Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Is Gods hand zichtbaar in de ontwikkelingen in politiek Nederland? (46 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 juni 2017, 13:32 door Dirk A A

In de aanloop naar de laatste verkiezingen gingen veel gelovige landgenoten op de knieën. In verootmoediging voor de Heere God. Met bidden en smeken of Hij Zich over ons land wilde ontfermen. Dat er een halt wordt toegeroepen aan de afbraak van Bijbelse normen en waarden. Een ‘leger bidders’. Hun invloed is groter dan velen denken. ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand,’ zegt Jakobus 5:16 immers.

Twee weken geleden schreef ik over D66. Het ging – en gaat – mij om de standpunten van D66, waar ik mij tegen keerde. Maar laten we zeer voorzichtig zijn om Alexander Pechtold, de partijleider – met enkele scherpe woorden te veroordelen. Dat doen we te gemakkelijk en te snel. Bid maar voor hem, de Heere Jezus wil ook hem redden. En wie weet, wil Hij daar de gesprekken met de christenen in de onderhandelingen over ethische kwesties wel voor gebruiken.

Ik bid dat deze nieuwe onderhandelingen zullen slagen. Ik bid dat de Heere de fractieleiders wijsheid zal schenken. Speciale wijsheid bid ik de leiders van CDA en CU toe, Buma en Segers, alsmede aan de informateur en later aan nieuwe informateurs, dan wel een formateur van een nieuw kabinet.
We mogen hoop en verwachting hebben voor ons land en voor ons volk.

‘Heere, wees ons genadig, verhoor de gebeden. Schenk ons Uw bewogenheid in ons hart. Dat we niet alleen Uw grote daden in het verleden zullen herdenken, maar ook uitzien naar een herleving.
Heere, we bidden u dat het nieuwe kabinet een positieve houding zal innemen ten opzichte van Uw volk Israel. Dat we Israel zullen steunen en zegenen, in plaats van het voortdurend te bekritiseren.’

Nu de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en CU net zijn begonnen, roep ik alle kerken en gemeenten in ons land op deze zondag de kabinetsformatie te gedenken in de gebeden.
In 1 Timotheüs 2 worden we immers opgeroepen ‘tot smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen, en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker’ (vers 1-3).

Ik denk aan de woorden uit Esther 4:14, woorden die Mordechai tot Esther sprak: ‘Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.’

Als we door genade de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben, hebben ook wij – nu al – Zijn koninklijke waardigheid ontvangen. Dat zegt 1 Petrus 2:9: ‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.’

Laten we ons niet in stilzwijgen hullen, maar de Heere Jezus aanroepen en in ons dagelijkse leven een getuige van Hem zijn, in woorden en in daden. Ik zie uit – met verwachtingen – naar wat de Heere gaat doen…

Dirk van Genderen

46 Reacties

 1. J.J. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 juni 2017 om 14:56

  Laten we eerst op de knieën gaan en ons verootmoedigen voor het aangezicht van JHWH, de Heere God om het slappe getuigenis wat van de kerken uitgaat, de verdeeldheid die daar heerst en de vele denominaties met allerlei winden van leer…

  Shalom

 2. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 juni 2017 om 18:07

  Welke partij heeft de Islam tot een beschermde godsdienst gemaakt in Nederland? Juist alle linkse partijen met steun van de CU/CDA. Wie deed naar de verkiezingen de uitspraak, dat zij Israel kritisch gingen volgen? Juist Segers van de CU. Welke partij heeft in juni 2016 de statuten veranderd, zodat ook ongelovigen lid van de CU kunnen worden? Juist de CU. Ik wil eerst nog wel eens zien hoe de CU zich laat zien in de onderhandelingen voor ik verder een oordeel ga vormen, maar ik zie de CU net als de EO steeds verder liberaal worden, dus ik wacht af.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 juni 2017 om 18:51

  Laten wij dan ook bidden tegen de macht en de verkeerde invloed van de vrijmetselarij en de satanskerk op onze politiek en samenleving! Als ik weet dat VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra fan is van satanische metalmuziek, muziek die de dood en de duivel verheerlijkt, rijzen mij de haren ten berge.

 4. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 juni 2017 om 19:01

  Beste Dirk,
  Het spijt mij, maar wederom kan ik niet instemmen met het artikel. Ik heb vreselijke misdaden gezien, juist in de hemelse gewesten, in de systemen van de macht, in de geest, dus. Daarmee gaat God niet accoord en door Zijn genade zullen die misdaden worden bestraft.
  Hoe dat gaat uitpakken voor ‘ons land en ons volk’?
  In 1 Petrus 2:9 wordt inderdaad gesproken over een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Dat vervult Gods wil in Zijn wetten. In onze tijd een barbaars moeilijk ambt.
  Ik kan niet oordelen over het stel op de foto. “Dag, meneer Pechtold!” Met de teksten uit de Bijbel ga ik helemaal mee. Maar, niemand is priester – en al helemaal niet koninklijk.

 5. Coby zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 juni 2017 om 20:45

  Psalm 86 : 6 aangepast

  Leer hun naar Uw wil te hand’len,
  zij zullen dan in Uw waarheid wand’len;
  Neig hun hart, en voeg het saâm
  Tot de vrees van Uwen naam.
  HEER, mijn God, ik zal U loven,
  Heffen ‘t ganse hart naar boven;
  ‘k Zal Uw naam en majesteit
  Eren tot in eeuwigheid.

 6. Hans zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 juni 2017 om 21:40

  In beide leiders van de zogenaamde christelijke partijen heb ik weinig kennis van zaken gevonden omtrent de ons overspoelende anti-christelijke islam. Het staat nog steeds op mijn netvlies getekend dat beide partijleiders in rij (CU & CDA) naast de andere goddeloze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer tekeer gaan tegen een man die ze verafschuwen omdat hij steeds maar weer als enige waarschuwt voor deze goddeloze gruwel die over ons heen rolt.
  Ik kan er niks aan doen als ik zeg……ik vind dat er alleen naam christenen staan die in ieder geval mij niet vertegenwoordigen en ook onze God zeker niet in alles vertegenwoordigen, tenminste niet op het punt islam.
  Ik huil als ik aan hun lauwheid denk.

 7. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 10:54

  Beste mensen,
  Wij moeten niet blijven roepen en schreeuwen langs de “zijlijn”, maar actief, in ÉÉNHEID, ons christen-zijn laten zien en horen, ook in de politiek. Word lid van een Christelijke partij en laat hier jouw Christelijke stem horen en zien. Voor mij zou het stemmen voor de Tweede Kamer weer een plicht moeten worden. Hub.

 8. TVB zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 11:46

  Mijn hoop is hemels en niet “van deze wereld”. Hier op aarde ben ik een vreemdeling, een bijwoner. Dat lees ik in de Bijbel. Ik mag me een gezant van Christus weten, waarvoor mijn dankbaarheid niet groot genoeg kan zijn.En waarin ik helaas nog vaak erg tekort schiet, maar ook daarin richt ik mijn vertrouwen op Hem, dat Hij dit in orde zal maken.
  Op welke basis staat politiek, democratie? Is het niet vooral een goddeloos systeem? En door welk systeem werd de Heer veroordeeld? Allemaal zaken die ook anderen wel hebben overwogen, maar die zeker ook voor mij persoonlijk een ernstige overweging waard zijn.
  Zelf ben ik tot de slotsom gekomen dat ik niet eens wil stemmen omdat ik dat naar Hem toe niet kan verantwoorden. Ergens las ik ook dat ambassadeurs helemaal geen stemrecht hebben. Zet dat niet aan het denken?
  Bidden voor de overheid en haar gehoorzamen in de Heer zie ik vanzelfsprekend als een Bijbels gegeven, maar ik voel mij niet geroepen het verder uit te bouwen dan tot dat. Integendeel dus.

 9. Elena zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 13:46

  Toen de Heer Jezus Christus op een dag ‘ergens aan het bidden was’, zei een van Zijn discipelen tegen Hem, toen Hij ophield: “Heere, leer ons bidden” (Lukas 11:1). Vervolgens leerde Hij zijn discipelen bidden. In deze tijd leert Hij ons bidden wanneer we Hem in onze gedachten in Gethsémané zien bidden: “Laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden” (Lukas 22:42). Als u bidt, denkt u dan écht: laat niet mijn wil, maar de Uwe geschieden? Paulus omschrijft hoe Jezus bad ‘in de dagen dat Hij op aarde was’, en vooral in Gethsémané: Hij heeft met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord (Hebreeën 5:7). Als u bidt, bidt u dan écht of spreekt u gewoon een gebed uit? Zijn uw gebeden oppervlakkig?

  Jezus bad vurig en sprak met zijn Vader. ‘En het geschiedde, toen Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd’ (Lukas 3:21). Als u bidt, hebt u dan het gevoel dat de hemel opengaat? Wanneer hebt u die verbinding met de hemel voor het laatst gevoeld? Jezus bereidde Zich op belangrijke beslissingen voor door tot zijn Vader te bidden. Hij ging naar buiten, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God. ‘En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit’ (Lukas 6:12–13). Bereidt u zich op belangrijke beslissingen voor door tot uw hemelse Vader te bidden? Bereidt u zich op uw gebed voor?

 10. Elena zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 13:48

  Jezus nodigt ons uit om altijd te bidden. Jezus weet dat onze hemelse Vader ons hoort en ons geeft wat het beste voor ons is. Waarom willen we soms niet ontvangen? Waarom? Wanneer we ‘Vader in de hemel’ zeggen, hoort Hij ons gebed en is Hij met ons en onze behoeften begaan. Zijn ogen en oren staan op dat moment met u in verbinding. Hij leest onze gedachten en voelt ons hart. U kunt niets voor Hem verbergen. Het is fantastisch dat Hij ons met ogen vol liefde en barmhartigheid ziet — liefde en barmhartigheid die wij niet helemaal kunnen vatten. Maar Hij voelt die liefde en barmhartigheid wanneer we ‘Vader in de hemel’ zeggen. Een gebed is dus een heel erg heilig moment. Het ligt niet in Zijn aard om te zeggen: ‘Nee, Ik luister niet naar je omdat je Mij alleen maar aanspreekt als je in de problemen zit.’ Alleen mensen doen dat. Het ligt niet in Zijn aard om te zeggen: ‘Oh, je hebt er geen idee van hoe druk Ik het heb.’ Alleen mensen zeggen dat.

 11. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 14:48

  Beste Dirk, je haalt het gebed uit 1 Tim 2:1-3. Beetje jammer dat je daarbij vers 4 niet noemt, want staat in dit vers nu juist de inhoud waarvoor we moeten bidden; het behoud van alle mensen en dat al deze mensen tot kennis van de waarheid mogen komen? Daar draait het om. Maar vervolgens negeren we deze oproep van Paulus enigszins, en gaan we op eigen houtje bidden voor alle (ook niet gelovige) fractievoorzitters voor wijsheid, ik denk dat we ons moeten afvragen of dit wel echt Bijbels is? Ik ken de verzen niet waarin we hiertoe worden opgeroepen. Laten we bidden, zoals Paulus ons vraagt, om maar heel simpel er mee te beginnen dat alle mensen inderdaad tot erkentenis der waarheid mogen komen, dit geldt ook voor de koningshuizen (vergis je niet wie zij werkelijk zijn). En dan heel simpel dat ze mogen ontdekken dat God de Schepper is, dat is het begin! Dan ontstaat de honger en volgt de rest (dat Christus gezonden is tot behoud en dat Hij nu de verheerlijkte Heer over ons is) als het goed is vanzelf.

 12. tvdhave zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 15:34

  We moeten het niet van de mens verwachten, maar de Heere kan wel door de mens heen werken. Hij is het die regeert en als het anders uitpakt zal het zo moeten zijn. Het is onverdiend als de Heere onze gebeden nog verhoord, maar laten we blijven roepen om genade en bidden voor allen die het land besturen, of dat willen gaan doen.

 13. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 15:58

  De christelijke partijen hebben nauwelijks invloed in de regering. Zij willen graag op hun plekje blijven zitten en nemen daarom geen duidelijk standpunt in over bijvoorbeeld abortus.

 14. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 16:20

  Ik denk dat Segers echt in de Enige Waarachtige God gelooft en de Here Jezus Christus, die ons verlost heeft van onze zonden. Dat heb ik hem ook horen zeggen. Dat is punt één.
  Dat hij zegt dat de islam hier ook in vrijheid hun geloof kan beleven is niet omdat Segers met hun visie eens is. Zelf zegt hij herhaaldelijk dat hij als zendeling in Egypte, een islamitisch land de onvrijheid heeft gezien en geproefd. Dat is juist daarom dat hij zegt dat de islam hier vrij beleefd moet worden. Als wij niet willen toelaten dat zij ook hun godsdienst hier vrij mogen beleven dan doen wij als christenen hetzelfde als de islam, nl. dwingen als ons te geloven. Dat kan niet, met alle consequenties, want die zijn er. Dat betekent voor ons steeds meer onvrijheid.
  De islam is en het staat duidelijk in de koran, een gedwongen opgelegde godsdienst met alle gevolgen voor christenen, Joden en andersdenkenden. Onze leidslieden zijn er blind voor maar als ze eerlijk zouden zijn en willen zien wat er in de moslimlanden aan de gang is dan kunnen zij niet anders dan zeggen: het is niet de extremistische islam, maar dé islam, de koran, die zegt joden en christenen mogen vermoord worden, dat vindt allah juist goed. allah is trouwens niet onze God, maar was in Mohammeds tijd de maanoppergod. Alle andere goden moesten verdwijnen maar nu was deze de scheppergod geworden. Joden en christenen bleven bij de God van Abraham, Isak en Jacob en Vader van de Here Jezus, vandaar die haat en moordlust.
  Wij moeten ons daarom des te meer laten zien wie wij mogen zijn in de Here Jezus Christus: genadevol, liefdevol en vaststaand in het geloof. Dat bid ik de heer Segers toe.

 15. Karin zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 16:46

  Beste mensen,

  Wij moeten zoals de bijbel zegt eensgezind zijn in Christus, laten wij dan eensgezind bidden dat de Heer geeft wat goed is voor dit land. Als het over politiek gaat lijkt de eensgezindheid onder christenen weg te ebben… dat merk ik in de kerk en op plekken waar christenen samen komen en het gesprek gaat over politiek. Laten wij geheel anders zijn en bidden want de Heer regeert.

 16. Chris de Pooter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 17:02

  Beste Dirk je hebt overwogen om de mogelijkheid op je commentaren te reageren uit te schakelen en je schrijft dat sommige reacties grenzen overschrijden, grenzen van fatsoen, grenzen van respect voor de ander, grenzen van bewogenheid met de ander. Wat mijzelf betreft was dit grensoverschrijdende geschrijf een enorme afbreuk aan je nieuwsbrief omdat ik er van overtuigd ben dat je integer bent en onder gebed en de leiding van de Heilige Geest van God deze nieuwsbrief maakt. Overweeg alsjeblieft nog eens om de mogelijkheid tot reageren uit te schakelen, want het voelt als azijn wat sommigen als commentaar uitgieten en ik denk dat je ze deze mogelijkheid niet moet geven, want als je inspiratie en leiding zoekt bij en door Gods Geest is het Zijn en jouw nieuwsbrief en mensen hoeven hem niet te lezen of zuur te reageren. Ik en mijn vrouw worden altijd erg bemoedigd en ik denk velen met mij, dus wij kunnen deze azijn missen als kiespijn en laten ons graag inspireren en bemoedigen door je nieuwsbrief, de ene keer weliswaar wat meer dan de andere, maar beste Dirk laat je vreugde niet roven en geef geen ruimte meer aan dat grens overschrijdend gedrag en geschrijf a.u.b.

 17. Aad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 17:14

  CU is laatste optie om nog te komen tot een meerderheidskabinet. Voor hoe lang is de vraag. Waarschijnlijk zal het geen vier jaar duren. Een partij die de dood kiest boven het leven en een partij die het leven kiest boven de dood. Lijnrecht tegenover elkaar. Op ethisch vlak gezien tenminste. Op andere terreinen is de CU wel aanzienlijk ruimer geworden in haar opvattingen. En verschilt het niet veel meer van het CDA. Gelukkig doet de CU nog niet mee aan islam knuffelen. Daarvoor heeft Segers te lang in Egypte gebivakkeerd. Ondertussen knielt onze Koningin voor de paus, kleedt zich daarbij in onderdanig zwart. Een paus die de islam zijn broeders noemt. Hebben we op tv het ramadan journaal. En vertellen moslima’s op de radio enthousiast over het suiker feest. Zoveel empathie met de inhoud van Christelijke feestdagen ben ik in de media de laatste tijd niet meer tegengekomen. In Den Haag kan een gemeenteraadslid ongestraft Israelische scholieren betichten van toekomstige kindermoordenaars en zionistische terroristen. Islamisering van NL is allang een feit. Nederland let op uw saeck. Of is het al te laat?

 18. Jellina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 17:33

  Als Nederlandse wil ik me graag verootmoedigen voor de Heer, dat we zo kritisch reageren naar de ander in plaats van op de knieën te gaan en onze zonden te belijden.
  Er zijn ook veel dingen waar ik het niet mee eens ben, maar ik ben wel deel van dit volk en ik denk juist daarom degene die in boete voorbede mag doen.
  Daniël was een godvrezend man, maar juist daarom verootmoedigde hij zich met de woorden: WIJ hebben gezondigd. Ik bid dat die houding van verootmoediging onder ons Nederlandse gelovigen mag groeien.
  Want God luistert naar wie nederig is.
  Dirk dank je wel voor je oproep tot gebed voor onze overheid. Dat heb ik zeker teveel nagelaten. Reden genoeg om me te verootmoedigen. Shalom allemaal en een gezegende week.
  Jellina

 19. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 18:18

  Hallo Dirk en lezers… ik moet eerlijk bekennen dat ik nooit echt met politiek bezig ben. De meeste info krijg ik van mijn man, die volgt in grote lijnen wel politiek.

  Ik persoonlijk vond het wél een sterk artikel… Als ik de teksten uit 1 Timotheüs 2, leest… geloof ik ook werkelijk dat het een vaststaand gegeven is dat wij bidden voor alle mensen ook voor hooggeplaatste mensen, bv. onze eigen regering.
  Ook ik ben voor het leven… en veel wetsvoorstellen zijn gewoon verschrikkelijk.

  We kunnen allemaal wel zwaar teleurgesteld zijn in onze regering… veel normen en waarden verliezen hun kracht…
  Maar… we mogen ook nooit vergeten dat er zware tijden zouden komen… en voor genoeg mensen is het al zwaar. Ook in andere landen waar veel broeders en zusters in de Heer, al in zware vervolgingen zitten.

  Ik vraag mij wel eens af… zijn wij zelf wel het zout van de wereld… laten wij zien door onze levenswandel dat wij bij het Koninkrijk horen van de Heere Jezus.
  Gebruiken wij onze handen en voeten… en onze monden en onze harten.

  Gebed… is één van onze grootste prioriteiten, zelf als we het gevoel hebben ‘er gebeurt niets’… dan gaat het om gehoorzaamheid aan God.
  Soms lijkt het dat wij zelf graag bevredigd willen worden… en nukkig gaan reageren als het niet gaat zoals wij het graag willen zien.

  Ik geloof ook werkelijk dat onze hemelse Vader en Jezus… veel meer doen als dat wij ook maar in de verste verte kunnen bedenken. Maar… het gebeurt wel op HUN eigen wijze…

  Over de Islam… het benauwt mij ook wel eens… maar aan de andere kant, beseffen wij eigenlijk wel wat een wereld er open gaat om mensen te vertellen en tewijzen op Jezus Christus. In hun eigen land was dat haast onmogelijk.

  Het gaat er helemaal niet om wat wij alleen maar willen… het gaat er om… wat wil de Heere. En één van de dingen is gebed, ook voor onze regering… en liefde voor onze naaste…

  Dirk, Vaders liefde om je heen… en hartelijke groeten aan allen, Esther.

 20. K. de Bruijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 18:51

  Shalom alechem, ik wil een zegen vragen voor br. Segers. Dat hij de kracht en steun van de Eeuwige
  mag ervaren en niet zal bezwijken voor de druk, die ongetwijfeld op hem wordt uitgeoefend.
  Vooral dat onze gebeden een steun voor hem mogen zijn. Laten wij ook bidden voor Pechtold, dat God ook zijn ogen zal openen. Laten wij God vragen, dat de Messias belijdende Joden een zegen voor volk en land van Jisraël mogen zijn. God kan en wil wonderen doen, maar Hij wil gebeden zijn.
  Wij leven in een tijd, dat de een opstaat tegen de ander, het is een tijd van oorlogen en geruchten
  van oorlogen. Maar wij mogen door deze weeën heenkijken. Het zijn voortekenen van de komst van de
  Messias Jeshua en Zijn koninkrijk, halleluja, Hij komt spoedig. Amen. Kap. de Bruijn.

 21. Maria George den Houdyker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 19:00

  Beste Dirk, Ik ben zo dankbaar dat Ik je nieuwsbrief weer kan ontvangen! Bedankt voor je bemoedigende artikelen! Laat alsjeblieft de mogelijkheid om te reageren op je commentaren open. Het is zo waar wat je schreef over kritiek uiten, het is zo gemakkelijk, maar ook zo fout! En, het komt altijd naar ons terug. De Bijbel is daar zo duidelijk over.

  God zegene je in deze belangrijke believing!

 22. Ginus Strating zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 19:50

  Beste Dirk ook ik kijk iedere week met belangstelling uit naar jouw nieuwsbrieven en geniet van de dingen die jij aan ons door geeft, maar de commentaren lees ik bijna nooit en vind ik ook niet interessant. Dus stop daar maar mee en laat je leiden door Gods Geest want daardoor ontvangen wij alles wat wij nodig hebben.

 23. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 20:36

  Van de week vielen bij mij een aantal puzzelstukjes op hun plaats bij het lezen van
  Jesaja 33: 1 – 4
  “Wee, verwoester, die zelf niet verwoest zijt; verrader, die zelf niet verraden zijt; als gij voleindigd hebt te verwoesten, zult gij verwoest worden; als gij gereed zijt met verraden, zal men u verraden.
  Here, wees ons ​genadig. Op U hopen wij; wees onze arm elke morgen, ja ons heil in tijd van benauwdheid. Voor daverend rumoer vluchten natiën ​weg; als Gij U verheft, stuiven volken uiteen.
  Dan wordt de door u behaalde buit weggeraapt, alsof een kaalvreter aan het werk is; zoals sprinkhanen aanvallen, valt men erop aan.”

  Jesaja vertelt hier, dit we in de wereld te maken hebben met de geestelijke strijd, met aan de ene kant “De Schepper” en aan de andere kant “de verwoester” (Gods tegenstander). We leven in een wereld waarin alles wat geschapen is en zeker alles wat God toebehoort “verwoest” wordt! Zelfs het cultureel eigendom, maar ook – zoals nu weer – de graven van de Aartsvaders. Nog maar één druk op een knop ergens, en we hebben een nucleaire oorlog. “Scheppen/verwoesten”, we leven er middenin. Wie van onze politieke leiders wordt gebruikt door de Schepper en wie door de “verwoester”? Ik kan mij het Duitsland van 1945 nog goed herinneren! We stevenen er opnieuw op af. De Schepper geeft ons “het Leven”, de verwoester brengt ons de dood. Nu kan je aan de buitenkant niet zien, door “wie” van de twee een mens of een groep wordt geleid. Toch geeft Mattheus 7 een goede vingerwijzing: “Kijk naar de vruchten” van ieder persoon van elke groep en je weet van welke “boom” de vruchten stammen, zegt Jezus. Wat zijn de “vruchten” van een politieke partij? Als zelfs “de ongeboren vrucht” wordt vernietigd, dan weet je door WIE een partij wordt geleid.

 24. Eddy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 20:36

  Hallo, mevr. Stel: ik ben het voor 100 procent eens met uw reactie. Maar, het grote deel van christelijk Nederland heeft totaal geen weet van de islam en het duivelse karakter van deze afgodsdienst en de mensen buiten de kerken al helemaal niet. Drie grote stromingen hebben in onze wereld gezorgd voor een enorme afval van het geloof: communisme, evolutietheorie en de islam. Elk op eigen manier, naast vele andere, met als grote dader de tegenstander van onze Heiland, de duivel en zijn koninkrijk.
  Geachte Dirk: vooral doorgaan met uw werk, onder de zegen van de HEERE, zal het vrucht dragen.
  Gezegende zondag!!

 25. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 21:04

  Beste Dirk,

  Ik ben blij met je nieuwsbrieven en lees ze met genoegen, geef zelfs zo nu en dan commentaar. In een dergelijk geval volgt de melding “wacht op goedkeuring”, waaruit ik begrijp dat jij een reactie wel/niet kunt accepteren. Als dat zo is dan zou ik beslist alle beschadigende kritiek uitschakelen, daar heeft niemand behoefte aan zit niemand op te wachten.
  We weten allemaal dat het koninkrijk van de duisternis op code rood staat om alle goede dingen kapot te maken en mensen te ontmoedigen. En ja, de pharmaceutische industrie vaart er wel bij om al die gebroken mensen op de been te houden. Het verontrustende is dat een deel van onze jeugd op steeds jongere leeftijd het ook niet meer ziet zitten. Van ons wordt in deze tijd gevraagd om de wapenuitrusting aan te trekken en bid om onderscheid want Gods tegenstander waart als een geest van verderf door de wereld. Wij kinderen van Gods koninkrijk moeten krachtig zijn en ons niet in de hoek laten drijven door pipo die de strijd toch al verloren heeft.

 26. Jeanne Hollestein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 21:05

  Beste Dirk, het is inderdaad schrijnend wat sommigen durven schrijven! Maar ik heb voor mezelf besloten om de reacties niet meer te lezen.
  Het doet afbreuk aan de zegen van je column, de goeden niet te na gesproken.
  Dus wat mij betreft: schakel inderdaad de mogelijkheid om te reageren maar uit.
  Gods zegen met het verspreiden van het Goede Nieuws.
  Jeanne

 27. Peter B zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 22:06

  Psalm 118:8 en 118:9.

 28. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juni 2017 om 23:01

  A M E N, Peter B.!! Wist je dat deze woorden tevens in het exacte midden van onze Bijbel staan?

 29. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zondag 25 juni 2017 om 0:16

  Ik kan mij goed voorstellen dat u overweegt om geen reacties meer te plaatsen.
  Ik heb dat gevoel ook. De reacties verharden. Voegt het nog enig christelijkheid van waarde toe. Aan de andere kant zie je, in de reacties terug, de diversiteit van Christelijk Nederland.
  Ik wens u veel wijsheid hierin toe, en GOD’s zegen toegewenst.

  vr gr rene postma

 30. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 25 juni 2017 om 1:26

  Misschien is het een idee om deze tekst van Psalm 118:1-4 en/of Ps. 118:5-9 op te hangen om onszelf te bemoedigen in deze steeds zwaarder wordende tijden.

 31. Herman Degenhart zegt:
  Geplaatst op zondag 25 juni 2017 om 1:41

  Graag reageer ik op het verslag van de geboorte van het meisje Milagros in de e-mail van vandaag. Nog in de baarmoeder hebben de artsen vastgesteld dat de vrucht ernstig defect was. Op grond daarvan adviseerden zij afbreking van de zwangerschap. De moeder echter sloeg dit advies in de wind, voornamelijk op religieuze gronden. Het meisje werd geboren zonder benen en met een gespleten verhemelte. Om te voorkomen dat het spontaan zou overlijden moest het direct naar de intensive care, waar het maanden verbleef. Ook moest de boreling op een aparte wijze worden gevoed, want het zou zonder al die kunstgrepen direct overlijden. Milagros zal nooit een normaal leven kunnen leiden en zal haar hele leven afhankelijk blijven van de medische industrie. Overigens is het een feit dat dit soort mensen nooit oud worden. Veelal halen ze de 40 niet. Of dit ook voor Milagros geldt, moet worden afgewacht.

 32. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 25 juni 2017 om 11:37

  We mogen oordelen met een rechtvaardig oordeel, zonder vooringenomenheid. En niet om ‘het die ander’ eens “haarfijn” te vertellen.
  God wil dat we handel zullen drijven, totdat Jezus de Christus de man van hoge geboorte terugkomt.
  Wanneer Hij zijn Koninklijke waardigheid, Zijn Koningschap van de Vader aanvaard zal hebben, dus wacht op Zijn woord: ‘Ga nu’, zal Hij alle ding vernieuwen.
  Een gekregen talent/pond mag niet in de zweetdoek in de grond verstopt worden.
  In deze benauwde tijden mogen we elkaar (nog gebrekkig en onvolkomen) bemoedigen en/of aansporen.

 33. LENIE, sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 25 juni 2017 om 12:34

  Beste Dirk, we zijn met vakantie en heb zeer uitvoerig je commentaren gelezen. Wat een fijne reacties maar ook wat een akelige reacties. Het lijkt soms of iemand al zijn woede in 1 commentaar legt. Mijn advies is: geef voorlopig eens geen gelegenheid om te reageren, jammer voor hen die achter je staan maar weet dat de zwijgende meerderheid je stukken met instemming leest. Wat betreft de oproep uit 1 Timotheus 2: 2: er staat bid voor alle mensen en hooggeplaatsten, dus ook voor ongelovigen, ik zeg dan: juist voor hooggeplaatsten zoals de heer Pechtold. Dit is ook het uitgangspunt van Op de bres voor Nederland. Bij dit gebed voel ik me goed. Want er staat God is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Gebed moet Bijbelse inhoud hebben. Dank voor een aantal fijne reacties.

 34. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 25 juni 2017 om 17:49

  Beste Dirk,
  Ik zou het heel jammer vinden als wij niet meer mogen reageren op jouw leerrijke geestelijke commentaren
  Mijn voorstel in deze is dan ook:
  Negatieve reacties op jouw persoonlijk commentaar, daar ben jij wel altijd in staat voor om deze te beantwoorden.
  Negatieve reacties op mede reactie-schrijvers zou ik niet meer plaatsen want dat wordt meestal, bekvechten over en weer. Mits natuurlijk als men dezelfde mening heeft over het commentaar en door dit mekaar wilt bemoedigen.
  Dan heb ik jou al een vaker gezegd:
  Dirk hoe hou jij het vol om al jaren iedere week, en een nieuwsbrief en een commentaar te schrijven. Mijn voorstel is: Een week de nieuwsbrief en de volgende week een Commentaar.
  Ik denk dat dit voor ons lezers ook een beetje rust geeft. Maar ga a.u.b er mee door. Hub

 35. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op zondag 25 juni 2017 om 18:48

  Dag Dirk. Ik bid al tijden, dat de Here de juiste mensen op de juiste plaatsen zal zetten. We weten inderdaad niet welke invloed Segers gaat hebben. Ook op bijvoorbeeld het CDA. Ook ik ben geneigd te zeggen, dat de CU zich moet terugtrekken, omdat het heel moeilijk gaat worden. Maar dat is de weg van de minste weerstand en in strijd met onze opdracht om te strijden tegen de machten in de hemelse gewesten. Want dat die volop meekijken over de schouders van onze politici staat buiten kijf. En inderdaad moeten we niet alleen bidden voor de mensen, die in ons straatje passen, maar juist ook voor hen, die daarin niet passen.

 36. Lisette zegt:
  Geplaatst op maandag 26 juni 2017 om 3:08

  Ik sluit mij aan bij de argumenten van reactie nummer 2 van Otto. CU is werelds aan het worden, net zoals de EO werelds is geworden. Aan het betoog van Otto voeg ik aan toe dat getrouwde homo’s of samenwonende homo’s bij de ChristenUnie mogen werken zei Gert Jan Segers onlangs, Google maar.

  Er is geestelijk een tweedeling aan het ontstaan in de samenleving bij de gelovigen en bij de ongelovigen. één deel van de ongelovigen zal harder worden en vasthoudender in hun ongeloof, het andere kleinere deel ongelovigen zal alsnog bekeren naar de God van Israël.

  Bij de gelovigen zal een deel meer naar de smalle weg toe gaan bewegen en dichter bij God gaan leven, en het andere deel zal gaan wegvallen van de Here God. Dat is de grote afval zoals beschreven in het Woord.

  Onder de onbekeerde en orthodoxe Joden zullen vele ogen open gaan en Jezus als hun Heer gaan aannemen.

  Los hiervan zullen er van Godswege oordelen ook over Europa en Nederland komen vanwege de zonden, degene die bij de Here schuilen in Geest en in Waarheid zullen worden beschermd. Psalm 91.
  God heeft alles onder controle. Ik raad iedereen aan om het boek “Het Visioen en verder van David wilkerson” te kopen en te lezen ter voorbereiding op de eindtijd. Het Visoen en verder is ook op
  Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XMfxyVvYuws&sns=fb

  In de “Agenda 2030 van de VN” staat geschreven dat het doel is om vanaf 2030 alle aardebewoners te voorzien van een chip. Wycliffe Bijbelvertalers verwacht ongeveer tussen 2025-2030 klaar te zijn met alle vertalingen in alle landen. In Matt. 24 staat dat als de ganse aarde het evangelie heeft gehoord het einde is gekomen. Van 2017 naar 2030 is nog maar 13 jaar.

 37. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 26 juni 2017 om 10:11

  Over het reageren op Dirk’s column.

  Is het wel recht om moeilijke reacties van reageerders niet te plaatsen, al voelen ze soms aan als azijn.
  We zijn met elkaar gelovigen in Christus en kunnen van elkaar leren en in Zijn Liefde elkaar eventueel terechtwijzen.

  Maar inderdaad, Dirk kan in alle wijsheid beslissen om een reactie wel of niet te plaatsen, dat kan ook al een terechtwijzing zijn voor degene die te hard of scherp reageert en dat hebben we allemaal te slikken/accepteren en leren daar ook in!
  Persoonlijk leer ik en word ik bemoedigd door sommige reageerders en zou het jammer vinden als het reageren wegvalt.

 38. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 26 juni 2017 om 11:13

  Sjalom Dirk,

  Van harte sluit ik mij aan bij de reactie van Hub Eussen. Uit ervaring weet ik wat het is om commentaar te krijgen. Het is gelijk aan “koorddansen”, de kunst om het juiste evenwicht te houden. Het leven is een leerproces zowel geestelijk als maatschappelijk. Iedereen heeft gelukkig een mening en ook daarin mag iedereen leren om daar respectvol mee om te gaan. Door middel van het commentaar stel je velen onder ons in de gelegenheid om te reageren en daarvoor zijn we je zeer erkentelijk. Ons commentaar mist zijn doel als we over de grenzen van fatsoen heengaan. Ik vraag mij wel eens af of je wel alle dingen kunt benoemen binnen 350 woorden. Een kleine nuance of een glimlach leren je anders te kijken. De veelkleurigheid van onze samenleving, die ook nu graag vastigheid zoekt in een stabiele regering. Alle kiezers hebben hun stem uitgebracht en aan de hand van die uitkomst wil men gediend worden in ons land.

  Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Je kan eenvoudig niet zeggen: zoveel procent christelijke, liberale of neutrale politiek. Er zijn andere zaken die belangrijk zijn. Ik vraag me ernstig af of “voltooid leven” wel een zaak moet zijn van mensen. Het is immers G’d zelf die de mens het leven geeft en zijn/haar levensdagen heeft bepaald. De moderne mens fixeert zich alleen maar op haalbaarheid en maakbaarheid.

  Hoe treffend staat het in de psalmen: bij U Heer is de Levensbron. Mensen die uit die Levensbron drinken zijn zichtbaar in de maatschappij. Zij vallen op door hun kracht en het er telkens weer voor gaan. De buitenstaander ziet dat ook en het leidt weleens tot een goede getuigenis. Daar zit zeer veel kracht in en het leert ons breder te kijken. Als een christen gevraagd wordt om een motivatie kan deze dat dan goed onder woorden brengen en onderbouwen in gesprekken. Iedereen kan zomaar in de frontlinie staan. Hebben wij dan de juiste woorden en het respect voor elkaar?

  Dank je wel Dirk voor deze plaatsing. Wees sterk en houd moed.

 39. Margje zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 juni 2017 om 1:34

  Beste Dirk,
  Ik reageer nooit, maar nu wel. Zet de mogelijkheid tot reageren gerust uit! Veel reacties halen uw stuk naar beneden en het benadrukt de verdeeldheid van degenen die Jezus willen/zeggen te volgen. De Heere zegene u en allen die dit lezen. Dat we met z’n allen op de beste plaats zullen gaan knielen… Aan Uw voeten, Heer..

 40. mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 juni 2017 om 13:51

  Even dit. Christus Jezus was regelmatig in gesprek met groepen mensen. En Hij liet de mensen ook aan het woord. Ook degenen die het NIET met Hem eens waren en zelfs tegen Hem zeiden dat Hij een bastaard kind was..
  Stuurde Hij ze weg? Antw: Nee.
  Nooit heeft Hij een mens weggestuurd. Wel stuurde Hij satan weg. Satan die ook gebruik kan maken van gelovigen. (denk aan Petrus)
  Nee, geen mensen de mond snoeren.(doorstrepen /wegzenden) Maar satan de mond snoeren.
  Dat betekent voor ons lezers en reageerders: mocht er iemand reageren waarvan wij zeker weten dat het woorden zijn van satan dan moeten wij er zelf niet op gaan reageren maar op de knieën gaan om de Here God/JHWH te smeken dat satan door Hem weggestuurd zal worden.
  Alleen De Here God kan satan weg sturen en hij zal van ons wijken.

 41. otto zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 juni 2017 om 17:19

  Dik, politiek ligt gevoelig, ook bij christenen, je hebt voors en tegens, en als je zo’n artikel plaatst, dan kan je acties, en reacties verwachten, en dat is niet alleen op jouw site, maar op alle sites die een politieke mening hebben. Dus als je dit wil vermijden, moet je politieke onderwerpen met rust laten, hoe goed ook bedoeld, en als je toch door wil gaan met politieke artikelen, dan moet je ook welke reactie ook voor lief nemen, want actie is reactie, en daar kunnen heel vervelende reacties bij zitten, maar dan is de vraag kies je hier voor? Ik wens je veel wijsheid toe, maar ik heb geen spijt voor mijn reactie die ik op dit onderwerp gegeven heb, en ik dank Lisette, dat zij met haar aanvulling het verhaal nog completer gemaakt heeft.

 42. Jan Smelt zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 juni 2017 om 8:46

  Snowflakes (= sneeuwvlokjes) is het nieuwste modewoord in Amerika voor de licht geraakte types; meestal mensen uit de homo-wereld, die zich ‘niet aardig’ bejegend voelen.
  Er woedt een geestelijke strijd. Het christendom moet de wereld uit … te beginnen uit Nederland. Daarnet hoorde ik voor de radio dat zelfs het CDA tegen de verplichte winkelsluiting op zondag is in Zwolle. Dezer dagen las ik dat in Zweden priesters en dominees verplicht worden om homo-huwelijken te sluiten.
  En wat doen de bovenstaande ‘snowflakes’? Jammeren en janken om een paar schrammetjes die ze in deze geestelijke strijd oplopen!
  Was Jezus altijd zo aardig? Hij noemde de Farizeeën adderengebroed. Hij beledigde het Sanhedrin diep, toen Hij zei dat hij Gods Zoon was. Hij keerde de tafels van de wisselaars in de tempel om.

 43. Levi zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 juni 2017 om 11:38

  Alle vlees/leven is HEM onderworpen: De nieuwe formateur dhr. Zalm, ook dhr. Pechtold en dhr. Seegers zijn aan HEM onderworpen. Ik heb de Ene Waarachtige God gebeden dat de nieuwe formateur een Bileam zal zijn. Hoor! De Engel van de Here zegt tegen Bileam: Ga met deze mannen mee, doch alleen het Woord, dat IK tot je spreek, dat zul je spreken! Daarop (alleen op dat Woord) ging Bileam met de vorsten van Balak mede.

  Moge vele gelovigen dit gebed en dit woord met mij mee bidden.

 44. Parels zegt:
  Geplaatst op zondag 2 juli 2017 om 19:12

  Laten we bidden dat God omziet naar Nederland. Dat de leiders in de regering tot inkeer komen, een ontmoeting met God zullen hebben. Eén woord is voldoende, net als bij Saulus, dan zal er een grote verandering komen, niet alleen wat betreft Pechtold maar ook voor hen die zeggen God te dienen maar niet voor Zijn normen en waarden opkomen.
  Laten we elkaar opzoeken in internationale gebedkringen om te bidden voor een opwekking. In heel Nederland, niet alleen in de dode godsdienst, maar ook in degenen die openlijk God onteren.

 45. Parels zegt:
  Geplaatst op zondag 2 juli 2017 om 19:26

  Ik ben wel eens bang dat de gelovigen het laten afweten in gedrag en gebed. We zijn zo aardsgericht, dat we vergeten met welk doel we geloven. We denken dat we met een financiële bijdrage aan de zending al een goed werk doen. We hebben rust als we zelf weten gered te zijn, maar we gaan voorbij aan het doel waarom we hier nog zijn en nog niet in heerlijkheid zijn. Om als Jezus te zijn voor de verloren wereld. Te zoeken wat verloren is. We zijn hier alleen nog maar om aan Zijn koninkrijk te werken. Je leeft niet voor je gezin, je baan, je geld, je huis, je auto of vakantie. Niet om je eigen gemak en je eigen geluk en rust. Maar alles moet in dienst staan van het koninkrijk. Je auto, je geld, je tijd, je huis. Samen met je partner de wereld dienen. Zoveel mogelijk toebrengen, zoveel mogelijk zaaien… vraag elke dag: Heere wat mag ik vandaag in Uw koninkrijk doen, geef nog opening en mogelijkheden om mensen te waarschuwen of om voor iemand wat te betekenen.
  En daar haal je meer voldoening en vreugde uit dan zoveel mogelijk spaargeld, een groot huis of welk aardse begeerte dan ook. Mag je nergens van genieten? Dat zeg ik niet, maar alles wat je hebt is van God en moet ook door God ingezet kunnen worden. Heb je veel geld? Dan heeft God jou als rentmeester erover gemaakt. Geen cent is van jou en je mag er over niet zelf beschikken. Is elke cent verantwoord uitgegeven? Misschien is er iemand in de buurt of in uw kerk die heel hard geld nodig heeft terwijl jij meer dan genoeg hebt? Ben je bereid om een keer niet op vakantie te gaan en deze mensen het geld anoniem te geven (niet te lenen)?
  Dat is de gezindheid die we moeten hebben in alle opzichten. Het gaat niet meer om ons maar of wij een leeg vat zijn dat gevuld is door de Heilige Geest, wat gebruikt wordt om door ons heen mensen tot Jezus te leiden.

 46. benetti Julietta zegt:
  Geplaatst op zondag 2 juli 2017 om 20:52

  Ik kan met Margje’s tekst alleen instemmen. Inderdaad wat een afbreuk aan uw schrijven, al die meningen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden