Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Waarom laat God dit toe? (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 september 2017, 15:08 door Dirk A A

Toen ik de verschrikkelijke verwoestingen zag, die de orkaan Irma had aangericht op Sint-Maarten, vroeg ik me af: ‘Waarom laat God dit toe?’ Er zullen toch zeker christenen zijn geweest die de Heere gesmeekt hebben om bescherming van het eiland… Hij Die de wind gebiedt, had de koers van de orkaan toch af kunnen buigen?

Er zijn geen gemakkelijke antwoorden op deze vragen mogelijk. Allereerst wil ik erop wijzen dat het probleem niet bij God ligt, maar bij ons. Als we ons afvragen waarom God zulke rampen toelaat – in het wereldgebeuren, en soms ook in ons eigen leven – dan roepen we in feite Hem ter verantwoording.
Hebben wij soms verdiend dat God ons altijd een plezierig leven geeft, in voorspoed, zonder lijden en natuurrampen? Nee toch…

Zondeval
In Genesis 1:31, aan het einde van de zes scheppingsdagen, toen God alles zag wat Hij gemaakt had, zag Hij dat het zeer goed was. Er was geen lijden, geen ziekte, geen pijn, er waren geen natuurrampen, geen oorlogen, niets van dat alles.
Het is onze eigen schuld dat de dood in de wereld is gekomen, het lijden, het verdriet. Dat onthult Genesis 3, de zondeval van de mens. De slang, en door hem heen de satan, zei tegen de vrouw dat ze als God zou worden, kennende goed en kwaad, als ze van de vrucht van de boom van de kennis van goed en van kwaad zou eten (vers 5). God had gezegd dat ze daarvan niet mochten eten, ‘want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven’ (Genesis 2:17). Eva at toch en zij gaf van de vrucht aan Adam en ook hij at.

Vanaf dat moment is het lijden en de dood in de wereld gekomen. Nooit kunnen en mogen we God daarvan de schuld geven, het is onze eigen schuld. In Adam als onze voorvader, hebben ook wij Gods gebod overtreden.
Geen kind, hoe lief ook, wordt onschuldig geboren. Het kwaad zit er in, de zonde erven we van onze voorouders. Maar door wedergeboorte, geloof in de Heere Jezus en bekering wordt de relatie met God hersteld.

Maar hoe zit het dan met het lijden, de rampen die deze wereld en de mens treffen. Stuurt God het kwaad, laat Hij het toe? En waarom? Om de mens te straffen, om zijn aandacht te krijgen, om zijn geloof te testen? Gaat u mee op reis door de Bijbel?

Het volk Israel
In Deuteronomium 8 gaat het over de reis van het volk Israel door de woestijn. Nadat ze vanwege hun ongeloof het land Kanaän niet binnen mochten en als straf nog veertig jaar in de woestijn rond moesten trekken, staat er in vers 2: ‘Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.’

God kan moeilijkheden toelaten, zelfs sturen, om te zien wat er in ons hart is, of we ook in de moeilijkheden ons vertrouwen op Hem stellen.
Psalm 10:14 zegt het zo: ‘…U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft.’

Asaf
Zoals in zoveel psalmen gaat het ook in Psalm 73 over een dichter die worstelt met de moeilijkheden in zijn leven. Asaf – hij schreef deze psalm – ziet dat het de ongelovigen voor de wind gaat, terwijl de gelovigen te kampen hebben met tegenslagen en moeilijkheden. Hij begrijpt dat niet,’…totdat ik in Gods heiligdom binnenging, en op hun einde lette’ (vers 17).

Asaf besefte dat het einde van de ongelovigen hun eeuwige ondergang zou betekenen, terwijl de gelovigen aan het einde van hun leven Gods heiligdom mogen binnengaan. Hij zal beseft hebben dat God moeilijkheden en tegenslagen gebruikt om de gelovigen te vormen naar Zijn beeld, waar ook Jeremia over schrijft, over God als de grote Pottenbakker (Jeremia 18).

Job
Ik denk aan Job. Als er iemand in de Bijbel is die veel heeft moeten lijden, is het Job wel. De satan kreeg van God de vrije hand om Job te treffen, alleen zijn leven mocht hij hem niet ontnemen. De satan had God erop gewezen dat het geen wonder was dat Job oprecht en vroom was, godvrezend, omdat God hem rijk zegende.
Alles raakte hij kwijt, ook zijn gezondheid. Een lange lijdensweg volgde. Zijn zogenaamde vrienden dachten precies te weten waarom Job zoveel moest lijden. Hij zal wel gezondigd hebben en dit is Gods straf…

Aan het einde van het aangrijpende boek zweeg Job en beleed hij: ‘Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U. Wie is hij, zegt U, die Mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en ik niet weet. (…) Alleen door het luisteren met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, op stof en as’ (Job 42:2, 3, 5 en 6).
En nadat hij voor zijn vrienden bidt, brengt God een omkeer in het levenslot van Job.

‘Ik schep het onheil’
In Jesaja 45:7 lezen we: ‘Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen.’
Opmerkelijke woorden: ‘Ik schep het onheil.’ Woorden waar wij niet goed raad mee weten. Dit wil niet zeggen dat de Heere de bewerker van het kwaad is. Bij ‘onheil’ moet je hier onder meer denken aan de ballingschap, als oordeel van God over de zonden van het volk Israel.

Jona
In de geschiedenis van Jona zie je dat God een heftige storm stuurt om Jona te stoppen op zijn vlucht bij Hem vandaan en hem tot inkeer te brengen. Later stuurt God een worm die de wonderboom steekt, zodat die verdort en Job weer in de brandend hete zon zit. Hierdoor spreekt God nogmaals tot Jona.
Hier zie je Gods genadevolle hand tegenslagen en moeilijkheden kan sturen om ons te stoppen op een weg die bij Hem vandaan leidt en ons terug te brengen bij Hem. Dat zie je ook in de geschiedenis van de verloren zoon (Lukas 15).

Habakuk
Denk ook eens aan Habakuk, aan zijn bekende woorden uit hoofdstuk 3:17-19. Ook als alles tegenzit, blijft Habakuk de Heere vertrouwen en zich in Hem verblijden.
‘Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen
en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn
en er geen rund meer in de stallen over zijn
ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
mij verheugen in de God van mijn heil.
De HEERE Heere is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,
en Hij doet mij treden op mijn hoogten.’

Toren in Siloam
In Lukas 13 komen we een situatie tegen die – zij het heel in het klein – wellicht te vergelijken is met de verschrikkingen die een orkaan aanricht. In Siloam was een toren omgevallen, waarbij achttien mensen waren omgekomen. Dat was niet omdat die achttien slechter waren dan de andere mensen. Zoiets kan gebeuren in een gebroken, onvolkomen wereld. Een toren kan omvallen, misschien wel door een plotselinge storm of door een ondeugdelijke bouw.

We lezen in de verzen 4 en 5: ‘Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem woonden? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.’

De Heere Jezus zegt hier dat de mensen in Siloam, die omkwamen toen de toren op hen viel, geen grotere zondaars waren dan de andere mensen. Dat geldt dan toch ook voor de mensen die zo zwaar getroffen zijn op Sint Maarten of waar dan ook. Wij zijn geen haar beter dan zij.
Maar Hij voegt er wel iets aan toe. De Heere spreekt door zulke rampen ook tot ons: ‘Als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.’

De doorn in het vlees
Paulus bad drie keer of de Heere de doorn uit zijn vlees wilde verwijderen. De Heere had hem die doorn gegeven, opdat hij zich niet zou verheffen vanwege het feit dat hij was opgenomen tot in de derde hemel en daar onuitsprekelijke woorden had gehoord.
De doorn werd niet verwijderd, maar de Heere bemoedigde hem met de woorden: ‘Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht’ (2 Korinthe 12:9).

Genade
Dwars door de (natuur)rampen en het lijden in de wereld spreekt God tot ons, tot de wereld. Hij roept op tot bekering, anders zullen ook wij omkomen, aan het einde van ons leven, waarbij in deze opmerking van de Heere Jezus ook een verwijzing naar het laatste oordeel doorklinkt.

Tragedies en andere vormen van lijden wil de Heere gebruiken om ons dichter bij Hem te brengen en meer te veranderen naar Zijn beeld. Altijd wijzen mensen met de vinger omhoog naar de hemel, alsof God verantwoordelijk is voor alle ellende.
‘God probeert door deze rampen heen onze aandacht te krijgen,’ schreef de 98-jarige evangelist Billy Graham deze week. ‘Maar zolang we Hem kwalijk nemen dat deze dingen gebeuren, kunnen we Zijn stem niet horen.’

Het is genade van Hem als Hij ons stilzet, door rampen in het wereldgebeuren of door moeilijkheden in ons persoonlijke leven. Hij wil onze aandacht, Hij wil ons laten zien dat we de Heere Jezus nodig hebben. Alleen in Hem is rust, vrede, veiligheid en vergeving van onze zonden te ontvangen.

Een brullende leeuw
En laten we ook niet vergeten dat de satan nog steeds rondgaat als een brullende leeuw, die overal dood en verderf wil aanrichten. De Heere Jezus noemde hem in het Johannes Evangelie de overste van deze wereld. Laten we zijn macht niet onderschatten, maar ook niet overschatten. De Heere is machtiger. Denk aan Job. God gaf de grenzen aan voor de satan. Bij de Heere zijn we werkelijk veilig, wat niet wil zeggen dat ons geen moeilijkheden zullen overkomen.

Dit is geen gemakkelijk onderwerp om over na te denken, zeker als het ons persoonlijk raakt. Als er tegenslagen in ons leven zijn, als er rampen in de wereld plaatsvinden, is het altijd goed ons af te vragen of de Heere ons iets te zeggen heeft. Romeinen 8:28 zegt: ‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.’

Ik denk ook aan Hebreeën 12, waar wordt gesproken over de tuchtiging door de Heere, met de bedoeling ons deel te laten krijgen aan de heiligheid van God de Vader. Die tuchtiging doet pijn, maar geeft aan het einde een vreedzame vrucht van gerechtigheid (vers 10 en 11).

Eindtijd
Er is ook een andere kant die ik wil noemen. De Heere Jezus wijst in Zijn eindtijdrede, die is opgetekend in Mattheus 24, Markus 13 en Lukas 21, op natuurrampen, aardbevingen en ander onheil, die Zijn terugkeer naar deze aarde aankondigen. Denk ook aan het Bijbelboek Openbaring, aan de oordelen die over deze aarde zullen komen.
Lukas 21 spreekt over benauwdheid onder de volken, die in radeloosheid zijn vanwege het bulderen van zee en golven (vers 21). Dat is exact wat er gebeurt bij de extreem krachtige orkanen die momenteel in het Caraïbisch gebied dood en verderf zaaien.

De boodschap luidt: Word wakker, wees waakzaam, maak het met God in orde, want de wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande. ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is’ (Lukas 21:28).

Gods wegen zijn hoger dan onze wegen en Zijn gedachten dan onze gedachten (Jesaja 55). Laten we ontzag voor Hem hebben, voor de Heilige.
Soms redt de Heere op wonderlijke wijze, beantwoordt Hij de gebeden van de Zijnen, stuurt Hij een storm net een andere route op, beschermt Hij ons, geneest Hij, spaart Hij ons van de dood. Maar een andere keer gebeurt dit niet, hoewel er indringend en aanhoudend gebeden is. Ik begrijp dat niet, maar ik ben ervan overtuigd dat we het eenmaal wel zullen begrijpen, als we bij de Heere Jezus zijn. Hij maakt geen fouten. Nooit loopt de situatie Hem uit handen. Hij zit op de troon. Dat mag ons troosten, bemoedigen.

En ondertussen voelen we ons verbonden met allen die getroffen zijn door deze vreselijke rampen. We bidden voor hen, ondersteunen hen.

‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’
In verwachting mogen we uitzien naar de dag dat de Heere Jezus alles nieuw zal maken. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. Nooit meer een orkaan, nooit meer een aardbeving, nooit meer een ramp, nooit meer ziekte, nooit meer dood. Altijd leven, vrede, vreugde, blijdschap…

‘Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
En Hij Die op de troon zit, zei: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar’ (Openbaring 21:3-5).

Dirk van Genderen

31 Reacties

 1. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 september 2017 om 16:17

  Wat een Vol Evangelie geef je door, Dirk!
  Laatst las ik van Oswald Chambers ook een overdenking, waarin stond dat het heiligingsproces in ons leven een groeien is van volledig vertrouwen op Hem door alles heen zoals Habakuk 3:17-19 en Romeinen 8:35 ook zegt.
  Hij is onze Almachtige Helper in al onze strijd door Zijn Heilige Geest!

 2. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 september 2017 om 16:44

  Beste Dirk,

  Een heel mooi gedeelte wat je geschreven hebt. Het probleem van het lijden is een eeuwenoud probleem. Waarom dit wel en dat niet? Waarom zus en niet zo? Wij hebben hier te maken met een levende God en niet met een Automaat. Hij is groter en hoger dan wij. Wij kunnen niet voorspellen hoe Hij precies gaat handelen. Wel kunnen wij Zijn hart leren kennen. Zijn wil wordt naar Zijn raadsbesluit volvoerd. Wij kunnen als kleine mensjes niet het raadsbesluit van God doorgronden. Maar Hij handelt overeenkomstig Zijn wezen. En wij leren hieruit ontzag voor God te hebben en Hem zeer te vrezen. Hij wil ons nu al op de knieën hebben dan bij het Laatste Oordeel. Filippenzen 2:10. Hij wil dat mensen gered worden en Hij werkt naar de wil van Zijn raadsbesluit. Zie Jesaja 25:1,46:10.

  San

 3. Anna2 zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 september 2017 om 23:09

  Toeval bestaat niet: ik heb een prachtig preek (Engels) over juist dit onderwerp gehoord, van een Arabische dominee in Hawaii. Het begint met profetisch nieuws, zijn dochter die straks zingt voor US Open tennis New York daarna gaat het over waarom goede mensen slechte dingen zouden overkomen.
  Ook heb ik net een bloedinteressant stuk gelezen over Rosh Hashanah trompettenfeest. Velen hebben over 23 september maar dit feest is al vanaf avond 20 september tm avond 22 september. Ook frappant is dat de Russische oefening Zapad met mogelijk 100.000 soldaten eindigt op 20 september, de dag voordat de VN’s internationale Vredesdag wordt uitgeroepen.

  Het komt aan op vertrouwen. Hoe vaak moet God Zijn trouw en liefde nog aan ons bewijzen? Was het niet genoeg dat Hij Zijn eniggeboren innig geliefde Zoon heeft moeten zien lijden, vernederd worden, sterven en alleen laten? Het goede koren is samen met het onkruid opgeschoten tot de Oogsttijd. Het kwaad is toegenomen daarom moet onze heiligheid toenemen, over het overwoekerende onkruid heen reiken, chin up, hoofd naar boven. Over het graf en lijden heen kijken. Vertrouw op Onze Vader, als een kind dat blindelings Pappa vertrouwt. Je zal niet beschaamd uitkomen. Echt niet!
  Je hart klopt, je longen ademen, je hersens werken, je doet er niks voor, God geeft het. Je bent van Hem. En als het stopt, MAG je over de brug (Jezus Christus) naar het Vaderhuis. Jammer dat zovelen andere keuzes maken tot hun eigen onheil..

 4. Wim Verwoerd zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 september 2017 om 16:31

  Bedankt Dirk voor je evenwichtig artikel. We moeten inderdaad God God laten. De diepste oorzaak van de rampen is de zonde. Wat een troost dat God de wereld met Zichzelf verzoend heeft en dat met de Terugkomst van de Heer en Zijn aanwezigheid de wereld opnieuw geboren wordt.

 5. Cootje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 september 2017 om 16:53

  Wijzelf (ik) heb schuld aan deze situatie. We hebben gegeten, gedronken, ons goed gekleed, onze huizen versierd, we hebben de aarde uitgeput. Het zeewater heeft in de rampgebieden een temp. van 30 gr. en dat veroorzaakt dergelijke cyclonen. Wij zijn schuldig, wij zijn niet te verzadigen. God houdt niet tegen waar wijzelf schuld aan hebben.
  Als Gods toorn over de wereld komt vanwege de ontucht, kinderen in de moederschoot vermoorden en die verschrikkelijke kinderporno, dan gebeuren er veel erger dingen, lees Openb.8:6-13. Ik begrijp niet waarom dit liederlijke Nederland nog steeds door God wordt gespaard. Bidden, bidden en danken dat we nog gespaard zijn.

 6. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 september 2017 om 17:33

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor het artikel over Joni! Zij is voor mij een voorbeeld van doorzettingsvermogen in tijden dat het moeilijk is. Ik heb weliswaar geen lichamelijke handicap maar soms kan ik niet de dingen doen die ik wil omdat de psychofarmaca daarin mij niet kan helpen. Ik moet dan leven met het feit dat ik maar een fractie ben van vroeger. God werkt alles toch ten goede en de Here Jezus heb ik nu beter leren kennen, en ik besef dat er meer is dan de normen en waarden van gezonde mensen. God kijkt naar het hart en dat vindt Hij het belangrijkste. Dat wij gaan lijken op de Here Jezus. Zie Romeinen 8:29. Ik lees dagelijks van Joni haar dagstukjes op internet.En in het verleden heeft zij mij ook een persoonlijke brief geschreven om mij te bemoedigen. En daarin zie ik ook echt de liefde van God. Dat God vaak ongekwalificeerde mensen gebruikt om Zijn doel te béreiken met deze wereld. Want Hij is het die ons geschikt maakt voor Zijn taak. Daarom het beste is om de Here Jezus te kennen en Hem in je leven toe te laten. Want Hij kan zoveel meer geven en doen voor jou dan jezelf ooit zou kunnen krijgen.

  San

 7. Harry zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 september 2017 om 17:58

  Shalom Dirk.

  Waarom moeten wij mensen Adonai ter verantwoording roepen over alles wat er in de wereld gebeurt?
  We leven in een gebroken wereld die zucht onder de zondeval. Straks bij de wederkomst van Yeshua zal dat anders worden. Niet eerder. We moeten de profeten serieus nemen, er komt verlossing voor het volk Israël, maar ook een oordeel over de wereld, over hoe zij met Zijn oogappel zijn omgegaan. Wat hebben wij gedaan voor de minste van de (Joodse) broeders van Yeshua, Zelf ook een Jood? Ik geloof stellig dat alles wat Europa en Amerika overkomt alles te maken heeft met onze houding tegenover Israël en het Joodse volk, inclusief de kerken. Het gif van de vervangingsleer is destructief voor de christelijke kerk, tenzij zij zich niet afkeert van Rome en weer terug gaat naar Yerushalaim. De shabat en de moadiem, de bijbelse feesten, weer gaat vieren. Maar ook in de maatschappij, wie Israël zegent zal wor den gezegend of anders……. God’s oordelen zijn niet misselijk. Maar wel met het doel dat uiteindelijk elke knie zich zal buigen voor Yeshua, de Joodse verlosser van Israël. Het Joodse volk heeft genoeg geleden onder 2000 jaar Christendom, genoeg is genoeg. Wij zien verlangend uit naar de wederkomst, eenmalig en voorgoed. Geen 7 jarig verblijf in hogere sferen met een bovennatuurlijke vlucht, allemaal dwaling, maar totale verlossing voor Israël en de rest van de wereld.
  Komt alle rampspoed van Adonai, ik geloof het niet, zo ken ik Yeshua ook niet en “wie Mij gezien heeft heeft de Vader gezien”, maar ik neem de waarschuwingen van de profeten uiterst serieus, God’s oordelen gaan over de wereld komen.
  Hoe is onze hartsgesteldheid richting het Joodse volk?

  Moge de Here u zegenen.

 8. Teus zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 september 2017 om 19:33

  Dirk, een Bijbels geluid, bedankt.
  Wij begrijpen zijn wegen niet, niet in de kleine dingen en helemaal niet in alles wat er in de wereld gebeurt. Wat voor ons een kromme, onbegrijpelijke lijkt, is voor Hem een rechte weg, recht op het doel af wat Hij voor ogen heeft. Een volkomen overwinning.

  Teus

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 september 2017 om 20:22

  De grote vraag voor mij is altijd geweest, of “het onheil” van God komt. Nog altijd antwoord ik met: NEE! Was er onheil in het paradijs? Zal er onheil zijn in het komende vrederijk?
  Als je het boek Job leest, dan blijkt dat satan het onheil over Job brengt. God stelde wel elke keer de grenzen, hoe ver satan mocht gaan! Dan het boek Habakuk! Habakuk beklaagde zich bij God, waarom het de goddelozen zo goed gaat. God gaf Habakuk een gedeeltelijk antwoord op de “waaromvraag” In het tweede hoofdstuk laat God “iets” van Zichzelf zien, wat in het derde hoofdstuk leidde tot een geweldige lofprijzing. Lees ik 1 Johannes dan licht Johannes een tipje van de sluier op: “1-Johannes 5:19
  “Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt.” We kunnen ons nog afvragen of het “de boze” of “het boze” is. Ik denk dat het weinig uitmaakt. Ik heb in mijn hele leven (81 jaar) veel rampen en bijna rampen meegemaakt. Valt satan niet juist de “rechtvaardigen” aan? Ook Job was rechtvaardig en wordt daarmee mikpunt van satan!! Ik troost mensen – die in de problemen komen – vaak met: Wie “ongevaarlijk” is, laat satan met rust! Dit jaar kreeg twee Jobstijdingen uit mijn allernaaste familie. Met mijn vragen ben ik naar God gegaan. Toen kwam drie keer achter elkaar via verschillende kanalen een Psalmtekst op mijn pad. Psalm 34: 20 (NBG) “Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen, doch uit die ALLE redt hem de Here”. Zo ging het eigenlijk door in mijn hele leven!
  Nu heeft dat weinig te maken met natuurrampen en andere rampen, die over aarde gaan en nog zullen komen. Het heeft er wel mee te maken, dat “de gehele wereld in “het boze” ligt. Het boze heeft niet God, maar wijzelf over de wereld gebracht! Velen vragen direct: “Waar was God?” Begon God Zelf niet met vragen aan Adam en Eva: “Waar ben jij?” Roept God het ook nu niet elke dag tegen ons?

 10. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 september 2017 om 21:28

  Sjalom Dirk,

  Wij kunnen niets anders dan ons overgeven in de handen van G’d. Bij Hem alleen kunnen wij schuilen ook als het onheil ons zal treffen weten we dat wij geborgen zijn in de handen van onze hemelse Vader. Met de verwoestende krachten van de orkanen komen we steeds dichter bij het moment dat de Eeuwige zegt: nu is het genoeg geweest. Ik heb het al vaker gezegd: dan zal Yeshua weer op de troon van Zijn vader David zitten. Hoe zal dat zijn is voor mij en velen een open vraag. Een ding is wel zeker dat vanuit Jeruzalem het Bijbelse onderwijs gegeven gaat worden.

  Er zal een totale reformatie komen en alle dogma’s en religies zullen ontdaan worden op hun onechtheid. Uitgezonderd de goede elementen, want die blijven behouden en maken dan een deel uit van het volmaakte onderwijs. Geen liberaal gedachtegoed meer, geen heilige huisjes maar uitsluitend het onderwijs onder de directe regie van Yeshua vanuit Jeruzalem.

  In deze komende realiteit zult u zich volkomen thuis voelen en zult u de geborgenheid persoonlijk ervaren.

 11. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 september 2017 om 21:34

  Dirk, U eindigt met Opb. 21:3-5. God woont bij Zijn volk en in zijn stad waarvan Hij gezegd heeft: hier wil Ik wonen te midden van mijn volk.
  Dit is de vervulling van donkerheid en duisternis zal de kerken en de natien bedekken, maar over U, Mijn volk Israel, zal mijn licht opgaan.
  Verder heeft reactie 7 van Harry het zeer goed verwoord.

 12. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 september 2017 om 22:20

  Een goede onderwijzing Dirk, BEDANKT hiervoor. En wat er allemaal aan de orde kwam geeft op vele vragen wel ‘het’ antwoord.

  Ook de reactie’s zijn mij dierbaar, en zijn, uit de praktijk opgedane levenservaringen.

 13. Luuk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 september 2017 om 23:37

  Tja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik met dit stuk moet dirk, ik lees regelmatig deze stukken en ook deze. Hebben wij soms verdiend dat God ons altijd een plezierig leven geeft, in voorspoed, zonder lijden en natuurrampen? Nee toch…, zeg je aan het begin van dit stuk. Hebben wij het verdiend dat iets wat 6000 jaar geleden gebeurd is nog steeds ons mensen treft?? Nee toch?? Ik heb helemaal geen pasklaar antwoord op de vragen, maar soms als ik de reacties zo lees lijkt het wel of er niemand is die twijfelt of zich dingen afvraagt. Ik begrijp echt niet waarom het maar voortduurt. Ik weet dat Gods definitie van tijd anders is dan mijn begrip. 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Maar wij mensen hebben maar een beperkt begrip, dus wat moet je met zo’n uitleg. Wat ik ook helemaal niet begrijp is waarom al dat lijden. Straks als Jezus terugkomt is er toch ook geen lijden meer, dus waarom dan 6000 jaar ellende. Ik vraag mij soms echt af waarom heeft God mensen geschapen of ieder geval een vrije keus gegeven en waarom komt hij niet NU terug maar pas over 1 dag, 3 maanden, 100 jaar?? terug?? Ik blijf geloven maar snap er soms helemaal niks meer van.

  Luuk

 14. David zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 september 2017 om 23:39

  Cootje, je hebt gelijk ! De Aarde is letterlijk en figuurlijk uitgeput !! Deze wondermooie blauwe planeet is óók een levend wezen. Het was ook “gedoopt” door de “zondvloed”, nietwaar !!!

  De Heer acht het goed om zijn volk te kastijden. Jazeker, Hij beproeft ons geduld en ons geloof.

 15. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 september 2017 om 23:46

  Beste Dirk. Mooi verwoord.

  Toch vraag ik mij af, of wij in eerste instantie schuldig zijn. Schuldig zijn of schuldig voelen. Mij lijkt het eerder dat wij geen ontzag voor God, onze Vader hebben.
  Als wedergeboren Christen kun je wel meer besef van schuld hebben. Meer bewust zijn van de zonde, leidt er toe dat wij ons meer schuldig kunnen voelen.
  Het is een proces van in geloof groeien. Dan voelen wij ons meer schuldig.
  Besef van de zonde groeit.
  De Here Jezus zei niet voor niets: Vader vergeef ze, zij weten niet beter.

  Vr gr René Postma

 16. J.J. zegt:
  Geplaatst op zondag 10 september 2017 om 11:48

  Dag Dirk, op deze eerste dag der week, want na Shabbat begint de werkweek weer, JHWH, de Eeuwige zorgt voor rust, daar Hij zélf op de zevende dag rustte van al Zijn werken, gunt Hij dat ons, gelovigen uit de volkeren ook zo, dus niet alleen voor Joden en Messiasbelijdende Joden. Shabbat is ook aan ons gelovigen uit de volkeren gegeven, want de Eeuwige, ‘God’ (zoals Hij vaak genoemd wordt) is de ‘God’ de Eeuwige van orde en rust en niet van chaos en verwarring dat komt uit het rijk der duisternis, vreemde goden …tot zover deze inleiding op het volgende wat mij opvalt, wat betreft het onderwerp crisisdreiging en wat de Eeuwige hierover te zeggen heeft in Zijn Woord, want Hij spreekt!!!
  Het levende Woord, Jeshua de Messias, zegt in Mattheus 5 : 18: ‘Want voorwaar, Ik, Jeshua zeg u: totdat de hemel en aarde voorbij gegaan zijn, zal niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan totdat dit alles zal zijn geschied….’ Let op beste mensen, over welke wet heeft Jezus het hier?

 17. Johanna zegt:
  Geplaatst op zondag 10 september 2017 om 12:57

  AMEN!

 18. J.J. zegt:
  Geplaatst op zondag 10 september 2017 om 12:59

  Vervolg op mijn vorige reactie:
  …dit kunnen we lezen in voorgaande tekst uit Mattheüs 5:17, daar zegt Jeshua de Messias: Meent niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten te ontbinden, Ik ben niet gekomen om die te ontbinden maar te vervullen, dat is te verklaren, te onderhouden en wat tevoren afgebeeld en voorzegd is, te volbrengen.

  De gemeente van Jeshua de Messias is gebouwd op de apostelen en profeten waarvan Jeshua de Messias de uiterste hoeksteen is, dus wat uit het oude verbond voorzegd is, wordt door het nieuwe verbond niét ontbonden of veranderd, dat zou betekenen dat JHWH, de Eeuwige een leugenaar zou zijn… dat is wat wel van Hem gemaakt wordt, want mensen hebben de tijden en wetten van de Eeuwige veranderd, vandaar al die verwarring… Ik ben gaandeweg tot de ontdekking gekomen dat als mensen ook maar iets toevoegen of afdoen (weghalen) uit het Woord van JHWH, de Ik Ben, er religie ontstaan die leiden tot de valse = is namaak vrede, waar de mensen zo naar verlangen; eenheid en vrede, die bij de mensen gezocht wordt en niet bij Jeshua die de RUST en VREDE is!

  Shalom

 19. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 10 september 2017 om 19:11

  Raakt de V.S. door de orkanen Harvey en Irma en door de binnenlandse onlusten zo met zichzelf verwikkeld, dat Israël haar kans ziet om Syrië en Iran aan te vallen waarmee in het Midden-Oosten tot een totale oorlog komt (Psalm 83/Gog-Magog)?

 20. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 10 september 2017 om 19:37

  Broeder Dirk! Wat een fijne column! Veel dank! Een gezegende week toegewenst!

 21. Huri zegt:
  Geplaatst op zondag 10 september 2017 om 21:53

  Beste Luuk,
  Wat je schrijft is mij uit het hart gegrepen en deze worsteling houdt mij elke dag bezig. Begrijp er vaak HELEMAAL NIETS meer van en vraag heel vaak eerbiedig aan God: hoe kán dit nu enz enz. Precies zoals u zegt. Gelukkig houdt God me vast en ben ik het geloof [nog] niet kwijt en hoop dat dit nooit zal gebeuren. Maar altijd die vragen én de worsteling….ik ben zóóó moe!

 22. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 10 september 2017 om 22:00

  Wat een rijke reacties na deze column!
  Dank daarvoor!
  Ik vroeg mezelf vaak af: waarom komt er eerst nog een 1000-jarig Vrederijk voor de terugkomst van de Here Yeshua en niet gelijk dat de Here God alles in allen zal zijn (1 Cor. 15:28)!?
  Maar gisteren was ik in een grote stad en vloog de chaos van en in mensen me aan en begrijp ik dat het Vrederijk nodig is om alles in Recht en in Gerechtigheid te zetten (Jesaja 9:5+6).

 23. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 10 september 2017 om 22:43

  Beste Dirk,
  Een heel belangrijke boodschap en waarschuwing. En ik sluit mij aan bij de reactie van Cootje, No 5
  Wij hebben allen schuld aan deze situatie. En hij benoemt vele thema’s die de opwarming van de aarde veroorzaken. En dan de ontucht met kinderen, kinderporno etc. Ik wil hier nog aan toevoegen: De steeds meer echtscheidingen met kinderen.
  In de 1970-er jaren, zei mijn moeder vaker: Het wordt hier Sodom en Gomorra. Toen wist ik nog niet wat zij hiermee bedoelde. Maar nu des te meer.
  Mijn boodschap en oproep is en blijft: Laten wij christenen, uit welke christelijk kerken dan ook, in EENHEID ons christen-zijn meer laten zien, horen en in praktijk brengen, in de maatschappij en zeker in de politiek want hier worden de ethische en moralistische wetten bepaald. Hub.

 24. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 11 september 2017 om 9:14

  18:
  Jeshua die de RUST en VREDE is!
  Klopt. En indien de mens die Vrede en Rust (=shabbat) is..BINNEN .. gegaan ben je gehoorzaam en kom je niet ten val. Je (=de gelovige, Hebr 4:3) bent tot Rust (shabbat) gekomen van je werken! evenals de Here God/JHWH van de Zijne. (Hebr. 4:8-11)

  Daarbij komt dat de Hogepriester Zelf bidt en pleit voor hen die Zijn Rust zijn binnen gegaan. Hij is Degene die er voor zorgt dat ze voor de Vader zonder vlek of rimpel komen te staan. Satan klaagt de gelovigen voortdurend aan. Maar door het Volbrachte werk van Het Lam te aanvaarden mogen de gelovigen weten dat ze bekleed zullen worden met een feestkleed dat voor hen klaar ligt.
  En in dat vast geloof en vertrouwen mogen de gelovigen leven.

 25. J.J. zegt:
  Geplaatst op maandag 11 september 2017 om 10:40

  Shalom Dirk, ik kan niet anders dan nu reageren op Luuk en Huri, deze reacties zijn zó uit het hart gegrepen en ik zucht en leef met hen mee en zeg ook: hoe lang nog? Laten we desondanks steeds onze hoofden in geloof opheffen en elkaar blijven bemoedigen!
  Shalom voor allen die meelezen en/of reageren

 26. gerard zegt:
  Geplaatst op maandag 11 september 2017 om 15:15

  Ook ik lees alle stukken en houd mij bezig met de vraagstukken. En voor mij zijn een hele hoop dingen duidelijk geworden. Maar ik houd mijn ogen open en bid tot onze Vader. Ondertussen heb ik een opdracht om mensen te helpen die in grote eenzaamheid verkeren. En dat is een moeilijke opgave. Zelf ben ik weduwnaar 76 jaar oud (jong) en vele jaren in het pastorale werk gezeten en zelf heb ik enorm veel meegemaakt, gevloekt jazeker, maar God regelmatig opgezocht in gebed. Ik vind deze stukken niet alleen heel mooi, maar het zet je aan tot studie. Het verruimt je denken.

 27. Avda zegt:
  Geplaatst op maandag 11 september 2017 om 15:42

  Dank u wel, Dirk, je schreef weer heel bemoedigend! Zoveel vragen? We mogen ze stellen, maar de Heer legt uit wat we kunnen begrijpen en sommige dingen legt Hij niet uit! Gewoon vertrouwen op Hem, die Heer is van alles! Ook mijn leven behoort Hem toe: “uw leven is verborgen met Christus in God.” Kolossenzen 3 :3, 4 … Wat een geruststelling, toch!

 28. Theo Hubeek zegt:
  Geplaatst op maandag 11 september 2017 om 16:21

  Heel mooi en bemoedigend artikel. Wat ik zelf ook een mooie tekst vind is Op. 21 vers 7. Wie overwint zal deze dingen beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een Zoon zijn. We hebben nu nog de tussenkomst van Jezus nodig om met God te praten maar dan kunnen we met God praten zoals een Vader dat met zijn zoon doet.
  Of de orkaan Irma een oordeel van God is weet ik niet. Er wordt in Op. 7 wel gesproken over 4 engelen die 4 verwoestende winden tegenhouden. Of die engelen een opdracht hebben gekregen om die winden al los te laten weet ik niet. Dat is exegetische speculatie en op dat gebied wil ik mij niet begeven. Ik geloof wel dat ons zonnestelsel niet bestaat uit 1 zon maar dat onze zon een tweelingbroer heeft. Een zogenaamde dubbelster. De meeste sterren zijn namelijk dubbelsterren. Als die tweede ster richting ons zonnestelsel komt zou het best kunnen dat hij invloed heeft op onze zon en daardoor op ons klimaat. Hoe weet ik niet. Misschien door resonantie van beide magnetische velden van beide zonnen maar dat zijn maar hypothesen die ik niet wetenschappelijk kan onderbouwen. Wetenschappers geloven wel dat onze zon een tweelingbroer heeft. En mocht de situatie elk jaar erger worden. Wij hebben toch de ark van Noach? Dat is de belofte van de verandering van ons lichaam en de opname van de gemeente. 1 Kor. 15:50-52; 1 Thes. 4:15-17

 29. Xandra zegt:
  Geplaatst op maandag 11 september 2017 om 17:16

  Soms laten wij ook dingen toe.

 30. René zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 september 2017 om 12:40

  Goed dat hier ook de rol van satan wordt aangehaald, dat wordt door zoveel mensen onderschat of erger nog, weggelaten.
  Vergeet niet dat satan ook orkanen, stormen, aardbevingen kan opwekken en Gods kinderen met van alles en nog wat kan treffen. En hij (satan) vindt het maar al te mooi als God daar de schuld van krijgt of ter verantwoording voor wordt geroepen.
  Wij leven hier op aarde op vijandelijk grondgebied, maar in Christus zijn wij veilig!

 31. Enrique zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 september 2017 om 0:58

  Hallo Dirk,

  Hartelijk dank voor je goed geschreven artikel wat bij sommigen nogal de nodige vragen oproept, zoals ik bij het lezen van de commentaren heb opgemerkt.
  Een belangrijk vers over dit onderwerp staat in Prediker 9:11, — tijd en toeval treft iedereen. Vs.12 is ook belangrijk. Héél duidelijk: God is niet constant met onze bescherming bezig, wel als het Zijn plannen met ons doorkruist, dan grijpt Hij in.
  Hebreeën 11 is hét hoofdstuk over het lijden wat de christen soms moet ondergaan.
  Heel belangrijk is ook het verkeerd verwachtingspatroon waar veel christenen aan lijden: God neemt ons weg van deze aarde en we komen in het Nieuwe Jeruzalem in de hemel te wonen.
  En wat hiervan te denken: de profeet Jesaja moest van de Here 3 jaar geheel naakt rondlopen, Jesaja hoofdstuk 20.
  Een goed voorbeeld van natuurrampen is Haïti,( Zie Wikipedia), waar Voodoo de officiële godsdienst is of was.

  Met vriendelijk groet,

  Enrique

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden