Opstanding? Gegarandeerd!

Vol vreugde mogen we het elkaar op de Paasmorgen toeroepen: ‘De Heere is waarlijk opgestaan. Hij leeft!’ Als geliefden overlijden die de Heere Jezus mogen kennen, hoeven we niet te treuren zoals degenen die geen hoop hebben. Natuurlijk zijn we dan heel verdrietig, maar op hetzelfde moment dat iemand zijn ogen voor het laatst sluit op aarde, slaat hij zijn of haar ogen op bij de Heere Jezus en wordt daar bekleed met witte klederen.

Anno 2017 denken veel mensen dat er iets mis is met je als je dit gelooft. De opstanding gaat ook in tegen alle natuurwetten. Het komt echter aan op geloof. De opstanding van de Heere Jezus is de absolute garantie voor onze opstanding.

De Heere Jezus Christus overwon dood en graf. Op die vroege Paasmorgen beefde de aarde, toen Hij opstond uit het graf. ‘De dood is verslonden tot overwinning,’ jubelt 1 Korinthe 15:54. Pasen is het grote keerpunt in de wereldgeschiedenis.
De dood hoeft ons geen angst meer aan te jagen. Lees het verlangen van Paulus, in Filippenzen 3:10 en 11 zegt hij: ‘Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.’

Misschien zegt u: Wat heb ik hieraan? Je moest eens weten in wat voor ellendige en hopeloze situatie ik me bevind… Pijn, verdriet, zorg, een huwelijk dat op springen staat, ruzie, ziekte…’
Ik wil u met nadruk zeggen dat de Heere Jezus Zijn leven heeft gegeven en is opgestaan om ook u Zijn genade te schenken. Hij wil ook u troosten, bemoedigen, ondersteunen, kracht geven in zwakheid. ‘Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’ (Jesaja 53:5). Omdat Hij leeft, hoeven we niet bang te zijn voor de toekomst. Omdat Hij leeft, heeft dit leven zin.
Romeinen 8:18 zegt zo treffend: ‘Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.’

Als we de Heere Jezus mogen kennen, zullen we eenmaal voor altijd bij Hem zijn. Wanneer na ons sterven onze nabestaanden treuren en huilen, zijn we al ingegaan in Zijn heiligdom. De Heere Jezus is ons voorgegaan.
Denk aan het offer dat Hij bracht op Golgotha. Hij betaalde de losprijs om ons te verlossen. ‘Met Zijn eigen bloed is Hij voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht’ (Hebreeën 9:12).

Na onze dood zullen we door engelen naar ons huis in de hemelen worden gebracht, om voor altijd bij Christus te zijn (2 Korinthe 5:1). Onze ziel zal dan in de hemel overkleed worden met witte klederen (Openbaring 3:4).

Eenmaal – wie weet hoe spoedig al – breekt het moment aan dat allen die in de Heere ontslapen zijn, zullen opstaan uit de dood, wanneer Hij terugkeert naar deze aarde. Ze zullen opstaan uit de graven. De zee zal de doden teruggeven. Allen die op de brandstapels zijn verbrand, zullen weer levend worden, net als alle gelovigen die in de eerste eeuwen in de arena’s door de leeuwen zijn verscheurd.

In 1 Korinthe 15:52 klinkt het: ‘Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.’
Ons toekomstige lichaam zal hetzelfde zijn als het lichaam van de Heere Jezus na Zijn opstanding. Afstanden zijn dan geen probleem meer, muren en deuren evenmin. Na Zijn opstanding verscheen de Heere immers en verdween Hij. Vandaar dat we Hem dan ook tegemoet kunnen gaan in de lucht, zoals 1 Thessalonicenzen 4:17 zegt, om voor altijd bij Hem te zijn.
En ook alle gelovigen die dan nog op aarde zijn, zullen in een flits een verheerlijkt opstandingslichaam ontvangen en eveneens de Heere tegemoet gaan.

We zullen als koningen met Christus regeren, duizend jaar lang, zegt Openbaring 20, waarna er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal verschijnen, en het nieuwe Jeruzalem. O, wat een uitzicht, wat een verwachting voor ieder die de Heere Jezus mag kennen en liefhebben. Dit leven op deze aarde duurt maar een ogenblik.
Hoe heerlijk zal het zijn om de eeuwigheid door te brengen in de tegenwoordigheid van de Heere Jezus, in Zijn heerlijkheid!

Ik wens u rijk gezegende Paasdagen toe!

Dirk van Genderen