Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De zegen van de hemelvaart van de Heere Jezus (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 mei 2017, 11:51 door Dirk A A

De hemel ging – menselijkerwijze gesproken – open op Hemelvaartsdag. De Heere Jezus ging de hemel binnen. Met Zijn bloed ging Hij het heiligdom binnen, waardoor Hij een eeuwige verlossing teweeg heeft gebracht, zegt Hebreeën 9:12.
Hij kreeg een ereplaats, op de troon, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. En allen die Hem kennen, mogen in de Geest ook al daar zijn. God heeft ons met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus (Efeze 2:6). Voor Gods aangezicht, in Zijn tegenwoordigheid. Wat een geestelijke rijkdom, wat een voorrecht.

De Heere Jezus ging naar de hemel om de Trooster, de Heilige Geest, te zenden, om ons in alle waarheid te leiden. Om te weten wat het betekent dat de Heere Jezus nu in de hemel is, moeten we de betekenis van woord hemel nagaan. Je komt allerlei benamingen tegen, in de verschillende vertalingen, zoals lucht, hemelse gewesten, hemel en derde hemel.
In Efeze 6:12, waar we in de HSV de uitdrukking ‘in de hemelse gewesten’ lezen, staat in de grondtekst: ‘en tois epouraniois.’ Dat heeft de betekenis: ‘het zich bevinden in de hemelse gewesten’.

Als de Bijbel in 2 Korinthe 12:2 over een derde hemel spreekt, betekent dit dat er ook een eerste en een tweede hemel is. De luchtlaag om de aarde, tot de dampkring, is de eerste hemel. Denk aan wat we lezen over de schepping: ‘God schiep de hemel en de aarde’ (Genesis 1:1).
Het woord hemel staat in de meervoudsvorm: een eerste en een tweede hemel. De sterrenhemel is de tweede hemel. God zei tegen Abraham dat Hij zijn nageslacht zo talrijk zou maken als de sterren aan de hemel (Genesis 26:4).

De hemelse gewesten
Waar bevinden zich de hemelse gewesten? Daarbij moeten we denken aan de tweede en aan de derde hemel, omdat ‘de hemelse gewesten’ ook de betekenis heeft: ‘zich bevinden in/boven de hemelse dingen’. De eerste plek boven een plaats waar je hemelse dingen tegenkomt, is de tweede hemel (de sterrenhemel) en verder ook de derde hemel.

In Efeze 1:3 lezen we: ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus…’
En vers 20: ‘…die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten.’
Efeze 2:6: ‘…en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.’

In deze drie geciteerde verzen gaat het over de derde hemel, de plaats waar God woont en troont.

Geestelijke strijd
In Efeze 3:10 gaat het duidelijk over de tweede hemel, de sterrenhemel, waar gesproken wordt over overheden en machten in de hemelse gewesten: ‘…opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden.’
Hier worden de boze geestelijke machten of machthebbers bedoeld, die vanuit de hemelsferen hun boze invloed willen uitoefenen op de aarde.

Ook in Efeze 6:12 gaat het over de tweede hemel: ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’

De satan en zijn overheden en machten kunnen sinds hun opstand tegen God niet meer in de derde hemel komen, maar ze zijn wel actief op de aarde en in de eerste en in de tweede hemel.
Jesaja 14:12 en 15 zeggen hierover: ‘Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad. (…) U bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil.’

Openbaring 12:7 spreekt over een oorlog tussen Michael en zijn engelen tegen de draak en zijn engelen. Dit vond plaats na de opstand van de satan tegen God. ‘Maar zij (de draak, de satan en zijn engelen; dvg) waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden,’ zegt vers 8. Hier wordt met de woorden ‘de hemel’ de ‘derde hemel’, de woonplaats van God, bedoeld.

Uit Job 1: … blijkt dat de satan na zijn opstand tegen God nog wel toegang heeft tot in de eerste en de tweede hemel: ‘Het gebeurde op een dag, dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam’ (vers 6 en Job 2:1).
Uit de derde hemel was hij verbannen, dus moet deze ontmoeting plaats hebben gehad in de tweede hemel.

De gelovigen zijn al gezet in de derde hemel
En de gelovigen dan? Efeze 1:3 zegt: ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.’
Hoewel ons lichaam zich nog op deze aarde bevindt, zijn we in geloof geestelijk al verbonden met Christus in de (derde) hemel, omdat dat de plaats is waar Hij is: ‘…en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus’ (Efeze 2:6). Wat een voorrecht, wat een rijkdom, omdat we al deelhebben aan alle geestelijke zegen die Christus verworven heeft.

We zijn door God opgewekt en door Hem gezet in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Dit is gebeurd, ook al leven we nog op aarde. Wat een genade!
Wij denken: ‘Christus is in de hemel en wij zijn nog op aarde.’ Toch is dat maar ten dele waar. Wij zijn nog op aarde, jazeker, maar we zijn ook al in de hemel. Dat mag ons rust geven, vrede, volkomen vrede, in een wereld in crisis.

Ingaan in de troonzaal
Denk eens aan Hebreeën 10:19 en 22: ‘Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus (…) laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.’

Ingaan in het heiligdom is ingaan in de troonzaal van God, de hemel (de derde hemel). Daar mogen we nu al binnengaan, niet pas na dit leven.

In Kolossenzen 3 klinkt het: ‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God’ (Kolossenzen 3:1-3).
Als we Christus kennen, is ons leven – nu al! – met Christus verborgen in God, in de hemel.

Ons burgerschap, onze wandel is in de hemelse gewesten (Filippenzen 3:20). Op aarde zijn we burgers in het land waar we wonen, maar door het geloof in de Heere Jezus, door ons zijn in Hem, maken we nu al deel uit van het Rijk, het Koninkrijk van God. We zijn daarheen onderweg, als pelgrims, maar we maken er al deel van uit, we horen er al bij.

Hij heeft ons met Hem levend gemaakt’ (Efeze 2:1), ‘ons met Hem opgewekt en met Hem gezet in de hemelse gewesten in Christus’ (Efeze 2:6). Ons Hoofd, de Heere Jezus als Hoofd van Zijn gemeente, is opgenomen, opgevaren naar de hemel. Toen al zette Hij de zijnen in de hemel.
Aan het einde van ons leven wordt dat volkomen werkelijkheid, tenzij wij de wederkomst van de Heere Jezus meemaken. Dan zullen we zonder te sterven voor altijd met de Heere Jezus zijn. Er is toch niets heerlijkers te bedenken dan dat!

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. Mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 mei 2017 om 13:27

  Amen.
  Inderdaad: iets heerlijkers is er niet te bedenken.

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 mei 2017 om 20:11

  Beste Dirk,
  Het artikel bestaat uit minstens zes paragrafen, die onderling gemeenschappelijk hebben het deel krijgen aan de gemeenschap met God.
  Het artikel is ook een betoog. Je stelt dat ‘wij’ (wie?) al deel uitmaken van het koninkrijk van God. Dit is eigenlijk de boodschap: ‘wij’ horen er al bij.
  Zoals je weet heb ik in deze rubriek enkele jaren over deze dingen geschreven, in het midden van een conflict. Als een wachter op de muren maak ik bezwaar tegen de misleiding.
  Wie zijn de mensen die je aanspreekt met ‘wij’, ons? En dit is mijn bezwaar tegen het artikel. Het is niet waar wat er staat. Iets wat niet waar is, is leugen en bedrog. De mensen zijn betoverd. Omdat Dirk hen zalig verklaart, is het ja en amen en gaan wij over tot de wanorde van de dag.
  Zou het artikel Waarheid zijn (dus wij allemaal inderdaad “ingegaan” door de enge poort) dan… was er kracht! Kracht om kinderen op te voeden, zodat zij zich ontwikkelen in de Heer. Dan was er de bloei van een levende gemeenschap.

 3. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 mei 2017 om 21:04

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Peter,

  Je zegt dat het artikel alleen waarheid is voor degenen die zijn ingegaan door de enge poort. Als je goed hebt gelezen, heb je gezien dat ik al in de vijfde zin schrijf: ‘En allen die Hem kennen, mogen in de Geest ook al daar zijn.’ Hen spreek ik aan, degenen die de Heere Jezus kennen. En je kunt Hem alleen maar kennen wanneer je door de enge poort bent ingegaan. Het zijn degenen die wederom geboren zijn en tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. Pas dan leer je Hem kennen.
  Ik ben het dus niet me je eens dat er sprake is van misleiding, leugen en bedrog. Ik spreek alleen degenen zalig die hun vertrouwen op de Heere Jezus hebben gesteld. Alle anderen worden opgeroepen tot bekering en geloof.

 4. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 mei 2017 om 22:42

  Beste Dirk.

  Ik ben meer van de eenvoud. Bij mij is de behoefde niet, om zo uitgebreid in de bijbel, in de teksten te gaan verdiepen.
  U die zoveel bijbelkennis heeft, en voor mij als leraar fungeert.
  Begrijpen doe ik het wel, alleen wat ik bemerk is dat je vaak weer in discussies belandt, die de eenheid niet bevorderen.
  Je krijgt dan zoveel reacties met leerstellingen en tegenstellingen.
  Velen, net zoals ik, die wedergeboren christenen zijn. Wij weten dat het goed komt. Er zal straks een plek voor ons in de hemel zijn.
  Het probleem is dat je zoveel bijbelgeleerden hebt, die reageren met hun eigen visie over de leer en leerstellingen, geïnspireerd vanuit bijbel.
  O wee als u een fout maakt, of een andere visie heeft. Geïnterpreteerd vanuit de bijbel. Dan zijn de reacties niet mals.
  Moeten wij elkaar in waarde laten, lijkt mij wel.
  Moet het begrijpelijk zijn. Kijk naar de Here Jezus. De Here bracht het eenvoudig, en toch begrepen ze het vaak niet. Zij bezaten niet de heilige geest.
  U, Dirk,… legt geen valse leer aan ons op. Maar wordt gedragen door de Here.
  Wij zijn toch allemaal geen leraars. Het lijkt mij, of er velen zijn tegenwoordig, die dit talent bezitten. Of zoekende zijn, om een ander, zoals u. Telkenmale het schrijven, van u te weerleggen.
  Wel mis ik de eenvoud tegenwoordig. De uitleg over een bijbelgedeelte.

  Vr gr rene postma.

 5. Anny Venmans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 mei 2017 om 17:12

  Bedankt Dirk voor deze duidelijke uiteenzetting over de drie hemelen.

 6. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 mei 2017 om 20:51

  Beste Dirk,
  Ik was net bezig een reactie te schrijven op jouw commentaar. Maar toen ik de reactie van Rene Postma las No.4, ben ik meteen gestopt, want hij (of zij?) verwoordt precies mijn reactie die ik wilde schrijven.
  Net als Rene ben ik ook meer van de eenvoud van de bijbel-verhalen. En de Oecumenische Gedachte is eenvoudig uit te leggen en te begrijpen, door de bijbel niet naar de letter te lezen maar naar de Geest van de bijbel te leven door:
  Breng de 10 geboden; Jezus belangrijkste gebod; heb uw naaste lief als uzelf; de Bergrede; de vergelijkingen enz. in ÉÉNHEID, daadwerkelijk in praktijk, buiten de kerkmuren en laat in het “Open-Veld” zien en horen dat wij allen Christenen zijn.
  Dit is in mijn visie de nieuwe reformatie-gedachte voor alle Christelijke kerken. Hub.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 mei 2017 om 21:38

  Ik vind het altijd weer jammer, dat veel christenen alleen bezig zijn over de vraag of ze wel “gered” zijn! Anderen zijn zeker van hun redding – wat terecht is – maar doen er verder niets mee. Ik haal dan altijd het voorbeeld van de Israëlieten aan. Het hele volk, dat door de Rode zee trok was met die doortocht (door het water) GERED. Zo staat ook voor ons “de REDDING” aan het begin! Na onze redding komt de tocht door de woestijn, waarbij iedereen een “doel” voor ogen had: “het Beloofde Land”. Na 20 jaar stonden ze voor de grens van het”Beloofde Land”. Dan blijkt, dat slechts twee (Jozua en Kaleb) zoveel vertrouwen in God hadden geleerd, dat zij ook in de verovering van dat land geloofden! Het volk had dus in die 20 jaar geen “vertrouwen” geleerd. Hierop veroordeelde God het hele volk en laat God het hele volk in de volgende 20 jaar, omkomen in de woestijn, ondanks dat ze gered waren. Hun kinderen mochten vervolgens wel, onder de leiding van Jozua, het “Beloofde Land” veroveren en betreden.
  Welk “doel” hebben nu de christenen voor ogen? Was Jezus’ boodschap niet: “Het Koninkrijk van God” is nabij gekomen”? Wat voor het volk het “Beloofde Land” is voor ons “Gods Koninkrijk”. Dat het Koninkrijk ons “doel” is, bevestigt Jezus Zelf in Openbaring 1, verzen 5 en 6.
  “​Jezus​ ​Christus, de getrouwe getuige, de ​eerstgeborene​ der doden en de overste van de koningen der aarde.
  Hem, die ons liefheeft en ons uit onze ​zonden​ verlost heeft door zijn bloed – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot ​priesters​ voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! ​Amen.”
  In dit leven heeft Jezus “iets” van ons gemaakt!! Zoals de Israëlieten het “Beloofde Land” gingen veroveren, mogen wij onder de leiding van Jezus (Yeshua) Gods Koninkrijk op aarde veroveren!! Nu staan we nog in de “strijd”, niet tegen vlees en bloed, en we mogen er aan werken, dat Jezus spoedig de troon van David in Zion (Gods troon op aarde) zal bestijgen!

 8. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 mei 2017 om 22:22

  “Wij willen dat Jezus wordt verhoogd, en dat Hij gezien wordt in ons land!”

  Hier dacht ik aan toen ik gisteravond een videofilmpje ontdekte van Koptische christenen die ca. 10 minuten lang uitriepen: “Yeshua! (Jezus!) Yeshua! Yeshua!” Het was heel bijzonder en er was veel blijheid te zien.

  Hoe zou het zijn met deze christenen die inmiddels al aanslag na aanslag te verwerken hebbengehad? Zoals gisteren of eergisteren. Het houdt niet op met aanslagen. Ouders en grootouders, ook al hier in Nederland, maken zich ongerust als hun kind naar een of ander muziek-event of voetbalevent gaat. Beter zou zijn hun kinderen, zeker op minderjarige leeftijd, niet te laten gaan of zelf wel meegaan met hun kind/kinderen.

  En dan te bedenken dat in ons dorp het zwaartepunt niet ligt bij Pinksteren, maar bij de kermis. Met andere woorden: Hier zegt men niet: ‘Pinksterweekend’, maar: “kermisweekend”. Er is geen enkel gevoel meer voor het brengen van eer aan God op de zondag, een enkele uitzondering daargelaten.

 9. Elena zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 mei 2017 om 23:16

  De filosofieën van de mensen zijn een struikelblok. De apostel Paulus was een standvastig getuige van Jezus Christus vanwege een wonderbaarlijke ervaring met de Heiland die zijn leven veranderde. Paulus’ unieke achtergrond bereidde hem voor op de omgang met mensen uit allerlei culturen. Hij hield van de openhartige eenvoud van de Thessalonicenzen en de zachtaardige sympathie van de Filippenzen. Aanvankelijk vond hij het moeilijker om met de intellectuele, wereldwijze Grieken op te schieten. Op de Areopagus in Athene probeerde hij een filosofische benadering en werd afgewezen. Aan de Korinthiërs besloot hij eenvoudigweg de leer van de gekruisigde Christus te onderwijzen. Om in de woorden van Paulus zelf te spreken: ‘En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods’ (1 Korinthe 2:4-5).

  We weten dat de Grote Afval mede plaatsvond doordat de filosofieën van de mensen boven de fundamentele, essentiële leer van Christus werden verheven. In plaats dat de eenvoudige boodschap van de Heiland werd verkondigd, werden veel duidelijke, kostbare waarheden veranderd of raakten verloren. In feite nam het christendom bepaalde Griekse filosofische tradities over om de geloofsovertuiging van het volk met de bestaande cultuur in overeenstemming te brengen. De historicus Will Durant (The Story of Civilization, deel 3, Caesar and Christ – 1944, 595)schreef: ‘Het christendom heeft het heidendom niet vernietigd; het heeft het overgenomen. De tanende Griekse cultuur kreeg er een nieuw leven door’. In het verleden, en ook nu, wijzen sommige mensen het evangelie van Jezus Christus af, omdat het naar hun mening niet genoeg intellectueel ontwikkeld is.

 10. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 mei 2017 om 23:18

  Wanneer, o wanneer krijgt de Here Jezus zijn “ereplaats” weer terug in de 70e jaarweek uit Daniël?
  Of heeft “broeder” Scofield toch de overwinning behaald?

 11. Avda zegt:
  Geplaatst op zondag 28 mei 2017 om 7:35

  Dank u , Dirk voor uw overdachte uitleg steeds… ik wou even vertellen dat ik bij reaktie 2 en 4 dacht aan 1 Johannes 2:27 = ” … en gij hebt niet van node dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem gelijk zij u geleerd heeft”. Voor ieder van ons geldt: blijft in Hem! Dan zullen we het verstaan!

 12. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 28 mei 2017 om 12:14

  Beste Dirk, wat mooi dat je een poging hebt gewaagd ‘vast voedsel’ te brengen. Uit verschillende reacties blijkt ook wel dat het hier om vast voedsel gaat! Men vindt het te moeilijk. Vergelijk een baby als hij/zij voor het eerst een vast hapje moet eten, wordt veelal ook uitgespuugd. Verstaat gij wat gij leest?

  Echter m.b.t. de uitleg van de verschillende hemelen ga je hier en daar nogal scheef en trek je best wel wat voorbarige conclusies. Eén voorbeeld zal ik geven; je stelt dat de ontmoeting tussen de godenzonen en God uit Job 1, plaats heeft moeten vinden in de 2de hemel. En dit concludeer je dan op basis van Op. 12:7. Is dit laatste geen toekomstige profetie? En zal God werkelijk zijn ‘woonplaats’ verlaten, voor een ontmoeting elders met de boze machten?

  Hoe dan ook, laten we voortgaan tot volle wasdom en vergetend wat achter ons ligt, ons uitstrekken naar wat voor ons is en jagen naar hét doel: de prijs van de roeping van God, die van BOVEN is, IN Christus Jezus (Fil. 3:14).

 13. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 28 mei 2017 om 15:14

  Dirk je hebt een juist antwoord gegeven aan Rene en daardoor ook aan nr.6 Hub Eussen. En nu. We moeten oecumenisch zijn en de Bijbel niet letterlijk te lezen maar geestelijk te leven volgens Hub. Maar dat betekent toch dat niet door de wet rechtvaardiging is maar door de vervulde wet in Christus de rechtvaardiging is en de genade? We hebben geen eeuwig leven door de wet te houden maar door het verzoenend sterven en de Opstanding van onze Heer Jezus Christus en door niets en niemand anders! Laten wij daarom ook maar de Bijbel letterlijk nemen als het Woord van God want de Bijbel is een brief aan iedereen die Zijn Woord serieus wil nemen door zijn/haar leven aan Hem toe te vertrouwen. Daarbij wijs ik, ook voor mijzelf naar Galaten 5:22 de vrucht van de Geest en dat zijn er 9 stuks. En dan dat woordje oecumenisch! Wat is door dit woordje al veel gehorizontaliseerd en afgevlakt van wat de Here duidelijk heeft gesproken. Dat is echt niet ten goede geweest voor het Evangelie van Jezus Christus.

  Het is mogelijk dat ik het schrijven van Hub verkeerd heb begrepen.

 14. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 29 mei 2017 om 9:46

  In de reacties wordt vaak het woord ‘oecumenisch’ genoemd. Ik krijg daar kippenvel van! Voor mij betekent ‘oecumenisch’ niets anders dan dat de zgn. protestante kerken gaan samenwerken met de R.K. Kerk. Maar dit is niets anders dan een valse eenheid. Echte wedergeboren christenen moeten niets hebben van de dwalingen van de R.K. Kerk. Velen zeggen Christen te zijn, maar zijn dat niet echt. Echte wedergeboren Christenen vind je niet in de R.K. Kerk. Samenwerking met de R.K. kerk is uitgesloten. Soms moeten en scheuringen zijn. De R.K. Kerk leert een vals evangelie, gebaseerd op werken. De zgn. ‘oecumenische gedachte’ is een zeer vaag, new-age achtig begrip. Ik pleit voor “de smalle weg kiezen”, in plaats van de brede, op oecumene gebaseerde brede weg, die uiteindelijk tot het verderf zal leiden!

 15. J.J. zegt:
  Geplaatst op maandag 29 mei 2017 om 14:45

  Dag Dirk, ik heb de indruk dat er tegenwoordig bijna geen kip meer weet wat ‘hemelvaart’ betekent en waarom Jeshua na Zijn werk hier op aarde, terug moest gaan naar de hemel. Dat mis ik ook in jouw uitgebreide artikel.

  Shalom

 16. Willy zegt:
  Geplaatst op maandag 29 mei 2017 om 20:29

  Hub.Eussen, helemaal met uw Gedachtegoed eens. Wat hebben we er aan als we de Bijbel van voor tot achter juist kunnen spellen, en we brengen het in het dagelijks leven niet in praktijk?
  Dat is waar het werkelijk om draait, het Christen zijn en omzien naar elkaar, oog hebben voor de noden
  van anderen…… ‘Kleine liefdedaden, woordjes teer en zacht, hebben vaak in ‘t kleinste huis, het grootst geluk gebracht’.

 17. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 29 mei 2017 om 23:19

  Beste Marianne,
  Jij hebt inderdaad mijn schrijven verkeerd begrepen, maar omdat ik het verkeerd heb geschreven.
  Ik ben geen letterkundige (ambachtsschool-niveau) en ook geen schriftgeleerde, want op 60 jarige leeftijd ben ik pas de bijbel gaan bestuderen. In mijn jeugdtijd mochten wij van de R.K. Kerk de bijbel niet lezen. Ben wel op 60 jarige leeftijd naar een bijbel-studie-groep gegaan bij de paters van Wittem. En na enkele weken bijbelstudie kwam bij mij al de vraag op: hoe kan dat nauw, dat er zoveel verschillende christelijke kerken zijn, terwijl ze allemaal dezelfde Heere aanbidden, hetzelfde leerboek, de bijbel, de 10 geboden, Jezus lessen, vergelijkingen enz.
  Op een bijzondere manier ben ik geconfronteerd geworden op 31 Oktober Reformatiedag, tevens de geboortedag van mijn vader. Het verhaal wordt te lang, daarom ga ik door met de ingegeven boodschap over de oecumenische gedachte:
  Wij Christenen, van welke christelijke kerken dan ook, moeten in ÉÉNHEID de ESSENTIEËLE geboden, lessen en vergelijkingen van Jezus in de bijbel, met als voornaamste gebod: Heb uw naaste lief gelijk uzelf, in de Praktijk laten zien, horen en voorleven, buiten de kerkmuren in het open-veld.
  Dit is voor de toekomst de belangrijkste manier om het christendom weer te laten groeien. Hub.

 18. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 mei 2017 om 12:11

  Reactie Dirk van Genderen,

  Beste Joop,

  Krachtig wil ik tegenspreken dat er geen wedergeboren christenen in de RK-Kerk te vinden zijn. Ik ken ze. Iets anders is dat jij en velen met jou niet kunnen begrijpen dat ze dan lid blijven van de RK-Kerk. Maar ontken niet dat de Heere met Zijn Geest ook in de RK-Kerk werkt, omdat Hij ook daar mensen wil redden.

 19. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 mei 2017 om 12:14

  Reactie Dirk van Genderen,

  Beste J.J.,
  Zou je in het kort dan aan kunnen geven waarom de Heere Jezus naar de hemel is gegaan?

 20. Joop zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 mei 2017 om 14:55

  Beste Dirk,

  Ik kom zelf uit de R.K. Kerk, en ben (echt) tot geloof gekomen door contact met Christenen uit andere kerken. Dus als ik het over de R.K. kerk heb, weet ik echt wel een beetje waar ik het over heb. In de R.K. Kerk blijven was geen optie. Veel te veel typisch heidense gebruiken en dwalingen, teveel om hier even op te noemen.
  Ik stel: een typisch wedergeboren Christen zal het niet lang meer uithouden.
  Een enkele uitzondering daargelaten? Goed, dat zal dan de regel bevestigen.

  Werkt de Heilige Geest in de R.K. Kerk? Strikt genomen: ik denk het niet, want waar zijn dan de vruchten? Maar goed, hier moet een gezonde discussie mogelijk zijn, lijkt mij.
  Werkt de Heilige Geest in rooms katholieken? Antwoord: Absoluut! Anders zouden geen Katholieken meer tot geloof komen. Een voorbeeld kan ik dus wel noemen: ikzelf.

 21. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 mei 2017 om 18:25

  Dirk, het is weer een heel mooi leerzaam stuk. Dank je daarvoor. Ik ben het volkomen eens met Marianne (13) en Joop(14). En een waarlijk wedergeboren christen hongert naar de Bijbel en zal elke letter spellen. Een mens zal van nature niet naar de Bijbel grijpen, dat gebeurt alleen als de Heilige Geest in diegene zijn/haar hart werkt en woont. Mensen die er geen behoefte aan hebben om zich in elke tekst van de Bijbel te verdiepen raad ik met klem aan om zichzelf eens goed te onderzoeken of het werkelijk met hem/haar goed is. Niet iedereen die zegt HEERE HEERE zal behouden worden staat er in de Bijbel. Dit zeg ik met liefde in mijn hart en niet ter beschuldiging, want er zullen er velen met een ingebeelde hemel naar de hel gaan. Nu is het nog genadetijd.

 22. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 mei 2017 om 23:31

  Beste Dirk,
  @ no. 3. Duidelijk?
  Ik heb de reacties afgewacht, hebben de dames en heren misschien een toelichting op jouw verklaring?
  En dan zeg ik in alle eerlijkheid: nee. Inderdaad gaat het om de zalving die ons alles zal leren wat wij weten moeten – en op grond van deze zalving zeg ik nee! Dirk. Wat een genade? Oh hoe heerlijk? Een verhaal is mij in het verkeerde keelgat geschoten. De moslimmoordenaar die het licht ziet en tot geloof komt in? Laten wij hem Isa noemen. Uitzonderlijk “oh hoe heerlijk, onze God dit en onze God dat”, terwijl ik denk: Bah, wat een links stuk. Moet de communistische heilstaat worden opgeleukt met dat soort bekeringsverhalen? Terwijl het christendom op het punt staat om te worden uitgeroeid uit het Midden Oosten.
  Ben jij diep in jouw hart een linkse journalist, Dirk?
  Waarom geen verhaal over een Nederlander die de kroon des levens verwerft? Is dat niet zielig genoeg? Niet links? Niet genoeg NOS, het Gooi? Jezus ging met Zijn bloed het heiligdom binnen gedurende Zijn sterven aan het kruis. Hij ging vervolgens de hemel in op Hemelvaartsdag als een Persoon, de Koning der koningen.

 23. Berend zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 mei 2017 om 8:22

  Enige weken geleden stond in het AD een artikel over iemand in de R.K. kerk die aangewezen was om boze geesten uit te drijven.
  Hij zei: dat kan ik niet uit mijn eigen kracht, dat is de kracht van Christus.

 24. Stadina zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 mei 2017 om 11:03

  Mag ik even reageren op nr.21? Florianne, je zult het ongetwijfeld goed bedoelen, maar wat je schrijft komt bij mij wat overdreven over.
  “Een waarlijk wedergeboren christen hongert naar de Bijbel en zal elke letter spellen”, en die er geen behoefte aan hebben om zich “in elke tekst van de Bijbel te verdiepen”, raad je met klem aan zichzelf eens goed te onderzoeken. Ik ken mensen, die geen christen zijn en wel de Bijbel hebben gelezen. Ik ken er ook, die christen waren, de Bijbel hebben gelezen en toen afgehaakt hebben. Ik ben zelf bezig met het oude testament en heb nog nooit zoveel vragen gehad. Ik ben christen en heb de Heer Jezus van harte lief , maar dat neemt niet weg, dat er hele moeilijke dingen in de Bijbel staan, waar ik echt geen raad mee weet.Als ik straks bij Hem mag zijn kan ik Hem alles vragen.
  Ook ken ik mensen die dyslectisch zijn en de Bijbel niet kunnen lezen, ze moeten het hebben van gesproken woord, maar kunnen zich er niet zo in verdiepen, zoals ze wel zouden willen.
  Bovendien is het geen gemakkelijk boek, er zijn alleen in ons dorp al 17 verschillende kerken! Dat zegt genoeg.

  Hartlijke groet en Zegen toegewenst!

 25. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 mei 2017 om 15:04

  Ik wil even zeggen, dat ik van al mijn broeders en zusters houd.❤
  Waar je wieg ook heeft gestaan, en wat voor een achtergrond u ook heeft.
  U bent mijn broeder en zuster, want wij geloven in een levende Here Jezus.
  De Here Jezus was hier op aarde, om de mens te dienen.
  Zo ben ik hier als gelovige, om een ieder te dienen.
  Wij zijn met ons allen verbonden, als een gemeente in Christus.
  Laten wij elkaar lief hebben, en een licht in de wereld zijn.
  Wij zijn niet gekomen om te oordelen, maar om het goede nieuws te brengen.
  Een ieder met zijn talent, die hij of zij gekregen heeft.
  Laten wij ons kruis dragen, die de Here Jezus al voor ons gedragen heeft.
  Broeders en Zusters, laten wij de eenheid van Christus uitdragen.
  Het 🕇 als baken.

  Vr gr Rene Postma

 26. Berend zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 mei 2017 om 16:38

  Terwijl het christendom op het punt staat om te worden uitgeroeid uit het Midden Oosten?

  Er is een gezegde: Het bloed der martelaren is het zaad van de kerk.
  Laten we dus op het beste hopen.

 27. Mieneke zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 mei 2017 om 20:43

  Ben het eigenlijk ook eens met Stadina (24). Mijn oma (moeder van mijn van moeder) kon niet lezen noch schrijven. Als meisje van 16 jaar getrouwd en 15 kinderen gebaard. Moest samen met haar man werken bij de boer op het land. Ze moest het hebben van hetgeen haar man voorlas bij het eten en van de dominee op de preekstoel.
  Toch was ze een “voorbeeldig” gelovige/vrome vrouw. In haar doen en laten en voor haar naasten. Ze had de Hemelse Vader lief boven alles.
  Ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest haar veel dingen heeft ingefluisterd in haar denken en ziel en bovenal in haar hart.
  Wie veel weet heeft veel te verantwoorden. Wie weinig weet heeft weinig te verantwoorden.
  Voor de eenvoudigen van Geest is het Koninkrijk Gods.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden