Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Crisisdreiging (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 september 2017, 11:28 door Dirk A A

We leven in spannende tijden. Afgelopen week lanceerde Noord-Korea weer een raket, die een eindje voorbij Japan in zee verdween. Israel is zeer alert met het oog op de naar de Golan oprukkende Iraanse milities. En zowel Amerika als Azië wordt zeer zwaar getroffen door bijzonder ernstige overstromingen. Kunnen we dit duiden? Wat gaat er gebeuren? En wat betekent dit voor ons leven van elke dag? Het is crisistijd.

Het valt mij op dat diverse rabbijnen momenteel aangeven dat de komst van de Messias nabij is. Ze baseren dit op bepaalde interpretaties van de Tenach (Oude Testament) of op profetieën/gezichten van rabbijnen die soms al eeuwen geleden leefden. Ze voorspellen onder meer een groot militair conflict rondom Noord-Korea, een militair treffen met Iran en rampen in de Verenigde Staten. Laat je er niet door verontrusten!
Maar ook onder christenen is er grote belangstelling voor ‘profeten’ die ervan overtuigd zijn dat God hun dingen duidelijk heeft gemaakt over de nabije toekomst.

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar de toekomst. En als christenen zoeken we ook naar wat de Bijbel zegt over de tijd waarin we leven en proberen we allerlei ontwikkelingen te herkennen in het profetische Woord.
Immers… ‘Wij hebben het profetische Woord dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw hart’ (2 Petrus 1:19).

Laten we alert zijn, waakzaam, altijd bereid om de Heere Jezus te ontmoeten als Hij komt of als het einde van ons aardse leven aanbreekt. En zeker, ook ik geloof dat onze verlossing aanstaande is en dat we omhoog mogen kijken, ons hoofd omhoog mogen heffen, in verwachting (Lukas 21:28). Laat je niet verontrusten door welke profeet dan ook. Stel je vertrouwen alleen op de Heere Jezus en op Zijn Woord.

Maar er is ook een andere kant, die wij misschien wel eens te weinig benoemen. Het kan zijn dat het nog wel even duurt voordat het zover is dat de Heere Jezus komt om ons tot Zich te nemen. Wat betekent dat dan voor ons leven vandaag?

Ik krijg soms de indruk dat sommigen zo gericht zijn op de opname, op de wederkomst, dat ze bijna met hun armen over elkaar zitten te wachten tot het zover is. En zeker, we worden opgeroepen Hem te verwachten, naar Hem uit te zien, maar kennen we ook wat 1 Petrus 4:2 zegt: ‘…om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.’

Wellicht herkent u wel het dubbele gevoel: enerzijds het verlangen naar de komst van de Heere Jezus, anderzijds het verlangen om de tijd die de Heere nog geeft, te leven tot eer van Hem en tot zegen van anderen…

Ik hoor het zo vaak van mensen: ‘Ik hoop dat het nog even duurt voordat het zover is, omdat mijn man nog niet gelooft, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Laat het dan een troost voor u zijn dat een krachtig gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt (Jakobus 5:16).
Blijf voor uw geliefden bidden, breng ze voor Gods troon, en zie uit naar wat de Heere in hun leven gaat doen. Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9).

Stel uw leven beschikbaar aan de Heere, zolang Hij nog niet is gekomen. ‘Wijd uw lichaam aan God, als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk’ (Romeinen 12:1). ‘Heere, hier is mijn leven, als U mij gebruiken kunt, gebruik me…’

Wandel met de Heere Jezus zoals Henoch met Hem wandelde. Hij zoekt mensen die Hij in kan zetten in Zijn dienst. In deze laatste dagen voor Zijn komst. Om door Hem gebruikt te worden. Er zijn nog zoveel mensen die de Heere Jezus niet kennen. En wij leven vaak rustig voort, terwijl we het als christenen onder elkaar vaak zo prettig hebben.

We worden geroepen tot eenheid, één in de Heere Jezus? Denk aan het gebed van de Heere Jezus tot de Vader in Johannes 17: ‘…opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt’ (vers 21).
Wees een getuige van Hem, in de samenleving, in het open veld, naar uw collega’s toe, uw buren, vrienden, gemeenteleden, kennissen, familie… Ondersteun het werk in Zijn dienst, heel praktisch en ook in uw gebeden.

Beseffen we dat de wereld kapot gaat zonder het Evangelie van de Heere Jezus? Geef dan het Evangelie door, in woord en daad en op de knieën, in het verlangen dat nog velen gered zullen worden voordat Hij komt.

Dirk van Genderen

28 Reacties

 1. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 september 2017 om 12:42

  Dat er door diverse rabbijnen of Christen mensen profetieën worden uitgesproken over de komst van de Messias is niet zo verwonderlijk. Het staat immers al geprofeteerd in de Bijbel.
  Er is één profetie die wel in onze tijd in vervulling is gegaan. Namelijk: “gij zult..HOREN!!.. van oorlogen en geruchten van oorlogen.
  Oorlogen zijn van alle tijden. Maar wij leven NU in de tijd dat we het ..horen, zodra er een gerucht is van oorlogsdreiging of werkelijk oorlog uitgebroken is.
  We hebben alle communicatie middelen ter beschikking om het alles te kunnen …horen en zelfs kunnen zien.
  En toch zegt Jezus aan Zijn Discipelen, die de vraag aan Hem stellen: Waar Here en wanneer zal dit alles geschieden, het volgende:
  “Wáár het aas (= dode lichaam) is, dáár zullen de gieren (boze machten) zich verzamelen.”

  Eerst zal toch het Levende Lichaam verdwenen moeten zijn op aarde. En dan zal er een dood lichaam achterblijven. Met als centrum het Midden-Oosten! (Het land Israël). De gieren zullen zich daar verzamelen. Psalm 2 zegt het zo duidelijk: de koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en Zijn Gezalfde.
  De Here lacht en spot met hen en spreekt in Zijn TOORN en verschrikt hen in Zijn gramschap:
  “IK heb immers Mijn Koning gesteld over Sion, Mijn heilige berg.”

  De Here God/JHWH laat niet varen het werk wat Hij éénmaal is begonnen. Daar kunnen we rust in hebben en alles aan Hem overlatende.

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 september 2017 om 21:21

  Laten wij alstublieft bidden voor onze christenen die werkzaam zijn in de krijgsmacht (Koninklijke Land- en Luchtmacht, Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaussee). Opdat zij tot zegen mogen zijn voor de rest en ook het Evangelie binnen de krijgsmacht mogen uitdragen. Juist wanneer het met Noord-Korea en/of het Midden-Oosten helemaal misgaat, is de kans groot dat zij uitgezonden worden. Speciaal gebedsverzoek voor het amfibische transportschip Zr.Ms. Rotterdam L800 en haar bemanning, dat nu op weg is naar Somalië voor de piraterijbestrijding daar.

  Zijn ‘profetieën’ van Joodse rabbijnen te scharen onder Joodse verzinsels waar Paulus ons voor waarschuwt?

 3. Jan Smelt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 september 2017 om 7:17

  Gaat een Hindoe te rade bij een imam? Gaat een moslim soms te rade bij een Voodoo-priester? Waarom gaan dan de christenen te rade bij rabbijnen?
  De rabbijnen zijn de geestelijke erfgenamen van de Farizeeën uit de bijbel. Jezus heeft ons voor dit soort sujetten gewaarschuwd. Net als hun voorvaderen houden ze ervan om van de mensen gezien te worden en als ‘wijze’ bestempeld te worden. Daartoe produceren ze aan de lopende band voorspellingen, al dan niet met behulp van de mystieke Kabbala of de nieuwste computertechnologie, genaamd ‘Bible Codes’.
  De rabbijnen zijn kabbalisten, kabaal-makers, herrieschoppers…. Hiermee hoop ik duidelijk te hebben gemaakt, waar ons woord ‘kabaal’ vandaan komt.

 4. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 september 2017 om 14:47

  Beste Dirk,

  Wordt het niet tijd om columns te schrijven die alleen maar gaan over wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Dat is de opdracht toch die de bijbel geeft. Verkondig het Evangelie (blijde boodschap). Dan ons telkens maar te focussen op rabbijnen, een datum of een half uur.
  We weten het allemaal een beetje. Een ding is zeker;
  JEZUS CHRITUS IS ALTIJD DEZELFDE. LATEN WE IN DIE RUST BLIJVEN EN LEVEN VANUIT ZIJN OPSTANDINGSKRACHT
  Efeze 1 vers 18-20
  Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heilige zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan Zijn rechterhand

 5. jcohanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 september 2017 om 15:43

  Dat we in spannende tijden leven moge duidelijk zijn. Maar hoe nabij is de komst van Christus nu werkelijk? Waarom wordt ogenschijnlijk zo eenvoudig voorbijgegaan aan de profetische voorwaarden, die God toch heel duidelijk in Zijn Woord heeft vastgelegd, voordat de komst van Christus werkelijk nabij zal zijn. Waarom vergeten we voor het gemak dat Elia nog moet komen om te prediken? Of dat de tempel er moet zijn, etc? Om nog maar niet te spreken van de valse leer dat het TEGEMOET gaan in de lucht, waar een ontmoeting plaatsvindt, niet meer en niet minder, om die naar eigen inzicht te veranderen in een opname, die volgens sommigen wel 7 jaar eerder is dan de wederkomst, dit is een buitenbijbels leer. Laten we nuchter zijn. Hoe groot zal de teleurstelling bij velen niet zijn, en zullen velen zelfs afhaken, als blijkt dat dit misschien nog maar het begin van de weeën zijn?

 6. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 september 2017 om 16:25

  Beste Dirk,

  U heeft er toch geen bezwaar tegen dat sommige “profeten” een zeer gedegen Bijbelkennis hebben?
  Ook laat God weten door middel van de maan en sterrenconstellatie dat Zijn komst nabij is.
  Toen de Here Jezus geboren was, stond er een speciale ster aan de hemel, dit staat in de Bijbel, dus daar kunt u niet omheen.

 7. willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 september 2017 om 17:33

  Laten we zien op de tekenen der tijd en die zijn er genoeg, heft uw hoofd omhoog als u toch weet dat er al 1000 profetieën in vervulling zijn gegaan. God wil dat we op de hoogte zijn van zijn plannen en niet zien op mensen maar alleen op Hem. Hij geeft nog steeds genade totdat Hij zegt: tot hiertoe en niet verder. Wees nuchter en waakzaam, want wij zijn op de wereld, maar niet van de wereld. Zie Hij komt spoedig. Amen.

 8. Lies zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 september 2017 om 17:41

  Ik ben het eens met wat Jan zegt in zijn reactie: nummer 3 en ook met Dick: reactie 4 over wat zij beiden schrijven over de rabbijnen et cetera. Ik heb ook zo mijn bedenkingen daartegen om alles wat de rabbijnen verkondigen dat als profetie aan te nemen. In de Synagoge gelooft men niet dat God een Zoon heeft en erkennen Jezus dus niet als Gods zoon, helaas. Ik geloof wel met heel mijn hart dat God hen op het oog heeft en dat het Zijn wil is dat zij ook Jezus zullen gaan erkennen als de Messias die al reeds op aarde geweest is en terug zal komen. In Handelingen 15: 5 staat geschreven dat Farizeeën tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen en in Handelingen 6:7 staat geschreven dat een talrijke schare van de priesters tot het geloof in Jezus zijn gekomen. Dat is immens wat er gebeurd is en wat ook vandaag zou kunnen plaatsvinden.

 9. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 september 2017 om 21:03

  Wij gelovigen uit de heidenwereld leven in de genadetijd, daar is niets spannends aan. Maar wie weet hoe spoedig hier een eind aan komt, geen uitstel meer, geen genade meer, de deur voorgoed gesloten. Maar tot Israel is gezegd: Richt uw hoofden omhoog uw verlossing genaakt.
  En al die heerlijke beloften uit Israels psalmen zullen aan heel Israel in vervulling gaan.
  Ja heel Gods volk dat zich in Hem verheugt, zal huppelen van zielevreugd, daar zij hun wens verkrijgen, hun blijdschap zal dan onbeperkt door het licht dat van Zijn aangezicht straalt ten hoogste toppunt stijgen.
  En al onze theologen die Israels beloften op de kerk toepassen, wat zal hun lot wezen?

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 september 2017 om 21:27

  Met de armen over elkaar wachten op de wederkomst?? Ik denk aan dat onchristelijke liedje: “Stil maar, wacht maar……..” Precies DATGENE wat we als christenen zo graag horen, maar juist NIET moeten doen!! 2 Petrus 3: 12 (ik neem bewust de Willibrord vertaling, de enige die deze tekst juist heeft vertaald: “12 Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en BESPOEDIG zijn komst.” (Engelse vertaling: “Work and hasten its coming”). Als we werkelijk verlangen naar Jezus en de wederkomst dan moeten we er juist hard aan werken!! David besteeg de troon eerder dan verwacht, dank zij de inzet van zijn vrienden! Het interessante is, dat die “vrienden” een groep misdadigers was, die op de vlucht waren voor Saul en daarom ook een grote troost voor ons!! Ze kregen allemaal gelijk een erebaantje in Davids regering!! We goed luistert herkent dit en zal nu denken aan de komende regering van Jezus Christus, die Davids troon bestijgt te Zion!

 11. Roger zegt:
  Geplaatst op zondag 3 september 2017 om 1:01

  Hallo Dirk,
  Ik lees veel toevoegingen, veel bijbelse kennis, allemaal prachtig…
  Ik wou alleen zeggen: wat een prachtige taak heb jij van God gekregen… Gods zegen broeder.

 12. Ruud zegt:
  Geplaatst op zondag 3 september 2017 om 8:41

  Op zich wel grappig om te zien hoe sommigen de inhoud van Dirks nieuwsbrieven enigszins willen sturen. Mij valt juist steeds weer op dat Dirk het voor elkaar krijgt om verzamelde informatie te delen en het oordeel er uit te houden. Hij zet ons in ieder geval aan het denken. Ik weet niet zeker of Dirk een profeet is. Ik weet wel zeker dat hij buitengewoon kan vertalen wat er leeft, en analyseren. Een gave van inzicht en vertaling om zo maar te zeggen. Het komt mij voor dat men zich op glad ijs begeeft wanneer je de boodschapper bekritiseert. Je hoeft het niet eens te zijn en mag vragen hebben. Echter om een boodschapper van de Heer te wijzen op waar hij zich mee bezig moet houden vind ik best het overdenken waard. Ik weet ook niet of een hindoe een imam raadpleegt, ik weet wel dat God een ezel de weg liet wijzen. Onderschat uw vijand (lees andersdenkenden) niet, denk ik dan. Ook niet wat kennis betreft. Wanneer uitspraken ‘resoneren’ in hart of hoofd, ongeacht afkomst, kan het zo maar eens zijn dat er een koppeling van waarheden ontstaat waardoor men buitengewone inzichten krijgt. Op het moment dat je de aanwijzingen afwijst of bekritiseert, kan die koppeling niet plaatsvinden kan het zomaar eens zijn dat bruikbare informatie aan je voorbijgaat. Ik geloof dat onder anderen daar de éénheid gesmeed wordt. Eerst in luisteren. Dan toetsen in eigen hart en hoofd. Als het niet voor jou is, of je wil het niet hebben, gaat het weer voorbij. Dat wil dan nog niet zeggen dat de boodschapper ongelijk heeft, of een andere boodschap moet gaan prediken!
  Ik herinner mij nog een situatie waarbij Dirk zijn bron niet goed kon toetsen. Hij heeft de eerder verspreidde informatie toen ter discussie gesteld en zich verontschuldigd. Dat was heel kwetsbaar en ook heel sterk. Maar temeer geeft het betrouwbaarheid aan. Waarbij wijzelf steeds weer verantwoordelijk zijn hoe we daar mee omgaan.
  Dus mijn verlangen is dat Dirk zijn koers blijft varen. Van hem wil ik over Hem horen. Ongeacht of het mij past.

 13. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 3 september 2017 om 10:33

  Duidelijk is de reactie van Ruud!
  Dank!
  En mijn vraag is: waarom zouden rabbijnen niet door de Here God geinspireerd kunnen worden?
  Bv. In Jesaja 41:10-16 staat dat de Here met hen is, hen sterkt en helpt etc.
  Of zou dat voor hen na de komst van de Here Yeshua niet meer gelden?
  Zo lees ik dat uit enkele reacties.
  Israel is toch nog steeds Zijn volk en Hij verheerlijkt Zijn Naam door hen volgens Ezechiel 36:22+23
  Dit wil natuurlijk nog niet zeggen dat elke rabbijn het juiste Woord heeft zoals dat ook voor elke predikant of voorganger geldt.

 14. Een zuster zegt:
  Geplaatst op zondag 3 september 2017 om 13:53

  Zucht, eerst goed lezen mensen.
  Amen! op reactie nr 11 en 12.

 15. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zondag 3 september 2017 om 13:54

  Beste Dirk.

  Mooie analyse van Ruud (12), omtrent uw schrijven en columns.
  Voor de lezer, raad ik U aan om deze reactie aandachtig te lezen.
  Het talent dat u bezit, is door God gegeven
  U weet en kent de verschillen van Christelijk Nederland.
  Daar gaat u zorgzaam en behoedzaam mee om.
  U ziet en doorgrond het, als een leraar.
  Laat u niet ontmoedigen door onverschilligheid.
  Laten wij blijven bidden voor broeder Dirk en hem bemoedigen.

  GOD’s zegen toegewenst.

  René Postma.

 16. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 4 september 2017 om 0:11

  Sjalom Dirk,

  Het is heel triest dat sommige mensen Joodse Rabbijnen als “kabaalmakers” betitelen. Vaak weet men niet eens wat de kabbala inhoudt en roept dan maar wat. En een rabbijn (leraar) is een expert in Bijbelkennis. Waarom die negatieve reactie als een van de zonen van Israël iets uitlegt?

  Waarom een helaas dat in de synagoge niet over de Christus wordt gesproken? Blijkbaar heeft men een selectief geheugen ten opzichte van de Joden. Heel veel christenen weten nog steeds niet dat tot aan de kruistochten iedere Jood wist van Yeshua en de opstanding uit de doden. Dat alles op grond van de 500 ooggetuigen. Alleen de kerk bediende zich van de Griekse naan van Yeshua: Jezus. In de naam van Jezus werden wij Joden vermoord, vervolgd. Dacht u nu werkelijk dat de Joden de christenen vertrouwden? Zij brachten ons de dood en wij mochten ons niet meer houden aan de Thora, waarvan uw kerkelijke Jezus heeft gezegd dat Hij niet was gekomen om de wet af te schaffen.

  Ik word daar heel verdrietig van dat er zoveel onbegrip is onder de christenen voor deze feiten. Al liggen zij misschien in een ver verleden, het blijven open wonden zonder schuldbekentenis. Maar troost u christenen, wij Joden zijn er inmiddels al achter gekomen dat Yeshua een grote onder ons was. Al uw goede bedoelingen om ons uw kerkelijke Jezus te verkondigen zullen stranden. U roept massaal dat de wet vervuld is enzovoort.

  Gelukkig zijn er onder ons ook wijze Messiasbelijdende Joden. Wij zijn er klaar voor om kerkelijke mensen te onderwijzen zoals het in de Bijbel staat. Tenslotte zijn Rabbijnen experts in Bijbelkennis.

  O ja, Paulus was ook een Farizeeër en is dat ook gebleven. Als een Farizeeër legde hij in zijn brieven de Thora uit aan de diverse gemeenten. Dat was nodig, want ook in zijn tijd waren er recalcitrante mensen die het op hún manier wilden uitleggen en verkondigen. En nu? Zucht, er zijn opnieuw mensen die een afwijkende mening hebben.

  Had Paulus ook maar een brief voor deze eeuw geschreven ….

 17. maria zegt:
  Geplaatst op maandag 4 september 2017 om 8:37

  Ernst van Olffen op 21.27

  Ik denk dat God zelf zal beslissen wanneer Hij komt !

 18. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 4 september 2017 om 9:37

  Ter overdenking: Paulus ging uitgebreid in gesprek met de afgodendienaars van Athene op de berg Areopagus. Hij luisterde naar hun gesprekken en naar aanleiding daarvan kon hij getuigen van Christus Jezus de gekruisigde en wat veel meer is de Opgestane Heer.
  Het enige wat de Christen niet moet doen is: de weg gaan “bewandelen” van de wettelozen/goddelozen.
  Lees psalm 1

 19. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 4 september 2017 om 9:49

  Beste Dirk, fijn dat je een brief geschreven hebt naar Gert Jan Seegers. Wij hebben dit een dag of 10 geleden ook gedaan.
  Als wij Nederlanders/regering, Israel benadelen, minder gaan steunen, zullen we dat zeker gaan merken.
  Laat alle schrijvers van de commentaren eens een brief schrijven naar de Christen Unie en/of Gert Jan Seegers, ook ter bemoediging.

 20. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 4 september 2017 om 10:50

  Vanmorgen las ik Titus 2:11-14. Gods doel voor de gelovige: matig (m.b.t. jezelf), rechtvaardig (m.b.t. je naaste) en godzalig (m.b.t. God) leven in deze wereld. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den grote God en Zaligmaker Jezus Christus. Uitzien naar Zijn komst.
  Leven uit Hem Die ons gekocht heeft met Zijn bloed (vrij vertaald vs 14).
  Wandelen als Henoch, steeds meer lijken op onze Heere Jezus.
  Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast!
  Gods zegen, Dirk!

 21. San zegt:
  Geplaatst op maandag 4 september 2017 om 18:35

  Beste Dirk,

  De situatie in de wereld is heel ernstig, maar we moeten ons laten leiden door de Geest. We kunnen nu eenmaal niet iedereen redden.Dat staat ook in de Bijbel. Ik zou het heel erg vinden als mensen die ik ken verloren gaan maar sommigen laat ik los als ze niet te redden zijn, omdat zij dat niet willen. Sommigen willen de waarheid niet. En zij willen blijven voortleven voor hun eigen dingen. En na jaren en jaren verandert er niets totdat ikzelf eraan onderdoor ga, dan laat ik ze ook los. God kan alles maar laat de wil van de mens intact. Zelf ga ik er vanuit dat het echt geen jaren meer kan voortduren omdat de technologie van het merkteken van het beest aanwezig is, en de bouw van de derde tempel in Jeruzalem op handen is, en de zeer gevaarlijke instabiele situatie nu rondom de oorlogstaal van Noord-Korea om een oplossing vragen. Ik ben zelfs verwonderd dat de Here nog niet gekomen is. De dreigingen zijn niet meer allemaal het hoofd te bieden als er geen goddelijk ingrijpen plaatsvindt. Dus iedere dag leef ik met de verwachting dat de Here vandaag kan komen en het nog bij mijn leven zal plaatsvinden. Die hoop moeten wij allemaal vasthouden. Want dat is volgens mij waartoe de Bijbel ons oproept. Niet om alle schepen achter je te verbranden maar wel om de hoop levend te houden.

  San

 22. Peter Kits zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 september 2017 om 11:36

  Lieve Broeders en Zusters,

  Ik ben het met Dirk eens dat we moeten blijven bidden voor de onderhandelaars van de ChristenUnie aangaande het volk Israël. Maar evengoed is belangrijk te bidden voor het vreselijke gedachtengoed van D66 aangaande voltooid leven, de “moordbrigades” die aantreden om sterven, liever gezegd zelfmoord, op commando mogelijk te maken. We kunnen al een poedertje bestellen om zelfmoord mogelijk te maken!! Och Heere, wilt u deze initiatieven toch uit de harten wegnemen van zoveel volksvertegenwoordigers. Tot slot: De Heere komt spoedig terug!!Maranatha

 23. Sjaak zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 september 2017 om 13:53

  Om te beginnen: Fijn dat San weer terug is op het web. Ik lees altijd graag zijn stukjes met zijn geestelijke diepgang. Ook Dirk hartelijk dank voor de lessen die u ons elke keer weer geeft: Het geeft ons moed en kracht om “vol te houden” en uit te zien naar Zijn Komst op de Wolken. Laat de dag maar komen! KOM, Heere Jezus KOM! Ik zou zeggen: liever gisteren nog dan vandaag! Maar ik weet ook: De beste tijd is Zijn tijd! Hij komt niet te vroeg en niet te laat! Hoe moeilijk het allemaal hier op aarde nog gaat worden: Hij komt exact op TIJD! Vrees geen der dingen die gij lijden zult!
  Sjaak

 24. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 september 2017 om 18:50

  Dirk,
  Troost mijn volk (16) zegt dat de rabbijnen experts zijn in Bijbel uitlegging. Ja, dat geloof ik graag en zeker van het Oude Testament, maar kennen ze ook het Nieuwe Testament? Ik denk dat ze die niet lezen, omdat zij niet geloven in Jezus Christus. “Al Uw goede bedoelingen om Uw KERKELIJKE Jezus te verkondigen zullen stranden”, schrijft Troost mijn volk ook. Dit begrijp ik niet. Is er dan nog een andere Jezus? En dat iedere Jood tot aan de kruistochten wist van Jezus en de opstanding uit de doden geloof ik niet. Er is immers de Joden verkondigd dat de dicipelen de Heere Jezus weggehaald hadden uit het graf. Lees Mattheüs 28 vers 11 tot 15 maar eens. Laten we toch niet verder blijven discusiëren over de wederkomst van de Heere Jezus Christus. De Heere weet dat zelf niets eens, alleen God weet dat. Wij moeten dus niet speculeren over allerlei tekenen. We moeten waakzaam en standvastig in het geloof blijven, want Hij komt als een dief in de nacht.
  Dirk bedankt voor al je mooie visie’s.

 25. otto zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 september 2017 om 19:13

  De bijbel spreekt eerst moet het grote afval komen, en daarna de wetteloosheid, daarom lees het visioen van David Wilkerson betreffende de kerk in de eindtijd, wat hij daarin beschrijft is precies de gebeurtenissen die nu plaats vinden. Als je op internet gaat zoeken naar de titel: het visioen van David Wilkerson betreffende de kerk in de eindtijd, dan zal je verbaasd staan hoe gelijk hij heeft, echt lees dit!!!

 26. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 september 2017 om 19:35

  Beste Peter Kits, inderdaad moeten we bidden voor D66 en vooral voor de bekering van Alexander Pechtold. Bij de Heer is niets onmogelijk. Laten we ons niet neerleggen bij : het staat in de Bijbel dus het gaat toch door. Dat hoor je tegenwoordig nogal eens.

 27. Jan Smelt zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 september 2017 om 18:41

  Beste Florianne (24), waarom moeten we te rade gaan bij een mens als ‘Troost Mijn Volk’? Wat zegt Jezus over rabbijnen? Jezus heeft zijn volgelingen uitdrukkelijk verboden om zich ‘rabbi’ te laten noemen (Matth. 23, 8). Het woord ‘rab-bi’ betekent ‘mijn grote man’. Jezus verbiedt het dus om achter grote mannen (Duits: Führers) aan te lopen.

 28. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 september 2017 om 11:42

  27
  ÉÉN is uw Meester = Rabbi.
  Rabbi betekent: Mijn meester. Mijn Heer.

  Er is dus maar één die Rabbi is en genoemd mag worden en dat is God/JHWH/Christus Jezus mijn Heer.

  Alle anderen zijn: broeders! en geen grote mannen.
  Was het niet Maria die Christus Jezus de Opgestane Heer noemde in het Hebreeuws: Raboeni, dat wil zeggen: Meester!!(Johannes 20:16)

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden