Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een aangename geur, een welgevalllig offer, welbehaaglijk voor God (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 augustus 2017, 11:08 door Dirk A A

Aardse banken kunnen omvallen en in de financiële problemen komen. Banken moeten worden gered van de ondergang. Maar de hemelse bank zal nooit in de problemen komen. Het tegoed wat de Heere daar op onze rekening bijschrijft, zal gegarandeerd worden uitbetaald.

Onlangs las ik Filippenzen 4, waar Paulus de Filippenzen prijst vanwege hun vrijgevigheid aan hem. Af en toe ontvangt hij financiële ondersteuning vanuit Filippi. Paulus was als het ware hun ‘werker in het Evangelie’, die ze (voor een deel) onderhielden.
Paulus weet wat het is om gebrek te lijden, hij weet ook wat het is om overvloed te hebben, schrijft hij in vers 12. Elders lezen we dat Paulus ook regelmatig zelf werkte, naast zijn arbeid voor het Evangelie, om te voorzien in zijn eigen levensonderhoud.
Soms deed hij dit om een voorbeeld te stellen voor die andere gemeenten, zoals in Thessalonica, om hen aan te sporen in hun eigen onderhoud te voorzien (2 Thessalonicenzen 3:11).
In Korinthe vroeg hij geen ondersteuning, om geen belemmering op te werpen voor het Evangelie (1 Korinthe 9:12). Toch was het kennelijk niet voldoende, wat hij daarmee verdiende.

Paulus is geen super-christen, die even laat zien dat hij trouw bleef aan de Heere, ondanks de perioden van gebrek en tekorten. Zijn geheim was Christus. In vers 13 getuigt hij: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’ Van Hem ontvangt hij zijn kracht, in tijden van tekorten en in tijden voor voorspoed. O, wat een troost voor ons! Zo wil de Heere ook voor ons zorgen. Als we overvloed hebben, maar ook als we gebrek hebben.

Ik weet dat er lezers zijn die financieel nauwelijks kunnen rondkomen. Staan we ervoor open dat de Heere sommigen van ons wil gebruiken om in de noden van anderen te voorzien?
Het gaat niet om de hoeveelheid die we geven, maar om het hart. De Heere Jezus zag een arme weduwe die twee muntjes in de schatkist bij de tempel wierp (Lukas 12:41-43). In waarde was het veel minder dan wat de rijken erin wierpen, maar in de ogen van de Heere Jezus was het veel meer. Het was het laatste wat ze had.

Paulus bedankt de Filippenzen voor hun giften, jazeker, maar allereerst bedankt hij de Heere daarvoor. In vers 10 merkt hij op: ‘Ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer is opgebloeid.’ Kennelijk waren ze enige tijd niet in de gelegenheid geweest om hem te ondersteunen, maar nu had hij weer een gift van hen ontvangen.
‘U hebt er goed aan gedaan,’ schrijft hij in vers 14. En in vers 18: ‘Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was.’

In vers 17 schrijft Paulus: ‘Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt.’
Wat een les is dit ook voor ons. Het gaat Paulus niet in de eerste plaats om de gift die hij ontvangen heeft, hoe dankbaar hij daar ook voor is. Het gaat hem veel meer om de gevers, om de geestelijke vrucht, die ze erdoor ontvangen.

De Bijbel zegt dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. De zegen, de rente, zal op hun rekening worden bijgeschreven. Het is de vrucht die op hun rekening toeneemt. We hebben als het ware een spaarrekening in de hemel, bij de hemelse bank. De Heere ziet het als we geven aan werkers en werk in Zijn Koninkrijk en Hij beloont dat. Het is pure genade van Hem! Op grond van Zijn volbrachte werk aan het kruis!

Bij aarde banken kan de winst opeens verdampen. Banken kunnen omvallen, in een financiële crisis terecht komen. De hemelse bank valt nooit om. 2 Korinthe 9:6 en 7 zegt: ‘Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.’

Prachtig is ook dat in vers 18 de gift van de Filippenzen aan Paulus wordt omschreven als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God.
De Heere heeft er een welgevallen aan als we aan Hem geven. Het is als een aangename geur voor Hem. Je kunt het ook lezen als een ‘lieflijke geur voor de Heere’.

Dat komen we ook tegen in het Oude Testament, als de offers worden gebracht. De Heere verheugde Zich daarover. Het was Hem welgevallig, het was een aangename, een lieflijke geur voor Hem. Zo verheugt Hij Zich ook over wat we geven aan Hem, voor het werk van het Evangelie, en de werkers in het Koninkrijk. De Filippenzen geven een gift aan Paulus, maar ten diepste geven ze hun gift aan de Heere Zelf.

In Efeze 5:2 wordt deze uitdrukking – een aangename geur voor God – gebruikt voor het offer van Christus aan het kruis: ‘…en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.’

Dan volgt er in vers 19 nog een heerlijke belofte voor de Filippenzen, vanwege de gift die ze Paulus geschonken hebben: ‘Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.’
Paulus zegt hier: jullie hebben in mijn behoefte voorzien, nu zal mijn God jullie in elke behoefte voorzien, naar Zijn heerlijkheid, door Christus Jezus. Wat ze nodig hebben, zal de Heere hun geven. Niet misschien, maar zeker! Geen twijfel mogelijk.

De Heere wordt van het geven niet armer. Hij is onmetelijk rijk. Van Hem is al het goud en het zilver, het vee op duizend bergen. Zijn rijkdom in heerlijkheid is zichtbaar in Christus.

Paulus besluit met een lofprijzing en geeft God de eer, in vers 20: ‘Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.’ Wat een geweldige lofprijzing! Wat een uiting van blijdschap.
Hem komt toe alle eer, lof, aanbidding en dankzegging. Het woordje ‘zij’ staat er eigenlijk niet. Dat maakt het nog sterker! Onze God en Vader nu de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.’

Dirk van Genderen

31 Reacties

 1. Benny zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 augustus 2017 om 19:08

  Beste Dirk

  Ik heb maar een schamel aow’tje en voor mijn partner een kleine aanvulling tot niveau bijstand.
  Na aftrek vaste lasten sta ik weer veelal rood. Ik zou graag geven. Ik gaf onlangs maar 5,- voor Christenen voor Israel. Mijn koelkast is bijna leeg en huishoudgeld is op. Hoe kan ik God behagen, nu ik niets kan doen? Dat frustreert mij zo. Nu kan ik ook niets van de Hemelse bank verwachten.

 2. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 augustus 2017 om 21:04

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Benny, het gaat niet om de hoeveelheid die we geven, maar om het hart waarmee we geven. De Heere Jezus zag een arme weduwe die twee muntjes in de schatkist bij de tempel wierp (Lukas 12:41-43). In waarde was het veel minder dan wat de rijken erin wierpen, maar in de ogen van de Heere Jezus was het veel meer. Het was het laatste wat ze had.

 3. Attie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 augustus 2017 om 16:48

  Beste lezers,

  Als we de deze boodschap verstaan, laten we dan ook denken aan de vele Benny’s die er om ons heen zijn en hen eens te bemoedigen en te ondersteunen met een geldbedrag.

  Beste Dirk,
  Misschien een goed idee om als lezers van de nieuwsbrief een geldbedrag over te maken naar deze broeder.

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 augustus 2017 om 17:01

  Beste Dirk

  Ik kan helemaal achter je antwoord aan Benny staan. 7 tv R&B 4G 4G

 5. Rob zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 augustus 2017 om 17:09

  Beste Dirk

  Ik ben er ook van overtuigd dat die kleine gift van Benny een liefelijke geur in de ogen van de Heere is.

 6. Astrid zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 augustus 2017 om 17:21

  Benny, je kunt ook liefde geven.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 augustus 2017 om 21:33

  De Heer zegt ook, betreffende onze gaven: “Beproef Mij daarmee”!!! In de VS is het geven van “tienden” de normaalste zaak,
  Maleachi 3: 8 – 10
  “Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de ​tienden​ en de heffing. Met de ​vloek​ zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn ​huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en ​zegen​ in overvloed over u uitgieten.”
  Hoe je daar dan als christen verder mee omgaat is gewoon een zaak tussen God en jou. Ook waaraan je het uitgeeft. Ik geef daaromtrent dus ook geen enkel advies,. Wel kan ik er van getuigen, dat de Heer “zegen in overvloed over mij heeft uitgegoten”. Niet dat ik ook maar “iets” verdiend heb, de zegeningen “gebeurden” gewoon.
  Wat onze “armoede” betreft, wil ik nog even vermelden, dat een contact van mij in de Filiippijnen en met een goede opleiding een “hele goede baan” heeft en een “salaris” van 160 euro in de maand.

 8. J zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 augustus 2017 om 22:27

  Lieve mensen, het gaat niet om grote giften, maar om giften vanuit het hart. Jouw 5,00 euro is een offer geweest, en dat ziet God. Een rijke man die duizenden kan geven en dat hem verder niets kost, is het dan een offer?
  nee.

  Het fake nieuws komt inderdaad regelmatig voor. Ik heb het zelf meegemaakt, en dan is onderzoek juist nodig, bij elk nieuwsbericht of iets dergelijks. We onderzoek verrichten en dan bemerken we wat waar is en wat niet waar is…
  Hartelijke groet,
  janny horring

 9. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 6 augustus 2017 om 10:05

  Overgave aan onze Hogepriester Koning en Heer is de Goddelijke opdracht aan ieder mens. Een leeg vat willen zijn in dienst van onze Heer en Meester. Terecht met onze lippen uiten we dat wel, maar ons binnenste zit vaak nog zo op slot. Liefde, God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf, is menselijk gesproken, niet op te brengen! hoewel wij, bijna Goddelijk zijn geschapen. Wat een verantwoordelijkheid brengt dit met zich mee broeders en zusters, geloofsgenoten. Nietig en klein, vanuit onszelf, dus onnutte dienstknechten dat we zijn. Gaat hij Zijn Heilige Geest geven, bij ons inwonen, en de woorden Gods steeds weer te binnen brengen. Die Geest getuigt met onze geest, dat we kinderen Gods zijn. Een rijkdom, ver boven alle aardse schatten uitgaande.
  In 1969 kregen we op onze trouwdag een mooie ingelijste trouwtekst uit Hebr. 13:14. Met een bootje op rustige golven varend met volle zeilen. Een inhoudsvol gedicht erbij:
  ,,Geef de Heiland ‘t roer in handen, van je aardse levensschip. Hij zal veilig je doen landen, Hij kent elke rots en klip. Zij je scheepje groot of klein, Laat de Heiland Stuurman zijn.”

  Voordat Hij dat stuurman kon worden, moest er veel ballast geruimd worden in mijn eigen leven.

 10. Gerrit Bogaers zegt:
  Geplaatst op zondag 6 augustus 2017 om 11:06

  God weet als geen ander wat een offer is. God, wees ons genadig.

 11. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 6 augustus 2017 om 11:41

  Zoals Abraham de tienden gaf aan Melchizedek, welk hem in ‘t beloofde land tegemoet kwam. Zo geef ik… en besteed ik ook liever mijn have en gave aan hogere doelen. Wanneer we daarin blijven volharden zal er loon naar ‘de verrichte werken’ zijn.

 12. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 6 augustus 2017 om 12:35

  De reactie van Benny raakt me en ik ben blij, Dirk, dat je hier direct op hebt gereageerd. Ik ben het met je reactie eens. Toch wil ik nog iets toevoegen. Ik geloof dat ook al zouden we niets geven we toch deel hebben aan aan alle geestelijke zegeningen in de hemel. Dit is niet omdat we iets geven van ons weinige of van ons royale salaris, maar alleen op grond van wat Christus voor ons gedaan heeft. Er staat in Efeze 1: 3 “Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus”, Het is dus IN CHRISTUS. In het komende Koninkrijk zullen gelovigen gezegend worden omdat ze goede werken ten behoeve van Christus doen. Maar in onze genade bedeling gaat het nooit om goede werken. Wel weet ik uit ervaring dat een goed werk goed kan ‘voelen’. En daarom mogen we dat ook zeker doen. Maar voor degenen die niets hebben is het belangrijk te weten dat ze geliefd en aanvaard zijn IN CHRISTUS en alles mogen verwachten van de Hemelse bank.

 13. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op zondag 6 augustus 2017 om 13:44

  Hallo Dirk… de titel deed mij denken aan Hebreeën 13 : 15- 16, “Laten wij dan altijd door Hem een lof-offer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen”.

  Dank je Dirk, dit zijn artikeltjes wat we om kunnen zetten in daden… naar die ander toe.
  Het gaat niet altijd om geld, het kan ook voedsel zijn, of kleding… zoals de Heere Jezus ook al zei in Matth. 25:31-46. Als ik zo iets lees… zie ik vooral ‘doen’. Niet alleen praten, maar gewoon handelen, doen.
  Wij mogen Zijn handen en voeten zijn.

  Beginnende bij onze eigen broeders en zusters. Sommige zitten bij een voedselbank… waar is dan de liefde onder elkaar om elkaar te helpen en te ondersteunen. En zo zijn er wel veel meer voorbeelden.
  Dan moet ik denken aan de eerste Gemeente in Handelingen… niemand had gebrek, zij deelden alles met elkaar.

  Maar ook mogen we omzien naar nood van mensen om je heen.
  Het mooiste vind ik nog wel… dat God en de Heere Jezus ook de middelen geeft óm elkaar te helpen. Soms brengt de Heere het in ons hart… om iets voor die of die iets te doen.

  God is onnoemelijk rijk… Zijn schatten raken nooit op.

  En die schatten zijn ook voor Benny… maar breng het ook bij de Heere, Hij vindt het fijn dat wij bij Hem komen… zowel in onze vreugde, dankbaarheid als óók in onze moeilijkheden.
  En vertrouw op Hem…

  Wat we ook geven… hoe klein het ook mag lijken… is groot in de ogen van de Heere, Hij ziet het hart aan.

  Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.’ Met deze kostbare woorden, waar je mee afsluit Dirk… sluit ik ook mee af.

  Vaders liefde en kracht om jullie allen heen, en hartelijke groet, Esther

 14. David zegt:
  Geplaatst op zondag 6 augustus 2017 om 16:24

  Ik heb hetzelfde inkomen als het echtpaar#1 en wij betalen een eerlijke tienden en wij hebben geen schulden. We hebben een eenvoudig leven. Punt is, dat wij niet boven onze stand leven. Ik ben rijk gezegend ook omdat ik géén koffie, tabak en alcohol tot mij neem, want deze dingen zijn niet alleen erg duur… maar ze zijn bovendien zeer schadelijk voor het lichaam. Ons lichaam is onze tempel, waar we goed voor moeten zorgen: ‘Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?’ (1 Korinthe 3:16).

  Het woordje TROTS gebruik ik nooit. Het heeft namelijk geen positieve betekenis [voor mij]! Ik geef de voorkeur om het te vervangen door het woord: dankbaar(heid). Bijvoorbeeld: ‘Ik ben dankbaar voor onze kinderen’ en NIET: “IK ben TROTS op MIJN kinderen!”

 15. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 6 augustus 2017 om 22:00

  Een belangrijke discussie. Waar gaat het om? Het gaat er om dat wij, mensen ons plaatsje innemen in het koninkrijk van God.
  Ik mopper wel eens dat “Nederland kapot” is, in de macht van de EU gekomen. De staf is gebroken. Demonen beheersen ons.
  Als je probeert in orde te komen met God, in de genade die Jezus Christus geven wil, dan zie je dat dit ook inderdaad zo is, maar het is niet van doorslaggevend belang. Het gaat er om dat God ons opneemt in het Vaderhuis, waar zelfs een Woning voor ons is bereid, kostbaar, niet met handen gemaakt, nieuw uit de hemel.
  Die schat is voor ons bereid. Staat klaar, geheel in overeenstemming met onze aard, onze wil en onze aanleg, ons karakter en gevoel voor kunst, humor en eigenaardigheden.
  Zonde echter vindt geen toegang en daar is de mens van doortrokken.
  Wat een drama voltrekt zich voor onze ogen! Straks is ook dit voorbij.
  Mattheüs 24:40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.

 16. Een zuster zegt:
  Geplaatst op zondag 6 augustus 2017 om 22:10

  18 jaar een bijstandsuitkering gehad, toch gegeven zo veel als ik ‘kon’.
  Nooit op vakantie, vakantiegeld smeerde ik uit over zo lang mogelijk.
  Dank de Heere voor Zijn Hulp en wijsheid!
  Heb geen gebrek gehad!
  Zonder leningen en schulden, dank aan de Heere!! Die wonderlijk voorzag!
  En straks heb ik eeuwigdurend ‘vakantie’!! Daar zie ik naar uit!
  Mijn ogen zullen dan Hem! zien, en geen vreemde!

 17. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 6 augustus 2017 om 22:57

  Delen–Geven–Vergeven; Zijn de belangrijkste Werkwoorden van de christelijke leer.
  Zelf heb ik dit wel eens in een reactie op een commentaar van DirksVisie: Het 11e gebod genoemd.
  In Johannes 15:10 staat Jezus opdracht aan al zijn volgelingen: Onderhoud de (10) geboden van mijn Vader………..enz.
  Het 11e gebod vat ik samen: Heb elkander lief, DEEL lief en leed met elkaar, GEEF aan elkaar naar gegeven mogelijkheden en gaven Gods en VERGEEF elkander 70×7 keer! Hub.

 18. Geeske van der Velden zegt:
  Geplaatst op zondag 6 augustus 2017 om 23:50

  Beste Dirk, Van de joodse messiasbeleidende christen Ray Comfort heb ik de volgende eye-opener betreffende het penningske van de arme weduwe. En ik geef dit graag ter onderzoek en overweging weer.
  Het verslag over de weduwe staat overigens in Lucas 21:1-5
  Deze verzen zijn een antwoord op wat we in Lucas 20 de laatste verzen lezen, waar staat: “de schriftgeleerden die de huizen van de weduwen verslinden.”
  Met andere woorden: het geld wat God voor deze weduwe bedoeld had voor haar levensonderhoud schroomden de schriftgeleerden niet om in ontvangst te nemen. En ‘wee de schriftgeleerden’ is de grootste boodschap in dit verhaal.
  Ge(es)groet

 19. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 7 augustus 2017 om 1:01

  “De Heer ziet het hart aan”!! Gelukkig maar!!

 20. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 7 augustus 2017 om 10:10

  Vervolg op reactie No.17 :

  Dirk heeft op 24 maart 2009 (8 jaar geleden dus) een heel commentaar geschreven over :
  Delen-Geven-Vergeven.
  Dit zijn de belangrijkste Liefdes-werkwoorden van de christelijke leer !
  In mijn visie de moeite waard om nog eens te lezen. Hub.

 21. Attie zegt:
  Geplaatst op maandag 7 augustus 2017 om 11:00

  Beste lezers,als iemand zich geroepen voelt om een gift naar Benny over te maken dan kunt u via het mailadres van Dirk het rek.nummer opvragen.

 22. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 7 augustus 2017 om 11:46

  “Staan we ervoor open dat de Heere sommigen van ons wil gebruiken om in de noden van anderen te voorzien?”

  Daarom is het erg belangrijk dat wij als christenen ons geloof in de praktijk brengen door medechristenen die het financieel moeilijk hebben, te steunen met o.a. voedsel en kleding. Dit heet ook wel de caritas (liefdadigheid, bedeling).

 23. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 7 augustus 2017 om 20:51

  Het geven van tienden is van en voor Israel. Wij Christenen in deze genadetijd hebben heel andere leefregels zoals: wie een ander gebrek ziet lijden, dele mede van zijn overvloed of wie twee jassen heeft dele mede aan hem die er geen heeft.
  Maar deze leefregels heeft de kerk nog nooit begrepen of moet ik zeggen, willen ze niet begrijpen.
  Kijk maar naar hun kerkgebouwen en de huisjes van de gelovigen.
  Ja, als je leert dat je in de plaats van Israel bent, moet je consequent zijn en 10den geven aan de levieten.

 24. Shalom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 augustus 2017 om 0:05

  Beste lezers, Fake news is een doodgewone zaak vanaf de grondlegging van de wereld, daar hoeven wij ons echt niet over te verbazen. De Bijbel leert ons dit ook.
  De opmerking van Benny “Hoe kan ik God behagen, nu ik niets kan doen? Dat frustreert mij zo. Nu kan ik ook niets van de Hemelse bank verwachten”, vind ik opmerkelijk. Bij mij komt het in eerste instantie ook over als “fake news”, maar ik ken Benny niet en ook niet zijn persoonlijke situatie. Hoef er niet over te oordelen maar van een Bijbel lezende christen mag je verwachten dat hij weet hoe hij God kan behagen. De genoemde term “de hemelse bank” vind ik ook uitzonderlijk! Alvorens een hulpactie te starten is er toch meer kennis nodig over wie en wat Benny is lijkt me. Er zijn nl. tigduizenden mensen die in een door hem genoemde situatie zitten. Velen worden binnen hun eigen gemeente geholpen door het diaconale werk, anderen weten zich te redden zoals een zuster hierboven schreef. Vooralsnog lijkt hett me hier niet de juiste plaats om rek.nrs. op te vragen via Dirk.

 25. Willy zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 augustus 2017 om 12:05

  Ik zit zelf reeds 22 jaar in de bijstand (goed dat het er is!). Jezus zei tegen zijn leerlingen: Daarom zeg ik jullie: maak je nergens zorgen over.
  Jezus zegt: kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren geen voorraden in schuren.
  Jullie hemelse Vader geeft ze te eten.
  Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels?
  Wie van jullie kan zich door zorgen te maken, ook maar een centimeter groeien of ook maar een dag langer leven? (Matteüs 6).
  Dit zegt alles met betrekking tot de laatste zin van Benny: ‘Nu kan ik ook niets van de hemelse bank verwachten’.

 26. Christi zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 augustus 2017 om 17:18

  Volgens mij heeft Simon (26) een punt!
  Al die mooie kerkgebouwen en mooie huizen van zoveel rijke gelovigen… waarom!?
  Maar ja misschien had ik hetzelfde gedaan als ik rijk was geworden*;-)
  George Muller is een voorbeeld voor ons, hij volgde Jezus!
  En wat bijzonder dat Jezus Christus ons dat Voorbeeld geeft…Hij had geen eigen huis….zwierf hier op aarde.
  Wat een troost voor de minderbedeelden in ons midden.
  Ik tobde er ook eens over en kreeg toen een Woord via iemand en dat was 1 Timotheus 6:11.
  Eigenlijk moet je dit lezen vanaf vers 2b-21.

 27. mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 augustus 2017 om 18:42

  Wordt geld geven aan de kerk of goede doel alleen gerekend als een gift/aangename geur voor God/JHWH?
  Ouders met kinderen zullen, als het goed is, goed voor hun kinderen/kleinkinderen zorgen, als ze de deur uit zijn en in moeilijkheden komen.
  Er zijn veel ouders/grootouders die hun jonge getrouwde kinderen met een gezin financieel moeten ondersteunen.
  Dat geld komt niet in de collecte zak maar wordt besteed aan hun kinderen/naasten.

 28. Benny zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 augustus 2017 om 19:03

  Lieve Broeders en zusters WAT EEN LIEFDE straalt er van jullie uit, ook van broeder Dirk. Ik heb al tot heden [8/8] 3 x een gift ontvangen. Wie dit leest en mij dat gegeven heeft, mijn dank.
  Maar ik heb allereerst JEZUS gedankt en toch, zij het niet zo’n groot bedrag, de rest is nodig voor lasten en eten enz., overgemaakt naar Christenen voor Israel. Nogmaals mijn dank.

  Ik las dat nr 24 shalom het over fake-nieuws heeft. Dat is echt niet zo. Ik moet ook voor mijn partner opdraaien. Echt ik overdrijf niet. Het doet mij pijn als er zo gedacht wordt. Ik heb God zondag gebeden om uitkomst. En die is er toch gaande? Ik ben dankbaar. Gods zegen.

 29. Avda zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 augustus 2017 om 10:12

  Psalm 34:7: “deze ellendige hier riep en de Here hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden”. Vers 9-11:”Smaakt en ziet dat de Here goed is, welzalig de man die bij Hem schuilt. Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden gebrek en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed”. En dat ervaar ik ook zo! De Heer geeft opdat wij kunnen uitdelen, hetzij geld, woorden of tijd enz… Mijn gebed is steeds: “Heer u zegt het .. ik kom het halen! Dank u voor overvloed! Johannes 10:10-11, Jezus zegt: “De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede Herder. De goede herder zet zijn leven in voor Zijn schapen…”. Laat je niet ontmoedigen door je situatie, Benny (iedereen heeft wel zo’n momenten!) en verwacht alles van je Heer! (Psalm 27: 13-14 = “O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden ! Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja, wacht op de Here”. Hij zal het doen! IK bid voor u!

 30. David zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 augustus 2017 om 17:32

  Beste Benny, onze Vader kent jou beter dan jij jezelf kent. Hij weet wat jij nodig hebt en ons leven is vol met beproevingen, waar we ook veel van kunnen/zullen leren. Ik heb geleerd, dat we nooit alleen zijn. Engelen zijn altijd aanwezig — zowel goede als slechte. Ik realiseer me, dat ik de controle heb, en ik werk hard om positief en liefdevol te blijven en de goddelijke wezens in mijn leven uit te nodigen, die mij en mijn naasten helpen opbouwen en versterken.

  Wij nodigen hen (goede engelen) uit om ons te ondersteunen door ons gebed, door hoop te tonen, wegens ons geloof en overtuiging. Zelfs de woorden die we denken of zachtjes spreken tot onszelf helpt veel. “Alstublieft, laat me zien hoe!” “Alstublieft help me!” “Alstublieft, God, help me mijn sleutels te vinden”. Al deze dingen starten krachtige positieve dingen aan de andere kant van de sluier. Elke keer raakt God betrokken in ons leven, Hij leert en geeft ons het eeuwige leven. Wanneer Vader onze gebeden beantwoord, doet Hij dit door engelen, omdat de engelen hierdoor ook groeien. De goede engelen zijn onderworpen aan Zijn bevel en beperkt of aangewezen door ons geloof. Gebeden zijn nooit verkeerd beantwoord door een fout van de andere kant. Alles gebeurt zoals God leidt. Misschien heb ik meer vertrouwen in deze dingen dan de meeste stervelingen, want ik heb die engelen gezien…

 31. Avda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 augustus 2017 om 16:44

  David, ik ken iemand die zich nog alleen tot engelen wendt… mag de Here Jezus toch de eerste en belangrijkste persoon in je leven blijven. Wees waakzaam! De Weg is smal.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden