Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Handen vouwen tijdens de preek (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 juli 2017, 9:38 door Dirk A A

Deze week wil ik uw aandacht graag richten op enkele bidders. Niet om hen persoonlijk in de schijnwerpers te zetten, maar om het verlangen in u te ontbranden naar wat de Heere kan, wil en zal doen op de gebeden van Zijn kinderen. Vaak kunnen we zoveel leren van medegelovigen, deze keer van bidders uit vroeger tijden, zoals Charles Haddon Spurgeon, George Müller, Reuben Archer Torry en Jonathan Edwards.

Toen eens aan Spurgeon werd gevraagd wat het geheim was van de grote zegen op zijn arbeid, werd de vragensteller meegenomen naar een ruimte onder het podium in de Tabernacle, de grote kerk waarin Spurgeon preekte. Tijdens elke samenkomst zat daar een groep mensen te bidden. En de Heere hoorde hen. Ik weet trouwens van gemeenten in ons land waar dit ook gebeurt. Ik zou alle gemeenten wel willen aansporen om dit voorbeeld te volgen.

Diezelfde Spurgeon leidde iedere maandagavond een bidstond, die bijna nooit minder dan duizend tot twaalfhonderd deelnemers telde.
Over predikers merkte hij eens op: ‘Een prediker onderscheidt zich vooral als een man van gebed. Wanneer u als prediker geen biddend mens bent, bent u te beklagen. Al onze bibliotheken en studeervertrekken zijn niets, vergeleken met de binnenkamers waar we bidden. Nooit staat de poort naar de hemel wijder open, nooit zijn onze harten dichter bij de heerlijkheid, dan wanneer we biddend in het heiligdom verschijnen.’

Iemand die eveneens veel zegen op het gebed ontving, was George Müller, de Duitse zendeling, die Gods roepstem volgde om naar Engeland te gaan.
Hij onderhield honderden weeskinderen en bouwde ook voorzieningen voor hen. Hij vroeg niemand om geld en hield nooit een collecte, maar toch had hij nooit gebrek.
Hij bad ruim 63 jaar voor de bekering van een vriend. ‘Ik heb nu 63 jaar en acht maanden voor hem gebeden en hij is nog niet bekeerd. Maar het zal zeker gebeuren.’ Müller was nog maar net gestorven, of zijn vriend kwam tot bekering, zelfs nog voor de begrafenis.

Wanneer George Müller een gebed op z’n hart had, zocht hij eerst de Bijbel erop na of er een belofte was voor dit gebedsverzoek. Soms las hij dagenlang in de Schrift, voordat hij ermee naar God ging.
Dan, als hij de belofte gevonden had, zoals dat de Here niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering zullen komen (2 Petrus 3:9), bad hij met een open Bijbel voor zich en zijn hand op de belofte, om bij God daarop te pleiten. Zo ontving hij wat hij vroeg.

De prediker Reuben Archer Torrey moest vijftien jaar voor de bekering van zijn oudste broer bidden voordat die tot bekering kwam.
In het boek ‘De macht van het gebed’ schrijft Torrey: ‘De machtige Godsmannen, die door de eeuwen heen grote dingen tot stand hebben gebracht, zijn de mensen die veel gezwoegd hebben in hun gebed. Neem bijvoorbeeld David Brainard, die lichamelijk zwakke, maar geestelijk machtige man Gods. Jarenlang leed hij aan tuberculose, waaraan hij ten slotte op jonge leeftijd is overleden. Brainard voelde zich door God geroepen om als pionier onder de indianen in Noord-Amerika te gaan werken. In de winternacht ging hij soms het bos in om te bidden. God verhoorde zijn gebeden en zond zo’n opwekking als nooit tevoren onder de Noord-Amerikaanse indianen.

Ook zijn schoonvader, Jonathan Edwards, wellicht één van de grootste denkers die Noord-Amerika ooit heeft voortgebracht, veranderde in een vurige evangelist. Hij preekte door de kracht van de Heilige Geest zo vurig over het thema ‘Zondaren in de handen van een toornige God’, dat de sterke mannen onder de toehoorders hun armen om de pilaren sloegen en tot God riepen om genade.
‘Hadden we maar meer mensen die konden bidden zoals David Brainard, dan zouden we meer predikers krijgen zoals Jonathan Edwards,’ aldus Torrey.

Torrey zou met broeder Alexander een maand op campagne naar Wales gaan. De aankondiging werd een jaar van tevoren gedaan en over heel Engeland, Schotland en Wales begonnen mensen te bidden om een opwekking.
Toen ze in Cardiff aankwamen, bemerkten ze dat er al een jaar lang elke morgen van zes tot zeven uur een gebedssamenkomst was in het voorstadje Penard. Eerst ging het werk moeizaam. Toen riepen ze een dag van vasten en gebed uit, die in heel Wales werd gehouden. Kort daarna breidde het opwekkingsvuur zich uit over heel Wales.

De kracht van het gebed zien we ook in de levens van vier eenvoudige Ieren, die elkaar beloofden om elke zaterdagavond samen te komen om te bidden om een opwekking. Ze bleven de gehele nacht in gebed. Nadat deze mannen enige tijd gebeden hadden, gingen ze de straat op en probeerden ze te preken, maar die poging mislukte en dus gingen ze door met bidden. En God hoorde hun gebeden.
Het werk van God kwam met zo’n geweldige kracht in Ierland, dat gerechtshoven gesloten werden omdat er geen zaken meer te behandelen waren. Vele beruchte en verharde zondaren kwamen tot bekering en werden totaal veranderd.

Gebed ging eveneens vooraf aan de grote opwekking in 1857 in Amerika. Een eenvoudige evangelist in New York, Landfear, was erg bedroefd over de staat waarin de kerk verkeerde. Hij begon met twee gelijkgezinde mannen te bidden om een opwekking.
Ze startten met lunchtijd-gebedssamenkomsten. Al snel groeide de belangstelling en kwamen er grote drommen mensen naar de samenkomsten. Overal in de stad kwamen mensen samen om te bidden. Het vuur breidde zich uit over het hele land.

Een van de meest opmerkelijke mannen in de geschiedenis van Schotland was Johan Welch. Hij was het die bad: ‘Geef me Schotland of ik sterf.’ Hij beschouwde een dag als verloren als hij niet zo’n zeven tot acht uur had doorgebracht in stil gebed.

Ik hoop en bid dat het voorgaande ons zal aansporen tot gebed, alleen en met elkaar. Als de Heere Jezus regelmatig nachten doorbracht in gebed, zouden wij dan met minder toe kunnen? Nee toch?
Waarschijnlijk zullen velen van ons schrikken als ze zich eens zouden realiseren hoe weinig ze bidden. Wat leven we geestelijk toch vaak karig, terwijl de Heere ons zoveel aanbiedt. ‘U krijgt niet omdat u niet bidt’, lezen we in Jakobus 4:2.

Ter afsluiting enkele teksten over het gebed.
‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.
En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.
Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen’ (Johannes 14:12-14).

‘Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan;
en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is’ (1 Johannes 3:21 en 22).

‘En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.
En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen’ (1 Johannes 5:14 en 15).

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 juli 2017 om 11:36

  Goedzo, Dirk. Als haantje de voorste stem ik van harte in met het verhaal.
  De mensen doen veel te geheimzinnig over bidden, het is toch niets anders dan je in verbinding stellen met God, de Schepper van hemel en aarde – en zelfs de Schepper van jouw ziel.
  Hoe kun je weten dat je niet wordt voortgeleid door een boze geest, als je niet regelmatig deze dingen bespreekt met Hem die heeft gezegd: Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en ik zal U rust geven voor Uw zielen?
  Mattheüs 11:28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
  29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
  30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

 2. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 juli 2017 om 16:41

  Amen!
  Dank Dirk voor de aanmoediging….maar nu nog doen….

 3. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 juli 2017 om 16:45

  Amen! Afgelopen week preek gehoord over volharding in het gebed en leren geduld te hebben met het voorbeeld van George Muller erin.

 4. Xandra zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 juli 2017 om 19:18

  Als wij weten dat Hij ons verhoort wat wij ook bidden.
  Juist dat is de crux.
  Nu, als we de reacties zien op voorgaande topics, dan, tja. Amen zeggen maar anders denken, dat werkt niet.
  Kan alleen maar zeggen: succes!

 5. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 juli 2017 om 14:13

  Bidden is ons grootste goed. Mijn vrouw heeft meer dan 10 jaar gebeden dat ik tot geloof kwam. Volhouden, volharden in gebed. Gebed geeft je ook rust. Het is helend voor je lichaam en geest. Ik zou ook wel met geloofsgenoten wekelijks willen bidden. Wellicht zijn er christenen die dit ook willen. Niet alleen om te vragen, maar ook om onze Vader te loven en te eren. Wat zou het mooi zijn om in groepen uit verschillende gezindten, wekelijks een uur bij elkaar te komen, in heel Nederland. Om alleen maar te bidden. Voor mij zou dat goed zijn, want ik ben meer een doener dan een bidder. Maar als ik de afgelopen jaar zie wat bidden mij heeft gegeven. Zoveel zegeningen. Wat zou het toch mooi zijn als wij deze zegeningen, ook voor Nederland zouden vragen. Ik woon in Bathmen, en mocht er een medechristen zijn, die ook met mij en mijn vrouw wekelijks wil bidden. Wellicht zijn er onder u meerdere Christenen die wekelijks willen bidden. En zouden wij thema’s voor Nederland aan elkaar kunnen doorgeven. Wij kunnen Nederland Zegenen. Volhouden, volhardend zijn in eenheid met elkaar.

  Vr gr rene postma

 6. Arnold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 juli 2017 om 20:25

  Pracht stuk Dirk, het is echt zo dat als je dichter bij God leeft, je meer en vaker bidt.
  Maar dat je 7-8 uur per dag in stil gebed ben… moet je geen treinmachinist zijn, zie je seinen over het hoofd! Hoop echter zeker dat de treinmachinist gebeden heeft, ook voor zijn werk, voordat ik instap! En ook onder het werk denk je veel vaker aan God!
  Louter door Zijn genade, mag ik dit zo ervaren!

  mvg
  Arnold

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 juli 2017 om 20:36

  Een heel mooi voorbeeld van zowel een “doener” als een “bidder” fascineert mij altijd weer, dat Gods “tegenstander” in staat is om God “op te houden”! “Tegenhouden” is het heel duidelijk niet, maar “ophouden” wel.
  Daniël 10: 11 – 14 (NBG51) (het is fascinerend om het hele verhaal te lezen)
  “Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. 12 En hij zei tot mij: Vrees niet, ​Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw ​hart​ erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. 13 Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield; 14 en ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst.”
  Eén van de moeilijkste verhalen in de Bijbel is wel: “De onrechtvaardige rechter.” Het verhaal geeft echter de noodzaak aan van “aanhoudend gebed”, want Jezus voegde er iets belangrijks aan toe:
  “Lucas 18:8
  “Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?”
  Het laatste stukje van deze tekst kennen heel veel christenen, als ze zich over het “geloof” op aarde beklagen, maar volgens mij had in de vertaling moeten staan in plaats van “het geloof inden”: “DIT geloof vinden”, dat is het geloof van aanhoudend gebed!!
  Mijn persoonlijke ervaring bij het bidden is, dat in moeilijke situaties DANKEN voorop staat! Als je dankt belijd je daarmee, dat je je situatie aanvaard hebt!
  Efeziërs 5:20
  “dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles.”
  Zeven jaar had ik gebeden voor het veranderen van mijn situatie. God ging aan het werk toen ik ging DANKEN!

 8. ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 juli 2017 om 21:43

  Broeder Dirk! Wat een fijne column!! Bemoedigend maar ook aanmoedigend!

 9. suzanne zegt:
  Geplaatst op zondag 9 juli 2017 om 0:03

  Beste Dirk ,
  Hartelijk dank voor het bemoedigende stuk. Ik ga aan de slag!

 10. Josje zegt:
  Geplaatst op zondag 9 juli 2017 om 16:26

  IN DE WIND VAN EEN INITIATIEF

  Kom, laten wij beginnen.
  Eerst vast één keer per jaar.
  In Bathmen. Dus, Rene, ja!
  Ik wil graag komen. Waar?

  We kunnen dan versterken
  wat hier nu gaande is.
  Een zweem…, een zomerbriesje…
  van ‘t groot geheimenis*

  dat groeien wil in Aandacht..,
  zorg, discipline, trouw.
  De Bruid in ‘t bad des Woords** kan,
  ontvankelijk, bij jou

  -vanuit de Echt- zich buigen
  om nederig te zijn,
  rechtvaardig.., elkaar lerend,
  verlangend naar de Wijn

  die Hij voor haar bereidt -‘k zucht***,
  de Hemelbruidegom.
  Wij zijn Zijn medewerkers,
  dus lezers, schrijvers, kom!

  Laat ons de roepstem horen
  uit Bathmen. Bij elkaar
  zijn wij als ÉÉN Man sterk, en
  niet slechts éénmaal per jaar.

  Want het kan óók in Ede.
  Wees welkom! En zo voort…
  Op ‘t Raadhuis hier in ‘t zonlicht
  wappert het Heerlijk Woord

  dag in… dag uit: Gods Boek prijkt
  op onze blauwe vlag!
  ‘k Ben blij als ik mèt jullie
  daarvoor Hem danken mag

  Die ons vroeg om te dienen
  bij ‘t waaien van Zijn Geest:
  ‘t zal aangekondigd worden,
  het sprankelend Bruiloftsfeest!

  Kom, bruidegomsvriend(inn)en,
  laat ons geHoorzaam zijn,
  met onze lampen klaar voor
  ‘t Al-reinigend Festijn!

  * Ef. 5:32 ** Ef. 5:27 *** Rom.8:22

 11. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 10 juli 2017 om 10:54

  Wat hebben we deze aansporing toch steeds nodig, Dirk. In Lukas 11 vinden we ook een prachtige aansporing!! Ook Lukas 18 is voor mij steeds weer een stimulans en ja, ik herken de uitleg van E.v.Olffen, over “geloof vinden”. Het gaat erom dat we geloven dat de Heere het gevraagde zal geven. Dan is inderdaad nodig om een belofte te vinden in het Woord van onze God. Daar kan en wil Hij niet langs heen. Hij doet altijd wat Hij belooft. Het gebed brengt de arm van God in beweging. Is het een wonder dat de grote tegenstander de meeste moeite doet om ons van het gebed af te houden. En helaas…vaak lukt het hem ook! Hoe slecht ik het er ook van af breng, nooit gun ik satan de overwinning dat ik er maar mee stop. Beter weinig gebeden dan helemaal niet.. Laten we bidden dat de Heere Zijn Geest der genade en der gebeden over ons uitgiet! We hebben zo`n goede God, Hij doet boven bidden en boven denken. Alles alleen vanwege het BLOED van onze Heere Jezus, de enige grond voor de verhoring van onze gebeden.

 12. Esther zegt:
  Geplaatst op maandag 10 juli 2017 om 21:55

  Prachtig en wat een aansporing voor ons. Ook als je bedenkt dat God ons iedere dag van ons leven 1.440 minuten per dag geeft en hij toch op zijn minst 20 minuten hiervan zou mogen terug ontvangen. Stel dat iemand je €1.440,= per dag geeft en er iedere dag een cadeau van €20,= voor terug vraagt! Dat zou toch iedereen doen.
  We moeten groeien van kind, tot jongeling, tot geestelijk volwassene en dat kan alleen door Bijbellezen en gebed. Wat een prachtige Schepper hebben we toch.

 13. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 juli 2017 om 10:39

  De keerzijde van het verhaal, bid je NIET, dan ga je dood.
  Tijdens de voorbeelden van Dirk werd het christelijke geloof aangevallen door de opkomst van het marxistische geloof, de communistische geest die waaide door Europa. Anno 2017 spoedt alles zich naar een climax, juist de misleiding is tot in het oneindige geperfectioneerd.
  Christelijk onderwijs wordt er nauwelijks nog gegeven en de mensen zijn te lauw (afgestompt) om nog te kunnen studeren.
  Praatjesmakers maken het volk wijs dat zij zijn “wedergeboren” en ten slotte, wie wil functioneren in het koninkrijk van God, kan rekenen op een bezoekje van de wijkzuster.
  Toch zijn er wel figuren die doorbreken naar de positie die God voor hen in gedachten had. Zij zijn de helden van deze tijd. De overwinnaars die acht enorme beloften hebben staan in de Openbaring.

 14. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 juli 2017 om 14:42

  Hallo Dirk, en lezers.
  Ja, dit zijn fijne, aansporende stukjes wat we lezen. Spurgeon, Müller heb ik ook al van alles over gelezen. Enorme geloofshelden… Wat zo bijzonder is, als je daar over leest is… dat bij deze Godsmannen altijd de Heere Jezus volledig bovenaan staat.
  Deze mensen weten dat Christus het allerbelangrijkste is.

  Is dat niet de reden dat alles zo lauw is in deze tijd… We worden overspoeld met allerlei mooi klinkende theorieën… maar ieder heeft Christus Jezus nodig.
  Lezen we niet in de Bijbel, dat de Heere Jezus het Hoofd van de gemeente is… maar als Zijn plaats ingenomen wordt door van alles en nog wat… dan worden we geestelijk arm.
  Zegt de Heere niet in Johannes 15, over de Wijnstok… in vers 5 laatste regel lezen we het zo duidelijk… “Zonder Mij kunt U niets doen”…
  Dus ook niet in een gemeente/kerk, als de Heere niet de eerste plaats heeft.

  Gebed, zo kostbaar en zo rijk. Gebeden in vertrouwen én … geloof. Het besef dat de Heere mee pleit en mee bidt. HIJ weet als géén ander wat een mens of gemeente nodig heeft.

  En ja…ook ik persoonlijk bid te weinig, als ik dan zo’n artikel lees, komt het schaamrood ook op mijn kaken…

  Dank je wel Dirk, dat je op zo’n bemoedigende manier, iets aanhaalt, wat zo belangrijk is, in het leven van een gelovige in Christus Jezus.

  Vaders zegen om je heen… en hartelijke groeten aan allen, Esther.

 15. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 juli 2017 om 20:34

  Beste Dirk,
  Een geweldig en bemoedigend voorbeeld van “bidders” en zoals Ernst van Olffen – Reactie No.7 erbij vermeldt: En van “doeners”
  In mijn visie wordt met deze “doeners” bedoeld: Wij christenen moeten ons christen-zijn, in ÉÉNHEID, meer in praktijk brengen, buiten de kerkmuren in het open veld en zeker in de politiek. Laat hier zien en horen dat je een “Doener bent.
  Dan heb ik nog een spreekwoordelijk verhaal over bidders en doeners:
  Vroeger (rond 1950) kwam ik vaker bij mijn Oma thuis in een klein boerderijtje. In de huiskamer
  hingen aan de muren, ingelijste schilderijtjes met christelijke spreuken, zoals:
  God ziet alles. (Een geschilderd groot oog)
  Hier vloekt men niet. (meestal hingen deze spreuken in stamcafe’s)

  En ook hing de volgende spreuk bij Oma aan de muur, die in mijn visie van toepassing is op dit commentaar:

  BID en WERK
  Op dit schilderij was een boer en een boerin afgebeeld, die de rozenkrans waren aan het bidden op het land om 12 uur ‘s middags.
  Mijn Oma legde mij uit, dat met deze spreuk eigenlijk bedoeld werd:
  Bid tot de Heere (bidders) en werk voor de Heere (doeners). Hub.

 16. mieneke zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 juli 2017 om 9:52

  Bidden is: (geestelijke) Ademhaling. Zoals ik het zie is bidden niet alleen handen vouwen bij het eten en/of voor het slapen gaan op de knieën of eens per week samen komen om te bidden.
  Maar bidden is ook: je dagelijks leven….leven…. en doen vanuit het geloof in Christus Jezus.
  We zijn immers Met Christus verborgen IN God/JHWH.
  Dus alles wat we doen is een gebedshouding. We doen het vanuit HEM en MET Hem.

 17. Nelly Bos zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 juli 2017 om 10:19

  Het verhaal van “de Onrechtvaardige Rechter” dat werd aangehaald door Ernst van Olffen heb ik nagelezen in de Complete Jewish Bible en in het Grieks. De CJB vertaalt “het geloof” inderdaad met DIT geloof. In het Grieks staat TÈN PÍSTIN, dus HET geloof. De bedoeling lijkt mij inderdaad duidelijk, namelijk het geloof van aanhoudend gebed.

 18. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 juli 2017 om 14:41

  Innerlijke aansporing, om te bidden, komt uit een bewogen hart is dan ook effectief en doeltreffend. Zonder Hem kunnen we immers niets doen.
  We mogen dan ook door Zijn genade volharden in de geestelijke strijd. Worden ook aan elkander gegeven, (als mede) leden van Zijn lichaam, waarvan Hijzelf het hoofd is.

 19. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 juli 2017 om 16:18

  Beste Dirk, binnenkort zijn er bij de NEM in Voorthuizen weer de reveilweken. Weet jij dat tijdens deze weken er een 24 uurs gebed is? Per week zijn er 6 koppels 2 uur in gebed. D.m.v. een rooster wordt er dag en nacht gebeden, het is werkelijk een feest om ‘s nachts te bidden, maar ook overdag. Ik denk dat dit de kracht van de reveilweek is.

 20. Dick zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 juli 2017 om 19:56

  Liefde
  Vreugde
  Vrede
  Geduld
  Vriendelijkheid (of: goedertierenheid)
  Goedheid
  Geloof (of: trouw, of: vertrouwen)
  Zachtmoedigheid
  Zelfbeheersing (of: matigheid)

  Verkondigen van Wijsheid
  Overdragen van Kennis
  Groot geloof
  Gave om te genezen
  Kracht om wonderen te verrichten
  Profeteren
  Onderscheiden wat van de Geest is
  Tongen spreken

  De vruchten en de gaven van de Heilige Geest. Gaat het niet veel meer hierom, dan telkens maar terug te kijken naar “helden” van toen. Dit is wat ik mis in heel veel kerken.
  Laten we vragen om de kracht van de Heilige Geest net zoals Jezus dat deed voor zijn werk.
  Ook zijn discipelen moesten wachten op de kracht van de Heilige Geest.
  Zonder deze kracht zijn we machteloos. Dat ontvang je niet door alleen te bidden maar om een stap te zetten.
  Ik kijk ernaar uit. U ook….

 21. Josje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juli 2017 om 21:38

  Atw. op 20, zie reactie 10, op 5.

  Nee… ik zou zo graag Doen! Niet een week, of een paar weken achter alkaar, als georganiseerde actie om de zoveel tijd, maar als een Doorgaande, g r o e i e n d e beweging!
  Welkom, nogmaals, in Ede. Mooi centraal. Met een Bijzonder Verhaal…!

  Tel. 0318-611055

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden