Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ons lichaam: een tempel van de Heilige Geest (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 september 2017, 11:44 door Dirk A A

In Haggaï 1:9 werd ik geraakt door de woorden ‘Vanwege Mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis.’ Dit hoofdstuk is een krachtige aansporing van de Heere om de tempel te herbouwen. De tempel ligt nog steeds in puin, ook al zijn de Joden alweer teruggekeerd uit de ballingschap. Ze wonen in hun fraai overdekte huizen, zoals het in vers 4 staat, terwijl het huis van de Heere verwoest is.

Ze hadden al wel een altaar opgericht en de fundamenten van de tempel gelegd (Ezra 3:10), maar daarna waren ze ermee gestopt toen ze een verbod van het Perzische hof kregen. Vandaar dat de Heere hun Zijn zegen niet kan geven. Daarom kwam er droogte over het land, werd de regen ingehouden en gaf de aarde haar opbrengst niet meer. Hongersnood als gevolg van ongehoorzaamheid aan God. Vandaar de oproep om aan de slag te gaan. ‘Dan zal Ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de HEERE’ (vers 8).

Toen ik deze verzen las, werd ik getroffen door de gelijkenis tussen toen en nu. Hoe staat het ervoor met onze tempel? Dan denk ik niet in de eerste plaats aan onze kerken en de ruimten waarin wij samenkomen. Dat hebben we vaak wel goed voor elkaar.

Maar ik denk aan ons eigen lichaam, dat in de brief aan de Korinthiërs een tempel van de Heere wordt genoemd.
1 Korinthe 3:16 en 17 – ‘Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u’.
1 Korinthe 6:19 – ‘Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?’
Denk hierbij ook aan een tekst als 1 Timotheüs 3:15 waar Paulus aan Timotheüs schrijft: ‘Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid.’

Hoe staat het ervoor met onze tempel? Ook al hebben we door genade de Heere Jezus als onze Redder en Verlosser leren kennen en liefhebben, dan kan het toch zo zijn dat onze tempel verwoest ligt.
We zwoegen en draven voor onze aardse huizen, onze carrière, onze baan, onze dure auto, onze kinderen, onze vakanties… en misschien ook wel voor de kerk.
Is dat dan verkeerd? Dat hoeft niet, maar het kan goed zijn dat onze prioriteiten volkomen verkeerd zijn komen te liggen in de loop van jaren. We kunnen zo gericht zijn op al die aardse dingen, dat we onze geestelijke tempel totaal verwaarlozen. Dan kan, zoals voor Juda gold – lees Haggaï 1 maar – (geestelijke) hongersnood en tegenslag het gevolg zijn.
Filippenzen 2:21 zegt in dit verband heel treffend: ‘Want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus.’

Misschien vragen we ons wel verwonderd af hoe het toch komt dat we zo weinig van de Heere ervaren in ons leven en in onze kerken en gemeenten. Bekijk uw eigen leven eens kritisch. Onderzoek uzelf. Waar maakt u zich druk over? Waar is uw hart vol van? Waar bent u op gericht? Op aardse bezittingen, op de dingen van deze wereld, of op de Heere Jezus? O, kon ik uw oog maar richten op de Heere Jezus alleen… Het is mijn gebed dat Hij door Zijn Woord en door de Heilige Geest het verlangen naar Hem krachtig in u zal werken.

Als het gaat over Gods tempel denk ik ook aan al het werk in Zijn dienst, wereldwijd. Hoe gaan we om met ons geld, ons lichaam, onze tijd? Is Romeinen 12:1 werkelijkheid in ons leven – ‘Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk…’
Als we ons leven, ons lichaam op Gods altaar leggen, dat dan ons gebed daarbij zal zijn: ‘Heere, hier is mijn leven, mijn alles, het is voor U.’ Dan kan het zijn dat Hij uw leven wil gebruiken of misschien wel uw financiën in Zijn dienst.

Als we zo in Zijn weg gaan, Zijn huis bouwen, zal Hij ons Zijn zegen schenken. Hoe Hij dat doet, dat is aan Hem. Weet wel, dat een leven met Hem oneindig veel rijker is dan een leven zonder Hem. En wat is ons meer waard: het applaus van de wereld voor wat we doen en wat we zijn of de zegen van de Heere?

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 september 2017 om 18:09

  Beste Dirk,

  Omdat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is, ben ik een voorstander van beweging en sport, ondanks wat in 1 Timotheùs 4:8 mag staan, dat de oefening van het lichaam van weinig nut is. Verder is het geen getuigenis als gelovigen een groot overgewicht hebben, terwijl zij daar wat aan kunnen doen. Het tijdelijke is hier ook belangrijk. Het eeuwige komt eraan maar zolang wij in deze wereld zijn, moeten wij een ambassadeur van Christus zijn. Bedenk dat Jezus ook heel veel gewandeld heeft toen Hij op aarde was, en dus ook genoeg beweging had.

  San

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 september 2017 om 19:38

  Het lichaam als de tempel van de Heilige Geest zijnde, betekent dat je niet moet roken, overmatig drinken en/of ongezond moet eten.

 3. mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2017 om 11:18

  Inderdaad is ons lichaam een tempel Gods. Omdat de Hees Geest in ons woont. En ja, we mogen het niet verontreinigen. Toch zal iedere gelovige deze tempel verlaten bij het sterven. Of je nu gezond geleefd hebt of niet, toch zal dat voor iedereen gelijk zijn. Het is, zoals ik het dan zie, een tijdelijke tempel op aarde. Ook al heb je nog zo verantwoordelijk geleefd, het zal op aarde altijd besmet zijn. Het is een sterfelijke tempel. Gelukkig zal het bij de opstanding een onsterfelijk lichaam zijn/worden.

 4. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2017 om 12:25

  Beste Dirk,

  De eerste reacties raken mij. Gaan we het nu hebben over wat een ieder moet/mag doen. Laten we daar voorzichtig mee omgaan want voor je het weet veroordelen we mensen.
  Jezus heeft ons gezalfd om getuigen te ZIJN. Dit is heel wat anders dan DOEN
  We zijn een veel krachtiger getuige door de manier waarop je leeft dan door wat je zegt

  Jezus onderwees drie dingen over de Heilige Geest.

  1. de Geest bewerkt innerlijke veranderingen
  Johannes 3:1-6
  2 Korinthiërs 5:17
  2. de Geest bewerkt naar boven gerichte aanbidding.
  Johannes 4:7-24
  1 Korinthiërs 14:15
  3. de Geest bewerkt een naar buiten gerichte stroom.
  Johannes 7:37-39
  Handelingen 1:8 Ezechiël 47:1-9

 5. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2017 om 16:41

  Jammer weer, dat er gelijk geoordeeld wordt door medechristenen, of men te dik is of rookt. Laten wij maar met het vingertje wijzen. Blijkbaar zijn wij daar heel goed in. Schaamte overvalt mij, weten wij het nu, nog echt niet beter. Wij moeten nu eens ophouden om mensen, zomaar weg te zetten op dit forum. Menen wij beter te zijn dan een ander. Kent u en doorgrondt u de persoon(en). Laten wij de minste zijn.
  Het schrijven van Dirk wordt door deze suggesties uit zijn verband getrokken. En doet meer kwaad dan goed.

  Vr gr René Postma

 6. Cor de Vreede zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2017 om 18:19

  Beste Dirk,

  Van harte ben ik het met je eens. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, daarom moeten we zuinig met ons lichaam omgaan.
  Ik heb ook nooit begrepen dat er christenen zijn die roken geen zonde vinden. Tot in de “zwaarste” kringen heeft men roken geaccepteerd als zijnde normaal. Uiteraard geldt hetzelfde voor overmatig drinken en eten.

 7. TVB zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2017 om 18:28

  Ik ben zelf ook te dik, maar vind wel dat San gelijk heeft. Hij nuanceert het ook, want natuurlijk kan er bijvoorbeeld ook ziekte spelen. Zo ook met haar. Haar lange haar mag een vrouw sieren, maar niet iedere vrouw zal het lang kunnen laten groeien. Dan kom je weer bij de gebrokenheid van deze wereld.
  Is het niet gewoon goed met een geestelijk oor te luisteren naar wat de ander in deze dingen te zeggen heeft en eerlijk te overwegen wat wij hier zelf mee kunnen doen en desgewenst om kracht hiertoe bidden?

 8. Martine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2017 om 18:40

  Daarmee wordt bedoeld dat heel ons lichamelijk bestaan aan God gewijd is. Dat we dus niet voor onszelf en voor deze wereld leven, maar voor God.

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2017 om 21:29

  Mijn lichaam vormt een drie-eenheid van Geest, ziel en lichaam. Velen houden het lichaam, dat op zich al een groot wonder is, voor iets minderwaardigs! Juist deze drie-eenheid, maakt ons tot “mens”. Zou je een van de drie verwijderen, dan zijn we geen mens meer!
  Een citaat uit “1-Thessalonicenzen 5:23 luidt:
  “En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.” Duidelijker kan het eigenlijk niet. Gods Geest in ons, maakt ons tot een Tempel! Ik wijs mensen daar heel vaak op. Je lichaam is de tempel, die Gods Geest zichtbaar moet maken naar de wereld toe! Dit “weten” hielp mij – nu 55 jaar geleden – om van het roken af en leerde ik mijn vrouw kennen.
  Ook de tempel had een zichtbare buitenkant (muur) (een omheining bij de tabernakel) een voorhof, een heilige en een heiligste, dat niet toegankelijk is dan één maal per jaar door de hogepriester. God “schiep” de mens, maar was OOK de architect van de Tabernakel en later van de Tempel! Zo vind je in de tempel ook andersom, het beeld van de mens terug. De deur om binnen te komen is Jezus! Het eerste wat je tegenkomt als je binnen bent, is het “brandofferaltaar” Daar mag nu iedereen – die Jezus toebehoort – zo voorbij gaan, omdat Jezus het brandoffer volbracht heeft! Dat is eigenlijk een prachtige studie op zich. In Openbaring lezen we, dat het “Nieuwe Jeruzalem” geen tempel meer nodig heeft. De Joden dromen nog steeds van de derde tempel, die volgens mij de vierde is, omdat de derde tempel door Herodus werd gebouwd. (1ste door Salomo, 2de door Ezra, 3de door Herodus) Zolang de Rotskoepel (Omar moskee) op het tempelplein staat, kunnen de Israëliërs niets doen. Dagelijks volg ik om die reden, de gebeurtenissen op het tempelplein.

 10. kors zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2017 om 23:10

  Als je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, is het dan ook een huis van gebed? Mat.21:13

 11. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 17 september 2017 om 0:40

  Graag wil ik mijn leven wijden in dienst van de Heer Jezus. En ben blij met de door Hem gegeven (inwonende) Heilige Geest.
  De laatst gebouwde tempel werd totaal verwoest, +/- 70 na Chr. Herodus verfraaide die tempel destijds, om in de gunst bij de Joden te komen.
  Het brandoffer altaar was zo gemaakt dat er, zowel door de rijken een groot offerdier ten offer gebracht kon worden/kon liggen, en door armen een klein offer; bijvoorbeeld 2 tortelduiven.

 12. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 17 september 2017 om 9:01

  Waar ik vanmorgen bij bepaald werd is te lezen in o.m. Markus 9:49 In/door/met vuur zal iedereen gezouten worden, en elk offer zal met zout gezouten worden. Dus weten wij allen waar we aan toe zijn. Laten we niet verborgen blijven in het laatste der dagen. Maar alles gaan erven, dus gaan ontvangen, van hetgeen voor ons is weggelegd wat een toezeggingen Hij zal ons een God zijn, en wij voor Hem tot zoon worden.

 13. May zegt:
  Geplaatst op zondag 17 september 2017 om 10:21

  Eens met Rene postma, beetje beschamend allemaal.
  Ik ben zelf al jaren (ernstig) ziek, lig grotendeels, maar word iedere keer weer door Jezus tot besef gebracht dat de “Geestelijke” gezondheid het belangrijkst is, oftewel mijn blik op Hem houden en de dingen vanuit zijn visie zien. Vervolgens ook verantwoordelijk omgaan met je lichaam.
  Ook mijn lichaam, hoe krakkemikkig ook, is een tempel van de Heilige Geest.

  Als bijvoorbeeld al die christenen met een gezond lichaam, de energie die ze over hebben, één keer sporten, zouden inruilen voor een keer hulp bieden aan diegenen die geen gezond lichaam hebben of om andere reden wat hulp nodig hebben, dan zou dit een volgens mij een iets bijbelser invulling zijn van zorg dragen voor “onze tempel”.
  Dat is toch onder andere een christelijk getuigenis!
  Waarom zou er in de bijbel staan dat de oefening van het lichaam weinig nut heeft?

 14. San zegt:
  Geplaatst op zondag 17 september 2017 om 14:35

  Aan de lezer,

  Ik val terug op de KJV als ik precies wil weten wat de nauwkeurigste vertaling is van 1 Tim 4:8, “For bodily exercise profiteth little: but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come.” Daar staat, dat lichamelijke oefening een beetje helpt, maar godvruchtigheid eeuwigheidswaarde heeft. Het tijdelijke wordt tegen het eeuwige afgezet. Wij zijn mensen die in een vernederd lichaam wonen. Maar het wordt een tempel van de Heilige Geest genoemd. Dus we kunnen het niet geringschatten. Dat is een Grieks denken, als wij dat doen. En als je mag genieten van het leven. Als je plezier hebt in sport, waarom zou je dan iets moeten doen waar je je niet in thuisvoelt? Ieder moet met zijn talenten woekeren. Het gaat erom dat wat wij doen, tot Gods eer is. Zie 1 Kor 10:31. Zelf fiets ik heel graag lange afstanden waarbij ik dan Bijbelteksten aan het memoriseren ben. Ik stop soms om in de Bijbel nieuwe teksten te memoriseren. Niet is iets vergankelijks als wij dat in de Bijbel niet direct zo kunnen terugvinden. Het is de liefde voor God en je naaste (de agapè-liefde) die nimmermeer vergaat. Zie 1 Kor 13:8. En een sportman die getuigt in zijn sport als Christen, kan net zoveel betekenis hebben als iemand opzoeken in het ziekenhuis. Ik weet wat een Chinese tennisser, die Roland Garros gewonnen heeft (Michael Chang), die iedere keer uitgefloten werd als hij na het overwinnen van een belangrijk toernooi zijn Heer en Heiland dankte. Bij God is er vrijheid door de Geest. Daarom: God denkt niet zoals mensen denken. Laat ons geweten in vrede zijn met God als wij iets voor Hem doen. Hij kent het hart.

  San

 15. J.J. zegt:
  Geplaatst op zondag 17 september 2017 om 15:04

  Shalom Dirk, ons lichaam een tempel van JHWH’s Geest, dan denk ik aan de leefregels die onze Schepper, de Eeuwige ons gegeven heeft, hierover kunnen we lezen in de Thora – onderwijs als het bv gaat om koosjer eten en ook welk vlees je eet. Hebben de dieren, die vervolgens als vlees’produkt’in de winkel liggen een goed en dierwaardig leven gehad? We horen en lezen over voedselschandalen, kijk maar uit wat je koopt en eet! Ook op andere plaatsen lezen we over dit onderwijs, hoe zorg je voor jezelf, de tempel waarin je woont, je lichaam, want daar woont als het goed is Jahweh’s Geest in… we lezen ook dat wat de mond ingaat niet onrein is maar wat de mond uitgaat (Jeshua’s woorden, Zijn onderwijs, onze Rabbi/Rabboeni, dus JHWH’s Woord is veelomvattend en zéker niet eenzijdig! Als het gaat om eten, gaat het om alles wat tot je komt en consumeert en wat dát betreft is er nogal wat ‘te koop’ in deze wereld, bv porno waarmee je “doodgegooid’ wordt, Second Love, een site/beweging waar overspel gepromoot wordt. Zie maar hoe je je hiervoor bewaart, je lichaam beschermt, de lijst is lang, vol misleiding en verleidingen die we moeten weerstaan, want je bent niet van jezelf, maar van JHHW, de Eeuwige, niet van deze wereld, wel in deze wereld, om een lichtje te zijn en een getuige van hoe Jeshua de Messias ons voorging, ons voorbeeld; Hij alleen, in Zijn voetstappen, daarover later meer.

  Shalom voor allen die meelezen en/of reageren

  Ps ik bid voor een ieder die hier leest en/of reageert, want ook hier proef ik de nood van de mensen, broers en zussen in Jeshua

 16. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 17 september 2017 om 16:07

  De zigeuners hier in Roemenie moeten stoppen met roken en drinken als ze gedoopt willen worden. We hebben nu in 3 jaar tijd 106 mensen mogen dopen, zo kan het dus ook. Geprezen zij de Heer.

 17. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 17 september 2017 om 19:00

  Rene en May, volledig met jullie eens. Geweldig als je je eigen lichaam onder controle hebt, dan hoef je niet te bidden tegen verslaving, maar beseft iedereen wel hoe zwaar dit knokken dagelijks is, ook als je ervoor bidt? Of andere hardnekkige kwalen. Empathie is zo belangrijk, dat hebben heel veel mensen nodig en dat mis ik zo vaak in de commentaren.

 18. gerard zegt:
  Geplaatst op zondag 17 september 2017 om 21:20

  Zelf kan ik een heleboel vertellen. Vanaf mijn huwelijk heb ik aan mantelzorg gedaan voor mijn vrouw en later ook voor mijn kinderen. Het was een ernstige periode, ik heb gevloekt, gebeden en ben door God omhoog getrokken en gesteund. Ruim 35 jaar in het pastorale werk gezeten, met grote consequenties, mij mogen inzetten voor een ander. Het is ook wat May zegt, je moet jezelf wegcijferen en gaan naar mensen die hulp nodig hebben. Luisteren en in het gebed gaan. Dat heet omgaan met elkaar. En dat is ook wat Jezus bedoelde voor zijn volgelingen. Luisteren vanuit je hart.

 19. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 18 september 2017 om 10:34

  Broeder Dirk! Ik ben het van harte met je eens!! Een heel fijne column! Ook ditmaal weer Gods rijke zegen toegewenst!!

 20. TVB zegt:
  Geplaatst op maandag 18 september 2017 om 12:49

  Mensen schieten vaak zo snel in de verdediging. Helaas gebeurt dit ook onder gelovigen, ook waar dingen zo goedbedoeld ter overweging mee worden gegeven. En vervolgens wordt dan in reacties meegegeven hoe het wellicht wel zou moeten. Ik heb hier moeite mee. Zelf heb ik het erg nodig op z’n tijd te ontspannen en het persoonlijke contact met de Heer te zoeken, bijvoorbeeld. Als het even kan zoek ik ‘s zomers graag te bergen op om te wandelen en ik laad hier zowel geestelijk als lichamelijk erg van op. Noem het oefening, ik weet het niet. Wel weet ik dat het mij en mijn gezin goed doet en dat als ik dit zou “inruilen”voor wat een ander nuttiger lijkt, door bijvoorbeeld behoeftigen te gaan helpen, ik juist ook het risico loop geestelijk onderuit te gaan. Mensen kunnen je erg opslurpen en bij sommigen is het ook erg donker. De Heer wil kracht geven voor bepaalde (moeilijke) taken, maar daarvoor is het wat mij betreft wel nodig op gezette tijden Zijn rust te zoeken, al faal ik op dat punt zelf eerlijk gezegd ook wel te vaak. Wat je doet voor de Heer doen, volgens mij is dat veel meer de kern. Of het nu anderen bezoeken, het huishouden doen, een kaartje sturen, je verwonderen over de schepping tijdens een heerlijke wandeling of wat dan ook is. Zijn liefde, Zijn wil voor jouw leven zoeken en de dingen leren doen in Zijn kracht. En wellicht zullen verslavingen dan wijken en weten we dat we best even een heerlijke wandeling mogen gaan maken zonder ons bezwaard te voelen omdat we niet iets nuttigers doen. Of zo. Alles van harte voor Hem (leren) doen. Ook ik heb nog veel te leren, daarin wil ik me niet beter voordoen dan ik ben…

 21. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op maandag 18 september 2017 om 13:55

  In mijn werk zie ik zoveel diverse mensen die een luisterend oor nodig hebben. Een praatje. Begrip tonen. Inleven in de mens die gebukt gaat onder zorgen. Lichamelijk of geestelijk. Zorg voor elkaar. Laten wij niemand uitsluiten. Velen voelen zich buitengesloten, en dat willen wij toch niet. Wij zijn Christenen. De grootste zonde is, en hier spreekt de Here Jezus ook over, dat er door ons handelen, broeders en zusters verloren gaan, en vervallen in ongeloof.
  Waar uw wieg ook heeft gestaan, uit welke gezindte u ook komt, wat uw achtergrond ook is… Zorg dragen voor elkaar. Dienstbaar zijn. Een tempel zijn van de Geilige Geest.

  Vr gr René Postma

 22. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 18 september 2017 om 18:58

  Beste mensen.
  Mijn geestelijke levenservaring over dit thema:
  De Heilige Geest ervaar je in je geweten, en daar krijg je ook geestelijke ingevingen van.
  Na verloop van tijd sluit je Jezus via de Heilige Geest in je hart, en dan wil je, je christen-zijn alleen maar laten zien, horen en in praktijk brengen in de maatschappij. Door te Delen-Geven-Vergeven. Hub.

 23. Enrique zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 september 2017 om 0:22

  Hallo Dirk,

  Hartelijk dank voor je geïnspireerde artikel. Als het mij is toegestaan, wil ik graag een stapje verder gaan. Wanneer Gods Geest in ons woont, ons fysieke lichaam dus de tempel is, wat is dan onze tempelfunctie? Is onze taak niet naar buiten toe gericht?
  Ik wil hierbij iets over mijzelf vertellen. Ik ben zes jaar geleden naar Spanje vertrokken, ben woonachtig tegenover het eiland Tabarca, waarvan men zegt Paulus aan land is gekomen, Romeinen 15:24 en 28, hoewel daar geen historisch bewijs voor is. Sinds vijf jaar woon ik op een resort/camping. Daar werd ik geconfronteerd met een jong gezin met twee kinderen waarvan de vader door de crisis werkloos was geworden. Nu krijg je hier in Spanje bij werkloosheid een half jaar een uitkering, daarna niets meer, dat houdt dus in elke maand 0,0 euro en ook geen kinderbijslag. Daar ik bemerkte dat het gezin duidelijk niet goed ging, heb ik me voorgenomen: dit gezin verongelukt niet. Ze hebben twee bijzondere hoog intelligente kinderen die van de leraren een aanbeveling kregen voor een hogere school. Dit jaar €800,00 voor nieuwe schoolboeken. Na één jaar worden ze weg gedaan, vroeger werden schoolboeken gekaft voor hergebruik. Inmiddels doen we gezamenlijk wat werk waarvan hij het meeste geld krijgt. Het gaat het gezin nu duidelijk wat beter.
  Ik schrijf dit naar aanleiding wat onder nr. 13 door May is geschreven. Doe iets met Gods Geest, met uw tempel en als het mogelijk is, vervul uw tempeldienst.

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 24. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 september 2017 om 8:37

  De zegen van de Heere dat is mij meer dan alles waard, voor Hem wil ik leven.

 25. Kees Noorlander zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 september 2017 om 9:34

  Er is maar één zonde, waarmee je je aan je eigen lichaam kan bezondigen en dat is hoererij/ontucht (1 Kor 6:18). Veel roken en drinken kan slecht zijn voor je gezondheid, maar is nog geen bezondiging van je lichaam als Gods tempel. En laten we voorzichtig zijn om anderen te veroordelen.
  Hoewel ik persoonlijk niet rook en amper drink (wel met het avondmaal) zijn er mensen, die om medische redenen wat moeten drinken (Timoteüs) of zelfs matig roken (ja, die zeldzame uitzonderingen zijn er echt).
  Drugs is een ander verhaal, want daarmee kan je de deur wagenwijd open zetten voor verkeerde geesten en hun invloeden. Roofbouw op je lichaam lijkt me inderdaad ook niet goed. Maar wees voorzichtig om alles veroordelend af te doen als schending van Gods tempel.
  In Romeinen 12:1 staat het mooi omschreven: Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

 26. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 september 2017 om 13:42

  Hallo Dirk… dank voor dit artikel. Toen ik het zo las… is het zo heel gericht op ons persoonlijk. Ieder van ons heeft een persoonlijke weg te gaan met de Heere Jezus… en alle wegen zijn verschillend. De Heere Jezus is voor ons gelovigen in Hem, de Ware Weg… maar ieder heeft een eigen persoonlijke relatie met Hem.

  ‘Ons lichaam; een tempel van de Heilige Geest’. Als ik naar mijzelf kijk… is er nog genoeg wat anders zou moeten. Maar… ik weet óók, dat ik het alleen niet kan doen… dan alleen met de kracht van de Heere. We zijn alleen ‘heilig’, juist door de Heere Jezus. Alleen met Hem, als ik/wij, ons steeds meer overgeven aan Zijn Wil. Dan groeien we steeds meer.
  Prachtige vergelijking over de Wijnstok en de Ranken, in Johannes 15. Daar komt zó duidelijk in naar voren, hoe belangrijk het is om altijd verbonden zijn met de Heere. Vers 5, laatste regel…’zonder Mij kunt u niets doen’. Dus kunnen wij óók niet een heilige tempel zijn, zonder de Heere Jezus.

  Als ik al de reacties lees… zie ik vooral veel punten die zichtbaar, duidelijk te zien zijn. Roken, drinken e.d. zaken. Ieder heeft daar zijn/haar eigen verantwoordelijk in. Maar hoe zit het met de innerlijke mens… juist dát wat niet te zien is. Bepaalde begeerten of andere gedachten.

  De liefde is denk ik juist zo belangrijk… vooral naar elkaar. En ja… we vallen allemaal, niet één uitgezonderd… maar we mogen steeds weer opstaan, samen met de Heere.
  Onze tempel, ons lichaam… kan alleen steeds meer stralen, met de kracht en liefde van onze Heere. Dat we steeds meer alles aan Hem overgeven.

  Dat is echt niet makkelijk, wij mensen kunnen enorm vasthouden aan aardse dingen of bepaalde begeertes… maar het geheim zit in Christus Jezus. Niet door eigen kracht… maar om onze wil te geven aan Hem, ter ere voor God de Vader, doormiddel van Jezus Christus.

  Dirk, Vaders liefde en zegen om je heen… en natuurlijk voor ook alle broeders en zusters.
  Liefdevolle groet, Esther.

 27. Armand Trommelen zegt:
  Geplaatst op maandag 3 januari 2022 om 12:20

  Er zijn er die evangelisch zijn en met gesprekken over ziektes enz , hoor je vaak dat het demonisch is, zelfs erfelijkheid is demonisch, raar idee vind ik dat, 1 Korinthe 6 : 19, wij zijn een tempel Gods, hoe kan dan een demoon ook aanwezig zijn in ons lichaam ?
  Heb u hierover een uitleg
  hartelijke groeten,
  A. Trommelen

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden