Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Lijden loutert (29 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 februari 2017, 15:50 door Dirk A A

De afgelopen tijd heb ik een boekje geschreven. Over de vervolgde christenen. Over onze verbondenheid met hen. Maar ook over wat wij van hen kunnen leren. Soms moest ik huilen terwijl ik aan het schrijven was.
Het boekje bevat een aantal korte hoofdstukjes, met gespreksvragen aan het eind van elk hoofdstuk. Af en toe plaats ik een hoofdstukje als commentaren plaatsen. Het boekje is trouwens niet verkrijgbaar.

Hoofdstuk 3.1
Het liefst zouden we zingend en dansend onze weg over de aarde gaan, richting de hemelse heerlijkheid. Met een volle portemonnee, een gezond lichaam, een lang leven, in vrijheid, in een mooi huis, met een gelukkig gezin, een mooie auto en met een mooie carrière. Het succesverhaal van een christen, zoals ons vandaag nogal eens wordt voorgehouden door tal van predikers.

Zwakke, zieke en vervolgde christenen zijn kennelijk de ‘losers’, de mislukkelingen. Als je werkelijk in Christus gelooft, hoef je je daar niet bij neer te leggen. Christus is immers machtig je te beschermen en te bevrijden en je te laten delen in voorspoed, welvaart en gezondheid.
Maar dit is beslist niet de boodschap van het Evangelie. Dit is een ander evangelie. Lees maar wat Paulus daarover zegt:

Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie,
terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.
Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt (Galaten 1:6-8).

God laat het lijden soms toe. Het past in Zijn plan, hoe moeilijk het voor ons ook is om dat te begrijpen. Hij kan lijden, vervolging gebruiken om het mee te laten werken ten goede, zoals vers 28 van Romeinen 8 zegt:
En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Dit kunnen we niet beredeneren, dit kunnen we alleen maar geloven. Hier mogen we in rusten, in het vaste vertrouwen dat het de Heere nooit uit handen loopt, wat er ook gebeurt.
Ook kan het lijden, de vervolging, ons verlangen doen groeien naar de toekomstige heerlijkheid die de Heere voor ons heeft bereid.
Lijden doet pijn. Soms verschrikkelijk veel pijn. Maar lijden is niet zinloos. Lijden loutert. Een weg van beproeving kan de Heere gebruiken om ons deel te laten krijgen aan Zijn heerlijkheid en heiligheid. Je hoort het mensen die vervolging hebben meegemaakt, die hebben moeten lijden, nogal eens zeggen: ‘Het was toen moeilijk en zwaar, ik begreep er niets van, maar geestelijk was het een goede tijd.’

De Bijbel bevestigt dit. In Hebreeën 12 gaat het hierover, over vermaning, bestraffing en kastijding door God van Zijn kinderen. In vers 6 staat:
Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.
Hij doet dit tot ons nut, zegt vers 10, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid.

Wat een wonderlijke behandeling geeft de Heere de Zijnen. ‘Heere, schenk ons genade om alles wat in ons leven gebeurt, te zien in hemels licht, opdat we leren U te vertrouwen in alles.’

In het lijden kan de hand van de hemelse Pottenbakker aan het werk zijn om ons mooier te maken. Wanneer een pottenbakker een vaas maakt, gebruikt hij daarvoor een stuk klei. U hebt het misschien wel eens gezien. Hij kneedt het en vormt het, legt het op de draaitafel en is ingespannen bezig om er een zo mooi mogelijke vaas of schaal van te maken.
En om een nog mooiere vaas te maken, moet hij soms opnieuw beginnen. Dat is ‘pijnlijk’ voor de klei, want die moet dan opnieuw gekneed worden.

We lezen hierover in Jeremia 18:3 en 4:
Zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was op de draaischijven een werkstuk aan het maken.
Mislukte de pot die hij aan het maken was met de klei in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken.

Zo pijnlijk kan het ook in ons leven zijn als de Pottenbakker, de Heere zelf, aan ons werkt om ons meer en meer te laten lijken op Zijn Zoon, de Heere Jezus. Lijden kan passen in Zijn plan, vervolging eveneens. Hij kan dat mee laten werken ten goede.
Gelovige kinderen van God, die naar de maatstaven van de wereld veel hebben moeten lijden, kunnen plaatjes geworden zijn van de Heere Jezus. Ik heb ze wel ontmoet, gelovigen die jaren gevangen hadden gezeten, gemarteld waren om hun geloof in hun Heere en Heiland. Je proefde, je zag de Heere Jezus in hen. Ze waren vol van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22).

Zie, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in Mijn hand, huis van Israel (Jeremia 18:6).
Zoals Israel klei was en is in de hand van de hemelse Pottenbakker, zo zijn wij het ook. Zeker, het kneden doet pijn, maar we mogen ons ook verheugen als het pijn doet, omdat Hij bezig is om iets heel moois van ons te maken. Wat een genade om een kostbaar kunstwerk te mogen zijn in Zijn hand.
Weet u, in Zijn handen zijn we veilig, wat er ook gebeurt. Psalm 91:1 zegt zo mooi:
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Dan kunnen de stormen over ons leven jagen, het water kan ons bedreigen, het vuur kan steeds heter worden, toch mogen we ons veilig en geborgen weten bij de Heere. Juist als het zo zwaar voor ons is, kan Gods Woord ons zo bemoedigen, zoals met de woorden uit Jesaja 43:2:
Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.

Wat er ook gebeurt, de Heere zal ons vasthouden, ons bewaren. Dat mag een machtige bemoediging voor ons zijn, en ook voor allen die vervolgd worden omwille van hun geloof in de Heere Jezus. In de ogen van de wereld lijken wij misschien de verliezers, maar met Hem mogen we meer dan overwinnaar zijn (Romeinen 8:37).
De satan kan tekeer gaan, door de vervolgers heen. Hij wil de gelovigen scheiden van hun God, hij wil ze wanhopig maken, hij wil ze zover krijgen dat ze God vaarwel zeggen, Hem vervloeken. Dat zal hem echter nooit lukken, lees maar Romeinen 8:38 en 39:
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Gespreksvragen

1. Kunt u het begrijpen wanneer mensen die een periode van lijden meemaken of hebben meegemaakt, zeggen: ‘Het was toen moeilijk en zwaar, ik begreep er niets van, maar geestelijk was het een goede tijd.’
2. Leest u Jeremia 18:3 en 4. Kunt u begrijpen dat het werk van de hemelse Pottenbakker soms pijn doet?
3. Welke bemoediging gaat er voor u uit van de Bijbelverzen Psalm 91:1 en Jesaja 43:2?
4. Waarom laat de Heere lijden en vervolging toe in de levens van Zijn kinderen?

Dirk van Genderen

29 Reacties

 1. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 februari 2017 om 16:37

  Ik kan natuurlijk alleen maar voor mij zelf spreken. Een ieder ervaart het lijden anders. Je komt heel dicht bij de Here God, onze Vader. Je kunt ernaar verlangen, om die intieme relatie met de Vader te continueren. Het is niet meer aards, eerder hemelse heerlijkheid.Je voelt je geborgen, gedragen… veilig. Dit zijn momenten, die je graag zou willen vasthouden.
  Deze heerlijkheid is eigenlijk niet te beschrijven, als je het niet hebt ervaren. Uitleggen kan je eigenlijk niet, deze ervaringen… gelukzaligheid, ondanks het lijden. Voor velen vaak niet te begrijpen.
  Wonderlijk is het lijden. De enige toevlucht die je hebt, is onze Vader, en Zijn Zoon de Here Jezus. Wetende dat het goed is, en dat het goed komt.
  Wetende dat je je geen zorgen hoeft te maken, er wordt voor je gezorgd.

  Rene Postma.

 2. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 februari 2017 om 19:01

  Sjalom Dirk,

  Je voordacht lezende zie ik dat je heel terecht aanhaalt: de Eeuwige kastijdt wie Hij lief heeft. Meteen moest ik denken aan de Messias, die ook de geseling moest ondergaan. En ook deze geseling was noodzakelijk in het verlossingswerk. Alle lichamelijke straffen onderging onze Messias. Daar bleef het niet bij, want ook Zijn Geest werd behoorlijk bestreden. Door onkunde, door tegenstand, door haat en spot. Twee dingen, het zichtbare én het onzichtbare lijden. En bij onze Messias kennen we de uitkomst: dat lijden van Hem bracht verzoening tot stand. Moeten we dan ook die weg van het lijden allemaal doormaken? Nee, want ik denk dat de Eeuwige terdege rekening houdt met de zwakkere onder ons. Het lijden gaat ook hun deur niet voorbij, Hij maakt het dragelijk voor hen. Zo worden wij in Zijn handen gevormd en krijgen we een plaats hier op deze aarde.

  En, ik heb het al eens vaker opgemerkt, de sterkste benen plaatst de Eeuwige in deze tijd. Hij is het die kracht geeft, hoop geeft, uitzicht geeft naar de toekomende eeuw. Velen zullen dan ook later zeggen: ik ben blij dat ik verdrukt was, het heeft mij dichter bij de Eeuwige gebracht. Want zeg nou zelf, kunnen we het verwachten van mensen met allerlei goede bedoelingen? Natuurlijk mogen we dankbaar zijn dat die er zijn, toch moeten we al ons vertrouwen op onze G’d stellen. Een behoorlijke kluif in deze onzekere tijd. Maar er is ook een zekere, veilige tijd, die eens zal aanbreken.

  Het ochtendgloren van die nieuwe tijd zal eens aanbreken en de glans, de heerlijkheid zal dan aan de mensheid geopenbaard worden. Over die komende tijd hoeven we ons geen zorgen te maken, die is gegarandeerd onder een voorwaarde. Het vertrouwen geheel op G’d te stellen en Zijn geboden, voor zover het mogelijk is, te respecteren en na te leven. Dagelijks mogen we onze dankbaarheid bij Zijn troon onder woorden brengen. Datzelfde geldt ook voor onze zorgen en verdriet, want G’d is niet op een afstand, Hij is ons zeer nabij.

  Aan Hem alle lof en eer!

 3. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 februari 2017 om 21:12

  Shabbath Shalom allemaal*;-)

  Door Lijden heen is Hij als een Rots in de branding…..onze Bewaarder!

  https://www.youtube.com/watch?v=pFWMvos9Vgc

 4. Rob zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 februari 2017 om 16:00

  Beste Dirk

  Dank voor je wat je schreef. Ik waarschuwde in een artikel dat ik in 2012 schreef, ook voor deze ontwikkelingen onder de titel: HET IS ERG BELANGRIJK DAT WE JEZUS BLIJVEN DIENEN: https:\/\/afrikanervolksparty.org/index.php/media/160-artikels/5214-dis-baie-belangrik-dat-ons-jesus-bly-dien.html

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 februari 2017 om 18:42

  Tel je zegeningen een voor een en vergeet er geen…… Regelmatig vraag ik aan de Heer: “Waaraan heb ik dit alles verdiend?” Natuurlijk heb ik ook hele moeilijke tijden gekend, maar altijd speelde de wetenschap op de achtergrond, dat de weg van God door “de woestijn” leidt!! God zorgde OOK voor zijn volk in de woestijn! Het gaat echter om het “doel” dat je voor ogen hebt om het vol te kunnen houden. Zo hadden de Israëlieten de hele weg het “Beloofde Land” voor ogen en toen ze er voor stonden (12 verspieders) wilde niemand het geloven behalve Jozua en Kaleb. Wat is het doel van een christen? Is dat niet Gods Koninkrijk? Gisteren plaatste ik een korte Bijbelstudie over dit onderwerp als een notitie op mijn tijdlijn op facebook “Purpose Driven Faith”.
  Ik schreef het in het Engels voor een aantal christenen in Pakistan, die het weer in het Urdu vertalen. Hoe weinigen zijn er die in de “woestijn van het leven” constant het einddoel voor ogen hebben? Petrus profeteert er van: 1 Petrus 2:9
  “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” In welke kerk wordt dit nog “VERKONDIGD”? Ja, “verkondigd” want daartoe zijn wij geroepen!! Geen enkel “doemscenario” kan daar tegenop. Ik respecteer mensen, die “de woestijn” als een “tranendal” zien!! Maar zegt Psalm 23 dan ook niet: “Al GA ik door een dal van diepe duisternis, maar……… Na elk dal komt een volgende bergtop! Er is meer dan hoop, want onze hoop is “zeker weten” volgens Petrus! “GA”!

 6. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 5 februari 2017 om 7:31

  Beste mensen,
  Vraag No.1 kan ik bevestigen : Ik ben jaren Manisch depressief geweest. Voor mij was het een geestelijke zware strijd met diepe dalen maar ook met “hoge bergtoppen”, van waaruit hemelse vergezichten. Ik heb het ervaren als een pelgrimstocht: Lichamelijk lijden maar je komt er gelauterd uit en geestelijk “In de wolken zijn”. Mijn levens ervaring is: Geestelijke pijn is veel erger als lichamelijke pijn. Hub.

 7. San zegt:
  Geplaatst op zondag 5 februari 2017 om 17:29

  Beste Dirk,

  We weten níet hoe onze levensweg zal gaan, maar Hij is er om ons te helpen vol te houden. Lijden heeft zeker een louterende functie en bewerkt heiliging. Het wordt door God als middel bij uitstek gebruikt om ons te vormen naar het beeld van Jezus. Er zijn ook veel Christenen die niet weten wat lijden is en ook niet zo meegemaakt hebben in hun leven als andere Christenen.
  Dat merk je vaak aan de inhoud van de conversaties. Lijden is een genademiddel van God om diepgang te bewerken in ons leven. Dat wij geestelijk niet oppervlakkig zijn en de Schrift gaan begrijpen. Die krachtige gebeden opzenden omdat zij het Vaderhart van God kennen deel krijgen aan het lijden van Jezus. Zie Filippenzen 3:10 Telos. Iemand die serieus met God wil leven, kan verwachten dat God hem/haar gaat opvoeden en er lijden op zijn/haar pad kan komen. Je leert ook af te zien van mensen. Je zit niet te wachten op complimentjes en loftuitingen van mensen want die houden je alleen maar van Jezus af.
  En uiteindelijk wil je alleen maar horen: “Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf…..”. Mattheüs 25:21,23 NBG51

  San

 8. nico zegt:
  Geplaatst op zondag 5 februari 2017 om 18:25

  Door veel lijden heen heb ik heel wat worsteling gehad in lichamelijke en geestelijke zin totdat ik mijzelf aan een diep water aantrof om de wereld te verlaten. Op wondere wijze trok de Heer, of een engel mij terug, en op dezelfde dag kwam ik tot bekering die zeer radicaal was.
  Tevens werd ik genezen van mijn dodelijke ziekte door de hand van de Heer en vond ik een fijne gemeente die mij hielp om in gebed om mij heen te staan. Dit alles is nu 40 jaar geleden en ik ben daar zeer dankbaar voor. Dank U Jezus.

 9. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 5 februari 2017 om 19:24

  Beste Dirk, Inderdaad lijden kan louteren, maar wanneer je hoort van het lijden van kinderen als gevolg van bijvoorbeeld spierdystrofie en wat er al niet meer aan leed wordt geleden, alleen al door kinderen, en dat vaak zonder uitzicht op genezing, dan vraag ik mij toch werkelijk af waarom we niet in staat zijn God te bewegen tot ontferming. We zijn toch mensen van gelijke beweging als Elia? We doen ons vaak erg vroom voor, en dat terwijl het gebed van een rechtvaardige veel vermag, blijft het lijden (wat God niet wil) doorgaan. Is ons geloven dan toch zonder echte inhoud, zonder vrucht van de Geest? Persoonlijk denk ik dat daar het probleem van ons aller geestelijk Nederland ligt, maar ja, kom daar maar eens mee! Dan kom je lange tenen tegen.

 10. Jannie de Groot zegt:
  Geplaatst op zondag 5 februari 2017 om 20:54

  L.S.,
  Mijn vader had een klein boekje, waarvan de titel mij is bijgebleven: “Door het lijden naar het Licht”. Ook heb ik mogen ervaren dat gedrukte melk boter voortbrengt (Spr. 30:33). Eerst stierf mijn geliefde man op vrij jonge leeftijd en korte tijd daarna mijn enige zus. Mijn belijdenis: Met Hem spring ik over een muur en in Hem ben ik meer dan overwinnaar.
  U allen wens ik Gods vrede en moed en troost om dóór te gaan in Gods Kracht. (Ik zeg tegen de kinderen Israëls dat zij voorttrekken). Een zegenrijke groet van Jannie de Groot-Moorlag

 11. maria zegt:
  Geplaatst op maandag 6 februari 2017 om 13:11

  Ik denk dat Jezus niet alleen voor onze zonden gestorven maar Hij ook onze ziekten heeft gedragen

 12. Avda zegt:
  Geplaatst op maandag 6 februari 2017 om 13:19

  Lieve mensen, hier mijn antwoord op Dirks vragen : 1° in een heel moeilijke periode in mijn leven (de moeilijkste eigenlijk : echtscheiding!)zocht ik telkens weer troost in Gods Woord. Ik opende Jesaja voor bemoedigingen en vooral de Psalmen hielden mij recht. Hierdoor leerde ik mijn Heer echt kennen … ik begreep meer en meer wie en hoe Hij is. Voor die leerschool ben ik Hem heel dankbaar. Ik leerde ook bij alles Zijn raad te volgen en op Hem te vertrouwen wanneer ik geen oplossing zag. 4° Ooit vroeg ik de Heer om uitleg over het lichamelijke lijden van sommige van Zijn kinderen. Echte gelovige en toegewijde voorgangers of zendelingen werden overvallen door ziekten , die ongeneeslijk leken. Hoezo , Heer , zei ik dan , ze deden toch mooi werk voor U ? Niet veel later werd ik dan op een morgen wakker met: ” Hoor wat de Geest tot de Gemeente(n) zegt: SMYRNA “.
  = Openbaring van Johannes 2: 8-11. “Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie , de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen . Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens”.
  Hieruit begreep ik: een korte tijd werkeloos gezet om bij alles wat we doen even te bezinnen: blijf ik toch dicht bij Jezus , om te horen wat Hij wil ?

 13. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op maandag 6 februari 2017 om 16:18

  Mijn geestelijk en lichamelijk lijden heeft mij tot een grote hoogte gebracht naar God toe. Mijn hele leven heeft zich gekenmerkt door veel lijden. In 2008 kreeg ik voor de vierde keer kanker. (drie soorten) In 2009 was ik uitbehandeld en konden artsen niets meer voor mij doen. In datzelfde jaar sprak God op een avond de volgende woorden: “Je zult binnenkort nog niet overlijden, want ik wil je nog voor vele mensen tot een zegen stellen.” Natuurlijk dacht ik in eerste instantie dat het mijn eigen gedachten waren, maar het is precies zo uitgekomen als God heeft gezegd, ook al heeft Hij mij niet genezen. En de onvoorstelbare liefde en genade die ik de afgelopen jaren mocht meemaken en zien, is met geen pen te beschrijven. Want juist in en door mijn pijn en lijden heb ik heel veel mensen mogen bereiken met het evangelie, en ze mogen brengen aan de voet van het kruis. En ook al zag/zie ik het soms even niet zitten, tussen de chemopillen en morfine door, toch gaf God altijd kracht op die momenten als ik het nodig had. De vrede en de vreugde die Hij elke dag geeft is onvoorstelbaar groot! Ik ken dan ook maar weinig stress of zorgen, en lig zelden of nooit wakker. Want als ik God dan met een ziek lichaam moet dienen, dan zij het maar zo, ik al begrijp ik er soms niets van. Ik hoef God ook niet te begrijpen, maar Hem alleen maar VERTROUWEN. Want zou ik Hem begrijpen, dan zou Hij net zo klein zijn als ik. Vanwege lichamelijke beperkingen, brengt God veel mensen via mijn computer op mijn weg. Met grote dankbaarheid zag ik dat mijn blog maandelijks door ruim 7000 mensen wordt bezocht, in maar liefst 26 landen! En ook al is mijn lijdensweg soms ondragelijk, het heeft mij zo heel dicht gebracht bij het Vaderhart van God. AMAZING GRACE!!!!!!

 14. Dick zegt:
  Geplaatst op maandag 6 februari 2017 om 16:58

  Beste Dirk,

  Lijden loutert. Ik vind het nogal niet wat. In je column geef je God hierin een centrale plaats.
  Een God die gisteren, heden en in de toekomst dezelfde is.
  Ik geloof dat door de komst van Jezus Hij heeft laten zien wie God werkelijk is. Een Vader die van Zijn kinderen houdt.
  Ziekte en lijden komt in de tijd van Jezus veel voor en wat deed Hij. Hij genas ze. Duizenden.
  Waarom, omdat ze geloof hadden.
  Nu wij, geloven we in genezing of geloven we in louteren.
  Natuurlijk leven we in een gebroken wereld met ziekte en vervolging, maar moet onze reactie dan zijn “lijden loutert” of moeten wij vanuit ons geloof zeggen “vrees niet IK heb de wereld overwonnen”

 15. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 6 februari 2017 om 18:59

  Dirk,

  Ik ben het met je eens dat God dingen in ons leven toelaat die voor ons niet altijd prettig zijn, maar deze dingen gebruikt om de gelovigen te laten groeien. De regen is nodig voor het gewas, maar ook de zon is nodig voor groei, anders gaat het niet goed, dan mislukt de oogst! Dat beeld is ook van toepassing voor de gelovigen dat er ook positieve dingen nodig zijn voor een gezonde groei in Christus. De Bijbel spreekt hier ook over in de derde Brief van Johannes vers 2: Geliefde, Ik bid, dat het u wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat (NBG). Dus in allerlei opzicht.
  De aartsvaders Abraham, Izaäk en Jacob waren rijke mensen. Ook Job een man die toegewijd was aan God, uit de volkeren, was zeer rijk vòòr en nà de grote beproeving. God maakt ook rijk in materieel opzicht zoals een Koning Salomo.
  Anderzijds zegt Paulus in de Filippenzen brief 4: 12 Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is en in 1 Timotheüs 6 vers 8 staat: Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn.
  Er waren ook rijken in de gemeente volgens 1 Timotheüs vers 16: Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, hun hoop gevestigd te houden niet op onzekeren rijkdom, doch op God (NBG).
  God geeft rijkdom om wel te doen, voor de maatschappij waarin we leven, maar ook om er zelf van te genieten. Pred. 2:24 Is het dan niet goed voor de mens, dat hij ete en drinke, dat hij zijn ziel het goede doe genieten in zijn arbeid? Ik heb ook gezien, dat zulks ook van de hand Gods is (Staten Vertaling).
  Mijn conclusie is dan dat het allemaal verschillend is, voor de ene mens een eenvoudig leven en de andere meer rijkdom om daar ook God mee te dienen

 16. San zegt:
  Geplaatst op maandag 6 februari 2017 om 20:28

  Beste Dirk,

  Aan lijden valt niet te ontkomen in dit leven door de zondeval in het Paradijs waardoor dood en verderf de wereld is binnengekomen. Ook het satanische van de hoogmoed zit in de mens doordat de satan via de zonde grip op ons leven kan hebben. Daaronder hebben wij ook te lijden. Zinloos geweld, de honger in de wereld, de onrechtvaardige verdeling van de financiën, de zucht naar macht enz. brengen deze wereld naar de rand van de afgrond. De gevaarlijke kennis die overal te verkrijgen is hoe een kernwapen te maken,vormt dat een enorme destabiliserende factor voor de wereldvrede. En die zullen wij alleen bereiken onder de Vredevorst. De wereld staat nog wat te wachten want het kan niet uitblijven dat deze kernwapens ingezet zullen worden. En Iran dreigt ook Israël van de wereldkaart te vegen. Er is in deze wereld overal leed en pijn te vinden. De zonde is dat zij Jezus Christus niet kennen. Dat is de allergrootste zonde van de mensheid. Zonde betekent het doel missen. En daarom mist ieder het doel als zij Jezus Christus niet kennen.

 17. Berwi zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 februari 2017 om 13:45

  Rom 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft
  Maar waarin dan zijn wij meer dan overwinnaars?
  vers 35 ….in: Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard

  Niet dat wij dat fysiek te boven zullen komen, maar er geestelijk bovenuit blijven. Ons geloof niet verloochenen, niet verbitterd worden, totdat de Heere God ons er uitleidt: hetzij door herstel, hetzij, jazeker, door de dood.

  Er was een zuster in de Heere 20 jaar lang ziek en tot een troost voor velen.
  Een broeder 14 jaar in de gevanenis om zijn geloof en velen in en buiten de gevangenis tot een troost.
  Zij bleven er bovenuit. Zij waren meer dan overwinnaars. Door Jezus Christus, onze Heere.

  Tot slot: Ik dank U, HEERE! dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij Jes 12:1
  Psalm 119:71 (ook vs. 67) Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw inzettingen leerde.
  Jak 1:2 Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt;
  Jak 1:3 Wetende, dat ….

  Allen hartelijk gegroet,
  Berwi

 18. Shalom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 februari 2017 om 15:03

  We weten dat het na de dood niet afgelopen is, ons staat een heerlijke toekomst te wachten. Ga je door een lijdensdal dan kan Gods Woord bemoediging en troost bieden om vol te houden. Daarbij zijn ons gebed en die van onze broeders en zusters nodig om je focus op Jezus te houden. Tot op de dag van vandaag zien we een wereldgeschiedenis die opgebouwd is door moorden, oorlogen e.a. vreselijke ellende. Satan heeft v.a. het begin van de wereld de bewoners van deze planeet in zijn greep, daarin is niets veranderd. Desondanks is de operatie van Gods heilsplan met Israel en de wereld volop in werking. Momenteel is er zoveel gaande in de wereld waar we geen grip meer op hebben. De media kan ons van alles vertellen maar wat is Waarheid? De mensheid raakt daar ook van doordrongen maar Gods Woord is tot op heden staande gebleven en daarom zien we overal opwekkingen! De blijde boodschap van genade is voor iedereen, zonder aanzien des persoons. Het geeft onze ziel rust en vrede voor in dit leven en zekerheid voor de toekomst. Onze compassie voor de lijdende medemens is het gezicht van Jezus en daarom heel erg nodig, waar dan ook en op welke plek dan ook. Soms kunnen we in een geestelijke strijd raken maar i.s.m. HEM komt dat onze geestelijke groei ten goede. Het leven op aarde lijkt één grote beproeving, ook als je gezond bent en van alles kunt genieten. Ik heb er iedere keer weer moeite mee om te zeggen dat de Heere dit toelaat. Vanaf het begin van de wereld zijn duistere krachten aan het werk die het op de mensheid hebben voorzien die met de dag grimmiger worden.

 19. Avda zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 februari 2017 om 15:27

  Mag ik Maria (nr 14) nog vertellen dat Jezus voor veel meer stierf dan alleen onze zonden en onze ziekten…. ik leer mijn kinderen op school ook dat Jezus stierf voor ons verdriet, onze pijn, onze angsten en onze onmacht… en ik kan uit ervaring spreken dat Hij alles van ons overneemt wat we gelovig aan Hem geven… Jesaja 26:12 bemoedigt mij steeds weer (al heel lang) ” Heer, Gij zult vrede over ons beschikken, want ook al onze daden hebt Gij voor ons verricht”. Het IS volbracht!! (Johannes 19:30) Ik las ergens dat daar eigenlijk staat: “het is compleet, compleet gemaakt” of “het is perfect perfect”.

 20. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 februari 2017 om 15:27

  Bedankt Dirk. Ja ik geloof dat niemand onder lijden uit komt, die in God gelooft. De satan haat geloof, die hij op alle manieren kapot wil maken. Ja God regeert de wereld en laat het toe (JOB).
  Maar door lijden weet je dat satan bestaat en je merkt dat God je hand vasthoudt, dus nooit alleen laat. Dus door lijden leer je satan kennen en ook hoe hij te werk gaat (alles waar God voor staat, staat satan niet voor). Satan’s werk leugen, list, bedrog. Moordenaar van het begin. Hij moordt het geluk de vrijheid, de vrede, het vertrouwen en nog veel meer. Wij zijn sociaal (list als het zonder God is). Dus een satan is een bolwerk van leugen. Daarom zoveel zelfmoorden, roddelen, zich beter of minder voelen voelen als een ander. Leugen!!! Wij zijn allemaal door God gemaakt, ook met onze zwakheden is een ieder goed in God’s ogen. Ja satan’s werk herkent de ongelovige mens niet, daarom gebed om zijn werk te herkennen, dat de Heilige Geest je waarschuwt, want er zijn 2 geestelijke werelden, maar met God meer dan overwinnaar!!!! Ja, je wilt wel even geen aanval van satan, maar wees alert door de Heilige Geest, opdat je het erkent. Ziekte wordt genezen of niet, dan moet je er dwars doorheen. Als je veel gebeden hebt voor genezing en je geneest niet, weet dan dat God altijd met je meegaat, ook al merk je het niet altijd. Een ding is zeker, je gaat heel erg verlangen naar de terugkomst van de Here Jezus. Laten we altijd voor elkaar bidden. Gebed is nooit leeg, maar draagt je. Heel veel liefde, kracht en wijsheid van God toegewenst voor iedereen. Houdt in alle omstandigheden God’s hand vast.

 21. Francoise zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 februari 2017 om 11:09

  Men kan soms veel dragen, verdragen, diep lijden ervaren. Vooral de gelovige in Jezus Christus
  die gered zijn door Hem worden bemoedigd om door te gaan. Ondanks al hetgeen ze soms te verduren krijgen.
  Te weten dat Hij je veilig door alles heen bewaart is zo liefdevol, bemoedigend, zo krachtig en wonderlijk dat je steeds naar Hem kijkt en hoopt op Zijn wederkomst om al hetgeen het kwade heeft veroorzaakt te niet te doen. Als je Zijn zaligsprekingen overleest! Echt wel Glorievol!

  Lijden om hetgeen een ander overkomt kan ook ontzettend pijn doen. Niet alleen Christenen lijden, zoveel mensen die diep gekwetst worden (vooral kinderen die van kleins af aan beschadigd worden).

  Maar ook volwassenen die ten prooi vallen aan het kwade.
  Velen worden gepest, kunnen niet mee in de normen van de maatschappij, oudjes die aan hun lot worden overgelaten enz…. enz….
  Je lijdt mee, wil hen helpen, je hebt zoveel medelijden met hen en blijft voor hun bidden.
  Men wil hen brengen naar Jezus Christus omdat Hij de Redder, Genezer en Verlosser is voor iedereen!
  Er is niets groter dan de liefde van Jezus Christus: Hij is en blijft de Weg, de Waarheid en het Leven!
  De Zoon van de levende God, onze Heiland, Redder, Hogepriester, Genezer, Herder!
  Wat is men zonder Hem? Als men van Hem blijft leren hoe men met elkaar moet omgaan tot zelfs je vijanden lief te hebben, dat is toch de Weg die naar het Vaderhuis leidt?
  Vooral geloven in Zijn Liefdeskracht, Zijn Naam en vertrouwen op Zijn Woord!
  Zodat genezing voor elke ziel bekomen wordt!
  Wat, waar en hoe het lijden zich uit, en hoe verloren men zich ook kan voelen, liefde is het antwoord op alle levensvragen. De vruchten van de Heilige Geest laten doorstromen voor elkander!

  xxx Jezus Christus xxx
  xxx Naam boven alle namen xxx
  xxx Koning van Gods Heilige stad : Jeruzalem xxx

 22. wim J zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 februari 2017 om 13:30

  Er is veel lijden wat een mens over zichzelf afroept wegens ‘eigen’wijsheid, ongehoorzaamheid, [ongeduld, eigengerechtigheid, onwetendheid, rampspoed enz. enz.] en afkerigheid; Spr28:9

  Broeder van Genderen wees terecht naar de waarschuwingen in: 2Cor10 t/m 11.
  Van bijna 2 millennia geleden!

  Wanneer Gods Woord anders uitgelegd, duidelijk anders gelezen wordt zoals bedoeld werd, dan kunnen wij weten en beseffen, dat degenen die een eigen ‘verhaal’ voorstaan om dát te beklemtonen, op gevaar af uiteindelijk op AF te moeten eindigen; Filip3:..19..

  Ik ga niet allerlei voorbeelden van teksten aanhalen, waarin we kunnen herkennen, dat de NBV[vertaler] ten diepste een andere Verlosser op het oog had, wanneer iets anders werd toegevoegd of weggelaten, waardoor aan betekenis- gezien de context -verloren ging en zó uitgelegd kon worden [en wordt] hoe de tijdgeest met ‘gelovigheid’ een loopje kan nemen d.m.v. vervangingen[van de waarheid].

  De weg werd vrijgemaakt voor valse profeten.

  Een andere oecumenische, schriftkritische vertaling bewijst, hoe dit ‘moderne’ evangelie een mens op het verkeerde been kon zetten, terwijl DAT spreekt over de onverbrekelijke relatie tussen Gods Wet [lees: Onderwijzing] en Zijn rechtvaardigheid of Zijn genade.

  Men zegt dan: “Christus is het einde[G5056] der wet,…”

  Maar MEN weet niet meer, waaruit geciteerd werd, of wat het tweede zinsdeel zegt, omdat men ‘óvertuigd’ is van een andere ‘evangelie’, namelijk dat zoals ‘men zegt’, wij zijn niet meer onder de wet, maar onder ‘de genade’, doorredenerend: De juiste boodschap van het koninkrijk van God is naar het christen-dom overgegaan. Jezus Christus heeft de hele Wet vervuld; en in feite is daarom de genade-tijd aangebroken: ‘God-in-allen’… enz.

  Uiteraard zal iemand deze redenering niet volgen, vanwege vele profetieën, maar wie goed oplet wat in Rom6:14 bedoeld wordt, zal vroeg of laat tot erkenning komen, dat het eerste deel [+context] van die tekst juist beklemtoont, wie de schrijver gehoorzaamt: Rom6:14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij .. enz.

  Het is juist dat Gods [Wet] Onderwijzing mensen zoekt te waarschuwen , voor het ergste en naar Gods bedoeling.. wijst.

  2Petr3:15-17

 23. Louise zegt:
  Geplaatst op zondag 12 februari 2017 om 13:03

  Paulus schrijft dat hij ook lijden ervaart dat hij als plaatsvervangend lijden ziet, omdat het nog ontbreekt aan het lijden van Christus. Hij ervaart lijden opdat elders de gemeente wordt opgebouwd.

 24. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 5 maart 2017 om 20:33

  Beste lezers,

  Regelmatig lees ik de artikelen op deze website. Vooral de kop boven dit artikel spreekt mij aan.
  Ik moet eerlijk bekennen dat ik mij niet echt (meer) herken in bovengenoemde verhalen.
  De afgelopen 8 jaren zijn voor mij verschrikkelijk geweest en het einde lijkt nog lang niet in zicht…
  Je kunt dan wel gelouterd worden door lijden, maar als je constant aanvallen van de Boze krijgt en niet ziet dat de Goede ingrijpt om dit te weren, dan zakt je de moed wel in de schoenen.
  Ik voel me op dit moment dan ook heel ver van God verwijderd en zie het nut van het lijden absoluut niet meer. Het is allemaal zo uitzichtloos. Ik word er eerder verbitterd door.

 25. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 april 2017 om 19:17

  Ik kan Jan wel begrijpen heel veel christenen hebben zware strijd jaren lang, en bidden om hulp, en verlossing, en als je dan hoort van een drugshandelaar/moordenaar/satan aanbidders die dan even tot Jezus bidden, en worden terstond genezen, en bevrijd, waarom al die oprechte christenen niet die al jaren lang gekweld worden? Ik kan dat gewoon niet begrijpen, en nooit hoor je hier een preek over, en als je er wat van zegt, ligt het bij jou, maar ik begrijp het niet, en kan wel in komen in het verhaal van Jan, en kom nu niet met vrome praatjes, want niemand kan begrijpen wat je lijdt of je moet het zelf meemaken. En echt het is geen lolletje, want als je jaren lang bijna elke dag gekweld wordt is dat geen pretje, en leef je in een enorme schuld, en somberheid, terwijl je zo graag vrij wilt zijn. In deze tijd wordt er gepreekt: je moet vrolijk zijn, enz maar diepgang in preken, die ook dit bovenstaande probleem bespreken in preken hoor je niet meer, en daarom voel je je soms ontzettend alleen, maar je blijft wel bidden, tegen alle strijd in, en ik hoop Jan dat jij dat ook blijf doen!!

 26. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 april 2017 om 23:20

  Beste Otto,

  Ik lees nu pas jouw reactie omdat ik een aantal weken deze site niet bezocht heb. Allereerst bedankt voor je reactie en inlevingsvermogen. Blijkbaar zijn er meer mensen die gelijkgestemd zijn…

  Als ik naar mezelf kijk zie ik iemand die het geloof en daarmee naastenliefde hoog in het vaandel had staan. Altijd serieus met het geloof omgegaan, eerbiedig en waar mogelijk Gods grote daden verkondigen. Tuurlijk, ik heb zeer zeker mijn fouten en tekortkomingen. Wanneer je beproefd wordt is dat helemaal niet erg. Je zou anders wel eens van arrogantie naast je schoenen kunnen gaan lopen. Waar ik met name moeite mee heb ik dat deze “beproevingen” nu al jaren duren en maar niet ophouden! Ik zal geen opsomming geven wat er in mijn leven de revue gepasseerd is; een ding kan ik wel vertellen: ik ben een tijd lang zwaar depressief geweest door alle ellende die ik meegemaakt heb. En toen heb ik alleen maar de kwade kant ervaren. God aanwezigheid? Blijkbaar niet voor mij! En wanneer je God niet ervaart in de donkerste periode van je leven is dat mijne inziens wel heel wrang! Wanneer er geen eind aan deze lijdensweg lijkt te komen word je naar mijn idee eerder bedroefd dan beproefd.

 27. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 23 april 2017 om 21:33

  Beste Jan,
  Ook ik heb jarenlang last gehad van vele depressies. Ik heb ook veel aanvallen gehad in mijn hoofd, en gemoed, ook veel gedachten die ik niet wil denken, en nu nog steeds.
  Toen heb ik het boekje gekocht (te bestellen bij elke goede boekhandel) en wel met de titel “Satans vuistslagen” van schrijver Simon Oomius. Op internet is er ook wat te vinden, als je in de zoekmachine satans vuistslagen invult. Heb ik persoonlijk veel aan gehad. Er zijn heel veel donkere periodes die je niet graag wil meemaken, en soms duurt dit jarenlang, en het is een zeer eenzame strijd, waar je met niemand over kunt praten. De strijd is zwaar, zeer zwaar. Ik las pas eens een gedichtje van iemand, en dat wil ik toch ook aan jou doorgeven.

  Hij die op Jezus heeft geleund voor rust
  Zal nooit aan zijn vijanden worden overgeleverd
  Die ziel, hoewel de ganse hel hieraan zou schudden
  Zal nooit, nee nooit verlaten worden.
  Dit geldt ook voor jou, kind van God, wat je gevoelens ook mogen zijn.

  Jan sterkte, en misschien heb je ook wat aan deze tekst, Jesaja 50 vers 10. Ik wil niet met mooie vrome praatjes bij jou overkomen, want dieptes waar je mee geconfronteerd wordt, zij zo intens, daar je geestelijk soms moeilijk bereikbaar wordt, of bent. Jan, toch hoop ik dat je hier wat aan hebt, en wens je Gods zegen.

 28. Jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 april 2017 om 21:52

  Beste Otto,

  Ontzettend bedankt voor je reactie. Het klinkt gek, echter is het ook wel eens prettig om te horen/lezen dat er mensen zijn zoals jij en ik die hetzelfde mee maken / mee hebben gemaakt en die hetzelfde voelen. Dat schept op de een of andere manier toch een band. Ik ben blij voor je dat je ondanks jouw eigen negatieve ervaringen zo positief kunt schrijven en een ander Gods zegen toe kunt wensen. Als ik eerlijk ben heb ik op dit moment niets aan de Bijbel. Laat ik het anders zeggen: ik kan er op dit moment weinig mee. En God lijkt eindeloos ver weg, ik ervaar Hem absoluut niet! En dat al heel lang niet. Ik sluit me er daarom nu ook voor af want voor mijn gevoel helpt bidden en dus God zoeken niet. Ik kan werkelijk niet begrijpen waarom alles loopt zoals het loopt in mijn leven. “Alles heeft zijn doel” wordt er vaak gezegd. Het zal best zo zijn. “Een mens krijgt niet meer te dragen dan hij dragen kan”. Nou dat vraag ik mij ernstig af, want waarom word ik dan zwaar depressief?
  En waarom houdt de ellende dan niet op? Zit ik dan nog niet op mijn max? Het is onbegrijpelijk…

  Sorry voor mijn negatieve manier van uiten, op dit moment kan ik helaas niet anders.

 29. otto zegt:
  Geplaatst op maandag 15 mei 2017 om 19:11

  Beste Jan,

  Toch wil ik nog een keer reageren. Ik begrijp jou wel. Ik ervaar God ook soms ver weg, en voel ik mij zeer alleen in allerlei omstandigheden, maar toch ik blijf hopen, al is mijn gevoel nog zo dood. Ik lees Job door welke diepte moest hij heen. Ik lees van Gods mannen hoe deze soms ernstig depressief waren. Jan, God gaat soms met zijn kinderen, door diepe duisternis, maar toch geloof ik, dat Hij overwinnaar is, over jou, over mij, en zoveel anderen die ook dit lijden doormaken. Ik moet zeggen, voor deze mensen is er weinig aandacht, want ieder moet voorspoedig, succesvol, geslaagd, een blijmoedig christen zijn, die de hele dag lacht. Jan, lees de bijbel, hoe de profeten ook door diepe dalen gingen, en ze schreeuwden tot God om hulp, maar ook zij vernamen gelijk niets, maar de uitkomst op den duur was goed, en daar Jan houd ik mij aan vast. Ik weet, er komt uitkomst, ook voor jou, want hoe jij je ook voelt er komt uitkomst!! Jan, ik hoop, dat deze uitkomst er gauw voor jou gaat komen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden