Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Zondag gebedsdag voor de verkiezingen (44 reacties)

Geplaatst op donderdag 9 maart 2017, 21:44 door Dirk A A

Er staat veel op het spel bij de verkiezingen aanstaande week. Daarom roep ik alle predikanten en voorgangers op om in de samenkomsten te bidden voor de verkiezingen. Ik proef een strijd, een geestelijke strijd, die woedt om de ziel van ons land. Gaan we naar een samenleving waarin de dood vrij spel krijgt – levensbeëindiging op verzoek en een nog vrijere abortuswetgeving – of houden we vast aan de joods-christelijke grondslagen van ons land? Een stemadvies geef ik niet, laat ieder stemmen voor Gods aangezicht.

Eén stem kan beslissend zijn voor de toekomst van ons land. In de Tweede Kamer wordt beslist over dood en leven, over steun aan of kritiek op Israel, wel of geen volledig opgaan in de EU, over de vrijheid om in het openbaar Gods Woord na te spreken, op straat, in de kerk en op school.
Laten we op onze knieën gaan voor de verkiezingen en de Heere Jezus vragen of Hij de uitslag zal leiden, zoals Hij weet dat het goed is voor ons land en ons volk. Tot eer van Hem. Dan is het belangrijk dat we ons voor Hem verootmoedigen en onze zonden en de zonden van ons volk belijden.

Op 4 maart jl. werd er in Den Haag een gebedsdag gehouden met het oog op de verkiezingen, zoals er deze dagen meer soortgelijke gebedsbijeenkomsten zijn. Op die dag werd Daniel 4:17 aangehaald. Dat is een Bijbelvers met een opmerkelijke inhoud. Nebukadnezar vertelt daar aan Daniël een droom die hij te zien kreeg en woorden die hij hoorde.

We lezen in vers 17: ‘Dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heiligen, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van mensen, en dat geeft aan wie Hij wil, en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt.’

Door Gods genade mogen wij, als we de Heere Jezus kennen en liefhebben, wachters van Hem zijn, heiligen, die op de bres staan voor ons land en voor ons volk.

We mogen in Gods Naam proclameren tegen de geest van de dood, die oprukt in ons land.
We mogen in Gods Naam proclameren tegen de verdere toename van de islam in ons land.
We mogen in Gods Naam proclameren tegen de opmars van humanisme, liberalisme en alle antichristelijke leringen en richtingen.
We mogen in Gods Naam zegen proclameren over Israel en het Joodse volk.
We mogen in Gods Naam het Leven proclameren over ons land en over ons volk.

De uitslag is deze keer totaal onvoorspelbaar. Afgaande op de opiniepeilingen maken nog diverse partijen kans om de grootste te worden, zoals de VVD, de PVV, het CDA en D66. Verscheidene bidders laten weten dat de Heere hun de overtuiging heeft gegeven dat het CDA de verkiezingen zal winnen. Het zou kunnen, maar mij heeft de Heere dit niet laten weten.

We mogen dankbaar zijn voor de CU en de SGP. Ik bid om genade en zegen voor deze partijen, om trouw aan Gods Woord, om positieve invloed van hen op de koers van het CDA en mogelijke samenwerking, en dat zij tot zegen voor ons land zullen zijn. God kan deze partijen als Gideons gebruiken om ons land terug te brengen bij God.
Dan is er nog de partij ‘Jezus leeft’. Lijsttrekker Floris van der Spek heeft alleen al door zijn deelname aan de campagne veel mensen bereikt met het Evangelie.

De invloed van D66 is groter dan de politieke partij alleen. De aanhang van D66 in de rechtspraak, de media en in andere maatschappelijke functies is groot. Het gedachtegoed van D66, al vanaf de oorsprong, is het uitwissen van de invloed van het christelijke geloof in de politiek en in de samenleving. De geestelijke strijd die bij deze verkiezingen woedt tussen het CDA (en CU en SGP) aan de ene kant en D66 aan de andere kant. En ook veel andere partijen gaan mee in de keuze voor de dood van D66.

We hebben het niet verdiend dat de Heere ons genadig zal zijn. Wij zijn niet beter dan landen die zwaar getroffen zijn door vreselijke rampen. Maar we mogen bidden of de Heere Zich nog over ons land wil ontfermen.

Laten we de Heere bidden om ons volk te leiden in het maken van een goede keuze op de verkiezingsdag. Laat het deze zondag een dag van gebed en voorbede zijn, van verootmoediging en dankzegging.

Sommige lezers zijn wellicht gewend altijd op dezelfde partij te stemmen, zonder er eigenlijk echt bij na te denken. Ook hen wil ik oproepen goed over hun keuze na te denken en het in gebed voor te leggen aan de Heere. Laat u leiden door Hem. Hij zou via u de uitslag kunnen sturen.

Het wordt zeker spannend op woensdag 15 maart. Wie wordt de grootste partij? Wie kan/wil met wie regeren? Maar stop na de verkiezingsdag niet met bidden. Blijf bidden voor de formatie van een nieuw kabinet. Laten we de Heere vragen of we een minister van Buitenlandse Zaken zullen krijgen, die zich verbonden weet met Israel. Dat zal tot zegen zijn voor ons land.
En blijf ook bidden voor degene op wie u hebt gestemd. Sluit als het ware een verbond met diegene. U kunt best eens een keer een mailtje of een brief sturen, ter bemoediging. Dat wordt zeer op prijs gesteld. Om te laten weten dat u hem of haar gedenkt in uw gebeden.

De Heere regeert. Te midden van onrust en onzekerheid in deze wereld. Het is in Zijn hand wie de verkiezingen wint en wie de nieuwe premier wordt. ‘De Allerhoogste is Heerser over het Koningschap van de mensen en geeft dat aan wie Hij wil’ (Daniël 4:25 en 32).

Dirk van Genderen

44 Reacties

 1. waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 maart 2017 om 23:14

  Ik moet denken aan Gideon. Gideon wilde een “groot” leger. Hij dacht dat een groot leger het beste was om de vijand te verslaan en de zegen van de Here te ontvangen.
  Maar de Here God/JHWH dacht daar anders over. Een klein legertje van 300 dorstige mannen die het water niet dronken uit een nette drink beker, maar het water met hun tong opslurpten als een hond.
  Deze mannen werden afgezonderd en God/JHWH zeide: door deze drie honderd mannen zal Ik u verlossen (Richteren 7:1-25)
  Ik bid dat de Here God/JHWH de kleine onbeduidende partij/legertje zal gebruiken om Nederland te verlossen van “abortus en euthanasie en overspel/hoererij enz”
  Dat dat joods/christelijke waarden en hetgeen wat dat precies inhoudt “openlijk” uitgesproken worden en wel zodanig dat de BIJBELSE waarden geproclameerd worden

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 maart 2017 om 9:44

  Bidden tegen de macht van de Vrijmetselarij!

  Ik denk dat wij nu vooral moeten bidden tegen de macht van de Vrijmetselarij die veel invloed hebben binnen de VVD, D66 en ook binnen de PVV. Binnen de VVD op sociaal-economisch gebied, binnen D66 op het gebied van abortus, euthanasie en het omver halen van christelijke normen en waarden, en binnen de PVV op het gebied van het tegen elkaar opzetten van diverse bevolkingsgroepen. Ook binnen de media heeft de Vrijmetselarij een nare invloed door de bevolking d.m.v. list, manipulatie en bedrog de kiezers te bewegen op bepaalde partijen te stemmen.

  D.m.v. het nare idee van voltooid leven wordt het voor het (nieuwe) kabinet wel heel erg gemakkelijk gemaakt om op de zorg en de sociale zekerheid voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen te bezuinigen. Want de motivatie om in goede zorg en goede sociale voorzieningen te investeren, wordt door het idee van een voltooid leven geheel weggenomen. Liever de dood dan goede zorg en goede sociale voorzieningen?

  Verder heb ik via de Facebookpagina van Sybrand Buma hem al Gods Zegen over zijn verkiezingscampagne toegewenst.

 3. Inge zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 maart 2017 om 13:48

  Hallo Dirk,

  Dit zegt prof. Afshin Ellian in Elsevier over het CDA, dus ik vraag me toch bezorgd af of het wel verstandig is om mensen te adviseren op het CDA te stemmen. (heb het artikel iets ingekort, want het is een erg lang artikel)

  “De holle verkiezingsretoriek van het CDA over de radicale islam

  Het CDA wil macht en de rest is de verkiezingsretoriek. De partij van Sybrand Buma heeft geen enkel plan in de strijd tegen de radicale islam, schrijft Afshin Ellian.

  Over het salafisme horen we Buma niet

  Buma stelt zich onverzoenlijk op tegen de radicale islam. Maar helaas vraagt niemand hem wat hij daarmee bedoelt. Waarschijnlijk komt hij niet verder dan gewapende jihadisten. Maar dat is niets bijzonders. Iedereen is daartegen. Het zijn terroristen. De radicale islam verwijst niet alleen naar gewapende jihadisten, maar ook naar de ideologie van de gewapende jihadisten, die van de islam is afgeleid. Wat wil het CDA daartegen doen?

  Het salafisme is de belangrijkste bron van de radicale islam. Maar daarover horen we Buma niet. Het blijft pijnlijk stil in het CDA. Dat is precies de reden dat de ‘een derde’ van multiculturalisten en islamliefhebbers binnen het CDA de retoriek van Buma tolereren. Anders waren ze al lang in opstand gekomen. Ze weten dat deze retoriek verkiezingsretoriek is. Het stelt niks voor.

  Het CDA mist een analyse van de radicale islam. De strijd tegen de radicale islam betekent het inperken van de godsdienstvrijheid voor de radicale islam. Ik vrees dat er ook na deze verkiezingen geen duidelijk beleid omtrent de radicale islam komt, totdat de maatschappelijke onrust toeneemt. En dat is niet goed voor de interetnische verhoudingen in Nederland. Ook vrees ik dat het CDA na de verkiezingen weer de partij wordt, die in naam van fatsoen de kritiek op de islam de mond wil snoeren, dus ook de kritiek op het belangrijkste fundament van de radicale islam.

  Buma wil macht en de rest is de verkiezingsretoriek. Het CDA heeft geen enkel plan in de strijd tegen de radicale islam.”

 4. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 maart 2017 om 15:12

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Inge, dank voor je reactie. Wat ik schrijf, is niet bedoeld als stemadvies! Ik heb dat nog toegevoegd om misverstanden te voorkomen.

 5. R. Groenewold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2017 om 0:02

  We zijn toch nog niet vergeten dat voormalig President van Balkenende in Rome de papieren voor een nieuwe EU tekende waarin gesteld werd dat iedere verwijzing naar het Joden en Christendom uitgeroeid moest worden uit ieder papier aangaande de EU. President Prodi zij na het zetten van de handtekening door Balkenende: heden is HET ROMEINSE RIJK HERSTELD. Tot op vandaag hoor ik geen enkele christelijke partij oproepen tot een onvoorwaardelijk uittreden uit de EU. Israël plukt daar steeds zuurdere vruchten van. Je kunt eenvoudig niet stemmen op een partij die via de EU zijn hand opheft tegen het volk Israel, het verdelen van Jeruzalem, en het afgeven van Judea en Samaria. Ik persoonlijk vind het bizar dat een Geert Wilders in onze 2e kamer moet roepen tegen de christenen WORDT WAKKER.

 6. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2017 om 14:57

  Beste Dirk.
  Ik vind het toch een heel belangrijk advies-commentaar, (zeker voor ons christenen) over de strijd tussen de partijen voor de komende kamer-verkiezingen. Het is en zal een strijd worden tussen het liberalisme en het joods-christendom. Graag wil ik een samenvatting van mijn ingegeven boodschap, wat op de politieke verkiezingen betrekking heeft hieronder verwoorden:

  Beste mede-christenen
  De wereld staat in brand. Steeds meer oorlogen breken uit, wereldwijd : Volk tegen Volk; Goed tegen Kwaad; Armoede tegen Rijkdom; Godsdienst tegen Godsdienst. Gevolg : Wereldwijde oorlogen en daardoor grote volksverhuizingen. De eindtijd-profetieën voltrekken zich in een versneld tempo. Ook hier in Nederland ervaren wij christenen, dat wij in de grote verdrukking leven. Maar ook de zichtbare lauwheid onder de christenen en kerken in ons land is een eindtijd-teken.
  Laten wij christenen, vanuit welke christelijke kerkgemeenschappen dan ook: De oecumenische gedachte, in ÉÉNHEID met Jezus-Christus, ons Christen-zijn méér laten zien, horen en daad werkelijk in praktijk brengen; met onze gegeven talenten en gaven Gods. Vooral buiten de kerkmuren in het open veld en ook zeker in de politiek, want daar worden de belangrijke ethische en moralistische wetten bepaald en ik hoop en vind het van zelf sprekend dat alle Christelijke partijen éénstemmig, voor of tegen zijn als het over ethische en moralistische wetten gaat.
  Praktijk-christen moeten wij worden in de maatschappij. Niet gelovigen bekeer je niet door alleen de bijbel voor te LEZEN, maar vooral voor te LEVEN. Denk aan recente voorbeelden : Moeder-Theresia ; Majoor Bosschardt; Pater Frans van der Lucht; Paus Franciscus ; enz.
  Vanuit mijn oecumenisch denken en handelend Christen-zijn, wil ik via deze ingegeven boodschap hierover zeggen:
  De oecumenische gedachte is de belangrijkste manier om toekomst te hebben voor het CHRISTENDOM in deze wereld. Want alle christelijke kerken hebben hetzelfde leerboek; De bijbel; dezelfde leermeester Jezus, en aanbidden dezelfde God. Ook moeten wij dus in de politiek, in ÉÉNHEID samenwerken als het gaat over ethische en moralistische wetten.

  P.S. Is dit een bijbelvaste boodschap of ben ik een valse profeet ? Hub.

 7. Roelof Kingma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2017 om 16:48

  Dag Dirk,
  Hoewel ik lees dat je geen stemadvies geeft (hoewel ik CDA wel heel nadrukkelijk vermeld vind), durf ik als lezer deze wel te geven. Terwijl je refereert aan de vorm en inhoud van onze nieuwe regering dat idealiter Judeo-christelijk zou moeten zijn, vermijd je dan SGP en CU naar voren te schuiven, die als enige politieke partijen expliciet afstand nemen van homohuwelijk, euthanasie en abortus. Als christen moeten wij ons afvragen of God het oké vindt dat wij op partijen stemmen die haaks op Zijn geboden handelen. Hoewel genade met het sterven en de opstanding van de Here Jezus ons deel is geworden, echoën Zijn woorden nog na dat van de wet geen jota noch tittel zal (ver)vallen tot alles op aarde is voleindigd. Tot besluit 1 Sam. 15:22 over gehoorzamen.

 8. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2017 om 17:14

  Mag ik sinds de tirade van Van Agt mijn cda aan de wilgen hangen en zelf zoeken naar een richting die niet openlijk maar wel zeker voor Israel op zal komen net als ze in usa deden.

 9. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2017 om 17:21

  Dag Dirk,
  De sgp en cu zijn ook zeer afvallig geworden, zij hebben zowat alles gedoogd wat niet als christelijk genoemd mag worden.
  Meneer Segers die zegt dat de islam een gelijkwaardige religie is aan het christendom en dezelfde rechten heeft.
  Zegt de Here God niet er geen andere god naast mij?
  Ook meneer Buma is niet zoals het behoort, ook hij gaat mee in het verketteren van Israël.
  Deze partijen hebben zich te veel verbonden met het demonische EU-systeem.

 10. AnniePronk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2017 om 17:31

  Al 25 jaar stem ik geen CDA meer. Omdat ik weinig van de C terug vind. En de Bijbel waarschuwt tegen vermenging.
  Zij vermengen zich met ongelovige / anders gelovige. Daarna heb ik een tijd CU gestemd. Maar met het aannemen van de wet van het homohuwelijk, zonder veel commentaar, was ik daar ook klaar mee. Bovendien vindt zowel CDA als CU dat wede wet op levensbeeindiging niet zonder meer moet worden afgewezen. Bizar. Eigenlijk blijft dan alleen de SGP over. Ik zal er zeker voor bidden. Maar je ziet dat de grote afval is gekomen. Wie God verlaat…….. heeft smart op smart te vrezen.

 11. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2017 om 17:57

  Vergeet niet dat juist het CDA/CU de islam via wet gesteund hebben, dat de Islam een beschermde godsdienst is in Nederland. Ik vind dit heel erg, en daarom weet ik niet of ik ook ga stemmen, en ergens denk ik nee. Ook zie ik kerken meer en meer toenadering zoeken met de islam, en nu al mogen sommige moskeeën 5 keer per dag oproepen voor gebed, en dat wordt er geroepen, onze God is groter dan jullie God (vertaald dan). Ik vind dit verschrikkelijk, en dat in Nederland, en met bescherming van het CDA/CU mag dit allemaal plaatsvinden. Christenen staan in een kring om een moskee heen, omdat er bedreiging is, maar al jaren lang moet de Synagoge in Amsterdam beschermd worden, hoor je daar de christenen over, staan zij daar met een kring om de Synagoge heen? Nee dus, en voor onze vervolgde broeders, en zusters die vervolgd worden, hoor je nu de oproep wij gaan ze halen? Nee toch, en dan de christenen in asielzoekerscentra, deze hebben het zeer moeilijk, zijn die met voorrang opgevangen zie: 1 Timotheus 4 vers 10 t/m 11, en Galaten 6 vers 10? Daarom christelijke partijen hebben zoveel nagelaten wat dit betreft, en nog, en daarom ga ik zo als ik er nu over denkt niet stemmen.

 12. Judith de Vries-Oprel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2017 om 18:04

  Wij komen als gemeente niet samen op zondag, dus kunnen wij dit als gemeente tesamen niet doen. Natuurlijk is het altijd belangrijk te bidden voor de regering. Nieuwe partij Jezus Leeft is er ook nog, al weet ik vrij weinig over hen en kunnen wij waar wij wonen niet op hen stemmen.

 13. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2017 om 18:08

  Dirk.
  Ik durf net als Roelof (7) wel een stemadvies te geven. De SGP is de enige partij op wie een Christen behoort te stemmen. Zoals Roelof al zei nemen zij expliciet afstand van euthanasie, abortus en homohuwelijk. Ook staan zij achter Israël. Als ik door de tijd heen alle reacties heb gelezen van deze Nieuwsbrief zou de SGP heel veel stemmen moeten krijgen.
  Dirk jij met je gezin en alle lezers een gezegende zondag.

 14. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2017 om 18:17

  Het gaat er niet om wat wij vinden, maar wie God wil gebruiken om Zijn doel te verwezenlijken met Nederland. God riep Simson en hij eindigde tenslotte blind in een draaimolen, maar God gebruikte hem weer en Simson doodde meer Filistijnen in zijn dood dan hij in zijn leven had gedaan.
  God riep Jona en die liep verkeerd en belandde in een vis. Toch mocht hij opnieuw naar Nineve en voerde hij de opdracht wel goed uit.
  Een paar artikelen geleden ging het over Jezus alleen. Kunnen wij dan ook alleen aan Hem vragen wie Hij wil dat wij stemmen? En even onze mening (oordeel) over de politiek voor ons houden.

 15. peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2017 om 19:00

  Als u zegt dat u geen stemadvies geeft, maar wel CDA vermeldt. Dat vind ik dat objectief.

 16. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2017 om 19:27

  Reactie Dirk van Genderen:

  Verscheidene lezers reageren op mijn opmerkingen over het CDA. Mijn tekst over het CDA heb ik voor de duidelijkheid enigszins aangepast. Nu staat er:

  ‘Verscheidene bidders laten weten dat de Heere hun de overtuiging heeft gegeven dat het CDA de verkiezingen zal winnen. Het zou kunnen, maar mij heeft de Heere dit niet laten weten.’

 17. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2017 om 20:51

  Waar zijn de christenen in Nederland eigenlijk mee bezig? Door mijn activiteiten op Facebook verbaas ik me elke dag opnieuw over de dingen waar velen van de zogenaamde christenen mee bezig zijn!! Er wordt gediscussieerd over de Sabbat en de wet, over het wel of niet God zijn van Jezus Christus, het aanvechten van dingen, die duidelijk in de Bijbel staan en ondertussen merkt niemand dat de wereld om ons heen in brand staat. Wie van ons zal de Heer gaan gebruiken om voor Hem in de bres te staan? Ik weet zeker, dat de Heer elke dag naar zo iemand zoekt! Ook in Nederland!
  Ezechiël 22:30
  “Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.”

  De tijden zijn heel ernstig. De heerser van deze wereld krijgt steeds meer vrij spel als gevolg van onze eigen wetgevingen!! Onze wagenwijd open grenzen zijn onderdeel van dat “vrije spel”. De heerser van dezer tijd maakt daar dankbaar gebruik van en als een Turkse minister vrolijk kan zeggen “Ik kom toch wel binnen”, dan is het inderdaad echt niet moeilijk. Hij landt straks gewoon met een lijntoestel in Düsseldorf en rijdt onopgemerkt van het vliegveld naar het Turkse consulaat in Den Haag, om van daaruit zijn propaganda te organiseren. Ooit “lagen de Turken voor Wenen” en nu wonen er miljoenen in Europa. Ik spreek bijna dagelijks met Turkse-Nederlanders, waarvan velen hier al meer dan 40 jaar wonen. Zij spreken na 40 jaar nog nauwelijks Nederlands en zijn nog altijd in de eerste plaats Turk! Het zijn best heel aardige mensen, maar “integratie” blijft een droom van dwaze Nederlanders. Alleen al in Duitsland wonen anderhalf miljoen Turken met twee paspoorten. Ik ken er nog geen een, die “geïntegreerd” is.

 18. Ros zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2017 om 21:08

  Stemmen is hoe dan ook erg lastig want de Nederlandse regeringsvorm alleen al is discutabel. Ik denk dat het goed is als we elkaar niet de maat nemen en niet elkaar vertellen wat het enige juiste is of wat men ‘hoort’ te doen. Bijna niemand stemt op een partij waar hij/zij het 100% mee eens is, dus is het altijd wel wat wikken en wegen. Ik ga ervanuit dat ieder christen dat naar eer en geweten doet. Ik ben het met Dirk eens dat we het beste op een christelijke partij kunnen stemmen vanwege hun abortus- en euthanasiestandpunten, maar zelfs als een mede-christen dat anders doet, is daarover veroordelend praten naar mijn idee niet de juiste manier van reageren. Maar goed, dat is ook een mening, alhoewel ik denk dat ons grote Voorbeeld over veroordeling een paar pittige dingen heeft gezegd.

  We horen niet op elkaar te reageren, dus Dirk, ik laat het aan jou over of je dit plaatst.
  Hub Eussen stelt echter wel vaker de vraag of hij een valse profeet is. Dus ik antwoord een keer. Hub, of je een profeet bent weet ik niet. Maar die eenheid van de Kerk is er al. In Christus zijn wij één. De verdeeldheid van leer kan dat gelukkig niet ongedaan maken want het is ‘één Geest, één Lichaam, één Heer’. Christelijk denominaties nader tot elkaar brengen door diensten samen te houden, etc. is denk ik niet fout, maar het brengt niet de verlossende eenheid van leer. Alleen de Heilige Geest kan dat doen en vooral de terugkomst van onze Heer Jezus. Maleachi 3:2-4 spreekt over zijn terugkomst en hoe Hij ons zal smelten en reinigen tot we de Heer weer in gerechtigheid onze offers kunnen brengen. Ik geloof dat daar onze redding ligt: in zijn terugkomst en regering, niet in mensenwerk. Nietemin is het goed ernaar te verlangen, hartstochtelijk ervoor te bidden en mensen nader tot elkaar te brengen door die boodschap van eenheid te brengen. Dus: Gods zegen gewenst op je werk en boodschap! Maar hopelijk verwacht je de echte resultaten alleen van Hem!

 19. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2017 om 22:19

  Moi (CDAlid) U schrijft dat de vrijmetselarij een macht is en u noemt de partijen VVD/D66/PVV.
  U noemt het CDA niet, dus daar is de vrijmetselarij niet? Maar geachte Moi, wie trekt er achter de schermen aan de touwtjes?
  Hub Eussen, is oecumene de oplossing of een tragische misvatting. Nogmaals, wie trekt er achter de schermen aan de touwtjes?

 20. jedeha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2017 om 22:28

  Zomaar ter overweging. https:\/\/www.psalmboek.nl/zingen.php?psID=1&psvID=1
  Psalm 1 vers 1

  Welzalig hij, die in der bozen raad
  Niet wandelt, noch op ‘t pad der zondaars staat,
  Noch nederzit, daar zulken samenrotten,
  Die roekeloos met God en godsdienst spotten;
  Maar ‘s HEEREN wet blijmoedig dag en nacht
  Herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht.
  Vers 2,3 en 4 vindt u vanzelf in bovenstaande link

  Psalm 1 St.V.

  1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;
  2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.
  3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.
  4 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.
  5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.
  6 Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan.

  https:\/\/bijbel.opurk.nl/LeesVergelijk.php

  Àls ik stem dan denk ik dat ik stem op de SGP, maar ook zij komen dan toch o.a. door mijn toedoen te zitten in de raad der goddelozen. “Zoekt dan de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn” …we zijn met De Hemelvaart van onze Heere Jezus Christus al met Hem gezet in de Hemelse gewesten. Efeze 2:6
  https:\/\/bible.hispage.nl/index.php?searchmethod=0&searchtext=&book=49&v%5B%5D=1&v%5B%5D=7&v%5B%5D=8&v%5B%5D=9&chapter=2&searchon=0&from=0&lock2a=0&lock2b=0&lock3a=0&lock3b=0&lock4a=0&lock4b=0&options=0&language=0

 21. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2017 om 23:36

  lieve mensen.
  Wij willen zelf godsdienstvrijheid en zouden dat ook graag zien in moslimlanden, waar veel mensen (ook christenen)met vakantie naar toe gaan. Willen we dit dan in ons eigen land gaan verbieden aan mensen die anders geloven? Is het niet beter om het getuigenis van onze Here Jezus Christus veel meer te laten horen zodat veel moslims en andersgelovigen tot bekering komen? God houdt deze wereld in Zijn hand en wij hoeven niet bevreesd te zijn.

 22. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 12 maart 2017 om 0:14

  Hallo Dirk,

  Met verbazing lees ik wat je hebt geschreven en al de commentaren die daarop en andere zaken wordt geleverd.
  Mijn commentaar, zijn er geen echte christenen meer? Is het alleen emotie? Doen we daaraan mee?
  Wat is de waarheid van de bijbel? Is het niet zo dat christenen in de wereld leven maar niet van deze wereld zijn? SGP, enige keren hun site bezocht, verplicht de zondag invoeren, hoewel God zegt dat de 7de dag de rustdag is. Het is voor God en Jezus Christus een gevaarlijke partij! Waar stemmen we op? Moeten we God niet meer gehoorzamen dan de mensen? Zijn we tegen de 10 geboden?
  Ik heb alleen satelliettelevisie en afgelopen donderdag was er via WDR een hele thema avond gewijd aan Nederland, wat er zoal mis is met Nederland en dat was nogal wat. Ook Geert Wilders kwam aan bod. Hij heeft een Joodse grootmoeder en een Joodse vrouw. Men liet zien waar hij in Israël gewoond heeft en voormalige kennissen van hem kwamen aan het woord. Toch wordt hij min of meer door christenen vervloekt.
  Ik heb nooit gestemd, ik zeg altijd: ik ben ontstemd!
  Christenen, wordt deze wereld niet gelijkvormig maar stem op Degene die voor u gestorven is, op Zijn Koninkrijk! Dan bent u bij de juiste partij! Laat al die andere partijen maar rusten.

  Enrique

 23. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 12 maart 2017 om 2:51

  Er is ook nog de optie om NIET te stemmen.
  In de Bijbel staat dat geen mens te vertrouwen is. Zeker nu lijkt dat al meer bewaarheid te worden.
  In Groningen is een echtpaar dat, omdat Den Haag hen laat stikken, niet meer gaat stemmen. Toch heeft dit echtpaar altijd gestemd. Daar stonden ze altijd helemaal achter.

  Verder, we weten immers vanuit de Bijbel dat al deze dingen moeten gebeuren, alvorens Jezus terugkomt. We zullen hier doorheen moeten. Er zal misschien zelfs bloed vloeien.

  Ik denk dat stemmen dit keer niet veel zal uithalen. Alle partijen hebben de neiging te gaan draaien als het hen te heet onder de voeten wordt, zelfs de CU is daar niet helemaal vrij van (kwestie abortus en homohuwelijk). Op zich menselijk, maar ik weet uit eigen ervaring dat je door angst laten leiden niet goed is, want dan pakt het juist verkeerd uit.

  Dat zagen we gisteren en vannacht ook in Rotterdam. Ik vind het zelf toch raar een minister en een vrouw ook nog terug te sturen. Dat is zeer onbeleefd. Liever deze vrouw dan dat president E. dan zelf komt, want daar dreigde hij ook al mee. Nederland is het land dat het meest schermt met vrijheid van meningsuiting en nu past ze voordat deze vrouw kan spreken al censuur toe?

  De sfeer werd door zo te handelen steeds grimmiger en de samenleving verhardt nu in een rap tempo. Ik wou dat de kerken elke dag open waren en dat priesters en dominees veel meer oproepen om te gaan bidden. En mocht er ooit een aanslag komen in ons land, dat ze dan niet vergeten om in alle kerken de noodklokken te laten luiden! Misschien dat dan het besef doordringt dat we samen moeten komen om tot God te bidden.

  “Nood leert bidden”.

 24. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 12 maart 2017 om 8:26

  Wat ik me afvraag bij het lezen, we gaan er zo vooringenomen van uit dat we als christenen actief mee moeten doen aan de wereldse politieke systemen. Geeft dit blijk van een volledige vertrouwen in God en zijn plan met deze wereld? En wat moeten we met de woorden van Paulus uit bijvoorbeeld Kol. 3:1-4, de dingen te bedenken en zoeken die boven zijn. Indien we gaan stemmen, getuigen wij dan dat wij gestorven zijn en dat ons leven met Christus verborgen is in God? Of laten we de diepte van deze woorden voor wat het is en denken zo de wereldse gang van zaken te kunnen beïnvloeden? Of wat te denken van de gevolgen in de praktijk bij het lezen van bijvoorbeeld Fil. 3:20.

 25. Tru zegt:
  Geplaatst op zondag 12 maart 2017 om 14:03

  OTTO!!!!!!!!!!!!
  JEZUS LEEFT KUN JE TOCH STEMMEN??????????
  LATEN WE DAT MET Z’N ALLEN DOEN!!!!!!!!!

 26. Christientje zegt:
  Geplaatst op zondag 12 maart 2017 om 14:11

  Ik hoorde van de week de man van ChristenUnie zeggen: abortus okay tot 18 weken.

 27. Arien zegt:
  Geplaatst op zondag 12 maart 2017 om 17:26

  Wil even een nieuwe christelijke partij vermelden: de Jezus Leeft! partij.
  Het programma: Kies voor Jezus, Kies voor leven, Kies voor een groene en duurzame samenleving, Kies voor afscheid van de Europese Unie, Kies voor een sociale en een eerlijke samenleving, Kies voor Israël, Kies voor goed onderwijs.
  Niet in alle plaatsen staat Jezus Leeft partij op de stemlijst, maar je kan toch op deze partij stemmen, zie de site ‘Jezus Leeft’ hoe dat in zijn werk gaat.

 28. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 12 maart 2017 om 17:35

  Een uitspraak van Anne van der Bijl (Open Doors)
  Als we niet meer naar moslim landen kunnen gaan om het evangelie te brengen stuurt de Heere God moslims naar ons toe zodat zij hier de blijde boodschap van redding en liefde kunnen horen. Dus: vrijheid van Godsdienst in ons land. We kunnen niet zeggen: vrijheid alleen voor joden en christenen.

 29. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 12 maart 2017 om 17:59

  En nu de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije die nu aan de gang is. Ik heb sterk de indruk dat Turkije onze verkiezingen op 15 maart as. aan het manipuleren is om zo de uitslag naar hun hand te zetten.

 30. Lois zegt:
  Geplaatst op zondag 12 maart 2017 om 22:11

  Wat mij verrast is dat niemand door heeft dat de partij Jezus Leeft overal entree krijgt, om hun verkiezingsprogramma bekend te maken, zelfs bij Jinek kon hij verduidelijken waar zij in geloven en kreeg daar ruim de tijd voor zonder belachelijk gemaakt te worden.
  En dat is uit de EU, anti abortus, euthanasie en homohuwelijken en de genderhype, en dat alles omdat Jezus liefde is en dit ook de remedie in deze wereld is, dus ook voor Nederland.
  Velen lachen om hen maar ik geloof dat God deze David wil gebruiken om Nederland wakker te schudden. Via hun site kun je veel nazien en begrijpen dat de regering van Nederland gebruikt moet worden om Israël te zegenen.
  Zij werden tesamen met 27 andere partijen uit de 81 partijen gekozen door de kiesraad, best bijzonder.
  Ik ga ervoor en wens ze veel sjaloom toe.

 31. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 12 maart 2017 om 22:51

  De tijd waarin we leven wordt gekenmerkt door geestelijke afval. 2Thess. 2:3 “eerst moet de afval komen”. In deze tijd van beproeving komen zij die geen diepte van wortel hebben ten val. We zitten midden in Eurobabel, en willen we staande blijven dan zullen er goede keuzes gemaakt moeten worden.
  Zo lang de lemen voeten van het ‘wereldbeeld’ met z’n aardse koninkrijken nog niet is geraakt door de losgemaakte steen, (zonder toedoen van mensenhanden) is het van grootste belang te bidden voor het komende koninkrijk Gods dat van boven is.
  Daarbij wakende onze ogen op Hem gevestigd houdende.
  Om het evangelie wereldwijd te verkondigen en uit te kunnen dragen hebben wij een rustig en in vrede levend land nodig.
  Een met een met twee maten metende regering maakt verdeeldheid en werkt rustverstorend.
  Mijn gebed is “Heere ontferm U onzer. Wees ons genadig.”

 32. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 12 maart 2017 om 22:58

  Ik denk niet dat we (nu al) kunnen zeggen dat “Jezus Leeft partij” een David is.
  David werd vanachter zijn schapen “weg geroepen” om gezalfd te worden tot Koning. Niet uit zichzelf bedacht, maar door de profeet. Daarbij moest David zich nog bewijzen door geen duizenden te… verslaan…, maar tienduizenden.
  De Gemeente van Christus Jezus is in de wereld maar er niet van.
  Toch zegt Paulus dat wij de overheden over ons gesteld onderdanig moeten zijn en voor hen gaan bidden om een gerust leven te kunnen hebben.
  IK ben er van overtuigd dat het krachtig gebed en Geloofsgetuigenis van een kleine groep/partij tienduizenden kan verslaan.
  In de overheid zijn reeds mannen Gods vertegenwoordigd.
  Om als Christen te weten waar je op moet stemmen moet je bij het begin beginnen. En wat is het begin?
  Antw: Het Leven. De aarde werd door de Here God/JHWH klaar gemaakt/geschapen zodat de mens er op zou kunnen …LEVEN. In den Beginne.
  Helaas is er de zondeval gekomen. En het Leven werd afgebroken en daarvoor in de plaats kwam de dood.
  Maar …de eerste die het leven als voltooid zag van zijn broer was Kain. En Kain werd ter verantwoording geroepen door de Here God.
  “Hoor het bloed van uw broeder/medemens roept tot Mij van de aardbodem. En nu vervloekt zijt gij ver van de aardbodem en vv.” (Gen. 1:10/11)
  Stem op degene die Het begin van het Leven beschermt en het einde van het leven in Gods Hand laat houden.

 33. jedeha zegt:
  Geplaatst op zondag 12 maart 2017 om 23:33

  Ik herinner me nog een Bijbelstudie, betr. 1 Cor. 4:7-14, waarin de Prof. uitlegde, dat de Apostel Paulus zegt, even met mijn woorden gezegd: dat sommigen nu al heersen en daardoor een hoge positie bekleden maar dat hij, Paulus en de zijnen, omwille van Het Evangelie als uitvaagsel behandeld worden.
  Dat -nu al heersen- wordt als verwijt bedoeld omdat wij eens met De Heiland (na De Wederkomst) met Hem zullen regeren; nu is dat onze positie niet, want b.v. een ONgelovige wordt niet behouden door b.v. niet te fietsen of te zwemmen op zondag of dat wij ons keren tegen bepaalde wetten; ons protest daartegen kan misschien juist beter buiten het parlement om kenbaar gemaakt worden, gewoon als getuigen, waardoor je ook niet medeplichtig wordt aan de meest verderfelijke wetten, al is het door tegenstemmen, het hielp niet, de wetten zijn er doorgekomen en de Chr. Partijen hadden daar helaas deel aan.
  Maar een ieder zij voor zich ten volle overtuigd.

 34. Francoise zegt:
  Geplaatst op maandag 13 maart 2017 om 9:51

  Niemand kan God bedriegen. Zie maar wat er met Ananias en zijn vrouw gebeurd is.
  Ik bedoel hiermee ook wat Christus gezegd heeft: geef de keizer wat hem toekomt en God wat God toekomt.
  Men betaalt op alles belastingen en betalen getrouw elke boete aan de overheid – wettenstructuur.
  Maar dat wil toch niet zeggen dat alles wat de overheid bepaalt, men dat verplicht is te volgen.
  In Belgie is men verplicht te stemmen. En alles word mooi gecontroleerd!
  Gelukkig mag men blanco stemmen, die vrijheid wordt nog getolereerd!
  ——————————————————————————-
  Men vertrouwt, hoopt op, hoort aan, ziet toe: op het politiek gebeuren.
  Waar men God buitenlaat of doelgericht werkt voor eigen gewin en macht: wie, waar, hoe, voor wat enz…. is voor elkeen een individueel verantwoordelijke bepalende factor.
  ——————————————————————————-
  Men moet niet hopen op menselijke betrachtingen, men moet niet strijden met woord en daad tegen vlees en bloed! Men moet wel bidden voor je vijanden en elkeen heeft wel een vijand.
  __________________________________________________________________________________________
  Sommigen willen niet meer mee gaan en zetten hun eigen drijfveer en ambities aan de kant.
  Bv. carriere, hoge posities in rechtbanken, politiek, politiefuncties, doctoraat, farmacie, fortuin enz.. .
  Omdat ze de leugens, onrecht, verdraaiing, manipulatie, macht-spelletjes te gortig vinden.
  Omdat ze zien dat er mensen lijden door het algemene corrupte systeem.
  Misschien omdat ze daadwerkelijk de Waarheid willen volgen en niet de leugen.
  ___________________________________________________________________________________________
  Gelukkig ziet God het hart aan weet men dat je hart je grootste schat is.
  Geen vleselijk hart maar een geestelijk hart.
  Gelukkig mag men blijven werken aan je hart, want tenslotte is men zwak en klein.
  En een misstap in denken is al snel gebeurd.
  Gelukkig heeft men Jezus-Christus! Hij oordeelt rechtvaardig en liefdevol.
  XXX Jezus-Christus XXX
  XXX Koning boven alle koningen XXX
  XXX Naam boven alle namen XXX
  XXX Hallelujah hallelujah hallelujah !!! Prijs de Heer XXX

 35. Jan zegt:
  Geplaatst op maandag 13 maart 2017 om 12:34

  Voor velen is het niet eenvoudig om een keuze te maken op welke partij hij of zij moet gaan stemmen.
  Maar er is een duidelijke leidraad voor een Christen. Wat zegt Christus tot ons: Weest dan mede mijn navolgers en niet navolgers van zij die beweren Christelijke politiek voor te staan maar daar verre van staan. Het CDA: wij moeten Nederland doorgeven. Welk Nederland? Het Nederland dat zij mede in de afgelopen jaren hebben bestuurd? Vrije Abortus 35000 doden per jaar. Euthanasie, homohuwelijk, vrije toegang voor vluchtelingen, (lees: veelal economische gelukzoekers) 2 staten oplossing voor Israël. En ga zo maar door. Is dit het Nederland wat we onze nazaten moeten geven. Dan de CU. Schokkend wat mijnheer Segers van de week sprak: Getrouwde mannen kunnen een bestuurlijke post bekleden mits ze de Christelijke boodschap maar uitdroegen. Of wat hij nog meer sprak. Hij was bereid in een kabinet met D66 plaats te nemen, maar dan wilde hij de Abortustijd terugbrengen tot 18 weken. En tenslotte: bidden voor onze te verkiezen vertegenwoordigers. Wat moet ik dan verwachten van een dominee, die Scriba is van de PKN en ons het volgende liet horen: De Islam (een valse godsdienst) is ook Vrede. En wat zegt Christus ons: Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven. En dan zou ik een ieder willen zeggen: beproeft de geesten of ze uit God zijn en laat je niet op sleeptouw nemen door allerlei mooipraat. Kiest wie gij dienen zult en Christus zegt ons verder: Weest dan mede Mijn navolgers. Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar. Kies dan voor het leven, kies voor echte Christelijke politiek. Geheel Israël voor Gods volk en kies voor normen en waarden die gegrond zijn in Christus en kies voor een cultuur die zijn oorsprong heeft in de Reformatie. Kies dan een partij die besturen wil vanuit Gods geboden, dan moet ik eerlijk zeggen dat dit slechts alleen geldt voor de SGP.

 36. hanneke zegt:
  Geplaatst op maandag 13 maart 2017 om 13:00

  Fijn Dirk, zet mij toch nog aan het denken, en ga me verdiepen in Jezus Leeft partij, als wij namelijk één van de christelijke partijen stemmen, stemmen we gelijk voor EU, en die zijn weer tegen Israel en Gods hart, Zijn woord zegt zelf: wie Israel zegenen worden gezegend.
  Dus het tegenovergestelde staat er ook.
  En welke partij is er werkelijk voor de ander? Wie durven er werkelijk te staan voor wie ze zeggen te zijn?
  dus PVV of Jezus Leeft…….

 37. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 13 maart 2017 om 16:58

  De partij “Jezus Leeft” heeft door Gods genade verschillende keren een sterk getuigenis gegeven op de televisie in het programma “Jinek” en daar ben ik God dankbaar voor, hierin mogen we de hand van God in zien voor Nederland!
  Het leven van David voordat hij Koning werd was een nederig en moeilijk begin, ten eerste om de Koning door middel van muziek tot kalmte te brengen en ten tweede daarna voor diezelfde Koning te vluchten. Dus het had veel voeten in de aarde voordat David echt Koning werd van Israël.
  Ik hoop echt dat deze partij zich zal ontplooien tot een zegen voor Nederland!

 38. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 maart 2017 om 14:20

  Dirk,
  Mag ik toch een vraag stellen aan Derk reactie No19 ?

  Derk, uw antwoord op mijn vraag, over de oecumenische gedachte, beantwoordt u met de tegenvraag:
  Is de oecumene de oplossing of een tragische misvatting ?
  Ja Derk, de oecumenische gedachte is de belangrijkste oplossing. Door ons Christen-zijn, in ÉÉNHEID; (zie Joh. 17.21 Opdat zij allen één mogen zijn) van alle christelijke kerken, moeten wij laten zien, horen en in praktijk brengen buiten de kerkmuren, in het open veld. Maar ook in ÉËNHEID in de politiek, want hier worden de ethische en moralistische wetten bepaald. Zelf ben ik ook CDA-lid en heb al op vele ethische en moralistische wet-voorstellen gereageerd, zonder resultaat. Het Christendom staat onder grote druk. Een reden temeer dat wij christenen onze krachten bundelen en dit met Gods-zegen.
  Derk, graag hoor ik uw oplossing in deze. Hub.

 39. Rob zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 maart 2017 om 17:27

  Beste Dirk

  In mijn ogen zijn er maar twee opties. Namelijk de SGP of de PVV. Wat ik van laatstgenoemde partij heel bijzonder vond, was dat Fleur Agema zei dat er rekening gehouden moest worden met christenen als D66 dat plan voor levens beëindiging zou doorzetten. In de peilingen staat de partij Jezus Leeft van Joop van Ooijen op 0 zetels. Ik hoop toch dat er een of meer zetels in de wacht gesleept mogen worden.

  Over de verkiezingen en ook de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag die deze zeker zullen beïnvloeden zou ik willen opmerken dat de machten en krachten die hierachter zitten en debet hieraan zijn willen proberen om Nederland kapot te maken. Gelukkig mag ik weten dat de Heere ook dít in Zijn hand heeft.

 40. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 maart 2017 om 18:31

  Dirk.
  Even over”Jezus leeft”. Heb net een stukje gezien bij Jinek en ik kreeg er een naar gevoel bij. Daar stond geen ernstige man, maar een man die met een grijns op zijn gezicht over de Heere Jezus stond te vertellen. Dit voelt niet goed. Ik mag niet oordelen, maar moest gelijk denken aan wat de Heere Jezus in de Bijbel vertelde, n.l. dat er vele valse profeten zullen komen. Misschien is dit er wel één.
  Ik ben het helemaal eens met de laatste regel van Jan. (35)

 41. Monique van den Doel zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 maart 2017 om 20:33

  nr.6 Hub.
  Je vraagt een reactie, maar ik weet niet of het de bedoeling is dat we op elkaar reageren… Zo te horen ben je een profeet van de oecumenische gedachte. Deze gedachte is niet bijbels. Het oordeel begint in het lichaam van Christus. Het zaad op de akker is het lichaam van Christus, waar ook satan tussen zaait en aan het eind van de groei, kun je pas zien welk zaad van Christus is en welk zaad van satan. De oecumene wordt geleid vanuit het rooms katholicisme / islam / vrij metselarij etc…. die gaan voor de: one world religion. Ook vele sprekers (vooral op tv en computer) hebben dit gedachtegoed. Deze leer is een valse leer en zegt uiteindelijk dat we allemaal godjes zijn. De mensen die je aanhaalt hangen deze leer ook aan en zeggen dat iedereen die liefde doet, je broeder is… dit is niet bijbels.
  Jezus is de enige deur naar onze Vader in de Hemel, en de mensen die je aanhaalt zeggen dat er vele wegen naar “God” oftewel “het Licht” lopen. Jezus komt terug voor Zijn bruid, en dat zijn de christenen die aan Het Woord vasthouden en het geloven van kaft tot kaft. We snappen niet alles, maar mogen wel geloven wat er staat. Ik wens je diepe openbaringen toe van onze lieve geweldige Vader in de Hemel en onze Heer en Heiland Jezus Christus.

 42. waterlelie zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 maart 2017 om 19:22

  Het goede zaad is het Lichaam van Christus. Klopt. Tussen dat goede zaad wordt in de nacht het slechte zaad (dollik) gezaaid door de vijand.
  Als er geoogst wordt zal het slechte zaad er uit gehaald worden. En het goede zaad blijft staan en zal stralen als de zon.
  Dit betekent: dat zowel het goede als het slechte zaad wel samen opgroeit tot het einde (oecumene). Goede en slechte zaad drinken uit dezelfde bodem. Hun wortel staat in dezelfde grond. De wortels kunnen zelfs met elkaar vergroeid zijn.
  God/JHWH weet en ziet wie het goede zaad is. Er is niemand die van te voren het slechte zaad er uit mag trekken. Want het goede zou er wel eens mee uitgetrokken kunnen worden.
  Dus nr 6 (Hub) heeft wel enigszins gelijk. De oecumenische groei is een bijbels gegeven. Aan het eind van de groei zal door de Here het slechte er uit getrokken worden. Wat blijft staan zijn de kinderen van het Koninkrijk.
  Het is dus zaak om voor jezelf te weten of je een kind van dat Koninkrijk bent of niet. En vanuit die wetenschap kun je weten waar je op moet stemmen.

 43. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 maart 2017 om 19:17

  De oecumenische gedachte staat wel degelijk in de bijbel, zie:
  Johannes 17:21: ‘Opdat zij allen één mogen zijn.’ Al 50 jaar lang is de Raad van kerken hier in Nederland, waarin vele diverse christelijke kerk-genootschappen vertegenwoordigd zijn, bezig om nader tot elkaar te komen in de praktijkuitvoering van ons christen-zijn.
  En de oecumenische gedachte geldt ook in de politiek, want hier worden de ethische en moralistische wetten bepaald. Gezien de uitslag van de verkiezingen krijgen de 3 christelijke partijen nu de kans om in éénheid mee te gaan regeren, met Gods zegen. Hub.

 44. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 maart 2017 om 0:00

  Alle christenen, katholieken en protestanten zouden met elkaar samen moeten werken. We geloven toch in één en dezelfde God? Die scheuring van vroeger lijkt soms hier en daar nog altijd door te werken. Misschien zegt Jezus juist daarom alleen al dat we voor onze vijanden moeten bidden, want blijkbaar zien gelovigen van verschillende gezindten elkaar nog steeds zo.

  Maar misschien moeten we het kwaad in onze eigen omgeving aanpakken door op te staan en actie te ondernemen. Net als Bonifatius+(Dokkum), die gooide alle afgodsbeelden omver. Zo’n soort actie bedoel ik.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden