortgekomen. Vanaf ca. 1850 ging men steeds meer over op de zgn. Alexandrijnse manuscripten, de Vaticanus en Sinaiticus, het laatste is hoogst waarschijnlijk een vervalsing. Ik raad iedereen aan zelf onderzoek te verrichten. Zoek op Erasmus, KJV, Textus Receptus, Westcott, Hort, Aland, Metzger. En zelf gebruik ik nooit de NBV. Ik zou dan, meen ik, mijzelf tekort doen.

 27. Berend zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 februari 2017 om 16:42

  Laat ik e.e.a. verduidelijken: dat Event afgelopen zaterdag werd georganiseerd door de (protestantse) mannenbeweging De Vierde Musketier en de (katholieke) mannenbeweging The King’s men. ‘s Avonds waren er vuren waarvan gezegd werd: daar gaan we elkaar niet op gooien zoals helaas in het verleden wel eens is gebeurd, een katholieke leider vroeg vergeving aan de protestanten en een protestantse leider vroeg vergeving aan de katholieken.

 28. Maartje zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 februari 2017 om 21:40

  Dat je graag naar een predikant luistert die je begrijpt, dat moet toch kunnen, wat tot je spreekt. Bij ons in de kerk heb je dat er 2 stromingen zijn: gereformeerd en hervormd. Dan heeft ieder zijn keuze wat je graag hoort, maar er is geen onenigheid onder elkaar en zo moet het ook zijn.

 29. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 februari 2017 om 23:13

  Beste Dirk,
  Tot mijn grote vreugde lees ik in veel reacties, dat de meeste Christenen verlangen naar:
  De oecumenische gedachte: De ÉÉNHEID van alle Christenen, door het in Praktijk brengen van de essentiële geboden, (de 10 geboden en Jezus belangrijkste gebod: Heb uw naaste lief gelijk U zelf); Jezus lessen, denk aan de Bergrede) vergelijkingen etc. Deze ÉÉNHEID moeten wij laten zien, horen en daadwerkelijk in praktijk brengen buiten de kerkmuren. En Maggie No.24, ik wil er nog aan toevoegen:
  Naar gegeven capaciteiten en Gaven Gods. Hub.

 30. wim J zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 februari 2017 om 10:31

  Hoe is het zo ver kunnen komen dat we ons toch zo druk kunnen maken om bijvoorbeeld de –in onze ogen– enig juiste Bijbelvertaling ..?
  [En zo zijn er nog meer zaken die een mens duidelijk kunnen maken, hoe deze persoonlijk pas op de plaats moet maken.]

  Het antwoord moeten wij zoeken in het poppetje, het mannetje in eigen ogen; Jer17:9-10 https:\/\/herzienestatenvertaling.nl/teksten/jeremia/17/

  Vertalen is verklaren.

  De apostelen die de autoriteit ontvingen om het getuigenis aangaande Israëls God en Zijn verlossingswerk [zelfs ook ten behoeve van hen die nog in de verte zijn] gestalte te geven, d.w.z. dichtbij te brengen, niet alléén in de synagogen, maar ook onder de ogen van filosofen [Hand17:18-19] en de overheden van de oecumene* [godsdienstige en politieke spraakmakers], * H8398 of G3625 https:\/\/bit.ly/2kYhZcX

  We leven nog in een wereld, waarin de scheppingsordening, zoals Gods Woord dit op talloos vele plaatsen duidelijk weergeeft verbroken is geworden, of zelfs moedwillig geweld werd & wordt aangedaan*), zowel door wat zichzelf ‘christelijk’ noemt, als wel degenen die zeggen hiermee niets te kunnen hebben, of daarbij zich niet kunnen voorstellen wat voor nieuws of iets anders aan het licht gekomen is dan twee millennia worsteling ‘met verdeeldheid’.

  Genesis hoofdstuk 11 is nog actueler dan ooit, opmerkend, hoe zelfs onze chr. oecumene’, zich naam gemaakt heeft gedurende zo vele eeuwen.

  *) zelfs ‘de 10 Woorden’ blijken zo ver uit beeld gebracht, dat we nog al wat keren gehoord hebben, dat deze Joods zouden zijn.
  Het verbindende tussen het 1ste en het 2de dat daaraan gelijk is [Matt22:38], blijkt het voorstellingsvermogen van ‘het geloof’ teboventegaan, lees vooral de context [Hebr4:9], zoals G. Goedhart aangeeft: [nr.14] “onbekend wat voor vertaling dit is… maar welke je ook gebruikt, lees de context…” https:\/\/bit.ly/2jJQT4p

  Vele Bijbelverklaarders blijken tegenwoordig gefocust op het wanneer van die laatste jaarweek [halverwege?] van Dan9, maar dan herkenbaar gemaakt boven waar de HERE is, boven onze tijd en plaats, zoals de Openbaring van Jeshua dat voor de apostel Johannes herkenbaar maakte t/m hoofdstuk 5.

 31. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 februari 2017 om 19:34

  Sjalom Dirk,

  Een reactie op Marian (19) voor wat betreft vertalingen. Zij is niet de enige daarin. Een vertaling uit het Hebreeuws kan soms erg lastig zijn als je de cultuur én de context niet meeneemt in de passage. Knap lastig voor de zeer geïnteresseerde Bijbel lezer die tegen teksten aanloopt. Hoe moet je die lezen en/of interpreteren? Op zich niet moeilijk als je het Hebreeuws kan lezen. Dan vallen vanzelf de interpretaties en gedachtegangen van de moderne vertalers weg.

  Met dit gezegd hebbende wil ik erop wijzen dat voorgangers niet vanuit een vertaling of een dogma de tekst benaderen. Gewoon vanuit de oorspronkelijke tekst. En dan nog kan er ruis op de lijn komen. Maar dan wel aanzienlijk minder dan de vrije interpretatie of een populair benaderen van de tekst en die plaatsen in het hedendaagse tijdsbeeld. Je verknipt het geheel, terwijl het toch ook wel mogelijk is om zeker een link naar deze tijd te leggen.

  In de hermeneutiek dien je bij de tekst te blijven. De kunst van de voorganger is om een alledaags verschijnsel er naast te plaatsen. Dat wil zeggen, in dezelfde lijn staan waarin het Bijbelgedeelte wordt verkondigd. Nuchter beschouwd zijn de mensen die in de Bijbel uniek in hun wezen. Hun daden en houding kan ieder mens overkomen. Dus plaats hen dan ook niet op een voetstuk, ook uw eigen predikant niet, omdat hij wel de teksten kan lezen en kan uitleggen. Die eer komt de Eeuwige toe, die ons het verstand heeft gegeven.

  Ik voel mij altijd wat ongemakkelijk als ik op een hoge preekstoel sta en collega’s maken nog wel eens de opmerking daarbij: dan ben ik wat dichter bij de hemel. Mijn zorg is altijd: hoe breng ik het Woord over. Een gezonde spanning ook onder de predikanten is goed. Kan je de preek uit je hoofd voordragen dan is dat een bijzondere gave. Een volledig uitgeschreven preek of een kleine notitie met aandachtspunten is ook uitstekend. Je kunt er op terug vallen als er onverhoopt een incident zich voordoet.

 32. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 februari 2017 om 20:45

  Bedankt Dirk. Dit vind ik een heel moeilijk onderwerp. Het gekke is dat ik mensen tegenkom uit allerlei verschillende kerken, die echt geloven, die God op mijn pad stuurt, zo zie ik dat. Maar ook mensen uit allerlei verschillende kerken, die ik niet begrijp. Soms is er totaal geen liefde en soms is de Here Jezus een goed voorbeeld, niet meer en word je als andersdenkende niet geaccepteerd. En ben God’s kinderen niet in verband van kerken gaan zien, maar wie de Here liefhebben en de Here Jezus’s offer accepteren. En die Liefde geeft ons liefde voor je naaste wie het ook mag zijn.

 33. Derk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 februari 2017 om 22:24

  Berend op nr 26. Waar moet in hemelsnaam een protestant vergeving voor vragen aan een rooms katholiek? Weet Berend niet hoeveel oprechte christenen er in de middeleeuwen door de inquisitie en de jezuïten omgebracht zijn? De “navelstreng” tussen Rome en de protestanten is op een enkele uitzondering na nog steeds niet doorgeknipt. Over bijbelvervalsingen is veel te ontdekken op de site “Wat is waarheid”. Als men dat doorneemt dan zegt men niet meer zo gemakkelijk dat het er niet toe doet welke vertaling men gebruikt. Onze Heer en Heiland zei niet voor niets: “Zal ik nog het geloof vinden als ik weerkom”.

 34. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 februari 2017 om 18:37

  Dirk, ik ben het volledig met diegenen eens dat de Statenvertaling het allerbeste is.
  Ben het ook helemaal eens met Berend(32). Waar moeten wij inderdaad vergeving voor vragen als protestant? Wij moeten HEN WEL vergeving schenken om wat zij hebben gedaan. En samengaan met de RK is helemaal uit den boze. Dat kan nooit. Want Maria gaat daar in die kerk boven de Heere Jezus. Heb vorig jaar mijn RK schoonmoeder begraven en de naam van de Heere Jezus is geen enkele keer gevallen in de thuisgesprekken met de pastoor, wel tig keer de naam van Maria. Je had zijn ogen moeten zien glinsteren toen mijn schoonzusje zei dat Ma een fan was van Maria. Wat verschrikkelijk arm en leeg om zo te moeten sterven.

 35. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 februari 2017 om 20:38

  Hallo Dineke de Vlieg (31)… het raakte mij, wat je schreef. Zo zie ik het al jaren ook zo… ik kijk niet naar uit welke kerk/gemeente iemand komt… maar heeft zo iemand liefde voor de Heere Jezus, en Zijn kostbare offer.
  Het is zo bijzonder, juist door de Heilige Geest, die iedereen heeft ontvangen, zij die de Heer hebben aangenomen in geloof… dan herken je elkaar daarin.
  Het is dezelfde Geest, dezelfde Heere.
  Zo mooi en zo dankbaar… de Geest Gods, de Heilige Geest herkent Zichzelf in die ander persoon… en dát is die kostbare eenheid die je bij elkaar voelt en ziet.
  Ook juist die Liefde van onze Heere Jezus… is in ons hart uitgestort, naar die ander toe.
  Prachtige teksten Romeinen 12:9-21.
  Ook Johannes 13:34-35… er zijn nog meer schitterende teksten over de liefde. Jacobus noemt het zelfs ‘De koninklijke wet…” Jacobus 2:8.

  Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf nergens bij aangesloten zit, nergens heb ik één of andere lidmaatschap van kerk/gemeente. Terwijl ik wel al jaren bij dezelfde gemeente zit.
  Ik behoor bij het Lichaam van Jezus Christus… en die Gemeente zit over de hele aarde.
  Geweldig … overal zitten onze broeders en zusters in Christus.

  Héél mooi wat Dirk als laatste zinnetje schreef…’Dan verheugen we ons over Gods werk, in de levens van medegelovigen’. En dat is die wonderlijke eenheid.

  Gods liefde en nabijheid om jullie allen heen. En hartelijke groeten van mij, Esther.

 36. Herman van Ledden zegt:
  Geplaatst op maandag 6 februari 2017 om 23:10

  95 woorden tot eenheid.

  Laat die gezindheid ons deel mogen zijn die Jezus Christus belijdt als waarachtig God en waarachtig mens, Zijn dood en opstanding aannemend als de liefde der waarheid, tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

  Laten we allen die zo gezind zijn aannemen als broeders en zusters, door God gegeven.

  Laten we, als de wereld nog wil lezen wat we zijn, alleen de naam “Gemeente van Jezus Christus”
  gebruiken en als een sieraad dragen.

  Laten we beginnen met het verwijderen van zelfbedachte namen op onze gevels en ons bekeren van
  ons sektarisch denken en doen.

 37. Evie Kerkdijk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 maart 2017 om 9:00

  Wat prachtig dat zovelen reageren, en allemaal uit liefde voor​ Gods zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Wat me opvalt is dat iedereen precies weet wat goed is, het ‘echte’ geloven. Iedere generatie heeft zijn eigen voorgangers /bijbelkenners, iedere generatie maakt veranderingen mee op alle gebied​, óók de uitleg van de bijbel, en leven vanuit de bijbel is door de generaties heen mee veranderd. Allemaal verkeerd uitgelegd, verkeerd geleefd, geen goed geloof? dus…. Verloren generaties die met het leven en de kennis van toen, God liefhadden? Iedere generatie leeft en gelooft in de dan heersende tijdsgeest. Zou het niet beter zijn om onze plaats te weten in Gods geschiedenis met mensen, en dat de Vader zelf het goede wel weet en wie goed heeft gedaan. Waarom toch altijd die drang om eigen uitleg in huidige tijd als Gods waarheid willen zien. Er is er m.i. maar één die de waarheid kent, Christus zelf!

 38. Diem zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 april 2017 om 21:32

  @Florianne op 34. Priester Bodar vertelde eens dat hij veel protestanten op bezoek krijgt in Rome. En telkens komt Maria ter sprake en dan vertelt hij dat in de bijbel staat dat katholieken Maria vereren en niet aanbidden. En dan valt het stil, zegt Bodar. Het lijkt mij dat protestanten in het protest blijven hangen en niet op zoek gaan naar wat waar is over Maria in de katholieke kerk.
  En dan Derk op 33. ‘Zal ik het geloof nog vinden’… Dat is een persoonlijke uitleg die niet strookt met de katholieke uitleg. Gelukkig is er slechts eén uitleg mogelijk in de rk kerk en dat geeft veel rust. Ik hoorde het verhaal over een protestantse mevrouw die bang was om te sterven. Angst is een slechte raadgever, angst hoort niet bij Jezus. Als dat het resultaat is van eigen bijbeluitleg dan hoop ik dat dat ooit voorbij zal zijn. En dat is dan ook het einde van alle verdeeldheid in de protestantse kerk met alle denominaties. Scott Hahn heeft het mooi beschreven hoe hij als protestant tegen het katholieke geloof aankeek en door de bijbel tot andere inzichten kwam. Echt een aanrader.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden