Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Engelen, speciaal voor u en mij (33 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 februari 2017, 10:13 door Dirk A A

‘Engelen zijn dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid beërven,’ zegt Hebreeën 1:4. God zet Zijn engelen, die Hij geschapen heeft, in om de gelovigen te dienen. Ze worden door Hem uitgezonden en eren Hem, voor de troon, zoals we uitgebreid in Openbaring lezen.

In deze overdenking wil ik met u nadenken over de engelen. Ter bemoediging, om ons er meer bewust van te laten zijn dat de Heere Zijn engelen zendt om de gelovigen, zolang ze hier op aarde te zijn, te dienen. Er zijn engelen die een speciale taak voor ieder van ons persoonlijk hebben, daartoe uitgezonden door God Zelf.

In Mattheus 18:10 lezen we de woorden van de Heere Jezus: ‘Pas op dat u niet één van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.’
Met deze kleinen (mikrōn) worden de gelovigen bedoeld, die zijn als de kinderen (vers 6). De Heere Jezus waarschuwt Zijn discipelen om zich niet te verheffen boven andere gelovigen, die in hun ogen misschien minder waardevol of kleingelovigen zijn. En waarom niet? Omdat hun engelen voortdurend het aangezicht van de Vader zien. Dat betekent dat hun engelen altijd in Gods onmiddellijke nabijheid kunnen zijn.

Deze boodschap komt ook tot ons. Verhef je niet boven welke andere gelovige dan ook, omdat haar/zijn engelen altijd het aangezicht van de Vader zien. Als je neerkijkt op die andere gelovigen, kijk je ook neer op hun engelen en dus ook op hun Vader in de hemel. Dan werk je de engelen en ook God de Vader tegen.

Troost, bemoediging
Aan deze engelen is de zorg voor de gelovigen toevertrouwd. Wat een troost voor ons, als we de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben. Het is hun taak ons te beschermen en voor ons te zorgen, zolang de Heere ons hier in dit leven laat.
Psalm 91:11 en 12 zeggen: ‘Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.’

Wat een troost, wat een bemoediging. Ik heb het zelf al diverse keren in mijn leven ervaren, u wellicht ook. Op een smalle weg, met aan weerszijden grote bomen, kwam een auto in volle vaart een keer recht op mij af. Op het allerlaatste nippertje was het alsof die auto werd opgepakt en op de andere kant van de weg werd neergezet. Engelen grepen in, dat geloof ik vast.

En als Gods weg toch anders is? Ik ken deze vragen, mijn vader overleed op 50-jarige leeftijd bij een aanrijding. Mij troost altijd de gedachte uit vers 12 van deze Psalm, dat de engelen zijn ziel hebben gedragen in de hemel, naar Gods troon, zonder dat hij onderweg zijn voet stootte aan een steen.

Deze gedachte is volstrekt Bijbels. We lezen in Lukas 16:22 dat wanneer Lazarus sterft, de engelen hem dragen in de schoot van Abraham.
En wanneer Elia naar de hemel gaat, is het een hemelse legermacht – een vurige wagen met vurige paarden – die hem daarheen brengt (2 Koningen 2:12).
Een antwoord op de vraag hoeveel engelen er zijn, kan ik u niet geven. Hebreeën 12:22 spreekt over tienduizendtallen van engelen en Openbaring 5:11 over tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.

De aanvoerder van de hemelse legermachten
In het Oude Testament wordt vaak gesproken over de engel van de HEERE. Daarmee wordt soms gedoeld om de verschijning van de Heere Jezus in die tijd, voordat Hij verscheen op deze aarde toen Hij werd geboren in Bethlehem en soms op de aanvoerder van de hemelse legermachten.
Exodus 3 vertelt over de verschijning van de Engel van de HEERE aan Mozes in de brandende braamstruik. Het gaat daar duidelijk over een verschijning van de Heere Jezus.

In Psalm 34:7 en 8 lezen we:
‘Deze ellendige riep en de HEERE hoorde;
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
De engel van de HEERE legert zich
rondom hen die Hem vrezen en redt hen.

Hier wijst ‘de engel van de HEERE’ op de aanvoerder van de hemelse legermachten, die David redde. Over hem lezen we ook in Jozua 5, waar hij aan Jozua verschijnt voor de inname van Jericho.
In 2 Koningen 6 lezen we ook over de hemelse legermachten, de engelenlegers, die Elisa en zijn knecht beschermen en bevrijden, wanneer de Syriërs hebben willen oppakken.
Als zijn knecht bang is, bidt Elisa tot de Heere om de ogen van hem te openen. ‘En de HEERE opende ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa’ (2 Koningen 6:17).

Het is een troost te mogen weten dat God nauw betrokken is bij Zijn kinderen, de gelovigen. Hij zorgt voor hen. Hij zendt Zijn engelen naar hen toe. Maar je kunt ook denken aan een groep engelen in de hemel die gelovigen vertegenwoordigt voor Gods troon.

Het voltrekken van oordelen
Engelen zijn soms ook betrokken bij het voltrekken van Gods oordelen. Genesis 19:13 zegt dat de twee engelen zijn gekomen om Sodom te gronde te richten vanwege haar zonden.
In Exodus 12:23 wordt gesproken over de verderver – verderfengel – die zal worden uitgezonden om met de tiende plaag Egypte te treffen.
In het Bijbelboek Openbaring treffen we engelen aan, die de schalen met Gods oordelen uitgieten (Openbaring 15 en 16).

In 2 Koningen 19 lezen we dat God Zijn volk en koning Hizkia verlost van het leger van Assyrië. Vers 35 zegt: ‘Het gebeurde in diezelfde nacht dat de engel van de HEERE ten strijde trok en in het leger van Assyrië honderdvijfentachtigduizend man neersloeg. Toen men de volgende morgen vroeg opstand, zie, het waren allemaal dode lichamen.’

Gevallen engelen
Het is goed om te beseffen dat er ook kwade engelen, demonen, gevallen engelen, zijn, die de satan zijn gevolgd in zijn opstand tegen God. Judas:6 zegt: ‘En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.’
Wees alert: ‘…de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken’ (2 Korinthe 11:14 en 15).

Gods engelen voeren ook strijd met gevallen engelen en hun leider, satan. Michael, de grote vorst van Israel, strijdt met de vorst van het koninkrijk Perzië (Daniël 10 en 12).
Bij de wederkomst van de Heere Jezus zullen de engelen van Zijn kracht de verdrukking vergelden aan hen die de gelovigen verdrukten (2 Thessalonicenzen 1:7).
Allen die de wetteloosheid doen, zullen dan ook worden verzameld en zij zullen in de vurige oven worden geworpen (Mattheus 13:50).

Engelen zijn betrokken bij veel belangrijke momenten in de heilsgeschiedenis, zoals bij de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus aan de herders, bij Zijn opstanding, bij Zijn hemelvaart en binnenkort bij Zijn wederkomst.
In Lukas 22:43 verschijnt er een engel aan de Heere Jezus, terwijl Hij in Gethsemane is, om Hem te versterken in Zijn zware zielenstrijd.

Bevrijding van gevangenen
In het Bijbelboek Handelingen komen we ook enkele keren engelen tegen, die gevangen genomen gelovigen bevrijden. In Handelingen 5:19 zien we hoe een engel van de Heere de deuren van de gevangenis opent en de apostelen bevrijdt. En in Handelingen 12 bevrijdt een engel van de Heere Petrus uit de gevangenis.

Ook geven engelen boodschappen door. Hierbij wil ik aan toevoegen dat de Heere ook door de Heilige Geest en door de Bijbel tot ons spreekt.
In Handelingen 8 spreekt een engel van de Heere tot Filippus en wijst hem de weg die hij moet gaan, van Jeruzalem naar Gaza toe, waar hij de kamerheer uit Ethiopië zal ontmoeten. Nadat hij hem het Evangelie heeft doorgegeven, komt hij tot geloof.

In Handelingen 11 verschijnt er een engel aan iemand uit de heidenen, die tegen hem zegt dat hij mannen naar Joppe moeten sturen om Simon, die ook Petrus wordt genoemd, uit te nodigen. ‘Die zal woorden tot u spreken, waardoor u zalig zult worden en heel uw huis’ (Handelingen 11:15).
En in Handelingen 27:23 vertelt Paulus dat er in de nacht een engel van God bij hem stond, om hem te bemoedigen en de weg te wijzen, ook voor de opvarenden van het schip, dat in een vliegende storm was terecht gekomen.

Engelen worden uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Ze zijn dienstbaar aan Gods heilsplan.
Als we in de Bijbel naar engelenverschijningen kijken, zien we dat ze verschijnen in de gedaante van een man en nooit als vrouw. Ze verschijnen soms ook in dromen en visioenen.

Engelen beslissen niet zelf wat ze doen, ze worden uitgezonden door de Heere. Soms hoor je tegenwoordig gelovigen engelen opdrachten geven, maar dat is onbijbels.
Psalm 103:20 zegt: ‘Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn Woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.’

Sommige mensen denken dat ze engelen moeten vereren, maar ook dat is onbijbels. Kolossenzen 2:18 zegt: ‘Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering.’

Belangrijke rol bij de wederkomst van de Heere Jezus
Engelen hebben een stem, spreken en kunnen luid roepen. Openbaring 7:2 zegt: ‘En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen…’

Engelen spelen ook een belangrijke rol bij de wederkomst van de Heere Jezus. Hij zal dan Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan (Mattheus 24:31).
Hij komt met al zijn engelen, zegt Mattheus 25:31: ‘Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem…’
Engelen loven en prijzen God in de hemel, zegt Openbaring 5:11.
‘En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de engelen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.’

We staan er wellicht niet vaak bij stil, maar het maakt ons leven met de Heere rijker wanneer we beseffen dat er engelen zijn met een speciale taak voor ons persoonlijk. Wat een zorg van de Heere. Hem alle eer, dank, lof en eer hiervoor toe!

Dirk van Genderen

33 Reacties

 1. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 februari 2017 om 11:56

  Johannes op Patmos mocht een blik in de hemel werpen. Hij zag daar een grote aantal van engelen. Duizend maal duizend tallen. Johannes gebruikte getallen die voor mensen te begrijpen zijn. Maar ik ben er van overtuigd dat ze niet te tellen zijn.
  Engelen hebben een heerlijke geur. Zuivere seringen geur. Heb ze ooit in mijn leven ervaren en hun geur was zo zuiver en heerlijk.
  Ze grijpen in op het juiste moment. Ze dragen/begeleiden de gestorven gelovigen naar de plaats in de hemel.
  Wat geweldig om dat te weten.
  Ja, we hebben een Machtige God/JHWH Die een leger heeft waar de vijand niet tegen op kan.
  Geloofd en geprezen zij Zijn Naam.

 2. Ivon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 februari 2017 om 12:44

  Dank Dirk voor deze geruststellende en troostende gedachte.
  God laat ook alle dingen samenwerken ten goede zegt de Schrift. Door alle dingen heen, goede of slechte weet Hij ons te bereiken. Ook het levenspad van gelovigen loopt helaas niet altijd over rozen, gelukkig hebben wij hebben een hoop, op de Belofte(n), met niets vergelijkbaar in deze wereld,
  die bestemd is voor hen die Hem werkelijk liefhebben.

 3. willy van Ekkendonk-AmsingWillyWilly van Ekkendonk-Amsing zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 februari 2017 om 18:05

  Dag Dirk
  Graag wil ik even reageren op je brief. Voordat de Here Jezus terug komt met Zijn heiligen neemt Hij eerst de gemeente op. Aan het eind van de grote verdrukking, die dan op de aarde is, keert Hij met al de heiligen (dan Zijn vrouw) terug.
  Gods zegen en met de hartelijke groeten van: Willy van Ekkendonk

 4. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 februari 2017 om 18:22

  Wat een waarschuwing en troost gaat er uit van dit artikel. Dank voor deze uiteenzetting. Er zijn zoveel engelen…. wat een troost. Ik heb ooit een boek gelezen van anselm grun: 50 engelen. Maar er zijn er dus zoveel meer. Ieder leven heeft er ook zoveel nodig. We mogen leven in aanwezigheid van onze God en Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Wat een kloof is er vaak tussen ons en onze Heer. Wat een dank mogen we zeggen aan de aanwezigheid van de engelen.

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 februari 2017 om 21:42

  Het was in 1970 dat ik de eerste keer in Israël was met een jongerengroep. Bij de klaagmuur was het erg druk, omdat de Joden pas sinds twee jaar weer bij de klaagmuur konden komen. Ineens zag ik dat een joodse man zich tussen de mensen doordrong en rechtstreeks op mij af kwam. Hij tikte op mijn schouder en wenkte mij om hem te volgen. Hij bracht mij naar de linker kant van de muur, waar zich een poort bevond. Dat gedeelte is nu vrij voor publiek maar in 1970 nog niet. De ingang werd bewaakt, maar ze zagen ons vreemd genoeg niet. Hij wees mij naar een plek waar ze langs de muur een gat van ongeveer een vierkante meter langs de muur naar beneden (ca. 25 m diep) hadden gegraven. Er stond een houten hekje omheen. Ik moest naar beneden kijken en zag hoe prachtig die stenen, die altijd onder de grond hadden gezeten, waren. De man was niet tevreden en wilde dat ik mij over die houten afzetting bukte. Toen zag ik de onderste steen, die een breed uitlopende voet had. Die voet stond in het water. Nu was ik in de tijd erg druk bezig met het “levende water” en de tempelbeek uit Ezechiël 47. Toen ik dat gezien had, wilde ik de man bedanken, maar hij was nergens meer te zien. Aan Joden, die ik het vertelde, zeiden, dat het een engel was. Waarom ik het moest zien weet ik niet, wel heb ik later, toen ik alle dia’s (illegaal) in de DDR vertoonde, aan heel veel mensen dit verhaal mogen vertellen. Ik vertelde toen ook, dat de kaart van Israël het leven van veel christenen uitbeeldt. De Jordaan ontspringt uit de rots (daar had ik ook een dia van). Dan komt het water in het meer van Galilea. Daar barst het van de vis en daar is leven, omdat het water er ook weer uitstroomt. De Dode Zee echter ontvangt het water en laat het (levende) water verdampen, zodat het zout overblijft. Het beeld van twee soorten christenen……

 6. San zegt:
  Geplaatst op zondag 19 februari 2017 om 7:38

  Beste Dirk,

  Wat de engelen betreft, weet ik zeker dat zij mij in sommige situaties geholpen hebben. Want hoe kan ik anders de bewarende hand van God gezien hebben? Ik ben dan God zo dankbaar dat Hij engelen heeft gezonden om Zijn kinderen te beschermen.
  Ook was ik eens verdwaald, en kon de weg niet meer terugvinden en niemand die mij wilde helpen. Ik stond zelfs bij een kerk maar die konden mij ook niet helpen. En ik maar ging liften en er stopte een vriendelijke man en hij vroeg waar ik wezen moest en hij zette mij op mijn adres af. Zulke mensen zijn als “engelen” voor mij geweest. Of was het werkelijk een engel die ik na gebed op mijn pad kwam? Ik had sterk de idee dat het wel een engel moest zijn, omdat ik toen in diepe nood zat en ik zelf mij niet meer kon redden. Want er staat geschreven dat engelen zich ook in mensengedaante aan ons kunnen voor doen. Vgl Hebreeën 13:2 HSV. En ik kom engelen niet iedere dag tegen, maar dat zij op aarde mensen helpen, daar ben ik zeker van. En helemaal als je voorbede doet voor mensen, voor bescherming bijvoorbeeld, dan zal God zeker zijn engel(en) sturen.

  San

 7. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 19 februari 2017 om 19:23

  Dirk, heel hartelijk dank voor deze studie. Ik ben het volkomen met je eens. Mijn man en ik bidden dagelijks: Heer bescherm onze kinderen met een engelen wacht. Ik ben er vast van overtuigd dat er engelen zijn en ons op alle mogelijke manieren helpen. Fijn om dit weer eens te lezen. Dit is een onderwerp die niet vaak in de kerken/gemeentes gehoord wordt. Dit blijkt ook wel uit het kleine aantal reacties deze week.

 8. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 20 februari 2017 om 16:17

  We mogen ons altijd richten op Gods woord, wat dit ons zegt over een engel des Heren in Handelingen 12:1 t/m 19 is wel heel bijzonder. De apostel Petrus sliep vlak voor zijn terechtstelling en kreeg stap voor stap instructies van de engel des Heren. Een wonderbare ontsnapping tot gevolg hebbend, die hijzelf ook direct niet bevatten kon. Alles liep zo op rolletjes, zodat hij niet wist of het werkelijkheid was of een droom.
  Er waren velen in gebed voor hem die nacht, op het adres waar hij aanklopte, en de slavin Rode zijn stem herkende en (verbijsterend) niet opendeed.
  Wat ook in onze tijd van groot belang is; dat we volhardend blijven uitzien naar wat God door onze gebeden heen wil doen, naar Zijn woord ons heeft toegezegd. Ons niet voortijdig laten stoppen, door allerlei omstandigheden. Hoe Hij de dingen gaat uitwerken vatten we lang niet altijd. Maar houdt vast, omdat Hij ons mede wil inschakelen en gebruiken wil. Om genade te ontvangen ter gelegener tijd.

 9. Dick zegt:
  Geplaatst op maandag 20 februari 2017 om 19:59

  Beste Dirk,

  Ik vind het opvallend hoe weinig reacties er binnen zijn gekomen. Hoe komt dat. Komt dit te dichtbij of weten we er niet veel van. Ik wil graag iets delen.
  Enkele maanden geleden kwam onze dochter thuis. Toen zij langs ons huis fietste keek zij naar onze voordeur en wat zag ze daar, er stond een engel met zijn armen over elkaar voor onze deur. Ze schrok en reed een stukje verder om vervolgens nog eens te kijken wat ze nou werkelijk had gezien. Ze stapte af en keek nog eens goed. De engel stond er nog steeds maar nu met zijn armen op zijn rug. Daar wil ik meer van zien dacht ze en stapte af om er heen te gaan. Op dat moment zag ze de engel niet meer. Vol verwondering en blijdschap kwam ze binnen om het aan ons te vertellen. Er liep een traan over mijn wangen. Wat vond ik dat geweldig. Toen wij trouwden kozen we uit: Psalm 91. Dit als een gebed voor ons huwelijk. Nu, meer dan 31 jaar later, laat God zien dat het echt waar is. En iedereen mag het weten.
  Er staat bij ons een engel voor de deur. We zien het niet altijd maar we geloven het wel.

 10. Enrique zegt:
  Geplaatst op maandag 20 februari 2017 om 21:51

  Hallo Dirk,

  Bedankt voor het uitgebreide artikel over de engelen!

  Wat je schrijft over het voorval dat je met auto en al werd opgepakt, ken ik ook van een al lang gestorven kerkleider die precies hetzelfde meemaakte zoals jou ook overkomen is.

  Satans engelen doen zich net zoals satan, óók voor als engelen des lichts. Een waarschuwing is hierbij op zijn plaats! Zij kunnen ons ook benaderen en wij dienen te weten of het een engel van God of een engel van satan is.
  Persoonlijk heb ik vroeger twee maal zo´n situatie meegemaakt. In het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw ben ik een paar jaar werkloos geweest. Ik werd toen door een groot en in een perfect in het pak gestoken persoon aangesproken, die me werk aanbood waar een christen ¨nee¨ tegen moet zeggen. Deze persoon kwam uit het niets en verdween in het niets. Een paar jaar later is het me met dezelfde persoon in dezelfde situatie op dezelfde plaats nog een keer overkomen.
  Waar ik toentertijd woonde kende ik de meeste mensen wel van gezicht maar deze persoon had ik nog nooit eerder gezien en ik ben hem ook nooit weer tegen gekomen. Vertrouw dus niet elke geest! Kort na het laatste voorval zorgde God weer voor werk.

  Wat jij schrijft dat Lazarus door engelen in de schoot van Abraham gedragen werd is helaas niet correct, het is proza en geen afbeelding van de werkelijkheid. In Hebreeën 11 staat dat Abraham het Nieuwe Jeruzalem verwachte maar er staat ook dat ze deze belofte nog niet verkregen hebben.
  Dit stukje proza te vergelijken met de hemelvaart van Elia is ook niet correct. Elia werd in een onweder of wervelvind (tornado) opgenomen en ergens anders neergelaten, zie 2 Koningen 2:1, citaat: Het geschiedde nu, als de Heere Elia met een onweder, NBV stormwind, ten hemel opnemen zou. Vs.12, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden SCHEIDING maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. (1ste hemel, atmosfeer).

  Groet,
  Enrique

 11. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 20 februari 2017 om 23:00

  Antwoord Dirk van Genderen

  Beste Enrique,

  Dank voor je reactie. Zoals uit mijn studie blijkt, meen ik dat de Bijbel anders spreekt over wat er met Lazarus en Elia is gebeurd. Ik zie geen enkele aanleiding om dat niet letterlijk te nemen.

 12. Rineke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 februari 2017 om 15:54

  Een lieve vriend van mij, genaamd Waldi, was in de Tweede Wereldoorlog plotseling in een razzia terecht gekomen, ergens in Indonesie. Hij stond met een groep mensen te wachten en werd onder schot gehouden. Plotseling kwam er een vrachtwagen de hoek om scheuren, echt met een noodgang.
  Handen grepen Waldi beet, smeten hem in de laadbak en weg waren ze. Een paar wegen verderop mocht Waldi uitstappen. Weg was de vrachtwagen.
  Ik had net een baby gekregen en reed met mijn prachtige kindje in de maxi cosi naast me over een eenzame weg. Plotseling durfde ik geen meter meer te rijden. Ik riep het uit naar de Heer, ik was zo verschrikkelijk bang! Ik huilde en riep. Opeens voelde ik een warme hand op mijn schouder en rust trok door mijn hele lijf heen. Ik ben nooit meer bang geweest in de auto, maar ik bid altijd voordat ik weg rijd. Ook riep een stem een keer tegen mij: REMMEN!, hoewel ik vol gas een vrachtwagen voorbij wilde rijden. Een auto kwam de voorrangsweg overgescheurd, op centimeters afstand van mijn auto.
  En gelukkig had ik geluisterd naar die stem.
  Prijs de Heer. Hij gebiedt zijn engelen.

 13. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 februari 2017 om 17:25

  Bedankt Dirk. Ik geloof dat God Zijn engelen stuurt, maar ik vraag om bescherming van God, maar het is prachtig dat er een legermacht van engelen is, die ons beschermen. Ja er is ook een legermacht van satan. Daarom heb je de Heilige Geest nodig, die je laat zien met welke geestelijke wereld je te doen hebt. God laat iets zien van de legermacht van de engelen en hoe er strijd is totdat de Here Jezus terugkomt. Ook in Daniël lees je er over. In de eindtijd [nu] is het zoo belangrijk, want satan zal alles proberen om God’s kinderen te verleiden en halve waarheid voor waarheid te verslijten.

 14. waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 februari 2017 om 17:48

  Elia is letterlijk weggenomen van deze aarde. Elisa heeft het gezien!! (2 Koningen 2:12) en ervan getuigd door te zeggen: Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël.
  De mantel was van Elia afgevallen en Elisa raapte hem op en met de mantel van Elia sloeg hij op het water zodat dit zich herwaarts en derwaarts verdeelde, zodat Elisa kon oversteken.
  Ook is Elia niet neergelaten in de 1e hemel (atmosfeer). Want dat zou betekenen dat Elia in de atmosfeer van de overste dezer lucht (satan) is neergelaten!!

  Elia is opgenomen daar waar de Here God is. Dus in de Boven hemel. Want toen Jezus op de berg der verheerlijking was kwamen Mozes en Elia bij Christus Jezus en spraken met Hem.

  Mozes is gestorven en door God Zelf begraven. Elia is niet gestorven. Ik geloof toch dat beiden in de Hemel zijn daar waar God/JHWH ook is.
  Beiden verschenen aan Jezus op de Berg der verheerlijking. En beiden spraken met Hem.
  Elia zal in de toekomst nog een keer komen als één van de twee getuigen in Jeruzalem. En zal gedood worden om drie dagen later weer op te staan.
  God heeft bepaalde mannen Gods bestemd voor een bepaalde taak. De één sterft en wordt door God Zelf begraven en bewaard voor een bepaalde taak. De andere sterft niet en wordt zo opgenomen in de Hemel om ook bewaard te blijven voor een bepaalde taak.
  We hebben een Almachtige God die Engelen en vurige paarden en wagens gebiedt om bij te staan in de taken die nog te doen zijn.

 15. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 februari 2017 om 18:17

  Hieronder leest u de reactie van Gerard Kooij, die hij mij per e-mail stuurde.

  Groet en zegen,
  Dirk van Genderen


  Goedenmiddag Dirk, ik lees met genoegen je brieven. Nu even een opmerking over de engelen in Openbaring 5 vers 11:
  Daar staat dat er tienduizend maal tienduizend, en duizendmaal duizend zijn, omgerekend is dat 200.000.000 Engelen.
  Heb ik gehoord in een lezing, over het boek Openbaring aan Johannes.

  Hartelijke groet, Gerard

 16. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 februari 2017 om 19:34

  Dirk, ik ben het met Waterlelie eens dat Elia letterlijk weggenomen is van de aarde. Hij is levend opgenomen in de Hemel bij God en de Heere Jezus.
  Ik ben het eens met wat Enrique zegt over Lazarus. Het is niet echt gebeurd, maar een verhaal van de Heere Jezus. Ik geloof wel dat Gods kinderen door de Engelen naar de Hemel worden gedragen.

 17. Rosa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 februari 2017 om 20:21

  Beste Dirk,het is al heel lang geleden. Ongeveer 1959. Mijn vader en ik waren op de fiets onderweg naar huis. We naderden vanuit een smalle straat een drukke weg die we moesten oversteken. Ik reed voorop en dacht dat mijn vader vlak achter me reed. Het was twijfelachtig of ik nog voor die ene auto kon oversteken. Halverwege de weg zag ik dat de auto (te) snel op me af kwam. Toen gaf mijn vader me een stevige duw op de rug en haalde ik het op het nippertje. Maar mijn vader had me helemaal niet geduwd. Hij was heel verbaasd. Dus dat was ook een engel!

 18. Rinske zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 februari 2017 om 21:00

  Beste Dirk,
  Dit stukje heeft me wel wat dagen bezig gehouden. Op zich heb je gelijk met je tekstverklaringen. Maar het valt mij op dat engelen veelal in verbinding staan met het volk Israël in het Oude Testament. En ook in de Evangeliën. Tevens in Handelingen, met de bijbehorende brieven van Paulus geschreven tijdens Handelingen, waar het draait om het komende Koninkrijk wat aan Israël zal worden opgericht Hand 1: 6 en 3: 19 – 21. In de Hebreeën brief, die gericht is aan de Hebreeën, Israëlieten dus en in Openbaring waar het volk Israël ook al centraal staat.
  Het valt mij op dat engelen nauwelijks genoemd worden in de latere brieven van Paulus die over het Lichaam van Christus gaan waarvan Christus het Hoofd is. Daar is een paar keer sprake van overheden en machten. Efeze 3: 10 en 6: 12.
  Je schrijft dat engelen ook boodschappen doorgeven. Ik ben ervan overtuigd dat de veiligste manier van het spreken, van God tot ons, door Zijn Woord is.
  De beschermingen van engelen lijken willekeurig. Je schreef zelf al over het verschil tussen je vader en jou. Er zijn zoveel gelovigen die geen engel hebben gehoord, gezien en gevoeld. Gelukkig mogen gelovigen weten dat hun een betere toekomst wacht bij Christus.
  Wat betreft de gelijkenis in Lukas 16! Gelijkenis is een parabole. Dat is een gefingeerd denkbeeldig onecht verhaal.
  Interessant wat ik lees in de reactie van Enrique over Elia. Dat ga ik eens onderzoeken. Dit komt overeen met wat ik lees in 1 Thessalonicenzen 4: 17. Daar is sprake van diezelfde lucht atmosfeer tijdens de wederkomst, vers 16, van Christus.

 19. waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 februari 2017 om 21:38

  In Lucas 15:3 vertelt Jezus een gelijkenis (enkelvoud) over de honderd schapen waarvan er één wordt verloren.
  Maar wat Jezus erna vertelt, daar staat niet bij dat het een gelijkenis is of gelijkenissen zijn.
  Van zowel de verloren zoon staat dat er niet en ook van de onrechtvaardiger rentmeester staat dat er niet bij en ook dus niet van de rijke man en arme lazarus.
  Dus dat zijn wel echte geschiedenissen geweest.

 20. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 februari 2017 om 12:05

  Hallo Dirk, dit is een erg mooi en bemoedigend stuk.
  Engelen… ik vind het geweldig, en zo jammer dat wij er eigenlijk nooit veel over horen. Terwijl zij er zo bij horen.
  Als ik daar zo over nadenkt, komt er dankbaarheid… hoe goed en liefdevol God de Vader eigenlijk voor ons zorgt.
  Wij hebben de Heere Jezus… we ontvingen de Heilige Geest… met al Zijn verschillende gaven, en… God heeft ontelbaar veel engelen, ten diensten en als bescherming voor ieder die de Heere liefheeft. Of als boodschappers… geweldig te lezen in de Bijbel.

  Als de Heere Jezus terugkomt… wie zijn Bij Hem?… ontelbaar veel engelen… en zij halen de uitverkoren op. Dat vond ik altijd een heel bijzondere tekst. Wat moet dat een onvoorstelbaar geweldig gezicht zijn.

  Maar… als ik zo Openbaring leest… hebben veel engelen ook de taak om veel oordelen van God uit te voeren. Het is haast te veel om op te noemen.

  En natuurlijk mogen we geen engelenverering doen… maar mogen wel danken onze God en Jezus, hoe HIJ voor ons zorgt. Totdat HIJ komt.

  Broeder Dirk en broeders en zusters, Vaders zegen om jullie heen.
  En hartelijke groeten van mij, Esther.

 21. Simon zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 februari 2017 om 15:13

  Wat een prachtige overdenkingen. Maar hoe kun je weten of het een engel Gods of een engel van satan is? Bij onze Heiland kwam hij met de bijbel in zijn hand, maar onze Heer is het Woord zelf en aan Hem had hij niets. En dan staat er tot de bestemde tijd, en dan lezen we: satan, ga achter Mij. Dat is heel leerzaam.

 22. Dirk zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 februari 2017 om 15:25

  Hieronder leest u de reactie van Anny Venmans, die zij mij per e-mail stuurde.

  Groet en zegen,
  Dirk van Genderen

  Ik had mijn vriendin in Grave opgehaald en wij gingen samen naar de wekelijkse bidstond in Nijmegen. Deze bidstonden werden steeds bij kerkleden thuis gehouden, omdat wij maar een kleine gemeente zijn en we dan niet steeds de kerkzaal hoeven te huren. Ik moest daarom steeds naar een andere adres in Nijmegen. Ik ken Nijmegen niet zo erg goed, omdat het niet mijn woonplaats is. Ik woon in Gennep.
  Die bewuste avond moesten we naar een adres waar ik slechts een keer bij daglicht geweest was. Ik kende de weg dus niet goed. Mijn vriendin wist ook niet goed welke afslag we moesten nemen. Het gevolg was dat ik de afslag naar links niet herkend had en doorreed. We reden op een vierbaans weg met een afscheiding in het midden. Kort nadat we de afslag gepasseerd waren zei mijn vriendin dat ik moest omkeren omdat we linksaf hadden gemoeten. Ik keek achterom of er geen auto’s achter ons kwamen en dacht er helemaal niet aan dat ik daar niet mocht keren. Ik keerde de auto en toen ik even later vele koplampen op me zag afkomen en auto’s hoorde claxonneren, toen wist ik wel dat ik iets verkeerds gedaan had. Ik was een spookrijdster geworden. Dat was wel heel eng. Ik kon alleen maar stil blijven zitten en de Here God om hulp bidden. Ik had mijn knipperlichten aangezet en dacht dat ik het beste maar kon blijven wachten tot het stoplicht weer op rood zou staan, want dan zou ik misschien wel een gelegenheid hebben om te kunnen keren. We hadden daar maar heel kort gestaan, toen er uit het niets een politieauto met zwaailichten kwam. Ze zetten hun auto voor mijn auto en dat voelde al heel veilig. Er stapten twee agenten uit in lange witte leren jassen. Dit soort jassen heb ik nog niet eerder gezien. Een van de agenten vroeg wat er aan de hand was en waar ik woonde. Ik noemde mijn woonplaats en legde uit dat ik in Nijmegen niet zo goed de weg weet, dat ik de vorige afslag had moeten nemen en dat ik zonder er bij na te denken de auto gekeerd had. De agent zei hij en zijn collega het verkeer zouden doen stilzetten en dat ik dan zou kunnen omdraaien en mijn weg vervolgen. Ook legde hij mij uit hoe ik vandaar weer op de goede afslag zou moeten komen. Zij hebben het verkeer stilgezet en ik heb de auto gekeerd en we reden verder. Toen we echter in de achteruitkijkspiegel en achterom keken hoe de politie dit deed en hoe het nu met al die stilstaande auto’s ging, was de politieauto spoorloos verdwenen en het verkeer reed gewoon alsof er helemaal niets aan de hand geweest was. De politieauto leek in rook te zijn opgegaan! Waar is hij gebleven? Waren het engelen verkleed als politieagenten?

  Steeds als ik met de auto van huis ga, ongeacht of het een korte of lange rit is, ongeacht of het een bekende of onbekende bestemming is waar ik naar toe ga, bid ik steeds om Gods bescherming onderweg. De Here God hoort en verhoort vaak onze gebeden. Hij helpt je, ook als je iets heel doms doet. Hij zorgt zo goed voor Zijn kinderen en vaak beseffen we het niet eens. Hij kan iedereen voor Zijn doel gebruiken, ook politieagenten.

  Anny Venmans

 23. Klaas zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 februari 2017 om 17:06

  Dirk
  Wat een, voor mij, bemoedigende overdenking. Ook de reacties van mensen die iets hebben ervaren zijn voor mij bemoedigend. En ja, het is niet te controleren. Kunnen wij de Heer controleren op Zijn ingrijpen. Het is te bijzonder.
  Ik had een oude oom, zoals dat heet, eenvoudig van geest. Zijn broer en voogd overleed en hij voelde zich zeer eenzaam. Zeer alleen. Op een nacht zat hij te denken en het werd stralend licht om hem heen. En de Persoon in het Licht zei alleen maar: Aber Ich bin doch da (Ik ben er toch), was op het Duitse eiland Borkum.
  De familie zag zijn gedragsverandering en onbezorgdheid en dacht dat hij aan de drank zat. Na behoorlijk aandringen heeft hij dit verhaal pas verteld. Hij wilde het ook niet vertellen omdat niemand het zou geloven, dacht hij.
  Als hij over de Heer sprak was het met gezag en ontzag. Als de Heer zijn heilige voeten op deze aarde zet dan trilt de wereld, zo zei hij, en dat weet ik nog van hem.
  Nogmaals bedankt voor jullie persoonlijke ervaringen.

 24. Jannie de Groot zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 februari 2017 om 15:55

  Shalom allen,
  Ook ik geloof dat engelen mensen dienen. Mijn man was overleden en ‘s avonds in bed besprak ik alles met mijn Maker. Op een gegeven moment voelde ik liefdevolle duwtjes in mijn rug. Dit heb ik als zeer bemoedigend ervaren. Toe maar, ga door, Ik ben erbij. Een zegenrijke groet, Jannie
  (Of het een engel was of een ander bovennatuurlijk iets weet God.)

 25. wim J zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 februari 2017 om 6:58

  Br. van Genderen U bedoelde bij uw inleiding natuurlijk Hebr1:14; vers 4 verwijst naar Gods spreken door de Zoon en Gods Naam boven alle naam.

  De Galatenbrief rept in het eerste hoofdstuk over een vergelijking tussen de boodschap waartoe Paulus was geroepen, tegenover een andersoortige boodschap, die een engel uit de hemel zou kunnen aankondigen.

  Dit betekent, dat de boodschap waartoe de gezondene*) geroepen is, de wortel van de afkerigheid en val van de mens blootlegt, anders dan verhalen, die wij mensen daaromheen daarbij kunnen maken, waarmee boodschapper als wat deze bedoeld heeft vervangen, deze in een vervangend KADER plaatsend, alsof deze ‘nieuwe waarheid’ alles extra spectaculair zou maken, op gevaar af hoe Gods Waarheid vervangen wordt door mensen, wier geloof schipbreuk geleden hebben, hun oor lenend aan een vreemde verslaggever. *) 1Cor4:9 https:\/\/bit.ly/2mdEZFI
  Lees nogmaals het begin van hoofdstuk 1 door, hoe hij waarschuwde, maar ook verder tegen dat andere ‘evangelie’ fulmineerde*) duidelijk toelicht, hoe hun verdeeldheid en verwarring totaal is, slaaf van ingebeelde vrijheid. *) GaL1:8;2:21;3:4;4:11;5:9-10,26; 6:7

  Zijn boodschap is er niet op gericht om mensen naar eigen overleveringen, gewoonten en wijsbegeerte in hun waan te laten, waardoor zij niet tot berouw en inkeer zullen komen, of daarvan weerhouden worden.

  Niet voor niets vergeleek Jeshua Zijn boodschappers met het zout van de aarde, om te bevestigen dat Gods Woord de Waarheid personifieert, vooral wat Gods geboden bedoelen [De moderne natuurlijke mens verwerpt/vervangt zelfs de betekenis daarvan!!]. Matt5:13 “U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.”

  Ik moet iets schokkends hierbij vermelden. Ooit waren er machthebbers, die eigenmachtig overheden vertegenwoordigden daarbij ‘hun voorbeeld’ aan een kruis afbeelden om ‘ketters’ te overtuigen, zodat zij zouden moeten kiezen tussen de marteldood of DE vrijheid, om zo deel ten kunnen krijgen aan de ‘zegen’ van hun gemaakte voorbeeld. Waarmee zij het eeuwige Evangelie en Gods werk bespottelijk maakten.

 26. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 februari 2017 om 20:12

  N.a.v.de reactie van Anny Venmans
  Een vriendin van mij heeft ook zoiets meegemaakt op een grote rotonde, toen ze per abuis tegen het verkeer inreed.
  Plotseling stond er een auto naast haar en een meneer vroeg wat er aan de hand was en zei tegen haar dat ze om moest draaien en op dat moment was er geen verkeer…later zag ze niets meer van die auto+meneer.

  En ook heb ik een voorval meegemaakt, waarbij een engel aanwezig moet zijn geweest.
  ‘k Werkte een avonddienst op een afdeling van gehandicapte kinderen met rolstoelen.
  Plotseling zag ik vanuit de verte de gangdeur openstaan en een zeer zwak begaafd jochie van ongeveer 2 jaar reed de gangdeur uit……ik vloog erheen en zag dat hij vlak voor een trap die diep naar beneden liep plotseling op het randje stil bleef staan.
  Wat was ik blij en dankbaar….en dacht daar moet een engel geweest zijn die hem tegenhield.
  Het was anders ook een drama geweest!
  De Heere hielp, Amen!

 27. Anna2 zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 februari 2017 om 21:30

  Mijn vader vertelde me dat zijn moeder een engel had gezien. Hij gelooft haar en ik hem, want beiden zijn nuchtere, verstandige Bijbelgetrouwe Christenen. Ook al heb ik zelf nooit zoiets meegemaakt en ook ben ik nooit genezen van mijn handicap en zijn meer gebeden niet verhoord zoals ik hoopte. Toch blijft mijn geloof in God al begrijp ik niet alles, Hij laat alle dingen medewerken ten goede. Eenmaal bij Hem Thuis zal ik weer horen en niet meer eenzaam zijn. Het leven hier met alle moeite en verdriet en zorgen maar ook mooie en verleidelijke dingen is een test en leerschool. God heeft Zijn trouw en goedheid aan ons allang bewezen; wij zijn nu aan zet: eerst geloven en dan pas zien!

  Mijn oma was nog een jong meisje toen zij de engel zag. Niet veel later kregen ze thuis bericht dat het schip waarop haar vader (mijn grootvader) voer, was vergaan op zee en er waren geen overlevenden…
  Ik denk dat de verschijning van deze engel haar heeft getroost. Haar levensmotto was: “Gods genade moet je genoeg zijn.” Haar man (mijn vaders vader) is op zijn sterfbed letterlijk zingend heengegaan. De zusters maanden hem tot rust maar hij zei “ik mout zingen!” en zong Psalm 42 : 5 “Maar de HEER zal uitkomst geven,
  Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;
  ‘k Zal in dit vertrouwen leven,
  En dat melden in mijn lied;
  ‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
  Zingen, daar ik Hem verwacht;
  En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
  Tot den God mijns levens heffen.”

  God is zo goed! Ik houd van Hem. Ik kan er zo naar uitzien om verenigd te worden met Hem en mijn geliefde ouders, grootouders en dat wens ik jullie ook toe. Dat Gods Koninkrijk spoedig kome, Maranatha kom Heer Jezus kom!!!

 28. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 8:09

  Dirk. Het lijkt me sterk dat een zwakbegaafd jochie van 2 een rolstoel kan bedienen. Dat kan een gezond kind van 2 niet eens. Zelfs volwassenen moeten dat leren. Ikzelf ben erg sceptisch wat betreft al die engelenverhalen. Maar dat zal wel aan mij liggen denk ik.
  Allen een gezegende zondag toegewenst.

 29. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 9:32

  Jammer Florianne!
  Het is toch werkelijk gebeurd… misschien was hij ook wel 3 jaar… hij zat in een kleine speciale lage kinder-rolstoel, die je zo met kleine handen gemakkelijk vooruit kon rollen.
  En waarom zou ik het verzinnen?
  Maar je mag sceptisch zijn en dus voorzichtig met deze dingen, want dat ben ik ook*;-)

 30. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 17:31

  Christi.
  Ik heb er helemaal niet aan gedacht dat je dat zou verzinnen. Ik ken alleen maar grote rolstoelen vandaar mijn verbazing. Maar ik ben blij dat jij ook sceptisch en voorzichtig bent over bepaalde zaken. Bedankt voor je uitleg.

 31. Eme Moltmaker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 20:01

  Dag Dirk .
  Ik ben sinds 2 jaar bij een evangelische gemeenten in Zevenhuizen (Groningen, de Levensbron). Altijd goed om even reclame te maken.
  Daar krijg ik zoveel kracht van God, dankzij onder andere een fantastische voorganger, en ik heb wonderen gezien en zelf mogen ervaren, waarvan ik er 1 graag wil delen.
  Ik wilde een weg opdraaien en heb door de dode hoek een auto over het hoofd gezien die ongeveer 70 a 80 km per uur reed, en ik zag de auto pas toen hij op ongeveer 15 meter afstand was, en mij frontaal zou raken.
  Dat was het laatste wat ik zag.
  Het is moeilijk te omschrijven, maar het leek of ik een moment buiten bewustzijn ben geweest (ook een keer met echt ongeluk gebeurd).
  Het volgende moment keek ik in de achteruitkijkspiegel en zag de bewuste wagen rustig doorrijden. WAUW.
  En ik stamelde: Heer dank U dat U mij heeft gered.
  Hoezo wonderen bestaan niet meer.
  Dit voorval deed mij beseffen hoe groot GOD wel niet is, Hallelujah.

 32. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 26 februari 2017 om 21:55

  Wat ik mijzelf herinner dat God mij beschermt (ondanks dat ik vaak nog zo bang ben) en wellicht door mijn Engelbewaarder. Ik wandelde, zoals wel vaker gebeurt, een keer naar mijn huis en ik moest door een straat en er waren twee mannen boven de straat aan het werk. Er waren twee plaatsen in deze korte straat waar een verbinding was tussen de ene en de andere kant van de huizen. Zij lieten iets vallen. Meestal als ik loop, loop ik met mijn hoofd meer naar beneden en ik heb nergens erg in wat er om mij heen gebeurt, ik ben dan ook in gedachten, en zo was het nu ook. Opeens stopte ik zelf onverwachts, waarom wist ik zelf niet, en op hetzelfde moment komt er een vrij grote en zware plaat naar beneden met een smak. Had ik even doorgelopen, dan had het mij geraakt. Het deed mij beseffen dat God door die Engelbewaarder mij op tijd liet stilstaan. Ik heb dat, God zij de lof, wel als een bescherming gezien op dat moment met de gedachte erbij dat ik beter moet opletten wat er om mij heen gebeurt als ik wandel op de straat of waar dan ook buiten. De mannen waarschuwde mij niet, want ze hadden mij ook niet gezien. Daarna is het niet meer gebeurd. Ik ben ook wel eens op de fiets gevallen (door gladheid) en dan had ik weer geluk dat er geen auto aankwam. ‘Het kwam goed af”. Dat betekent niet dat mij nooit iets overkwam, dat wel pijn deed. Alleen het afgelopen jaar ben ik al twee keer gevallen met de fiets en dat was geen pretje. Maar dan kun je God toch dankbaar zijn, ondanks de pijn, dat je er toch weer doorheen komt. Medicatie hief een deel van de ongemakken op.

 33. Rinske zegt:
  Geplaatst op maandag 20 maart 2017 om 10:54

  Dag Dirk,

  Ik ontdekte een foute tekstvermelding aan het begin van je artikel.
  Hebreeën 1: 4 moet Hebreeën 1: 14 zijn.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden