Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De biddende Hyde (2) (39 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 juli 2017, 14:47 door Dirk A A

Zijn gebedsleven, waaraan John Hyde – ook wel ‘De biddende Hyde’ genoemd – al zijn tijd en kracht gaf en nog zoveel meer dingen opofferde die anderen genoten, was een kwestie van gehoorzaamheid. Bij iedere stap onderwierp hij zich aan de leiding van de Heilige Geest. Hij was zich er diep van bewust dat hij zich in zijn gebedstijd bevond in de aanwezigheid van de heilige God. Als men hem riep voor de maaltijd, wees hij dit vaak vriendelijk af met een ‘Dank u, ik heb momenteel geen behoefte aan eten.’ Zijn hemelse Vader had werk voor hem.

Allen die met Hyde in aanraking kwamen, waren diep onder de indruk van dit geheiligde leven. Hij sprak zelden over de heiligmaking of over zijn ervaringen in dit opzicht, maar hij leefde een geheiligd leven. Dat was één doorlopend getuigenis van ‘de kracht van het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden.’

Allen die met hun zonden geen raad wisten, legde hij de weg van de zaligheid zo eenvoudig mogelijk uit. Afgedwaalden hielp hij met het grootste geduld om de goede weg weer terug te vinden. Hij luisterde naar hen die nog gebonden waren door de macht van de zonde en hij zag als het ware reeds wat God bezig was in hun leven te doen en verblijdde zich daarover.

Verootmoediging
Een enkele keer kwam het voor dat hij iets vertelde over een ervaring die hij nooit kon vergeten. Eens ging hij voor een korte rustperiode naar de bergen. De geestelijke nood van een bekende predikant lag hem bijzonder zwaar op het hart. Hij besloot ruimschoots de tijd te nemen om voor deze broeder te bidden.
Hij stortte zijn hart ongeveer als volgt uit voor God: ‘O Heer, U weet hoe koud zijn hart is…’
Plotseling leek het alsof er een hand op zijn lippen werd gelegd en een verwijtende stem tegen hem zei: ‘Wie hem aanraakt, raakt Mijn oogappel aan.’

John Hyde werd door een grote angst overvallen. Hij had zich bezondigd door een broeder aan te klagen en te oordelen! Hij voelde zich bestraft en verootmoedigde zich. Hij was het zélf die een terechtwijzing nodig had. Hij beleed zijn schuld en bad om reiniging door het bloed van Christus.
Daarna smeekte hij: ‘O God, laat mij toch zien wat er in het leven van deze broeder ‘liefelijk is en wel luidt’. Toen herinnerde hij zich plotseling hoeveel deze predikant om Christus’ wil had opgegeven en geleden. Hij dacht aan de vele jaren van ingespannen arbeid in een moeilijke gemeente, aan de vele onenigheden die hij met zoveel tact had opgelost en aan het feit dat hij een voorbeeldig echtgenoot was.

Het ene na het andere kwam hem voor de geest. De tijd die hij voor voorbede had bestemd, werd nu benut voor dankzegging. De Heere had het oog van Zijn dienstknecht geopend voor de heerlijke dienst van lofprijzing.
Toen Hyde later naar zijn post terugkeerde, hoorde hij dat deze prediker, tijdens zijn afwezigheid, een bijzondere geestelijke herleving had ondergaan.
‘Wat is Gods liefde toch wonderbaar,’ stelde Hyde dankbaar vast. ‘Terwijl wij bezig zijn Hem te danken voor het leven van één van Zijn kinderen, is het Zijn vreugde dit kind bijzonder te zegenen.’

Visser van mensen
Hyde’s liefde voor het verlorene werd steeds sterker. Zijn hart werd meer en meer vervuld met een niet te blussen verlangen naar hun redding. Steeds leek hij de stem van de Goede Herder te horen, Die hem toeriep: ‘Ik heb nog andere schapen, die moet Ik ook toebrengen.’ En Hij Die dit verlangen in Hyde opwekte, was ook bereid het te vervullen.
Elke dag kwamen er meer mensen naar hem toe die hij mocht helpen om tot een beslissing te komen. Hij trad niet alleen op als voorbidder, hij was ook een echte visser van mensen, die niet eerder rustte dan dat ze in het Evangelienet waren gevangen.
Al kwam hij slechts een korte tijd met iemand in contact, was dat meestal lang genoeg om de Bijbel te openen en een tekst voor te lezen, waardoor de goede keus werd gedaan.

In de trein kwam hij eens met een medepassagier in gesprek. Hij legde hem de boodschap van redding en verlossing uit. Maar toen hij zijn reisdoel had bereikt en zou moeten uitstappen, bleef hij rustig zitten en reisde verder vanwege de moeilijkheden die deze man had, om verder met hem te kunnen spreken en hem tot Christus te mogen leiden.
Hij miste hierdoor een zakelijke bespreking met zijn zendingsgenootschap. De winst van een mensenziel woog voor hem echter zwaarder dan de berisping die hij voor dit verzuim kreeg.

Dichtbij Jezus blijven
Hyde wees erop dat, als we maar dicht genoeg bij Jezus blijven, Hij Zelf de zielen, door ons heen, tot Zich trekt. ‘Hij wil verheerlijkt worden in ons persoonlijke leven. Ons oude ‘ik’, dat zich op de een of andere manier telkens weer tussen Hem en ons in wil dringen, moet aan Hem worden uitgeleverd. Wij moeten tot de belijdenis komen dat het met Hem gekruisigd, gestorven en begraven is. Anders zal de bedorven lucht van ons oude leven een belemmering vormen tussen ons en de zielen die op onze weg komen. De Heilige Geest heeft kanalen nodig om daardoor te werken tot Zijn eer. De Heere is altijd bereid om meer te geven, als daar bij ons maar ruimte voor ons.’

Zijn voorbede werd steeds meer een belijdenis van de zonden van anderen, in wiens plaats hij zich stelde als voorbidder. Hierin leek hij op de profeten in het Oude Testament, zoals Daniël en voldeed zo aan het gebod van Christus: ‘Draagt elkaars lasten en vervult zo de wet van Christus.’
Hij was zelfs bereid zijn leven in te zetten voor anderen. Als hij enkele jaren voor bepaalde mensen had gebeden en deze in die tijd niet tot Christus waren gekomen, dan bleven hun zielen als een zware last op zijn hart liggen. Dan bad hij dringend of de Heere hem wilde laten zien wat daar de oorzaak van was en of hij wellicht zelf de verhindering was.

Meestal toonde God hem dan, dat er in zijn eigen leven een tekort was aan lof en dankzegging. Beleed hij deze nalatigheid en vroeg hij om vergeving, dan werd zijn gebed om de redding van zielen verhoord en kwamen zij opnieuw met vragen naar hem toe, zodat hij ze verder kon helpen. Hij leerde danken voor hun redding en God loven voor hun behoud, nog voor hij de zichtbare resultaten had gezien en God bevredigde de begeerten van zijn hart.

‘Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden’
Een zendelinge vertelde eens wat er – alleen al door het lezen van Hyde’s gebedsleven – op haar zendingsveld gebeurde. Ze had al verscheidene jaren achtereen hard gewerkt, zonder veel echte vruchten te mogen zien. Toen las ze iets over de wijze waarop Hyde zijn leven had ingericht en ze besloot voortaan ook de beste uren van de dag aan gebed en Bijbelstudie te wijden. In de kracht van God begon ze daarmee. Haar arbeid voor de Heere mocht niet langer de eerste plaats innemen, maar de gemeenschap met Hem zou voorrang krijgen.

God sprak tot haar: ‘Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en Ik zal u bekendmaken grote en vaste dingen die gij niet weet’ (Jeremia 33:3). Dat had ze tot nog toe niet gedaan en daarom waren deze ‘grote dingen’ nog niet gebeurd. ‘Ik voel,’ zo ging zo ze verder, ‘dat ik dit gebedsleven tot elke prijs moest leren kennen. Een jaar lang bleef het een worsteling om mij aan mijn besluit te houden.
Toen ik hierover nadacht, was het alsof de Heere tegen mij zei: ‘Denk eens na over de vruchten van je vroegere werk, waarover je je nu schaamt.’ Ja, ik was er mij van bewust dat ik mij moest schamen over mijn gebedsloze leven als zendelinge.’

Een jaar later schreef ze: ‘Wat is er veel veranderd. Overal is nieuw leven doorgebroken, overal is groei. Zo heb ik het nooit eerder gezien. Spanningen zijn verdwenen, er is meer blijdschap, doordat er een gezegend evenwicht is tussen mijn leven in gemeenschap met God enerzijds en mijn arbeid voor Hem aan de andere kant. Dit geeft mij ononderbroken rust en vrede.
Weer een jaar later schreef ze: ‘Er is in alle dorpen een ernstig zoeken naar God waar te nemen. Alles wijst erop dat er iets machtigs gaat gebeuren. Het aantal gelovigen bedraagt nu al 600, terwijl het er twee jaar geleden slechts 100 waren. Ik verwacht binnenkort voor India grote dingen.’

Gebedskamer
Zo gebeurde het ook. Van de jaarlijkse Sialkot conferentie gingen stromen van zegen uit over geheel India, zowel voor de inboorlingen als de zendelingen, die geheel opnieuw voor hun taak werden toegerust.
Enkele sprekers op deze conferentie vertelden hoe John Hyde hieraan deelnam zonder dat hijzelf de leiding in handen nam. Eén van hen deed het volgende verslag. ‘Ik kwam van Allakad in de Kassiaheuvels. Ik had de hele nacht doorgereisd en werd voorgesteld aan John Hyde. Hij zei tegen me: ‘Komt u straks bij mij in de gebedskamer?’

‘Hoewel ik de hele nacht gereisd had en erg vermoeid was, voelde ik dat ik toch moest gaan. In de gebedskamer bevonden zich zes mannen. Hyde viel voor God op zijn aangezicht en ik volgde hem daarin. Toen Hyde bad, wist ik me in de tegenwoordigheid van de almachtige God en ik had geen enkel verlangen meer om weg te gaan. Het was ongeveer acht uur in de morgen toen we begonnen te bidden. Enkele van de aanwezigen verlieten ons, anderen voegden zich bij ons. Hyde bleef echter
geknield en met gebogen aangezicht liggen en leidde ons in het gebed. Alle vermoeidheid had me verlaten, ik had zelfs geen behoefte aan voedsel. Maar ook de boodschap die ik mij had voorgenomen te prediken voor de aanwezigen, was ik totaal vergeten.’

‘Om half vier ’s middags stond Hyde op en zei: ‘Om vier uur is het tijd voor uw spreekbeurt, laten we eerst een kop koffie drinken.’ We gingen naar een ander vertrek, fristen ons wat op en dronken ons kopje leeg om te gaan. Hyde vergezelde me tot aan de deur van de zaal, nam mijn hand en zei: ‘Ik ga terug naar de gebedskamer en breng de tijd door in gebed voor u. U gaat spreken, dat is uw opdracht. Als de samenkomst afgelopen is, kom daar dan heen, dan kunnen we de Heere samen danken.’

De Heere loven
‘Bij mijn toespraak moest ik gebruik maken van een vertaler, maar desondanks viel het spreken mij bijzonder gemakkelijk. Wat ik precies heb gezegd, weet ik niet meer, maar voordat ik eindigde gaf mijn Indiase tolk het op. Hij was zo door de Geest van God overweldigd, dat een ander hem moest vervangen. Ik was mij er diep van bewust dat God Zelf door mij sprak. Nu mocht ik ondervinden welke macht er schuilt in voorbede. Sindsdien probeer ik altijd enkele bidders te vinden die mij begeleiden in gebed tijdens het spreken.
Na afloop ging ik terug naar de gebedskamer om samen met Hyde de Heere te loven. O, hoe dankte hij de Heere en met hoe diepe vreugde mocht ook ik daarna mijn dankbaarheid uitspreken voor God. Er was een kracht in mijn leven gekomen, die heel mijn verdere arbeid in de dienst van de Heere zou beïnvloeden en mij nooit meer zou loslaten.’

De aanwezigheid van God
John Hyde besefte dat hij zich tijdens zijn gebeden bevond in de aanwezigheid van de heilige God. In plaats van dadelijk met zijn gebeden en smekingen te beginnen, zorgde hij er eerst voor innerlijk helemaal stil te worden en zich van Gods tegenwoordigheid bewust te zijn. Daarna kon men hem in grote eerbied de naam van God en van de Heere Jezus horen stamelen, die hij telkens herhaalde. Dan pas stortte hij zijn hart uit en maakte Hem zijn begeerten bekend. Soms bleef het ook bij een zuchten zonder woorden of een schreien uit het diepst van zijn ziel, waarbij de tranen hem over de wangen liepen. Naar de redding van het verlorene ging zijn hele hart uit. ‘O God, geef mij zielen of ik sterf,’ smeekte hij steeds.

Dr. Wilbur Chapman, een Engelse evangelist, hield eens een serie samenkomsten in een grote stad. Er waren bijzonder weinig zichtbare resultaten. ‘Maar,’ zo vertelde hij, ‘nadat er een jonge Amerikaan in de samenkomst was gekomen, die op zich nam voor mij te bidden, brak de stroom van zegen door en volgden er wonderbare overwinningen.’
Deze jonge Amerikaan was John Hyde. Chapman vroeg hem om persoonlijk gebed. ‘Hij kwam in mijn kamer, sloot de deur achter zich, viel op zijn knieën en bleef vijf minuten stil liggen, zonder dat er een geluid over zijn lippen kwam. Ik merkte dat er tranen over zijn gezicht liepen en wist mij in de tegenwoordigheid van God.
Toen hief Hyde zijn hoofd op en zei: ‘O God.’ Na een kleine pauze legde hij zijn arm om mijn schouders en op dat ogenblik brak er een gebed los, dat zo diep uit zijn hart opkwam en zo rijk aan inhoud was als ik nog nooit van iemand had gehoord. Toen ik van mijn knieën opstond, wist ik voor het eerst in mijn leven wat werkelijk bidden was.’

Zwakke gezondheid
Hyde had altijd al een zwakke gezondheid en in zijn jeugd was hij verschillende keren ernstig ziek geweest. De bijna zonder onderbreking, in stilte gevoerde strijd om het behoud van zielen eiste al zijn krachten op. Hij was bereid niet alleen al de hem beschikbare tijd voor zijn Heiland te geven, maar zelfs zijn leven. Dat heeft hij zelfs meerdere keren gezegd. Had Zijn grote Meester Zélf ook niet Zijn leven afgelegd ter wille van zijn broeders?

Deze grote gebedsman was onvatbaar voor eer of roem. Hij werd niet beïnvloed door het oordeel van anderen en op iedere aanval die op zijn persoon of werk gericht was, had hij geleerd met een vriendelijk woord te reageren. Deze liefde kon alleen door God Zelf in hem zijn gewekt. Hij had de les geleerd om zijn eigen ‘ik’ in de dood te geven.
Ondanks zijn slechter wordende gezondheid – hij kon haast geen eten meer verdragen – had John Hyde steeds een goed humeur. Een zware hoofdpijn maakte hem het werken steeds moeilijker. Zijn vrienden wisten hem over te halen eens een dokter te raadplegen. De conclusie van de dokter was schokkend: ‘Uw hart is in zo slechte conditie als ik nog nooit bij een van mijn patiënten heb meegemaakt. Als u uw leefwijze niet wijzigt en afziet van elke inspanning, zult u dat met uw leven moeten betalen.’

Wat moest hij doen? Stoppen met bidden? Of moest hij er zijn leven voor over hebben? Hij koos voor dit laatste. Nooit zullen degenen die daarvan getuige waren, zijn stralende gezicht vergeten toen hij deze beslissing had genomen. Eerst zou hij een reis maken naar zijn vaderland en het wat kalmer aan doen. Maar bij een volgend onderzoek vond men in tumor, die operatief moest worden verwijderd. Het duurde niet lang of dezelfde pijn kwam weer terug en toen bleek dat deze ziekte zijn lichaam aan het slopen was.
In de loop van de maand februari van het jaar 1912 ging hij met de triomfkreet ‘Roept het uit dat Jezus Overwinnaar is’ op 47-jarige leeftijd de hemelse heerlijkheid binnen. Het waren dezelfde woorden die tijdens een zware gebedsstrijd zo vaak over zijn lippen waren gekomen.

Dirk van Genderen
Dit artikel is een vervolg op ‘De biddende Hyde (1).
(Deze levensbeschrijving van John Hyde is gebaseerd op: ‘De biddende Hyde’, door E.G. Carré, uitgave van De Stem in de woestijn)

39 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 juli 2017 om 15:53

  Hallo Dirk, ik weet niet goed raad met deze passie van Hyde.
  De biddende Hyde is zó emotioneel… en hij is zo jong gestorven.
  Wat waren de problemen in dat verre India?

  Zonden, een zwakke gezondheid. Misschien ook de Islam? De betoverende Hindoe godenwereld? Het Engelse leger?
  Hij bad om zielen, was geen strijdkracht.
  Nederland kent veel sprekers, geen strijdkrachten.
  Voor het herstel van mijn gezin bid ik nu zevenenveertig jaar.
  Dat is een lange tijd. Gelukkig begint er inmiddels wel iets goed te komen, in een geestelijk mijnenveld.
  Nederland is schuldig tot op het bot. Dat wij het zo ver hebben laten komen.

  Ik heb wel waardering voor de passie van deze man van gebed.
  Zo iemand zou hier in de buurt moeten komen wonen!

 2. J.J. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 juli 2017 om 20:27

  Dag Dirk, het is toch wat ook hè, dat je terug moet naar de 19e eeuw om een voorbeeld te vinden van een bidder…

  Shalom

 3. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juli 2017 om 13:36

  Peter, vraag jij om een man van gebed in jouw buurt?? Jij mag dat zijn, hoor! Ik wens je veel zegen bij al wat je doet!

 4. Anny Venmans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juli 2017 om 14:09

  Dag Dirk,
  Dit verhaal laat mij zien dat ik zo erg tekort schiet in mijn gebeden. Met de apostelen mag ik zeggen: Heer, leer mij bidden. De nood in Nederland en in de rest van de wereld is zo groot. Shalom.

 5. M.W. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juli 2017 om 15:43

  Maak mij zó, Heere, als deze bidder!!

 6. Arnold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juli 2017 om 16:49

  Precies, wat is dit in deze wereld? Het enige Woord waardoor wij behouden kunnen worden is een Bijbel van 2000 jaar oud! Maar daar is geen plaats meer voor in de Kamer! Die moest eruit!
  Helaas moeten we met de oude profeten en ook latere bidders niet vergeten dagelijks niet alleen voor Isreal, maar ook voor ons land te bidden om genade en vergeving, natuurlijk niet met achterwege laten, je eigen zonden te belijden!
  Ik kreeg van dit stuk van John Hyde de tranen in mijn ogen, ook ik kan daar nog veel van leren!

  Ook een gezegende Zondag gewenst!

 7. Musje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juli 2017 om 17:10

  Dat is ook mijn gebed, M.W.!

  Naast het individuele gebed om opwekking en herleving, is het – mijns inziens – ook zinvol om een landelijke gebedssamenkomst te beleggen. Om de nood van Nederland voor Gods troon te brengen, en de krachtige werking van Gods Geest af te smeken! (Jesaja 44) Wie weet of dit al ergens gedaan wordt misschien?

 8. Jeanet Nap zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juli 2017 om 18:21

  Als een schuldige zit ik dit te lezen! Terwijl ik gebedsvrouwtje wordt genoemd, een onwaardige titel als ik dit lees. Hoe graag zou ik DIT dit willen, zoals John Hyde!

 9. Nel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juli 2017 om 20:32

  Beste Dirk,

  Dankjewel dat je dit aan ons hebt doorgegeven! Ik ben diep onder de indruk van deze Godsman..
  Het heeft mij gemotiveerd om meer tijd aan het gebed te besteden.

  God zegen voor je werk en gein!
  Shalom

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juli 2017 om 21:26

  Bij het lezen over John Hyde liet mij het voorgaande over de tempelberg ook niet los, omdat het zo actueel is. Wat al jaren en ook nu op de tempelberg gebeurt is eigenlijk helemaal niet nieuw. Ik moet dan steeds denken aan wat Nehemia zei tegen de Arabieren en de volken rondom:
  Nehemia 2 Wat Nehemia hier tegen de Arabieren zei schijnt nog niemand te durven herhalen Neh. 2: 19 – 20 We zien dat we vandaag een herhaling van de geschiedenis van Nehemia beleven.
  “Toen de Choroniet Sanballat en de ​Ammonitische​ ​slaaf​ Tobia en de Arabier Gesem het hoorden, bespotten en verachtten zij ons en zeiden: Wat doet gij daar? Komt gij tegen de ​koning​ in opstand? Maar ik diende hen van antwoord en zei tot hen: De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons gereedmaken en bouwen; gij echter hebt deel noch recht noch gedachtenis in Jeruzalem.”
  Wat Zacharia profeteert over Jeruzalem en de tempelberg is heel dichtbij gekomen en dat mogen we in onze gebeden gedenken!
  Zacharia 8: 3
  “Zo zegt de Here: Ik keer weer tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de Here der heerscharen zal de berg der ​heiligheid​ genoemd worden.”

 11. Wilhelmien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juli 2017 om 22:55

  Diep diep onder de indruk, wat schiet ik tekort.
  Ik bid tot GOD dat Hij mij helpt om hier in te veranderen.

 12. J.J. zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juli 2017 om 11:29

  Dag Dirk, het artikel over de biddende Hyde zorgt voor heel wat schuldgevoelens onder de lezers; zij willen zijn als deze man! Jahweh’s Woord is toch heel duidelijk over het bidden! Wat het bidden betreft, is het Jahweh’s Geest die ons leert bidden, ons daarin ondersteunt! en leert ons bidden naar JHWH’ wil.
  Ik heb ontdekt dat christenen onderling een bepaalde druk op elkaar leggen en elkaar wijs maken van hoe je behoort te bidden. Er zijn christenen die een Bijbelkring bijwonen en hun mond niet open durven te doen, stel je voor… mijn gebed deugt niet of is op z’n minst niet goed genoeg! En de evangelische christenen bidden weer anders dan reformatorische christenen.

  Dan hebben we nog ‘stille tijd’, wat ooit geïntroduceerd werd in de kerken, waar ook veel christenen niet aan konden voldoen en zich schuldig voelden omdat ze zich afvroegen of ze het wel goed deden. Bid ik wel zoals die en die, met alle gevolgen van dien…
  Er werd een druk gelegd, wat tot persoonlijke drama’s heeft geleid, tot geestelijke nood aan toe! Dat kan toch nooit de bedoeling zijn… bij alles wat we doen ziet Jahweh ons hart aan en de rechtvaardige vermag veel omdat aan een rechtvaardig gebed kracht verleend wordt (zie Jacobusbrief).
  Laten we Hebreeën 4 vanaf 14 t/n 16 goed lezen en op ons in laten werken, dan weten we dat we vrijmoedig tot de troon der genade mogen gaan. Dus: niet wat de mensen ons opleggen, maar wat Jahweh’ s Woord ons leert.

 13. Tru zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juli 2017 om 12:11

  Ja Willemien, heel herkenbaar, kunnen we niet samen gaan bidden?

 14. Ariana zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juli 2017 om 14:11

  Mooi zeg!! Wat is dit een bemoediging. God wil ook graag dat Hem dingen gevraagd worden. “Opent uwe mond; Eist van Mij vrijmoedig, op Mijn trouwverbond; al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij ‘t smeekt,Mild en overvloedig”, Psalm 81. Zo mogen wij onze mond wijd open doen. Bidt en u zal! gegeven worden.

 15. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juli 2017 om 15:35

  Broeder Dirk! Indrukwekkend!!!! Wat wordt hier een enorme geestelijke rijkdom beschreven!! Om stil van te worden!! Veel Dank!!

 16. nico zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juli 2017 om 15:54

  Het is een frisse douche om weer te lezen wat gebed vermag. Zelf onderdeel van een gebedsgroep
  merk ik dat onze gebeden maar pover zijn ten opzichte van de biddende Hyde. Wat een weinige
  opofferingen geef ik zelf dan gezien deze man. De fluistering van de Heilige Geest moeten wij
  niet in de wind. Laten wij derhalve niet toe laten dat de verderfelijke geest van Laodicea onze
  levens gaat beheersen, maar dat wij ons omkeren om het leven van gebed weer op te nemen, ook
  voor ons land en Israël. Nico.

 17. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juli 2017 om 16:27

  John Hyde was een bijzonder mens voor wat betreft de uitoefening van zijn geloof. Jammer dat hij zo jong gestorven is, hij zou ongetwijfeld nog veel meer mensen tot Jezus hebben kunnen brengen. De mens wikt en God beslist! Gelukkig zijn er nog veel meer voorbeelden van gelovigen die dit ook gedaan hebben en nog steeds doen. Denk bijvoorbeeld aan Billy Graham, R. Boncke enz. Ieder mens is voor God uniek en is het waard om gered te worden uit handen van de Satan, veel meer dan dat wij beseffen. Door geloof in de zoon van God worden wij een nieuwe schepping maar waar nog heel wat aan verbeterd kan worden. Maar de troon van genade is bereikbaar voor een ieder die haar nadert. Elk moment mogen wij bidden om de vervulling en werking van de Heilige Geest in ons, die helpt en ons zal leiden om te veranderen. Dan zullen de vruchten van de Geest in ons zichtbaar worden en zeker ook voor mensen die deze verandering meemaken. Op die wijze trekt God (zondige) mensen naar zich toe.
  Vandaag hoorde ik een uitspraak die me is bijgebleven: “de kerk is een ziekenhuis voor zondige mensen en geen hotel voor heiligen”. Gods genade geeft ons de kracht om met en voor elkaar te leven vooral ook nu in deze tijd van geloofsafval.
  Shalom

 18. I V zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juli 2017 om 16:35

  Dank je JJ, dat had ik net nodig.
  Ik begon me ook al behoorlijk schuldig te voelen.

 19. xandra zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juli 2017 om 16:40

  Dat geheiligde leven van Hyde, is heel indrukwekkend.

 20. engel landman zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juli 2017 om 17:20

  Bid in uw binnenkamer zegt de Heere, ik bid elke avond voor het slapen gaan, voor ons koninklijk huis, voor onze regering, voor de zieken in mijn omgeving, voor het volk Israel, om de wederkomst van onze Heiland, om de vrede van Jeruzalem om een spoedige komst en verlossing, voor de voorgangers, priesters van de anglicaanse kerk, voor de paus en voor allen die in oprechtheid wandelen.

 21. Pien zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juli 2017 om 18:00

  Een prachtig voorbeeld van John Hyde.

  Ik denk dat we de hele dag door Jezus in ons hart moeten hebben.
  Bidden is niet alleen een kwestie van stille tijd houden, maar gedurende de hele dag met Hem spreken en zo geestelijk onze relatie met hem blijven onderhouden.
  Dat is een kwestie van discipline en doorzettingsvermogen.
  Weten dat je zonder Hem niets kunt en daardoor gedurende de dag met Hem in verbinding blijft.
  Hem zeggen, dat we Hem zo nodig hebben, bij elke beslissing die we nemen.
  Daarnaast is satan erop uit om juist de christenen aan te vallen.
  Doe dan elke dag de wapenrusting aan. Spreek veel met God, blijf moedig en standvastig.
  Gezamenlijk bidden is zeker goed en dat moeten wij niet nalaten. Maar Jezus zei, sluit je deuren en ga in je binnenkamer, Hij wil tot ons spreken en zich laten bidden, horen en zien aan ieder persoonlijk. Nemen wij nog die tijd? Of zijn we zo druk met het indelen van onze dagen en zogenaamde bezigheden voor Hem? Ik ontdek meer en meer dat luisterend bidden, tijd nemen voor Hem, zegenend werkt. Het kost ons wat, hoe vaak zitten we niet voor de tv of op onze telefoon of facebook om bij te blijven met de wereldse zaken? Ik zeg niet dat het allemaal verkeerd is, maar weten wij onze plaats in de hemelse gewesten?
  We zouden elke dag zelf onderzoek moeten doen naar de prioriteiten die wij onszelf stellen.
  Ook ik leer elke dag en faal hierin ook. Maar nogmaals, God wil een intieme persoonlijke relatie met ons. Hoelang zullen wij nog gevrijwaard blijven van vervolging? Laten we bidden voor de hele christelijke kerk ongeacht welke richting. De kerk van Jezus Christus hier op aard.
  Dat we één zullen zijn, zoals Jezus tot Zijn vader bad. Dat we anderen tot jaloersheid wekken.
  God wil niet dat iemand verloren gaat! Wij toch ook niet?

 22. Cornelia VandenWildenberg zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juli 2017 om 19:21

  Maar wij hebben een voorbidder die voor ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen.

 23. Een zuster zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juli 2017 om 20:19

  Wat geweldig mooi om dit weer te lezen!
  Ben heilig jaloers op deze man.
  Mijn gebed is: Heere maak mij ook zo’n bidder!

  Lees al meer dan 35 jaar ‘De Stem in de woestijn’, die het leven van John Hyde heeft opgeschreven, zo mooi en leerzaam! Aanbevolen!

 24. LENIE, sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juli 2017 om 20:58

  Misschien vergeten een paar schrijvers dat God Zijn gaven geeft aan wie Hij wil. Niet iedereen heeft de gave van gebed, misschien heeft hij of zij de gave van onderscheiding der geesten, genezingen, kennis , profetie, enzovoort. Het is wel belangrijk dat we de gave die we ontvangen hebben goed gebruiken. Dan hoeven we niet in een kramp te leven dat we niet zo goed kunnen bidden als de ander.

 25. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juli 2017 om 22:02

  Wat een bijzonder verhaal Dirk. Alle aspecten van het geloof in Christus komen hierin, in dit verhaal naar voren. Aanhoudend gebed, lof en dankbaarheid tonen aan onze Vader. Dienstbaar zijn aan de mens die de Here niet kent. De minste zijn, en barmhartig zijn. Volhouden, en volhardend zijn. De genade en liefde van onze Vader, over zijn oordelen van een mede broeder. In veel opzichten zo herkenbaar. Indrukwekkend. Geloof, hoop en liefde.
  Wat een groot geloof van Godsmannen en vrouwen, voor velen zo het verschil kan maken.

  Bedankt Dirk, het lijkt mij voor velen een bemoedigend verhaal.
  Wij zijn niet allemaal uit hetzelfde hout gesneden. De Here kijkt in ons Hart. En weet wat voor wegen wij moeten bewandelen. Het is aan ons om ons open te stellen in gebed naar de Here toe. Laat onze dankbaarheid tonen. En onze Vader de lof te geven voor zijn overweldigende liefde.
  Indien wij de Heilige Geest bezitten, wordt zijn liefde zichtbaar.

  Vr gr rene postma.

 26. Jan Smelt zegt:
  Geplaatst op maandag 24 juli 2017 om 10:58

  ‘In den beginne was het Woord’, zo begint Johannes zijn evangelie. ‘Woord’ is ‘logos’ in het Grieks. Hiervan komt ons woord ‘logisch’. Het Woord wordt in verband gebracht met de schepping. In deze scheppingsorde geldt dat een mens moet eten om in leven te blijven. Zeer logisch allemaal.

  Maar Hyde meent de natuurwetten overboord te mogen zetten. Hoewel hij een slechte gezondheid heeft, slaat hij menige maaltijd over. Hij doet het allemaal met zeer hoogdravende motieven, maar zijn gedrag is zeer onlogisch. Hij spot met de wetten van de Schepper.

  Erger nog, hij zondigt ook tegen de wet van Mozes. Hij liep een afspraak mis, doordat hij welbewust in de trein met iemand bleef zitten praten. Weer met de meest hoogdravende motieven, maar hij kwam daardoor zijn woorden niet na, doordat hij niet op een zakelijke bespreking kwam opdagen. Hierdoor werd hij tot een leugenaar.

  Waarom moet zo’n man tot voorbeeld voor ons allen gesteld worden?

 27. Roelie zegt:
  Geplaatst op maandag 24 juli 2017 om 11:10

  Heel mooi, dit stimuleert me.
  Eigenlijk vermoed ik die Geest van gebed ook wel in jou Dirk, in ieder geval dat verlangen. Aan de vrucht kent men de boom!
  Verder sluit ik me helemaal aan bij de reactie van Nico (16).

 28. Shalom zegt:
  Geplaatst op maandag 24 juli 2017 om 11:43

  John Hyde zal ongetwijfeld ook zijn tekortkomingen hebben gehad, dat zou hijzelf ook toegegeven hebben. Het zijn keuzes die de mens maakt en het is duidelijk dat hij het geestelijke boven het natuurlijke verkoos. Dat kun je ook overdrijven en zelfs met de dood moeten bekopen. Zou dat Gods wens zijn, vraag ik me dan af? Kan me niet voorstellen dat God dit van ons verlangt. We hebben ook ons verstand gekregen om te gebruiken.
  De nuchtere opmerking van Jan Smelt bracht mij tot de vraag: “zijn er personen in de Bijbel genoemd die de mens met soortgelijke “hoogdravende motieven” bij God wilden brengen?

  Shalom

 29. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 24 juli 2017 om 16:29

  Elia was in de woestijn en wenste te sterven. Had en dronk niet meer. Daar had hij een reden voor zich zelf voor bedacht: hij dacht dat hij nog de enige was die zich niet voor de afgoden had gebogen.
  De reden van Hyde waarom hij niet wilde eten enz. moet wel serieus genomen worden. Zoals ook de Here God de reden van Elia serieus nam.
  Omstandigheden kunnen een mens daartoe brengen.
  Ben het absoluut niet eens met Jan Smelt door te zeggen dat het hoogdravende motieven van Hyde waren.
  Ik ben ervan overtuigd dat dat de Here God/JHWH deze man heeft benaderd in zijn strijd en moeite.
  God/JHWH kent en doorziet het hart en is zeker weten Hyde serieus tegemoet daarin getreden.
  Ieder mens kan zoiets mee maken. Zelfs ook al eet je elke dag gezond, omstandigheden kunnen er voor zorgen dat je lichamelijk ziek wordt en eetlust verdwijnt.
  Vooral als de mens er alleen voor staat en er niemand is die voor je zorgt. Vreselijk om dan ook nog te moeten aanhoren dat je hoog dravende motieven hebt en je spot met je Schepper.
  Ging Christus Jezus ook niet 40 dagen de woestijn in om niet te eten en te drinken?

 30. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 24 juli 2017 om 18:38

  Pien, geweldig hoe jij dit verwoordt. Ik ben erg blij met jouw stuk

 31. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 juli 2017 om 5:10

  Het was geen geringe taak die Hyde op zich nam, het evangelie brengen in India. Dat vergde een enorme inspanning en daarom komt hij soms over als een beetje hysterisch. Hij stond echter voortdurend in contact met zijn hemelse Vader, waardoor hij een grote bidder werd genoemd. Terecht riep evangelist Hyde uit aan het einde van zijn leven: Jezus is Overwinnaar.

  Maar kende John Hyde zelf de overwinning?

  Dat wordt niet helemaal duidelijk uit het artikel. Hij ging op 47-jarige leeftijd de hemelse heerlijkheid binnen, schrijft Dirk. Met andere woorden: hij stierf.
  Overwinnen is toch iets anders. Ook al ben je dan gelijkvormig aan de dood des Heeren en in bijbelse termen gestorven in Christus, overwinnen doe je met je eigen geest op aarde, dus nog tijdens dit leven. God belooft aan overwinnaars de morgenster. Deze zou dan het levenswerk van Hyde in sublieme kwaliteit als een erfenis hebben opgepakt en verder uitgewerkt. Dat is de kracht Gods! Opstandingskracht, subliem en onberispelijk.

 32. Avda zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 juli 2017 om 8:56

  Lang geleden al dacht ik: God vertelde Mozes Zijn Naam: “Ik ben” (Exodus 3: 14 – Statenvertaling: “Ik zal zijn” )… en vermits wij geschapen zijn naar zijn beeld (Genesis 1: 26) mogen wij ook gewoon “zijn”! Wat is er nu gemakkelijker dan van moment tot moment gewoon te dobberen op Zijn Geest, gewillig onder Zijn Leiding en bescherming… niets moet, alles kan en de Heer is met al Zijn kinderen apart bezig op een voor ieder gepaste manier! ZO GROOT IS HIJ!

 33. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 juli 2017 om 9:16

  Veel bidden is zeer belangrijk, net als Hyde deed. Komende zondag mogen we hier in Roemenie in Draut 20 zigeuners dopen, wat een zegening v/d Heer. In drie jaar tijds hebben we 95 zigeuners gedoopt, wat een opwekking en 8 kerken gebouwd.

 34. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 juli 2017 om 22:40

  Net als Shalom, Reactie No. 28 zegt, vind ik het ook, dat hij een wat overdreven BIDDER is, omdat in mijn visie de Heere ons wat meer als DOENER in actie ziet, vooral nu wij in de eindtijd leven. Laten wij ons christen-zijn, in EENHEID, meer in praktijk brengen, buiten de kerkmuren in het open-veld.
  Al vele jaren ben ik deze ingegeven boodschap aan het verkondigen. De oecumenische gedachte is de belangrijkste manier om het christendom in Nederland en in de wereld te behouden en te laten groeien. Hub.

 35. Josje zegt:
  Geplaatst op woensdag 26 juli 2017 om 0:40

  BROEDPLAATS VAN DE LIEFDE:
  EENHEID VAN DE KERK

  – Vóór I Cor. 13 zingt I Cor. 12…

  Wij kunnen met z’n allen
  niet weten wat God denkt.
  Ook niet: aan wie van ons Hij
  Zijn grootste hulde schenkt.

  Hij toch is Zelf de Schenker
  van alle gaven. En
  wat ben ik blij dat ook ik
  een kleine druppel ben

  van wat Hij heeft geschonken
  als kostelijke wijn,
  zorgvuldig, in Zijn beker.
  Wat zal het heerlijk zijn

  voor Hem, als wij vol Aandacht
  gaan peilen wat Hij voelt.*
  Dan kunnen we veel beter
  Echt doen wat Hij bedoelt.

  -Zijn Hartewens vervullen!
  …door ÉÉN te willen zijn.
  Ook als de visies botsen,
  al voelt dat niet zo fijn.

  Want dat voelt óók voor Hem zo!
  En mijden we elkaar,
  dan maken we nog steeds niet
  Zijn mooiste dromen waar.

  Het Enige dat helpt dan
  is vragen of Hij helpt
  om naar elkaar te Luisteren.
  Omdat dàt ‘t bloeden stelpt

  van ‘t zo doodzieke Lichaam
  waarvan Hij ‘t Hoofd is.

  Maar-
  Echt luisteren kost veel tijd, en
  dat is een groot bezwaar…

  ‘t Vraagt energie. En die is
  in onze dagen duur.
  Het vraagt vooral veel liefde.
  Met Hem valt elke muur**,

  maar hoe, concreet, hoe werkt dat?
  -Gewoon, zoals ik schrijf…,
  stel ik mij voor… Concreter..:
  terwijk ik schrijven blijf,

  denk ik opnieuw aan Bathmen.
  Daar klonk een Oproep, toch?:
  Dirks Nieuwsbrief van 8 juli!
  Rene, het geldt toch nog?

  Want wat jij met ons deelde
  is vast door Hem gestuurd…
  En Post van God parkeren
  heeft al zóóólang geduurd!!!

  We kunnen blijven mailen,
  en “appen” naar elkaar,
  maar ook dàt maakt niet, tastbaar,
  Zijn diepst verlangen waar.

  Dus kom, Ernst, en Hub. Eussen!
  Naar Bathmen! -Waar, wanneer?
  Dan brengen we tenminste
  i e t s van een ommekeer

  in eigen lauwheid. Ede
  ligt trouwens mooi centraal.
  Welkom óók daar. Dan groeit vàst
  de Rest van dit verhaal!

  Josje, Ede, tel. 0318-611055

  * I Cor. 2:12 ** Ps. 18:30

 36. Christi zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 juli 2017 om 11:57

  Leren wandelen met Hem is het allermooiste!
  In mijn beleving is dat een leerproces.
  De Heilige Geest is onze Leidsman en Trooster volgens Johannes 16:13-15 en Johannes 10:27.
  Zoals Pien en Avda het omschrijven is dat Wonderlijk Mooi!

 37. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 juli 2017 om 19:54

  Beste Christi,
  Uw reactie No.36: Leren wandelen met HEM is het allermooiste! En in mijn beleving is dat een leerproces. Deze reactie, spreekt mij heel erg aan.
  Vanmorgen las ik in het dagboekje: Jezus spreekt:
  Wees behoedzaam in alle dingen en wacht op MIJN leiding. Heb veel OMGANG met MIJ!

  Beste mede-mensen,
  Uit eigen ervaring heb ook leren wandelen met HEM in de natuur.
  Jaren geleden heb ik een geestelijke-depressie gehad. Ben toen veel, alleen, gaan wandelen in de natuur en zoek de stilte en de schoonheid van de natuur op.
  Want in de natuur vind je de weldadige en ultieme rust.
  De mooiste kunst en de prachtigste muziek.
  Je voelt je zo vrij als een vogel in de lucht.
  En ervaar je de grootheid van de Schepper.
  De Heere spreekt zonder woorden tot je, maar via ingevingen in jouw hart en geweten.
  Kennen wij deze stilte om de “stem” van de Heere te kunnen “horen”? Hub.

 38. Gerjo Visser zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juli 2017 om 12:15

  Beste Dirk,

  Ik heb het boekje: “De biddende Hyde” weer van de plank gehaald en doorgelezen….wat een lessen!
  De vraag: verspreid ik een bedorven lucht? houd me bezig.
  Dan komt het lied…Maak mij een beeld van U, in gedachten en gebeden!

 39. Xandra zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 augustus 2017 om 17:49

  Wij kunnen helemaal niet weten waarom Hyde zijn plannen wijzigde en daar niet over oordelen. God’s plannen staan hoger dan alle andere!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden