Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

500 jaar Reformatie: oproep tot verootmoediging (39 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 mei 2017, 10:18 door Dirk A A

Vorige week schreef ik in de Nieuwsbrief over ‘500 jaar Reformatie’. Ik stelde dat ik niet alleen maar de behoefte heb om nu feest te gaan vieren – hoewel er grote dankbaarheid is – maar dat verootmoediging meer voor de hand ligt. Denk aan de pijnlijke kerkscheuringen in de afgelopen eeuwen, denk aan allen die God en de Heere Jezus niet meer kennen of niet meer willen kennen.

De Reformatie heeft veel goeds gebracht. De Bijbel ging weer open voor het grote publiek. In de loop van de eeuwen ontvingen zeer velen dezelfde genade van God als Luther: de rechtvaardiging van de goddeloze door geloof in de Heere Jezus Christus.
Toch zitten er ook pijnkanten aan de Reformatie. Aanvankelijk was Luther zeer positief over de Joden en zag hij uit naar hun bekering. Maar toen dat niet gebeurde, was hij daarover zeer teleurgesteld en keerde hij zich tegen hen. Dat was niet goed. In onze contacten met het Joodse volk is het goed om daar afstand van te nemen, zoals hier en daar ook al is gebeurd.

Open de kerkdeuren
In gedachten zie ik een beeld: dat vele kerken en gemeenten in dit herdenkingsjaar hun deuren alle dagen van de week zullen openen voor verootmoedigingsbijeenkomsten. Dat mensen ’s morgens voordat ze aan de slag gaan, eerst samen kunnen komen om met elkaar te bidden, bijvoorbeeld. Wij zijn dat niet gewend, maar – denk aan het commentaar van vorige week – dat doen veel christenen in Zuid-Korea ook.

We roepen al zo lang dat het niet goed gaat in Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat er niets zal veranderen als we ons lauwe christenleven blijven leven zoals we het nu doen.
Daarom blaas ik de bazuin. Word wakker! Kom tot inkeer, tot bekering. De Heere belooft in Zijn Woord dat Hij vanuit de hemel zal horen wanneer we ons verootmoedigen, onze zonden belijden en ons tot Hem bekeren. De opwekkingsgeschiedenis bewijst dat telkens weer. Dat is de weg die we mogen gaan. Een andere weg is er niet!

Het beeld van de open kerkdeuren om ons te verootmoedigen, kwam in me op toen ik Jesaja 26:9 las: ‘Wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is.’ Deze tekst houdt mij al een poosje bezig. In dit vers zit de gedachte dat er barmhartigheid is in Gods gerichten. Wij kijken er vaak heel anders tegenaan en zijn meer gericht op de oordelen, als straf van God. Punt! Maar Gods oordelen zijn niet het einde. Hij gebruikt desnoods oordelen om de mensen tot bekering te laten komen. Waarbij ik wel wil opmerken dat niet alle rampen en tegenslagen oordelen van God zijn.

Wie zou kunnen ontkennen dat Gods oordelen over de aarde gaan? En in de oordelen horen we de voetstappen van de Heere Jezus. Zijn wederkomst is aanstaande. Maar nog is het niet het einde. De oordelen zullen nog zwaarder worden, waar de Bijbel spreekt over de grote verdrukking.
Waarom worden andere landen wel getroffen door natuurrampen en Nederland niet? Wij zijn toch niet beter dan de mensen in Haïti, Nepal, Nieuw-Zeeland, of waar dan ook. Het is Gods genade dat ons land tot nog toe gespaard is gebleven. Hoewel… in 1953 werd ook ons land getroffen door een ernstige stormramp.

Gods megafoon
Het wonderlijke is dat dwars door de rampen heen vaak velen tot geloof in de Heere Jezus komen. Dat getuigenis hoor je telkens weer uit de gebieden die getroffen zijn door natuurrampen. C.S. Lewis noemde het lijden al Gods megafoon. Hij wil de mensheid wakker schudden. ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie.’
De Heere kan allerlei middelen gebruiken om mensen tot geloof te laten komen. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen.
Iemand vroeg mij: ‘Kan God de opmars van de islam, waardoor de situatie voor christenen moeilijker kan worden, gebruiken om een slapende kerk wakker te schudden?’ Dat is best mogelijk, maar laten we niet gaan zitten wachten tot het zover is. Of tot ons land misschien wel getroffen wordt door één of andere ramp.

Ik voel me door de Heere gedrongen om de oproep te laten klinken tot verootmoediging en belijdenis van zonden. Het is mijn verlangen, mijn gebed dat de Heere Zijn Geest van de genade en de gebeden over ons zal uitstorten. Zodat we ons voor Hem zullen verootmoedigen en Hem zullen aanroepen.

En ik geloof met heel mijn hart dat Hij dan zal horen en verhoren. Hij betuigt immers in 2 Kronieken 7:14: ‘…en Mijn volk waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt en zij Mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, en hun zonden vergeven en hun land genezen.’

En zeker, er zullen lezers zijn die zullen zeggen dat deze belofte uitsluitend voor Israel is. De geschiedenis laat echter duidelijk zien dat wanneer Gods volk, degenen die de Heere Jezus kennen en van harte liefhebben, zich verootmoedigen, en tot de Heere roepen om genade en om ontferming, Hij dan hoort en een herleving wil schenken.

Dit is mijn diepe verlangen voor dit herdenkingsjaar van de Reformatie.

Dirk van Genderen

39 Reacties

 1. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 mei 2017 om 11:25

  Beste Dirk,
  Wat een openhartige oproep: Dat alle christelijke kerken en gemeenten hun kerkdeuren, alle dagen van de week zullen openen voor verootmoedigings-bijeenkomsten.
  Dirk, mag ik daar nog aan toevoegen: In welke christelijke kerken of gemeente dan ook. Daar zou geen verschil meer in moeten zijn. Daarom wil ik mijn oproep over: De Oecumenische gedachte, nog meer bekrachtigen met:
  De Oecumenische gedachte is in mijn visie: De ENIGSTE manier om de ÉÉNHEID onder de christenen en het christendom in ons land te behouden en te laten groeien. Hub.

 2. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 mei 2017 om 14:56

  Sjalom Dirk en anderen,

  Als Messiasbelijdende Jood zegt de reformatie mij niet zoveel. Maar het was heel hard nodig dat er opnieuw een getuigenis werd afgegeven om de steeds verder afdwalende kerk met een ongekende progressie in heiligenverering terug te brengen naar de basis.

  Zijn de reformatorische kerken en alle daaruit ontsproten afsplitsingen ook niet bezig aan “mensverheerlijking”. Ook charismatische leiders dragen een of ander aureool om zich heen. Wie het niet met hen eens is of te kritische vragen gaat stellen of om opheldering vraagt wordt er keurig netjes uitgewerkt. Wat dat betreft is het kerkelijke systeem alleen maar toegankelijk voor gelijkgestemden. Wie de geschiedenis kent weet wat er in de afgelopen eeuwen heeft plaats gevonden binnen de kerken. Een schoonheidsprijs zal zij daar nooit voor krijgen.

  De Oecumenische beweging is het zoeken naar een compromis die ergens wringt in de kerkelijke stromingen. De heren reformatoren hadden geen kerkscheuring op het oog. Ook zij zochten én wezen duidelijk de misstanden aan. De inquisitie veroordeelde, de burgerlijke overheid moest het vonnis uitvoeren. Op deze manier bleef de kerk “schoon van bloedvergieten”. Achteraf zegt men over de inquisitie: we zouden u anders hebben gehandeld en geoordeeld. Sporadisch komt er een erkenning van de schuld door de kerken. Men voelt wel aan dat er iets niet goed zit en gaat daar gewoon omheen. De Oecumenische gedachte is “het smeermiddel” om in gesprek te komen. Dogma’s worden nog zwaarder verankerd. Men wil niet meer terug naar de bron, want dan moet men erkennen dat er fout op fout is gestapeld door de tijd heen.

  De reformatie kreeg weer toegang tot de Bijbel, het boek wat wij, als Joden, vrij mochten lezen en bestuderen. De Eeuwige erbarmde zich over de kerken om het Woord weer te doen spreken. Triest is het dat de inquisitie de Bijbel een verboden boek vond en dat nog maar kort het geen verboden boek meer is. Het is een uitdaging voor die groep die onkundig is van de Bijbel om een gids voor hen te zijn. De prijs voor een dwaling heeft verstrekkende gevolgen. Maar het kan nog!

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 mei 2017 om 16:42

  Dodenherdenking en Bevrijdingsdag:

  Vandaag vieren wij Bevrijdingsdag, de dag waarop wij vieren dat ons land bevrijd werd van 5 jaar lang bezetting en onderdrukking door het Duitse Nazi-regime. Op 4 mei met de Dodenherdenking herdachten wij hen die vielen en zo hun leven gaven om ons land te bevrijden van dit wrede regime.

  Zoals geallieerde soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven om ons land van het Nazi-regime te bevrijden, zo gaf de Heere Jezus Christus, Gods Zoon, ook voor jou en mij Zijn leven aan het Kruis van Golgotha om ook jou en mij te bevrijden van de macht van de zonde, dood en hel. Ja, de Grote Generaal is niet dood gebleven, maar Hij heeft de macht van de dood overwonnen door uit de dood op te staan, Halleluja! Een ieder die persoonlijk in Hem gelooft dat Hij ook jou en mij verlost heeft van de zonde, dood en hel, mag weten dat er voor hem of haar na de dood een nieuw en eeuwig leven in Gods Heerlijkheid zal zijn.

  Tijdens D-Day (Decision Day, beslissingsdag) op 6 juni 1944 landden geallieerden op de kusten van Normandië, V-day (Victory Day) was onze Bevrijdingsdag toen Duitse troepen in ons land capituleerden. Zo was D-Day het moment waarop Jezus Christus de dood overwon en daarmee de duivel heeft verslagen, zo zal V-Day zijn wanneer Hij terug zal komen op de wolken om een eind te maken aan alle oorlog, onrecht en geweld. Wat een heerlijke dag zal dat zijn, Maranatha!

 4. J.J. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 mei 2017 om 22:35

  Terug naar de bron, het Fundament, de gemeente van Jeshua, is gebouwd op de apostelen en profeten, waarvan Jeshua/Jezus de uiterste hoeksteen is. De gemeente van Jeshua is niét gebouwd op de kerkvaders, de reformatie en het oecumenisch denken. Deze laatste wekt de schijn van vrede en eenheid op, vrede en eenheid waar velen naar verlangen, het is slechts schijn… wees nuchter en waakzaam.
  Ik sluit me aan bij reactie 2, goed verwoord!
  Shalom!

 5. Jeanne Hollestein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 mei 2017 om 14:51

  We hebben de hele dodenherdenking gezien, maar absoluut geen “Onze Vader” gehoord!
  Door wie zou dat dan zijn uitgesproken?

 6. Dorus zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 mei 2017 om 15:04

  Het is mooi als alle kerken hun deuren zouden openen: maar wie is er dan om de mensen op te vangen? Dat zijn meestal vrijwilligers. Ook bij ons is elke donderdagmorgen het kerkgebouw geopend. Helaas komt er maar zelden iemand binnen, terwijl buiten een bord staat, een uitnodiging is en de koffie gratis is. Het lijkt wel of er totaal geen belangstelling meer is. We blijven bidden om volharding, maar het “kost” de vrijwilligers veel tijd en energie. Als er in een half jaar iemand komt die echte belangstelling heeft, zijn we dankbaar. Dus: blijf allemaal bidden dat wat soms gezaaid is, ook vrucht mag geven. Tot eer van Zijn Naam.

 7. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 mei 2017 om 20:08

  Jes. 26:9 Een heel bijzondere tekst. De eerste regel, is Israel, ja ook vandaag, waar ze alles van hun God verwachten. Het tweede gedeelte vermeldt aarde en wereld. Aarde is het Babylon uit Openbaring, dus vrijwel zeker Het herstelde Romeinse rijk en de wereld is gewoon alles buiten het Romeinse rijk, maar ook buiten Israel. Een wel heel bijzondere tekst, waar zoveel in drie regels word samengevat.
  Te weten het herstel van Israel, de vernietigng van ons Romeinse rijk en heel de overige wereld die Gods oordeel zien over dat werelddeel dat 2000 jaar Gods volk vertrapt en vermoord heeft en God Zijn lof geven.

 8. Thea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 mei 2017 om 20:24

  Het onze Vader is uitgesproken tijdens de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk voor de dodenherdenking.

 9. Alice zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 mei 2017 om 20:28

  Het Onze Vader was te horen tijdens de dienst in de Nieuwe Kerk voorafgaande aan de kranslegging op de Dam.

 10. Japke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 mei 2017 om 21:23

  Voor Jeanne: Het Onze Vader werd in de kerk door de aalmoezenier voorgelezen voorafgaand aan de kranslegging op de Dam

 11. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 mei 2017 om 22:16

  De bron en het fundament van mijn Christen-zijn is de Bijbel. En de oecumenische gedachte staat voor mij verwoord in de bijbel: Johannes Hoofdstuk 17:1 Jezus bidt voor zich zelf en in 17:11 bidt Hij:
  Opdat zij allen ÉÉN mogen zijn zoals Wij.
  Al 16 jaar lang ben ik de oecumenische gedachte, via een ingegeven boodschap, aan het verkondigen en ik krijg steeds meer “toevallige” bevestigen dat dit de enigste manier is om de éénheid onder de christenen en het christendom te behouden. Wij Christenen moeten ons christen-zijn, in ÉÉNHEID meer laten zien, horen en in Praktijk brengen buiten de kerkmuren in het open-veld, ook in de politiek. Hub

 12. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 mei 2017 om 23:45

  Hopend en gelovend horen wij bij de schapen van de Goede Herder. De Here Jezus Christus gaat Zijn schapen voor schreef B. de Roos, en leidt ze de goede kant uit. Ze horen Zijn stem en volgen Hem. Hun wordt dan ook eeuwig leven gegeven. En niemand kan hen uit de hand van de Vader rukken. (Joh. 10:27, 28 en 29).
  Jezus was het ook die (alleen) waardig was om de gesloten boekrol met zeven zegels,uit de rechterhand des Vaders aan te nemen.
  Daarin wordt de wereldgeschiedenis beschreven. Wij mogen er nu een blik in werpen, en mogen na 2000 jaar van genade ook verder blikken. Dat de zeven engelen elk een bazuin krijgen, om daar op te gaan blazen. (Openb. 5).
  Zo ontrollen de dingen zich, en gaan we zien hoe de gebeurtenissen plaats gaan vinden. De oordelen gaan komen, over de goddelozen, die hun knieen niet willen buigen. Ze gaan zich verbergen in de holen en rotsen der bergen.
  Laten wij gelovigen vooral volharden in onze gebeden,welke een liefelijke geur mogen verspreiden voor Gods aangezicht. Maar niet met eigen vuur en/of reukwerk daarin komen, wat God niet opgedragen heeft.

 13. Joop zegt:
  Geplaatst op zondag 7 mei 2017 om 8:48

  Als Luther, Calvijn, Zwingli, Huss, Tyndale etc zich hadden laten leiden door de zgn. oecumenische gedachte, dan was er nooit een reformatie geweest, en hadden we nog steeds geen / moeilijk toegang tot het Woord van God.

 14. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 7 mei 2017 om 9:06

  Op dit commentaar Dirk kan ik alleen maar Amen zeggen.

 15. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 7 mei 2017 om 11:35

  Sjalom Dirk en anderen,

  Niet de kerkdeuren maar de Bijbel moet worden opengedaan. Als buitenstaander kijk ik anders tegen het kerkelijke instituut met zijn ongelofelijke hoeveelheid van leringen, smaken en kleuren. De afdwaling in de voorgaande eeuwen heeft verwoestend gewerkt en een spoor van dood en verderf te weeg gebracht. Was men maar bij de leer gebleven die Yeshua ook trouw bleef dan zou de wereld en nu heel anders uit gezien hebben.
  Echter de mens wilde in het paradijs al autonoom zijn. En wat is er van terecht gekomen? Lees maar in de Bijbel en kijk maar om u heen, dan zie je genoeg wat niet in overeenstemming is met het woord.

  En toch biedt de Eeuwige een nieuwe kans, zoals ik al eerder heb opgemerkt de Bijbel werd weer toegankelijk. Hoe is men daar mee om gegaan? Een aantal RK geestelijken bedienden ineens de protestantse kerken. Zij waren echter niet neutraal en vanuit hun opleiding waren zij behept met de dwaling die zij voorheen hebben verkondigd. Het is pure genade dat zij radicaal zijn omgegaan en op hun gebrekkige wijze en met een vaste overtuiging brachten zijn het woord met de kennis van die tijd.

  Voortschrijdend inzicht is in de afgelopen eeuw meer gangbaar geworden. En ook daar moet men uiterst zorgvuldig mee omgaan. Je kan nu eenmaal niet een stukje uit de Bijbel knippen of er een eigentijdse vertaling op los laten. Zinvoller is om te onderzoeken en te leren hoe de cultuur en context in elkaar zit. Pas dan leer je begrijpen wat er geschreven staat. Dan leer je de Bijbel begrijpen en besef je welk een zeggingskracht daar nog steeds in zit.

  Natuurlijk zijn er moeilijk toegankelijke teksten maar raak daar niet van in spagaat als niet direct het licht daarop valt. Het staat er met een verborgen boodschap die je gewoon dwingen om de gehele context én de cultuur samen te voegen. Heus de Bijbel is niet zo moeilijk als het lijkt. De moeilijkheidsgraad zit in onszelf, de grote afstand die we hebben gecreëerd door van tevoren er en leerstelling aan te gaan verbinden.

 16. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 7 mei 2017 om 12:55

  Het gaat altijd beter wanneer de een de ander uitnemender acht dan zichzelf. Verootmoediging gaat vooraf aan eer. In de eerste plaats verootmoediging naar God toe, met een nederige dienende houding, vragend wat wilt U dat ik doen zal? maak mij een vat voor U.
  Het gaat er altijd om dat Zijn Naam hoog gehouden houden wordt. En Hij de eerste plaats inneemt; neem mij, breek mij en zend mij Heer. Dan zijn het, zoals een lied ook aangeeft het de drie lelien zo rein- geloof, hoop en liefde- die bloeien in’t harte dat nederig wil zijn.
  Vergetende wat achter ons ligt en ons uitstrekkende naar wat voor ons ligt.
  De vruchteloze wereld, en ook wij als kinderen Gods willen jagen naar het (hoogste) doel dat voor ons ligt. (Fil. 3:14).

 17. Ros zegt:
  Geplaatst op zondag 7 mei 2017 om 14:29

  Dirk, wat je zegt vind ik prachtig en ik sluit me er helemaal bij aan!

  Naar aanleiding van wat commentaren, hierbij de definitie van het woord ‘oecumene’.
  “Oecumene is afgeleid van het Griekse woord οἰκουμένη, oikoumenè dat wil zeggen “de bewoonde wereld”. Met deze term wordt gewoonlijk een groeien naar religieuze eenheid aangeduid, verwant met het irenisme…”

  Het lijkt me dat deze betekenis niets verkeerds bevat. De uitwerking ervan door verschillende denominaties in de kerk is misschien niet naar ieders genoegen (ook het mijne niet), maar de intentie te streven naar de eenheid die er geestelijk al is, kan niet verkeerd zijn. Elkaar nader komen, niet door de bijbelse waarheden te verdoezelen maar door elkaar te erkennen als broer en zus, is een goede zaak. En ook dat is een irenisch/vredelievend doel. Je kan dat ‘oecumenisch’ noemen want in het eerste begin werd dát ermee bedoeld: simpelweg een streven naar eenheid, vrede, omdat men wist dat verdeeldheid niet van God is.
  Met de aanname dat de kerkvaders zich niet door oecumenische gedachten hebben laten leiden, ben ik het dan ook oneens. Luther bijvoorbeeld wilde pertinent geen kerkscheuring. Dat de Roomse kerkafdeling hem verketterd heeft en zogenaamd uit de Kerk gezet, heeft hem veel verdriet gedaan want hij wist dat dat niet Gods bedoeling was. En het streven van de Roomse kerkafdeling om de eenheid te behouden, is op zich goed, al was de manier waarop vaak erg fout.

  Kortom: wij mensen zijn verdeeld, maar nietemin geestelijk één in Christus (Efeze 4:3-6) ons Hoofd. Het is verbazingwekkend dat we dat vergeten en vechten over leerstellingen. We zijn op die manier een slecht voorbeeld voor de wereld. Degene die we jaloers horen te maken, minachten ons én onze Heer.
  We kunnen voor onszelf de lat hoog leggen wat betreft het vinden van de juiste interpretaties, maar daarnaast proberen anderen te accepteren, met – in onze ogen! – foute meningen en al. Zoals Dirk zegt: alleen ons oprechte berouw, gebed om eenheid en om Jezus’ terugkomst zal genezing geven, niets anders. Alleen zijn komst zal echt de vrede en eenheid herstellen.

 18. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 7 mei 2017 om 15:38

  Hub Eussen:
  Er is een eenheid van christenen namelijk van alle wedergeboren mensen in Christus Jezus.
  Allen die Jezus Christus liefhebben en Hem toebehoren, die zijn Naam in waarheid aanroepen.
  Dit is een eenheid zichtbaar in de geestelijke wereld.
  In Johannes 17:20 staat Jezus: En ik bid niet alleen voor dezen (zijn discipelen), maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt. Het is een geestelijke eenheid.
  De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn één in doel en streven, namelijk het redden van de mens en de mensen toe te rusten om het evangelie te brengen.
  De Vader gaf zijn Zoon aan de wereld, de Zoon gaf zijn leven op Golgotha, de Heilige Geest rust mensen toe: Hand. 1:8 en Hand. 2: “Het Pinksterfeest” om de blijde boodschap te kunnen brengen aan de wereld, dat is die eenheid waar Jezus voor bad, de samenwerking van christenen onderling! Opdat de wereld zal geloven dat God Zijn Zoon heeft gezonden!

 19. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 8 mei 2017 om 0:02

  In deze wereld zijn 42000 denominaties van “ware kerken”!! Toch blijf ik zeggen, dat al deze zo verschillende denominaties, elk één en dezelfde Jezus Christus “hebben” of moet ik beter zeggen, dat deze ene Jezus Christus hen heeft!! Verder troost ik me met de gedachte dat van al die 42000 denominaties geen enkele de “ware kerk” of “Bruidsgemeente” is!! Ook zal ik geen enkele denominatie uitsluiten, wat velen helaas wel doen! De “Bruidsgemeente” of de “ene ware kerk” gaat dwars door ALLE denominaties heen!! Voor mij mag iedereen, die zich in een bepaalde kerk thuis voelt blijven bij zijn eigen wel of niet geliefde kerk!! De gedachte van één kerk heb ik allang losgelaten!! Als iemand mij wel eens naar mijn denominatie vraagt, is mijn antwoord steevast: Jezus Christus!! Een andere denominatie bestaat er voor mij niet! De kerk waar ik heenga is de kerk waar ik mij thuisvoel. Bovendien ben ik van mijn kerk geen “consument”, zodat ik “shoppen” onzin vind! Ik voel mij meer “leverancier”!! “Ik” ben de kerk, omdat zonder “mij” er geen kerk zou zijn! Mij enige opdracht staat in Handelingen 1: 8: “Getuigen” (!!!!!) van Hem, Die mij liefheeft!! Dat wil ik zijn en uitdragen in ELKE kerk van al die 42000 denominaties!! Dat is en blijft mijn “eenheid in Jezus Christus”!! Voor wat niet goed is bid ik, soms tot tranens toe, en wat ik dan zie gebeuren, is, dat de Heer Zelf opruimt, wat niet goed is!! Ik zeg altijd: “Ik ben nergens tegen, maar vertel iedereen wat ik geloof!! Dat is voor mij de enige opdracht van Hand. 1: 8!!

 20. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op maandag 8 mei 2017 om 10:29

  Niets op aarde kan worden vergeleken met de eenheid tussen Jezus en Zijn Vader, omdat die eenheid – en voor Jezus de koninklijke waardigheid – tot stand kwam in Jezus’ kruisdood op Golgotha.
  Te verschrikkelijk om over na te denken? Ja, dit gaat ons verstand te boven. Zo veel pijn, dat kunnen wij ons niet voorstellen.
  Die eenheid is voor ons mensen dan ook een verborgenheid, misschien tast ons geloof in deze duisternis en erkennen wij de Waarheid? De meeste mensen zijn verduisterd in hun verstand door de zonde die de aarde vervult.

  De macht die ons regeert, maakt goede sier met het kruisdood verhaal… er zijn ook mooie muziekprogramma’s aan gewijd. De wereld sticht over het algemeen eenheid met dwang, misleiding en voorschriften. Dat is niet leuk voor de mensen, dus komt daar propaganda bij. En religie. En koninklijke luister.
  Een televisieprogramma waarin wordt verwezen naar de Bijbel, dat vinden wij dan al heel wat.
  Niet dat wij ons uitstrekken naar de gerechtigheid, want met een zak chips op de bank is al het mooi genoeg.

  En dan zijn daar prominente geestelijken die de misleiding voltooien, met moeilijke woorden als ‘oecumene’. Het “Evangelie” in dienst van Satan.
  Zie toe dat niemand U verleide, sprak Jezus. Mattheüs 24:5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

 21. TVB zegt:
  Geplaatst op maandag 8 mei 2017 om 10:55

  De Bijbel roept toch ook duidelijk op tot afscheiding van valse leer? Ik denk, bijvoorbeeld, aan Romeinen 16: 17, 18. Dan doet het er toch wel degelijk toe bij wat voor kerk of beweging je je aansluit? Hoe kun je ook geestelijk gezond groeien waar geen gezonde leer wordt gepreekt? Het verenigen van alle aardse instituten die zich kerk of vergelijkbaar noemen, waarbij voorbij wordt gegaan aan verschillen in leer, aan het fundament dat de Heer Jezus in Zijn Woord geeft, zie ik eerder als een stukje mensgemaakte eenheid dan als eenheid in de Geest, door God gegeven. Ik kan me zeker voorstellen (en misschien is dat wel al te mild uitgedrukt) dat er een antichristelijke eenheidskerk mee aan het ontstaan is die, in eerste instantie?, vooral menselijke broederschap voorstaat, waar God buiten staat. Daar lijkt de mens, die zich toch vaak graag laat verleiden als God te willen zijn, uiteindelijk toch steeds weer ontvankelijk voor te zijn.
  En verder: herdenkingsjaren of -dagen? Elke dag ben ik dankbaar voor Zijn genade en is mijn gebed dat bij meer mensen de schellen van de ogen mogen vallen nu daar nog tijd voor is.
  T.a.v. C.S. Lewis ben ik overigens zeer terughoudend. Maar dat is ten dele wellicht ook een ander onderwerp.

 22. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 8 mei 2017 om 11:36

  Luther ging in tegen enkele dwalingen van de R.K. Kerk en werd daarom verketterd. We moeten echter onder ogen zien dat de R.K. Kerk niet is veranderd. Bijgeloof is er schering en inslag. Het aflatensysteem bestaat nog steeds. De paus is nog steeds onfeilbaar. Maria wordt nog steeds vereerd.
  Is de R.K. Kerk bereid al haar dwalingen te herroepen? Wie dat denkt of hoopt is naief. Lees ook maar Jeremia 51.
  Luther heeft een hoop goede dingen gedaan. Maar hij ging m.i. niet ver genoeg ging. Zo bestaat de kinderdoop (babybesprenkeling = onbijbels) nog steeds. De ware eenheid vinden we door het Woord te bestuderen. Het huidige ‘christendom’ wordt steeds meer “protestant no more” en “laten we vooral de eenheid zoeken”. Triest.

 23. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 8 mei 2017 om 11:42

  Beste Dirk, allereerst. Het onze Vader is uitgesproken in de dienst in de Nieuwe Kerk door de Hoofd Vloot predikant en het Koninklijk paar heeft dit van harte meegebeden. Verder bid ik zeer regelmatig, al jaren om de Geest van Verootmoediging. Wij waren destijds in de Domkerk, wat een diepe verootmoediging !!! maar dan zakt het weer weg en toch… Dit is de enige weg. De oorzaak van alle problemen (in ons land) komt door: Men leest de Bijbel niet meer, als we over Israël praten krijgen we een schouder ophalen terwijl we alleen zeggen wat er in de Bijbel staat. Men kent de profeten niet dus kan men niet zien dat de profetieën nu gaan uitkomen.
  Dus diepe verootmoediging en terug naar de Bijbel en niet achter schijnleringen aanlopen en dat geldt voor de hele gemeente van Christus, ongeacht de naam. 2 Kronieken 7 vers 14.

 24. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 8 mei 2017 om 12:59

  Bedankt Dirk. De Bijbel is het Woord van God. Als je het Woord leest of hoort is het zaad dat gezaaid wordt en zo wordt het Woord levend. Zonder het Woord is er geen Leven. Alles is geworden door het Woord. Daarom is de Here Jezus het Woord, want uit de Here Jezus komt al het Leven en wil je de Here Jezus op een troon zetten en God (Gods woord) gehoorzamen door de Heilige Geest (proberen). Je wil totaal afhankelijk zijn van God. Je weet: Hij is totaal Liefde, totaal betrouwbaar en heeft de toekomst in zijn hand. Heb je de heilige Geest totaal nodig, want je vlees denkt er totaal anders over. Ik kan het zelf wel, ik heb toch verstand (intelligentie) gekregen. Ik weet toch wat goed is. Ik weet toch wat liefde is. enz. Ik zie oecumenische gedachte daar liggen, wil je als een stukje lichaam totaal afhankelijk zijn van het Hoofd, want zonder Hoofd geen levend lichaam. Stel je elke dag afhankelijk van het Hoofd op en vraag elke dag weer om de Heilige Geest en dat je eigen vlees sterft, want zelf kun je het niet maar met God meer dan overwinnaar.

 25. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 8 mei 2017 om 13:47

  In diverse reacties lees ik verschillende uitleg over de Oecumenische gedachte, waarvan de uitleg van Lies in reactie No.18 mij nog het meeste aanspreekt: Dit is een éénheid, zichtbaar in de Geestelijke wereld.
  Mijn ingegeven boodschap is meer gericht op de Praktijk-uitvoering van de Oecumenische gedachte buiten de kerkmuren in het open-veld:
  Laten wij christenen, ons christen zijn, in éénheid hier: meer laten zien, horen en missionairen, vooral in de politiek want daar worden de moralistische en ethische wetten bepaald.
  De éénheid in de geestelijke wereld vind ik vanzelfsprekend, want wij hebben allemaal hetzelfde leerboek: de bijbel, Jezus geboden, lessen (b.v. de bergrede), vergelijkingen enz. Hub

 26. Mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 8 mei 2017 om 13:48

  Ben het helemaal met Ernst (19) eens. Het Lichaam van Christus Jezus bestaat uit alle oprechte gelovigen. Ze zitten in de wereld alom, maar zijn er niet…VAN!
  En de Hogepriester bidt en pleit voor ze voor de Troon van de Vader. Onophoudelijk.
  En dat is ons zeker weten, dat het niet het werk van ons mensen is die het Lichaam bij elkaar houdt, maar dat het Christus Jezus de Gekruisigde en wat veel meer is de Opgestane Heer Zelf is Die er voor zorgt dat Zijn Lichaam/Bruid zonder vlek of rimpel voor Hem komt te staan.
  Dat geeft Ware Rust in het hart.

 27. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 8 mei 2017 om 19:32

  Dirk. Wat betreft de oecumene ben ik het geheel volmondig eens met Lies (18) en TVB (21). Het gaat inderdaad om geestelijke eenheid. Er kan géén eensgezindheid zijn met de RK kerk en met de kerken waar het woord van God niet zuiver gepredikt wordt. We moeten gewezen worden op de 2 wegen. De ene ten leven en de andere ten dode. Daar ontbreekt het tegenwoordig in heel veel kerken aan.

 28. Marian zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 mei 2017 om 0:42

  Opmerking betreffende re. 23. Bedoeld wordt, vermoed ik: De twee wegen nl. “De Brede (ten dode) en de Smalle Weg”. Mattheüs 7:13-14. Ik heb hiervan nog een poster liggen. In onze eeuw nog heel actueel.

 29. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 mei 2017 om 14:48

  Marian,
  Mogelijk bedoelde (re.23) Lenie Sneek dat mensen niet meer kennis van Gods woord de Bijbel hebben, en/of die niet meer gaan raadplegen.
  Dan weten ze ook niet meer dat God met hen wil gaan als (volk van God) hun schuld blijft dan ook op hen. Het volk wordt dus niet hersteld, kortom ze krijgen geen geopende hemel.
  Want: Zij moeten dan eerst aan Gods voorwaarden voldoen: 1. Bidden en Zijn aangezicht zoeken, 2. zich verootmoedigen en zich bekeren van hun boze wegen. (2 Kronieken 7:14).

 30. Simon zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 mei 2017 om 21:08

  Naast mijn bijbeltje ligt een boekje genaamd de ‘De brede weg en de smalle weg’ van Bunjan, beide geschreven voor mijn tijd, beiden nog steeds zeer actueel

 31. Rinske zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 mei 2017 om 21:21

  Misschien moet onze verootmoediging nog veel verder gaan dan alles wat hier genoemd is. Misschien moeten we ons verootmoedigen over alle ceremonies die we aangepast hebben in onze christelijke kerken en gemeenschappen. Als we hadden begrepen dat God een plan had met Israël en heel bijzonder met dit volk om ging en zal gaan, dan zouden we begrepen hebben dat er voor ons, heidenen uit de volkeren ‘geestelijke zegeningen; Efeze 1: 3 zijn overgebleven. Dan zouden we begrepen hebben dat er een andere bedeling gestart was, nadat Israël het Heil, dit is Christus, voor de zoveelste keer had afgewezen in Handelingen 28. Dan hadden we begrepen dat dit Heil, Christus, nu zonder tussenkomst van paus of wie en wat dan ook maar, naar ons toe is gekomen. Dan hadden we begrepen dat wij niet uit wat voor werk, doop o.i.d. bij het Lichaam van Christus horen, maar alleen door geloof, het eenvoudig vertrouwen op Christus. Dit is waar ik mij regelmatig voor verootmoedig. Maar ik weet dat God niet laat varen wat Zijn Hand is begonnen.

 32. Marian zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 mei 2017 om 1:13

  Re.23 / re. 29 Het is inderdaad zo dat veel kennis ontbreekt, vooral bij katholieke christenen. Hoe het met protestantse christenen is, weet ik niet precies. Maar naar mijn mening is het geloof in onze tijd bij velen ook al verminderd en soms ook bij protestanten.

  Verder kan ik me in mijn hele leven, niet herinneren, behalve op de televisie, dat men in het openbaar ging prediken. Dat zag ik vroeger wel op televisie gebeuren.

 33. pietronella zegt:
  Geplaatst op maandag 15 mei 2017 om 22:23

  Beste Dirk,
  Bedankt voor je stuk. Ik heb het op mijn facebook gezet, zodat meer mensen het lezen kunnen.

 34. J.J. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 mei 2017 om 8:42

  Handelingen 5:29, men moet Jahweh, de Heere God meer gehoorzaam zijn dan aan de mensen, er is zoveel dwaalleer, valse leer en bijgeloof, helaas wordt er meer naar de mensen geluisterd.
  Shalom

 35. Jan Smelt zegt:
  Geplaatst op zondag 21 mei 2017 om 12:58

  Een verjaardag is doorgaans een dag van vreugde. Het bovenstaande artikel heeft echter meer weg van een grafrede: weinig vreugde en veel neerslachtigheid. Dit wordt nog eens bevestigd door de 2-de commentator onder het stuk, die zich tooit met de naam ‘Troost mijn Volk’. De reformatie zegt hem niet zoveel en om een steeds verder afdwalende kerk ligt hij niet wakker. De kerk heeft volgens hem niet de schoonheidsprijs verdient en hij schampert over ‘de heren reformatoren’. Het enige dat blijkbaar telt, is dat ‘wij Joden’ de Thora kunnen bestuderen.
  De grootste tegenstanders van Paulus tijdens zijn zendingsreizen waren de Joden. Ook nu zijn de Joden nog steeds de grootste vijanden van het christendom: alleen doen ze zich voor als vrienden, bijvoorbeeld door zich Messiaans te noemen, zoals de bovengenoemde meneer. Zijn woorden zijn vroom, maar zijn gedrag is egoïstisch. ‘Aan de vruchten kent men de boom’, heeft Jezus ons geleerd. Waarom hechten we zoveel waarde aan loze woorden?
  We krimpen al in elkaar, als een Jood ons boos aankijkt. Dirk verontschuldigt zich in zijn artikel al van tevoren over Luthers houding t.o.v. de Joden. In Luthers dagen heerste er een vechtersmentaliteit; nu heerst er een mietjes-mentaliteit.
  “Troost Mijn Volk” moppert ook nog wat over de inquisitie. Een verwante organisatie was die van de Jezuïeten. Ignatius van Loyola was de oprichter. Hij kwam uit een familie van z.g. Marrano’s. Dit waren Joden die waren overgegaan tot het christendom. De naam Jezuïeten betekent ‘orde van Jezus’. Zullen we de Messiaanse Joden dan maar betitelen als ‘de orde van Yeshua’? De naam zegt niks. Aan de vruchten kennen we de boom!

 36. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 21 mei 2017 om 19:23

  Sjalom Dirk, mag ik nog een reactie plaatsen.

  Onze Joodse apostel Paulus legt vanuit de Thora aan aan de Joodse mispoche. Met alle overtuigingskracht verkondigt Paulus aan zijn eigen volksgenoten het Evangelie. Als een briljante leerling van Gamaliël botst zijn uitleg met de leer van de Sadduceeën in Jeruzalem. Net als Yeshua gaat hij voor in de synagoge in de diaspora. En wat Paulus ook motiveert, hij wordt, nadat er feedback uit Jeruzalem komt uit de synagoge verwijderd. Een buitenstaander beseft niet hoe zwaar die strijd is die Paulus moet ondergaan. Is Paulus ineens werkeloos geworden en is zijn missie voorbij? Nee, want ook door de ijverige inzet van de Joodse Paulus is het evangelie ook in deze tijd actueel gebleven.

  De uitspraak van Luther heeft als gevolg gehad dat velen van mijn volksgenoten zijn omgekomen. Nota bene uit de mond van een man die de dwalingen aan de kaak stelde. Wij Joden moesten ons bij de rk kerk voegen om in leven te blijven. Zij die weigerden werden levend verbrand. Wat en “vechtersmentaliteit” van de kerken die afgedwongen bekeringen! Ironisch genoeg zien we gelukkig oude Hebreeuwse gebruiken onder “de gedwongen Joods bekeerlingen” die spottend varkens worden genoemd in het Portugees.

  Dat was de drijfveer van de kerk en waarom kwam er zoveel haat op ons af? Wat was de drijfveer van Luther, die door zijn onbedachte uitspraak er aan bij heeft gedragen dat er 6 miljoen volksgenoten van mij zijn omgekomen. Was er in de dagen ná Luther niet een “mietjes-mentaliteit” om het belastende document kon vernietigen?
  In onze gebeden staat: laat mij stil zijn over mijn vijanden.

  Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

  Overal waar de Joden “welkom waren” groeide de economie van dat land, waarin de kerk een grote rol had in de samenleving. De kerk gedroeg zich als Laban: het bestelen van Jacob en het hem overal de schuld van geven. Hier vertoont de steler het zielige gedrag, die er niet voor wil werken.

  Het zijn de woorden van Eeuwige: Troost Mijn Volk, ook die diepgang legt Paulus aan de heidenen uit.

 37. knowtoomuch zegt:
  Geplaatst op zondag 21 mei 2017 om 23:41

  “Net als Yeshua gaat hij voor in de synagoge in de diaspora.”

  Ik dacht dat die “diaspora” pas na de verwoesting van de tweede Tempel was begonnen, dus rond het jaar 72 na Christus …ehhh … na Yeshua, maar goed.

 38. Jan Smelt zegt:
  Geplaatst op maandag 22 mei 2017 om 11:05

  ‘Von den Juden und ihren Lügen’ zo heet het gewraakte boekje van Luther, waarnaar Dirk waarschijnlijk verwijst. Dit heeft hij op het einde van zijn leven geschreven. Er staan krasse uitspraken in; maar dat was toen normaal. Dergelijke uitspraken deed hij ook over de paus.
  De titel van het boekje vind ik nog steeds goed gekozen. Het legt een verband tussen de woorden ‘Jood’ en ‘leugen’. De bijdrage onder nummer 36 van ene “Troost Mijn Volk” is een voorbeeld van de vele leugens die door joden verteld worden:
  * “De Joodse apostel Paulus”: In Gal. 1, vs. 16 vertelt Paulus dat hij na zijn roeping bij Damascus ‘geen ogenblik ten rade is gegaan bij vlees en bloed’. Slechts 3 jaar nadien was hij in Jeruzalem en sprak daar enkel Petrus en Jacobus. Paulus is diverse keren aan de dood ontsnapt; de laatste keer moest hij door de Romeinse centurio Lysias uit de handen van de Joden worden gered (Hand. 22, vs. 23).
  * De leer van Paulus botste niet met die van de Sadduceeën omdat hij een brilliante leerling van Gamaliël was, maar omdat hij op zijn weg naar Damascus door Jezus zelf geroepen was om het evangelie aan de heidenen te verkondigen.
  * “Net als Yeshua gaat hij voor in de synagoge in de diaspora”. Het is mij niet bekend dat Jezus ooit in de diaspora is geweest; laat staan dat Hij in een synagoge heeft voorgegaan.
  * Het woord “drijfveer” is typerend voor het jodendom. Hier wordt het gebezigd in verband met de kerk en Luther. Het jodendom meet zich een zekere alwetendheid aan. Men denkt dat men de drijfveren van een mens kan peilen, terwijl de bijbel zegt dat alleen God weet, wat er in het hart van een mens omgaat. Hij ‘kent de harten en proeft de nieren’.
  Als we mensen als deze “Troost Mijn Volk” met wat meer gezond verstand zouden bejegenen, dan zou het stukken beter gaan met de kerk.

 39. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 22 mei 2017 om 16:31

  Als ik ook nog een (3e) reactie mag plaatsen.

  “Troost Mijn Volk” zegt over “de kerk” dat het zich gedroeg als Laban. Ik maak groot bezwaar tegen het gebruik van het woord / begrip “de kerk”. Ik bedoel dit: ik ben als Christen onderdeel van “de kerk”. “Troost Mijn Volk” misbruikt m.i. het woord “de kerk”, hoewel hij/zij (?) een paar zinnen eerder spreekt over de rk kerk.
  Je kunt niet “de kerk” = de kinderen Gods, overal de schuld van geven. Luther gaf “de Joden” de schuld en wenste hen onheil toe. Luther was hier fout. Luther heeft uitlatingen gedaan die hij nooit had mogen doen.
  Laten wij niet dezelfde fout maken als Luther: wees voorzichtig met het gebruik van woorden als “de kerk” en “de Joden”.
  Wat Jacob betreft: zijn naam betekent zoiets als bedrieger. Alleen zijn oom Laban was hierin nog een paar maatjes erger. Van je familie moest Jacob het maar hebben… Natuurlijk, Ezau minachtte zijn eerstgeboorterecht, en later zou Jacob een nieuwe naam krijgen…Israel!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden