Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Wie Joden minacht, vervloekt hen al (38 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 maart 2017, 12:09 door Dirk A A

Komende week viert het Joodse volk het Poerimfeest, waarop wordt gevierd dat het volk werd gered van de totale vernietiging. In deze tijd van toenemend antisemitisme is het zeer zinvol om stil te staan bij de heldendaad van de Joodse koningin Esther tegenover de gluiperige antisemiet Haman.

In het boek Genesis maakte God een eeuwigdurend verbond met Abraham en zijn nakomelingen, zonder voorwaarden vooraf. God zei: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken’ (Genesis 12:3).

Het is goed om het Hebreeuws erbij te pakken. Daar worden voor ‘vervloeken’ in dit vers twee verschillende woorden gebruikt. De eerste keer, in de zinsnede ‘…wie u vervloekt’, wordt het woord ‘m’kalelcha’ gebruikt. De tweede keer, in de zinsnede ‘…zal Ik vervloeken’ wordt het woord ‘arar’ gebruikt.

De eerste keer dat we ‘arar’ in de Bijbel tegenkomen, is wanneer God de slang vervloekt in de Hof van Eden (Genesis 3:14).
Het woord m’kalelcha komt van de stam kalal en betekent lasteren, behandelen met minachting, verachten, minderwaardig behandelen.

Wie zijn de nakomelingen van Abraham? Dat is letterlijk het Joodse volk, hij was de aartsvader, de stamvader. Maar Abraham is tegelijk ook de vader van alle gelovigen.

Er is dus al sprake van het vervloeken van de (lichamelijke) nakomelingen van Abraham wanneer het Joodse volk met minachting wordt behandeld.
Ik meen dat je hieraan mag toevoegen dat wanneer de geestelijke nakomelingen van Abraham, de gelovige christenen, slecht worden behandeld, er ook sprake is van vervloeken.

Het is volstrekt duidelijk dat antisemitisme valt onder het vervloeken van de nakomelingen van Abraham. Zoals we al zagen, is antisemitisme niet alleen haat en geweld tegen het Joodse volk, maar het is ook het minachten van de Joden, het belachelijk maken van hen.
God spreekt een vloek uit over hen die de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob met minachting behandelen, of we dat zelf doen, als kerk, als land, vanuit de politiek of als terreurorganisatie.

In het boek Esther lezen we over Haman, de Agagiet (Esther 3:1). De Jood Mordechai boog niet voor Haman, waarop hij zich beledigd voelde. Toen hij hoorde dat Mordechai een Jood was, ontstond er een boosaardig plan in zijn hart. In Esther 3:6 lezen we: ‘Maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan, want zij hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een manier om alle Joden, die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai, weg te vagen.’
Het lot werd geworpen, het zogenaamde pur – vandaar het purimfeest – en de dag werd vastgesteld waarop het Joodse volk zou worden omgebracht: de dertiende van de twaalfde maand, de maand Adar.

Haman vervloekt het volk van de Joden. Antisemitisme. En zijn vrouw en zijn adviseurs voelen aan dat dit niet goed zal aflopen.
We lezen namelijk in Esther 6:13 – ‘Als Mordechai, voor wie u begonnen bent te vallen, uit het geslacht van de Joden is zult u tegen hem niets kunnen uitrichten, integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen.’

De vloek van de Heere over Haman werd zichtbaar in het oordeel dat hem trof. Toen Esther aan de koning vertelde wat Haman van plan was, gaf hij direct opdracht Haman te hangen aan de galg die hij bij zijn huis voor Mordechai had gemaakt, vijftig el hoog (Esther 7:9 en 10).

Het Joodse volk overleefde door Gods genade het valse plan van Haman. Het volk kreeg van de koning alle vrijheid om zichzelf te verdedigen. God redde Zijn volk. De vloek die over hen was uitgesproken, trof niet hen, maar degenen die zich tegen hen keerden.

Deze geschiedenis is een waarschuwing tegen allen die zich keren tegen Israel, tegen het Joodse volk. Zij brengen zichzelf in gevaar, omdat ze zich ten diepste keren tegen de God van Israel.

In Psalm 83 lezen we:
3. Want zie, Uw vijanden tieren,
wie U haten, steken hun hoofd omhoog.
4. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk
en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.
5. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht.

Nog steeds zijn deze woorden actueel. Er zijn ook anno 2017 Hamans. Kijk naar Hamas, naar IS, naar Hezbollah, naar Fatah, naar Iran… en naar alle landen die Israel telkens weer veroordelen via de Verenigde Naties en via Europa.

Maar ik denk ook aan alle theologen die zich keren tegen Israel en tegen het Joodse volk. Wie met de Bijbel in de hand beweert dat Israel heeft afgedaan, dat er geen toekomst meer is voor het Joodse volk en dat de kerk in plaats van Israel is gekomen, vervloekt Israel, in de eerder genoemde betekenis van kalal.

Veel kerken, veel christenen, hebben de eeuwen door te weinig de betekenis van de woorden uit Efeze 2:14-16 begrepen.
‘Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.’

Gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenvolken zijn één geworden in Christus. En gelovigen hebbenuit de heidenen geen enkel recht om Joden die niet in de Heere Jezus geloven, af te schrijven en te veroordelen. Dat is in het verleden gebeurd, te vaak, dat gebeurt ook in het heden. En dat is, hoe hard het ook klinkt, het ‘vervloeken’ van de nakomelingen van Abraham.

Laten we Israel, het Joodse volk, niet vervloeken, maar zegenen. Toon Gods liefde aan hen en zwijg niet over hun en onze Messias, Jesjoea, de Heere Jezus, Die ook hen wil redden.

En laten we in deze week van het Poerimfeest alert zijn op antisemitisme. Aarzel niet om mensen aan te spreken die negatief over Israel of het Joodse volk spreken, ook al is het in uw kerk of gemeente.
‘Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem…’ (Jesaja 40:1).

Dirk van Genderen
(met dank aan Messianic Bible)

38 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 maart 2017 om 13:42

  Beste Dirk,

  Ik heb meegemaakt dat er ook jodenhaat is in de gemeente. Veel meer zelfs dan wij denken.

  San

 2. Anton van de Haar zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 maart 2017 om 15:00

  Broeder Dirk,

  Een belangrijke boodschap, en meer dan de moeite van het lezen waard! Ik beaam het volledig.

  Hartelijke broedergroet,

  Anton van de Haar

 3. Sjanie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 maart 2017 om 23:36

  Beste Dirk
  Ik heb ook meegemaakt dat er wedergeboren christenen zijn die niets van Israel moeten hebben, laat staan dat ze er naar toe zouden gaan, ik ben daarvan geschrokken. Hoe kan zoiets, ik denk dat er nog veel kerkgangers zijn die nog steeds in de vervangingstheologie geloven, meer misschien dat wij denken: hoe kunnen die mensen dat rijmen met hun geloof, ze zitten wel elke zondag in de kerk.
  Ik heb daar geen antwoord op, wat zijn hun beweegredenen. Misschien weet jij dat Dirk, denken deze mensen hiermee weg te kunnen komen?

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 10:02

  Wat ook erg is, is dat er ‘christenen’ zijn die de Joden haten, omdat zij de Heere Jezus zouden hebben gekruisigd. Deze mensen snappen de essentie van het Evangelie niet. Terwijl Zijn kruisdood juist het gevolg is van mijn eigen zonden, dus ik heb Hem gekruisigd. Jacobus Revius verwoorde het in zijn gedicht:

  Hij droeg onze smerten

  T’en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,
  Noch die verradelijk u togen voor ’t gericht*,
  Noch die versmadelijk* u spogen in ’t gezicht,
  Noch die u knevelden, en stieten u vol puisten*,

  T’en zijn de krijgs-lui niet die met hun felle vuisten
  De rietstok hebben of de hamer opgelicht,
  Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht*,
  Of over uwe rok* tsaam dobbelden en tuisten*:

  Ik ben ‘t, ô Heer, ik ben ’t die u dit hebt gedaan,
  Ik ben de zware boom die u had overlaen*,
  Ik ben de taaie streng* waarmee gij ging gebonden,

  De nagel*, en de speer, de gesel die u sloeg,
  De bloed-bedropen kroon die uwe schedel droeg:
  Want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden.

  Bidden voor de verkiezingen op 15 maart as. is ook erg belangrijk, opdat er een kabinet mag komen dat ten eerste recht doet aan de zwakkeren in onze samenleving, ten tweede de ruimte geeft voor Gods Koninkrijk, ten derde achter Israël staat en ten vierde de verharding in de samenleving bestrijdt.

 5. Thea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 11:56

  O, ja, jammer genoeg. Een keer meegemaakt van een hoogopgeleide moslim die, toen Israël ter sprake kwam, helemaal losging over joden. Paar keer van gewone Nederlanders: Ten tijde van de Gaza oorlog zat ik bij mijn tante in het verpleegtehuis, het nieuws stond aan en ging daarover. Toen begon een vrouw naast ons tafeltje verschrikkelijke dingen over joden te roepen. Vorig jaar tijdens een etentje zei iemand ineens dat Hitler een jood was, ik reageerde daarop dat dit een leugen is om de joden zelf verantwoordelijk te maken voor de holocaust. Kreeg er bijna ruzie over en heb toen maar m’n mond gehouden. Frappant dat geen van de andere aanwezigen het met me eens was. Iedere keer werd het me koud om het hart. Hoop dat de ogen een keer geopend worden.

 6. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 13:37

  Beste Dirk,
  Wie Joden minacht (vervloekt) is geen christen, want de joden zijn geestverwanten broeders en zusters van ons christenen, omdat wij dezelfde God aanbidden, dezelfde grondwet hebben: de 10 geboden en Jezus van joodse afkomst is.
  De vele rituele, ceremoniële feesten en oude gebruiken van de joden, en ook die van de christelijke kerken ,zijn niet van essentieel belang om in éénheid samen te werken.
  Samenvattend: Verscheidenheid in de Theorie, maar éénheid in de Praktijk uitvoering.
  Maar laten wij eerst beginnen om in het christendom, de oecumenische gedachte in Praktijk te brengen. Hub.

 7. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 14:44

  Mooi Dirk!
  Ook dat je verwoord:
  ‘En gelovigen uit de heidenen hebben geen enkel recht om joden, die niet in de Here Jezus geloven af te schrijven en te veroordelen.’

  En wat wordt dat vaak gedaan!
  Ik hoor zo vaak kerkgangers/gelovigen zeggen: ja maar Israel moet zich eerst bekeren en anders… oordeel.
  Ezeh choetspah…. wat een brutaliteit, denk ik dan.
  In mijn denken is dat een oordeel uitspreken over Israel en ze vergeten daarbij dat Israel net zo’n land als Nederland is, met orthodoxe joden, messiasbelijdende joden, liberale joden, atheistische joden etc. zoals er in Nederland ook gelovigen, ongelovigen, boeddhisten, atheisten, moslims en wat niet meer zij en dat die zich ook moeten bekeren.
  Bovendien, de kerk eveneens met hun dwaalleren, zoals die vervangingsleer ook is.

  Nee, Israel is zonder Jezus niets wordt er beweerd…..terwijl je als je naar Israel kijkt, is alles in beweging…..God is trouw en houdt Zich aan Zijn beloften met onnoemelijk veel geduld en vervult Zijn beloften.
  Doch niet op stel en sprong, maar door de tijden/eeuwen heen.
  Israel moet nu al volmaakt zijn volgens veel kerkleden…..een bizar denken, vind ik.
  Want de Schrift schrijft in Zacharia 12:10-14:
  “Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en gebeden; en zij zullen aanschouwen, Die zij doorstoken hebben en over Hem een rouwklacht aanheffen als een rouwklacht over een enig kind…..etc

  Dus dat komt er allemaal aan…..onze opdracht is om hen te zegenen en er voor hen te zijn als het nodig is.
  Dat oordeel van de kerkgelovigen irriteert mij bovenmate en hun oordeel vind ik niet reeel.

 8. Louise zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 15:04

  Er zijn verschillen tussen Joden en christenen over de betekenis van Jezus. Veel Joden zien hem wel als een broeder, een leraar, naar wie het de moeite waard is om te luisteren. Één rabbijn zei zelfs: ” als je tot je laat doordringen wat voor iemand Jezus was, dan val je van je stoel van verbazing. Maar de Messias??? Is het Vrederijk dan al gekomen? Zet de televisie maar aan. ”
  Verder zijn er in het verleden veel Joden door christenen vervolgd en vermoord in Jezus’ naam. Zij konden daarom niet anders dan ongunstig over Jezus denken. De kerk heeft hier schuld.
  Wat de Schriftuitleg betreft kunnen christenen heel veel van Joden leren. Zij merken in de tekst dingen op waar wij als christenen overheen lezen. Zij verstaan de Schriften “van binnenuit”. Het gaat er om hoe te handelen, als levensonderricht. Maar dat deed Jezus ook! De rabbijn zei: “een Jood kan een christen leren om een beter christen te zijn.”

 9. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 15:16

  De Here heeft een eeuwig verbond met zijn volk. Er komt een tijd dat zij voor eeuwig in het beloofde land zullen wonen. De profeten zijn daar duidelijk over. Daarom is het zo belangrijk dat zij hun èn onze Messias aanvaarden. Dat is ook onze opdracht om in Christus hen lief te hebben en hen te wijzen op de Tenach, die te lezen en niet de Talmoed, zodat zij de Heer Jezus ontdekken. Laat dat ons gebed zijn. Eén worden wij in Hem zoals Efeze 2 ook duidelijk maakt in een oecumene die het Woord van God recht doet omtrent het Joodse volk èn de Gemeente samen.

 10. Roelof Kingma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 16:13

  In deze context is het oog goed om Psalm 2 er nog eens bij te pakken. Er is dus niets nieuws onder de zon.

  Ten aanzien van de (eind)tijd waarin we leven, is het daarom goed – om te duiden waar we in de tijd zijn – om ons de vraag te stellen of Habakuk 2 e.v. in vervulling is gegaan met de vernieling/vernietiging van Nineve (Mosul). Immers, Habakuk ziet auto’s uit onze tijd die hij omschrijft als: wagens razen door de straten, hun gedaantes zijn als fakkels. Ze lopen (rijden) door elkaar heen als bliksems. Ik weet zeker dat hij niet de transportmiddelen uit zijn eigen tijd bedoelt!

 11. Herman Degenharti zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 18:13

  Uit het Mailbericht blijkt dat volgens Dirk het Joodse Volk heel Israël omvat, dus alle twaalf stammen. Dat is niet zo. Het huidige Joodse volk bevat de afstammelingen van de bevolking van het toenmalige Koninkrijk Judea. Dat zijn de stammen Juda en Benjamin, alsmede de Levieten die in de Tempel dienst deden en in de synagogen van het Koninkrijk Judea. Deze Levieten dragen veelal de naam Cohen of Khan. Daarnaast woonden ook een deel van de stam Efraïm in het noordelijke deel van het Koninkrijk Judea. Het noordelijk van Judea gelegen Koninkrijk Israël omvatte tien stammen. Dit Koninkrijk is veroverd en opgeheven door de Assyriërs en de bevolking verspreid. Waar die nu zijn, is niet bekend. Er zijn wel theorieën over, maar zekerheid is er niet. Alle beloften van de Heer gelden voor Israël, waarvan de Joden slechts een deel zijn. Israël bestaat uit twaalf stammen. Waar de rest is? Ik denk dat die bij de Terugkomst tevoorschijn zullen komen.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 20:31

  Geen twijfel! “De wereld” zal het vanzelf ontdekken:
  Zacharia 8:23
  “Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.”

 13. Cor zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 21:02

  Laten we op 15 maart bij de verkiezingen rekening houden om bij het uitbrengen van onze stem welke partij een pro-Israel beleid voorstaat. Naar mijn mening komen alleen nog de CU en de SGP in aanmerking voor onze stem. Helaas heeft het CDA de laatste jaren vaak moties die tegen Israel waren gericht in de 2e kamer gesteund.

 14. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 21:08

  Hartverwarmend zo’n pleidooi voor Israël, voor het Joodse volk. Dit is iets wat ik van de Evangelische Omroep altijd heb gehoord. De Katholieke Kerk lijkt daar minder expliciet in, maar wijst ook Jodenhaat ofwel antisemitisme af. Daarom vind ik de oproep van Michaël Eliyahu Ben David om te bidden voor de Vrede van Jeruzalem zo mooi. Jeruzalem Stad van God, stad van Vrede. Ik hoop ook voor alle Godsdiensten, inclusief de Islam. Helaas zijn er moslims, misschien zelfs de meerderheid, want ze worden er van jongs af aan mee opgegroeid, om de Joden te haten. Dit zit zelfs zo diep, dat ik mij afgevraagd heb, hoe kan dit veranderd worden? Want zij geloven wel in Jezus (door moslims ‘Isa’ genoemd) als een profeet, maar niet als hun persoonlijke Verlosser. Alleen God kan de harten veranderen, ook die van moslims, dat weet ik zeker. Laatst een stukje van een Palestijn die geen vijand wilde zijn van joden. Er zijn er vast hier die het hebben gezien op de televisie.
  Misschien kan ik als Hollandse ook zeggen, ik wil geen vijand zijn van moslims. Maar in Nederland is het inmiddels zo dat het wantrouwen tussen Nederlanders, soms ook van christenen, en tussen moslims, steeds groter is geworden. En de spanningen nemen toe. Nu heel actueel tussen Turkije en Nederland. Gebed is zeer hard nodig.

 15. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 22:30

  Velen staan er niet bij stil, maar ook bij het ontstaan van het volk Israel is iets bovennatuurlijks gebeurd. Abraham en Sara waren al oud en het ging Sara niet meer naar de wijze der vrouwen, toch kregen zij Izak.
  God noemt Israel zijn eerstgeboren zoon. Exodus 4:22, 23.
  In Deuteronomium 32:10 wordt Israel beschreven als Zijn oogappel.
  Zacharia 2:8 waarschuwt ons ook duidelijk over Israels plaats in Gods perspectief.
  Wij zijn allen gewaarschuwd!

 16. Coby Verbruggen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 22:55

  Het valt me op dat er christenen zijn die het Oude Testament niet meer van belang vinden en ook het zingen van psalmen is niet vanzelfsprekend meer. Is dit niet een vorm van “vervangingstheologie?
  Ik vrees dat bovengenoemde dingen bevorderen dat de band met Israël verslapt, maar ook dat we onszelf enorm tekort doen, door eenzijdig “voedsel”.

  Ik las dat in 1933 in Duitsland een groep “Duitse Kerken “het O.T. wilde afschaffen en het N.T. ontjoodsen.” We weten wat er daarna gebeurd is.

 17. Corry Heesen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 23:08

  Wie aan Israel komt…komt aan God’s oogappel….deze woorden hebben wij in September 2016 geproclameerd op de muren van Jeruzalem…als je in dat land bent ervaar je de aanwezigheid van God op een bijzondere manier. De messiaanse verwachting leeft sterk en de Shabbat ademt een serene rust uit waar Nederland een voorbeeld aan mag nemen, de bijbel komt tot leven en profetieen zie je in vervulling gaan. Israel is nog steeds God’s wonder en de satan weet dat ook, vandaar de haat in de wereld, gelukkig heeft God alles onder controle en HIJ waakt over Zijn kinderen en Hij heeft ons een hoopvolle toekomst beloofd ( lees Jeremia 29:11). We leven in bijzondere tijden….weest waakzaam….bid voor de vrede van Jerusalem….Jezus komt spoedig….SHALOM

 18. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 23:15

  Wat zegt Galaten 3:16 over de beloften aan Abraham en zijn zaad (niet de zaden). Hij zegt daar niet over de zaden van Abraham, maar aan uw zaad, hetwelk is Christus.

 19. Francoise zegt:
  Geplaatst op zondag 5 maart 2017 om 10:15

  Veel mensen zijn vermoord, uitgeroeid door territorium uitbreidende machtswellustige machthebbers. Oftewel veroorzaakte ze onderlinge strijd tussen twee groepen met massamoord tot gevolg. Genocide! Daar waar vaak voordien niets aan de hand was.
  In de middeleeuwen zijn individuen op gruwelijke wijze omgebracht door de (kerkelijke en staat) machtsbelangen van toen. Diegene die niet in hun denkpatronen voldeden en-of verraden werden door opgehitste mensen hoorde weggeveegd te worden.
  Vandaag zien we kinderen vermoord met chemische wapens of geestelijk vanwege pedofilie. Gruwelen!
  De joodse mensen werden massaal vergast: mannen, vrouwen en kinderen. Waarom??? En waarom hebben de machthebbers niet op tijd ingegrepen. Ze wisten het niet? Ze wisten niks blijkbaar, nu nog niet dan? Tja ze zijn wel vindingrijk als het er op aankomt om marteltuigen, oorlogswapens en chemische geleerden te financieren. Kortom hoe te pijnigen en te doden. Geestelijk en fysiek.
  Maar daar heeft onze Heer de mens voor gewaarschuwd. (oorlogen, afgoderij, liefdeloosheid … ) eeuwenlang speelt dit scenario zich reeds af.

  Jacob kreeg van JHWH de naam Israel. JHWH: De God van Abraham, Isaac en Jacob.
  Daarom kan men beter de heiligheid doorgronden, de heilige weg die Gods kinderen gegaan zijn en hun struikelblokken om het beloofde land te verkrijgen.
  En hen zeker niet minachten of verwensen, maar eerder eerbied tonen.
  Eren diegene die JHWH liefhadden of hebben. En niet diegene die alleen aan lippendienst doen of eerbetoon zoeken bij mensen.
  Jezus Christus is de Weg die alle gelovigen nodig hebben. Jood, Griek …
  En ja, Israel is JHWH (Gods) oogappel.
  _________________________________________________________
  Maar voor Abraham, Isaac en Jacob was er Noach!

  Het verbond tussen Noach en JHWH voor alle komende generaties. Met dat in mijn achterhoofd moet ik denken aan wat geschreven staat in Handelingen 15.

 20. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 5 maart 2017 om 10:37

  Sjalom Dirk en andere lezers,

  Aan het einde van deze week herdenken we als Joodse volk aan Poerim. Voor de zoveelste keer doen onze vijanden een poging om ons uit te roeien. Deze furieuze haat richt zich niet tot de “twee overgebleven stammen” het gaat de vijand om alle nakomelingen van Israël. Zij hadden geen selectiecriteria voor een bepaalde stam, allen werden gelijk gesteld aan elkaar. Het is precies hetzelfde zoals mijn Joodse broertjes en zusjes naar christenen kijken. We houden hen bewust op afstand, want hun bekeringsdrang is niet zuiver en gegrond op kerkelijke uitspraken en dogma’s die geen Bijbelse grondslag hebben.

  Natuurlijk ben ik mij volkomen bewust, dat er christenen zijn die net als Ruth zeggen: uw G’d is mijn G’d en uw volk is mijn volk. Zij blijven christenen en worden ingelijfd als zijnde ingeborenen van Israël. Die christenen kennen hun positie als een ingeborene en gedragen zich niet als een olifant in een porseleinkast. Die verafschuwen en verwerpen de kerkelijke dogma’s dat zij in de plaats van Israël zijn gekomen en die voort zetten.

  Het zelfde blasfemische gedrag had ook Haman, een nakomeling van Ezau, waarvan gezegd werd dat hij op zijn zwaard zou leven. Met intriges wist deze zich een hoge positie te verwerven. En toen hij vernam dat Mordechai uit de stam van Benjamin niet voor hem wilde buigen, zijn kans greep om mijn volk uit te roeien. Een eenmansactie dus. Waarom boog Mordechai niet? Omdat Haman om zijn hals een afgodsbeeld droeg.Daarom boog Mordechai niet.

  Nog steeds zijn er die eenmansacties, gericht aan mijn volksgenoten: jullie moeten in Jezus geloven en precies doen wat wij jullie voorschrijven. O ja, en jullie moeten ook de Bijbel lezen zoals wij dat als “hooggeleerden” die interpreteren. Dat doet pijn en geeft ons Joodse volk verdriet. En de Messiaanse Joden onder ons zeggen het opnieuw: die goedbedoelende christenen begrijpen de Bijbel nog steeds niet.

  Ik moet daar wel eens diep over zuchten: wanneer stopt die goedbedoelende christen met inlegkunde.

 21. WBrink zegt:
  Geplaatst op zondag 5 maart 2017 om 12:34

  De Bijbel spreekt positief over rechtvaardigen en negatief over goddelozen. Dus de Bijbel spreekt ook negatief over joden die goddeloos zijn en Jezus niet erkennen als God. Lees bijvoorbeeld eens Openbaring 2: 9. Daarin gaat het over een synagoge van satan.

 22. Willem zegt:
  Geplaatst op zondag 5 maart 2017 om 14:42

  Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dit betreft niet alleen het Joodse volk. Alle geslachten van de aarde zullen gezegend worden door het geloof in Jezus Christus, God´s Zoon. Het zaad van Abraham.
  Hoe krijg ik die zegen?
  Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond, dat God met uw vaderen gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zeide: En in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. 26 God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden. De Joden zijn geroepen om deel te hebben aan het Nieuwe Verbond.
  De Joden kunnen zich niet beroepen op Abraham. Als ze zich houden aan het oude verbond zouden worden gezegend en bij ongehoorzaamheid zullen ze worden vervloekt. (Deut. 28)
  Er is geen enkel volk op aarde die God kan verwerpen en ongehoorzaam zijn en toch de zegen van Abraham ontvangen.
  Dat geldt ook voor de heiden. Er is geen onderscheid meer in Christus, maar een nieuwe schepping.
  Als Joden reageren op Gods liefde, bekeren van hun zonden, vertrouwen op Jezus Christus als hun Messias, zullen ze worden gezegend. Dat geldt ook voor Chinezen, Italianen etc.
  Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden. Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham.
  Bid voor het Joodse volk, maar ook voor de gehele wereld.

 23. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 5 maart 2017 om 16:29

  In het Lichaam van Christus is geen jood of heiden, noch slaaf of vrije. Noch man of vrouw.
  Ieder lid is een lid van één Lichaam. Het Lichaam van Christus.
  De mens moet zich “bekeren” tot de HERE. ( Handelingen 11:20) En dan wordt men “toegevoegd” aan de Here (vers 25).
  De gelovigen worden “tussen” de takken van de olijf geënt en krijgen zo deel aan de saprijke wortel = Christus Jezus. Ze worden niet geënt ..op.. de takken.
  Christus Jezus is de wortel en draagt de takken.
  En de takken die weggekapt zijn of worden kunnen, als zij niet bij hun ongeloof blijven weder opnieuw geënt worden. Niet ..op.. de takken maar tussen de takken en op de edele olijf = Christus Jezus. (Romeinen 11:11-24) Want als natuurlijke afgebroken tak kunnen dezen, naar hun natuur ..op.. hun eigen Olijf = Christus Jezus geënt worden. (vers 24)

  Ieder gelovige wordt door anderen Christen genoemd. Genoemd naar Christus Jezus de Gekruisigde en wat meer is, de Opgestane Heer.

 24. Bert zegt:
  Geplaatst op zondag 5 maart 2017 om 16:37

  Helemaal mee eens
  Israël zegenen is van levensbelang

 25. Pierre zegt:
  Geplaatst op zondag 5 maart 2017 om 17:55

  Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven. (Johannes 8:24)
  Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; 23en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid.(Handelingen 3:23,24)

  Ik ben dan wel geen theoloog,maar als men het huidige Joodse volk gelijk stelt met de Gemeente uit Joden bestaande uit de handelingen brief is er wel grondig iets mis. Als mij dan verweten wordt dat zending voor Joden niet nodig is omdat ze de Vader al hebben dan sla je wel de plank mis.
  Juist met het Joodse volk is het Nieuwe Verbond gesloten.

  Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.(Lucas 22)
  En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.(Mattheus 26)

  Waarom een Nieuw Verbond?

  Want, zo zegt de Here Here: Ik zal u doen, zoals gij gedaan hebt, die de eed gering hebt geacht door het verbond te verbreken. Maar ik zal mijn verbond met u uit de dagen van uw jeugd gedenken, en een eeuwig verbond met u oprichten. Dan zult gij terugdenken aan uw gedrag en u schamen, Ik zal mijn verbond met u oprichten; en gij zult weten, dat Ik de Here ben, opdat gij de herinnering bewaart en u schaamt en gij wegens uw schande uw mond niet meer opendoet,wanneer Ik voor u verzoening doe voor alles wat gij gedaan hebt, luidt het woord van de Here Here.

  De verzoening de zonden!!

 26. Cornelia VandenWildenberg zegt:
  Geplaatst op zondag 5 maart 2017 om 19:03

  Aan troost mijn volk. Staat dit in Gods Woord dat Haman een afgodsbeeld droeg en dat daardoor Mordechai niet boog tot hem??? Ik denk dat we alleen maar mogen buigen tot God en tot geen ander. Kunt U dit voor mij verklaren. Hartelijke groeten en respect vanuit Canada.

 27. Een zuster zegt:
  Geplaatst op zondag 5 maart 2017 om 23:03

  En Maarten Luther dan??……

 28. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 5 maart 2017 om 23:18

  Niemand zal het nazaat van Abraham kunnen vervloeken, dat heeft de Bileam, de zoon van Beor, de waarzegger ervaren. Hij werd ingehuurd om het volk Israel te vloeken maar sprak er een zegen over uit.
  God sloot ook een verbond met Abraham terwijl deze sliep. Hij, de Getrouwe wandelde als een toorts temidden van de geslachte dieren door, die in twee delen tegenover elkaar klaargelegd waren.

  Wanneer God een belofte doet talmt Hij er niet mee om die ook in te lossen. Dat mogen wij christenen ook vasthouden, in een tijd waar alles wankel is, en op wankelen staat.

 29. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op maandag 6 maart 2017 om 13:10

  Hallo broeder Dirk… toen ik het stukje zo las… ging door mij heen, ‘Wij mogen toch eigenlijk niemand minachten’.
  Ongeacht welke nationale identiteit iemand heeft. Dus ook niet de Joden.

  Als ik zo de Bijbel lees, zie ik Gods onvoorstelbare liefde voor de hele wereld, om Zijn geliefde Zoon te geven. Alleen door in Hem, Jezus en Zijn offer te geloven, wordt je behouden. Joh. 3 : 16.

  Als onze hemelse Vader zo’n liefde heeft… wil je toch geen minachting tonen aan mensen… die God juist wil redden. Het combineert niet echt met elkaar.

  Maar… aan de andere kant… is er veel minachting onder de gelovigen onder elkaar. Omdat het zo verdeeld is, velen plaatsen zichzelf in één of ander hokje. En het ene hokje kan het andere hokje niet verdragen… en andersom.
  Waarom??? Omdat elk hokje claimt de waarheid te bezitten… terwijl juist NIEMAND die waarheid heeft… omdat die Waarheid geen leer is… maar een Persoon. De Heere Jezus Christus.

  1 Johannes 5, geweldig om te lezen en te leren en beseffen wat daar werkelijk staat.

  Titus 2:11, “Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen…”.

  Het Ware Zaad van Abraham is Jezus Christus. Ieder die bij Jezus hoort, is nageslacht van Abraham. Zowel de Jood/Israëliet als de Griek/niet Jood.
  Eén kudde, één Herder.

  Vaders zegen om jullie allen heen, en vriendelijke groeten van mij, Esther.

 30. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 6 maart 2017 om 14:28

  @Cornelia VandenWildenberg.
  Ik denk dat “Troost Mijn Volk” dit heeft uit bepaalde Joodse schriften. Maar het staat inderdaad nergens in de Bijbel. Ik roep “Troost Mijn Volk” op niet zomaar wat de roepen. Geef a.u.b. alsnog aan waar je dat vandaan haalt. Weet wel: toevoegen aan Gods Woord is een zonde.

 31. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 6 maart 2017 om 16:27

  ‘t Verbond met Abraham zijn vrind bevestigt Hij van kind tot kind; ja ook het aan hen beloofde gebied deelt hierin en zeker de stad alwaar Hij onder Zijn volk wil wonen. Zo gaat Psalm 85 volledig in vervulling. Ja, Hij kent ze allen bij name. Helaas, tegen hoevelen van ons zal Hij zeggen: Ik heb u nooit gekend; omdat ge mijn broeders nooit een glaasje water hebt gegeven.

 32. engel landman zegt:
  Geplaatst op maandag 6 maart 2017 om 16:53

  Heel veel mensen helaas ook zich Christenen noemende, zijn vergeten dat Israel Gods uitverkoren volk is. Men denkt zij hebben hun kans voorbij laten gaan, de Heer heeft ze verlaten en nu neemt de kerk hun plaats in. Jammer he, maar dat is niet waar, de islam denkt: de Here heeft de christenen weggedaan, nu zijn wij aan de buurt, wij zullen alle mensen moslim maken en dan is het klaar. Nee, nee ook niet, er is maar één uitverkoren volk, en daar kan niemand iets aan veranderen en dat is het volk Israel, met hun fouten en gebreken, maar het blijft het enig uitverkoren volk. Dus lieve mensen, steun Israel zie niet de andere kant op, maar bid elke dag opnieuw om de vrede van Jeruzalem totdat de Heer terug komt, en zal staan op de berg Sion. Halleluja Amen.

 33. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 6 maart 2017 om 18:53

  Dirk. Sjanie (nr.3) vertelt dat zij “wedergeboren” christenen kent die niets van Israël moeten hebben. Als je waarlijk wedergeboren bent heb je God lief en daardoor ook zijn volk. Troost mijn volk (20) zegt dat ze christenen die de Joden willen bekeren bewust op afstand houden. Ik weet niet op wat voor manier die christenen dat doen, maar als het op een dwingende manier gebeurt is dat niet goed. Er moet met liefde over de Heere Jezus met de Joden worden gesproken, zodat zij zien dat diegene Hem hartelijk liefhebben. En net zoals wij, “de heidenvolken”, is er voor de Joden maar één weg tot verzoening met God. En dat is door de Heere Jezus die Zijn bloed gestort heeft om ons met Zijn Vader te verzoenen. De Joden moeten dus wel degelijk, net zoals wij, op de Heere Jezus gewezen worden. En zoals Cornelia (nr 26) vraagt of er in de Bijbel staat dat Haman een afgodsbeeld om zijn nek droeg vraag ik me ook af hoe Troost mijn volk dit weet. In mijn Bijbel (statenvertaling) staat dat niet. En of er nu wel of geen afgodsbeeld om zijn nek hing, wij mogen alleen buigen voor God en nooit buigen voor een mens, zoals Cornelia terecht opmerkt. Dirk ook namens mij weer bedankt voor je mooie uiteenzetting. Gods zegen over al je werk toegewenst.

 34. jedeha zegt:
  Geplaatst op maandag 6 maart 2017 om 21:42

  In Ezechiel 25 het gehele hoofdstuk staat wat er gebeurt met de volkeren die zich verheugen over het onheil dat Israel treft; en met name de verzen 8 en 9 gaan over hen die Israel ook maar gelijk durven te stellen aan andere volkeren/heidenen, je moet het maar durven..

  Ezechiel 25 : 8,9
  8 Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat Moab en Seir zeggen: Ziet, het huis van Juda is gelijk al de heidenen;
  9 Daarom, ziet, Ik zal ……

  en dan nog Romeinen 9 tot 11 in aanmerking genomen. Nog steeds geldt: eerst de Jood, dan de Griek.

  Romeinen 11 : 18
  beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt de wortel, maar de wortel ú.
  vers 20
  Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees!
  vers 21
  Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen.

 35. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 maart 2017 om 15:53

  Heel erg bedankt voor deze overdenking Dirk. Alleen door genade mag men kind van God zijn. Als God ons los laat wie zijn wij dan? Oordeel niet, opdat wij niet geoordeeld worden. Het oordeel ligt niet bij ons, want dan zouden wij ons eerst zelf moeten veroordelen. Hoe kunnen we dan onze naaste lief hebben als onszelf. Wat we weten dat de Here Jezus mens (jood) is en God is. Als wij de Here Jezus eren, eren wij ook het volk Israël. Het volk Israël heeft het Oude Testament voor ons bewaard.
  Het woord is levend geworden en heeft onder ons gewoond. En het volk Israël komt terug, God roept ze uit alle hoeken van de aarde, opdat hijzelf terug kan komen. En hij zal wonen onder zijn geliefde volk. Voor liefde heeft God geen tegen liefde nodig. Hij heeft de wereld lief, punt. Daarna openbaart Hij zich aan ons. Willen wij zijn liefde, dat mogen wij kiezen ja of nee. Willen wij afhankelijk zijn van Hem elke dag weer. Dan zul je Zijn liefde kennen. Ik wens jullie allen God’s overvloedige liefde toe.

 36. Anna2 zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 maart 2017 om 22:01

  Aanvulling post 34 Jeheda God kan afvallige kerkleden afhouwen en vervangen door Israel-> Romeinen 11:22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afgehouwen worden.
  23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeent worden; want God is machtig om dezelve weder in te enten.
  24 Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geent worden?
  25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
  26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
  27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.
  28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;
  29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.
  30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid;
  31 Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen.
  32 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.
  33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!
  34 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?
  35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden?
  36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

 37. Buddy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 april 2017 om 9:46

  Ik ben het helaas met velen, die gereageerd hebben, eens. Er is een toenemende haat naar Israel toe, juist ook in de kerken. Ik was geschokt toen een begeleidster van kinderen in een kerk openlijk ( waar alle kleine kinderen bij waren) haar afkeer uitte, over wat zij noemde: “het eeuwige gezanik over Israel in de kerk”.
  Dus kleine kinderen wordt met de paplepel ingegoten dat het wel okee is om je negatief uit te laten over Gods volk.
  Ik ben reeds geruime tijd geen Christen meer omdat ik mezelf niet vereenzelvigen wil met een groep mensen die er een potje van maakt en meent dat je over Gods instellingen en richtlijnen kunt debatteren en kunt verdraaien wanneer je denkt dat, dat beter uitkomt voor de feel-good factor .
  Overigens is het zo dat er door de eeuwen heen, meer Joden zijn vermoord door Christenen dan door moslims.

 38. Ton Nuiten zegt:
  Geplaatst op maandag 22 januari 2018 om 22:02

  Hallo Dirk!Zeg, weet je wat er nu zo vreemd is? Velen blijken een hekel te hebben aan de zgn. “vervangingstheologie.” Nu heb ik iets in de Bijbel gevonden en dit zijn de woorden van de Heere Jezus Zelf:

  “Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt.”(zie Matth. 21:42-43)

  Nu komt het mij voor dat wát Jezus hier zegt, sterk overeen komt met die zo verfoeide “vervangingstheologie.” En ik heb nóg iets heel veemds gevonden:

  “Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde.” (Paulus aan de Thessalonicenzen, 2 Thess. 2:14-16)

  Paulus durft hier heel wat te zeggen! Hij beschuldigt er de Joden van, Jezus en ook hun eigen profeten gedood te hebben. Verder vertelde hij de Thessalonicaanse Christenen dat de Joden hem en zijn medewerkers tegen werkten tijdens de evangelieverkondiging. Maar dat dóe je toch niet? Volgens Jacobu Revius was hijzélf de grote schuldige! En wij allemaal natuurlijk, behalve …’En dan dat als zouden de Joden God niet behagen en iedereen vijandig gezind zouden zijn. Wát een minachting voor Gods uitverkoren volk. Schande! Wat Jezus en Paulus hier gezegd hebben, zal bijzonder hard aangekomen zijn bij ‘Troost mijn volk.’ Ja, “Jullie moeten in Jezus geloven”, ja. Maar dat hóeft helemaal niet, al heb ik wél een vermoeden wat het einde van mensen die niet in Jezus (willen) geloven zal zijn. En die anti-Joodse uitspraken, zelfs in de Bijbel komen die voor, foei!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden