Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Eén ding… (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 april 2017, 10:35 door Dirk A A

Zes Bijbelteksten met het woord ‘één’ erin heb ik voor u op een rijtje gezet. Dit woord wijst op iets heel belangrijks. Iets wat op de eerste plaats staat of moet staan in ons leven. Met de vraag eraan gekoppeld: Wat staat er in ons leven op de eerste plaats?

1. ‘Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dat zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel’ (Psalm 27:4).
2. ‘God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de kracht van God is’ (Psalm 62:12).
3. ‘Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij’ (Markus 10:21b).
4. ‘Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen’ (Lukas 10:42).
5. ‘Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie’ (Johannes 19:25b).
6.‘Een ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus’ (Filippenzen 3:14).

Enkele opmerkingen bij de genoemde Bijbelverzen.

1. ‘Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dat zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel’ (Psalm 27:4).

Het is het diepste verlangen van David om in de tegenwoordigheid van de Heere te zijn, in Zijn huis, om daar te wonen. Niet zo maar even, maar al de dagen van Zijn leven. Om de lieflijkheid, de gunst van de Heere te aanschouwen en zich daarin te verdiepen.
Dit verlangen tekende David. In zijn leven had hij de Heere leren kennen. Op Hem kon hij aan wanneer vijanden hem omringden. En wanneer hij gezondigd had, was er bij de Heere vergeving.
Hij verlangde ernaar voor altijd bij de Heere te zijn. Altijd in Zijn gunst en in Zijn genade zich te verheugen. Dit verlangen ziet heen over de grens van dit leven naar het eeuwige leven.

Ik hoop en bid dat u ook iets van dit verlangen van David kent. Dat u het hem, door Gods genade, na kunt zeggen: ‘Eén ding doe ik…’

2. ‘God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de kracht van God is’ (Psalm 62:12).

Ook deze psalm is van David. Hij heeft de stem van God gehoord. Hij weet het zeker. Tweemaal heeft de Heere het aan hem bevestigd: dat de kracht van God is.
David heeft dit moeten leren in Zijn leven. Zijn leven was voortdurend in gevaar toen vijanden hem achtervolgden en hem wilden doden. God heeft hem laten weten dat de kracht van Hem is. Hij is machtiger dan alle vijanden bij elkaar. Bij de Heere is David absoluut veilig!

Zoals de Heere tot David sprak, zo wil Hij ook tot ons spreken. Door Zijn Woord en door Zijn Geest. Als Hij tot je spreekt, weet je het zeker. Dan twijfel je niet meer. Een ontmoeting met Hem verandert je leven. Voorgoed!

3. ‘Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij’ (Markus 10:21b).

Deze woorden sprak de Heere Jezus tegen de rijke jongeling, die dacht dat hij alle geboden van God hield. Liefdevol wees de Heere Jezus aan wat het probleem in zijn leven was. Hij moest leren zijn vertrouwen helemaal op de Hem te stellen, ook wat zijn bezit betrof. ‘Bedroefd ging hij weg, want hij had veel bezittingen,’ zegt het volgende vers.

Wij kunnen denken dat het geestelijk wel in orde is in ons leven, terwijl er toch één ding ontbreekt. Dan is bekering nodig, geloof en vertrouwen in de Heere Jezus. ‘Heere, wijs ons Uw weg en geef genade om die weg te gaan, achter U aan.’

4. ‘Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen’ (Lukas 10:42).

De Heere Jezus is op bezoek bij Martha en Maria. De ijverige Martha zet snel koffie en thee, en haalt iets te eten. Maar Maria gaat zitten aan de voeten van de Heere Jezus om naar Zijn woorden te luisteren.
Als Maria zich bij de Heere Jezus beklaagt over haar zus, omdat zij overal alleen voor op moet draaien, wijst Hij precies aan wat het probleem is: ‘Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen.’

Ik vind dit confronterend. Wij maken ons toch vaak ook druk om heel veel dingen. Vult u maar in. En we kunnen zo bezorgd zijn. Over van alles en nog wat.
Doe dat nu niet, zegt de Heere Jezus. Slechts één ding is nodig, één ding is belangrijk. Zet dat op nummer één. Het luisteren naar de Heere Jezus, je verheugen in Hem, leven met Hem, wandelen met Hem.
Laat andere dingen los en richt je op Hem. ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden’ (Mattheus 6:33).

5. ‘Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie’ (Johannes 19:25b).

De Heere Jezus heeft op de sabbat een blindgeboren jongen genezen. De Farizeeën zijn daar zeer verontwaardigd over. Dat mag volgens hen niet op de sabbat. Daarom noemen ze hem een zondaar, die niet van God kan zijn. Dan zeggen ze tegen deze jongen: ‘Geef God de eer, wij weten dat deze Mens een zondaar is,’ waarmee ze bedoelen: Deze Mens, Jezus, is een zondaar, het is onmogelijk dat Hij je heeft genezen.

Mooi is dan het getuigenis van deze jongen: ‘Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.’
Laten wij ons er niet voor schamen als we de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben. Eén ding weet ik… Ik ben er zeker van. Hij is het Die mijn leven heeft veranderd.

Kun je het mee zeggen: ‘Eén ding weet ik, ik was geestelijk blind, maar nu mag ik zien. De Heere Jezus heeft mijn ogen geopend.’

6. ‘Een ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus’ (Filippenzen 3:14).

Prachtig, zoals Paulus hier zijn diepste verlangen onder woorden brengt. Als je aan Paulus zou vragen: ‘Broeder Paulus, vertel me eens, waar ben je op gericht, wat is je verlangen?’, dan antwoordt hij: ‘Eén ding doe ik…’

Wij zijn vaak geneigd om een aantal dingen te noemen, maar hier klinkt het: ‘Eén ding doe ik…’ Paulus richt zich op dat ene doel. Daar jaagt hij naar, zoals een hardloper gericht is op de finish.
En het doel is Christus. Op Hem is hij gericht. Hem wil hij steeds meer en steeds beter leren kennen. In Hem wil hij zich verheugen. Daar jaagt hij naar, omdat hij door Christus Jezus gegrepen is (Filippenzen 3:12).

Is dit ook uw verlangen? ‘…opdat ik Hem mag kennen…’ (Filippenzen 3:10). ‘…om te groeien in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus’ (2 Petrus 3:18).

Eén ding…

Dirk van Genderen

25 Reacties

 1. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 april 2017 om 11:19

  Amen!
  Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen.’
  En dat ene ding van Maria was: zitten aan Zijn voeten. Ja …ZITTEN!
  Dat wil zeggen: Bij Hem ..zit.. je.
  Rustig en veilig en aan Zijn voeten alleen …hoor… je Zijn Stem!
  Aan Zijn voeten zitten ben je IN de Rust.

 2. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 april 2017 om 13:51

  Beste Dirk.
  Jouw vraag: Wat staat er in ons leven op de eerste plaats, van de 6 genoemde bijbelteksten, met het woord ÉÉN?
  Daar hoef ik niet lang over na te denken: No.5 Bijbeltekst Johannes 19: 25b:
  Eén ding weet ik….. Ik ben er zeker van; Hij is het Die mijn leven heeft veranderd!!!
  Op 31 oktober 1999 – mijn bevrijdingsdag. Hub

 3. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 april 2017 om 14:06

  Beste Dirk,

  Een mens kan één ding tegelijkertijd doen. Daar waar hij zijn aandacht op richt en waar hij zijn energie in steekt. Je hebt mensen die wij “duizendpoten” noemen, die een heleboel kunnen, maar toch blijft weer het principe dat hij maar één ding tegelijkertijd kan doen. Het is goed voor een mens als hij eenvoudig is. Dat hij met één ding bezig is en niet met van alles en nog wat. Dat laatste levert hem stress en spanningen op die hij vermijdt door zijn aandacht op één ding te richten en daarop te concentreren. Zoals Martha druk bezig was met van alles en nog wat en Maria zich aan één ding haar aandacht gaf, namelijk aan de Here Jezus. Zo is de mens gemaakt. Om in de rust van Jezus te komen en te leven voor God. En zijn oog alleen op Jezus gericht te houden. Zie Hebreeën 12:2. Als wij Jezus in het oog houden, vallen de andere zaken op hun plaats. Als wij ons geloofsoog alleen op Jezus gericht houden, dan raken wij niet gestresst en overbelast. Als wij alles bij God brengen dan raken wij niet overbezorgd en overspannen. Eenvoud is een heel goed principe want zo heeft God ons gemaakt. Prediker 7:29, Psalm 116:6, 2 Korinthe 11:3.

  San

 4. Avda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 april 2017 om 15:49

  Dit is zijn woorden naar mijn hart… dank je wel, Dirk!

 5. Ros zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 april 2017 om 22:30

  Dank je Dirk! Heel mooi!
  Nadat we die eerste vijf punten (en meer) in ons leven eigen hebben gemaakt, is dat laatste en zesde punt toch wel onze ultieme zoektocht: onze vereniging met Jezus Zelf.
  En heel speciaal voor de komende week als we aan zijn lijden en sterven mogen denken: Fil. 3:10 en 11. “Dit alles om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds verkregen zou hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.”
  Christus’ boodschap van liefde en opoffering grijpt ons inderdaad aan. Elke keer weer bij het lezen of het overdenken, zingen en bidden voelen we wat het voor ons betekent: eeuwig leven, ons aangeboden door Iemand die zo veel van ons houdt dat Hij zich vrijwillig liet scheiden van zijn Vader en zijn leven. Dat is wat Hij voor ons gedaan heeft en dat verdient de eerste plek in ons leven. Het was zijn liefdesverklaring voor ons. Wat kunnen we anders dan Hem daarom ook liefhebben en jagen naar een eeuwig leven met Hem?
  Het is te gering als ik Hem kon wijden wat de aarde biedt, haar schatten zonder tal. Een liefde die voor mij de dood wou sterven, zij vraagt mijn hart, mijn leven, vraagt mijn al.

 6. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 april 2017 om 12:05

  Beste Dirk.

  Mooi stukje heb je geschreven. Het nodigt mij uit om na te denken waar het om gaat. En dat is Christus Jezus. Hij is de prijs die van boven is. Hij heeft mijn leven veranderd. Aan Zijn voeten mag ik zitten. De aanvulling van Ros past er heel goed bij.

 7. roger lacquet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 april 2017 om 15:03

  Nu in deze paasperiode even stil te staan wat Jezus christus voor de mensheid tot stand gebracht heeft door ons vrij te kopen door zijn leven te geven in de grote sleutelrol in de vervulling van Gods voornemen met deze mensheid.

 8. Een zuster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 april 2017 om 18:46

  In alle onzekerheid mag ik van één ding zeker zijn: Hij is van mij, en ik van Hem!
  En dat is genoeg!

 9. Swanny christians zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 april 2017 om 18:54

  Rusten in Zijn Werk, opdat we werken in Zijn Rust!!

 10. J zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 april 2017 om 19:17

  Jagen naar gerechtigheid, omdat Jezus gerechtigheid wil. Dit is wat Hij in mijn hart heeft gelegd.
  Er is in de wereld zo weinig gerechtigheid te vinden, want men ziet op zichzelf, jezelf belangrijk vinden etc.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 april 2017 om 21:35

  Volgens mijn informatie hebben wij “christenen”(?) 42.000 denominaties van “ware kerken” in de wereld. Al die “ware” kerken zijn druk bezig met elkaar te “overtuigen”. Waren het de laatste woorden van Jezus Christus op deze aarde: “Je zult van Mij GEtuigen” (Handelingen 1: 8). Wat zijn wij als christenen inmiddels 2000 jaar lang aan het doen? Zijn wij niet allemaal bezig met elkaar te OVERtuigen”? Het is een zeldzaamheid als ik iemand hoor of lees, die “GEtuigt”. Als ALLE christenen uit die 42.000 denominaties eens zouden beginnen met naar elkaar en naar de wereld te GEtuigen zouden er dan nog steeds 42.000 denominaties zijn? Als ik vanavond in Facebook weer een aantal keren zal lezen, hoe “duivels de Rooms Katholieke kerk wel is……. “Broederhaat” is het, zoals Johannes het in zijn eerste brief omschrijft!
  1 Johannes 1: 9 – 11
  “Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. 10 Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind.”

  EÉN grote TROOST heb ik, al die “verschillende” denominaties hebben ALLEN maar één Jezus Christus!!
  Ook al hebben de Rooms Katholieken hun “eigen” avondmaal of eucharistie, zijn ze er nog niet in geslaagd hun “eigen” Jezus Christus te creëren. We zijn overigens in dat rijtje over “één” nog één prachtige tekst van Paulus vergeten:
  Filippenzen 2:2
  “… maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven.”

 12. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 april 2017 om 22:18

  Het blijft vallen en opstaan. Het moeilijkste is dat er zo weinig mensen om mij heen zijn waarmee ik het geloof in God écht kan delen. Hoewel ik van huis uit katholiek ben, geloof ik als een van de weinige (voormalige) katholieken, dat we in de Eindtijd leven. Wat een Bijbels foldertje uit de jaren zeventig met deze tekst: ‘Het is één minuut voor twaalf’ al niet met iemand kan doen. Maar van welke kerk of Evangelisatiebeweging het uitging weet ik niet, wel dat ik het heb gelezen. En dat het over 10 landen ging, waarschijnlijk met verklarende Bijbelteksten. Maar ik begreep er niet alles van. Toch komen al meer profetieën van de Bijbel uit. Ook Bijbeluitleggers van Joodse Afkomst en die in de Messias geloven hebben het er ook over. Ieder verlangt naar de (Tweede) Komst van de Messias.
  Het lijkt mij dat voor velen de tijden zo moeilijk zijn, dat men hunkert naar die Verlossing, die alleen van Christus Jezus kan komen. Eerlijk gezegd vind ik het zelf vaak erg moeilijk. Alles lijkt zo omgekeerd in vergelijking met pakweg 50 jaar terug. Wat goed is wordt soms kwaad genoemd en andersom.

 13. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 april 2017 om 22:22

  Pasen doet me denken aan het lied “La Resurrezione” dat gaat over de verrijzenis ofwel de opstanding van Christus Jezus. Met de vraag: “Vrouw, wie zoek je hier bij het graf? Hij die is gestorven is niet hier.” “Ja, opgestaan is Hij, uit de dood! Ja opgestaan is Hij.”

 14. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 april 2017 om 22:59

  Het is goed te weten dat Hij mijn hand omvat houdt. Omdat Hij het roer van mijn aardse levensschip in handen kreeg, gaat het naar de haven der rustte. Ook loodst Hij, dan met vastte hand, door de woelige baren der branding heen.

 15. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 9 april 2017 om 14:45

  Er is EÉN Rots waarop we staan en dat is Christus Jezus de gekruisigde en wat veel meer is, de Opgestane Heer.
  Er is ÉÉN anker dat stevig verankerd is in de grond als wij dreigen weg te drijven. En dat is Christus Jezus.
  Er is ÉÉN Hoofd van het Lichaam. En dat is Christus Jezus.
  Er is ÉÉN Lam dat geslacht is voor wereld. En dat is Christus Jezus.
  Er is ÉÉN Middelaar tussen God/JHWH en de mensen. En dat is Christus Jezus.
  Er is ÉÉN God/JHWH die Zich geopenbaard heeft in het vlees in de Zoon. En dat is Christus Jezus.
  Er is ÉÉN Koning de koningen. En dat is Christus Jezus.
  Er is ËEN GOD/JHWH. Buiten Hem is er …GEEN….Verlosser.

 16. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 10 april 2017 om 10:55

  Sjalom Dirk en anderen,

  Vandaag op de 14e Nissan trokken de kinderen van Israël en vele die zich bij hen aansloten uit Egypte. Het is dezelfde dag waaraan Yeshua aan het kruis stierf. Geheel volgens voorschrift wordt de Sedermaaltijd gehouden zodra de zon ondergaat en de nieuwe dag aanbreekt. In in dezelfde traditie vieren wereldwijd alle nakomelingen van Israël Pesach. Die zeven feestdagen waarin we gewoon ongezuurde broden eten is een teken dat alle opgeblazenheid ver van ons moet houden. Met beide benen op de grond en denkend aan wat gepasseerd is en wat nooit meer zal komen. De verdrukking in de duisternis.

  ——

  Ik lees ook in je intro dat jij je verwonderd over de uitspraak over Lody van der Kamp. Ik begrijp zijn standpunt en geef hem gelijk. Hem wordt namelijk de kerkelijke Jezus voorgehouden met alle dogma’s daaraan verbonden. De christen vergeet dat de boodschap vanuit de Joden uit Jeruzalem de wereld doorgingen. Fijn bedankt zij de kerk daarop. Zij verwierpen daarmee ook het Messiasbelijdende deel. Het anti-Judaïsme is nog steeds aanwezig en prikkelt voornamelijk de Orthodoxe Joden. Ik besef heel goed dat ieder mens op deze wereld Yeshua nodig heeft als Verlosser. De deur wordt niet opengezet, sterker nog er staat een verboden toegang bordje bij. Dat maakt het zo pijnlijk. Het was beter geweest om vanuit de schriften teksten aan te dragen die over het verlossingswerk gaan. Dat deed Paulus ook toen hij de synagogen bezocht. De tekst 1 Korinthe 16:22 was gericht aan de gelovigen uit de volkeren. Beslist niet tegen het Messiasbelijdende deel, zij wisten vanuit de schriften wie Yeshua was. Daarom is het een verkeerde keuze geweest die de goodwill die Hette Abma had onder het Joodse volk in een keer teniet gedaan.

  Het is daarom heel nuttig om na te gaan tegen welke groep er gesproken wordt. En wij, Messiasbelijdende Joden krijgen eveneens op onze kop, maar dan uit liefde en correctie.

  Soms is het niet mogelijk om in 350 woorden iets over te brengen. Het blijven maar pogingen in de hoop dat die over komen.

 17. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op maandag 10 april 2017 om 13:09

  Ja, één ding – zie Matth. 28:19 en 20: Gaat dan henen en maak alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen al wat Ik u geboden heb. We mochten zondag 27 maart. weer 16 mensen (zigeuners) in Roemenie dopen in Lipova en 18 april wordt er weer een nieuwe kerk gebouwd voor hen in Pilu (nr.7). Wat een Zegen van de Heer.

 18. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 10 april 2017 om 20:03

  Overlijden ds. Abma; Wanneer onze kerken een lijst van geloofshelden zouden hebben, past zijn naam er zeker bij. Ook de reactie van de rabijn is heel menselijk. Wij als kerken weten nog steeds niet wat er staat in Genesis hoofdstuk 45, maar ook dat in Israel een kind op de 8e dag besneden wordt, en ook dat de [ongelovige Thomas na 8 dagen mocht zien wie zijn verlosser was]. Ook dat de profetie van een nieuw hart pas op Gods tijd in vervulling zal gaan en daar komt geen kerkmens aan te pas, ja dit zal geschieden zodra het getal der gelovigen vol is en God een einde maakt aan deze genadetijd voor deze heidenwereld.

 19. Enrique zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 april 2017 om 3:24

  Hallo Dirk,

  Het belangrijkste ÉÉN ding uit de bijbel. Het geeft een antwoord op al die denominaties, Joden enzovoort.
  Rom. 8:9 – Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
  Duidelijke zaak denk ik.

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 20. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 april 2017 om 18:37

  Dirk, ook ik ben geschokt over wat Rabbijn Lody v.d. Kamp heeft gezegd. “Binnen de traditie van het jodendom heb ik Jezus niet lief.” Vreselijke woorden. Het is toch echt zo dat wie de Heere Jezus niet liefheeft vervloekt is, tenzij dat hij/zij bekeerd wordt. We komen alleen door Jezus Christus tot de Vader. De God van Israël. Dat geldt ook voor het Joodse volk. En wat betreft “die zielige joden in de Oekraïne”. Ook zo’n rare uitspraak. We vinden ze helemaal niet zielig, maar hebben compassie met hen. Koen Carlier is daar gebracht om joden die het moeilijk hebben te helpen met alles. Het is daar heel gevaarlijk voor de joodse mensen en hebben hulp heel hard nodig. Zoals voedselpakketten in de winter. Laat de rabbijn blij zijn dat zijn volk geholpen wordt. Het is ook Jezus opdracht dat we moeten omzien naar de naaste. En wat bedoelt ‘Troost mijn volk’ eigenlijk met de “kerkelijke” Jezus? Ik weet niet of ‘Troost mijn volk’ een man of vrouw is, maar heeft die persoon een andere Jezus? Er is maar 1 Jezus door wie we zalig kunnen worden. En wat wordt er bedoeld met dogma’s? Ik kan het ook niet rijmen met wat ‘Troost mijn volk’ altijd schrijft en dat die persoon het met de rabbijn eens is. En inderdaad, het geloof komt uit de Joden. Wij zijn geënt op de edele olijfboom. Gods volk.

 21. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 april 2017 om 12:12

  Bedankt Dirk. Ik schrik heel erg om zo’n tekst te gebruiken op je begrafenis en je weet wie uitgenodigd zijn. Dit werd tegen de gemeente gezegd, die de Here Jezus kent, maar zo evangeliseerde Paulus niet. De westerse wereld heeft een verschrikkelijk christendom laten zien, al waren er uitzonderingen maar niet andersom. Dit voelt als oordeel en er staat: oordeel niet. Een gelovige gelooft omdat God hem of haar genadig is geweest en is. Als de Heilige Geest in je woont is dat genade. Als God onze zonden vergeeft is dat genade. Als wij de Here Jezus lief hebben is dat genade en geen verdienste. Dit wil God aan de grootste zondaar geven uit genade en iedereen kan de grootste zondaar zijn als God ons los laat. De Joden verwachten de Here Jezus, maar wij hebben een beeld van de Here Jezus gegeven, dat triest is. Een beeld van dood en verderf, zo’n jezus wil je niet! Eén ding: genade en nog eens genade geeft ons leven. Pasen: Hij LEEFT en komt spoedig terug naar zijn volk en de doodsbeenderen worden weer levend. Een gezegend Pasen toegewenst.

 22. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 april 2017 om 23:43

  Mooi voor gelovigen uit de heidenen dat ze nu de Verlosser hebben gevonden. Dat Jezus het avondmaal heeft ingesteld Math. 26:28 verwijst naar het eerdere verbond in Ex. 24:8 en was het bloed van jonge stieren waar Mozes zijn volksgenoten mee besprenkelde, tot verzoening der zonden.

  Gelukkig zijn wij, dat Jezus niet zijn eigen wil wilde handhaven, in de hof van Gethsemane, maar onze gifbeker van zonden ging leegdrinken.
  Dat dit het volmaakte offer is: Hebr. 9:12, zodat we verlossing kregen door Zijn bloed Efeze 1:7. Vergeving der zonden Koloss. 1:14. Door een onbestraffellijk en onbevlekt Lam 1 Petr. 1:19. Dat de opzieners acht mogen geven op de gemeente Gods om die te weiden, de schapen zijn verkregen door Jezus bloed, Hand. 20:28.
  Het Lam was daarom alleen waardig en bij machte de zegels van de boekrol in Openb. 5:9 te openen. Hij kocht ons met Zijn bloed, uit alle geslacht en taal, en volk, en natie.

 23. J.J. zegt:
  Geplaatst op donderdag 13 april 2017 om 15:30

  Één ding weet ik, dat het fundament gebouwd is op de apostelen en de profeten waarvan Jeshua/Jezus de uiterste hoeksteen is en niét gebouwd op het fundament van de kerkvaders of keizer Constantijn en dus niet op de kerkelijke theologie. Jezus heeft gewaarschuwd om niets toe te voegen of af te doen aan de Schriften, de geboden.
  En toch gebeurt dat helaas… wat veel verwarring en misleiding brengt. Waarom steeds een ander fundament willen leggen terwijl hét fundament al gelegd is? Heeft Jeshua, heeft Jahweh iets verkeerds gedaan, heeft Hij zich dan vergist? En wat dan over zijn onfeilbaarheid? Ik roem in God, ik prijs Zijn onfeilbaar Woord, ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord, shalom!

 24. Rocky zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 april 2017 om 12:08

  When We Hear, We Forget.
  When We Hear And See, We Remember.
  When We Hear, See And DO, We Understand.

 25. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 16 april 2017 om 16:32

  Sjalom Dirk en anderen,

  De kerkelijke onderdrukking van de Joden door alle eeuwen heen is de oorzaak dat Jezus door hen wordt afgewezen. Dat siert beslist niet de kerk en allen die denken dat zij in de plaats van Israël zijn gekomen. Natuurlijk lijkt het ondankbaar van ons Joden als wij geholpen worden maar wat is het diepste motief daarachter? Mogen wij Joden alsjeblieft achterdochtig zijn. En geloof me de Messiasbelijdende Joden kennen hun messias Yeshua. Van Hem kregen wij gedegen onderwijs. In in diezelfde taal en cultuur van de 1e eeuw staan de Messiasbelijdende Joden nu, gereed om te onderwijs aan de gelovigen uit de volkeren te geven. Mag dat van u?

  Als er een opmerking wordt gemaakt over: het geënt zijn op de edele olijfboom dan geldt het principe dat u gevoed wordt door die olijfboom. Dat is niet vrijblijvend, u krijgt deel aan die olijfboom als “een wilde loot”. Het logische gevolg is dat u minstens aanneemt wat de leer is van het Joodse volk. Als Messiasbelijdende Joden u uitleg geven over hoe een en ander vanuit de Bijbelse cultuur en context moet worden gelezen volgen al snel reacties die voort komen vanuit de kerkelijke leerstellingen of wel dogma’s.

  Nogmaals neem ik het op voor Lody van der Kamp. Net als hij, ben ik beducht op het “doodknuffelen” van de nakomelingen van Israël. Ondanks de titel een uitverkoren volk willen we vooral gewoon blijven. Ook Lody heeft in de synagoge op de 5e Pesachdag uit Ezechiel 37 gelezen. Deze passage is zeer rijk van inhoud en heeft uitsluitend betrekking op het Joodse volk in ballingschap ten tijde van de profeet Ezechiel. De terugkeer naar Israël om daar weer de Eeuwige te dienen volgens voorschrift in afwachting van de komst van onze Messias.

  Dan een opmerking over de 8e dag, waarop een Joodse jongen wordt besneden. Velen lezen er overheen dat juist op de 8e dag de jongen zijn naam kreeg. Dat was de reden waarom de zeer gelovige Thomas Yeshua een naam gaf: Mijn Adonai en mijn G’d.
  Zo simpel is het!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden