Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Geestelijke strijd om Noord-Korea (2) (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 augustus 2017, 14:03 door Dirk A A

De geestelijke strijd om Noord-Korea wordt steeds heftiger. Wereldwijd wordt er al jarenlang indringend en aanhoudend voor het land en zijn inwoners gebeden. Juist nu zijn onze gebeden meer dan ooit nodig, nu Amerika en Noord-Korea balanceren op de rand van een nucleaire oorlog. Algemeen wordt aangenomen dat Noord-Korea in staat is zijn raketten uit te rusten met kernkoppen. Nu wordt gedreigd die in te zetten, is voor Amerika een rode grens overschreden.

Op 20 april jl. schreef ik in mijn wekelijkse commentaar op deze website:
‘De spanningen om Noord-Korea zijn de afgelopen dagen verder opgelopen. Amerikaanse oorlogsschepen zijn onderweg naar het zeegebied rondom het schiereiland. De strijdkrachten van Zuid-Korea, China, Rusland en Japan zijn in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Er wordt openlijk gesproken over de mogelijkheid van een kernoorlog. Noord-Korea dreigt zelfs met het gebruik van kernwapens. Op de achtergrond van de strijd om Noord-Korea meen ik een geestelijke strijd te zien.

Ik ben ervan overtuigd dat er een strijd om Korea woedt tussen de wereld van het Licht en de wereld van de duisternis. De satan wil de grote werken van God in heel Korea kapot maken.
Het is nu ruim een eeuw geleden dat er een grote opwekking begon in het huidige Noord-Korea. Om de actuele situatie beter te kunnen begrijpen, zal ik u een verslag geven van deze opwekking, die nog altijd doorgaat. Volgens informatie die ik kortgeleden ontving van iemand die recent in Noord-Korea is geweest, komen er momenteel heel veel Noord-Koreanen tot geloof in de Heere Jezus.’

Hierna volgde uitgebreide informatie over de opwekking die in het begin van de vorige eeuw uitbrak in Korea, die ik nu achterwege laat. Het commentaar sloot ik als volgt af:

‘Bid om wijsheid voor alle leiders die bij dit conflict zijn betrokken. Dat ze geen ondoordachte beslissingen zullen nemen. Laten we bidden dat God de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tot inkeer brengt. Ook hij heeft een ziel voor de eeuwigheid en ook hij kan alleen maar gered worden door geloof in de Heere Jezus.
Onze gebeden zijn met onze vervolgde broeders en zusters in Noord-Korea. We bidden hun Gods zegen en genade toe en vragen Hem hen zeer nabij te zijn, ook al degenen die veel moeten lijden vanwege hun geloof in de Heere Jezus.

Strijden op de knieën
Tienduizenden, honderdduizenden christenen in Noord- en Zuid-Korea liggen op hun knieën en smeken God of Hij in wil grijpen in Noord-Korea en – indien mogelijk zonder bloedvergieten – een einde wil maken van de verschrikkelijke dictatuur. Ook wereldwijd wordt er veel voor Noord-Korea gebeden, om bevrijding van de Noord-Koreaanse christenen.

Ik ben er vast van overtuigd dat de strijd om Noord-Korea ten diepste een geestelijke strijd is. De bolwerken van satan in het land worden aangevallen en hij slaat krachtig terug.
Laten we meedoen in deze strijd, met onze geestelijke wapens. 2 Korinthe 10:4 en 5 zeggen: “De wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus…”

Tot zover het citaat uit het vorige commentaar. Heel bewust wil ik u deze woorden opnieuw meegeven, nu de crisis om Noord-Korea is uitgegroeid tot misschien wel de gevaarlijkste bedreiging voor de wereldvrede sinds de Cubacrisis in oktober 1962, toen bijna een atoomoorlog losbarstte.
Laten we blijven bidden voor de christenen in Noord- en Zuid-Korea, dat zij en wij een eenparig, vurig gebed op zullen zenden tot de Heere, in verwachting dat Hij een oplossing zal schenken in deze crisis.

De Heere regeert
Ik hoop en bid dat het een oplossing zal zijn zonder bloedvergieten. Hoe? Dat weet ik ook niet. Gelet op de boosaardigheid van de Noord-Koreaanse leider, die er zelfs niet voor terugdeinst familieleden en medewerkers uit zijn intieme cirkel, die hij niet meer vertrouwt, zonder proces te laten doden, zie ik weinig lichtpuntjes. Maar de Heere kan oplossingen geven waar wij ze niet meer zien.

Ook is volstrekt niet te voorspellen wat de Amerikaanse president Trump gaat doen. Wanneer Noord-Korea zijn aangekondigde plan uitvoert en binnenkort raketten afvuurt in de richting van het eiland Guam, dan is de kans zeer groot dat Amerika in actie komt en een ‘aanval met vuur en woede’, zoals Donald Trump het verwoordde, uitvoert op Noord-Korea. Hopelijk zal dat dan zo’n omvangrijke aanval zijn, dat de militaire slagkracht van het land in één keer wordt uitgeschakeld.
Wat er ook gaat gebeuren, de Heere regeert. In Spreuken 21 lezen we in het eerste vers: ‘Het hart van een koning is in de hand van de HEERE als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt.’
En het laatste vers zegt: ‘Een paard wordt gereedgemaakt voor de dag van de strijd, maar de overwinning is van de HEERE.’

De boekrol
God heeft een plan met deze wereld. De Heere Jezus rolt de boekrol met daarop de wereldgeschiedenis tot aan Zijn komst op de wolken af (Openbaring 5). Op die boekrol staat ook dit conflict geschreven.
Het is niet uitgesloten dat dit conflict werkelijk tot een vreselijke wereldbrand leidt, wat God verhoede… Het Bijbelboek Openbaring spreekt immers over verschrikkelijke rampen die over de aarde zullen komen. Laten we niet te snel denken dat het wel mee zal vallen.

Daarom is het zo belangrijk dat we de Heere Jezus kennen en ons veilig en geborgen mogen weten bij en in Hem. Enkele grote Engelse kranten adviseerden hun lezers nu al zich voor te bereiden op een mogelijke kernoorlog en uit te zoeken waar geschuild kan worden, zo mogelijk onder de grond, in schuilkelders, metrostations etc.
Maar de veiligste schuilplaats noemden ze niet, de Heere Jezus Christus. Kan ons dan niets overkomen? O, zeker wel, maar Hij zal ons bewaren voor het uur van de verzoeking dat over heel de wereld komen zal (Openbaring 3:10). Stel uw vertrouwen op Hem!

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 augustus 2017 om 15:31

  Beste Dirk, het valt mij op dat je citeert uit het boek Openbaring.
  Dit is opmerkelijk, want hierdoor plaats je het conflict in een eindtijdscenario.
  Het idee dat wij nu in de Laatste Dagen (alsdan, te dien dage) leven, stemt tot nadenken. Hoe is onze relatie tot God? Dragen wij vrucht? Zijn wij bruikbaar?
  Noord-Korea heeft goede banden met Iran. Die samenwerking is een ernstige bedreiging voor Israël. Het conflict is met intercontinentale raketten dan ook al gauw een wereldoorlog.
  Het koninkrijk van God is de overwinning in deze strijd. Zoals wij weten legde Jezus Christus, onze Heer, het fundament voor deze overwinning in Zijn lijden en sterven aan het kruis.
  In Jezus’ opstandingskracht mogen wij functioneren. Ik wens alle broeders en zusters, nu het er op aankomt, de juiste wijsheid en kennis toe. Kinderen vinden het normaal dat hun oudjes het goed doen.

 2. David zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 augustus 2017 om 22:20

  Het is, volgens mij, allemaal “hot air”. Een oorlog met Noord Korea is niet te winnen… net zoals Vietnam, Iraq, Afghanistan en Syria. Er zijn alleen verliezers. De wereldse mensen in NK, Pakistan, India, China en Rusland hebben ook kinderen. Donald Duck in the Divided States of America is nog veel gekker dan Kim Jong-un in NK! The hedendaagse POTUS is Paranoid schizophrenic en dat is veel gevaarlijker dan ‘pussy cats’ Saddam Hussein en Kim Jong-un samen. GOProud Redcoats zijn Benedict Arnolds. POTUS Boy George Bush is de grootste massamoordenaar na Adolf Hitler en de turk Enver Pasja (Armeense Genocide).

  Het is de eeuwige strijd tussen Jezus vs Satan, Democraten vs Republikeinen, ChristenUnie vs D666 en Israel vs Saudi Arabia, etc, etc… Tegenstellingen in alle dingen is noodzakelijk

 3. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 augustus 2017 om 23:03

  De pionnen op de “wereldse” schaakbord worden verschoven. Er zijn er die afgeserveerd worden en er zijn pionnen die sterker worden. We zien dat het inderdaad om de eindtijd (alsdan, te dien dage) fase gaat.
  De twee spelers (God/JHWH en satan) schuiven de pionnen voort. We weten dat de Koning op het Witte Paard zal overblijven en in het midden (Land Israel) Zijn plaats in zal nemen. Hij zal triomferen. God/JHWH is Overwinnaar.

 4. maarten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 augustus 2017 om 15:46

  Als 1 lid lijdt, lijden allen, hen die in Noord Korea Jezus Christus belijden. Waar we ook onder lijden, is de enorme afval, ook van de Adelaar, Ex. 19 Amerika, en het Europa van Nu, abortus, omverwerpen van het huwelijk van man en vrouw, godslastering middels de evolutie, ga zo maar door.

  Bidden, evangeliseren, mensen wijzen op de rechtvaardige Redder, Die ook genadig is door Jezus Christus. Gebeurt er iets in lijn met aanstaande profetieën, zijn we geïnformeerd, of geldt ons de vermaning: omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, Jezus, Lukas 19 vers 44.

  Laat ons het profetisch woord vast houden, en gered om te redden… want de tijd dringt! liefs, Maarten.

 5. Aad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 augustus 2017 om 17:26

  Beste Dirk, al die voorspellingen over mogelijke eindtijdscenario’s zijn natuurlijk spannend. In het huidig tijdsgewricht ook heel verleidelijk om dit te doen. Achteraf loopt het echter vaak anders. Jaren geleden werd ook keer op keer een oorlog met Iran voorspeld. Is tot op heden ook nog niet gebeurd. Dat is geen reden om maar rustig achterover te blijven leunen. Wij hoeven de geschiedenis niet op voorhand als zijnde een puzzel in te gaan vullen. Dan moeten we vaak over rekenen. Mooi dat je in het slot van je betoog dan ook verwijst naar het afrollen van de boekrol uit Openbaring. Wat er ook gebeuren gaat. Al snel of over langere tijd. Het gaat erom zoals je zegt: “Daarom is het zo belangrijk dat we de Heere Jezus kennen en ons veilig en geborgen mogen weten bij en in Hem”

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 augustus 2017 om 20:42

  Het valt mij steeds weer op, hoe weinig christenen er geestelijk op voorbereid zijn op de dingen, die over ons komen. Als ik het vervolg lees op het citaat over 2 Petrus 3: 9, dan hoeven we niet te verwachten, dat grote wereldconflicten met een sisser zullen aflopen. Peter Schilperoord wees heel terecht op de samenwerking van Noord Korea met Iran. Het conflict kan dan niet beperkt blijven tot Noord Korea. Niets in de wereld is nog “ver van ons bed” WAT moesten de Israëlieten in die 40-jarige woestijnreis leren? Ze moesten leren om volledig op God te vertrouwen onder ALLE omstandigheden. Dat hele stuk 40-jarige geschiedenis was er op gericht om “vertrouwen”( =in het Hebreeuws hetzelfde woord als “geloof) te trainen. Zo heeft God Jezus Christus tot ons gezonden om alleen op Hem te vertrouwen. Paulus noemt het in 1 Thessalonicenzen 1: 9 – 10: “Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de ​afgoden​ tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, ​Jezus, die ons verlost van de komende toorn.”

 7. Roelof Kingma zegt:
  Geplaatst op zondag 13 augustus 2017 om 14:04

  Beste Dirk, lezers,

  Ik ben van mening dat wat er in Azië gebeurt alleen maar een afleidingsmanoeuvre is. We zijn het massaal eens dat we in de eindtijd leven. En de enige plek op de wereld waar we naar zouden moeten kijken, is Israël. Wat daar gebeurt is bepalend voor hoe ver we het moment zijn genaderd van de terugkomst van de Messias. De rest is bijzaak en staat beschreven in Matthéüs 24. Ter illustratie: Twee weken geleden was het mijn beurt om in onze gemeente de bidstond te leiden. Even googelen leverde 29 (natuur)rampen op in één maand tijd. Deze aantallen liggen exponentieel hoger dan 5 jaar geleden.

 8. Theo Hubeek zegt:
  Geplaatst op zondag 13 augustus 2017 om 14:44

  Persoonlijk geloof ik niet dat de situatie tussen de VS en Noord Korea zal escaleren. Beide presidenten wachten op de ander die de eerste zet moet doen. Zo van: als hij mij aanvalt dan kom ik met een tegenreactie. Een patstelling dus. Of meer het begin van een koude oorlog tussen Amerika en Noord Korea. Dat neemt niet weg dat we altijd waakzaam moeten zijn om de wederkomst van Christus en de Bruiloft van het Lam te verwachten. Op. 19:7-10

 9. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 13 augustus 2017 om 16:57

  Wat Trump en Noord-Korea aan het doen zijn, is om de wereld in een grote chaos te storten met daarbij oorlog en rampspoed, waardoor temidden van deze chaos de antichrist aan de macht zal komen en de Nieuwe Wereld Orde op zal zetten. Zal een oorlog tussen de V.S. en Noord-Korea de gespannen situatie in het Midden-Oosten doen escaleren waarbij Israël rechtstreeks betrokken raakt in een oorlog met Syrië en Iran? Waarna de antichrist met Israël en haar omringende landen een vals vredesverdrag zal ondertekenen/bevestigen? Veel christenen hebben op Trump gestemd, in de hoop dat hij de Nieuwe Wereld Orde daarmee zou vertragen, want Hillary Clinton zou de wereld onder de Nieuwe Wereld Orde brengen. Maar, in werkelijkheid zien wij dat juist Trump diegene is die de wereld naar deze Nieuwe Wereld Orde leidt.

  Vergeet niet dat op 23 september as. het hemelteken van Openbaring 12 aan de sterrenhemel zal verschijnen, waarbij het ook tegelijkertijd de start van het Joodse nieuwjaar is. Kan best zijn dat deze teken van Openbaring 12 op 23 september as. het einde van de huidige Genade- en kerkbedeling en het begin van de laatste 7 jaar voor de Wederkomst van onze Heere Jezus zal markeren. Deze 7 jaar is de tijd van de Grote Verdrukking waarin de antichrist regeert en de ongelovige wereld met de oordelen uit Openbaring te maken zal krijgen (Zegel-, Bazuin- en Schalenoordelen). Ook een wereldwijde (kern)oorlog en daarbij ook massa-aanslagen door terroristen vallen onder deze oordelen. Ik denk daarbij dan aan de Tweede Zegel uit Openbaring 6 met daarbij de Ruiter op het Rode Paard, die de vrede van deze wereld weg zal nemen.

  Nu is het nog Genadetijd die zeer spoedig ten einde aan het lopen is, laten wij daarom ook bidden voor ongelovigen in onze familie-, vrienden-, kennissen- en werkkring. En speciaal ook voor onze militairen. Opdat ook zij behouden mogen worden door het Volbrachte Verlossings- en Verzoeningswerk van onze Heere Jezus aan het Kruis van Golgotha!

 10. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 13 augustus 2017 om 20:56

  Niemand dan de Vader alleen kent het tijdstip van de wederkomst van Christus.
  De HEERE rekent anders dan de mens en speculeren heeft geen zin.

 11. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 14 augustus 2017 om 10:34

  Laten wij het verleden vergeten.
  Leef in het heden, door je christen-zijn te laten zien,horen en in éénheid in praktijk te brengen.
  En laat de toekomst over aan de Heere. Hub.

 12. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 14 augustus 2017 om 15:58

  Alleen God kent de toekomst! Maar het is goed om de situatie van heden in gebed te brengen.
  Bidden voor wijsheid, zegen en bescherming voor de wereldleiders, in het bijzonder voor de President van de Verenigde Staten van Amerika en de President van Noord-Korea. Dat is volgens mij naar Gods wil.
  Gods zegen aan allen toegewenst.

  Lies

 13. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 14 augustus 2017 om 18:43

  Beste Dirk.
  Ben het helemaal met Jan (10) en met de laatste regel van Hub(11) eens. Verder waakzaam blijven, letten op de tekenen der tijden, een biddend leven leiden en vertrouwen op de Heere.

 14. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 augustus 2017 om 0:35

  Het koninkrijk van God is de overwinning in deze strijd

  Kinderen zien in hun bijzondere genade de Vader. Wee je gebeente als je hen misleidt.
  Dan volgt opsporing, vervolging en vernietiging in vuur. Rustig afwachten is er in dit Koninkrijk niet bij! Strijd is OOK misleiding, betovering, de vijand op een dwaalspoor brengen.
  Een priester heeft om te beginnen jaren nodig om zeker te zijn dat de geest die hem leiding geeft niet toevallig een duivel is. Er is geen overwinning buiten het Bloed van Jezus om, al het andere is “666”… het merkteken van het Beest.
  Bejaarden komen ook graag verder.
  Het is bijzondere genade als men sterk genoeg is en kracht krijgt om ook hen te begeleiden de toekomst in. Het loon is van de Heer. Hij heeft priesters lief. Maar de heiliging van dit werk brengt veel bitterheid. De meeste mensen zijn geestelijk gedood en zitten met doodsoorzaken, soms met echte doodzonden vast, of in een dood spoor.
  Als een priester zijn werk kan heiligen, dan is hij een vechter en een overwinnaar in het leger van Christus in een koninklijk priesterschap.

  Op aarde woedt er een geheel ander soort oorlog. Wel zijn wij in de wapenrusting als nieuwe schepping nog altijd in een sterfelijk lichaam, zowel de wereld als de geest kan ons verwonden.

 15. willy van Ekkendonk-AmsingWillyWilly van Ekkendonk-Amsing zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 augustus 2017 om 16:11

  Wat een vertroosting, dat God zegt: Wanneer deze dingen gaan geschieden,
  heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing komt!
  En wanneer de engelen de schalen met oordelen over de mensheid
  die dan op aarde is, uitgieten zullen GODS kinderen (de bruid van Christus)
  opgenomen zijn!
  Dat we zo als Gods kinderen elkaar mogen bemoedigen!
  Willy

 16. Benny zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 augustus 2017 om 17:33

  Beste Dirk
  Een goed artikel. Ik las weer de opname op 23 september her en der. Speculatie; waakzaam moeten we blijven.
  Ik las op de zonen van God dat de countdown [17.30 op 15 augustus 2017 staat op 7 maanden 7 uren 30 minuten en wat seconden). Dan zou de opname komen. Dus dat is dan 31 maart 2018. Dus tot de seconde precies uitgerekend. Maar in het laatste der dagen zullen er valse profeten komen, dus deze is het dan ook. Niemand weet het uur en de dag. Zelfs de Zoon niet, alleen de Vader. Jezus zei wel: ,,Let op de tekenen. Die zijn er in overvloed, zeker betreffende Israel. Ja ik bad ook voor verandering van Kim Jong Un en voor mijn broeders en zusters in Noord-Korea, die zo zwaar moeten lijden. God zegene ze en verheffe Zijn aanschijn en geve ze vrede.

 17. LENIE, sneek zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 augustus 2017 om 19:21

  Worden we niet stil van verwondering hoe perfect er geschreven is door de profeten over de tijd waarin we nu leven? Lees Ezechiel 47 vers 1 tot 12 en lees wat er gebeurt in de Dode Zee: het zoute water droogt op maar nu gaan de ondergrondse bronnen borrelen en het zoete water vermengt zich met het zoute. Dat mogen wij nu zien! Ik word er stil van.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden