Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Door de Heilige Geest spreken in andere talen (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 juni 2017, 17:03 door Dirk A A

De uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest gaat gepaard met het spreken in andere talen. Iets dergelijks komen we ook al tegen in Exodus 20, wanneer God aan Zijn volk Israel de Tien Woorden geeft. Woorden die ook het volk hoort. Het volk verstaat Gods stem.


De uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag en het spreken van God op de Sinaï ging gepaard met vuur.

In de HSV-vertaling wordt dit niet direct duidelijk. Daar staat in Exodus 20:18: ‘En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven zij op afstand staan.’ Uit de grondtekst kun je opmaken dat het volk hier ook Gods stem heeft gehoord.

Dat blijkt ook wel uit de reactie van het volk in het volgende vers: ‘Zij zeiden tegen Mozes: Spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij.’

Mozes gaat vervolgens de berg Sinaï op en het volk blijft op afstand staan. Vers 22 zegt dan: ‘Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zo moet u tegen de Israëlieten zeggen: U hebt zelf gezien dat Ik met u vanuit de hemel gesproken heb.’

Volgens de Joodse interpretatie zijn de Tien Woorden gegeven in alle talen van de mensheid, zodat ieder ze kon verstaan in zijn eigen taal, waarmee dit spreken van God een voorafschaduwing is van het talenwonder op het Pinksterfeest.

Spreken in andere, verstaanbare talen
Het is meer dan duizend jaar later als de discipelen in Jeruzalem, na de hemelvaart van de Heere Jezus, tien dagen lang bidden en smeken om de komst van de Heilige Geest.
Dan is het zover. Shavu’ot, het Joodse Wekenfeest, het Pinksterfeest. Het feest waarop het ontvangen van de wet, de Torah, wordt gevierd door het Joodse volk. Waar God gesproken had vanaf de berg. En nu, door de komst van de Heilige Geest, spreken degenen op wie de Heilige Geest is uitgestort over de grote werken van God in alle talen van hen die op dat moment in Jeruzalem aanwezig zijn.

En je ziet meer overeenkomsten. Op de Sinaï, toen God sprak, zag het volk rook en vuur. Bij de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag zijn er tongen van vuur die worden gezien op hen op wie de Geest is uitgestort.
Er waren tongen van vuur en zij spraken in andere tongen, beter gezegd: talen. Handelingen 2 maakt heel duidelijk dat dit bestaande talen waren, hoorbaar en verstaanbaar voor de pelgrims, die uit andere landen naar Jeruzalem waren gekomen om Shavu’ot te vieren.

Handelingen 2 zegt: ‘Hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken’ (vers 8-11).

De spraakverwarring bij de toren van Babel
Er is nog een punt waar ik op wil wijzen. Dat is de geschiedenis uit Genesis 11, de torenbouw van Babel. Alle mensen spraken dezelfde taal. Hun plan was om een toren te bouwen die tot in de hemel zou reiken. Het ging hen om hun eigen naam en niet om Gods Naam.
God verwarde daar hun taal, om hun plan, hun opstand tegen God, te verhinderen. Vanaf toen verspreidden de mensen zich over de hele aarde.

De verwarring van hun taal was een oordeel van God om hun opstand tegen Hem te stoppen. Ze konden elkaar niet meer verstaan en geen gezamenlijk plan tegen God meer bedenken en uitvoeren.
Bij de uitstorting van de Heilige Geest vindt als het ware het omgekeerde plaats. De discipelen brachten geen onverstaanbare klanken voort, waren niet aan het brabbelen, spraken geen engelentaal, maar verkondigden de grote werken van God, in bestaande talen die ze zelf niets eens kenden, maar die de hoorders verstonden. Wat een wonder van God!

Veel verdeeldheid
In de loop van de jaren en eeuwen heeft het spreken in talen/tongen helaas veel verdeeldheid teweeg gebracht onder christenen. Sommigen menen dat iemand alleen maar wederom geboren kan zijn als hij of zij in talen/tongen spreekt en dwingen nieuwe gelovigen dat ook te doen. Dat is volstrekt niet Bijbels.

Bewust schrijf ik telkens talen/tongen. Uit Handelingen 2 blijkt duidelijk dat het daar om bestaande talen gaat. Ik ben er niet van overtuigd dat dit in alle gevallen bedoeld wordt, zeker niet wanneer Paulus het heeft over bidden in talen/tongen.

Jazeker, wanneer iemand tot geloof komt, wederom geboren wordt, ontvangt hij/zij de Heilige Geest. Efeze 1:13 zegt: ‘In Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.’

Laten we niet vergeten dat het spreken in talen/tongen niet de belangrijkste gave van de Heilige Geest is. 1 Korinthe 14 plaatst profeteren er boven. En er zijn veel meer gaven van de Geest, lees 1 Korinthe 12, 13 en 14 maar.

Instructies
In 1 Korinthe 14 geeft Paulus instructies. Allereerst spreekt hij over situaties waar gelovigen in talen/tongen spreken, zonder dat er anderen bij zijn. Daar geeft hij alle ruimte voor, waarbij hij aangeeft dat het spreken in een andere taal/tong met name tijdens het bidden zal plaatsvinden.

In de verzen 21 tot 25 wordt aangegeven dat het spreken in een andere taal/tong geen teken is voor de gelovigen in de samenkomst, maar voor de ongelovigen. Daarentegen is profetie juist voor de gelovigen bedoeld en niet voor de ongelovigen.

En als het in de samenkomst met anderen gebeurt, dan lezen hierover in de verzen 26 en 27: ‘Als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God’ (vers 26 en 27).

Paulus, en door hem heen de Heere, zegt dus dat dit in de samenkomst van de gemeente alleen hardop mag plaatsvinden door twee of hoogstens drie personen, niet door elkaar heen. Een voorwaarde is wel dat er iemand is die het kan verstaan en het kan uitleggen. Doe het anders niet!

Deze talen/tongen waar in de Bijbel over wordt gesproken, zijn uitingen van de Heilige Geest. Het moet een verstaanbare taal zijn, die kan worden uitgelegd, door iemand die aanwezig is. Tot opbouw van de gemeente (1 Korinthe 14:12). Woorden van opbouw, vermaning en troost (vers 3).

Voortdurend vervuld met de Heilige Geest
De Bijbel roept ons op om steeds, voortdurend vervuld te zijn met de Heilige Geest (Efeze 5:18). En jazeker, iedereen die tot geloof is gekomen, wederom geboren is, heeft de Heilige Geest ontvangen. Ook al degenen die (nog) niet in talen/tongen spreken. Efeze 1:13 zegt immers: ‘In Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.’ En wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest richt ons op de Heere Jezus, wil Hem verheerlijken.
En boven alles: ‘Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren’ (1 Korinthe 14:1).

En vergeet de opdracht en de belofte van de Heere Jezus niet, die Hij aan Zijn discipelen gaf, vlak voor Zijn hemelvaart: ‘…maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde’ (Handelingen 1:8).

Zijn Geest hebben we ontvangen en Hij zegt het ook vandaag tegen ieder van ons: ‘U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen en u zult Mijn getuigen zijn…’ In Zijn kracht Zijn boodschap doorgeven… Tot eer van Hem en tot zegen van velen.

En samen met de Geest zeggen de gelovigen, de bruid van Christus: ‘Kom, Heere Jezus’ (Openbaring 22:17 en 20). Ik wens u rijk gezegende Pinksterdagen toe.

Dirk van Genderen
(met dank aan enkele gedachten van de Messiasbelijdende Joodse Bijbelleraar Elhanan ben-Avraham)

31 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 juni 2017 om 22:01

  Ha, de heerlijke wereld van Dirk! Geen Conflicten, geen Onvertogen Woord.
  Bij Dirk geen mensen die stervend ter aarde vallen, getroffen door gifgas dat hen doet kronkelen en braken in helse pijn.
  In het profetische Woord is er een oorlog om Jeruzalem. En een doodstraf voor de volken der aarde die zich tegen haar verzamelen. De doodstraf?
  Zacharia 12:3 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen.
  ‘Doorsneden’ wil zeggen: gedood. Let op de eenheid. Hoe eensgezind zijn de volken. Dan zal de macht in handen zijn van een heer die onze beeldschermen en het betalingsverkeer beheerst. Openbaring 13:15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
  Gedood! Overdreven. Vergezocht. Dat kun je zo niet stellen. Maar er komt een beeld, het beeld van een mens. De macht geeft aan dat beeld een geest, zodat het gaat spreken. In tongen? Nieuwe talen? Nee. Het beeld eist dan (te dien dage) aanbidding, dat is onderwerping. Op straffe des doods.

 2. Enrique zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 juni 2017 om 3:13

  Hallo Dirk,

  Een goed artikel, toch een kleine aanvulling.

  Johannes 20:19-23; vs.22, citaat: En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. Dit gebeurde vóór de Pinksterdag.
  De 10 discipelen ontvingen de Heilige Geest gelijk na Zijn opstanding. Thomas was hier niet bij. Hij moest eerst zijn geloof bevestigd zien. Vs.24-29, zelfde hoofdstuk.

  De pinksterdag wijst op de eerste oogst, gevolgd door de tweede oogst, symbolisch weergegeven door het loofhuttenfeest. Het heeft te maken met de tien dagen, terug te vinden in Gods feestdagen.

  Met vriendelijk groet,

  Enrique

 3. Mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 juni 2017 om 10:31

  Christus Jezus stond op, op de eerste dag der week. Op de eerste dag der week kwam Hij tot twee maal toe in de samenkomst van Zijn discipelen. En sprak: Vrede zij u. Hij toonde Zich aan hen. Op de eerste dag der week voegde Hij zich bij twee wandelaars die al druk aan het praten waren over de gebeurtenissen van de afgelopen drie dagen. Hij ging met hen naar binnen en tijdens de maaltijd zagen de twee discipelen dat het Christus Jezus was. Hij toonde Zich aan hen.
  De Heilige Geest werd uitgestort op de eerste dag der week. De Trooster werd uitgestort in de harten van de mensen. Hij toonde Zich aan hen.
  Nog steeds komen mensen tot het geloof in Christus Jezus de Messias. Door de Heilige Geest toont Hij Zich nog steeds aan hen.
  Het zal niet lang meer duren dan zullen alle gelovigen van de genadetijd Hem Zien zoals Hij is. Van aangezicht tot aangezicht.
  Wat een vooruitzicht.
  O Blijde dag O zaalge stond
  Toen ik Jezus als mijn Heiland vond.

 4. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 juni 2017 om 10:50

  Beste Dirk,
  Een geweldig uitgebreid artikel, wat ik wil samenvatten:
  De Heilige Geest is de Hemelse “Verbindingslijn” tussen God en de wedergeboren Christenen. Hub

 5. Benny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 juni 2017 om 15:54

  Beste Dirk weer een prachtartikel. Ik reageer zelden, omdat anderen dat reeds doen, maar nu wel. Ik ben 66. Ik was 20 jaar, en kwam toen sinds kort in een pinkstergemeente. Er was toen ook een jeugddienst. Ik werd uitgenodigd, oké, ik kon meerijden, na afloop met iemand en ook een paar anderen om bij iemand op bezoek te gaan. Maar op het eind van de avond wilde ik naar huis. Degene die me meenam met zijn auto zei dat ik eerst in tongen moest gaan spreken, voordat ik weg kon. Ik op mijn knieen onder luid gebrul, en met handoplegging brulde men: In Jezus Naam, spreek nu. Ik kreeg les 1, de zin weet ik nog: ‘Goeroe lasjanta’. Ik brabbelde een paar Spaanse woorden omdat ik kort daarvoor op Mallorca was geweest en ieder dankte. Dank U Jezus, Ben is vervuld. Het heeft me jaren angst bezorgd dat ik tegen de Heilige Geest zou hebben gezondigd. Ja en in 2010 in een andere pinkstergemeente kon ik vaak de gebeden enzovoort niet verstaan: Tongentaal. Ik kom nu niet meer in dat soort groepen. Wel in de Nederlandse Hervormde Kerk, daar is men normaal.

 6. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 juni 2017 om 18:36

  Dank je wel Dirk, voor de duidelijke uitleg over talen/tongen van de Heilige Geest. Een tong/taal, goed verstaanbaar en nuttig tot opbouw van de gemeente. Na de opstanding zegt Jezus tegen zijn discipelen: Vrede zij u! en dan staat er “blies Hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest!’ (Joh. 20:22) vanaf dat moment waren ze in staat om te geloven in Zijn opstanding, en Hem beter te leren kennen! Paulus zegt later: Als Gods adem in je leven blaast, is dat de geur van Christus, die je mag verspreiden (2 Kor. 2 :14) tot opbouw van de gemeente. Een goede reuk van Christus.. Wie niet gelooft dat in de gemeente/samenkomst, de bedoeling heeft om de geur van de liefde van Christus te verspreiden, die bedroeft de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt altijd om Christus beter te leren kennen. Alle lezers gezegende Pinksteren toegewenst, met verdieping van de kennis van Christus! Anja.

 7. maarten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 juni 2017 om 22:01

  In het Johannes Evangelie overtuigt de Heilige Geest van zonden, en getuigt: Hij heeft het uit het Mijne genomen en u verkondigd.
  Bij de klassieke pinksterbeweging is er voluit gepubliceerd dat de Here Jezus binnen 1 tot 2 jaar terug zou komen, (dit was in 1901-1903 (Los Angeles). Dit was een valse profetie, het ontstaan van de pinksterbeweging.

  Zijn Woord zegt!!! 1 Korinthebrief: geen tongen meer, geen profetieën meer, wel in de aardse periode geloof hoop en liefde.
  Voor de huidige charismatische beweging, is Gods Woord allang niet meer het fundament. Er wordt hier een andere Jezus verkondigd. De Heilige Geest en Gods Woord zijn onafscheidelijk. Deze verleiding is waar Jezus in Mattheus 24 en Lukas 21 voor waarschuwt!

 8. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 juni 2017 om 22:57

  Beste Dirk,

  Wat de doop in de Geest betreft, heb ik vele meningen en boeken op dit punt gehoord en gelezen. En het is niet makkelijk een gefundeerde mening op dit punt te geven. De een zegt het is een ervaring zoals bij Pinksteren en onafhankelijk van de wedergeboorte. Maar ik denk dat het een gebeuren is dat geen ervaring hoeft te zijn als op Pinksteren maar dat het een feit is dat je door geloof toe-eigent op het moment van de wedergeboorte. Daarmee zit ik volgens mij ook op jouw lijn van denken.
  Hoe langer ik in het geloof meega, des temeer geloof ik dat alles wat je hebt een geloofszaak is. De doop in de Geest krijg je geloof van God voor dat je het hebt ontvangen. De uitwerking is grote vrijmoedigheid in het getuigen en minder angst voor mensen, omdat de waarheid gezegd mag worden. En Handelingen 1:8 zegt dat dat de kracht is van de doop in de Geest. Dat je getuigen zult zijn van de Here Jezus. Met Pinksteren is het geheim van de Gemeente ontstaan. De Geest die in de mens komt wonen. En daardoor is de vijandschap tussen Jood en heiden opgeheven omdat er één nieuwe schepping is ontstaan die Jood noch Griek, man noch vrouw, slaaf noch vrije enz. is. Zie 2 Kor 5:17 “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen..” Een Jood blijft wel een Jood aan de buitenkant net zoals dat zo is met de andere verschillen maar geestelijk hebben wij dezelfde positie bekleed, namelijk: wij zijn in Christus door de wedergeboorte en daardoor een nieuwe schepping geworden.

  San

 9. Joop zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juni 2017 om 13:11

  Goed artikel, al ben ik het totaal niet eens met: “Volgens de Joodse interpretatie zijn de Tien Woorden gegeven in alle talen van de mensheid, zodat ieder ze kon verstaan in zijn eigen taal, waarmee dit spreken van God een voorafschaduwing is van het talenwonder op het Pinksterfeest”. Er is hiervoor m.i. geen bijbelse onderbouwing voor. De 10 geboden, de Wet, was a.h.w. een soort contract tussen God en het volk Israel. De rest van de wereld stond daar volledig buiten. Wel was het mogelijk voor mensen uit de heidenvolkeren opgenomen te worden in de Joodse gemeenschap. Bijv. Ruth, en Rahab, de hoer van Jericho.
  Ik herken wel wat in wat Benny #5 schrijft. Ook ik heb jarenlang in diverse pinksterkerken gezeten.
  Vooral in het Volle Evangelie was de zgn. tongentaal zeer belangrijk. In Rafael wordt geleerd dat tongentaal je (extra) wijsheid en inzicht zou verschaffen. Ik maakte daar bezwaar tegen, dit werd echter totaal niet opgepakt. Maar tongentaal is (was) uitsluitend een TEKEN voor de ongelovige, specifieker, voor de ongelovige Joden. Tegenwoordig is ‘tongentaal’ alleen maar betekenisloos gebrabbel. De meeste pinksterchristenen hebben nooit een degelijke, evenwichtige studie over ‘spreken in tongen’ gehad. Het wordt een keer tijd!

 10. nina zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juni 2017 om 14:20

  Wat stelt u zich kwetsbaar op, want heel veel mensen geloven in de “tongentaal”.
  Maar ik ben blij met uw duidelijke, bijbelgetrouwe uitleg.
  Hartelijk dank!!

 11. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juni 2017 om 17:55

  Sjalom Dirk,

  We moeten ons echt afvragen wie al die “toeristen” waren die op ons wekenfeest in Jeruzalem bijeen kwamen. Velen onder hen hadden het gerucht gehoord van de kruisiging en opstanding van Yeshua. Nieuwsgierige, buiten ons land wonende Joodse volksgenoten, wilden dit bericht verifiëren. Het was geen uitje voor hen, maar een van de drie verplichte opgangsfeesten. Zij kwamen niet om de “zogenaamde eerste pinksterdag te vieren”. Zij kwamen om te herdenken dat onze G’d ons de Thora had gegeven in de woestijn. Voor de tweede keer gebeurt er iets bijzonders in de geschiedenis. Pesach de uittocht en de dood en opstanding van onze Messias. Het waren voor het merendeel Joodse mensen die het blijde nieuws rechtstreeks uit de mond van onze apostelen hoorden. In onze taal, voornamelijk het Hebreeuws, wat voor velen van buitenaf controleerbaar en herkenbaar was. En zij die het Hebreeuws niet meer zo goed konden verstaan kwam de blijde boodschap eveneens verstaanbaar én begrijpbaar correct over.

  De geruchten die sinds Pesach vanuit Jeruzalem onder de Hebreeën over de wereld zijn verspreid krijgen de juiste belichting. Niet de leugen van een deel van de priesters, waaruit de spot ontstaat. Zij worden worden genadeloos terecht gewezen: zoete wijn wordt uitsluitend in de middag en avond gedronken. De angel van de spot wordt er uit gehaald en de kern van de boodschap klinkt heel helder. Er vindt ook herstel plaats, want ten tijde van de wetgeving sterven er 3000 volksgenoten wegens hun ongeloof. En nu is er herstel, want op de blijde boodschap komen er 3000 tot geloof. En vele tienduizenden worden daaraan toegevoegd in een zeer korte tijd.

  Zij zijn de nieuwe medeverkondigers, die wekelijks op Sjabbat het brood breken en hun onderlinge getuigenis versterken. De macht van een deel van de priesters is aangetast en komt onder druk te staan. Willens en wetens kan men er niet omheen. Toch ontstaat er weerstand die uiteindelijk zal leiden dat Joodse mannen én vrouwen het evangelie, dat wil zeggen voor zover van toepassing is, aan heidenen de Thora inhoudelijk zal gaan uitleggen. Dat is het Wekenfeest.

 12. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juni 2017 om 20:04

  Mag ik hierbij nog een ander geluid laten horen over het spreken in tongen? Ik geloof namelijk dat het een geestelijke taal is die God je geeft als je in de Heilige Geest gedoopt bent. Het Woord van God is er eigenlijk zo duidelijk over! Ik zou vele teksten kunnen noemen, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament.
  Eén voorbeeld: in 1 Korintiërs 14:2 staat:
  Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand
  verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen. (NBG) Want die een vreemde
  taal spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; want niemand verstaat
  het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. (SV)
  Paulus zegt hier dat hij de verborgen wijsheid van God predikte als een geheimenis. Hoe kwam hij hieraan? Nou, toen hij de doop in de Heilige Geest ontving sprak hij in tongen en hier openbaart hij dat als je in tongen spreekt, dat je deze verborgen wijsheid van God in geheimenissen spreekt.

  Bidden in tongen bouwt je geloof op, het werkt de wijsheid van God in je uit, je ontvangt de kracht van de Heilige Geest die je in staat stelt om de werken te doen die Jezus deed!
  Het is bidden in Geest en waarheid, je verstand is er niet bij betrokken maar je bidt de verborgen wijsheid van God en zo krijg je openbaringen: woorden van kennis en wijsheid, profetie.

  Spreken en bidden in tongen is geen verplichting, maar een zegen die de Heilige Geest in jou en door je heen uitwerkt!

  Bestudeer het Woord van God en laat vooroordelen tegen deze Geestesgave maar los. Het zal je rijkelijk zegenen!

 13. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 5 juni 2017 om 8:43

  Mooi gezegd, Bert Loonstra!
  En het wonderlijke is, dat als je in een gemeente bent waar Gods Woord verkondigd wordt, de Geest binnenin je je plotseling in tongen laat bidden zonder dat je er bewust aan denkt.
  Echt een gave!

 14. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 5 juni 2017 om 11:32

  Pinksterchristenen menen dat de zgn. tongentaal een “geestelijke” taal is. Ook wordt wel gesproken van engelentalen (vgl. 1 Kor 13:1). Echter: het hele concept “geestelijke taal” is onbijbels. Voor wat betreft “engelentalen”: Paulus heeft nooit in engelentalen gesproken. Wel leert het boek van Mormon dat gelovigen door de Geest in engelentalen kunnen spreken.
  1 Kor 14:2 (en 1 Kor 14:4a) is een verwijt, een terechtwijzing, en zeker geen aanmoediging!
  Immers: Paulus wil juist dat de ANDER gesticht wordt!
  In 1 Kor 14:2 staat in de NBG “Geest” met een hoofdletter. Echter, is de SV (en de KJV) staat “geest”, resp. “spirit” met een kleine letter. Ik stel dat de SV en de KJV veel betere vertalingen zijn dan de NGB en zeker de NBV.
  Wanneer Paulus het heeft over “verborgenheden” (of “mysteries” in de KVJ), dan lijkt mij dat Paulus het heeft over bestaande talen, die niet algemeen gesproken worden. Immers: een verborgenheid heeft het in zich dat het geopenbaard kan worden! Waarom zou door de Heilige Geest iets gesproken worden wat volstrekt onbegrijpelijk is, en waarmee ook Paulus helemaal niet blij is?! Vergelijk het latijnse gebrabbel van een R.K. priester dat het lekenvolk niet verstaat (en daardoor ook niet gesticht kan worden!)
  “Paulus zegt hier dat hij de verborgen wijsheid van God predikte als een geheimenis” (zie #12). Maar dat staat er helemaal niet!
  Bidden is tongen zou je geloof opbouwen? Dat leert de bijbel nergens!
  Je zou door bidden in tongen verborgen wijsheid van God krijgen?! Dat leert de Bijbel echt niet. Het is inlegkunde.
  Nogmaals: 1 Kor 14 is feitelijk een verwijt van Paulus: de ander moet gesticht worden! Geestelijke gaven zijn nooit voor jezelf, maar voor de ander.
  Trouwens, in 1 Kor 12:10 en 30 staat duidelijk dat niet iedereen in ‘tongen spreekt’.
  En wijsheid en inzicht kun je krijgen door er gewoon, met je verstand, voor te bidden. Niet door in tongen te brabbelen.
  Bestudeer het Woord van God: spreken in tongen was een TEKEN voor ongelovigen. Hoe vaak komt het voor dat jouw spreken in tongen een TEKEN was voor een ongelovige?

 15. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op maandag 5 juni 2017 om 12:21

  Mij lijkt het niet dat we geestelijk, in de positie gelijkgesteld zijn met het joodse volk.
  Wij Christenen zijn in dienst, dienstbaar aan joodse volk.
  Pas als wij het hemels Koninkrijk betreden, zijn wij gelijkgesteld.
  Voor veel christenen lijkt dit moeilijk te beseffen.
  Wij zijn geënt op de joodse wortels, maar wij zijn niet de wortels.
  Voor ons christenen is het allemaal genade.

  Gr rene postma.

 16. Roelie zegt:
  Geplaatst op maandag 5 juni 2017 om 14:07

  Helemaal eens met Bert Loonsta (12) en wat hij schrijft is volgens mij niet in tegenspraak met de column van Dirk, eerder aanvullend.

 17. Avda zegt:
  Geplaatst op maandag 5 juni 2017 om 15:34

  dank u Dirk voor deze heldere uiteenzetting…ik denk bij al de reacties tot hiertoe aan 1 Korintiërs 12: 11 = ” Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen , maar het is dezelfde Here;en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen”. En dan worden gaven opgesomd ( waaronder “allerlei tongen ” )die gegeven worden “aan de één” en dan weer aan “de ander”! Vers 11: “Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.” ( zie ook Hebreeën 2 : 4). ” Zoek de Here en leef.” (Amos 5:6) ..Ja, ontdek wat de Heilige Geest “ieder in het bijzonder toedeelt”.

 18. T.R Kaptein zegt:
  Geplaatst op maandag 5 juni 2017 om 19:49

  Hallo, Gods zegen allemaal. Ik ben het eens met broeder Loonstra. Amen. Prijs de Heere. Haleluya.

 19. Stadina zegt:
  Geplaatst op maandag 5 juni 2017 om 22:05

  Broeder Loonstra, u schrijft o.a.: “…je ontvangt de kracht van de Heilige Geest, die je in staat stelt om de werken te doen, die Jezus deed!” Mijn vraag aan u: Hoeveel zieken heeft u al genezen en hoeveel doden heeft u al opgewekt? Gaat u dan ook naar de ziekenhuizen, waar de meeste zieken liggen?
  Ik ben daar wel benieuwd naar.

  Hartelijke groet en zegen toegewenst.

 20. Jan Smelt zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 juni 2017 om 12:16

  Christine Lagarde, tegenwoordig topvrouw van het IMF, is een Jodin. Toen ik dit laatst hoorde van iemand die in Frankrijk woont, verbaasde dit mij zeer. Hoe kan een Joods echtpaar hun dochter een dergelijke voornaam geven; en dan te bedenken dat ‘Christus’ de vertaling is van het Hebreeuwse ‘Messias’. De rabbijnen dragen niemand een grotere haat toe dan de Jezus de Messias. Het antwoord op deze vraag moet zijn, dat dit een ‘gotspe’ is. Weer een Hebreeuws woord: een ongekende brutaliteit.
  Dus Dirk, als jij te rade gaat bij een zich Messiaanse Jood noemende bijbelleraar Elhanan, wees dan op je hoede. Net als de ouders van Christine Lagarde nemen deze leraren wel het woord Messias in de mond, maar hun daden zijn anders dan ik zou verwachten. Ik zou verwachten dat ‘ze een rouwklacht zouden aanheffen als om een enig kind’ (Zacharia 12). In plaats daarvan betuttellen ze ons; dat wij Jezus zeggen i.p.v. Yashua.
  Nu we het toch over talen hebben; het was mij ook opgevallen dat in het Pinkster-verhaal – sorry Shavu’ot-verhaal – zo ongeveer alle talen van het Midden-Oosten genoemd worden. Het Hebreeuws staat ook in dit rijtje, maar niet meer dan dat. Er gebeurt blijkbaar iets nieuws: het heil is niet alleen meer voor de Joden, maar ook voor de andere volken. Dit is het werk van de Heilige Geest, dat later middels Paulus nog verder zal worden uitgewerkt. Hij brengt dit heil tot Rome, het centrum van de toenmalige wereld. Als Messiaansen dit werk willen claimen als het werk van ‘hun Joodse volk’, dan begaan ze dezelfde fout als de Farizeeën die het uitdrijven van boze geesten door Jezus toeschreven aan Beëlzebul. Dit wordt de zonde tegen de Heilige Geest genoemd (Matth. 12, 31). Dus hoed u voor de Messiaansen!

 21. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 juni 2017 om 17:20

  Ik mis bij alle schrijvers de betekenis van tongentaal. In 1 Cor. 14:4 staat duidelijk dat tongentaal iemand zelf sticht en dat Paulus meer dan allen in tongentaal spreekt, vers 18. In de gemeentesamenkomst moet er echter orde zijn en daar mag in tongentaal gesproken mits men de tongentaal uitlegt. In vers 39 herhaalt Paulus dat het spreken in een tongentaal niet belemmerd moet worden.
  Als we reageren op een boodschap moeten we wel nagaan wat er in de Bijbel over staat gesproken.
  Het Pinksterfeest is veelomvattender dan alleen het zendingsbevel.

 22. Rinske zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 juni 2017 om 20:26

  Beste Dirk,

  Het blijft lastig, dit onderwerp en het is helaas een discussiepunt. In jouw schrijven merk ik duidelijkheid aan de ene kant, vooral in het eerste gedeelte van je artikel. Maar daarna geeft het ruimte voor de bekende meningsverschillen die dan ook terug te vinden zijn in de reacties. Wat mij steeds weer opvalt is het onderscheid wat men maakt tussen Handelingen en Korinthe. Mijn mening is dat deze twee gedeeltes aansluiten bij elkaar en dat Paulus ernstig waarschuwt (velen willen dit niet zien) voor wat er gebeurt in Korinthe. Ik sluit mij aan bij de uitleg van Troost mijn volk (11) en die van Joop (14). En ik geloof dat Efeze 1: 13 voor ons, heidenen, van toepassing is.

  Ik werd geraakt door wat Benny (5) en Joop (9) schreven. Zij hebben ervaringen opgedaan die overeenkomen met de mijne. Ook ik moest toen grondig in Gods Woord duiken om dingen te gaan zien en begrijpen. Dat pakt niemand mij meer af. Die worsteling was op dat moment zwaar, maar heeft veel zegen en rust gebracht.

 23. J.J. zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 juni 2017 om 11:36

  Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader u zenden zal in mijn naam (dat is Jeshua) die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik U gezegd heb.
  Dit kunnen we lezen in Johannes 14:26, van de eerste gemeente van Jezus de Messias kunnen we leren dat zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden (Handelingen 2:42).
  De Heilige Geest/Jahweh’s Geest heeft de volle waarheid aan de apostelen geopenbaard, Hij heeft hun alles geleerd, ook de dingen die Jeshua tijdens Zijn leven op aarde nog niet bekend had gemaakt.
  Jeshua zegt: doch wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle Waarheid, want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen (Johannes 16:12,13).

  De gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Jezus de Messias zelf als de hoeksteen. Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan Hem, Jeshua, de Heere.
  Feitelijk is het zo dat mensen die afwijken van deze leer, verdeeldheid en afvalligheid veroorzaken. Zulke mensen moeten wij ontwijken, uit de weg gaan… al komen zij af met vrome en mooie en vroomklinkende woorden. Zij zijn geen dienaars van Jezus de Messias, zij dienen hun eigen buik, hun eigen belangen en lage onedele verlangens, wij hebben het bevel deze mensen te mijden.
  Deze misleiden de harten der argelozen (Romeinen 16:17,18) wanneer mensen beweren dat de woorden van Jeshua in de evangeliën gezaghebbend zijn, maar de woorden van de apostelen niet, verwerpen zij de woorden van Jezus in de evangeliën, want Jezus zei dat wij de apostelen moeten gehoorzamen, anders verwerpen we Hem en de Vader.

 24. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 juni 2017 om 19:15

  Dirk, ik ben het met heel mijn hart eens met Joop (14). Ben ook net zo nieuwsgierig als Stadina naar het antwoord van Broeder Loonstra. De reacties van Peter Schilperoord kan ik niet plaatsen. Hij begint met een sarcastische reactie tegen jou Dirk. Dat maakt me dan boos, maar dan verder schrijft hij dingen waar ik het weer helemaal mee eens ben, zoals het geschrevene over Jeruzalem en over dat beeld dat mens wordt en gaat spreken en eist dat iedereen hem zal aanbidden. De grote wereldleider en alleenheerser. Dat staat zeker te gebeuren, maar zijn rijk zal gelukkig ook ten val komen en dan zal de Heere Jezus Christus onze Koning zijn in alle eeuwigheid.

 25. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 juni 2017 om 19:59

  Karl Marx heeft altijd gelijk
  En het heeft geen zin om met zijn volgelingen te gaan discussiëren.
  Hun macht heeft een geest en dat is de geest (en het woord) van Karl Marx.
  Soms denk ik, Dirk lezend, dat Dirk ook deel uitmaakt van een ideologie.

  Dit baseer ik op kleinigheden. Hij spreekt altijd over ‘ons land’, terwijl de macht is gevestigd te Brussel. Die zelfstandigheid zijn wij kwijt. In Bijbelse term gesproken: de staf is gebroken.
  Het verbaast mij dat niemand zich hier druk om maakt. Wat heeft het voor zin om in tongen te gaan spreken, als jouw kinderen worden opgevoed door de staat, in propaganda?
  Dit wringt. De koninginnen zijn niet netjes op christelijke wijze door de hobbels des levens heengeleid, zij zijn aan hun lot overgelaten, in de macht van goddelozen, in ongerechtigheid.

  In Openbaring 19:11b zegt het Woord – Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. In onze ongerechtigheid hebben wij geen aansluiting met Zijn gerechtigheid.
  Dit betekent dat wij als volk de gemeenschap met Jezus helemaal kwijt zijn. Onze mooie huizen zijn dan ook niet gefundeerd in de Rots, maar op drijfzand.

 26. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 juni 2017 om 13:11

  Beste Dirk,
  Als ik al die discussies lees in de reacties over de Heilige Geest, dan begrijp ik nu ook waarom er zoveel verschillende Christelijke kerkgenootschappen zijn. Terwijl het toch eenvoudig voor iedereen te begrijpen is. Dus nogmaals: De Heilige Geest is voor mij: De “Verbindingslijn tussen God en ons, wedergeboren Christenen”. Dat is mijn ervaring, door de ingegeven boodschappen. Hub

 27. Stadina zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 juni 2017 om 23:48

  Even een vraagje aan broeder Hub.Eussen, als het mag. U schrijft: “Dit is mijn ervaring door de “ingegeven boodschappen”. Wat bedoelt u met “ingegeven boodschappen”? Gods Woord is toch volledig en voldoende, hebben we daarnaast dan nog “boodschappen” nodig?
  Ik vind het eerlijk gezegd een beetje “griezelig”.

  Zegen toegewenst!

 28. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 juni 2017 om 11:56

  Stadina,
  Sorry, dit is mijn ervaring door de “ingegeven boodschapPEN”… Dat moet zijn: de “ingegeven boodschap”: Opdat zij Állen ÉÉN zijn, in de praktijk-uitvoering van ons christen-zijn. Laat zien en horen, buiten de kerkmuren dat wij christenen zijn. Hub

 29. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 juni 2017 om 18:26

  Dirk.
  Ik voel precies hetzelfde als wat Stadina voelt als ik lees “ingegeven boodschappen”. Ik krijg er ook een naar gevoel van.
  Ik sta er dan ook geheel achter dat Gods Woord volledig en voldoende is.
  Ook weet ik nog steeds niet wat ik aan Peter Schilperoord heb. Hij begint zijn reactie (25) weer zo vervelend over jou en daarna schrijft hij dingen die ik kan onderschrijven. Ook weet ik zeker dat er veel mensen zich druk maken dat we geregeerd worden door Brussel, maar we hebben er toch geen enkele invloed op dat we dat zouden kunnen veranderen. Dat betekent niet dat we het dan maar naast ons neer moeten leggen, maar dat we vurig moeten blijven bidden voor ons land en volk dat onze ogen, en ook van de leiders in Brussel, geopend mogen worden voor alle dingen die er gebeuren. Dat ze op de knieën mogen komen voor de Koning der Koningen.
  Dirk met je gezin en alle lezers een gezegende Zondag. Shalom

 30. Korrie Regelink-vOort zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2017 om 1:47

  Beste Dirk,
  Het is heel bijzonder dat wij ons zo vrij alles tegen elkaar mogen uitspreken en komen wij in wijsheid te kort, Jakobus 1:5 geeft ons een geweldige belofte voor een ieder. Wat een GOD IS HIJ!

 31. jedeha zegt:
  Geplaatst op maandag 12 juni 2017 om 9:51

  Als de gave van het spreken in andere talen nog zou bestaan dan zouden de Wycliffe Bijbelvertalers kunnen stoppen met vertalen van Gods Woord. Van plm 100 A.D. (toen Het Woord voltooid was) tot 1900 was die gave opgehouden te bestaan. Na plm 1905 goed bedoeld, maar verkeerd uitgelegd, helaas.

  (Hand. 2:8-12, duidelijke talen, geen andere betekenis en nog wel een TEKEN voor de Joden, Jes. 28:11 en 1 Cor. 14:20 … een teken voor ONgelovigen, (met name De Joden, naar Jes. 28:11))
  Heb ik niet zelf uitgevonden hoor, alles geleerd, Gods Woord is einde van alle tegenspraak.

  P.s. De broeder/Prof. die dit uitlegde zei o.m. dat de Joden nu, heden ten dage nog steeds het Evangelie in een andere taal dan het Hebreeuws horen, de Joden in Nederland b.v. niet in het Hebreeuws maar in het Nederlands, in Frankrijk niet in het Hebreeuws maar in het Frans enzovoort. ‘k Vond dat zó duidelijk en mooi, wie kan dàt bedenken en dat ik dat mocht horen. In één keer de twijfel hierover puur Schriftuurlijk opgelost. Er staat geschreven. Duidelijker kon het niet, vond ik.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden