Is Gods hand zichtbaar in de ontwikkelingen in politiek Nederland?

In de aanloop naar de laatste verkiezingen gingen veel gelovige landgenoten op de knieën. In verootmoediging voor de Heere God. Met bidden en smeken of Hij Zich over ons land wilde ontfermen. Dat er een halt wordt toegeroepen aan de afbraak van Bijbelse normen en waarden. Een ‘leger bidders’. Hun invloed is groter dan velen denken. ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand,’ zegt Jakobus 5:16 immers.

Twee weken geleden schreef ik over D66. Het ging – en gaat – mij om de standpunten van D66, waar ik mij tegen keerde. Maar laten we zeer voorzichtig zijn om Alexander Pechtold, de partijleider – met enkele scherpe woorden te veroordelen. Dat doen we te gemakkelijk en te snel. Bid maar voor hem, de Heere Jezus wil ook hem redden. En wie weet, wil Hij daar de gesprekken met de christenen in de onderhandelingen over ethische kwesties wel voor gebruiken.

Ik bid dat deze nieuwe onderhandelingen zullen slagen. Ik bid dat de Heere de fractieleiders wijsheid zal schenken. Speciale wijsheid bid ik de leiders van CDA en CU toe, Buma en Segers, alsmede aan de informateur en later aan nieuwe informateurs, dan wel een formateur van een nieuw kabinet.
We mogen hoop en verwachting hebben voor ons land en voor ons volk.

‘Heere, wees ons genadig, verhoor de gebeden. Schenk ons Uw bewogenheid in ons hart. Dat we niet alleen Uw grote daden in het verleden zullen herdenken, maar ook uitzien naar een herleving.
Heere, we bidden u dat het nieuwe kabinet een positieve houding zal innemen ten opzichte van Uw volk Israel. Dat we Israel zullen steunen en zegenen, in plaats van het voortdurend te bekritiseren.’

Nu de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en CU net zijn begonnen, roep ik alle kerken en gemeenten in ons land op deze zondag de kabinetsformatie te gedenken in de gebeden.
In 1 Timotheüs 2 worden we immers opgeroepen ‘tot smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen, en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker’ (vers 1-3).

Ik denk aan de woorden uit Esther 4:14, woorden die Mordechai tot Esther sprak: ‘Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.’

Als we door genade de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben, hebben ook wij – nu al – Zijn koninklijke waardigheid ontvangen. Dat zegt 1 Petrus 2:9: ‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.’

Laten we ons niet in stilzwijgen hullen, maar de Heere Jezus aanroepen en in ons dagelijkse leven een getuige van Hem zijn, in woorden en in daden. Ik zie uit – met verwachtingen – naar wat de Heere gaat doen…

Dirk van Genderen