Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Christus alleen! (42 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 februari 2017, 9:33 door Dirk A A

Altijd moet de Heere Jezus Christus centraal staan. In ons leven, ons spreken, ons schrijven. Dat wordt mij steeds duidelijker. Als ik spreek of schrijf over de eindtijd, wil ik Christus centraal stellen. Als het gaat over Israel, moet Christus centraal staan. Altijd. Niet de eindtijd, niet Israel, niet de Heilige Geest of wie of wat dan ook, maar Hij. Christus alleen. Zoals Mattheus 17:6 het zegt: ‘Zij zagen niemand dan Jezus alleen.’ En wie de Zoon eert, eert ook de Vader.

Te snel verliezen wij de Heere Jezus uit het oog. Terwijl Hij, als we Hem door genade mogen kennen en liefhebben, zo onze eer, glorie en aandacht waard is. Op tal van plaatsen in de Bijbel worden we ook opgeroepen onze aandacht op Hem te vestigen. Dat bewaart ons voor afdwalingen, voor het volgen van dwaalleraren, voor zonden. Enkele Bijbelverzen ter illustratie.

1 Korinthe 2:2 – ‘…want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd.’
Kolossenzen 3:1 – ‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.’
Kolossenzen 3:2 – ‘Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn…’

Hebreeën 2:9 – ‘…maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond…’
Hebreeën 12:2 – ‘…terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.’
Hebreeën 12:3 – ‘Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.’

Ik kom telkens weer mensen tegen die zo bezig zijn met de eindtijd, met Israel, met de Heilige Geest, met de doop, met tekenen en wonderen en vult u maar verder in, dat ze het zicht op de Heere Jezus kwijt dreigen te raken. Nooit mag dat gebeuren. Hij moet centraal staan, altijd. Het gaat om Hem, om eer en de glorie van Zijn grote Naam.

Je hebt zelfs profetische websites, waar bepaalde zogenaamde profeten centraal staan en hun voorspellingen. Begrijp me goed, ik geloof zeker dat de Heere vandaag spreekt, door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Jazeker. Laten we dat nooit ontkennen.
Maar sommige christenen zijn alleen maar bezig met profetieën. Ik heb wel eens een poosje sommige van zulke websites gevolgd, maar het voelde niet goed. Veel profetieën waren heel algemeen – er wordt dan gesproken over nieuwe tijden, nieuwe seizoenen – anderen waren concreter, maar er gebeurde niet wat er werd voorzegd.

De focus ligt in deze kringen vaak niet op de Heere Jezus, maar op tekenen en wonderen, op het aanbidden van engelen, het zogenaamde vallen in de geest, het verschijnen van goudstof…
En het trieste is dat bij nogal wat van deze profeten de liefde voor geld en goed groter is dat de liefde voor God en voor de Heere Jezus. Bepaalde voorspoedpredikers vliegen de wereld rond in hun eigen vliegtuig en bezitter superdure villa’s en limo’s.

1 Johannes 4:1 roept ons op alle geesten te toetsen of ze uit God zijn, omdat veel valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
In vers 3 wordt daar gezegd: ‘… en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.’

Bij het woord antichrist denken wij snel aan anti, tegen… tegen Christus. Maar het is zuiverder om te denken aan: in plaats van… in plaats van Christus. De geest van de antichrist trekt ons weg van Christus, richt onze aandacht op iets anders, een mens, een dwaalleer.
Dit kan zo subtiel gaan dat we het niet eens in de gaten hebben. De beste remedie hiertegen is om voor 100 procent gericht te zijn op de Heere Jezus. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Vul je gedachten met Hem, verheug je in Hem. Lees in Zijn Woord, bid zonder ophouden.

Onze aandacht wordt ook afgetrokken van Christus als Hij niet centraal staat in de verkondiging, maar wanneer er een politiek correct of sociaal evangelie wordt verkondigd, van lief en aardig zijn voor elkaar en voor de natuur. Of wanneer de preek niet veel meer is dan een pastoraal praatje.
Christus kan ook van ons weggehouden worden, wanneer Hij als vrijwel onbereikbaar wordt voorgesteld, en slechts beschikbaar is voor een enkeling in de gemeente die ertoe uitverkoren is.

Ik hou van Israel, ik spreek en schrijf over Israel en over de eindtijd, ik voel me betrokken bij Israel, maar we kunnen zo vol zijn van Israel dat we voorbijgaan aan de God van Israel en aan de Heere Jezus. Laten we daar alert op Zijn. Het gaat ten diepste niet om Israel of om het Joodse volk, maar om de eer en de glorie van Gods grote Naam. Ezechiël 36:22 en 23 zeggen het zo treffend: ‘Zeg daarom tegen het huis van Israel: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israel, maar om Mijn heilige Naam … Ik zal Mijn grote Naam heiligen…’

Onze aardsgezindheid is zo vaak een verhindering om binnen te gaan in Gods tegenwoordigheid. Als de stormwinden om u heen woeden, vlucht naar de Heere Jezus toe. Bij Hem bent u veilig.
‘U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God’ (Kolossenzen 3:3). Wat een rijkdom! Onze oude, zondige mens is gestorven vanaf het moment dat we wederom geboren werden en tot geloof in de Heere Jezus kwamen. Vanaf dat moment is ons leven met Christus verborgen in God. Degenen die op Hem vertrouwen, zijn veilig. Voor eeuwig.
Psalm 91:1 zegt zo mooi: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.’ Wat een troost, wat een bemoediging!

Ik wil u aansporen de dingen te zoeken die boven zijn, waar Christus is, Die zit aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn (Kolossenzen 3:1 en 2).
Word je dan niet wereldvreemd? O nee. Maar alleen zo hou je het vol in deze wereld. Alleen zo kun je jezelf heilig en onbesmet bewaren in deze wereld (Jakobus 1:27b). Gericht op de Heere Jezus Christus, Die we zo lief hebben, omdat Hij ons eerst liefhad (1 Johannes 4:19). Als pelgrims, als vreemdelingen, zijn we onderweg naar het hemelse vaderland (Hebreeën 11:16).

En de dag komt dat de hemel open zal gaan en dat Hij, onze Heere Jezus Christus, geopenbaard zal worden, zegt Kolossenzen 3:4. En, o wonder, dan zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid! Wat een dag zal dat zijn!

Dirk van Genderen

42 Reacties

 1. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 februari 2017 om 11:46

  Het enige wat ik hierop te zeggen heb, is: AMEN!!

 2. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 februari 2017 om 15:22

  Dank je wel, broeder Dirk… voor dit mooie stukje schrijven, is als helder water op een dorstige ziel.
  Wat is dit een waarheid… Christus alleen…
  Het heeft mij enorm bemoedigd… Ik zeg net zo als Waterlelie, AMEN.

  Vaders liefde en kracht om je heen, door middel van onze Heere Jezus Christus. En liefdevolle groeten van mij, Esther.

  Dirk…mag ik het artikel wel overnemen met vermelding van je naam??

 3. Ivon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 februari 2017 om 17:27

  Dank Dirk en ook ik zeg hierop: AMEN.

 4. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 februari 2017 om 18:43

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Esther,
  Prima wanneer je het artikel elders plaatst.

 5. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 februari 2017 om 20:20

  Mooi, Dirk….Amen!

 6. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 februari 2017 om 21:12

  Beste Dirk,

  Ja het is Jezus alleen voor onze redding. Door het geloof in Zijn Naam is er redding (Hand. 4:12). Maar wij moeten de Vader niet vergeten. Hij is degene die gevraagd heeft aan Zijn Zoon om naar het kruis te gaan in de hof van Getsémané. Zijn wil moest geschieden en daarom heeft Jezus de lijdenskelk geheel leeggedronken. Ieder Persoon van de Drieëenheid heeft een andere taak. De taak van Jezus was gelijk aan de mensen te worden en Zijn leven als een Lam op te offeren om ons vrij te kunnen kopen van de macht van satan en de macht van de zonde en de dood. Door het geloof hebben wij een nieuwe leven ontvangen: een eeuwig leven, dat onvergankelijk is. Zie 2 Tim 1:10 NBG51. Dat is het werk van de Here Jezus geweest. De Vader wil de Here Jezus verhogen door Zijn Naam groot te maken. Wie de Zoon eert ook de Vader. Zie Johannes 5:23 HSV
  De Bijbel spreekt van Genesis tot en met Openbaring van de Here Jezus. Het is al begonnen in Genesis 3:21, waar het bloed van dieren moesten vloeien om de huiden te verkrijgen. Dat bloed wijst naar het bloed van Jezus ter vergeving van onze zonden. Hebreeën 9:22 HSV en 1 Johannes 1:7 HSV. Van het begin tot en met het einde is de voornaamste boodschap dat God liefde is. Johannes 3:16 is het hele evangelie in een notendop.

  San

 7. Francoise zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 9:44

  Ja, Jezus-Christus is de Waarheid, de Weg om te volgen en het Leven.
  Het is de wil van God onze Vader JHWH, dat men Zijn Zoon gehoorzaamt en liefheeft.
  Want zo alleen weet men hoe je geestelijk kan overleven in een wereld vol chaos en pijn.
  Blijven hopen, opzien, horen, geloven in Christus en beseffen dat er meer is dan deze aarde alleen.
  Jezus Christus is Koning boven alle koningen, en het Koninkrijk Gods is vol liefde en blijdschap.
  Door standvastig in geloof in Christus te blijven en te bidden voor anderen en dat de grote verdrukking je huis voorbij gaat.
  Christus is de Deur, de Hoeksteen en de verzoening tussen JHWH en Zijn Schepping.
  _____________________________________________________________
  Mensen die bezig zijn met priesterschap en verkondigen mogen alleen Jezus Christus Woord, Zijn priesterschap navolgen.
  Niets aan toevoegen of mixen met heidens denken.
  Het kan zijn dat deze mensen het goed bedoelen maar toch beinvloed zijn door een dwaalgeest.
  Het kwade kan zich voordoen als het licht om zo mensen te doen verwijderen van Christus Priesterschap. Velen zijn zo in de val gelokt en spenderen veel geld aan die zogenaamde profeten en profetessen. Maar worden maar even bemoedigd, zijn blij, maar ondertussen komen ze meer en meer onder de invloed van het kwade.
  Waar sprake is van karma, incarneren (hindoes filosofie ) enz…. daar mag een christen zich niet mee bezig houden E n toch zijn er mensen die geloven in Christus en evenwel dit denkpatroon of een ander aannemen.
  De zuivere leer van Christus en Zijn apostelen is daarmee bepalend om waakzaam te blijven en toe te zien dat je de juiste weg bewandelt.

  Eindtijdprofetie is boeiend, maar wat maakt het uit als je vandaag of morgen door een ongeluk of ziekte sterft?
  Heeft men alles achtergelaten om Hem te volgen? Heeft men barmhartigheid en liefde getoond voor een ander, ten koste van jezelf? Heeft men alleen op HEM vertrouwd en Zijn Woord?
  Je kunt geen twee heren dienen. Spiritueel en financieel niet. (hoeveel doen aan pensioensparen, of gaan naar psychiaters voor hulp?)
  Geloof, hoop en liefde: waarvan liefde het grootste is.

 8. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 10:48

  Dank u wel, Dirk, ik zeg hierbij ook AMEN! De Heer Jezus is HET LICHT… HET LEVEN… DE WAARHEID… DE WEG … DE ROTS… Als we dat beseffen, dan weten we genoeg, niet?

 9. Teun zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 13:38

  Amen hierop. Dank je wel broeder.
  Er wordt wel eens gezegd: ‘We zijn zo druk bezig met de werken van de Heere, dat we de Heere van de werken vergeten.’

 10. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 15:03

  Wanneer, o wanneer krijgt onze Heer en Heiland zijn “ereplaats” in de 70e jaarweek uit Daniël weer terug. “Broeder” Scofield e.a. hebben daar heel slim de antichrist in geplaatst. En “broeder” Darby heeft aan de verspreiding van dit verhaal in de kanttekeningen van de Scofieldbijbel actief meegewerkt. Wie denkt u staat in dat verhaal “centraal”?

 11. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 16:38

  Beste Dirk,

  Bedankt voor dit hele mooie artikel. Ik word hier blij van.

 12. Aad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 16:43

  Mooi commentaar Dirk,

  Niets aan toe te voegen, of aan af te doen.
  Behalve dan misschien het prachtige lied: “God and God alone”

  God and God alone
  Created all these things we call our own
  From the mighty to the small
  The glory in them all
  Is God’s and God’s alone

  God and God alone
  Reveals the truth of all we call unknown
  All the best and worst of man
  Can’t change the master plan
  It’s God’s and God’s alone

  God and God alone
  Is fit to take the universe’s throne
  Let everything that lives
  Reserve its truest praise
  For God and God alone

  God and God alone
  Will be the joy of our eternal home
  He will be our one desire
  Our hearts will never tire
  Of God and God alone

 13. Gerrit folkers zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 16:50

  Amen, amen broeder Dirk. Gods zegen toegebeden.

 14. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 17:14

  Zomaar twee korte schrift gedeelten. 1e: Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle.
  2e: 2 Petrus 1:16-21 – ook ieder van ons doet er wel aan ook hier acht op te slaan.

 15. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 17:57

  Dan misschien ook nog “God and God alone” op youtube…..dit is zo’n mooie uitvoering!

  https://www.youtube.com/watch?v=qPh3jrXFg9k

  Genieten tot eer van onze Heere!

 16. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 20:00

  Regelmatig word ik op facebook geconfronteerd met mensen die de “Godheid van Jezus Christus” ontkennen. Ze proberen me steeds te verleiden tot discussie, maar over Jezus Christus discussieer ik niet! Paulus schreef er een prachtig stuk over in de Filippenzenbrief. Dat citeer ik elke keer weer. Dat stukje zegt eigenlijk ALLES van wat ik belijd!
  Filippenzen 2:
  “1 Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in ​Christus, indien er enige bemoediging is der ​liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en ​barmhartigheid​ is, 2 maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, 3 zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, 4 maar ieder (lette) ook op dat van anderen. 5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in ​Christus​ ​Jezus​ was, 6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van ​Jezus​ zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: ​Jezus​ ​Christus​ is Here, tot eer van God, de Vader!”
  Valt er nog meer over te zeggen?

 17. J. H. Doeven zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 20:11

  Helemaal mee eens, Dirk

 18. Johanna peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 20:28

  Ik wil je hartelijk onderschrijven, Dirk. Een mens moet onderscheid ontvangen, anders wordt men uit nieuwsgierigheid van het pad afgeleid. Christus alleen, met Gods Woord als toetssteen. Voor gereformeerde mensen is het nu echter uiterst belangrijk om onderwijs in de dingen die de Bijbel ons leert te ontvangen. De leer der laatste dingen is nl. nooit uitgewerkt. Men heeft hier tijdens de Reformatie geen zicht op gehad. Er waren andere dingen die aandacht vroegen. In onze tijd zijn deze dingen nu belangrijk en vragen om antwoord. Sommigen willen antwoorden op de vragen die opkomen; het is belangrijk om een grondig en betrouwbaar antwoord te krijgen en niet gedwongen wordt antwoorden elders te zoeken. De eerste belangrijke vraag die opkomt: Is er echt nog een landbelofte voor Israel, of is nu alles spiritueel geworden. De meeste mensen die “zuivere leer” aanhangen, vinden dat er geen speciale belofte meer is voor het land zelf, maar wel voor de Joden. Daarom is er zo weinig steun te verwachten vanuit kerken die uit de Reformatie zijn voortgekomen. Er zijn goede dominees die alles doen het zo te houden en onderwijs hierover te negeren. Dat is een grote fout in mijn ogen, omdat dit tot werkloosheid leidt en Israel niet in gebed wordt ondersteund. Palestijnen krijgen het wel. Iedereen kan toch zien dat de aanhoudende haataanvallen op Israel heel onnatuurlijk zijn en onlogisch? Men negeert het feit dat de Bijbel leert dat God zelf de Landeigenaar is, dus speciaal op Zijn Naam heeft staan, (al is Zijn hele Schepping zijn eigendom). De Israelieten zijn bestemd om in dit Land met al de eeuwige beloften die hier bij horen, te wonen. Abraham heeft dit voor zijn hele nageslacht ontvangen en zij hebben er slechts een kleine tijd in vrede gewoond. Op 14 mei 1948 werd deze profetie bewaarheid: “Een land in EEN DAG geboren? Wie heeft ooit zoiets gehoord?” en elke dag, elk jaar bewijst dat ISRAEL door de Heere gezegend wordt, omdat zij na 70 jaar oorlog nog steeds bestaan, door Gods vele uitreddingen en zegeningen. Men moet ECHT kiezen! VOOR of TEGEN!

 19. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 20:46

  Wij Christenen zijn met ons allen, in Christus verbonden. Het kruis als baken, houd ons bijeen. Onze gebeden bereiken dagelijks onze Vader. Deze relatie verbindt ons in eenheid. Dit verbond bewaakt de waarheid. De waarheid is de Here Jezus.
  Alles begint met het geloof in onze Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In deze relatie begint de goede werken. De Liefde verkondigen. Het uitdragen van de waarheid. Evangelisatie aan de mens, in de hoop dat niemand verloren gaat.
  Waakzaam blijven,…met de gedachte en de overtuiging, dat de Here Jezus morgen terug kan komen.
  Wees niet te hard voor u zelf. Neem op tijd rust. Laat u niet leiden door het wereldse nieuws. Bedank de Here. Geef de lof en eer die onze Vader toekomt. Richt u zich op de Here Jezus. Het kruis als baken.

  Vr gr rene postma.

 20. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 20:49

  Ja, amen Dirk. Evangelisatie, waarbij Jezus centraal staat, is zeer belangrijk. Ik heb dit zelf 24-2 gezien bij de zigeuners in Roemenie in Pianu de Jos. De meesten kunnen lezen noch schrijven, maar de Heer loven en prijzen kunnen ze wel.

 21. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 21:13

  Shalom Dirk,
  Hartelijk dank voor je artikel “Christus alleen!”. Ook ik zeg hier Amen op! Ik had dit net nodig, was bezig met voorbereidingen voor een artikeltje over “strijden in de gebeden” en “strijden tegen satan”; toen wees jij mij er op dat Christus centraal moet staan in ons schrijven! Bedankt! God zegene en behoede jou!

 22. Bert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 21:25

  Amen

 23. Stadina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 21:56

  Beste Dirk,
  Hartelijk. dank voor je artikel. Christus alleen! en daar kan ik helemaal achter staan. Toch is er iets voor mij nog steeds niet helemaal duidelijk en wel de teksten Koll.3:1 en 3.” ….zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods en… bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.”
  Ik heb daar al vaak vragen over gesteld aan voorgangers, maar kreeg nooit een duidelijk antwoord. Ja, altijd het antwoord: dat we aan Christus moeten denken, maar Christus is toch geen ding?! Het gaat hier over dingen! Zou je me kunnen uitleggen aan welke dingen je dan denkt? En hoe kunnen we dingen bedenken, die van boven zijn, moeten we dan denken aan de dingen, die Paulus ons laat zien in Openbaring, wat hij allemaal boven gezien heeft? In Fil. 4:8 staat ook een oproep om te bedenken al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat! Zijn dat dan de dingen van boven?? Misschien vind je het wel een domme vraag, maar ik weet het nog steeds niet. En ik zou me kunnen voorstellen, dat er meer mensen zijn, voor wie het nog niet helemaal duidelijk is.
  Vast hartelijk dank en Gods rijke zegen toegewenst.

 24. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 22:05

  Handelingen 1: 8 GETUIGEN tot het einde van de aarde!!!!!!!!!!! Het internet heeft het mogelijk gemaakt! Het was mijn belijdenistekst in 1959 toen kon ik me er nog niets van voorstellen, dat ik dat ooit zou doen!

 25. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2017 om 23:52

  Beste Stadina,

  Voor mij zijn de dingen van boven, dingen die eeuwigheidswaarde hebben.
  Wat eeuwigheidswaarde heeft, staat in de Bijbel uitgelegd. Bv. Gods liefde enz.

  Groeten,
  San

 26. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 26 februari 2017 om 11:41

  Bedankt Dirk van Genderen voor wie je geworden bent door Jezus, om ons met de liefde God’s te dienen. Dat wij mede als ‘de Nieuwsbrieflezers’ samen tot 1 gemaakt worden.
  Jezus mogen we in ons hart dragen, wat een verantwoording en verantwoordelijkheid is dit. Ook draagt Hij ons hier (waar de troon van Satan heerst) door het leven van iedere dag heen. Buiten Hem kunnen en zijn we niets. Hij is namelijk de zuurstof in ons leven geworden, zodat we vrij kunnen in en uit ademen.

 27. angela zegt:
  Geplaatst op zondag 26 februari 2017 om 12:06

  Je schrijft “maar om Mijn heilige Naam”.
  Als ik in de bijbel lees dan spreekt Rachab in Jozua 2 vers 8 en verder over de grote daden van God en wat Hij nog meer gaat doen voor Zijn volk Israel. Ook de Gibeonieten spreken op deze manier en zij redden zo hun leven.
  In Nehemia lees ik, hoe als het verdreven volk weer terugkeert naar Jeruzalem Tobia en Sanballat tegenwerken. Nehemia 2 en 4.
  Wij leven in de tijd dat God Zijn volk weer terugbrengt. Spreken wij onderling over Gods grote daden met betrekking tot Zijn volk, eren wij Hem hiervoor? Zoals Rachab en de Gibeonieten spraken over Gods machtige daden voor Zijn volk. Of werken wij tegen Gods grote plannen met zijn volk zoals bij Sanballat. Of zijn wij Laodicea, het laat ons koud noch warm wat God doet in Israel.
  Wie praat er met zijn kinderen en kleinkinderen over Gods grote daden aan Israel de afgelopen 100 jaar. Of weten we dat zelf niet? Wie houdt daar een dankdienst voor. In welke gemeente is er in de liturgie een ruimte ingelast om Gods grote Naam te prijzen voor de wonderen die Hij verricht aan Israel.
  Wij leven als het ware in de tijd van Richteren. Totdat de Grote Koning komt moeten we het doen met Israelische premiers en presidenten, legerleiding en Sanhedrin. Maar Hij gebruikt ze en het is zeer boeiend om te zien Wat Hij doet en hoe het profetisch woord naar voren komt.

  Een rabbijn zei eens: je moet niet kijken naar de stok die je slaat maar naar Hem die de stok vast heeft.
  Als je zo naar gebeurtenissen in Israel of op deze aardbol kijkt dan ga je vanzelf naar Omhoog en kom je ook weer uit in je bijbel

 28. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 26 februari 2017 om 15:00

  Johanna peacock, in Genesis 12:3 staat dat alle geslachten des aardbodems met hem zullen worden gezegend. Daar staat niet alleen Israël. Heeft God voorwaarden verbonden aan het verbond? Heeft God voorwaarden verbonden aan terugkeer van Zijn volk? Is in 1948 een profetie vervuld zonder aan voorwaarden te voldoen? Koning Kores kreeg rechtstreeks van God opdracht om het volk te laten terugkeren. Nu heeft het Sanhedrin aan Putin en Trump steun gevraagd voor de herbouw van de tempel te Jerusalem. Volgens een bekend bijbelleraar is dat hetzelfde!!!

 29. Hans zegt:
  Geplaatst op zondag 26 februari 2017 om 21:43

  Prachtig Dirk! Bedankt!

 30. H Bolt zegt:
  Geplaatst op zondag 26 februari 2017 om 21:49

  Dank je wel Dirk.

  Soli deo Gloria.

 31. Josje zegt:
  Geplaatst op zondag 26 februari 2017 om 22:47

  TAAL TEKENT

  Amen, ja, amen. Ik ben
  óók dankbaar. Want je geeft
  het heldere geluid van
  de HEER Die stierf en leeft.

  Voor ons. Oh, halleluja!
  Èn… ik heb ook een vraag.
  Die websites…, en profeten..,
  dat klinkt toch nog wel vaag…

  Bepaalde voorspoed-prekers,
  begrijp ik, vliegen rond
  in dure voertuigen… Dat
  gaat gauw van mond tot mond.

  Maar kan ‘t eerst specifieker?
  Je bent wel journalist.
  Dus wie zal beter weten
  van des verdraaiers list

  om dat wat -tòch- van Hem is
  verdacht te maken? Angst
  voor valsheid overstemt snel
  het “Liefde duurt het langst!”

  En wij…, wij zouden t o e t s e n .
  Bewijzen wat niet klopt.
  En rondbazuinen al wat
  de kwade vuren stopt.

  Bij onze hoogste gaven
  hoort toch juist profetie.*
  ‘k Bid dat jouw taal ons voegt naar
  de Liefdessymfonie!

  josje

  * I Cor.12: 28-31, I Thess. 5:19-28

 32. Monique van den Doel zegt:
  Geplaatst op maandag 27 februari 2017 om 0:18

  Ja, amen Dirk. Jezus moet op de eerste plaats komen. Lees in de brieven in Openbaring, aan Efeze. God haalt de kandelaar weg als ze hun eerste liefde (Jezus) verzaken. Een hele serieuze aangelegenheid!!! En als je Hem kent ken je ook de Vader. Prachtig. Jezus deed niets zonder dat Hij het de Vader had zien doen. In vele gemeentes wordt de Heilige Geest aanbeden. Dit is niet goed, want de Heilige Geest wijst altijd op de Here Jezus. En de Vader kunnen we alleen bereiken door de Here Jezus. Wat een prachtig en heerlijk evangelie, van kaft tot kaft. Hij is het Woord! Hem komt toe alle lof en eer. Maranatha Jezus kom spoedig, we verlangen ernaar om U te ontmoeten.

 33. Johanna peacock zegt:
  Geplaatst op maandag 27 februari 2017 om 6:37

  #31 Josje…. wat een geweldig gedicht

  #28 Derk…. God heeft echt geen voorwaarden verbonden aan het verbond met Abraham, in wien alle volken der aarde gezegend zullen worden. Het is een eenzijdig verbond. Verder heeft de Heere de lijn doorgedrokken naar Izak en Jacob, om zijn speciale verbondsvolk te vormen… de 12 stammen |Israels worden dan ook speciaal weer genoemd in Openbaringen in verband met hun speciale plaats in de poorten van het nieuwe Jeruzalem, die eeuwig durende Stad. Daarin ligt het verschil van uitleg.
  Wat betreft verdere speciale voorwaarden voor 1948… ik zie hier een vervulling van de profetie over de inzameling van de 2e verstrooiing toen de Joden over het hele wereldrond verspreid werden na de vernietiging van Jeruzalem. Dan zegt de Heere dat hij (deze keer zuiver en alleen OM ZIJNS NAAMS WIL) zijn volk zal inzamelen en hen alles vergeven. Geen voorwaarden dus. Dat gebeurde in 1948 toen op 14 mei het volk Israel weer een volk werd in hun eigen land. Israel is een groot wonder. Op EEN DAG zegt de Heere Heere zal dit geschieden en zo gebeurde het. Ook het feit dat het Hebreeuws weer een spreektaal is geworden, een levende taal, is in vervulling van Gods Woord. Neem me niet kwalijk, maar het is nu laat in de nacht, en ik hoop dat je zelf weet dat de Bijbel dit zegt, want de teksten kan ik er op dit moment even niet bijhalen. Dat is niet mijn sterke punt, helaas.

 34. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 27 februari 2017 om 10:08

  Het evangelie in een notendop: Deze is Mijn geliefde Zoon in Denwelke Ik Mijn welbehagen heb; Hoort Hem!! Matth. 17:5 Waarmee jouw woorden bevestigd worden, Dirk.

 35. Derk zegt:
  Geplaatst op maandag 27 februari 2017 om 16:24

  Johanna peacock. Dank voor je reactie. Echter wie staat in het bovenstaande artikel op de 1e plaats? En over wie heeft Paulus het in Galaten 3:16? Paulus heeft het over het ZAAD, en niet de zaden. En dat ZAAD is Christus. Christus zegt zelf dat de profetieën en de psalmen van HEM getuigen. En wie staat dan in het middelpunt?!

 36. benetti Julietta zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 februari 2017 om 9:37

  Beste Dirk, ook ik kan het niet nalaten u te danken voor deze bemoedigende woorden. Niet dat ik uw andere brieven niet waardeer, integendeel, menigmaal was ik in de verleiding u te danken voor uw visie. Maar deze overstijgt ze allemaal en daarom kan ik niet nalaten u er voor te danken.
  Ik ga er voor de rest niks aan toevoegen, want aan de reacties te zien deden dat al veel anderen voor mij. Ik kijk steeds uit naar uw schrijven en dank u dat u dit met ons wil delen. MVG

 37. Arida zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 februari 2017 om 12:17

  Beste Stadina (23) Nog een kleine aanvulling op het berichtje van San (25), waar ik mee instem.
  De Colossenzen werden nadat ze tot geloof gekomen waren, door valse leraars op een verkeerd spoor gezet, zie 2:4-8, vervolgens zet Paulus ze weer op het juiste spoor en weerlegt de misleiding vers 9-23. Dan sluit hij dit kort door te zeggen: richt je op de dingen die van boven komen, niet de dingen die van de aarde (menselijke inzettingen) zijn. Christus, Zijn opstandingskracht, Zijn voorbidding, Zijn onveranderlijke liefde enz. Alles wat we nodig hebben komt van Hem (dat is van boven). Paulus breidt dit uit in de volgende verzen en gaat dan zeggen hoe ze dan wel een heilig leven moeten leiden. Voor mij is het ook lange tijd niet helder geweest, maar vanmorgen las ik er weer over en kreeg ik er wat meer licht in, wat ik graag met je wil delen. Gods zegen!

 38. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 februari 2017 om 15:54

  Dank je Dirk. Also lief heeft God de wereld, dat Hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Die liefde is oneindig en daarom en daarom is zijn betrouwbaarheid oneindig zoals Jezus Christus betrouwbaarheid oneindig is. De betrouwbaarheid van de mens is nooit oneindig zijn liefde ook niet.
  Dus de Here Jezus is God en dat is geen roof! En wij zijn door witwassen door het bloed van Jezus Christus schoon van zonden. Dank aan God de vader en de Zoon en de Heilige Geest, die zijn één.
  Ja verkondig aan ieder die het wil horen. Je kunt met alles en dan ook alles bij God terecht. Hij is betrouwbaar en vol van liefde en genade. Nogmaals dank Dirk en Gods rijke zegen toegewenst.

 39. waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 februari 2017 om 18:15

  Spreek mij van Jezus mijn Heiland
  ‘k Hoor toch zo gaarne Zijn Woord
  Nimmer heeft…IETS.. op deez’aarde
  Ooit zó mijn harte bekoord
  Zeg mij, hoe d’Engelenkoren
  Daar bij de herders geschaard
  “Ere zijh God” lieten horen
  ‘t Heerlijke: “Vrede op aard”

  Spreek mij van Jezus mijn Heiland
  Hoe Hij ten zegen steeds was
  Armen, bedroefden vertrooste
  Blinden en kreup’len genas.
  Hoe hij de kind’ren verblijdde
  Hong’rigen voedde met brood
  Hoe Hij gebond’nen bevrijdde
  Hielp, waar Hij kon, in de nood.

  Spreek mij van Jezus mijn Heiland
  Hoe Hij, met door’nen gekroond
  Gees’ling verdroeg, schoon onschuldig
  Wreed door het volk werd gehoond.
  Zeg mij, hoe Hij heeft geleden
  Toen Hij aan ‘t kruis voor mij stierf
  En mij de zaligste vrede
  Daar door Zijn zoenbloed verwierf.

  Spreek mij van Jezus mijn Heiland
  ‘k Hoor toch zo gaarne Zijn Woord
  Nimmer heeft…IETS…op deez aarde
  Ooit zo mij ‘t harte bekoord.

 40. Martin zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 maart 2017 om 9:54

  Een vaste burcht is onze God!
  1517 – 2017

 41. Stadina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 15:09

  San en Arida, hartelijk dank voor jullie uitleg!
  Daar kan ik wel wat mee!

  Gods rijke Zegen toegewenst!

 42. jedeha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 18:31

  De Bijbel is Het Woord van God, Christus is Het Woord, en Het Woord was God, Het Licht dat in de duisternis schijnt. Johannes 1.
  Dat betekent dat in heel het Woord van God Christus centraal staat. Hij was het Woord en IS het Woord.

  2 Petrus 1 19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. (St.V.)

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden