Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Sta op voor Jeruzalem! (27 reacties)

Geplaatst op donderdag 27 juli 2017, 11:11 door Dirk A A

De Arabische wereld speelt met vuur door het conflict om de Tempelberg op scherp te zetten. Doelbewust! En Israel staat alleen. Geen land ter wereld neemt het op voor het Joodse volk. Laten wij het dan doen, als volgelingen van de God van Israel.

Zijn wij machtig? Nee! Hebben wij een leger om in te grijpen? Nee! Hebben wij de middelen om bij de Verenigde Naties te lobbyen voor Israel? Nee!
Zijn wij dan machteloos? Volstrekt niet! Ons staat een machtige Held terzijde. De God van Israel. De komende Messias. De krachtige Heilige Geest.

In deze zin zijn we een machtig leger. Machtig, krachtig in Hem. In Zijn Naam mogen we de strijd aangaan tegen de boze machten in de geestelijke gewesten die zich opmaken om het gezag over Jeruzalem en de Tempelberg, inclusief de Klaagmuur (de Kotel) aan de Arabische volken te geven. Maar dat zal niet gebeuren! God zal Zijn volk, dat Hij weer in hun eigen land heeft gepland, het land dat Hij hun Zelf gegeven heeft, nooit meer daaruit laten wegrukken (Amos 9:15).

Een geestelijke strijd
Wat nu gebeurt in Jeruzalem, in Judea, Samaria en rond de Tempelberg, is een geestelijke strijd. Een strijd om de macht. De strijd om Jeruzalem, om de Tempelberg. Een strijd die ook speelde in de tijd van Nehemia, tijdens de herbouw van de tempel, waarover we lezen in het Bijbelboek Nehemia.

Nehemia krijgt van koning Arthahsasta van Babel toestemming om het in puin liggende Jeruzalem te gaan bekijken en herbouwen. Eerst had hij zich voor de Heere verootmoedigd en de zonden van hemzelf, van zijn familie en van zijn volk beleden.
Wanneer de vijanden van Israel –vertegenwoordigd door Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar – de plannen van Nehemia ontdekken, worden ze razend.
Prachtig is dan de belijdenis die Nehemia uitspreekt: ‘De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht, en geen herinnering in Jeruzalem’ (Nehemia 2:20).

Dan begint de herbouw van de stad, evenals ook vandaag de herbouw van het ooit verwoeste Jeruzalem nog gaande is. Het werk is al ver gevorderd, maar het is nog niet voltooid.
Als Sanballat hoort dat de muur wordt herbouwd, ontsteekt hij in woede en raakt hij zeer geërgerd (Nehemia 4:1). Hij bespot de Joden. En Tobia, de Ammoniet, valt hem bij.

Nehemia zegt dan: ‘Hoor, onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. (…) Bedek hun ongerechtigheid niet en laat hun zonde niet uitgewist worden voor Uw aangezicht, want zij hebben U getergd tegenover de bouwers’ (Nehemia 4:4 en 5).
De dreiging neemt toe. Tobia, Samballat, de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten spannen samen om tegen Jeruzalem te strijden en verwarring te stichten.

Bidden en strijden
Het is een vergelijkbare situatie met vandaag. Dreiging en strijd. Verwarring. En wat doet Nehemia, wat doen de Joden? ‘Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht’ (Nehemia 4:9).
Zelfs de Joden die te midden van hun vijanden wonen, dringen er bij de bouwers op aan om te stoppen met de herbouw van de stad. Maar Nehemia en de bouwers gaan door. Nehemia stelt zwaarbewapende mannen op, met zwaarden, speren en bogen om de stad en de bouwers te beschermen. De bouwers hebben hun zwaard aan hun heup en hun gereedschap in hun hand.

En Nehemia bemoedigt hen: ‘Wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere, en strijd voor uw broeders, uw zonen en dochters, uw vrouwen en uw huizen’ (Nehemia 4:14).

Als Sanballat, Tobia en Gesem, de Arabier en de overige vijanden horen dat de muur herbouwd is, gaan ze Nehemia vals beschuldigen. Hij zou in het geheim van plan zijn zich tot koning te laten uitroepen. Zijn vijanden beramen een plan om hem te doden, maar de Heere beschermt Zijn knecht.
Dan, na 52 dagen, wordt de muur voltooid. Wat een zegen van God! ‘En het gebeurde, toen al onze vijanden het hoorden, dat alle heidenvolken rondom bevreesd voor ons werden en in hun eigen ogen zeer in achting daalden, want zij wisten dat dit werk van onze God uit gedaan was’ (Nehemia 6:16).
Dit is ook mijn gebed voor vandaag. Dat er een vrees voor God op de vijanden van Israel valt.

De vreugde van de Heere is uw kracht
In hoofdstuk 8 lezen we dat Ezra, de Schriftgeleerde, de wet voorleest aan het volk. Het is een heilige dag voor de Heere. Als het volk de woorden van de Heere hoort, begint het volk te huilen. Ezra, Nehemia en de levieten zeggen dan tegen het volk: ‘Rouw niet en huil niet. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht’ (Nehemia 8:10 en 11). Waarna het volk het Loofhuttenfeest viert. Dag aan dag leest men voor uit het boek met de wet van God.

Daarna houdt het volk een dag van vasten en gebed. Ze belijden hun zonden en de ongerechtigheden van hun vaderen en gedenken de wonderlijke leiding van God in de geschiedenis van het volk en danken Hem voor al het goede dat Hij hun heeft gegeven. Het verbond met God wordt vernieuwd.

Met gezang, met cimbalen, luiten en harpen wordt de herstelde muur om Jeruzalem ingewijd. Nehemia stelt twee grote dankkoren om het volk voor te gaan in dank aan God.
‘Zij brachten op die dag grote offers en waren verblijd, want God had hen in grote mate verblijd, en ook de vrouwen en de kinderen waren verblijd, zodat de blijdschap van Jeruzalem van ver werd gehoord’ (Nehemia 12:43).

In het laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek beschrijft Nehemia het herstel van allerlei misstanden onder het volk, om het volk te reinigen en heilig (afgezonderd van de heidense volken) voor God te stellen.

Ook nu…
In 52 dagen werd de bouw van Jeruzalem voltooid. De God van hemel deed het de bouwers gelukken.
Ook nu wordt er gebouwd in Jeruzalem, in Israel. Al meer dan honderd jaar, sinds de terugkeer van Joodse mensen vanuit de wereld naar Israel op gang begon te komen. Maar de haat van de tegenstanders is onverminderd groot, net als in de dagen van Nehemia. Ook nu wordt er tegelijk gebouwd en verdedigd.

De haat tegen het Joodse volk is een haat tegen de God van het Joodse volk. En zoals God ten dage van Nehemia streed voor Zijn volk, zo zal Hij dat nu ook doen. De vijanden zullen het niet winnen, hoewel ze als een razende tekeer gaan.

Het is een voorrecht, beste mensen, dat wij mee mogen strijden aan de herbouw van Israel, van Jeruzalem en van het Joodse volk. Het is Gods bouwwerk. Hij heeft een plan met het herstel van Israel. Het loopt uit op de terugkeer van de Heere Jezus uit de hemel naar Jeruzalem, om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang, vandaar ook dat de strijd ertegen toeneemt.

En hoe kunnen wij mee bouwen? Op de knieën, maar ook door daadwerkelijk naast het Joodse volk te gaan staan, het te steunen, te troosten, te bemoedigen.

En tegen allen die wellicht tegenwerpen: ‘Wat zie ik vandaag van God in Israel, het volk is toch een zondig volk, net als alle andere volken?’, zeg ik: Zeker, er is veel zonde en ongerechtigheid onder het volk Israel. Maar toch is het een onverklaarbaar wonder van God dat dit volk zoveel eeuwen van lijden en vervolging heeft overleefd en weer terug komt in het eigen land. Het herstel is aanvankelijk in ongeloof, zegt Ezechiël 37. Maar vol verwachting mogen we uitzien naar het moment dat God de Geest in het volk zal zenden, Zijn Geest, zoals Ezechiël 37 ook voorzegt.

Sta op uw post, zwijg niet…
Onder de volken heerst een geest van verblinding, evenals onder veel christenen. Een verblinding die resulteert een afwijzing en veroordeling van Israel. Het is ook een ontwikkeling die moet gebeuren, de profeten voorzeggen het. Maar dat wil niet zeggen dat wij dan maar met de armen over elkaar toe moeten kijken hoe dit zich verder ontwikkelt.
Juist onze steun aan Israel – en vergeet daarbij de Messiasbelijdende Joden niet – kan het Joodse volk tot jaloersheid verwekken. Waarom doen die christenen dat?

Daarom: Juist nu heeft Israel, heeft het Joodse volk, onze steun en onze gebeden nodig. Nu, in deze vakantietijd. Sta op uw post! Zwijg niet.

‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn,
totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans,
en haar heil als een brandende fakkel’ (Jesaja 62:1).

‘Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld.
Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet.
U die het volk aan de HEERE doet denken,
gun u geen rust.
Ja, geef Hem geen rust,
totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft
en gesteld heeft
tot een lof op aarde’ (Jesaja 62:6 en 7).

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 juli 2017 om 18:27

  Zal de herbouw van de tempel spoedig beginnen, nadat het Al-Aqsamoskee verwoest wordt door welke oorzaak dan ook? Onlusten op de Tempelberg kunnen er gemakkelijk toe leiden dat er een verwoestende aanslag op dat moskee kan worden gepleegd.

  Maar ik vraag mij af of wij als christenen wel achter de herbouw van de tempel moeten staan, omdat wij ook weten dat de antichrist straks in deze tempel een beeld van hemzelf zal onthullen dat op straffe van de dood aanbeden zal moeten worden.

  Verder moeten wij de Franse president Emmanuel Macron goed in de gaten houden, op RaptureReady heb ik al meerdere artikelen gelezen over dat hij weleens de antichrist kon wezen. In ieder geval komt hij over als een sinister persoon met een hele grote ego.

 2. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 juli 2017 om 23:00

  Wij Christenen moeten Israël steunen. En wij moeten het Joodse volk steunen. Het is GOD’s oogappel. Wij Christenen staan in dienst van Israël, en het Joodse volk. Ondanks onze menselijke mening. Eigenlijk… hebben wij Christenen het altijd in het verleden nagelaten, om het Joodse volk te steunen. En velen zullen dan zeggen, wij wisten niet beter. Onze generatie Christenen is verplicht om het goed te maken. Velen zullen zeggen, het was de wil van onze Vader. Het Joodse volk word verstrooid over de hele aarde. Zij konden niet onder de wet leven, en namen de Here Jezus niet als hun verlosser aan. Voor onze Vader is het, de verloren zoon die weer terugkeert. Het Joodse volk komt weer thuis. Onze vader omarmt zijn oogappel. Het feestmaal is de Here Jezus, die terugkomt op de Olijfberg. Wij Christenen zijn schuldig, in het nalaten de afgelopen 2000 jaar, om het Joodse volk te steunen. Vervolging, genocide. Wij zijn schuldig. Laten wij de komende tijd niet dezelfde fout maken. Vervolging staat ons ook te wachten. Het Joodse volk staat niet te wachten op een vermanend vingertje, ondanks de verdeeldheid. Zij hebben onze steun, gebed en onze liefde nodig. Onze Vader verwacht niet minder.

  Vr gr rene postma

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 juli 2017 om 23:55

  Israëlische kinderen lopen met grote Israëlische vlaggen door Auschwitz en andere gedenkplaatsen. Zij willen weten wat er met hun grootouders is gebeurd.
  Het zijn vragen waarop niemand de juiste antwoorden kan geven.
  Marcus 10:14 Maar Jezus zeide: Laat af van de kinderkens, en verhindert hen niet tot Mij te komen; want derzulken is het Koninkrijk der hemelen.

 4. Carola van der Spek zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 juli 2017 om 10:42

  Zo waar dit! Dank je wel voor je heldere uiteenzetting.
  De vreugde van de Heere is onze kracht.
  Troost troost Mijn volk, zegt de Heere uw God.
  Ik bid dat veel christenen nu eindelijk eens leren van de geschiedenis en op staan voor Israël, onze oudste broer.

 5. J.J. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 juli 2017 om 11:37

  Dag Dirk, over Jeruzalem gesproken… we zien voor onze ogen de profetieën in vervulling gaan. Al deze dingen moeten gebeuren, de volkeren die tegen Jeruzalem opstaan…. en dan zegt JHWH in Zacharia 2:9: Ik zelf zal rondom de Stad een muur van vuur zijn, spreekt JHWH/Jahweh en haar met Mijn luister vullen.
  Als alles wankelt om ons/mij heen, alles geschud wordt, de wereld in brand staat weet ik één ding: ik roem in Jahweh en prijs Zijn onfeilbaar Woord! Shalom. Troost mijn volk. Shalom.

 6. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 juli 2017 om 14:25

  De één zegt dat Israél de verloren zoon is en de ander zegt dat Israel de (onze) oudste broer is.
  Wie het “echt” weet mag het zeggen.
  Maar wel dit: de strijd om Jeruzalem en de Olijfberg is al begonnen bij de zondeval. De mens heeft altijd onder aanvoering van de satan geprobeerd om het Paradijs (Hof in eden) weer terug te winnen. Er staat niet voor niets een Cherubs voor met een heen en weer wendende flikkerende zwaard om de weg tot de Boom des Levens te bewaken.
  Christus Jezus de gekruisigde en wat veel meer is de opgestane Heer is vanaf de Olijfberg opgevaren naar de hemel.
  De Weg is dwars door de woonplaats (luchtruim/hemelse gewesten) van de satan gegaan. Deze gebaande Weg zullen ook alle gelovigen (gemeente/Lichaam) gaan de Here tegemoet in de lucht.
  Satan probeert om dit te voorkomen. Hij zal en wil Jeruzalem en daarbij de Olijfberg voor zichzelf claimen. Een korte tijd zal hij zich daar kunnen vestigen. (na de ontmoeting in de lucht.)
  Maar dan zal Christus Wederkomen voor Zijn volk en alle heiligen met Hem en de Olijfberg zal midden door splijten. De veilige gebaande Weg zal zichtbaar worden.
  Ja op de Olijfberg is een plaats waar de hemel de aarde aanraakt!!!
  En het Nieuw Jeruzalem hangt er reeds boven. Bijna klaar om zich te manifesteren.

 7. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juli 2017 om 11:50

  Ik denk aan Jesaja 45: “Zo zegt de Here, de Heilige Israëls, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, vertrouwt Mij mijn zonen en het werk mijner handen toe”. Ik geloof dat wij ander werk gekregen hebben dan bezorgd zijn om het land en volk Israël… zij kennen Zijn Woord… “Gaat dan henen en maakt alle volken tot mijn discipelen”…(Matteüs 28:19) “Gij zult mijn getuigen zijn”….(Handelingen 1:8).
  Zo velen, gewoon rondom ons, kennen Jezus niet… Vanmorgen las ik Jesaja 26 : 3 “Standvastige zin bewaart Gij in volkomen VREDE, omdat men op u vertrouwt”. En Jesaja 26 :12 is nog mooier: “Here Gij zult VREDE over ons beschikken, want ook al onze daden hebt Gij voor ons verricht”. Ze hebben geen idee… 1 Petrus 2: 9 “Gij zijt …een koninklijk priesterschap…een volk Gode ten eigendom om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht; u, eens niet Zijn volk, nu echter Zijn volk… in Zijn ontferming aangenomen”. Ik bid de Heer om vele gelegenheden om dit te delen met wie in onze buurt is, ik bid dit voor mezelf en voor u allen.

 8. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juli 2017 om 15:56

  Sjalom Dirk, anderen,

  Met heel veel dank aan de Arabieren die de tempelberg systematisch afgraven en alle restanten van de 1e en de 2e tempel opruimen, creëren zij het graf van de moskee die daar staat. Moeten wij ons daar druk over maken? Nee toch! Slechts een kleine aardbeving is voldoende om de holle ruimte te vullen met hetgeen er boven gebouwd is.

  Laten we ons dus niet druk maken omtrent de tempelberg. Het aanraken van de aarde is gering in de hand van G’d. Waar moeten wij ons dan wel om druk maken? Primair gaat het om de kinderen van Israël die bedreigd worden door alle volkeren. Ver van mijn bed? Nee, het is heel dichtbij gekomen en het zou ook de gelovigen uit de volkeren moeten raken.

  Zij zien dat Israël alleen komt te staan. Is dat verontrustend of geeft dat hoop. Vanuit mijn optiek zie ik gewoon de Schrift aangaande Israël in vervulling gaan. Dat houdt dus in dat onze G’d Zich weer met ons bemoeit en naar ons omziet. En de kerk? Hoe staat die daarin? Wat is haar positie? Ik hoor (helaas) nog maar al te vaak dat Israël heeft afgedaan enzovoort. Heeft de kerk dan de positie van Israël overgenomen? Waar staat dat in de Bijbel?

  Blijkbaar is er iets gaande waar ergens een blinde vlek is. Velen onder de lezers begrijpen waar het om gaat. Maar het overgrote deel roept dat wij Joden de vreemdeling ruimte moeten geven omdat ook dat in de Bijbel staat. De vreemdeling in dit geval, zij die zich palestijn noemen, komen uit alle omliggende landen. Waarom moeten zij als Libiërs, Egyptenaren, Tunesiërs, Libanezen, Jordaniërs enzovoort ineens de palestijnse nationaliteit aanvaarden? Toch wel een beetje raar als we daarbij weten dat zij ten diepste de vernietiging van Israël op het oog hebben.

  Terug tot de orde van de dag: ik hoor in alles de terugkeer van onze Messias en de vervulling van G’ds Woord. Welke kant heeft u gekozen? Afzijdig of neutraal bestaat gelukkig niet.

 9. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juli 2017 om 16:12

  De Wederkomst op de Olijfberg zal gebeuren maar er staat ook dat Israël zich moet bekeren (Hand. 3:19-23). Zij leven nu na Christus en er is geen tempel meer. Dat is niet zomaar gebeurd. De tempel is niet meer nodig. Het volmaakte offer is gebracht 2000 jaar geleden door de Here Jezus. En dat is nu vandaag de enige weg die ook het Joodse volk moet gaan. En gelukkig zijn er vandaag de dag ook vele Joden die de Tenach weer gaan lezen en ook het N.T. en zo de Heiland uit hun geslacht vinden. Dat ontvangen zij niet van orthodoxe Joden of rabbijnen die vertellen hun visies, zelfs al in Jezus’ tijd, en uitleg uit de Thora via de Talmoed. En dat is niet de Schrift die de Here hen gaf. Daarom is het zo van belang dat het Joodse volk de Bijbel weer in handen krijgt en er zijn gelukkig organisaties die dat doen zoals ‘Israël en de Bijbel’. En ik lees hun blad en het is bijzonder verheugend dat velen het met blijdschap ontvangen en tot de Messias komen. In Romeinen staat dat wij ze jaloers moeten maken en dat doen wij door onze liefde voor hen te tonen en (Gods) Woord aan hen terug te geven. Dat mogen wij niet nalaten.
  Maar daarbij is het zeker belangrijk ook te laten zien dat wij niet met de wereldorganisaties en hun vijanden meegaan, maar voor hen opkomen. Eén ding is zeker. Als Christus weerkomt zal Hij voor hen strijden en zoals in Ez. 37:12 staat dat de Here Zelf hen zal brengen in het land van belofte, maar dan ook ãlle stammen van Israël die de Messias hebben aangenomen. Zie weer Hand. 3:19-23.

 10. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juli 2017 om 16:27

  Bedankt Dirk voor dit belangrijke ‘commentaar’. Spannend wordt het daar op de plaats welke God Zich verkozen heeft. Zijn onder ede bevestigde verbond, sloot Hij met Israel, als een eeuwig durend verbond. Dat betekent dan wel een eeuwenlange lijdensweg voor het uitverkoren volk der Joden.
  Wonderlijk genoeg heeft de levende God nooit de precieze ‘Heiligdomsplaats’ in Zijn woord aangegeven.
  Dat er na de vernietiging van de twee tempels, een derde tempel gaat komen, na zoveel leed, en de intensieve gebeden van Joden en gelovigen staat (voor mij wel) vast.
  Vandaag was mijn aandacht op het Bijbelboek Ester gevestigd. De oom van Ester, Mordechai en zijzelf, verbleven met anderen daar in de burcht van Suzan. Af en toe mocht Ester bij de koning komen. Die over het machtige Perzische rijk was gesteld. Er was een levensbedreigend bevel uitgevaardigd door hem, zodat alle Joden gedood konden worden. Omdat Haman de Jodenhater dit had bekokstoofd. Want, die hoogmoedige Jood, daar zittend in de poort, genaamd Mordechai wilde maar niet buigen voor hem als belangrijkste beambte van de koning. Dus hij moest aan de galg komen.
  Hoe geheel anders ging het lopen, in die tijd van ballingschap, de uitgevaardigde wet moest wel worden uitgevoerd, maar Joden mochten zich (nadat Ester haar verhaal aan de koning gedaan had) verdedigen, tegenover hun belagers, zodat veel onschuldig bloed van de Joden, in dat grote Perzische rijk gespaard werd.

  Wat fijn te lezen in Joel 3:21: ,,En Ik zal hunlieder bloed reinigen, (dat) Ik niet gereinigd had; en de HEERE zal wonen op Zion.”

 11. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juli 2017 om 17:50

  Eigenlijk zou deze column door iedere voorganger in kerken/gemeenten voorgelezen moeten worden opdat de Gemeente van Jezus Christus/Yeshua wakker zal worden!
  Want waarom staat onze ‘Algemene Kerk’ niet op de bres voor Gods Volk?
  Te weinig kennis van Gods Woord?
  Of zijn de voorgangers te bang dat een Israëlvisie verdeeldheid in hun kerk zal brengen?
  Na 1948 is het toch niet zo moeilijk om Gods Hand daarin te zien…Jesaja 41:8-16.
  Wat is dat toch?
  Laatst hoorde ik via via dat op een bidstond van een Zendingsorganisatie voor het M.O. was gebeden.
  De vraag kwam toen: is er ook voor Israël gebeden?
  Het antwoord was NEE!
  Dat is toch ten hemelschreiend!
  Israël is Gods Oogappel! Jesaja 43:1-8
  We zijn op hun stam geënt ! Romeinen 11:18
  Wat een schuld laden we op ons!

 12. Jacob zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juli 2017 om 18:09

  Geen land ter wereld neemt het op voor het Joodse volk. Laten wij het dan doen, als volgelingen van de God van Israel.

  Wij, Christenen, zijn een heilige natie, een volk …: 1Petrus 2:9, 10. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen…

 13. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juli 2017 om 18:10

  Een prima artikel, waar ik ook volkomen achtersta. Gedenk Israel elke dag in je gebeden, ook de joodse mensen in Europa, bid voor hen, dat zij in vrede kunnen leven, ook in Nederland. Christelijke partijen/kerken moeten nu kleur bekennen, en volkomen achter Israel gaan staan. Ik bid Israel en Jeruzalem alle vrede en bescherming toe, elke dag weer.

 14. Rebecca zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juli 2017 om 18:30

  AMEN!!!

 15. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juli 2017 om 19:13

  Broeder Dirk! Weer dank voor je hartverwarmende column!! Ik deel je mening voor 100%! Gods rijke zegen toegewenst!!

 16. Sebas zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juli 2017 om 19:43

  Uitstekend artikel. Wij christenen moeten positie kiezen, niet alles over ons heen laten gaan, te meer daar de joden de eeuwen door ook door christenen zijn vervolgd en vermoord. Het is een opdracht van de Almachtige zelf. Israel is Zijn oogappel.

 17. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juli 2017 om 21:32

  Geweldig, dat (de actualiteit volgend) de tempelberg een centraal punt is geworden! Wat mij enigszins verbaast is dat je het laatste stukje (vind ik zelfs het belangrijkste) van Nehemia 2: 20 weggelaten hebt. “gij echter hebt deel noch recht noch gedachtenis in Jeruzalem.” Mag dat tegen de Arabieren niet gezegd worden?
  Over de actualiteit van de tempelberg profeteert ook de profeet Zacharia: (Zach. 8:2 – 3) “Zo zegt de Here der heerscharen: Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben Ik ervoor ontbrand. Zo zegt de Here: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de Here der heerscharen zal de berg der ​heiligheid​ genoemd worden.”
  Jezus profeteert OOK over deze tijd in Lucas 21: 24; een tekst die ik in twee delen splits:
  “en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, TOTDAT de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.”
  Het eerste deel van deze tekst gebeurde in het jaar 70 (zie bijvoorbeeld de Tituspoort in Rome) en het tweede deel, dat begint met “TOTDAT” hebben wij spoedig te verwachten.
  Na Nehemia 8 volgt Nehemia 9!! Toen ik met het boek Nehemia bezig was, voor een Bijbelstudie, heb ik Nehemia 2 jaar laten rusten, omdat ik na het “Loofhuttenfeest”( = oogstfeest en staat symbool voor de wederkomst)niet begreep, waarom er een periode van rouw komt! Nu weet ik de betekenis:
  Openbaring 1:7
  “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.”
  Een vervulling van Zacharia 12
  “Zacharia 12:10
  “Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.”

 18. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juli 2017 om 21:41

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Ernst, dank voor je reactie. Ik heb Nehemia 2:20 aangevuld. Het tweede deel hoort er zeker bij.

 19. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juli 2017 om 22:35

  Beste mieneke, ik gebruikte een beeldspraak, zoals Jezus via gelijkenissen in verhalen zijn leer verkondigde.
  Het verhaal van de verloren zoon, die weer terugkeerde bij zijn Vader.
  Ik moest denken aan de verloren zoon, en het Joodse volk.
  En mijn gedachten gaan ook naar de oudste broer, en dan gaan mijn gedachten naar ons, Christenen.

  Vr gr rene postma

 20. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 30 juli 2017 om 1:51

  Hallo Dirk,

  Na aanleiding van je artikel en de commentaren daarop zou ik in het belang van het geschrevene enige Bijbelteksten ter overdenking toe willen voegen. Handelingen 15:13-14, En nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus, zeggende: Mannen broeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God EERST de heidenen heeft bezocht, om uit HEN een VOLK aan te nemen door Zijn Naam. Het eerste volk van God komt dus uit de heidenen.
  Vers 15-16, En hiermede stemmen overeen de woorden van de profeten, gelijk geschreven is: Na dezen zal Ik WEDERKEREN, en weder opbouwen de tabernakel van David, die VERVALLEN is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.
  Deze teksten geven de juiste volgorde, vóór de Wederkomst roept God een volk uit de heidenen, ná de Wederkomst komt het herstel van Israël.

  Met vriendelijke groet,
  Enrique.

 21. johan schep zegt:
  Geplaatst op zondag 30 juli 2017 om 2:11

  De Geestelijke strijd en duisternis in Israël vinden we zowel bij de Joden als bij de Arabieren. Allen moeten opnieuw geboren worden zegt de Heere Jezus. Zonder een Geestelijke geboorte leven zij net als wij onder de invloed van satan en ook Geestelijk dood (Kolossenzen 1:13; Efeze.2:1-3). De wederom geboren Jood Paulus zegt tegen een andere Jood Barjezus (Elymas) dat hij een duivelskind is (Handelingen. 13:10). Dat betekent, dat Joodse mensen als ras geen kinderen van de Heere God zijn. Zelf mocht ik in Israël tot wedergeboorte komen (Johannes 3:3). Toen ervoer ik dat ik 21 jaar een kind van de duivel was geweest. Door het geloof in de Heere Jezus ben ik een kind van God geworden en mocht ik Zijn Leven ontvangen (1.Johannes 5:12). Ook al was mijn overgrootmoeder een gelovige Jodin moest ik zelf ook die keuze maken Geloof in de Heere Jezus is het antwoord voor deze wereld!

 22. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 30 juli 2017 om 11:42

  Beste Dirk,
  Een geweldig en zéér actueel commentaar. Bij mij komt dan altijd het eerst de vraag naar boven:
  Wat kunnen wij christenen hier aan doen? Allereerst natuurlijk: Bidden tot de Heere. Misschien Biduren houden in alle christelijke kerken; Financieel steunen naar gegeven mogelijkheden.
  Maar vooral in de politiek, in éénheid op ethische en moralistische wetten stemmen.
  De oecumenische gedachte, wordt nu steeds belangrijker voor ons christenen, nu de eindstrijd steeds heftiger nabij komt. Hub.

 23. Johan zegt:
  Geplaatst op zondag 30 juli 2017 om 12:37

  Laten we dagelijks blijven bidden voor het land en het volk Israel. Hij onze God laat nooit los wat Zijn hand ooit begonnen is.
  Halleluja!!

 24. Josje zegt:
  Geplaatst op maandag 31 juli 2017 om 20:11

  AFGESPROKEN !

  Ja, laten we dat doen. Dat Doen:
  ons wijden aan gebed.
  Het is inmiddels onder ons
  als oproep toongezet.

  ‘k Ben dankbaar, want ik ben gebeld.
  ‘t Gaat om eenparigheid!
  Waar werkt echte EENparigheid?
  Verbinding is een feit.

  Verbinding tussen harten die
  Daadwerkelijk willen gaan
  voor, overal in Nederland,
  en waar ook, nieuw Verstaan

  van wat Hij heeft gesproken, en
  zo intens heeft gewild.
  Opdat de wereld niet meer, meer,
  en nòg veel meer verkilt.

  Wie doet er mee, alvast één keer?-
  ons landje is maar klein.
  Gebed, EENparig luisterend…:
  wat zal dat HEERlijk zijn!

  Ede, 0318-611055

 25. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 31 juli 2017 om 20:51

  Laten we God danken voor Zijn trouw aan Zijn Volk. Zo leest men: Te dien dage n.l. ten dage dat Ik hen weer verzamel en hen terug breng naar het aan hen geschonken land. Onmiskenbaar leven wij in deze tijd. Zodat ieder die hier dagelijks kennis van kan nemen. En God hiervoor danken. Ja ‘t verbond met Abraham Zijn vrind bevestigt Hij van kind tot kind. Zo wordt Israel gesteld tot hoofd der volken. Maar helaas: De genadetijd voor de heidenwereld wordt beëindigd, ja de deur van genade wordt voorgoed gesloten en de hoogmoed van al onze kerken wordt voorgoed van deze aarde verdelgd en al die heerlijke beloften aan Israel gedaan zullen volledig in vervulling gaan. Ja ‘t vrome volk in Hem verheugd zal huppelen van zielevreugd’, daar zij hun wens verkrijgen.

 26. J.J. zegt:
  Geplaatst op maandag 31 juli 2017 om 21:05

  Troost troost mijn volk zegt uw ‘God’. JHWH spreekt tot heil van Jeruzalem: roept het toe dat zijn lijdenstijd is volbracht, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand van JHWH dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Klim op de hoge berg vreugdebron Sion, verhef uw stem kracht, vreugdebron Jeruzalem, verhef ze, vrees niet! Zeg tot de stam van Judah: Zie hier is uw ‘God’. JHWH zal als een Herder zijn kudde weiden.
  Profetische woorden uit Jesaja 40 waaruit blijkt hoe genadig JHWH, de ‘God’ van Israël is ten aanzien van zijn volk, Israël, zijn oogappel! Laten we op de bres staan en bidden voor de vrede voor Jeruzalem, voor het Joodse en Messiasbelijdende Joodse volk.
  Keer op keer proef ik de liefde van JHWH voor Zijn volk, Zijn stad Jeruzalem, Zijn Liefde, een bron die nooit ophoudt, nooit opdroogt, zo is Zijn onuitputtelijke liefde en genade ook voor ons! Voor u en mij, want alzo lief heeft JHWH de wereld gehad dat Hij zijn enige Zoon, Jeshua de Messias gaf. Laten we doen wat Jeshua ons geleerd heeft, opdat wij zegenen die Israël vervloeken en bidden voor de vijanden van Israël…Shalom

 27. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 augustus 2017 om 17:00

  Er schijnt een licht in de duisternis.

  Normalitair kun je geen Israëlische (of andere) kinderen tot Jezus leiden. Daarvoor moet je een priester zijn en geleid worden door de heilige Geest. Ben je een priester en word je geleid door de Geest des Heeren, dan gebeurt het en zie je dat de strijd om Jeruzalem gaat via Amsterdamse steegjes, Disneyland in Los Angeles en bij wijze van spreken Auschwitz in Polen.
  De strijd om Jeruzalem is voor ons geestelijk ‘van waar de zon opgaat, tot waar zij daalt’. Zoals het Woord zegt: Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen. Daarom ook is er denk ik Islam in Nederland. Als wij die systemen niet kunnen verslaan, dan kunnen wij ook geen mensen tot Jezus leiden, zijn wij geen vechters en geen overwinnaars…

  Wij banen wegen in de wildernis. De HEER sluit platgetreden paden af – en opent nieuwe (paden). Het is een stroomversnelling waarin wij functioneren.
  Jesaja 40:31 Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.
  Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden