Zondag gebedsdag voor de verkiezingen

Er staat veel op het spel bij de verkiezingen aanstaande week. Daarom roep ik alle predikanten en voorgangers op om in de samenkomsten te bidden voor de verkiezingen. Ik proef een strijd, een geestelijke strijd, die woedt om de ziel van ons land. Gaan we naar een samenleving waarin de dood vrij spel krijgt – levensbeëindiging op verzoek en een nog vrijere abortuswetgeving – of houden we vast aan de joods-christelijke grondslagen van ons land? Een stemadvies geef ik niet, laat ieder stemmen voor Gods aangezicht.

Eén stem kan beslissend zijn voor de toekomst van ons land. In de Tweede Kamer wordt beslist over dood en leven, over steun aan of kritiek op Israel, wel of geen volledig opgaan in de EU, over de vrijheid om in het openbaar Gods Woord na te spreken, op straat, in de kerk en op school.
Laten we op onze knieën gaan voor de verkiezingen en de Heere Jezus vragen of Hij de uitslag zal leiden, zoals Hij weet dat het goed is voor ons land en ons volk. Tot eer van Hem. Dan is het belangrijk dat we ons voor Hem verootmoedigen en onze zonden en de zonden van ons volk belijden.

Op 4 maart jl. werd er in Den Haag een gebedsdag gehouden met het oog op de verkiezingen, zoals er deze dagen meer soortgelijke gebedsbijeenkomsten zijn. Op die dag werd Daniel 4:17 aangehaald. Dat is een Bijbelvers met een opmerkelijke inhoud. Nebukadnezar vertelt daar aan Daniël een droom die hij te zien kreeg en woorden die hij hoorde.

We lezen in vers 17: ‘Dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heiligen, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van mensen, en dat geeft aan wie Hij wil, en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt.’

Door Gods genade mogen wij, als we de Heere Jezus kennen en liefhebben, wachters van Hem zijn, heiligen, die op de bres staan voor ons land en voor ons volk.

We mogen in Gods Naam proclameren tegen de geest van de dood, die oprukt in ons land.
We mogen in Gods Naam proclameren tegen de verdere toename van de islam in ons land.
We mogen in Gods Naam proclameren tegen de opmars van humanisme, liberalisme en alle antichristelijke leringen en richtingen.
We mogen in Gods Naam zegen proclameren over Israel en het Joodse volk.
We mogen in Gods Naam het Leven proclameren over ons land en over ons volk.

De uitslag is deze keer totaal onvoorspelbaar. Afgaande op de opiniepeilingen maken nog diverse partijen kans om de grootste te worden, zoals de VVD, de PVV, het CDA en D66. Verscheidene bidders laten weten dat de Heere hun de overtuiging heeft gegeven dat het CDA de verkiezingen zal winnen. Het zou kunnen, maar mij heeft de Heere dit niet laten weten.

We mogen dankbaar zijn voor de CU en de SGP. Ik bid om genade en zegen voor deze partijen, om trouw aan Gods Woord, om positieve invloed van hen op de koers van het CDA en mogelijke samenwerking, en dat zij tot zegen voor ons land zullen zijn. God kan deze partijen als Gideons gebruiken om ons land terug te brengen bij God.
Dan is er nog de partij ‘Jezus leeft’. Lijsttrekker Floris van der Spek heeft alleen al door zijn deelname aan de campagne veel mensen bereikt met het Evangelie.

De invloed van D66 is groter dan de politieke partij alleen. De aanhang van D66 in de rechtspraak, de media en in andere maatschappelijke functies is groot. Het gedachtegoed van D66, al vanaf de oorsprong, is het uitwissen van de invloed van het christelijke geloof in de politiek en in de samenleving. De geestelijke strijd die bij deze verkiezingen woedt tussen het CDA (en CU en SGP) aan de ene kant en D66 aan de andere kant. En ook veel andere partijen gaan mee in de keuze voor de dood van D66.

We hebben het niet verdiend dat de Heere ons genadig zal zijn. Wij zijn niet beter dan landen die zwaar getroffen zijn door vreselijke rampen. Maar we mogen bidden of de Heere Zich nog over ons land wil ontfermen.

Laten we de Heere bidden om ons volk te leiden in het maken van een goede keuze op de verkiezingsdag. Laat het deze zondag een dag van gebed en voorbede zijn, van verootmoediging en dankzegging.

Sommige lezers zijn wellicht gewend altijd op dezelfde partij te stemmen, zonder er eigenlijk echt bij na te denken. Ook hen wil ik oproepen goed over hun keuze na te denken en het in gebed voor te leggen aan de Heere. Laat u leiden door Hem. Hij zou via u de uitslag kunnen sturen.

Het wordt zeker spannend op woensdag 15 maart. Wie wordt de grootste partij? Wie kan/wil met wie regeren? Maar stop na de verkiezingsdag niet met bidden. Blijf bidden voor de formatie van een nieuw kabinet. Laten we de Heere vragen of we een minister van Buitenlandse Zaken zullen krijgen, die zich verbonden weet met Israel. Dat zal tot zegen zijn voor ons land.
En blijf ook bidden voor degene op wie u hebt gestemd. Sluit als het ware een verbond met diegene. U kunt best eens een keer een mailtje of een brief sturen, ter bemoediging. Dat wordt zeer op prijs gesteld. Om te laten weten dat u hem of haar gedenkt in uw gebeden.

De Heere regeert. Te midden van onrust en onzekerheid in deze wereld. Het is in Zijn hand wie de verkiezingen wint en wie de nieuwe premier wordt. ‘De Allerhoogste is Heerser over het Koningschap van de mensen en geeft dat aan wie Hij wil’ (Daniël 4:25 en 32).

Dirk van Genderen