Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘God van de legermachten, breng ons terug bij U’ (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 juni 2017, 12:24 door Dirk A A

Soms gebeurt het dat een Bijbeltekst je opeens raakt. Dan is het alsof de Heere de woorden in zo’n tekst rechtstreeks tot je spreekt. Dat gebeurde bij mij toen ik Psalm 80 weer eens las. Het waren de woorden in vers 19: ‘Behoud ons in het leven – (of wat je ook kunt lezen: ‘Doe ons herleven’) – dan zullen wij Uw Naam aanroepen.’ Opeens werden die woorden als het ware ‘levend’ voor mij.

De geestelijke lauwheid in veel van onze kerken en gemeenten doet mij pijn. We hebben het zelf nauwelijks meer in de gaten. Ik werd er weer aan herinnerd toen ik een voorganger uit een Afrikaans land ontmoette. Ik was zelf misschien ook wel een beetje in slaap gesukkeld, geestelijk dan.
Je bent dankbaar voor wat er aan geestelijk leven nog is in ons land. En zeker, daar mogen we ons ook over verheugen. Maar raakt het ons dat er zoveel lauwheid is en dat het overgrote deel van ons volk voor eeuwig verloren dreigt te gaan omdat ze de Here Jezus niet kennen en niet in Hem geloven?

Het is toch onmogelijk om tevreden te zijn met de geestelijke situatie in ons land? Ik geloof dat we ons uit mogen strekken naar meer. Dat ‘meer’ zag ik bij die Afrikaanse voorganger. Hij was zo vol van de Heere Jezus, het straalde letterlijk van hem af. Zijn leven werd bedreigd. Als hij weer terug zou zijn bij zijn gemeente, kon elke dag voor hem de laatste zijn. Zo groot is daar de haat van de moslimterroristen tegen christenen, tegen het christelijk geloof, tegen de Heere Jezus. Maar hij zag ernaar uit om weer terug te gaan. Om zijn gemeente te ondersteunen, om samen met hen de Heere te dienen, te loven en te prijzen en zich uit te strekken naar de bekering van de terroristen.

Psalm 80 spreekt over de ellendige situatie waarin het volk Israel zich bevindt. De bede van Asaf, de dichter van de Psalm, wordt opgezonden tot God in de hemel: ‘Kom ons verlossen, breng ons terug, doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.’

De dichter is zich bewust van Gods toorn over het volk. De buurvolken lachen om hen, bespotten hen. Er is een bres geslagen in de muren.
Ook onze situatie is verre van rooskleurig. Er is veel geestelijke lauwheid in ingezonkenheid, ook onder veel christenen. We gaan nog wel naar de samenkomsten, maar wat wordt er zichtbaar van de Heere Jezus in ons leven, in onze gemeente? Waar zijn de mensen die zo vol zijn van Hem en van het heil dat Hij heeft verworven en ons uit genade schenkt, dat ze er niet over kunnen zwijgen?

Het huis van de Heere ligt in puin, zeg ik, met Haggaï 1:4 in gedachten. We rennen voor ons werk, onze carrière, ons huis, onze bankrekening, onze hobby’s, onze verslavingen misschien wel…
Maar kennen de oproep van Romeinen 12:1 om onze lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk? En voegt vers 2 eraan toe: ‘En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (denken), om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.’

Terug naar Psalm 80. In vers 15 horen we de dichter roepen: ‘O God van de legermachten, keer toch terug, kijk uit de hemel neer en zie.’ En telkens in deze Psalm klinkt het: ‘Breng ons terug bij U.’

En ik bid mee: ‘Heere, zie hoe de situatie in ons land is. Bij ons is een beschaamd gelaat. In ons is er niets waarop we kunnen roemen. Er is zoveel onenigheid in onze kerken en gemeenten. Soms gunnen we elkaar soms het licht niet in de ogen. We zijn jaloers op anderen die groter zijn. Er worden leringen verkondigd die tegen Uw Woord ingaan. Onze bewogenheid met de wereld om ons heen is vaak zo gering. Er is zo weinig zichtbaar van U in ons leven van elke dag. Israel, het Joodse volk, Uw volk, is bij velen uit het zicht verdwenen.
Heere, wij weten geen oplossing meer. Behoud ons in het leven, doe ons herleven. Doe het, Heere, schenk een herleving. Werk opnieuw, krachtig, door Uw Woord en door Uw Geest. Als U blieft, Heere, kom. We verootmoedigen ons voor U en belijden onze zonde, onze schuld. Heere, vergeef ons, was ons schoon door Uw bloed, o Heere Jezus.’

‘…dan zullen we Uw Naam aanroepen,’ lezen we verder in vers 19. En zeker, deze woorden worden in eerste instantie tegen Israel gesproken. Maar de Heere spreekt ze ook tot ons, Zijn Woord is immers levend en krachtig.
Het is mijn droom, mijn diepe verlangen, dat er opnieuw een geestelijke herleving komt in ons land, in deze laatste dagen voor de komst van de Heere Jezus. Misschien reageert u: ‘op grond van het profetische Woord is dat niet meer te verwachten’.
O, waar zijn de christenen die, in Gods kracht, de satan laten sidderen door hun gebeden voor land en volk? Met de Heere Jezus zijn we toch meer dan overwinnaars, omdat Hij de Overwinnaar is!

Tot slot de laatste woorden van deze Psalm: ‘HEERE, God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden’ (vers 20).

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 juni 2017 om 14:29

  Beste Dirk. Ik hoop ook op een herleving. Ook ik maak mij schuldig aan lauwheid. Ondanks de zegeningen. Ik doe onze Vader ook te kort. Waarom heb ik niet meer moed, zoals GOD’s mannen als Mozes en de apostel Paulus. Ik was ook zo vol van de Here toen ik tot geloof kwam. Ik zou toen alles wel even anders doen. De Here heeft mij toen getuchtigd. Ik, mijn ego moest kleiner worden. Verschillende gemeentes bezocht. Vaak was ik teleurgesteld. Mijn geloof was meer gebaseerd op een gemeente, of tot christelijk mensen. Ik verwachte een hosanna. Mijn beeld van christenen was te mooi. Christenen zijn net gewone mensen. Of was ik toentertijd te vooringenomen. Ook christenen moeten geleid worden. De lauwheid zit onder de Godsmannen. Zij die een kudde schapen kunnen leiden.

  Vr gr Rene Postma.

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 juni 2017 om 15:35

  Beste Dirk,

  Mijn animo om te reageren is duidelijk wat ingestort.
  Het is sowieso al een hachelijk avontuur, het woord voeren onder eigen naam op het internet.
  Maar als ik dan lees in de overige reacties wat “wij” er van vinden… dan twijfel ik toch wel ernstig, wat een verwarring, wat een onzin ook, zonder dat er inhoudelijk iets wordt uitgeplozen.

  Het gebed in het openbaar, deze week, hoort volgens mij thuis in de binnenkamer.
  Of, zoals ook heel goed mogelijk, in de vrije natuur. Daar kan men een ontmoeting hebben met ‘de God van de legermachten’. Niet dat Satan, of diens medewerkers, gaan sidderen van zo’n gebed, maar men is dan in de gelegenheid om vertrouwelijke details te bespreken in de geest der gebeden… Jezus hoort zulke gebeden aan. En geeft wijsheid en leiding.

  Een gebed in het openbaar is al gauw een show, tekst en effect, entertainment. Dat zet geen zoden aan de dijk. Of, volgens Mattheüs 6:1 Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is.

 3. Marian zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 juni 2017 om 21:06

  Ja, er heeft veel aan leiding ontbroken (ik heb het hier over de R.K. Kerk). Het was er soms wel, het ergste was dat het er in onze eigen parochie nauwelijks was. Er ontbrak en ontbreekt nog veel aan.

  Nergens is het volmaakt, in welke kerk of gemeente je ook zit. Voor ieder is het Woord van God toch hetzelfde? Hoe kan het dan toch dat uitkomsten zoveel van elkaar kunnen verschillen? God geve dat er eenheid komt en dat de goede machten en krachten zich kunnen en willen verenigen in gebed in liefde tot God en tot elkaar. Misschien is er dan nog veel mogelijk. Soms is het niet alleen lauwheid, maar ook onkunde, een te weinig aan kennis, wat het getuigen van en over God en de Heer Jezus ook bemoeilijkt naar mijn mening.

  @Dirk, een prachtige bede! Psalm 80. Die neem ik mee, ik heb een apart psalmenboekje, gekregen van een monnik in Egmond.

 4. Merie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juli 2017 om 18:32

  Zo mee eens. Ik heb zojuist een boek gelezen over de vervolgde christenen en dan schaam ik mij voor mijn lauwheid. Laten we blijven bidden om het vuur van de Heilige Geest.

 5. Margje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juli 2017 om 18:55

  Beste Dirk,
  Van harte amen! Ook wij bidden voor herleving en opwekking in kerkelijke gemeentes. Het samen bidden daarvoor (waar 2 of 3 in Mijn Naam vergaderd zijn en eenparig bidden) is zo belangrijk. Wat is de Heere wijs hè dat Hij daarvoor ook aanwijzingen geeft in Zijn Woord! We hebben zo’n liefdevolle Vader! En zo’n genade, verdiend door het Offer van onze Heiland, welke beloftes Hij daarop geeft, onverdiend! Maar stimulans om juist op de beloftes te pleiten. “Heer, maak Uw Woord waar!” En Hij werkt alles door Zijn Geest uit, zodat het niet ons, maar alle eer aan Hem is!

 6. Herma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juli 2017 om 19:03

  Beste Dirk,

  Ook ik bid dagelijks voor ons land. Soms denk ik ook weleens dat God ons land al lang verlaten heeft. Maar ik weet dat jij ook bidt Dirk en dat bemoedigt me om door te gaan. Ik vraag de Heere dan of Hij, net als in de laatste dagen, zijn Geest wil uitstorten op alle vlees, voordat de tijden van de heidenen vol zullen zijn en het niet meer kan, want die tijd komt spoedig. Soms pleit ik ook bij onze Vader, zoals Abraham deed. Ik vraag of de jeugd op zoek mag gaan naar zijn joods christelijke wortels, als verweer tegen de alsmaar groeiende islam in ons land. Mijn pleitgrond zijn de gebeden van onze voorvaderen.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juli 2017 om 19:13

  Noch kerken, noch wie dan ook heeft er een idee van, van wat er eigenlijk speelt in deze wereld. De afgelopen weken werd ik heel sterk bepaald bij Jesaja 33 de eerste 3 verzen. Er zijn twee machten in de hemelse gewesten: “de vernietiger” en “de Schepper”……
  Jesaja 33
  “1 Wee, verwoester, die zelf niet verwoest zijt; verrader, die zelf niet verraden zijt; als gij voleindigd hebt te verwoesten, zult gij verwoest worden; als gij gereed zijt met verraden, zal men u verraden.
  2 Here, wees ons ​genadig. Op U hopen wij; wees onze arm elke morgen, ja ons heil in tijd van benauwdheid. 3 Voor daverend rumoer vluchten natiën ​weg; als Gij U verheft, stuiven volken uiteen.”

  Daniël heeft het over de “gruwel der verwoesting op de heilige plaats” (volgens mij de tempelberg) en ook het boek Hebreeën verwijst naar deze tekst. 2 Petrus 3: 10 – 12 heeft het over hoe alles door vuur zal vergaan, maar hier worden ook WIJ opgeroepen “te werken om Jezus’ komst te bespoedigen (vers 11 WV).” De meeste christenen houden zich bij dat liedje: “Stil maar, wacht maar,…..” en dat is nu precies wat er nu gebeurt en juist niet mag gebeuren. Altijd moet ik er aan denken hoe David’s vrienden David op de troon hielpen. Natuurlijk was het zonder deze vrienden ook gebeurd, maar het zou wel veel langer hebben geduurd! In het boek Esther komt zo een zin ook voor, waar Mordechai zegt: “Zonder jou, zal God ook andere wegen vinden om zijn volk om te redden, maar denk niet dat je er dan levend afkomt”. Zo zal het ook zijn bij Jezus’ komst!!

 8. tvdhave zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juli 2017 om 20:26

  Beste Dirk,
  Heel bijzonder. Psalm 80 zelf heel werkzaam mee mogen zijn, wat rijk om te horen dat dit woord je raakte. Zo hoop ik en bid ik dat er velen zullen zijn, die door genade volhardend mogen bidden vanuit deze Psalm.
  Van harte Gods zegen.

 9. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juli 2017 om 20:39

  Shalom Dirk,
  Deze boodschap raakt mij. Vorige maand was ik in Rusland, ontmoette een evangelist, die vol was van Christus, en zeer bewogen met het heil voor verloren zielen. Terug in Nederland moet ik me schamen dat ik niet diep bewogen ben met verloren zielen en met de geestelijke situatie in ons land. Ik verlang er naar met christenen samen op de knieën te gaan, samen schuld belijden, samen om vergeving vragen, samen de Heere van de legermachten aanroepen, om weer vervuld te worden met Gods Geest, en vol van Christus! (Ik heb daarvoor net gebeden in mijn binnenkamer). Ook ik verlang naar een geestelijke herleving in ons land. Dat kan beginnen bij een groepje christenen die beschaamd, vol eerbied en Godsvreze de Heere van de legermachten aanroepen! Bedankt voor jouw boodschap, de Heere zegene jou, Dirk. Hartelijke groeten, Anja.

 10. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juli 2017 om 22:42

  Beste Dirk,

  Ik moest denken aan Joël 2:12,13 NBG51

  Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.

  Het is geestelijk slechter gesteld dan wij denken door de goddeloosheid en zondigheid van de mensen waar de wetteloosheid hoogtij viert. Wij zien alleen de buitenkant, maar geestelijk is het heel en heel diep, donker,zwart. De wetten die de regering uitvaardigt zijn goddeloos en satanisch. Zie maar eens de wet mbt het recht tot levensbeëindiging. Een satanisch produkt van D’66. En dit gaat in de toekomst nog grotere gevolgen krijgen. Straks mogen de kwetsbaren van de samenleving niet meer leven omdat zij niet productief kunnen zijn voor de maatschappij waar het alleen om de Mammon draait. De god van het geld.
  We lopen echt naar het eind en alleen onszelf voor God verootmoedigen kan Nederland nog redden opdat Gods toorn niet uitbarst over Nederland. De duisternis drukt op Nederland. Wat bv te denken van abortus en bezuinigen van de regering op de hulp aan de kwetsbaarsten van de samenleving. En hoevelen zijn al afhankelijk van de voedselbank? Het eens zo welvarende Nederland moet gehoorzamen aan Brussel ongeacht of de wetten redelijk zijn of onredelijk. Ik zie uit naar een Nexit maar zie dat maar eens te verkrijgen. Nederland zou dan veel beter af zijn zonder de Euro.

  San

 11. Gerrit Bogaers zegt:
  Geplaatst op zondag 2 juli 2017 om 0:26

  Voor wie ervoor openstaat God inspireert en corrigeert elk moment.
  Wie Gods liefde en vertrouwen aanvaardt, ervaart God.
  Wie Gods liefde en vertrouwen ervaart, aanvaardt God.
  Gods poolster is geopenbaard en schijnt boven deze wereld.
  We moeten daar niet zacht, niet wollig over zijn.

  De tien geboden, de oude profeten, de psalmen van David,
  de weg van Christus, de aanhoudende zorg voor Gods schepping en het leven,
  mensen, die in deze geest ons een voorbeeld zijn.

  Bij die koers is hoe het ook afloopt elke zee te dragen.

  Dit vergt voortdurende waakzaamheid en adequate actie.
  Doen we dat niet dan gaan we op zeker ten onder.

  Laren NH, zaterdag 1 op zondag 2 juli 2017, 0.25 uur AM DT.

 12. Dienstknecht zegt:
  Geplaatst op zondag 2 juli 2017 om 0:45

  Lieve vriend. De verwachting en verlangens op een vernieuwing doet mij goed. Ik wil je iets vertellen waar tot nu toe de KERK nog steeds Nee tegen zegt. Het is WAAR, we zij lauw geworden, het is nog erger, we zijn dood. De HEERE heeft deze toestand op mijn hart gebonden en verklaart wat er gebeurt is met ZIJN kerk. Ik snap dat het niet de bedoeling is om hier nu te prediken, maar ik wil je bemoedigen omdat ik weet dat je dit zal verstaan met weinig woorden. De Heere heeft me onder andere licht gegeven over de geschiedenis met de overspelige vrouw. Waar ze overspel had gepleegd, en de menigte, (wij) haar wilde stenigen. Maar de HEERE ging tussenbeide staan en zei: wie zonder zonde is werpt de eerste steen. Toen liep iedereen weg. Maar nu komt het: toen vroeg de HEERE haar: is hier niemand die jou veroordeelt? Nee zei ze en toen zei de HEERE tegen haar: Ik jou ook niet, maar ga heen en zondigt niet meer. Toen begon GODS GEEST mij dit stuk te verklaren. Dit is wat er gebeurd is met de KERK. Bij onze wedergeboorte heeft de HEERE gezegd: ga heen maar zondigt niet meer, eigenlijk zegt de HEERE daar: blijf in MIJ. Maar we zijn weer ons eigen weg gegaan. We hebben opnieuw onze Heiland verloochend. Maar nu de vaste hoop en waarheid. De HEERE is onderweg om zijn KERK uit deze dood te doen ontwaken. Maar het gaat niet meer buiten de schuld om. Ik zou hier zoveel meer over willen zeggen, maar heft uw hoofden op want uw KONING komt.

 13. J.J. zegt:
  Geplaatst op zondag 2 juli 2017 om 9:12

  Dag Dirk, dankjewel voor alweer een nieuwe nieuwsbrief. Ik kreeg afgelopen week ook een Bijbeltekst in mijn binnenste: ‘De naam van JHWH is een sterke toren’, deze tekst kunnen we lezen in Spreuken en verder staat er: ‘de rechtvaardige snelt daar heen’ en vlucht als het ware naar die sterke toren. Over de rechtvaardige kunnen we nog meer lezen in Jahweh’s Woord, daarover later meer.
  shalom aan een ieder de meeleest en/of reageert.

 14. LENIE, sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 2 juli 2017 om 12:21

  Beste Dirk, we zitten op een camping. We kwamen uit de kerk en kregen bij het washok een praatje. Een mevrouw zei: het is 2017, dan geloof je toch niet meer in God en een ander zei: er doen zoveel mensen rare dingen, dus geloof ik niet. We konden geen diep gesprek hebben, maar je schrikt wel, ook dat er van een hele camping maar 3 mensen naar de kerk gaan. We maken ons grote zorgen over ons land, zeker als we horen van de standpunten van de partijen die nu misschien gaan regeren. Kunnen het CDA en de CU hier wel tegen op? Wat hebben zij onze gebeden hard nodig.

 15. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 2 juli 2017 om 13:07

  Vaak lezen we over de Woorden Gods heen, Dirk.
  Wanneer een Woord eruit springt, wordt dit wel gelezen, namelijk als DIK GEDRUKT. Het leven van Christus zal in ons sterfelijke vlees geopenbaard worden (2 Cor. 4:11-12): ‘zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in ulieden.’
  Gelijk geschreven is: Rom. 8:36- want om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting. Dit lezen we ook in Ps. 44:23.
  Volgens 1 Cor. 4:9 we zijn een schouwspel ‘waar het publiek van vroeger ook al naar keek, geworden ten 1e: der wereld, ten 2e: der engelen en ten 3e: des mensen.
  Niemand van ons weet wat voor hem of haar is weggelegd, en of we nu leven of sterven: we zullen moeten weten Zijn eigendom te zijn.

 16. Thea zegt:
  Geplaatst op zondag 2 juli 2017 om 18:36

  Het is nu zo dat de wereld ‘de kerk’ verandert i.p.v. dat ‘de kerk’ de wereld verandert.

 17. JAN VAN DER WELLE zegt:
  Geplaatst op zondag 2 juli 2017 om 20:08

  Ik heb een beroerte gehad, dan besef je pas wie GOD voor je wil zijn, tijdens het beter worden, weet ik dat HIJ ALLES VOOR MIJ IS. ZIJN NAAM MOET ALLE EER ONTVANGEN. HIJ IS HEER, JEZUS IS HEER
  R.

 18. Betty zegt:
  Geplaatst op zondag 2 juli 2017 om 22:32

  Romeinen 8 geeft zo duidelijk aan hoe wij naar het vlees, vanuit onszelf er zo weinig van bakken. Maar in Christus zijn wij meer dan overwinnaars! Het blijft moeilijk die afweging en in Christus te blijven en vanuit het geloof in Jezus Christus te leven en te getuigen elke dag opnieuw.

 19. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 3 juli 2017 om 11:22

  Geachte broeder,
  Afgelopen week stond er een artikel in de krant: Is Christus nog onder ons? Het raakte me diep, ook ik moet klagen over lauwheid, weinig bewogenheid, weinig zachtmoedigheid en ik verlang naar een dieper besef van de noodzakelijkheid van stromen van de Geest. Ja , ik bid er al jaren om, maar moet steeds weer opgewekt worden. Het artikel eindigt met: Laat dit ons gebed zijn: Behoud ons Heer der legermachten, zo zullen w`ons voor afval wachten; Zo knielen w`altoos voor U neer. Getrouwe Herder breng ons weer; Verlos ons toon ons `t lieflijk licht van Uw vertroostend aangezicht. Psalm 80 berijmd. Bemoedigend toch dit samenstemmen over enige zaak, het zal ons gegeven worden.
  Verschillende jaren geleden wees de Heere ons op de belofte in Mal. 3:10 (tijdens ons gebed voor onze gemeente vol problemen). Wij mogen door genade nog steeds volharden in geloof en gebed (de tienden). Maar deze belofte is zo heerlijk, verdient een ruimere vervulling dan binnen één gemeente.
  We bidden dan ook om een heerlijke vervulling voor kerken en genootschappen. Dat het er in de maatschappij zo donker uitziet is de schuld van ons (Gods kinderen). Daar moet dan ook de opwekking beginnen. Laten wij ons verootmoedigen, zoals jij al deed Dirk. Wie voelt zich aangeraakt om mee te bidden om de belofte uit Mal. 3.?? Een belofte in de eerste plaats voor Israel, maar ook voor ons. Laten we dan onze oudste broeder niet vergeten in ons gebed. Eindtijd of geen eindtijd, Gods beloften blijven vast, Hij is de Onverandelijke en zegt: Doe je mond wijd open en Ik zal hem vervullen. Alles alleen vanwege HET BLOED VAN DE HEERE JEZUS. Schenk een herleving en begin bij mij!
  Gods zegen in alles Dirk! een hartelijke groet Arida

 20. Jan van Hoorn zegt:
  Geplaatst op maandag 3 juli 2017 om 16:03

  Inderdaad, onze welvaart doet ons de Weldoener vergeten. Die hebben we niet meer nodig. We redden het zonder Hem wel.
  Voor de kerkelijke verenigingen/bijeenkomsten bestaat nauwelijks nog belangstelling. We hebben het zo druk met dingen, die in wezen geen enkele betekenis hebben, met onze mobieltjes.
  Je ziet in zoveel dingen de tekenen van de eindtijd.
  Israël is er één van.
  Ik ben aan een lezing hierover bezig. Het is moeilijk om die in deze website in te passen. Hij beslaat nogal wat pagina’s.
  Ik hoop hem t.z.t. op de mannenvereniging te houden.

  Ons gebed is, dat er nog eens een reformatie komt.

 21. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 3 juli 2017 om 16:28

  Beste Dirk,
  De noodkreet van jou: Doe ons Herleven. Is het belangrijkste GEBED, om het christendom in ons land te redden.
  Mag ik er aan toevoegen: Dat de Oecumenische Gedachte, de belangrijkste MANIER is, om de ÉÉNHEID onder het christendom, in de praktijk uitvoering van het christen-zijn is; Buiten de kerkmuren in het open veld. Laten wij hier, in éénheid zien en horen dat wij christenen zijn. Jezus lessen zijn eenvoudig te begrijpen maar oh zo moeilijk om in Praktijk te brengen. Ook moet deze christelijke éénheid in de politiek en de wereldwijde missionairende christelijke organisaties, naar gegeven talenten en mogelijkheden aanwezig zijn.
  De vele verschillende christelijke kerken, hebben dan wel verschillende meningen en uitleg over de theorie van de bijbel en de vele verschillende traditionele en ceremoniële gebruiken, denk aan: Het Doopsel; getuigenissen eucharistie-viering: H Communie etc. Maar deze kunnen toch geen reden zijn om buiten de kerkmuren, in het Open-Veld in ÉÉNHEID samen te werken!!!
  Ik ben van R.K. Kerk afkomstig en heb daar de essentiële lessen van Jezus uit de bijbel heel goed begrepen, maar ik was het niet eens met traditionele en ceremoniële uitvoeringen. B.V.:
  Het verplicht celibaat. Waarom? Het celibaat is een onnatuurlijke menselijke opgave, die men zeker niet verplicht kan opleggen. De gevolgen zijn in de afgelopen decennia goed zichtbaar geweest en nog.
  Dan de H. Eucharistie-viering en de H. Communie uitdeling.
  Jezus heeft dan wel gezegd: Doe dit ter Mijne gedachtenis. Maar hij heeft er niet bijgezegd, dat wij dit iedere zondag moesten doen. Toch blijf ik lid van de R.K. Kerk, want hierin ben ik gedoopt, de eerste H. Communie, de plechtige communie (geloofsgetuigenis), het kerkelijk huwelijk en ik wil ook via de R.K. Kerk begraven worden. Hub.

 22. J.J. zegt:
  Geplaatst op maandag 3 juli 2017 om 19:15

  Dag Dirk, wat een mooie Psalm! Psalm 80 is een gebed en klaagzang voor het herstel van Israël; Hoor Herder Israëls, de dichter doet een beroep op de almachtige, JHWH de: Ik ben! De dichter pleit voor het volk: Hoor ons, Die Jozef leidde als schapen, Die tussen Cherubs woont, verschijn blinkende, wek Uw macht op voor het aangezicht van Efraim, Benjamin en Manasse en kom tot onze verlossing, toon Uw aangezicht, doe Uw aangezicht over ons lichten. Blijkbaar leefde het volk Israël in duisternis ‘van God los’. Het volk had Jahweh de rug toegekeerd, dienden andere goden, luisterden naar slechte herders (ik denk aan Ezechiel 34). Jahweh, hoe lang nog brandt Uw heilige toorn tegen het gebed van Israël, Gij hebt hen tranenbrood doen eten, hun tranen doen drinken in overvloed en hun vijanden drijven de spot met hen… Israel was als een wijnstok geplant in Egypte en Jahweh had die wijnstok herplant in het land Kanaän. Zo schoot Israël wortel in het beloofde land, het gedijde daar als een vruchtbare wijnstok, wijngaard met een beschermende muur rondom, maar had Jahweh verlaten en verloor zijn bescherming, met als gevolg: kaalgeplukt en berooid door de vijanden. Psalm 80 is gericht aan Israël en kunnen wij niet zomaar toepassen op de ‘Kerk’! Wel is het zo dat de zondagskerk van deze Psalm kan leren, door zich te bekeren van dwaalleer, slechte herders. Ja ook vandaag de dag, wat is er toch een lauwheid, wat een ‘slap’ getuigenis van vele kerken naar de wereld toe, vasthouden aan Jahweh’s Woord heeft houvast, niet de mensen volgen maar Jahweh volgen. Dat vraagt offers, dat betekent menselijke tradities en leer achter je laten en Jeshua volgen. Hij werd in Ezechiel 35 al voorzegd als de Goede Herder! Hij ging niet op Zondag naar de kerk, Hij zegt: haal niets af van Mijn geboden en voeg niets toe! Wie afdoet aan mijn geboden; je zult de kleinste zijn in Mijn Koninkrijk

  Shalom aan allen die meelezen en/of reageren

 23. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 3 juli 2017 om 22:42

  (22)
  Christus Jezus de gekruisigde en wat veel meer is de Opgestane Heer ging “wel” degelijk op de eerste dag der week naar de bijeenkomst van Zijn discipelen. We lezen dat Hij tot twee maal toe bij hen in de samenkomst kwam op de eerste dag der week en hen de “Vrede “toewenste. EN voor de derde maal voegde Hij Zich op dezelfde eerste dag der week bij twee discipelen die onderweg waren en druk samen spraken over de dingen van de afgelopen drie dagen.
  De eerste dag der week en al de andere dagen hebben pas eeuwen later een naam gekregen.
  Dus op die dag ging Christus Jezus wel degelijk naar de bijeenkomst van Zijn discipelen (gelovigen)

 24. Jan Fouke van Klinken zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 juli 2017 om 15:16

  Voor enkele jaren terug was ik op Sumatra in een Kerk aan het Tobameer, op een zondag morgen met mijn vrouw en twee vrienden in een Kerkdienst waar 600 mensen waren. Omdat de Kerk te klein was werden er 4 diensten op een Zondag gehouden. De dominee verwelkomde ons, en wij hadden het gevoel dat wij èèn met de Gemeente waren. Er was een collecte, die voorin (collectegeld) de Kerk door iedereen persoonlijk werd gedeponeerd in een grote papieren collectebus. Na de dienst koffie gedronken met de dominee en de ouderlingen. Mensen die ondanks hun armoede, echt kinderen van God zijn. Wij kregen een gevoel over ons, dat dit alles echt” was, en dat het wel eens zo zou kunnen zijn, dat in de toekomst deze Chistenen ons in Nederland en elders als zendelingen het Christelijk Geloof weer opnieuw moeten brengen, waar wij nu zo langzamerhand zo ver van verwijderd zijn.

 25. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 juli 2017 om 15:36

  Bedankt Dirk voor alles wat je schreef. Bij mij kwam rechtstreeks binnen Ezechiël 3:18 en 19. Ik ben onlangs bij een vriendin geweest met een enorme Boeddha beeld in huis. Ze is gelovig opgevoed net als ik, al eerder alles behalve het geloof in huis en nu dit. Ze is trouwens nog steeds dezelfde vol passie voor iets nieuws. En in de auto op weg naar huis gaf ik haar een beetje op, maar God kwam daar direct tussen met: ik niet. Ik heb er nog niets aan gedaan. Ten eerste arrogantie, ten tweede: ik heb niet te oordelen, dat doet God. Ten derde: wie ben ik zelf, niet beter dan mijn vriendin. Echt God houdt mij vast en niet andersom. Ja ik ben lauw. Ja terug naar God. De Here Jezus is het Hoofd, niet ik. Ook hoop ik éénheid te vinden in Christus Jezus met een ieder die Jezus Christus als Heer en Meester heeft met vallen en opstaan. Met heel veel liefde hoop ik op een opwekking. Liefs voor allen.

 26. TVB zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 juli 2017 om 10:33

  En wat te denken van, fysieke, pijn, die je zo in beslag kan nemen dat het je belemmert geestelijk te “stralen”, zoals je wel weet dat je daar eigenlijk alle reden toe hebt?
  Dat stuk vind ikzelf erg moeilijk. Pijn belemmert me in m’n geestelijk leven, hoewel ik daarin ook vasthoud aan de belofte dat Hij alles doet meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. Maar juist die pijn kan het soms zo ver weg doen lijken allemaal. Pijn en de onzekerheid erover kunnen je als het ware zo “opslorpen”. Mij tenminste.
  En in reactie op Dineke zou ik als het mag toch willen zeggen dat ik huiverig ben voor die aanname dat we niet te oordelen hebben. Er zijn gewoon dingen die niet goed zijn en die eenvoudig ook bij de naam moeten worden genoemd. Dat is ook Liefde!

 27. Christi zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 juli 2017 om 21:32

  Een bijzonder Lied van Keith Green, welke bij deze column past!

  https://www.youtube.com/watch?v=uVgPQm06g2c

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden