Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De biddende Hyde (1) (34 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 juli 2017, 10:21 door Dirk A A

John Hyde. Hij stond bekend als de biddende Hyde. God riep hem om zendeling te worden in India. Veel van zijn collega’s vonden dat hij niet vaak genoeg met hen erop uitging om het Evangelie te brengen. Hij bleef dan bidden. Dat was zijn ‘geheime’ wapen. Als hij het gebed verwaarloosde, verdween Gods zegen. Maar vanaf het moment dat hij zich totaal wijdde aan het gebed, schonk de Heere Zijn zegen. Overvloedig.

Dit is het eerste deel van een tweeluik over John Hyde. Naar aanleiding van het commentaar van vorige week wees een lezer van de Nieuwsbrief mij op zendeling John Hyde. Toen herinnerde ik mij de korte levensbeschrijving van hem in mijn boekenkast. Ik las het boekje opnieuw en het sprak mij weer aan. Ik wil u erin mee laten delen, deze week en volgende week. Ter bemoediging. En misschien wel ter aansporing.

Naar de Bijbelschool
John Hyde had biddende ouders. Hij werd geboren in 1865. Zijn vader was predikant in de Presbyteriaanse Kerk. Dominee Hyde bad vaak tot de Heere of Hij arbeiders in Zijn oogst wilde uitstoten. Hij en zijn vrouw waren met vreugde bereid hun drie zonen en drie dochters te wijden aan de Heere voor de zending. Zij verwonderden zich er dan ook niet over dat God twee van hun zoons en een dochter riep in Zijn dienst.
Hij wist zich al jong geroepen om te prediken. Om zich voor te bereiden, ging hij naar de Bijbelschool, waar zijn oudere broer ook al op zat. Maar toen die plotseling stierf, zette dat zijn leven totaal op de kop.

Op een avond stapte hij de kamer van zijn vriend Konkle binnen en vroeg hem wat de noodzakelijke beweegredenen zijn om de zending in te gaan. Die gaf hem de raad het aan de Heere te vragen.
De volgende morgen straalde John, terwijl hij met Konkle naar de kapel liep. ‘De beslissing is gevallen.’ Na een zware strijd had hij zich die nacht zonder enig voorbehoud overgegeven aan God. ‘Heere,’ had hij gezegd, ‘ik ben bereid te gaan, waar U me hebben wilt.’
Vanaf dat moment ontdekte hij ook het geheim van het gebed. Een aantal medestudenten werd zo geraakt door het vuur voor de zending dat in hem brandde, dat ook zij besloten hun leven aan de Heere te geven, om door Hem gebruikt te kunnen worden op het zendingsveld.

Eerst klein worden
John wilde één van de grootste zendelingen van zijn tijd worden. Hoewel dit niet alleen eerzucht was, moest God hem wel leren om eerst klein te worden, voordat Hij hem grote dingen kon toevertrouwen.
Toen hij op de boot naar India zat, opende hij de brief die een vriend van zijn vader voor hem had meegegeven. Hij las daarin de woorden: ‘Ik zal niet ophouden voor je te bidden, totdat God je met Zijn Heilige Geest vervuld heeft.’

John was hierdoor diep gekrenkt. Zou hij, die als zendeling op weg was naar India, niet vervuld zijn met de Heilige Geest? Diep in zijn hart was hij er echter wel van overtuigd dat hij niet klaar was voor zijn taak. Een geestelijke strijd brandde los in zijn leven, enkele dagen lang, waarna hij bad: ‘Heere, vul mij met Uw Heilige Geest.’
Toen was het alsof hij alles helder begon te zien. Hij zag zijn eigen trots en zei tegen de Heere Jezus dat hij bereid was op een eenzame post te werken en alles te doen wat Hij van hem vroeg, als Hij eerst maar de Heilige Geest mocht ontvangen.

‘Ontsla me maar als zendeling’
Hij kwam aan op zijn eerste post in India, wellicht Dera Dun op Lahore in de Punjab. Niets leek erop dat hij een zeer door God gezegende zendeling zou worden. Hij sprak aarzelend en langzaam en door zijn slechte gehoor lukte het hem maar moeizaam om de taal te leren. Op een dag vroeg hij zelfs om zijn ontslag als zendeling.
Toch gebeurde dit niet, omdat de dorpelingen dringend vroegen hem niet te ontslaan. ‘Al zou hij nooit de taal van onze mond spreken, toch verstaat hij de taal van ons hart,’ schreven ze.

John Hyde wierp zich daarna met hernieuwde inzet op zijn taalstudie, maar gaf Bijbelstudie voorrang, waarvoor hij een berisping van het bestuur kreeg. Wanneer hij de diepten van de Schrift ontsloot, sprak hij met volmacht en de honderden aanwezigen hingen aan zijn lippen.

De verantwoordelijkheid voor de zielen van de heidenen drukte hem als een zware last. ‘Dit jaar,’ zo schreef hij eind 1896, ‘hadden we in de dorpen bijna geen bekeerlingen, in tegenstelling tot vorig jaar. Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn? Wij en al onze medewerkers willen dit ernstig onderzoeken en houden daarom een bijzondere dag van gebed. Ik geloof dat, wanneer ons hart recht is voor God, de zegen niet kan uitblijven.’ Al het volgende jaar kon hij schrijven over de zegen van de Heere op het werk.

Het gebed van Jabez
Hij schreef een keer: ‘Gedurende het hele jaar heb ik het gebed van Jabez tot de Heere opgezonden: ‘Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat Uw hand met mij zijn’ (1 Kronieken 4:10, uit de vertaling die Hyde gebruikte).
Gods antwoord was een periode van ziekte, die zeven maanden lang zijn krachten sloopte. Uit een zware tyfusaanval hield hij een nerveuze zwakte over, die hem een tijdlang onbekwaam maakte voor zijn taak. Daardoor moest hij de grote les van het wachten op God leren.

Het volgende jaar leidde hem weer een stap verder naar een dieper gebedsleven. Hij begon zijn nachtrust op te offeren om te kunnen bidden voor de heidenen. ‘Nooit tevoren heb ik geweten wat het betekent om de hele dag te werken en ‘s nachts te bidden.’
Hoewel hij in zijn werk nog niet veel resultaten zag, bleef hij volharden in het gebed. Hij stelde: ‘God heeft immers in Zijn Woord gezegd: “Beproef Mij daarin of Ik u niet de vensters van de hemel open zal doen en zegen afgieten”.’ Door deze gelofte wist hij zich geroepen te blijven aanhouden in het gebed.

Zonderling gedrag
Zijn collega-zendelingen vonden dat John zich maar zonderling gedroeg en dat lieten ze hem ook merken. Ze namen het hem telkens weer kwalijk. Toch lukte het hen niet hem hiervan af te brengen. Dag en nacht bracht hij door op het dak van zijn huis om te strijden voor de redding van heidenen. De andere werkers op de zendingspost vroegen op een gegeven moment aan de directeur hem opdracht te geven om te stoppen met bidden.
Maar omdat die directeur zelf ook een man van gebed was, weigerde hij dat en zei dat ze hem de vrijheid moesten geven om net zoveel en zolang te bidden als waartoe hij zich gedrongen voelde.

Spoedig zagen de andere zendelingen de vruchten van het aanhoudende gebed. Gedreven door een niet te verklaren honger naar God begonnen hindoes en moslims aan te kloppen bij de bidder op het dak om vragen te stellen over hun ziel. Binnen korte tijd bereikte hij daardoor meer mensen, die werkelijk God zochten, dan al zijn medearbeiders samen, die hem om zijn plichtsverzuim hadden aangeklaagd.

Het jaar 1904 werd voor Hyde’s leven en zendingswerk een keerpunt. Toen legde God drie jonge mannen – John Hyde, McCheyne Patterson en George Turner – op het hart te gaan bidden voor een jaarlijkse conferentie. Daar wilde men zich wijden aan Bijbelstudie en gebed, om zo te komen tot een verdieping van het geestelijke leven in de Punjab. De drie vrienden waren vastbesloten de strijd te winnen. Er zou een afzonderlijke gebedsgroep worden gevormd om voor dit deel van India een opwekking af te smeken.

Vijf voorwaarden
Wie aan deze gebedsgroep wilde meedoen, moest het eens zijn met de vijf gestelde voorwaarden en deze positief kunnen beantwoorden.

1. Bidt u om een vernieuwing in uw persoonlijke leven, in dat van uw medearbeiders en in de kerk?
2. Verlangt u naar meer kracht van de Heilige Geest in uw eigen leven en werk? Bent u ervan overtuigd dat u zonder deze kracht niet verder kunt?
3. Wilt u ervoor bidden dat u zich nooit voor de Heere Jezus zult schamen?
4. Gelooft u dat het gebed het machtigste middel is om te komen tot een geestelijk ontwaken?
5. Wilt u dagelijks een half uur van uw middag bestemmen om voor deze opwekking te bidden en bent u bereid dat zo lang vol te houden tot de opwekking doorbreekt?

Voordat de conferentie begon, hielden Hyde en Patterson dertig dagen en nachten aan in gebed. Na negen dagen voegde ook Turner zich bij hen. Ze streden om een machtige uitstorting van de Heilige Geest.
Was het een wonder dat er tijdens deze conferentie in Sialkot, die onder leiding van Hyde stond, een zodanige kracht openbaar werd als men nog zelden had meegemaakt?

Getuigenis
Op een speciaal voor mannen belegde avondsamenkomst, waarop Hyde de Bijbelstudie zou geven, kwam hij – tegen zijn gewoonte in – te laat. Eerst bleef hij een tijd rustig zitten, waarna hij begon te spreken. ‘Broeders,’ zei hij, ‘ik heb de afgelopen nacht niet geslapen en vandaag nog geen voedsel gebruikt. Ik heb een geweldige strijd met God gestreden. Ik werd mij ervan bewijst dat ik hier moest komen om over bepaalde dingen mijn getuigenis te geven, maar ik verzette mij. Pas enige ogenblikken geleden was ik bereid te gehoorzamen en nu wil ik u doorgeven wat God aan mij heeft gedaan.’

Hij vertelde heel eenvoudig en duidelijk over de wanhopige strijd, die hij had gestreden tegen een bepaalde zonde en hoe de Heere hem de overwinning had gegeven. Hij sprak nauwelijks twintig minuten, ging weer zitten en vroeg de mannen met elkaar in gebed te gaan.
De een na de ander stond op. Er werden zonden beleden die de meesten onder hen nog nooit hadden horen noemen. Steeds meer zonden werden beleden, er werd boete gedaan. De harten werden ontsloten voor de komende opwekking. Door de gehoorzaamheid van één man, werden de sluizen geopend van de zegen voor velen, een zegen die tot in de verste uithoeken van India zou doordringen.

‘Een last op ons hart’
In het voorjaar van 1905 hield de gebedsgroep haar tweede samenkomst. Het waren weer de drie vrienden en een kleinere groep medewerkers, die bijeenkwamen voor gebed. Een van de deelnemers meldde: ‘God legde de last van een in zonden verloren wereld op ons hart. We mochten in zekere mate deel hebben aan het lijden van Christus.’
John Hyde had ook nu de leiding van de Bijbelstudies voor de zendelingen. Als onderwerp koos hij: ‘De Heilige Geest’.
Met grote ernst stelde hij de aanwezigen de vraag: ‘Is de Heilige Geest reeds de eerste Persoon op uw kansel, geeft u Hem bewust voorrang als u spreekt? Gij, leraren van het Woord, bidt u als er moeilijke vragen zijn om de leiding van de Heilige Geest, Die getuige was van het gehele leven van Christus hier op aarde?’

De volgende dag was er geen nieuwe boodschap, en de dag erna ook niet. Iedereen wist: God wacht tot we de eerste les hebben geleerd en bereid zijn om de Heilige Geest de plaats te geven die Hem toekomst. De uitwerking was voor allen om nooit te vergeten. Hoewel Hyde één van de leiders van de conferentie was, hield hij zich bijna onafgebroken afzijdig en bleef hij in gebed.
Ongetwijfeld werd hij door een bijzondere Goddelijke kracht staande gehouden. Men zag aan de glans op zijn gezicht dat de in hem wonende Christus zijn zwakke lichaam versterkte. Door deze Goddelijke tegenwoordigheid bogen zich harten en werden tijdens zijn spreken zielen verbroken als bomen door een storm. Dan kwamen er onder tranen bekentenissen van zonden los. Maar als men vergeving had gevonden, volgde grote vreugde. Sommige deelnemers bleven tijdens de conferentie de hele nacht door bidden.

Zijn collega’s maakten zich zorgen over zijn zwakke gezondheid. Door zijn intense gebedsleven sloeg hij regelmatig maaltijden over en sliep hij weinig. Maar de Heere gaf hem kracht, zo getuigde hij. En hij kon niet anders, hij moest bidden, vanwege de gebedslast die de Heere in zijn hart had gelegd.

Gehoorzaamheid en reinheid
‘Wie wil de last van de miljoenen verloren zielen op zich nemen en wie zal Ik zenden?’ Dat was de vraag die Hyde op het hart was gebonden en die hij doorgaf aan de anderen. ‘Zijn wij bereid, dan is God ook bereid om ons te gebruiken voor Zijn doel. Hieraan zijn echter twee voorwaarden verbonden: gehoorzaamheid – volkomen overgave en reinheid in denken en doen.’

Om duidelijk te maken hoe deze reiniging bij hemzelf gebeurd was, vertelde hij het volgende: ‘Tijdens één van mijn eerste dagen in India nam ik deel aan een Engelse dienst in de open lucht. De spreker had het over Jezus Christus als de Enige, Die van de macht van de zonde vrij kan maken. Nadat hij was uitgesproken, vroeg één van de aanwezigen of de spreker zelf de overwinning had over zijn zonden.
Deze vraag, hoewel niet aan mij gericht, trof mij tot diep in mijn hart. Als die vraag aan mij was gesteld, had ik moeten bekennen dat Jezus mij nog niet van alles vrij had kunnen maken. Ik was mij ervan bewust, dat er in mijn leven nog zonden waren, waarvan ik niet verlost was. Ik dacht erover na wat een smaad het moest zijn voor de Naam van Jezus als ik moest erkennen dat ik een Christus predikte, Die mij niet volkomen vrijgemaakt had van mijn zonden, terwijl ik Hem verkondigde als een volkomen Verlosser.

Ik ging naar mijn kamer, sloot de deur en zei tot de Heere dat ik, tenzij Hij mij de overwinning gaf over alle zonden, waaronder mijn boezemzonde, die mij zo dikwijls de baas was, zou terugkeren naar Amerika om daar ander werk te zoeken. Ik vertelde Hem dat ik niet in het openbaar het Evangelie kon verkondigen, zolang ik in mijn persoonlijke leven het bewijs miste van Zijn kracht.
En Jezus maakte mij vrij! Sindsdien heb ik daar nooit meer moeilijkheden mee gehad. Nu kan ik zonder aarzelen optreden en anderen vertellen dat Hij overwinning geeft. En het is mij een vreugde van de wonderbare trouw van mijn Heiland en Redder te mogen getuigen.’

Dirk van Genderen
(Volgende week D.V. het vervolg van de levensbeschrijving van John Hyde; Bron: De biddende Hyde, door E.G. Carré, uitgave van De Stem in de woestijn).

34 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 juli 2017 om 11:59

  Beste Dirk,
  Een mooi stuk op deze rustige vrijdagmorgen. Mooi, omdat veel herkenbaar er uit naar voren komt.
  In de haat van de wereld om ons heen is er voor de ziel een veilige toevlucht bij Jezus. Maar dat is dan ook weer een confronterende ervaring, omdat Hij heilig is en een plan met ons heeft. Als zondaar is het onmogelijk om dan zo maar in dat plan te gaan functioneren.

 2. Leon van Duren zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 juli 2017 om 19:23

  Ik ben bewogen over wat ik gelezen heb.

 3. tvdhave zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juli 2017 om 14:44

  Beste Dirk,
  Het heeft mij aangesproken bemoedigd, Gods zegen toegebeden.

 4. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juli 2017 om 14:45

  Een GEWELDIG MOOI getuigenis.
  Tevens een goed voorbeeld voor ons, christenen, om na te volgen…

 5. Heidi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juli 2017 om 15:07

  Dank Dirk, dat je dit met ons allen wilde delen …

 6. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juli 2017 om 15:32

  Beste Dirk

  Bijzonder interessant maar bovendien een zeer goede beschrijving hoe de Heere werkt in de levens van mensen. Ben benieuwd naar het 2e deel.

  Gods rijke zegen op je werk.

 7. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juli 2017 om 15:49

  In een opwekking geloof ik niet, we staan aan de vooravond van de laatste jaarweek, het gaat alleen maar bergafwaarts met de mensheid.

 8. David zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juli 2017 om 17:47

  Als we beweren de Meester te aanbidden en te volgen, behoren we dan zijn leven van dienstbetoon niet na te volgen ? Niemand kan zeggen dat zijn leven hem toebehoort. Ons leven is een geschenk van God. We worden niet uit eigen wil geboren. We kiezen niet wanneer we sterven. Onze dagen zijn door God bepaald, niet door onszelf.

  Velen gaan door het leven alsof het hun eigendom is. We hebben de vrijheid om dit leven te verkwisten. Maar dan beschamen we een groot en heilig vertrouwen. De Meester laat er geen twijfel over bestaan: ‘Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden’ (Markus 8:35).

  Jaren geleden las ik het verhaal van een jonge vrouw die als lerares op het platteland ging werken. Een van de kinderen in haar klas was een meisje dat al eens was blijven zitten en waarschijnlijk weer niet over zou gaan. Ze kon niet lezen. Ze kwam uit een gezin dat niet over de middelen beschikte om haar in de stad te laten onderzoeken op een probleem dat verholpen kon worden. De jonge lerares vermoedde dat het meisje een probleem met haar ogen had en nam haar op eigen kosten mee om haar ogen te laten nakijken. Er werd een probleem vastgesteld dat met een bril verholpen kon worden. Er ging voor het meisje al gauw een hele nieuwe wereld open. Ze kon voor het eerst de woorden duidelijk zien. De lerares had een bescheiden salaris, maar het weinige dat ze had, investeerde ze in een leerlinge die zou blijven zitten. Daardoor veranderde ze het leven van dat meisje en kreeg haar eigen leven ook een nieuwe dimensie.

  Moraal van het “verhaal” is : Geloof ZONDER Werken is DOOD (zie JAKOBUS 2:17).

 9. xandra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juli 2017 om 18:55

  Dat is inderdaad een voorbeeld, deze biddende Hyde. Was niet bezig met het ingewikkeld maken van geloof, maar nederig, eenvoudig, en een geweldige bidder. Geloof is niet uit te vlakken: Zonder geloof was hij niet zo’n bidder. God kan door zulk gebed/personen geweldige dingen doen. Heel mooi en dat mensen zoals hij een inspiratie/schop onder het achterwerk mogen zijn.

 10. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juli 2017 om 19:04

  Hallo Dirk, dit is heel mooi. Ik heb zelf ook het boekje, ‘De biddende Hyde”.
  Fijn dat je het zo plaatst, enorm bemoedigend.
  Laat je altijd leiden door de Heere Dirk, dan zie je wat voor kostbare schatten je aan ons geeft.

  Vaders rijke zegen en liefde om je heen, en hartelijke groeten aan allen, Esther.

 11. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juli 2017 om 19:50

  Re.8 van David schrijft: “Geloof ZONDER Werken is DOOD” (zie JAKOBUS 2:17). In onze Kerk zegt men: “WERKEN is BIDDEN”. Men kan het ook omkeren, dat BIDDEN ook WERKEN is, want je moet er tijd voor vrij maken, voor God zelf en dat is vandaag de dag voor heel veel mensen moeilijk, ook voor mij, dat zeg ik er eerlijk bij. Want velen begrijpen niet wat er in de wereld gebeurt en de eeuwige ‘WAAROM’-vraag blijft maar hangen en vaak is het alsof God de schuld krijgt, zelfs als je soms de overlijdensadvertenties leest: “Te jong gestorven’ ‘Na een oneerlijke strijd is overleden …’ ‘deze strijd kon hij niet winnen’. Zelfs de Levenseindekliniek werd in onze plaatselijke krant een keer genoemd als dankbaar punt. Hoe anders ging de arme Job er mee om. Maar hij had ook zijn strijd ermee. Ik blijf me verbazen hoe dit laatste al zo’n ingang vindt in ons land. Het gebeurt waarschijnlijk steeds meer en ook vaker. Ook in verzorgingstehuizen moet men alert zijn op wat voor invloed deze gedachte al krijgt bij sommige families, zowel bij niet-christenen als bij christelijke en katholieke families. Het is huiveringwekkend, dat dit zo binnensluipt. En predikers hier hoor ik er eigenlijk niet over. Ze staan er soms zelfs achter, dat geldt ook weer voor én protestante en katholieke voorgangers. Ik maak het hier zelf mee. Een enkele dominee en priester zal hieraan nooit zijn medewerking verlenen. Verder vind ik dat muziekevenementen doen aan geluidsterreur. Van kilometers ver is het soms te horen en mooi is het echt niet. Er is zoveel meer aan de hand dan alleen de terreur van het terrorisme, het terreur zit ook in de Europese landen zelf, door hun hedonisme, waar geen grenzen meer lijken te zijn, al lang over de grenzen van het toelaatbare gaan. Gebedsstonden houden lijkt mij nu zeer wenselijk, al was “het maar om de Heer te bidden voor de oogst, want arbeiders zijn er weinig!” Dit is een wel een zeer bemoedigend verhaal over het bidden. @Dirk, hartelijk dank!

 12. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juli 2017 om 19:54

  Ik hoop zo dat ieder die dit stuk leest zo de de Zegen ervaart van dit inzicht (je zou er zo overheen lezen, nietwaar) …

  “Ik vertelde Hem dat ik niet in het openbaar het Evangelie kon verkondigen, zolang ik in mijn persoonlijke leven het bewijs miste van Zijn kracht.
  En Jezus maakte mij vrij!
  Sindsdien heb ik daar nooit meer moeilijkheden mee gehad. Nu kan ik zonder aarzelen optreden en anderen vertellen dat Hij overwinning geeft.
  En het is mij een vreugde van de wonderbare trouw van mijn Heiland en Redder te mogen getuigen.”

  Genade, dit inzicht !

  Wij hebben zo een machtige Heiland, die ons vrij wil maken, in Zijn Liefde zond God Zijn zoon Jezus naar de aarde, om als offer, het wonder van het Kruis, de weg naar de Vader vrij te maken: wij zijn Kinderen van de Vader!

  Wat een Zegen!

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juli 2017 om 20:38

  Het verhaal sluit naadloos aan op de moeilijkste gelijkenis van Jezus, namelijk “de onrechtvaardige rechter”! Er staat in de gelijkenis bijna letterlijk wat ik in het verhaal van John Hyde las:
  Lucas 18: 6 -8
  “En de Here zei: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? 8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan ‘HET’ geloof vinden op aarde?” Voor het woordje ‘HET’ plaats ik altijd liever ‘DIT’!
  “Onrechtvaardig” is dat niet de zwaarste strijd, die elke christen in zijn leven te voeren heeft? We kunnen over het lot van anderen hevig bewogen zijn, maar wat DOEN we er mee? Een hot item onder christenen wil ik, om eindeloze discussies te vermijden, niet eens noemen!! Al ons “denken” en (wel/niet) doen, zijn van nature steeds weer vrucht van “onrechtvaardig” denken! Is ons hart werkelijk bewogen met de minsten in onze samenleving?

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juli 2017 om 20:51

  “Lahore” (Punjab) ligt nu in Pakistan en heeft nog altijd een hele grote christelijke gemeenschap en is regelmatig het mikpunt van islamitische aanslagen. De christenen zijn de armsten in deze stad. Ik prijs deze stad van harte in uw gebeden aan.

 15. K. van Berghem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juli 2017 om 21:10

  K. van Berghem zegt:
  Ik ben het eens met Maria (nr.7) De tijd is vergevorderd. Voor Opwekking geen tijd meer? Dat het oordeel komt, staat vast. Wanneer weten wij niet. Is het hoog tijd, de hoogste tijd, dat GODS volk massaal op de knieën gaat? Is ergens meer gebrek aan, dan aan gebed, aan voorbede? Als GOD kinderen in ootmoed en belijden van zonde, recht voor de HEER staan, kan HIJ uitstel geven. Als de wereld ziet, hoe GODS kinderen daar mee omgaan, zullen ongetwijfeld nog velen tot bekering en wedergeboorte (kunnen) komen voordat het oordeel losbarst.

  Moge GOD het werk van Dirk overvloedig zegenen!

 16. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juli 2017 om 21:51

  Een mooi en diepgaand verhaal van Hyde.
  Laat ik bij mezelf blijven. Ben ik wel bereid om zo in diepe bewogenheid te bidden en te blijven bidden om de Here te vragen mij recht te verschaffen als het nodig is. En dan verwonderd te zijn over een bericht dat ik per e-mail binnen krijg van goed nieuws over een vriend die ernstig ziek is. Wat een vreugde mag ik dan ervaren. En dan weet ik GOD LEEFT.
  Dank je Dirk voor dit verhaal.

 17. David zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juli 2017 om 23:21

  Beste Marian(Re:11), Geloof is vertrouwen hebben in de Heer. Je geloof in Hem geeft je het vermogen en verlangen om Zijn evangelie te gehoorzamen. Je gehoorzaamheid zal je dan weer helpen om meer geloof te hebben, wat een gave van God is. Zoals in de Schriften staat, kan de Heer alle dingen voor je doen als je geloof in Hem hebt, zoals je genezen, vergeven, troosten en veranderen. Maar geloof hebben betekent niet dat je God kunt vertellen wat Hij moet doen. Het betekent vertrouwen in Hem te stellen en begrijpen dat alle zegeningen komen ‘volgens Zijn wil’ en ‘op Zijn eigen tijd, en op Zijn eigen wijze’. Je zult bijvoorbeeld niet altijd direct antwoord krijgen op je gebeden. Maar door je geloof weet je dat je hemelse Vader je gebeden hoort en op de juiste tijd zal antwoorden. Je kunt ook naar de stille zachte Stem luisteren, die je zal leiden om actie te ondernemen, die nodig is om het doel te bereiken.

  Jakobus legt uit: ‘Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof’ (Jakobus 2:17, 24). Vandaar dat de Heiland tegen de rijke jongeling die gehoorzaam was en het eeuwige leven verlangde, zei dat hij nog meer kon DOEN (zie Matteüs 19:16–22; Lucas 18:18–23). Hoewel onze goede werken ons niet van onze zonden kunnen reinigen, zijn ze wel een blijk van ons oprechte geloof in Jezus Christus en onze getrouwheid aan het pad dat Hij gelopen heeft.

  Hoe weten we of ons geloof zich schikt naar de wil van onze hemelse Vader en dat Hij goedkeurt wat we nastreven? Een van de redenen waarom we ons in de Schriften verdiepen. Als het verlangen van ons hart botst met de Schriften, moeten we er niet meer aan toegeven. De Heer acht het goed om zijn volk te kastijden; ja, Hij beproeft hun GEDULD en hun GELOOF. Dus BIDDEN alleen is niet genoeg, Marian? Groet, David.

 18. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juli 2017 om 23:59

  Uiteindelijk is het zo Dirk dat iedere gelovige opgeroepen wordt tot dienstbetoon. Jezus wil dat wij vruchten voortbrengen die in overeenstemming zijn met onze bekering. Immers niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf.
  Goede voorbeelden dus altijd navolgen.

 19. gerard zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juli 2017 om 8:00

  Beste Dirk
  Ik kom uit een gewone Gereformeerde kerk. En ik moet je eerlijk zeggen, dat het stuk over bidden mij erg vreemd overkomt. Niet het bidden, maar de duur van het gebed. Laten we wel zijn, er zijn ook mensen, en dat zijn doeners. Die ook veel tijd in het werk steken. Zo een was ik. Gezien mijn gezondheid en leeftijd, wat minder. Niettemin kom ik nog regelmatig bij mensen die gekwetst zijn.
  Ook van andere kerken. En ik vind het fijn om met de mensen te praten over het geloof. Na afloop een gebed. Ik mocht de kerk dienen als pastorale ouderling voor de duur van 40 jaar. Ik had een bijzondere opdracht van de kerk gekregen. Bezoeken van mensen, die in grote problemen zaten. Huwelijksproblemen, ziekte (ernstige ziekten), conflicten etc. Ik heb er een hoop van geleerd.
  Bidden, het is fijn dat je dat kunt doen, maar a.u.b. geen uren en ik heb mijn nachtrust hard nodig.

 20. ad zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juli 2017 om 8:44

  Broeder Dirk! Een geweldige column! Bedankt!

 21. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juli 2017 om 9:26

  Er staat nergens geschreven dat wij, gelovigen, om een Opwekking moeten bidden.
  Wij moeten bidden om de wil des Heeren, Zijn plan en bedoeling met ons. Is dat ‘een Opwekking’, dan kunnen wij danken en ons gaan bezighouden met de details.

  Maar het kan ook heel iets anders zijn.…

 22. Jesaja 56: 6-8 zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juli 2017 om 12:00

  Shalom Dirk, graag doe ik een verzoek om gebedssteun voor mijn ernstig zieke broer Ruben. Hij lijdt nu 8 jaar aan de ziekte van Lyme. Het is al zover dat er in zijn bloed nog maar 1/3 van het normale aantal bloedplaatjes is gevonden. Dit betekent een veel tragere doorstroming van zuurstof door zijn lichaam met alle gevolgen vandien: bv slechte concentratie, te moe om de dag door te komen, van bed naar bank en vice versa, soms te moe om te eten. Dit terwijl hij nog maar begin 30 is!
  Wat nog moeilijker om aan te zien is, is dat Hij in zijn wanhoop de Heere Jezus heeft gezocht, Hem om hulp riep, een paar weken zich vasthield aan zijn geloof, maar nu weer terugvalt in cynisme en zelfs sterk neigt naar atheïstische gedachten. Alles waarschijnlijk uit teleurstelling dat hij geen “ervaring met God” ontvangen heeft. Hij doorgaat een hele worsteling. Er zijn mensen die al lang voor hem bidden, maar graag nog véél meer bidders! Moge de Heere hem in zijn ziel, geest en lichaam vernieuwen, tot meerdere eer en glorie van Zijn Naam!

  bvd, hopelijk wil je deze oproep plaatsen Dirk.

 23. Stadina, zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juli 2017 om 14:39

  Beste Dirk,

  Prachtige collum! Ik denk wel ongeveer zoals Gerard ( no 19), ik zou ook geen nachten kunnen bidden. Ik geloof ook niet, dat God dat van ons vraagt. Als mensen daartoe geroepen zijn, zullen ze daarvoor de kracht krijgen, maar normaliter is de nacht om te slapen.
  1 Thess.5:7. En er staat maar 1x van Jezus, dat hij de nacht doorbracht in gebed. Luc. 6:12. Bovendien geeft Hij het Zijn beminden in de slaap!! Ps.127:2. Ik wens u allen een heerlijke, gezegende nachtrust!

 24. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juli 2017 om 14:59

  Aan David,(re.17). Geloof, vertrouwen, geduld, gebed en soms ook actie. Sommigen zijn de meer actieven, anderen de meer contemplatieven, de meer beschouwenden. Deze scheidslijnen vind je in kloosters. Deze scheidslijnen vind je terug in de Bijbel. Maar ook afwisselend komen ze voor, namelijk dat Jezus die contemplatief is, zich terugtrekt en in gebed is en daarna weer actief wordt en erop uitgaat, leerlingen roept en verder de Blijde Boodschap brengt. Bidden alleen is niet genoeg, maar niet iedereen is in staat even hard te bidden en/of te werken als en ander.

 25. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juli 2017 om 15:57

  Dank Dirk voor deze column over het leven van John Hyde….inspirerend!

  Ook dank voor de uitleg van Lucas 18:8 (reactie 13)
  Ik zocht het vers in De Naardense Bijbel op en daar staat: “…..dit geloof…..”
  Zo komt dit ‘zinnebeeld/gelijkenis’ duidelijker bij mij binnen!
  En inderdaad bij aanhoudend Gebed door Zijn Geest is Hij zo groot en zo trouw!

 26. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juli 2017 om 19:35

  Prachtig stuk.
  Echt voor navolging.
  Dat we zo vervuld van Gods Geest moge zijn en dat we steeds meer vervuld mogen worden Efeze 3 vers 16 en 17.

 27. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juli 2017 om 21:10

  Hoe wij ook over het gebed denken, de ene ervaart het zo, en de ander weer anders, maar laten wij als christenen bidden, vooral voor ons Nederland, dat Jezus altijd heer mag wezen in ons land, voor nu, en in de toekomst, dat onze kinderen, en kleinkinderen God en zijn enige zoon Jezus in vrijheid mogen blijven belijden.

 28. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juli 2017 om 21:46

  Als eenvoudig kerkganger kom ik niet aan bidden toe, ik heb het veel te druk met mijn schepper te danken voor al zijn zegeningen en niet te vergeten zijn trouw aan zijn volk, hoe Hij hen weer thuis brengt, terwijl heel de wereld tegen hen opstaat, zien we hen dagelijks terug keren uit alle windstreken naar het aan hen beloofde land en Gods land bloeit weer op. En net zo zeker zal de Heer zich spoedig zelf aan hen bekend maken, maar helaas de aan ons geschonken genadetijd is dan voorgoed voorbij.
  Allen Gods zegen; Simon

 29. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juli 2017 om 22:19

  Bij dit commentaar: De biddende Hyde; geldt voor mij weer dezelfde reactie als het vorige commentaar: Handen vouwen tijdens de preek:

  De spreuk : BID tot GOD en “WERK” voor God; door je christen-zijn in ÉÉNHEID te laten zien, horen en in praktijk te brengen en te missionairen. Aan onze woorden, maar vooral aan onze daden in de maatschappij, moeten wij laten zien, dat wij christen-getuigenissen zijn. Hub.

 30. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 17 juli 2017 om 9:45

  “Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, wie de Here verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst.”
  2 Thessalonicenzen 2:7-8

  Vormen de biddende christenen de Weerhouder die de komst van de antichrist tegen weet te houden? Want wanneer deze weerhouder middels de Opname van de Gemeente weggenomen is, kan de antichrist zich ten volle openbaren en met Israël en haar omringende landen een vals vredesverdrag sluiten.

 31. Josè zegt:
  Geplaatst op maandag 17 juli 2017 om 16:28

  Geweldig mooi stuk. Heel bemoedigend. Èèn vraag, een hele nacht bidden hoe doe je dat ik heb na een paar minuten al geen woorden meer en val in herhaling maar verlang wel naar een langere gebedstijden.

 32. mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 juli 2017 om 16:31

  José(31)
  Soms is het volgende al genoeg: Wees mij o Heer genadig.
  Het zit hem niet in lange gebeden. In een paar minuten kan ALLES al gezegd zijn. En daarbij komt: bidden is niet alleen op de knieën op een bepaald moment. Maar tijdens je dagelijkse werkzaamheden kun je ook met de Here God/JHWH praten.
  Je levenshouding is ook: bidden.

 33. Wilhelmien zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 juli 2017 om 22:29

  Luisteren en stil zijn is ook bidden.

 34. Avda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 juli 2017 om 13:30

  ik kan ook niet lang stil zitten, zelfs niet om te “bidden”. Bidden is voor mij dus: tijdens het bezig zijn praten met de Heer, Hem noemen allen die dan in mij opkomen, luisteren naar wat Hij mij geeft… dat kan dus overal en altijd! Meestal brengt Hij mij dan iets te binnen (voor mezelf of voor iemand anders) wat ik mag overdenken… Dat zijn dan woorden die ik ooit al eens in zijn Boek gelezen heb of gehoord in een prediking (en dat is ook de brief van u, Dirk, elke week). Ons leven richten op Hem, die alles voor ons volbracht (ja alles… dat ervaar ik elke dag weer!) dat lijkt mij het belangrijkste… en danken bij alles, is dan het logische gevolg, toch?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden