Engelen, speciaal voor u en mij

‘Engelen zijn dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid beërven,’ zegt Hebreeën 1:4. God zet Zijn engelen, die Hij geschapen heeft, in om de gelovigen te dienen. Ze worden door Hem uitgezonden en eren Hem, voor de troon, zoals we uitgebreid in Openbaring lezen.

In deze overdenking wil ik met u nadenken over de engelen. Ter bemoediging, om ons er meer bewust van te laten zijn dat de Heere Zijn engelen zendt om de gelovigen, zolang ze hier op aarde te zijn, te dienen. Er zijn engelen die een speciale taak voor ieder van ons persoonlijk hebben, daartoe uitgezonden door God Zelf.

In Mattheus 18:10 lezen we de woorden van de Heere Jezus: ‘Pas op dat u niet één van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.’
Met deze kleinen (mikrōn) worden de gelovigen bedoeld, die zijn als de kinderen (vers 6). De Heere Jezus waarschuwt Zijn discipelen om zich niet te verheffen boven andere gelovigen, die in hun ogen misschien minder waardevol of kleingelovigen zijn. En waarom niet? Omdat hun engelen voortdurend het aangezicht van de Vader zien. Dat betekent dat hun engelen altijd in Gods onmiddellijke nabijheid kunnen zijn.

Deze boodschap komt ook tot ons. Verhef je niet boven welke andere gelovige dan ook, omdat haar/zijn engelen altijd het aangezicht van de Vader zien. Als je neerkijkt op die andere gelovigen, kijk je ook neer op hun engelen en dus ook op hun Vader in de hemel. Dan werk je de engelen en ook God de Vader tegen.

Troost, bemoediging
Aan deze engelen is de zorg voor de gelovigen toevertrouwd. Wat een troost voor ons, als we de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben. Het is hun taak ons te beschermen en voor ons te zorgen, zolang de Heere ons hier in dit leven laat.
Psalm 91:11 en 12 zeggen: ‘Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.’

Wat een troost, wat een bemoediging. Ik heb het zelf al diverse keren in mijn leven ervaren, u wellicht ook. Op een smalle weg, met aan weerszijden grote bomen, kwam een auto in volle vaart een keer recht op mij af. Op het allerlaatste nippertje was het alsof die auto werd opgepakt en op de andere kant van de weg werd neergezet. Engelen grepen in, dat geloof ik vast.

En als Gods weg toch anders is? Ik ken deze vragen, mijn vader overleed op 50-jarige leeftijd bij een aanrijding. Mij troost altijd de gedachte uit vers 12 van deze Psalm, dat de engelen zijn ziel hebben gedragen in de hemel, naar Gods troon, zonder dat hij onderweg zijn voet stootte aan een steen.

Deze gedachte is volstrekt Bijbels. We lezen in Lukas 16:22 dat wanneer Lazarus sterft, de engelen hem dragen in de schoot van Abraham.
En wanneer Elia naar de hemel gaat, is het een hemelse legermacht – een vurige wagen met vurige paarden – die hem daarheen brengt (2 Koningen 2:12).
Een antwoord op de vraag hoeveel engelen er zijn, kan ik u niet geven. Hebreeën 12:22 spreekt over tienduizendtallen van engelen en Openbaring 5:11 over tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.

De aanvoerder van de hemelse legermachten
In het Oude Testament wordt vaak gesproken over de engel van de HEERE. Daarmee wordt soms gedoeld om de verschijning van de Heere Jezus in die tijd, voordat Hij verscheen op deze aarde toen Hij werd geboren in Bethlehem en soms op de aanvoerder van de hemelse legermachten.
Exodus 3 vertelt over de verschijning van de Engel van de HEERE aan Mozes in de brandende braamstruik. Het gaat daar duidelijk over een verschijning van de Heere Jezus.

In Psalm 34:7 en 8 lezen we:
‘Deze ellendige riep en de HEERE hoorde;
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
De engel van de HEERE legert zich
rondom hen die Hem vrezen en redt hen.

Hier wijst ‘de engel van de HEERE’ op de aanvoerder van de hemelse legermachten, die David redde. Over hem lezen we ook in Jozua 5, waar hij aan Jozua verschijnt voor de inname van Jericho.
In 2 Koningen 6 lezen we ook over de hemelse legermachten, de engelenlegers, die Elisa en zijn knecht beschermen en bevrijden, wanneer de Syriërs hebben willen oppakken.
Als zijn knecht bang is, bidt Elisa tot de Heere om de ogen van hem te openen. ‘En de HEERE opende ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa’ (2 Koningen 6:17).

Het is een troost te mogen weten dat God nauw betrokken is bij Zijn kinderen, de gelovigen. Hij zorgt voor hen. Hij zendt Zijn engelen naar hen toe. Maar je kunt ook denken aan een groep engelen in de hemel die gelovigen vertegenwoordigt voor Gods troon.

Het voltrekken van oordelen
Engelen zijn soms ook betrokken bij het voltrekken van Gods oordelen. Genesis 19:13 zegt dat de twee engelen zijn gekomen om Sodom te gronde te richten vanwege haar zonden.
In Exodus 12:23 wordt gesproken over de verderver – verderfengel – die zal worden uitgezonden om met de tiende plaag Egypte te treffen.
In het Bijbelboek Openbaring treffen we engelen aan, die de schalen met Gods oordelen uitgieten (Openbaring 15 en 16).

In 2 Koningen 19 lezen we dat God Zijn volk en koning Hizkia verlost van het leger van Assyrië. Vers 35 zegt: ‘Het gebeurde in diezelfde nacht dat de engel van de HEERE ten strijde trok en in het leger van Assyrië honderdvijfentachtigduizend man neersloeg. Toen men de volgende morgen vroeg opstand, zie, het waren allemaal dode lichamen.’

Gevallen engelen
Het is goed om te beseffen dat er ook kwade engelen, demonen, gevallen engelen, zijn, die de satan zijn gevolgd in zijn opstand tegen God. Judas:6 zegt: ‘En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.’
Wees alert: ‘…de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken’ (2 Korinthe 11:14 en 15).

Gods engelen voeren ook strijd met gevallen engelen en hun leider, satan. Michael, de grote vorst van Israel, strijdt met de vorst van het koninkrijk Perzië (Daniël 10 en 12).
Bij de wederkomst van de Heere Jezus zullen de engelen van Zijn kracht de verdrukking vergelden aan hen die de gelovigen verdrukten (2 Thessalonicenzen 1:7).
Allen die de wetteloosheid doen, zullen dan ook worden verzameld en zij zullen in de vurige oven worden geworpen (Mattheus 13:50).

Engelen zijn betrokken bij veel belangrijke momenten in de heilsgeschiedenis, zoals bij de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus aan de herders, bij Zijn opstanding, bij Zijn hemelvaart en binnenkort bij Zijn wederkomst.
In Lukas 22:43 verschijnt er een engel aan de Heere Jezus, terwijl Hij in Gethsemane is, om Hem te versterken in Zijn zware zielenstrijd.

Bevrijding van gevangenen
In het Bijbelboek Handelingen komen we ook enkele keren engelen tegen, die gevangen genomen gelovigen bevrijden. In Handelingen 5:19 zien we hoe een engel van de Heere de deuren van de gevangenis opent en de apostelen bevrijdt. En in Handelingen 12 bevrijdt een engel van de Heere Petrus uit de gevangenis.

Ook geven engelen boodschappen door. Hierbij wil ik aan toevoegen dat de Heere ook door de Heilige Geest en door de Bijbel tot ons spreekt.
In Handelingen 8 spreekt een engel van de Heere tot Filippus en wijst hem de weg die hij moet gaan, van Jeruzalem naar Gaza toe, waar hij de kamerheer uit Ethiopië zal ontmoeten. Nadat hij hem het Evangelie heeft doorgegeven, komt hij tot geloof.

In Handelingen 11 verschijnt er een engel aan iemand uit de heidenen, die tegen hem zegt dat hij mannen naar Joppe moeten sturen om Simon, die ook Petrus wordt genoemd, uit te nodigen. ‘Die zal woorden tot u spreken, waardoor u zalig zult worden en heel uw huis’ (Handelingen 11:15).
En in Handelingen 27:23 vertelt Paulus dat er in de nacht een engel van God bij hem stond, om hem te bemoedigen en de weg te wijzen, ook voor de opvarenden van het schip, dat in een vliegende storm was terecht gekomen.

Engelen worden uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Ze zijn dienstbaar aan Gods heilsplan.
Als we in de Bijbel naar engelenverschijningen kijken, zien we dat ze verschijnen in de gedaante van een man en nooit als vrouw. Ze verschijnen soms ook in dromen en visioenen.

Engelen beslissen niet zelf wat ze doen, ze worden uitgezonden door de Heere. Soms hoor je tegenwoordig gelovigen engelen opdrachten geven, maar dat is onbijbels.
Psalm 103:20 zegt: ‘Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn Woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.’

Sommige mensen denken dat ze engelen moeten vereren, maar ook dat is onbijbels. Kolossenzen 2:18 zegt: ‘Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering.’

Belangrijke rol bij de wederkomst van de Heere Jezus
Engelen hebben een stem, spreken en kunnen luid roepen. Openbaring 7:2 zegt: ‘En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen…’

Engelen spelen ook een belangrijke rol bij de wederkomst van de Heere Jezus. Hij zal dan Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan (Mattheus 24:31).
Hij komt met al zijn engelen, zegt Mattheus 25:31: ‘Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem…’
Engelen loven en prijzen God in de hemel, zegt Openbaring 5:11.
‘En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de engelen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.’

We staan er wellicht niet vaak bij stil, maar het maakt ons leven met de Heere rijker wanneer we beseffen dat er engelen zijn met een speciale taak voor ons persoonlijk. Wat een zorg van de Heere. Hem alle eer, dank, lof en eer hiervoor toe!

Dirk van Genderen