Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Dominee: ‘Niemand is bekeerd, dus we vieren geen avondmaal’ (44 reacties)

Geplaatst op vrijdag 31 maart 2017, 9:53 door Dirk A A

Sommigen schijnen er een behagen in te hebben om te zeggen dat het Joodse volk verblind is voor het Evangelie en voor de Messias. Het is trouwens onjuist om dat zo algemeen te stellen over het gehele Joodse volk. De hele geschiedenis door is er een overblijfsel geweest – soms klein, soms groter – dat wel in de Heere Jezus geloofde. Ook nu, anno 2017, gelooft een deel van het Joodse volk wel in Hem en dat zal zo blijven tot op het moment dat heel Israel zalig zal worden (Romeinen 11:25 en 26). Maar beseffen we wel dat ook de heidenen verblind zijn voor het Evangelie?

In Jesaja 25 voorzegt de Heere wat er eenmaal op de berg Sion gaat gebeuren:
6. ‘De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen.
7. En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.
8. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken.’

Laten we nooit geestelijk neerkijken op het Joodse volk, in de zin van: het is onbegonnen werk om hun ogen te openen voor het Evangelie. Voor de Heere is niets onmogelijk. Het is toch net zo goed een groot wonder als mensen uit de overige volken tot geloof in Hem komen, wanneer de Heere de bedekking bij hen wegneemt!

In bepaalde kerkelijke kringen wordt er zelfs vanuit gegaan dat zoiets vrijwel onmogelijk is. Moet u nagaan: terwijl de Heere zegt en plechtig betuigt dat voor Hem niets te wonderlijk is, lijken sommigen het beter te weten: Hij kan het wel, maar Hij doet het bijna nooit meer…

Het gebeurde in een dorp, ergens in Nederland. Op een zondagmorgen, in de eredienst. De gemeente luisterde naar de dominee. Hij sprak over het heilig avondmaal. Hij zei het ongeveer zo: ‘Gemeente, ik waarschuw u om niet te snel aan het avondmaal te gaan, zoals in andere kerken massaal gebeurt. Je moet eerst iets heel bijzonders hebben meegemaakt, dat de Heere je te sterk is geworden en dat Hij je heeft bekeerd. En omdat niemand hier is bekeerd, vieren we geen avondmaal.’

Toen iemand mij dit vertelde, dacht ik: ik ga naar die gemeente en naar die predikant toe. Maar ik weet dat alleen de Heere verandering kan geven. Daarom ben ik op de knieën gegaan en heb gebeden en gesmeekt voor deze voorganger en voor deze gemeente. Dat hun ogen zullen worden geopend voor de Heere Jezus. Dat de bedekking zal worden weggenomen. En dat ook in die gemeente weer het heilig avondmaal zal worden gevierd. Tot eer van de Heere Jezus en tot zegen van de gemeente.

Dit is niet de enige gemeente waar nooit avondmaal wordt gevierd. Er zijn meer gemeenten waar dit nooit gebeurt. Ook zijn er gemeenten waar wel avondmaal wordt gevierd, maar waar slechts een enkeling uit de gemeente aangaat aan de tafel van de Heere. Dat wordt dan soms nog onderbouwd met de woorden: ‘Eén uit een stad, twee uit een dorp…’
Zo staat het er trouwens niet in Jeremia 3:14. Daar lezen we: ‘Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ik heb u getrouwd. Ik zal u nemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en Ik zal u naar Sion brengen.’
Op een vreselijke manier wordt deze tekst soms misbruikt in een poging om aan te tonen dat er maar heel weinig mensen zalig zullen worden, misschien ook maar één of twee uit een hele gemeente.

Met deze woorden ‘één uit een stad en twee uit een geslacht’ wordt allereerst verwezen naar het Joodse volk, dat de Heere terug zal brengen naar Sion, Jeruzalem, dat zich verheugt in Gods aanwezigheid. Ook kan deze uitdrukking, die mogelijk een vorm van een getrapte getalsspreuk is, een aanduiding zijn voor een volledigheid of een groeiend aantal. Jeremia 31:8 spreekt zelfs over een grote menigte.

Waarom zouden we Gods werk kleineren? Dat is toch niet tot eer van Hem? Wij hoeven de aantallen niet vast te stellen. Hij verheugt Zich er niet in als mensen voor eeuwig verloren gaan. Integendeel: ‘…en daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn’ (Jesaja 30:18).

Wellicht kunt u zich nauwelijks voorstellen dat er gemeenten zijn in de rechterflank van de gereformeerde gezindte, waar het er zo aan toegaat. U zit misschien wel in een gemeente waarin vrijwel iedereen deelneemt aan de viering van het heilig avondmaal. En tussen twee haakjes: de viering van het avondmaal kan ook een automatisme worden, zonder dat we ons meer verwonderen over de wonderbare genade die de Heere ons geschonken heeft.
Mijn gedachten gaan uit naar het moment dat de Heere Jezus het avondmaal instelde. ‘En Hij nam het brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt’ (Lukas 22:19 en 20).

En denk ook eens aan 1 Korinthe 10 en 11, waar Paulus uitgebreid schrijft over het avondmaal en waar hij nog de woorden ‘zo dikwijls…’ toevoegt: ‘Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, doe dat tot Mijn gedachtenis’ (1 Korinthe 11:26 en 25b).
De dominee, in de gemeente waarover ik hierboven al schreef, spreekt wel over God en ook over de Heere Jezus, maar op zo’n manier dat het lijkt dat het niet voor de gemeente is. De boodschap van het verlossende werk van de Heere Jezus ligt daar als het ware bedekt onder een dikke deken van dode religie.

Ik weet ook van een gemeente waar onrust is ontstaan, omdat de predikant helemaal niet meer over de Heere Jezus spreekt. Het is toch nauwelijks voorstelbaar dat iemand predikant is en de Heere en Heiland niet aanprijst bij zijn toehoorders. Dan kun je toch maar beter iets anders gaan doen, dan elke zondag plaats te nemen op de kansel. Waarom ben je dan dominee geworden?
Er zijn gemeenteleden die geestelijk zeer lijden onder zo’n situatie. Maar als je opgegroeid bent in zo’n gemeente, ga je ook niet zomaar weg. En helaas durven ook kerkenraden en oudstenraden het soms niet aan zo’n situatie bespreekbaar te maken met de predikant/voorganger. Zeker, zoiets is ook niet gemakkelijk, toch is het belangrijk dat het wel gebeurt. Het is belangrijk de preken te toetsen aan het Woord van God. En misschien is er niets mis met wat er in de preek wordt gezegd, maar ligt het probleem in wat er niet wordt gezegd. Dan wordt er een ander evangelie gebracht, dat geen evangelie is (Galaten 1:6 en 7), waardoor mensen in verwarring worden gebracht en het zicht op de Heere Jezus wordt verduisterd.
Laten we ons niet verheffen boven wie dan ook. Het is genade van de Heere wanneer we Hem mogen kennen. En het is eveneens genade wanneer Hij ons geroepen heeft om het Woord te verkondigen en wanneer we de gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus mogen laten schitteren in onze samenkomsten.

Laten we bewogen zijn met het geestelijke heil van allen die in een gemeente zitten waar het zicht op de Heere Jezus verduisterd is. Laten we het hun gunnen dat ook zij over Hem zullen horen, in de volle rijkdom waarin Hij wordt geschilderd in de Schrift. En laten we bidden om de bekering van predikanten en voorgangers die Hem niet kennen.
Het is bijzonder hoopvol dat er in dit dorp met deze gemeente en deze predikant, een bidstond is begonnen waarin wordt gebeden om een opwekking in het dorp en in deze gemeente. Immers: ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand (Jakobus 5:16). Laten we meebidden, misschien wel voor onze eigen gemeente en onze eigen voorganger.

Dirk van Genderen

44 Reacties

 1. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 31 maart 2017 om 22:16

  Zo mooi, waar, goed en duidelijk deze column!

  Nog een mooi Lied erbij van Elise Mannah:

  https://www.youtube.com/watch?v=_Ibhgfun6to

 2. Enrique zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 april 2017 om 0:06

  Hallo Dirk,

  Een erg interessant artikel van je, waar héél veel inzit en veel vragen oproept.
  In alle bescheidenheid: de naam van het avondmaal duidt erop dat deze maaltijd s´avonds dient te worden gehouden. Jezus deed dit zoals beschreven is in Matteüs 26:17-20. Vers 20, En als het avond geworden was, … Dit was volgens God´s voorschrift!
  Is het geen tijd dat we het avondmaal weer s´avonds gaan houden? Voldoen we daarmee niet aan het woord ´Avondmaal`?

  Met vriendelijk groet,
  Enrique

 3. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 april 2017 om 11:38

  Beste Dirk,

  Dit komt me zo bekend voor. Jaren geleden heb ik ook in “zo’n ” gemeente gezeten. Mijn lieve vrouw was in deze gemeente geboren. Ik weet nog als de dag van gisteren dat er op een morgen avondmaal werd gevierd. Van de ruim 400 leden gingen er enkele aan het avondmaal. Het was er angstig stil en een opmerking van iemand was: heb je die man gezien die ging, hij had zijn hand in zijn zak, schandalig dat je zo gaat. Deze gebeurtenis heeft mij en ook mijn vrouw bang gemaakt om aan te gaan. Jaren later mocht ik door Zijn genade ook komen naar de tafel en deelnemen. God sprak deze lieve woorden: “kom knecht want de weg zal voor u alleen teveel zijn”. Wat was dat geweldig, de tranen van blijdschap bleven maar stromen. Nu vele jaren later nog steeds, wat is God toch ontzettend goed voor ons. Laten we op de juiste tijd woorden spreken om anderen te vertellen wie God werkelijk is. En laten we de Woorden van Jezus als voorbeeld nemen. Het is Volbracht. Halleluja

 4. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 april 2017 om 16:09

  Goed artikel Dirk.
  En toch… blijft bij mij de vraag hangen waarom Christus Jezus alleen met Zijn 12 discipelen de tafel des Heren (avondmaal na de Pesach viering) instelde. Terwijl er toch meerdere gelovigen waren. Denk aan de vrouwen en Nicodemus en de Romeinse hoofdman enz.
  Waarschuwt Paulus niet dat een ieder zich zelf moet onderzoeken (beproeven) of hij/zij wel deel kan nemen aan de maaltijd.
  Als ik lees dat er van de 400 leden maar enkelen aan het avondmaal gingen, dan wil dat voor mij nog niet zeggen dat de enkelen goed doen en de meerderen fout.
  Ook wat betreft met de handen in de zak deelnemen aan de maaltijd des Heren lijkt mij niet een eerbiedige uitstraling. Het is toch geen maaltijd zo iets als van: ouwe jongens onder elkaar.
  Het is goed dat we vertellen wie God/JHWH werkelijk is.
  Hij is Liefde (komt een paar keer in de bijbel voor). Maar veel vaker en meer staat er dat Hij “HEILIG” is.
  We staan dan op Heilige grond en Mozes moest zijn schoenen uit trekken. Dat doen wij niet en behoeven we ook niet te doen maar een “eerbiedige” en onderzoekende houding lijkt mij wel gepast.

 5. Adriaan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 april 2017 om 18:02

  Dirk schrijft dat hij voor een gemeente op de knieën is gegaan en, en dat hij heeft gebeden en gesmeekt voor deze voorganger en voor deze gemeente. Hij gaf daarin een goed voorbeeld voor ons.
  Laten wij dat ook maar doen, als we dingen signaleren waarover we onze vragen hebben.

 6. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 april 2017 om 18:09

  Dirk.
  Aan de ene kant heeft die dominee gelijk om te waarschuwen niet te snel aan het avondmaal te gaan zoals in vele kerken mensen massaal aangaan. Er zijn zelfs kerken waar de schalen met het brood en de bekers met de wijn de rijen doorgaan. Velen doen belijdenis om te kunnen gaan trouwen en gaan dan ook direct aan het avondmaal. Maar ‘s-middags bij de nabetrachting zijn ze afwezig net zoals alle andere zondagmiddagen. Ik spreek nu over onze gemeente, behalve dat het de rijen doorgaat. Er moet wezenlijk iets veranderd zijn in je leven en de Heere Jezus moeten kennen wil je aan het avondmaal kunnen aangaan. Maar aan de andere kant is het heel fout van die predikant om dan maar geen avondmaal te vieren, want al komt er maar 1 aan dan wordt de naam van de Heere Jezus toch grootgemaakt en tegelijkertijd erkent hij ook dat hij OOK niet bekeerd is. Ik ben het dan ook geheel eens met Waterlelie.
  Dirk, je gezin en allen die deze nieuwsbrief lezen een Gezegende Zondag.

 7. Wil zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 april 2017 om 19:10

  Ik ben het Adriaan eens. Gebed is een machtig wapen, de Heere hoort ze altijd aan.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 april 2017 om 20:31

  Vanaf Adam is de mens heel snel in het afschuiven van zijn schuld als het verkeerd gaat. Ik kan heel kwaad worden als ik steeds weer hoor, dat “de kerk” niet deugt, of “de predikant” niet deugt. Wij kerkmensen weten blijkbaar niet meer dat “de kerk” WIJ zijn!! Wat is onze opdracht als christen? Het waren de laatste woorden van Jezus op deze aarde! Hij gaf een belofte EN een opdracht! Hand. 1: 8 “Gij zult kracht ontvangen, wanneer de ​heilige​ Geest​ over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” Dat getuigen hoeven we niet eens ZELF te doen!! Je ontvangt de KRACHT daartoe! Ik heb in mijn kerk zelden iemand van Jezus horen getuigen, alsof er staat: De dominee zal kracht ontvangen en de dominee zal Jezus’ getuige zijn! Ik vind dat vreselijk! Er zijn wettischen, die elke tekst in de Bijbel serieus nemen, maar een getuigenis hoor ik van deze mensen nooit. Ik heb in mijn eigen kerk een dominee, mede door veel gebed, stukje bij beetje zien veranderen door mijn steeds herhaalde getuigenis tot vervelends toe, maar het werkt wel! Het leuke is, dat niemand tegen een persoonlijk getuigenis iets in kan brengen!! Was er niet een Romeinse senator, Cato, die elke toespraak eindigde met: “..en Carthago zal verwoest worden”? Uiteindelijk gebeurde het. De kerk? Dat ben je ZELF!!! Zonder jou zou zelfs geen kerk kunnen bestaan!! De meeste predikanten houden ‘s zondags een “one man show” en dat kan nooit de bedoeling zijn geweest toen Jezus bovengenoemde woorden sprak.

 9. TVB zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 april 2017 om 20:55

  Een broeder noemde Handelingen 2 waarin ik vanaf vers 41 lees dat “Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt (…) En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden (…) En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart”.
  Ikzelf ben ook geneigd deze dingen wel serieus te nemen, natuurlijk wel, maar daarin ook heel eenvoudig te benaderen. Wat voor beletsel is er het brood te breken als je bewust werd gedoopt, Gods Woord ernstig neemt en niet in zonde leeft? Met vreugde en in eenvoud van hart, dat is mij zo uit het hart gegrepen.

 10. San zegt:
  Geplaatst op zondag 2 april 2017 om 1:02

  Beste Dirk,

  Als de kerken weer het evangelie brengen zodat het wordt rechtgesneden, dan kan Gods Geest werken. Doordat de dominees opvattingen verkondigen, die onbijbels zijn,zit er geen kracht in de boodschap en blijven de mensen weg omdat het niet aantrekt wat er verkondigd wordt. Veel te lang, te moeilijk en theologisch van aard. De juiste leer zeggen zij, kan je niet weten. Maar wat zegt de Bijbel? Het is genade van God als je de juiste leer ziet. Dan begrijp je de leegheid van een verkeerde leer. De Geest werkt krachtiger door de waarheid in de Gemeente te verkondigen. Want de Gemeente is de pijler en fundament der waarheid. Zie 1 Timotheüs 3:15 NBG51. Wij moeten niet vertrouwen op onze theologische scholing en geleerdheid. Die zijn alleen misleidend voor het rechtsnijden van het woord van God. De voorganger moet preken naar het geloof dat de hij heeft.
  En dat hoeft niet in de kerk alleen te zijn maar overal waar het woord gepredikt wordt. Zie 2 Kor 11:3. De eenvoud in Christus weten velen niet te behouden en daarom verkondigen zij een verkeerde leer terwijl Jezus zelf woorden sprak die iedereen kon begrijpen. Dat de inhoud niet te snappen is, komt omdat het Evangelie openbaringskennis bevat. Die krijg je en begrijp je alleen door openbaring. En dat kan je niet afdwingen. Dat hangt van God af welke openbaring(en) je ontvangt. Het is de Geest die toedeelt zoals Hij wil. Vgl 1 Kor 12:11.

  San

 11. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 2 april 2017 om 8:16

  Het is raadzaam om eens een woordstudie te doen naar het woord bekering, maar ook naar het pascha.
  Wellicht, maar zeker hopende dat bij velen omtrent deze onderwerpen dan ook de bedekking weggenomen zal worden, want er is nog veel bedekking (onder hen waar de wet van Mozes wekelijks gelezen wordt), ligt er ook geen bedekking op het hierboven beschreven stuk? Alleen de strijd over de pascha maaltijd in de verschillende dominaties, de zeer uiteenlopende voorwaarden en regeltjes zouden al de nodige vragen moeten oproepen. Maar nee, omdat het nu eenmaal zo is, ga ik aan! Maar zoek eens met een oprecht hart hoe het werkelijk met deze maaltijd zit en voor wie het is. Wat betreft bekering, de gelovige is niet eens in staat om tot iets terug te keren, maar kan enkel tot geloof komen.

 12. Rocky zegt:
  Geplaatst op zondag 2 april 2017 om 11:44

  Bedankt, Broeder Dirk, een bijzonder goed onderwerp om over te schrijven! Een “Dominee” behoort niet betaald te worden (zie JESAJA 45:13 (…): “zonder betaling en zonder geschenk, zegt de HEERE van de legermachten” en 1 PETRUS 5:2 (…): “niet uit winstbejag, maar bereidwillig”; (…).

  Jezus heeft de exacte woorden van beide avondmaalsgebeden geopenbaard. We luisteren aandachtig naar deze mooie gebeden en proberen te begrijpen wat wij beloven en wat ons beloofd wordt. Hier volgt het gebed dat wordt uitgesproken om het brood te zegenen:

  ‘O God, eeuwige Vader, wij vragen U in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, dit brood te zegenen en te heiligen voor de zielen van allen die ervan nemen, opdat zij mogen eten ter gedachtenis van het lichaam van uw Zoon en U, o God, eeuwige Vader, betuigen dat zij gewillig zijn de naam van uw Zoon op zich te nemen en Hem altijd indachtig te zijn, en zijn geboden te onderhouden die Hij hun heeft gegeven, opdat zij zijn Geest altijd bij zich mogen hebben. Amen’

  Hier volgt het gebed dat wordt uitgesproken om het water te zegenen:

  ‘O God, eeuwige Vader, wij vragen U in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, dit water te zegenen en te heiligen voor de zielen van allen die ervan drinken, opdat zij het mogen doen ter gedachtenis van het bloed van uw Zoon dat voor hen is vergoten, opdat zij U, o God, eeuwige Vader, mogen betuigen dat zij Hem altijd indachtig zijn, opdat zij zijn Geest bij zich mogen hebben. Amen’

  Wij verbinden ons om Jezus Christus altijd indachtig te zijn. Wij beloven zijn geboden te onderhouden. We nemen deze plichten op ons in de wateren van de doop. Als we dus aan het Avondmaal deelnemen, hernieuwen we de verbonden die we bij onze doop hebben gesloten. Jezus heeft aangegeven hoe we aan het Avondmaal deelnemen en heeft gezegd dat wij, als we ons hieraan houden, ons van onze zonden bekeren en in zijn naam geloven, vergeving van onze zonden ontvangen (zie Matthew 26:24).

 13. Rocky zegt:
  Geplaatst op zondag 2 april 2017 om 12:00

  Elke keer als we aan het Avondmaal deelnemen, hernieuwen we verbonden met de Heer. Een verbond is een heilige overeenkomst tussen God en zijn kinderen. Wij verbinden ons ertoe om de naam van Jezus Christus op ons te willen nemen. Daarmee tonen we dat we bereid zijn om met Hem en Zijn kerk vereenzelvigd te worden. Wij verbinden ons om Hem en onze medemens te dienen. Wij beloven dat we geen schande of blaam over die naam brengen. Wij verbinden ons om Jezus Christus altijd indachtig te zijn. Wij beloven zijn geboden te onderhouden. De Heer belooft dat we, als we zijn geboden onderhouden, altijd zijn Geest bij ons zullen hebben. Iemand die zich door de Geest laat leiden, zal de kennis, het geloof, de macht en de rechtschapenheid hebben om het eeuwige leven te beërven.

  Hoe kunnen we ons geestelijk voorbereiden op deelname aan het Avondmaal? De Heer benadrukt dat niemand onwaardig van het Avondmaal mag nemen. Dat houdt in dat we ons moeten bekeren voordat we aan het avondmaal deelnemen. Indien iemand overtreden heeft, laat hem dan niet nemen totdat hij tot verzoening is gekomen. Gedurende de avondmaalsdienst zetten wij al onze wereldse gedachten van ons af. We behoren gebedvol en eerbiedig te zijn. We denken aan de verzoening van onze Heiland en zijn er dankbaar voor. Wij behoren ons leven te onderzoeken en bezien hoe we het kunnen verbeteren. We behoren ons ook voor te nemen om de geboden beter na te leven. We hoeven niet volmaakt te zijn om van het avondmaal te kunnen nemen, maar we moeten wel een bekeerlijk hart hebben. Onze houding jegens deelname aan het avondmaal is van invloed op onze ervaring met het avondmaal. Als we met een rein hart aan het avondmaal deelnemen, ontvangen we de beloofde zegeningen van de Heer.

 14. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 2 april 2017 om 14:13

  Hoe kon die dominee weten dat niemand in zijn gemeente bekeert was, en hij dan geen avondmaal wilde vieren? Wanneer ik hem kende en de gelegenheid kreeg, zou ik er naar gevraagd hebben.
  In ‘Kort begrip der christelijke religie’ 57 Vraag. Welke is het uiterlijk teeken in het Avondmaal? Antw. Het gebroken brood, dat wij eten, en de vergoten wijn, dien wij drinken, tot gedachtenis van het lijden en sterven van Christus. 58. Vraag. Wat beteekent en verzegelt dat? Antw. Dat Christus onze ziele met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed spijst en laaft ten eeuwigen leven 1 Cor. 10:16, Cat. vr. 75,76. Geloofsbel. art. 33 en 35.
  59. Vraag. Waar heeft ons Christus zulks toegezegd? Antw. In de instelling des heiligen Avondmaals, die door Paulus aldus wordt beschreven: 1 Cor. 11:23.

  En wat er verder volgde! In dit meegekregen (20-07-1956) kleine bijbeltje, bij het verlaten der school. Bevattend: Het Nieuwe Testament met Psalmen de berijming van 1773. Waaraan toegevoegd: Enige gezangen, de drie formulieren van enigheid, de drie oude geloofsbelijdenissen, de liturgie het begrip, de ziekentroost.

 15. Martha de Lange zegt:
  Geplaatst op zondag 2 april 2017 om 16:54

  Laten wij ons toch niet zo bezighouden met de geloofstoestand van het Joodse volk! Dit is een zaak tussen God (de uitverkiezer) en Zijn volk. Hij zal zelf rechtspreken en Hij zal Zijn volk nimmer van de aardbodem laten verdwijnen.
  Het valt mij erg op dat de grote meerderheid zich precies aan regels en wetten houdt, zoals voorgeschreven in de Tora.
  Kom daar maar eens om in Nederland!
  Inmiddels leven wij wel in de eindtijd, dat kunnen we toetsen aan statements in de Bijbel, maar het uur of dag kunnen we niet berekenen. Jezus zegt zelf dat alleen de Vader dat bepaald heeft. Dus is de opdracht gewoon aan ons…. Lampen brandend houden. Wakker blijven! In verlangen uitzien naar de bruidegom! Loskomen van aardse zaken. In blijdschap uitzien naar dat grote moment!
  God wil helemaal niet dat wij druk doende zijn om mede-Christenen de maat te nemen. God weet wat de motivatie van alle mensen is om wel of niet Zijn wil te doen. Daarover spreek Hijzelf recht.
  Onlangs was ik in Israel en dat zou iedereen eens moeten doen! Zien hoe het volk door alle eeuwen heen heeft geleden door hen steeds maar onze dingen te willen opleggen!
  Zie hoe zij (de Joden) hun land ontginnen, erop verbouwen, mooie wegen aanleggen, zorgen voor goede medische zorg. En zie dan ook het verschil, dat de Arabieren geen enkele weg aanleggen, gratis water en elektriciteit afnemen van Israel en zelf geen enkele moeite doen om schoon drinkwater te maken, of iets te doen aan de OPBOUW van het land. Nee, alleen maar klagen dat ze dit niet hebben en dat niet mogen. Zij hoeven geen enkele muur of hek te plaatsen, maar kijk eens in de omgeving van Sederot. Op elke autoparkeerplaats staat een betonnen huisje om te schuilen voor raketten, zelfs zag ik in de kibboets zo’n betonnen huisje in de hoek van een kinderspeeltuintje!!!!!
  Hoe erg wil je het hebben. Israel MAAKT iets van het land en ze zijn hard aan het werk, maar de arabieren (niet allemaal hoor) maar wel velen klagen alleen maar.
  Zie deel 2

 16. Martha de Lange zegt:
  Geplaatst op zondag 2 april 2017 om 16:57

  Hier is deel 2

  Ik zou zeggen…. ga kijken en oordeel zelf. Het is niet op te lossen. Er zal zeker weer oorlog uitbreken. De spanning was al voelbaar.
  Maar Christenen, volgelingen van Jezus. LEES JE BIJBEL, BID ELKE DAG EN ZING VOOR DE HERE ELKE DAG EEN NIEUW LIED !!!
  Dat is de boodschap!

  En ook nog deeltje 3

  Het gaat ook om het hebben van geld.
  De Arabieren worden door veel instanties gesteund met miljoenen of miljarden dollars en waar blijft al dat geld??
  Israel wordt ook geholpen maar de besteding van dat geld is zichtbaar in de infrastructuur, de bebouwing, het ontginnen van de woestijn en talloze andere projecten!
  Met een hartelijke groet!

 17. Floor zegt:
  Geplaatst op zondag 2 april 2017 om 17:17

  Waarom één uit een stad en twee uit een geslacht?
  Omdat na de holocaust vaak maar enkele Joden overbleven uit een heel geslacht, en nagenoeg alle Joden uit een dorp of stad in de oorlog werden afgevoerd om afgeslacht te worden.
  Maar die enkele overgebleven Joden werden na de oorlog naar Israël gebracht.
  Ook deze profetie is dus letterlijk vervuld, en heeft helemaal niets met ons avondmaal te maken.

 18. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 2 april 2017 om 20:23

  Sjalom Dirk en anderen,
  Hoe komt de christelijke kerk aan het woord avondmaal en wat bedoelen zij daarmee?
  Ziehier, de Joodse traditie oorsprong die ook door Yeshua werd gevierd:
  De eerste beker die gedronken wordt is de beker Kos Kadesh, de heiliging van Israël. Let eens op hoe deze in relatie staat om al het zuurdesem uit ons leven weg te doen. Gist wordt telkens opnieuw gebruikt om het brood te doen rijzen eens in het jaar wordt deze cyclus doorbroken.
  De tweede beker die gedronken wordt is de beker Kos HaMakot, de beker der plagen om Israël daaruit te redden en te bevrijden. Bevrijding van onze schuld en zonden.
  De derde beker Kos HaGeulah, om Israël te verlossen. Wat zei Yeshua toen hij de derde beker ophief: Ik heb zeer begeerd deze beker met u te drinken. Van nu aan zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok.
  Hier gebeurt iets heel bijzonders Yeshua drinkt de vierde beker niet. Ze zingen de lofzang en gaan naar buiten op weg naar Getsemane (=olijfpers) vanwaar Zijn verlossingswerk wordt voortgezet. Dank U Yeshua voor dit werk voor de verloren schapen van Israël en allen die U daarbij zult toevoegen!
  De vierde beker Kos Hallel, de lofprijzing die uiteindelijk uitloopt om Israël tot Zich te nemen, aan te nemen als Zijn volk. Heel belangrijk is op te merken dat Yeshua deze beker zal drinken als Hij werkelijk terug zal keren naar deze aarde. Met allen die aan Hem gegeven zijn en waarvoor Hij zijn leven heeft gegeven zal Hij deze beker drinken. Het beste wordt voor het laatste bewaard.
  De rol van de kinderen, die ook daaraan meededen was het stellen van vragen: waarom is het vandaag zo anders en waarom doen wij het zo. Dan volgde er door de ouders een haarfijne uitleg waarom gist: opgeblazenheid een week lang niet gebruikt mocht worden. Gewoon 7 dagen ongezuurde broden, dus geen gist in huis. Dat geldt alleen voor wat rijzen kan. Ironisch: de wijn komt door gisting tot stand en is wel toegestaan. Wat eenvoudig!

 19. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 2 april 2017 om 20:24

  Sjalom Dirk en anderen,
  Hoe komt het toch dat de dominee dit niet uitlegt? Heeft deze soms last van koudwatervrees? En waarom gebruikt deze de term avondmaal? De kerk heeft de grote fout gemaakt door onze Joodse Pesach van de uittocht op een vrijzinnige wijze in te vullen en als sacrament te betitelen. Velen zullen mijn opmerking kwalijk nemen. Er is genoeg te lezen over de Seidermaaltijd waarin de vormgeving ruim 2000 jaar hetzelfde is gebleven.
  Want hoe zit dat dan als Yeshua zegt: zo dikwijls als jullie bij elkaar komen tijdens een maaltijd denk dan aan Mij. Wat zou Hij daarmee bedoeld hebben? Het antwoord is zo voor de hand liggend: elke vrijdagavond wordt in ieder gelovig Joods gezin de Sjabbat ingeluid. De gebeden en Bijbellezingen, de twee kaarsen worden ontstoken; het rituele wassen van de handen; brood met wat korrels zout wordt door iedereen gegeten; de wijn wordt door iedereen gedronken. Dit bedoelde Yeshua: je krijgt iedere week de gelegenheid als je de Sjabbat viert de gelegenheid om aan Zijn verlossingswerk te denken. Iedere week wordt er een deel uit de Thora gelezen, waaruit iedereen aangespoord wordt hoe je de Eeuwige moet dienen en hoe je moet leven zoals Hij dat wenst. Dát is de Koninklijke weg richting de eeuwigheid.
  Hoe zit dat met de Orthodoxe Joden die niet Yeshua erkennen? Ook zij vieren Pesach in de traditie van onze vaderen. Zij kennen nog niet de diepte die hierin verscholen zit. En toch voel ik mij met hen verbonden, wetende dat de Eeuwige is die het deksel op hen heeft gehouden. Ook door hen is de traditie niet verloren gegaan! Was het getuigenis van de discipelen van Yeshua niet krachtig genoeg? De kleine groep van Messiasbelijdende Joden werd al snel overruled door de leer van de kerk die haar eigen traditie ging dicteren. Voor ons als Joden heel pijnlijk als er knip- en plakwerk vanuit de Bijbel plaats vindt. En vindt u het dan raar als wij de opmerking maken: zij hebben er niets van begrepen ze doen maar wat. Er is genoeg te vinden over Pesach.

 20. hanneke zegt:
  Geplaatst op maandag 3 april 2017 om 11:07

  Jochanan, ik geloof toch ten diepste dat God wil dat we ons naar Hem terug bekeren en niet naar iets.
  We kunnen dank zij onze Hemelse Vader die ons Yeshua zond, terugkeren naar God.

 21. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 3 april 2017 om 11:36

  Broeder Dirk! Ook de column is weer prima!! Ik wens je een overdaad aan zegen toe!!!

 22. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 3 april 2017 om 15:53

  Bedankt Dirk. Bedankt Troost mijn Volk. Wat is geloven? Ik deed met een hele grote groep belijdenis en ging alleen op mijn fiets naar mijn kamer. Ik dacht: ik heb ja gezegd, maar de satan zal ook ja zeggen en is 100% zeker. Dus moet geloven iets anders zijn. De holocaust was toentertijd op de televisie en zag daardoor al het kwaad verpakt in 4 jaar en moest ik wel voor God kiezen, want anders was ik mede oorzaak van deze ellende. Wie niet voor mij is is tegen mij. Maar wat is geloven. Ik ben er achter gekomen: blindelings op God te vertrouwen, hem lief te hebben met heel je hart wat er ook gebeurt. Nooit op eigen kracht vertrouwen, maar op Hem. Dat bewonder ik in de joden, ze hebben nog steeds vertrouwen in God en dat de Here Jezus zal terugkomen op de Olijfberg ondanks alle ellende. Liefde brengt je naar het avondmaal. Zijn Liefde. Geef toe dat je zonder Hem niet veel goeds van je leven maakt en dat je op mag kijken naar een liefdevolle vader die je de trooster schenkt zodat je geweten spreekt en zijn Licht op de Here Jezus werpt. Liefs.

 23. Rocky zegt:
  Geplaatst op maandag 3 april 2017 om 16:00

  Shalom, Zusters en Broeders,
  Het woord Sabbath is Hebreeuws voor rust. Vóór de opstanding van Jezus Christus gedacht men op de Sabbath de rustdag die God na de schepping nam. Het was een verbondsteken tussen God en zijn volk (GENESIS 2:2-3). Nu gedenken we met de Sabbath ook de opstanding van Jezus Christus. Jezus leerde dat de Sabbath voor de mens is ingesteld (zie MARK 2:27). Het doel van de Sabbath is ons een dag in de week te geven, waarop we onze gedachten en daden op God richten. Het is niet louter een dag waarop we van onze arbeid uitrusten. Het is een heilige dag om te aanbidden en eerbied te betonen. Daar we geen arbeid verrichten, komt er tijd vrij om geestelijke zaken te overdenken. Op deze dag hernieuwen wij onze verbonden met de Heer en voeden wij onze ziel met geestelijke zaken. Al heel lang is de traditie van een heilige zevende dag onder verschillende volken in stand gehouden. God hernieuwde het gebod ten aanzien van deze dag voor de Israëlieten, zeggende: ‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt’ (EXODUS 20:8). Sabbatsheiliging was ook een teken dat de Israëlieten zijn verbondsvolk waren (zie EXODUS 31:12–13 en 16; ISAIAH 56:1–8 en JEREMIAH 17:19–27).

  Sommige Joodse leiders stelden echter onnodige regels voor de Sabbath in. Zij bepaalden hoe ver iemand kon lopen, welke soort knopen zij konden leggen, enzovoort… Toen zekere joodse leiders
  Jezus Christus kritiseerden omdat Hij zieken genas op de Sabbath, herinnerde Jezus hen eraan dat de Sabbath voor de mens was ingesteld. Tot aan Zijn opstanding heiligden Jezus Christus en zijn discipelen de zevende dag als Sabbath. Na Zijn opstanding werd de zondag geheiligd als de dag des Heren ter herinnering aan zijn opstanding op die dag (zie ACTS 20:7 en 1 CORINTHIANS 16:2). Vanaf die tijd vieren zijn volgelingen hun Sabbath op de eerste dag van de week. In beide gevallen waren er zes dagen voor arbeid en één dag voor rust en aanbidding.

 24. Jochanan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 april 2017 om 9:51

  Hanneke, het gaat niet zozeer wat je ‘gelooft’, maar wat Gods Woord ons vertelt over zaken. Bekeren is een proces, het terugkeren tot God nadat je bent afgedwaald. Dit proces is in de Bijbel enkel van toepassing op het volk Israël. zijn waren bekend met God om het zo maar te zeggen, dwaalden af en werden opgeroepen terug te keren, om te keren, te bekeren. Het bekend zijn met God, het vervolgens afdwalen en dan weer omkeren is een proces dat niet van toepassing kan zijn op de heiden.

 25. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 april 2017 om 14:11

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Rocky,
  Dit is uw derde reactie. Wilt u er in het vervolg rekening mee houden dat er maximaal twee reacties per commentaar zijn toegestaan.

  Groet en zegen,
  Dirk van Genderen

 26. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 april 2017 om 15:27

  Dirk. Troost mijn volk vraagt hoe wij aan het woord “avondmaal ” komen. Als U een Messiasbelijdende Jood bent moet U dat toch weten? Of wordt het Nieuwe Testament niet door de Messiasbelijdende Joden gelezen? Als U Lucas 22 de verzen 13 t/m 20 opslaat ziet U erboven staat: Het laatste avondmaal”. U vraagt ook wat dit betekent. Dat betekent dat de Heere Jezus met Zijn dicipelen ‘s-avonds de Pascha maaltijd hield en het het laatste was wat hij zou eten voordat hij moest lijden en sterven. Daarom “avondmaal”. De christenen herdenken niet de uittocht uit Egypte, maar wij gedenken de dood des Heeren. Er staat ook niet dat wij dat elke keer moeten doen als we samen zijn, maar ALS we het avondmaal vieren dat we dat tot Zijn gedachtenis moeten doen. Ook komen er geen kinderen aan het avondmaal. Je kunt pas aan het avondmaal gaan als je belijdenis van je geloof hebt afgelegd, en je dus een lid van de gemeente bent, maar je moet wel wedergeboren (bekeerd) zijn en de Heere Jezus kennen.

 27. JJ zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 april 2017 om 11:59

  Één van de meest succesvolle leugens is de instelling van de zondag als rustdag ipv de Shabbat, ziedaar de misleiding en verwarring.
  Achter deze succesvolle leugens zit de vader der leugens… naar wie luisteren wij, naar Jahweh’s Woord (zijn Woord en Geest) of naar menselijke bedenksels?

 28. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 april 2017 om 14:15

  Wij vieren geen avondmaal.
  De traditionele, ceremoniële en rituele handelingen bij het: Dopen; Belijdenis, Het laatste avondmaalviering; Bij de R.K. de Heilige Eucharistie viering en ter communie gaan, zijn in de vele Christelijke kerken verschillend van uitvoering. Dit zijn allemaal rituële en ceremoniële gebruiken die, in mijn oecumenisch denken, NIET in ÉÉNHEID van de uitvoering, binnen de kerkmuren hoeven plaats te vinden. Als voorbeeld het dopen (gehele onderdompeling, water over het voorhoofd etc.).
  Mijn oecumenische gedachte hierover:
  In de kerken: Bidden tot de Heere en bijbelonderwijs.
  Buiten de kerkmuren: “werken” voor de Heere door de bijbel voor te leven en in praktijk te brengen.

 29. Rinske zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 april 2017 om 14:35

  Beste Dirk,

  Nadat ik zaterdag het stuk had gelezen merkte ik dat ik er niet zoveel mee kon. Het was verwarrend voor mij. En nu ik de commentaren tot nu toe lees valt mijn aandacht op die van Jochanan. Mogelijk is de reden van mijn onbegrip de bedekking die over dit stuk ligt. Ik ben het met Jochanan eens dat het belangrijk is om eens goed te onderzoeken voor wie het Pascha bedoeld is. Zelf heb ik dat moeten doen omdat ik op een bepaald moment in aanraking kwam met een aanvraag tot ‘deelname aan het avondmaal’ die door de betreffende gemeenschap, waartoe ik ook behoorde, afgewezen werd. Dit omdat de betreffende gelovige in andermans ogen niet aan de juiste voorwaarden voldeed. Dit bevreemdde mij, want wie waren die anderen dan wel niet! Dit voorval heeft gemaakt dat ik sterk ging twijfelen aan de traditionele avondmaalsviering. Gelukkig heb ik iets later antwoord mogen vinden op veel vragen die ik toen had.

 30. Dick zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 april 2017 om 17:01

  Beste Allemaal,

  Wordt het niet eens tijd om een getuigenis te geven in plaats van elkaar de les te lezen. De ene na de andere tekst wordt opgeschreven, en waarvoor…….. ons eigen gelijk?
  Laten we ook niet tegen elkaar zeggen dat we belijdenis moeten afleggen om aan het avondmaal te gaan, of lid moet zijn van een kerk. Wat er staat is dat we olie (HG) in onze lamp (leven) moeten hebben om zo licht uit te stralen. Voldoende elke dag opnieuw, dan alleen zijn we klaar voor de bruiloft.
  Dus laten we nu eens getuigenissen gaan schrijven (stralen) voor anderen ter ere van HEM.

 31. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 april 2017 om 20:14

  P.S.
  Aanvulling op mijn Reactie No 27 :
  Op de 1-ste plaats van: De oecumenische gedachte komt : De ÉÉNHEID onder de Christenen, van alle Christelijke kerken; in de praktijkuitvoering van ons Christen-zijn. Laat zien, horen en leef de belangrijkste lessen en geboden van de bijbel voor, BUITEN de kerkmuren in het Open-Veld (De maatschappij). En deze éénheid onder alle Christenen is hard nodig, vooral in de politiek.
  Op de 2e plaats komt dan de ÉÉNHEID onder alle Christelijke kerken voor wat betreft de sacramenten, zo noemt men deze in de Rk. Kerken (Dopen; belijdenis; Heilige Eucharistie-viering; Communie etc.).
  Deze ceremoniële, rituelen sacramenten worden BINNEN de kerkmuren uitgevoerd. Hub.

 32. J.J. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 april 2017 om 11:18

  Dankjewel Dirk, de gemeente van Jeshua/Jezus is gebouwd op de apostelen en profeten, waarvan Jezus de uiterste Hoeksteen is.

 33. Leendert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 april 2017 om 13:53

  Enkele maanden geleden las ik een interview met een ‘hoog geplaatste’ van het Leger de Heils.
  Daar stond: Internationaal ligt het vast dat we niet aan doop en avondmaal doen. We willen de beleving van het hart centraal stellen, niet de tekenen van de Sacramenten’.

  Bij die officier vroeg ik wat hij daar precies mee bedoelde.
  Zijn reactie: ‘Het LdH heeft een eigen specifiek standpunt, met betrekking tot de Sacramenten.
  Deze geven uitdrukking aan dat wat in ons hart wordt beleefd en ervaren. Het LdH legt het accent op deze innerlijke beleving en vindt de uiterlijke rituelen van de Sacramenten minder belangrijk. Overigens heeft Jezus meer gezegd waarin we Hem zouden moeten gedenken en navolgen. Denk bijvoorbeeld aan de voetwassing. Het LdH benadrukt overigens wel een sacramenteel leven. Door ons leven dienen wij zelf Christus te laten zien als een levende brief, een levend getuigenis.’
  Tot zo ver de reactie van die officier.

  Ik heb het daar maar bij gelaten, want ik vond het maar een ‘vreemde’ reatie.
  Over het avondmaal staat er in de Bijbel: doe dit tot Mijn gedachtenis. Het LdH maakt er een heel ander verhaal van.

 34. Lies zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 april 2017 om 15:45

  In het laatste Avondmaal dat Jezus had met zijn discipelen legde Hij de accenten op brood en wijn, te weten: zijn lijden en sterven en om dit in ere te houden tot op de huidige dag.
  Dit gedenken wij heden die in geloof Hem toebehoren met het Avondmaal totdat Jezus terugkomt en met zijn gemeente opnieuw met ons de Maaltijd zal houden!
  Een gezegend weekend toegewenst!

 35. Jos zegt:
  Geplaatst op zondag 9 april 2017 om 3:15

  Dirk, bij ons in de gemeente werd pas ook de tekst uit Lukas 22 (die jij ook aanhaalt) genoemd en daar staat: DOE DAT TOT MIJN GEDACHTENIS, zo uitgelegd, het is een bevel, je kunt het niet zomaar naast je neer leggen! Vond ik heel goed! (kerkomroep, hervormde gemeente Zierikzee 19 maart 18.30 uur).

 36. Rami zegt:
  Geplaatst op maandag 10 april 2017 om 19:15

  Gelukkig geen gemeengoed, deze praktijk. En (zelf komend en behorend tot de rechterflank van de reformatorische gezindte) ook suggestief neergezet. Maar gelukkig kon Dirk nog voor die arme mensen bidden, die het allemaal zo fout zien, de onnozele schapen. Gelukkig zijn hier veel mensen die er een veel beter kijk op hebben. Hoe aanmatigend kun je zijn?!
  Neem elkaar niet de maat. Laat tere dingen waar ze horen: voor Gods aangezicht en niet in een column als deze!

 37. Henk zegt:
  Geplaatst op maandag 10 april 2017 om 19:26

  Beste v Genderen,

  De laatste tijd lees ik steeds vaker de discussie tegen de kerken waar weinig avomdmaalsgangers zijn. Persoonlijk word ik daar heel verdrietig van. Er zijn daar mensen die niet aan kunnen/durven gaan, maar die later tot volle ruimte komen. Er zijn daar gemeenten waarde Heere Zijn voetstappen zet onder de jonge mensen. Wat een wonder als je dat mag zien.

  Wat schrik ik er daarentegen enorm van hoeveel kerken er binnen de gereformeerde gezindte zijn, waar bijna de hele gemeente avondmaal viert. Waar het lijkt dat de hele gemeente deel heeft aan het Lichaam van Christus. Daar word ik verdrietig van. Hier ligt de heiligheid van God te grabbel en uiteindelijk gaat er niets meer van de tafel uit. Helaas wordt daar bijna nooit over geschreven, en doe je dit wel, wordt zo iemand al snel neergezet als kortzichtig, liefdeloos, en niet meer van deze tijd. Wees alstublieft voorzichtig met dit soort columns want het zaait alleen maar tweedracht.

 38. Derk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 april 2017 om 13:26

  JJ op nr 27 juist opgemerkt, maar het dringt niet tot de mensen door. “Broeder” Scofield en medewerkers hebben dit hele verhaal uitgewerkt in de kanttekeningen van de Scofieldbijbel. Met knip en plakwerk lijkt het of het een logisch verhaal is. Door “broeder” Darby is het op de opleidingsinstituten ingebracht, kennelijk met succes. “Broeder” Larkin noemt in het voorwoord van zijn boek (verkrijgbaar bij het Zoeklicht) het een “Jezuïtenleer” en vervolgens gebruikt hij het in zijn boek. Kunt u het nog volgen?

 39. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 april 2017 om 17:20

  Wie gaat nu als onbekeerde aan het Heilig Avondmaal deelnemen? Dan word je toch erg ongelukkig van, omdat je dan heel goed weet waar het om gaat?

 40. Joop zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 april 2017 om 19:47

  Als een gemeente avondmaal viert, en een groot deel van de gemeente neemt naar geen deel aan, dan vraag ik mij af wat dan de betekenis van het woord “gemeente” is.

 41. A.J.Horstman. zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 april 2017 om 10:08

  Geachte heer D. van Genderen,
  Ik heb zaterdag 8 april geen nieuwsbrief ontvangen, klopt dat? Of hebt u een keer overgeslagen. Ik kijk er elke week naar uit en mis het erg.
  Ik wens u en uw familie Goede Paasdagen en Gods onmisbare zegen en Zijn nabijheid toe.
  Met vriendelijke groet,
  Annetje Horstman.

 42. Dirk zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 april 2017 om 21:10

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste mevrouw Horstman, door een technische storing hebben veel lezers de Nieuwsbrief afgelopen week niet ontvangen. Zojuist heb ik de Nieuwsbrief nogmaals verstuurd, omdat de problemen zijn opgelost.

 43. Marten Dek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 april 2017 om 22:21

  Maar als je opgegroeid bent in zo’n gemeente, ga je ook niet zomaar weg. En helaas durven ook kerkenraden en oudstenraden het soms niet aan zo’n situatie bespreekbaar te maken met de predikant/voorganger. Zeker, zoiets is ook niet gemakkelijk, toch is het belangrijk dat het wel gebeurt. Het is belangrijk de preken te toetsen aan het Woord van God. En misschien is er niets mis met wat er in de preek wordt gezegd, maar ligt het probleem in wat er niet wordt gezegd. Dan wordt er een ander evangelie gebracht, dat geen evangelie is (Galaten 1:6 en 7), waardoor mensen in verwarring worden gebracht en het zicht op de Heere Jezus wordt verduisterd.
  Laten we ons niet verheffen boven wie dan ook. Het is genade van de Heere wanneer we Hem mogen kennen. En het is eveneens genade wanneer Hij ons geroepen heeft om het Woord te verkondigen en wanneer we de gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus mogen laten schitteren in onze samenkomsten.
  ==== Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.
  Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.

 44. Ivon zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 april 2017 om 16:52

  Beste Marten 43,

  Het Evangelie gaat om:

  Hierin ben ik het met je eens:

  de Opstanding van onze gekruisigde Heer Jezus Christus,
  of: Het Verlossingswerk van onze Heer Jezus is waar het Evangelie om gaat.
  Teksten om dit te benadrukken mis ik helaas in je comment.
  In plaats daarvan verwijs je naar de sabbat, terwijl geen mens op aarde kan schuilen achter een dag, zelfs niet de sabbat.

  Enkel en alleen achter het Heilige Bloed van onze Verlosser Jezus Christus,
  mogen en kunnen wij schuilgaan.
  Daarom dienen wij ook te wijzen naar Zijn Volbrachte Werk aan het kruis,
  al het andere is dwaalleer.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden