Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Eén weg tot God (38 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 september 2017, 14:24 door Dirk A A

Zijn er buiten het christelijk geloof om andere wegen, in andere religies, die ook tot God leiden? Is het mogelijk dat mensen die een andere godsdienst aanhangen, vanwege hun oprechtheid, vanwege hun oprecht zoeken naar God, gered zullen worden en in de hemel zullen komen?

En we kunnen nog extra vragen toevoegen: Is het mogelijk dat mensen die nergens in geloven, maar zeer voorbeeldig leven, behouden kunnen worden, op grond van hun goede werken? We kennen vast allemaal voorbeelden van mensen van wie we zeggen: daar kunnen veel christenen een voorbeeld aan nemen.
En zeker, we zouden wel willen dat iedereen gered wordt en in de hemel komt. En ook de Heere wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9). Maar de werkelijkheid is dat velen de Heere Jezus afwijzen.

1. Eerst de vraag: Kan God mensen uit andere religies redden?
Als ze zich bekeren, jazeker! Dat stel ik met grote nadruk. Ik wil daar een paar voorbeelden bij noemen om het duidelijk te maken.
Allereerst uit de islam, maar dat kan net zo goed uit een andere religie zijn. Soms denk ik: het lijkt alsof God, in deze tijd, zo kort voor de wederkomst van de Heere Jezus, mensen in andere religies nog een laatste, ultieme kans geeft om tot geloof te komen. Denk aan de moslim, die zo geraakt wordt door de liefde en de inzet van christelijke hulpverleners, die hem voedsel, kleding en een Bijbel geven. Hij gaat daarin lezen en wanneer hij dan, door Gods Geest geleid, over de Heere Jezus leest en tot geloof in Hem komt, dan wordt hij 100 procent zeker gered.

Ik denk ook aan die twee Joodse rabbi’s. Op een nacht verscheen de Heere Jezus aan hen, in een droom. ‘Ik ben de Messias, Die al is gekomen en spoedig terug zal komen.’ Ze wisten het niet van elkaar, maar ze gingen allebei naar de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, om er een Nieuwe Testament te halen. Ze wilden meer weten over Degene Die aan hen verschenen was. En allebei zijn ze tot geloof in Hem gekomen. Zij zijn gered voor eeuwig.

God leidt mensen uit andere religies naar de Heere Jezus toe, maar al die andere religies leiden uiteindelijk wel naar de hel. Er is maar één weg naar God, naar de hemel en dat is de Heere Jezus Christus, Die van Zichzelf getuigt dat Hij dé Weg, de Waarheid en het Leven is (Johannes 14:6). ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

2. Dan de vraag: Zullen mensen, die een ander geloof dan het christelijke geloof aanhangen, vanwege hun oprecht zoeken gered worden?
Iemand zal niet gered worden op grond van zijn zoeken. ‘Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen,’ zegt Gods Woord overduidelijk in Hebreeën 11:6.

Tegelijk lezen we in Mattheus 7:8: ‘Een ieder die zoekt, zal vinden’. Maar hoe zullen mensen in andere godsdiensten God kunnen vinden? ‘Want hoe zullen ze in Hem kunnen geloven van Wie ze niet gehoord hebben’, lezen we in Romeinen 10:14. Daarom is zending en evangelisatie zo belangrijk! Opdat mensen in andere godsdiensten, en mensen die nergens in geloven, over de Heere Jezus horen.

3. Vervolgens: Hoe zit het met mensen die voorbeeldig leven? Komen zij in de hemel?
Een voorbeeldig leven is niet voldoende om in de hemel te komen. Al zou iemand zo leven dat hij of zij door heel de wereld geëerd wordt om zijn of haar goede werken, maar niet in de Heere Jezus gelooft, dan is behoud niet mogelijk. Daar is de Bijbel duidelijk over.

Het is zelfs mogelijk dat iemand wonderen heeft verricht, mensen heeft genezen, en in de Naam van de Heere Jezus heeft geprofeteerd en toch de hemel niet binnen mag gaan en ook in de toekomst geen deel zal hebben aan de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Het beslissende punt is of zo iemand de Heere Jezus kent, misschien beter gezegd: of de Heere Jezus hem of haar kent.

Mattheus 7:21 – 23 zegt Hij immers: ‘Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt.’

4. En wat gaat er gebeuren met mensen die nooit over de Heere Jezus hebben gehoord?
De Bijbel zegt dat niemand te verontschuldigen is, omdat iedereen vanuit de natuur God eeuwige kracht en Goddelijkheid had kunnen kennen (Romeinen 1:18-21). En Romeinen 3:23 stelt duidelijk dat allen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen.

Wel meen ik dat er verschil zal zijn in straf. In Mattheus 11 bijvoorbeeld zegt de Heere Jezus dat het voor de mensen in Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor Kapernaum, Chorazin en Betsaïda, waar Hij Zijn meeste krachten heeft gedaan, maar waar de mensen zich niet hadden bekeerd.
Ook Lukas 12:48 wijst in deze richting. Daar lezen we: ‘Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel terug gevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.’

Tot zover de vragen. Weet u, het grote gevaar dreigt dat we loslaten wat Handelingen 4:12 zegt over de Heere Jezus: ‘De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.’ Dat geldt voor alle mensen.

Wanneer we openingen gaan bieden voor mensen die goed leven, of die oprecht naar God op zoek zijn in bijvoorbeeld het boeddhisme, hindoeïsme, de islam of welke religie dan ook, dan zetten we de deur open naar de alverzoening. Dan begint het met een enkeling die wellicht behouden wordt en dan eindigt het in de overtuiging dat God zo vol van liefde en vol van genade is, dat Hij niemand verloren zal laten gaan.

Op een zondagmorgen werd ik aangeklampt door iemand die zei: ‘Meneer Van Genderen, ik heb goed nieuws voor u. Iedereen komt in de hemel, God laat niemand verloren gaan.’ Dat is echter een leer die haaks staat op de boodschap van de Bijbel en het is belangrijk daar stelling tegen te blijven nemen.

Laten we vasthouden aan het Woord van God en daar alles aan toetsen. ‘Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn’ (1 Johannes 4:1). De oproep van Heere Jezus is duidelijk: ‘Bekeer u en geloof het Evangelie’ (Markus 1:15). Die boodschap moet wereldwijd klinken, opdat nog velen tot geloof in de Heere Jezus zullen komen en gered zullen worden.

Dirk van Genderen

38 Reacties

 1. Joop zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 september 2017 om 15:16

  Ik geloof zeker niet in de alverzoeningsleer. Toch blijft de vraag: wat gebeurt er met mensen die Jezus Christus niet kennen, nooit van Hem gehoord hebben, maar toch ergens wel zoekende zijn?
  En al die volkeren die er al waren voordat Jezus op aarde kwam?
  Bovenstaand artikel geeft geen antwoord op deze vraag.
  Ben het verder wel eens met de inhoud van het artikel.

 2. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 september 2017 om 16:11

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Joop, ik heb nog iets hierover toegevoegd in het artikel.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 september 2017 om 16:49

  Bij het christelijk geloof is het Top down, de Heere God die in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus naar ons toekomt en ons vergeving van zonden en eeuwig leven schenkt. Alleen moeten wij het wel zelf aannemen. Bij de heidense religies is het Bottom Up, de mens moet de hemel zelf maar zien te verdienen en afgoden zelf zien te behagen door allerlei rituelen, leefregels, bepaalde religieuze wetten, enz. Ook het wetticisme waar ook veel christenen onder gebukt gaan, komt uit het heidendom voort.

 4. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 september 2017 om 18:38

  Beste Dirk,

  Dit zijn lastige zaken omdat het menselijk denken anders is dan die van de Bijbel. Zo zie ik, dat ik helemaal uit Indonesië naar Nederland ben verhuisd met mijn ouders en broer en zus toen ik vijf was om in Leiden tijdens mijn studie tot geloof te moeten komen. Hij had een plan met mijn leven en zo ben ik met het Evangelie in aanraking gekomen. Hij wist op welke plek ik moest zijn in Zijn plan. En Hij heeft mij daar doen zijn. Zie Handelingen 17:26,27. En met ieder die wil, heeft Hij een plan om Hem te dienen. Niets is aan toeval overgelaten. Wij op onze beurt zijn getuigen van dit wonderbaarlijke evangelie van het Kruis om dat aan de mensen om ons heen te laten zien. Het gaat niet alleen erom dat wij goede werken hebben, maar dat het de werken zijn die Hij wil dat wij doen. Zie Efeze 2:10. Bij alles is het belangrijk of wij naar de wil van God leven in liefde en waarheid. Niet alleen met woorden maar ook met daden. Zie 1 Joh 3:18. De werken die getuigen van de liefde van God voor de mensen. Wij allen zijn geroepen om deze missie te volbrengen. Niet uit dwang omdat het moet, maar uit bereidwilligheid omdat wij inzien hoe belangrijk het is dat mensen gered worden voor de eeuwigheid.

  San

 5. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 september 2017 om 19:27

  We kunnen dagen debatteren of er meerdere wegen zijn die naar God/JHWH leiden, maar indien wij geloven dat Christus Jezus God/JHWH is en gekomen in het vlees, dan is er maar één Weg. Namelijk de Weg die Christus Jezus Zelf benoemt in Zijn Woord:
  “IK BEN”!!…. de Weg de Waarheid en het Leven.
  Geen discussie mogelijk.

 6. Francoise zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 september 2017 om 20:08

  Ik denk aan psalm 133: 3
  ——————————————
  Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen.
  Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen; en het leven tot in eeuwigheid.
  —–
  En ook aan 1 Korintiers 13: De liefde!!!
  —–
  De vruchten en de gave van de Heilige Geest!
  —–
  xxx Jezus-Christus xxx is dat alles: de Weg, de Waarheid en het Leven.
  Of HIJ je kent hangt af van je handelen: gevangenen bezoeken, water geven aan dorstigen ….enz
  —–
  Ik denk of men nu een moslim, christen, of jood enz… bent en niet de liefde voor een ander op de eerste plaatst zet, men niet waardig is om in de hemel te komen.
  Men kan ook veel harten en zielen breken op aarde. (Gelukkig zijn er veel woningen in Vaders huis door Jezus-Christus genade voor diegene die geleden hebben tijdens hun leven, daar waar de liefde tekortschoot)

  —–
  De liefde :
  Hierbij denk ik ook aan de barmhartige Samaritaan, de zondige vrouw….. De arme Lazarus en de rijke ….
  Christenen die geloven kunnen anderen toch ook veel leed berokkenen?
  Bewust of onbewust.
  Atheïsten zijn ook niet allemaal slecht! Beoefenen deze dan allemaal afgoderij of heidense praktijken? En moet een Christen niet eerst in zijn eigen hart kijken, of hij wel zuiver op de graad is wat betreft volgeling van de Heer te ZIJN ? Om dan eventueel een ander op de vingers te kunnen tikken of te bekeren?
  Ik weet het niet, maar wat ik wel weet dat is dat Christus elk hart aanziet.
  Hij doorgrondt elk hart en elke nier.
  —————————————————-
  Jezus-Christus:
  xxx Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn xxx
  —————————————————-

 7. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 september 2017 om 10:06

  Ja, Jezus is de enige Weg, dé Waarheid en hét Leven… en ik ben reuzeblij dat ik Hem mocht leren kennen ooit. Op een wonderlijk moment, door Hem uitgekozen, zag ik het ineens; ik besefte: “dit is wat ik wil!” Het was een geschenk uit de hemel! Daarom zijn de teksten: Johannes 3:27 (geen mens kan iets aannemen of het moet hem uit de hemel gegeven zijn) en Johannes 6: 44 (niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke..) zo een bemoediging voor mij. Het is Gods werk om mensen te “trekken” en wij mogen daaraan meewerken door “met de banier te gaan” = op Jezus te wijzen. Geef gelegenheden, Vader, in Jezus naam! AMEN.

 8. Bea Woudstra - Kuipers zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 september 2017 om 14:14

  Graag wil ik nog even terugkomen op wat Joop zegt en Dirk zijn reactie daarop.
  Inderdaad staat er in Romeinen dat niemand te verontschuldigen is omdat God (Jaweh) zich laat kennen in de schepping, maar daarmee is het verlossend werk van onze Heer Jezus nog niet in beeld.
  Mijn vader heeft jarenlang in Irak en later ook in Pakistan gewerkt. Hij vroeg vaak:
  ‘Maar die arme boer dan die daar op het platteland woont en nog nóóit van Jezus heeft gehoord???? Zou die dan toch verloren gaan?’

  Mijn antwoord was dan: ‘Nee heit, God is een geweldige, liefdevolle en rechtvaardige God.
  Ik geloof dat als je écht nog nooit van Jezus hebt gehoord, en die zijn er natuurlijk écht nog op deze aarde, God je niet zomaar ‘verloren’ laat gaan. Misschien is de Here Jezus er wel op het moment dat zij de smalle doodsrivier over moet steken om dan tegen deze mensen te zeggen: ‘Ik ben Jezus, Gods Zoon. Ik ben, als een mensenkind, naar deze wereld gekomen om de wereld te laten zien wie Jaweh, mijn Vader is, en om al jouw zonde en schuld op door mijn offer aan het kruis op Mij te nemen, zodat jij vrije toegang tot God, mijn Vader hebt en voor altijd met en bij Hem te kunnen leven. Jij kent Mij niet omdat niemand jou óóit over Mij heeft verteld maar nú ken je Mij. Mag Ik ook jouw Heer en Verlosser zijn, wil jij het offer aannemen dat Ik voor jou heb gebracht?’

  Ik geloof dat de weg naar het eeuwige leven écht dicht is voor mensen die wél over het verlossend werk van onze Heer Jezus hebben gehoord maar dat offer, willens en wetens, hebben afgewezen.
  Voor hen is er geen weg terug, zij zijn op de verkeerde trein gestapt en komen op de verkeerde bestemming aan!Een bestemming die zij zélf hebben uitgekozen, tot groot verdriet van onze God en Vader. Gelukkig is de weg nu nog open en is er nog steeds een keus, tot de dag dat Hij komt. Bea WK

 9. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 september 2017 om 16:32

  Dirk, mag ik even reageren op het stuk over Jesaja 19? De NEM (Near East Ministry) in Voorthuizen heeft al zijn werk gebaseerd op dit Bijbelgedeelte, namelijk verzoening tussen Jood en Arabier door middel van werkers en gebed. Zij heeft werkers in Israël, Egypte en Jordanië. Een onderdeel van de heirbaan uit Jesaja 19. Assur is nu Iran, Irak en Syrië. Lees hun website, daar staat alles in.
  De NEM is ontstaan door het werk van Jan Willem van der Hoeven.

 10. Ros zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 september 2017 om 16:57

  Er is één Weg, één afdoende Offer, één Waarheid, één Deur tot eeuwig leven bij God en dat is de Heer Jezus. Daar zijn we het over eens.
  Als we echter lezen over het laatste oordeel waarin God de bokken van de schapen scheidt, zijn dit allemaal mensen die Jezus niet gekend hebben. Het is daarom zonder uitzondering het antwoord van de veroordeelden: “Wanneer heb ik U hongerig, naakt, ziek, etc gezien en U (niet) geholpen?” En dan blijkt dat al hebben ze het niet bewust voor Jezus gedaan, de Heer het ze wel aanrekent alsof ze het voor Hem hebben gedaan, omdat Hij hun daden aan hun medemensen oordeelt als aan Hem gedaan.
  Dit verhaal van Jezus over het toekomstige en laatste oordeel waarbij alle volken verzameld zullen worden, vult een belangrijk deel van onze kennis: God zal elke vriendelijke daad aanrekenen en belonen. Sterker nog, de mensen die goed zijn geweest voor hun naasten zullen het Koninkrijk beërven (matth.25:34). Hoe we ons dat voorstellen, in de hemel of op de nieuwe aarde, maakt niet uit. Het zijn Jezus’ woorden en ze zijn niet anders uit te leggen dan dat er hoop is en een plaats in Jezus’ koninkrijk voor de mensen die goed zijn geweest voor hun naasten.
  Ik vind dat dit bij uitstek Gods ruimhartigheid en liefde laat zien zonder dat Hij consessies doet aan zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Het is door dit verhaal mogelijk mensen die ongelovige maar braaf levende familieleden of vrienden hebben, te troosten. Het laat zien dat het God inderdaad om ons hart te doen is, om de keuzes die we maken. Het bekrachtigt Jezus’ woorden dat de hele wet te vangen is in de zin: “Heb God lief en heb uw naaste lief” en dat deze geboden éven belangrijk zijn. Het laat zien dat iemand die Jezus niet kent, niet per definitie verloren is.
  Het is goed het hele oordeel aan Hem over te laten en Hem niet wettischer voor te stellen dan we lezen in de Bijbel. Aan Hem is het oordeel en dat is maar goed ook.

 11. Karel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 september 2017 om 17:02

  In de traditionele kerken wordt bij de kinderdoop gezegd: “tot in het duizendste geslacht”. Zou dit dan niet gelden voor het geloven? Er staat immers geschreven dat niemand tot de Vader komt dan door Jezus Christus! Dus concludeer ik dat geloven die Jezus niet aanvaarden geen behoudenis hebben! Wat zouden we anders moeten geloven, natuurwetten of anders denkenden? Mieneke heeft dus volkomen gelijk!!
  Karel

 12. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 september 2017 om 19:40

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Ros, ik heb je reactie geplaatst, omdat er meer mensen zijn die zo denken, maar ik ben het er niet mee eens. Als hier in Mattheus 25:32 over de volken worden gesproken, gaat het hier niet over de gemeente, maar wel over de volken die het Evangelie hebben gehoord (vers 40 en Mattheus 24:14). De schapen zijn hier degenen die, hoewel ze er voor zichzelf wellicht niet zeker van waren, toch een relatie met de Heere Jezus hebben. Dat blijkt uit hoe zij de volgelingen van de Heere Jezus hebben behandeld toen zij het Evangelie brachten. Het is echter niet zo dat ze gerechtvaardigd worden door hun werken. De bokken hebben ook het Evangelie gehoord, maar zijn de ongelovigen, degenen die met hun daden laten zien dat ze niet naar Gods wil leven.

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 september 2017 om 21:29

  Ik heb een heel andere vraag: WAAR staat in de Bijbel, dat we – als wij lichamelijk sterven – naar de hemel gaan? Ik kan het in de hele Bijbel, in zowel het OT als het NT niet vinden!”In Gods Huis zijn vele woningen” zullen velen nu zeggen. Maar ik weet geen ander “Gods Huis” dan de tempel op aarde! In Jezus’ tijd op aarde waren in de tempel heel veel priesterwoningen, waar de Levieten woonden. De hemel is Gods Huis niet, maar Gods troon! Ik werd op een heel ander spoor gezet na het lezen van het laatste verzen van het boek Daniël. Daniël 12, de verzen 11 – 13: “11 En van de tijd af dat het dagelijks ​offer​ wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen; 12 welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt. 13 Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen.”
  In de tempel is sinds het jaar 70 geen “dagelijks offer” meer. Op die plek prijkt: “de gruwel” met het opschrift: “Ällah heeft geen zoon” (citaat uit de Koran). “RUSTEN en OPSTAAN” zegt Daniël en dat geloven toch alle christenen? Of geloven we dat niet? Wat is dan onze “bestemming” na de opstanding?
  Openbaring 1: 5 en 6: “Jezus​ ​Christus, de getrouwe getuige, de ​eerstgeborene​ der doden en de overste van de koningen der aarde.
  Hem, die ons liefheeft en ons uit onze ​zonden​ verlost heeft door zijn bloed 6– en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot ​priesters​ voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! ​Amen.”
  Op deze aarde heeft God “IETS” van ons gemaakt, OPDAT we onze BESTEMMING bereiken.
  WIE gelooft nog in: “naar de hemel gaan”? Ik dus niet.

 14. Jeanne Hollestein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 september 2017 om 21:53

  De Here Jezus zei tegen de moordenaar: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn! Het wordt dan geen hemel genoemd, maar het is beslist geen doodsslaap. We zullen met Hem wezen, dat zal toch een geweldige heerlijkheid zijn! Meer hoef ik niet te weten.

 15. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 september 2017 om 22:13

  Een ding is zeker:
  Er is maar één God en Middelaar!
  De God van Israel en Jezus Christus/Yeshua is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6).
  En wie de Zoon heeft, heeft het Leven, wie de Zoon niet heeft, heeft het Leven niet (1Joh. 5:11+12).
  Dat is ons Geloof!
  Maar dan heb ik nog een paar vragen……
  Waarom worden er maar 2 rabbijnen aangeraakt met een droom, zoals ook sommige moslims…. het blijft beperkt….. waarom?
  Volgens Openbaring komt er nog een Duizendjarig Vrederijk!
  Is dat het Koninkrijk waar we in het ‘Onze Vader’ voor moeten bidden?
  Sommige gelovigen denken dat we er nu al in leven (chr. geref.)….. ook heel bijzonder!
  Leven er in het Vrederijk dan alleen gelovigen, die in dit leven in Yeshua hebben geloofd?
  Er blijven voor mij ‘raadselen’ liggen zoals 1 Cor. 13:12 dat ook zegt.
  Maar Openbaring 1:7 ontroert me:
  “Zie Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Amen.’
  En wat zou het heerlijk zijn als Zijn hele Schepping van mensen, degenen die willen……… uiteindelijk gered zou worden!
  Maar we weten het niet en dat niet-weten leg ik rustig in Zijn Hand!
  In dit leven is groeien in Zijn Liefde de meeste!

 16. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 september 2017 om 23:10

  Luc 23:24….Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.
  2 Cor 12:2…..opgetrokken is geweest tot in den derden hemel
  2 Cor 2:4….is geweest in het paradijs
  Luc 16:22….de bedelaar stierf en van de engelen gedragen…
  en dan verder in vers 23…de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief….
  2 Cor 5:8…Om uit het lichaam uit te wonen en bij den Heere in te wonen.
  Open 6:9….de zielen onder het altaar….

  Als de rijke in de hel terecht komt, zoals in Luc. 16, waar zou de bedelaar dan zijn ogen opslaan?

 17. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 24 september 2017 om 1:52

  Wanneer al die wegen maar niet naar Rome gaan leiden, want dan komt Jantje van leiden in last. De pope/paus geeft zichzelf namelijk uit als plaatsvervanger van Christus. Zegt ook dat Joden, Moslims en christenen eenzelfde God hebben. Maria de moeder van God is, en bidt voor ons bij de Vader. En wanneer we zondigden bij hem te biecht kunnen gaan. Ook bloeide de aflaathandel vroeger tierig. De ketters gingen naar de brandstapel.
  Bijbelse gronden worden er niet voor gevonden. Of gegeven.
  Gelukkig dat we weten dat we uit alle strikken des duivels vandaan kunnen komen, en overgeplaatst mogen en kunnen worden door de Zoon Zijner liefde. Het gaat bij God niet om het etiket, maar om de inhoud, dit is al een oud, maar juist gezegde.

  Ja, ieder kan en mag zijn vragen stellen, wanneer je het maar in oprechtheid van hart doet. Dan komen er altijd antwoorden op Gods tijd en wijze, op het levenspad met de Heer, in reinheid en waarheid wandelende voor Zijn aangezicht.
  Zijn wegen zijn wel altijd hoger dan onze wegen en ,,soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood” (Spr. 16:25).

 18. Lindy zegt:
  Geplaatst op zondag 24 september 2017 om 7:56

  Waar ik een beetje mee zit, is dat ik veel RK mensen om mij heen heb. Zij geloven weliswaar in het bestaan van de Here Jezus, maar zijn vooral gericht op de ‘heilige maagd Maria’ of bijvoorbeeld Petrus, die zij als beelden ook aanbidden en waar ze kaarsjes bij opsteken. De basis, van de verlossing door het kruis, geloven zij op zich wel, maar ik zie toch grote ‘dwaling’ als je kijkt wat de bijbel zegt over het aanbidden van stukken hout en steen en ook veel meer focus op andere zaken dan de Here Jezus.

  Nu maken we allemaal fouten en zijn er ook in de Gereformeerde of Hervormde kerk veel verschillende meningen over allerlei zaken, die volgens de bijbel ook niet allemaal goed zijn, maar in hoeverre is een ‘dwaling’ zo groot dat er geen behoudenis mogelijk is? Waar ligt die grens? Ik vind het RK geloof behoorlijk dicht bij het protestantisme liggen (noem ik even niet andere zaken als paus, celibaat e.d. nu), maar die beeldenverering, de focus op Maria in plaats van Jezus… ik vind het erg lastig, ook in hoe hier mee om te gaan met mijn RK naasten. Sociale en lieve mensen en trouw in hun kerk en gebed.

 19. Ros zegt:
  Geplaatst op zondag 24 september 2017 om 11:46

  Beste Dirk,
  “Een voorbeeldig leven is niet voldoende om in de hemel te komen,” schrijf je. Volledig mee eens! Het is Jezus’ offer wat de hemel voor ons opent. Geen discussie over mogelijk! Onze werken/daden kunnen ons niet redden.
  Waar ik echter moeite mee heb, is je conclusie dat als je niet naar de hemel gaat, je verloren bent. Je zegt hierboven zelfs duidelijk: “…al die andere religies leiden uiteindelijk naar de hel.” Ik vind dat tekort doen aan Gods liefde, barmhartigheid en vindingrijkheid.
  De volkeren die voor zijn troon verschijnen -ook die van vóór Jezus’geboorte!- zijn inderdaad (minstens voor een deel) bekend met de messias/Jezus. Dat ze een relatie met Hem hebben, lees ik trouwens nergens, integendeel. Ze hebben Hem niet gediend, niet ontmoet, niet met Hem gegeten, al zijn ze wel goed voor hun medemens geweest. Het zijn echter niet hun daden die zorgen dat ze Gods koninkrijk binnen mogen. Het is hun hart, hun medeleven en hulpvaardigheid die ze aangerekend wordt als aan Jezus gedaan. Net zoals Abrahams geloof hem werd aangerekend tot rechtvaardigheid.
  De gemeente is bij dit oordeel allang opgenomen, de bruiloft van het Lam is gevierd, dus deze mensen gaan niet naar de hemel. Het is dus de vraag wat Jezus bedoelt met ‘beërf het koninkrijk’. Je noemde in je stuk al de nieuwe aarde. Het lijkt me duidelijk dat ‘Gods koninkrijk’ hier wat breder getrokken kan worden dan alleen een hemel. We lezen dat de hemel zelfs zal neerdalen op aarde als de eeuwigheid eenmaal begonnen is: God zal wonen onder de mensen. Hij woonde al bij mensen in de hemel, het gaat hier dus over aardbewoners. Dan worden deze woorden bewaarheid: in Abraham worden álle volken gezegend.
  Als deze mensen, die wíj misschien niet waardig genoeg vinden, door welke genade dan ook behoudenis mogen ontvangen, dan is dit hun door Jezus gegeven en omdat Hij dat wil, zodat hun zaligheid toch in Hem is. Wat in onze ogen oneerlijk lijkt, past misschien wel in zijn barmhartige plannen. En gelukkig roemt de barmhartigheid tegen het oordeel (Jacobus).

 20. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 24 september 2017 om 11:46

  Mensen die het verlossende Evangelie gehoord hebben en daarna het offer van de Heere Jezus willens en wetens afwijzen, kunnen die in hun latere levens alsnog tot geloof komen en daardoor alsnog gered worden? Of komt dan de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest in beeld?

 21. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 24 september 2017 om 12:22

  Dirk,
  Bedankt voor de Nieuwsbrief en Commentaar, die verhalen van de grote dingen die God doet, in de Oekraïne en mensen die door dromen tot geloof in Jezus Christus komen. God is dezelfde die spreekt door dromen en visioenen als weleer in de tijd van de Bijbel.
  Hartelijk dank en Gods zegen.

  Lies

 22. mieneke zegt:
  Geplaatst op zondag 24 september 2017 om 12:25

  Ernst (13).
  Lees volgende tekst ook eens goed door, 2 Korinthe 5:1-9:
  1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.
  2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden.
  3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.
  4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde.
  5 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft.
  6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere;
  7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.)
  8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.
  9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn.

  Bij het over het lijden heen gaan (sterven), verlaten wij ons lichaam en we behagen ons om UIT het (aardse) lichaam UIT te wonen en om met met onze “woonstede” die uit de hemel is …te worden OVERKLEED!!

 23. Piet Walstra zegt:
  Geplaatst op zondag 24 september 2017 om 14:23

  Even een reactie op die meneer die zei: iedereen komt in de Hemel, want God laat niemand verloren gaan. Deze meneer heeft gelijk, God laat je niet verloren gaan, je laat je zelf verloren gaan door niet Hem als redder aan te nemen.
  Komt iedereen in de Hemel? Ja want Gods rechters troon staat in de hemel, als straat evangelist hoor ik vaak: oh dat zie ik dan later wel. Maar dan zijn ze te laat om zich te bekeren, misschien werpen ze dan een blik in de Hemel, en ze dan wenen en tandenknarsen, vanwege het niet een keuze maken, dit geldt ook voor kerkmensen.

 24. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 24 september 2017 om 21:53

  Vandaag mocht ik in Emmen een bijzondere en mooie doopdienst in water mee maken. Vier personen met verschillende achtergrond waren bereid het oude leven af te leggen, en in nieuwheid des levens verder te willen leven/gaan, prachtig.
  Twee ervan hadden een roomskatholieke achtergrond, een met atheistische achtergrond, en de vierde had van huis uit protestantse opvoeding meegekregen als achtergrond. Alle vier zijn dus, in water gedoopt, en legden hun oude (verleden) leven achter zich.

 25. Ronald zegt:
  Geplaatst op zondag 24 september 2017 om 23:03

  Ik vind dit best lastig. Ik heb contact met een jezidi-gezin. Men rekent hen tot 1 van de oudste religie’s ter wereld die aan het uitsterven zijn. Ik moet ze ook over Jezus vertellen maar heb ook veel respect voor ze. Vooral omdat het al zo’n zeldzame minderheid is. Met m’n verstand kom ik er dus niet uit. Ik bid voor antwoord hoe ik dit moet aanpakken.

 26. Maaike zegt:
  Geplaatst op maandag 25 september 2017 om 9:47

  Ronald (24).
  Mooi Ronald, zoals jij dat schrijft. Er spreekt respect en voorzichtigheid uit. En dat zijn toch vormen van liefde. Ook ik vind het lastig, alsof je hen in hun oprechte religieuze beleving afkeurt en dat wil je natuurlijk niet. Ik heb er geen bewijs voor, maar ik denk dat deze minderheden religies in het Midden Oosten, waarmee wij ons verwant voelen als een soort broeders en zusters, elementen hebben bewaard van het Joodse (Messiaanse) geloof, dat ooit in die regio verspreid is. En dat we dan, net als Jezus en Paulus deden, mogen putten uit de Bijbelse waarheid die al in hen leeft en die ze al eeuwen bewaard hebben. En dat we verder mogen gaan en over het nieuwe leven mogen vertellen, dat je vanbinnen uit vernieuwt en dat je dit krijgt gratis en voor niets door geloof in en volgen van Jezus als degene die ons werkelijk redt. Ik schrijf dit in alle bescheidenheid, omdat ik je niet ken en besef dat de Geest ons leidt in alle dingen en ook hierin. Zijn zegen toegewenst.

 27. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op maandag 25 september 2017 om 18:14

  Alleen door onze Vader kom je tot de Here Jezus, en door de Here Jezus kom je tot de Vader. De Heilige Geest is onze helper.
  De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  Alle eer, en lof gaat naar de Vader en de Zoon, onze Here Jezus.
  De Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. De Here God.
  Die is, en Die was, en Die komen zal. De Almachtige. (OPENBARING 1)

  Het zou mooi zijn, als onze Vader uitzonderingen maakt, over het behoud van de mens. Menselijk gezien.
  Maar dit is niet aan ons.
  In de Bijbel hangt ons behoud af, van het geloof, in de Vader en de Zoon.
  Oppassen, dat wij geen verkeerd beeld geven, over ons behoud.

 28. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 25 september 2017 om 18:40

  Christi(15) Wij, Chr. Ger., denken helemaal niet dat we al in het 1000 jarig vrederijk leven. Sterker nog. We geloven helemaal niet dat er een 1000 jarig vrederijk op aarde zal zijn. De Heere Jezus komt maar 1 maal terug op aarde en dan is de genadetijd voorbij en worden we allen geoordeeld. We komen ook niet in de Hemel door alleen goed te doen voor andere mensen zoals er in de RK kerk wordt gedacht. Je moet de Heere Jezus kennen in je hart en wedergeboren zijn. Je losmaken van de wereldse zaken, dan volgen de goede werken vanzelf als vrucht voor de Heere Jezus na. Want die horen er wel bij. Mensen die sterven zonder van de Heere Jezus gehoord te hebben zullen ook niet behouden kunnen worden. Ieder mens heeft een ingeschapen Godskennis. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus. Ook mensen die Maria en andere zogenaamde heiligen aanbidden zullen ook niet worden behouden, tenzij zij zich van die dwaallering bekeren. Ik weet dat we het oordeel aan God moeten overlaten, maar je kunt de wandel van mensen toetsen aan het Woord van God. God is Liefde, maar is een toornig God voor diegenen die Hem niet gehoorzaam zijn geweest en in de zonde zijn gebleven en het werk van Zijn Geliefde Zoon hebben veronachtzaamt.
  Dirk, ik wil je nogmaals bedanken voor je hele fijne overdenkingen. Gods Zegen over al het werk dat je verricht.

 29. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 september 2017 om 16:12

  Bedankt Dirk. God weet al voor onze geboorte wie wij zijn. Hoe hij ons dwars door alles heen naar Hem toebrengt. Ons slijpt, ons problemen geeft, zodat wij Hem zoeken of beter leren kennen. Job zegt na alle problemen: nu ken ik Hem van aangezicht tot aangezicht. Koning Achab en Izebel verwachtten een kind, dat stierf in de moederschoot, omdat God iets goeds in het kind zag. Ik denk zelf dat God niemand verloren laat gaan waar Hij iets goeds in ziet. Dat betekent niet het naamkaartje van een kerk. Heb je God lief met heel je hart. God wil je die Liefde schenken en in je wonen en werken. En als God in je werkt komt de Liefde voor je naaste uit God. Die Liefde komt voort uit het besef, dat Hij ons lief heeft en weet dat wij alleen goed kunnen doen door Hem, door zijn Geest. Wij zijn totaal afhankelijk van de Heilige Geest, door de Here Jezus, door de genade van God, dus wij kunnen niet roemen op onszelf, toch mogen moeten wij ons zelf lief hebben en onze naaste. In het vleselijke zijn wij gelijk aan onze ongelovige naaste. Maar door de genade van God die in ons woont kunnen wij dag in dag uit met Hem wandelen, zijn wil doen, Hem lief hebben en onze naaste als ons zelf, dat is allemaal genade. Buiten God om kan liefde ook een rotte appel zijn, maar zonder God zie je dat niet. Leifs allemaal, wandel met God.

 30. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 september 2017 om 10:31

  Beste mensen,
  Ja, daar is maar een weg om tot God te komen en dat is, via Jezus. Laten wij christenen dan ook in eenheid, de ESSENTIËLE geboden, Jezus preken en gelijkenissen uit de bijbel in praktijk brengen en deze gelden voor ALLE christelijke kerkgemeenschappen.
  Ik lees in diverse reacties, stellige uitspraken over de R.K. Kerk. Zelf ben ik 60 jaar lid geweest van de R.K. Kerk en nog steeds, maar niet meer kerkganger. De ESSENTIËlE geboden en lessen uit de bijbel, die zijn voor ons christenen allemaal hetzelfde en die moeten wij buiten de kerkmuren in de maatschappij en de politiek, in praktijk brengen.
  Op de lagere school kregen wij Godsdienstles en de eerste vraag was:
  Waartoe zijn wij op aarde?
  Antwoord van de leraar was: Wij zijn op aarde om hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.
  Als je Jezus in je hart gesloten hebt, dan voel je je een gelukkig mens, ondanks alle tegenslagen die op je levenspad komen. En in het hiernamaals, daar antwoord ik altijd op:
  Leer van het verleden.
  Leef en laat je christen-zijn zien en horen in het heden en laat de toekomst over aan de Heere. Hub.

 31. J.J. zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 september 2017 om 16:39

  Shalom Dirk,

  Eén weg tot JHWH. Interessant onderwerp gezien de vele dwalingen, valse leer, kortom de misleidingen die helaas al in de eerste gemeente, de gemeente van Jeshua de Messias in Handelingen 2 al binnen waren geslopen, wolven in schaapsklederen, die van de duisternis licht weten te maken en van het licht duisternis, het Woord van JHWH verdraaien.
  Jeshua de Messias zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven,niemand komt tot de Vader dan door Mij: Eén deur!

 32. Christi zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 september 2017 om 20:57

  Aan Florianne,
  Interessant om te lezen dat er ook gelovigen zijn, die niet in een 1000-jarig Vrederijk op aarde geloven!
  Het wordt wel in Openbaring 20 genoemd.
  Op refo-web zag ik er een artikel over en op Christenen voor Israel.
  Ik ga het onderzoeken!
  Maar vragen hieromtrent zullen er wel blijven!
  Vriendelijke groet

 33. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 september 2017 om 6:55

  Beste Dirk,

  Het is triest te moeten constateren, dat weinigen weten dat er maar één Weg is tot God. En dan bedoel ik in het algemeen.
  Maar dat staat ook in de Bijbel. Zie Lucas 13:22-30. Daar zegt Jezus om te strijden om door de enge poort te kunnen gaan.
  Want er worden maar weinigen behouden. Zelfs al beroemen zij zich op allerlei zaken die met het Evangelie te maken hebben. Zie vers 26. Dat zij het Avondmaal zelfs hebben gevierd en onder het Woord zijn geweest. Maar hun hart was verre van God. En zij zullen voor een dichte deur staan. Zie vers 25. In Openbaring 3:20 vraagt Jezus om de deur van ons hart voor Hem open te doen. Want daar staat Hij ook voor een dichte deur. Als wij Hem niet binnen (willen) laten tijdens ons leven, zal Hij ons ook niet binnen (kunnen) laten, als wij sterven. Wij hebben alleen in dit leven te kiezen voor Jezus. Zie Hebreeën 9:27. Daarna is het te laat.

  San

 34. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 september 2017 om 12:26

  Hallo Dirk… heb met veel plezier gelezen.
  De Heere Jezus Christus is de enigste weg tot de Vader. Er zijn géén andere wegen… als alleen door HEM, Jezus.
  Overal zie je het… mensen die lief, aardig zijn, veel voor een ander over hebben… máár Christus Jezus willen zij niet in hun leven. Men denkt een plaats te krijgen bij God… zonder de Weg met de Heere Jezus.

  Ieder die de Heere Jezus aanneemt in geloof… hebben het besef van zonden. Ik denk ook dat dát juist het grote verschil is bij veel mensen.
  Dát is ook de grootste reden dat de Heere Zijn leven en kostbare bloed gaf… om het grote ZONDE probleem. Die afgesneden lijn, mens met God weer te herstellen.

  Zolang velen het belangrijkste van Jezus kruisdood niet zien… blijven zij in hun zonden.
  Ook allerlei religies… zonder Christus is het een doodlopende weg.
  Jezus is de Weg de Waarheid en het Leven.

  Mensen die nog nooit over de Heere Jezus hebben gehoord, en zouden sterven… is God bij machte om zelfs ná de dood, te wijzen op Zijn Zoon.
  In 1Petrus 3 : 18-20, lezen we dat Christus met Zijn sterven… ook predikte in het dodenrijk.
  God Zelf zorgt er voor dat ieder mens die keus kan maken… zowel in het leven als in de dood.

  Zijn macht en grootheid is zó onvoorstelbaar groot…en wij denken soms nog wel eens te klein over God en Christus. God zal niemand verloren gaan… als Hij weet wat er in het hart aanwezig is.

  Ben het eens met Piet Walstra (23)… God wil niet dat iemand verloren gaat… mensen laten zichzelf verloren gaan… om de Redding in Christus Jezus niet aan te nemen.

  Ik begrijpt ook Florianne (28), er staat in Openbaring alléén over een duizendjarig rijk… niet over een duizendjarig vrederijk… het woordje “vrederijk”… staat niet in Openbaring.
  Ik nam dat ook altijd aan… maar kwam erachter… het staat er niet.

  Broeder Dirk, Vaders zegen om je heen, en voor ieder… en liefdevolle groet voor allen.
  Esther.

 35. TVB zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 september 2017 om 14:49

  Esther, ook in het OT lees ik verschillende profetieën over dat rijk. Denk aan o.a. Jesaja en Micha. Dan zie ik toch een prachtig Vrederijk geschetst.

 36. mieneke zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 september 2017 om 17:30

  Esther en Florianne:
  Mij is geleerd om schrift met schrift te vergelijken en dan moet je het O.T. erbij halen als je iets niet snapt wat in het N.T. of Openbaring staat geschreven.
  Het (vrede)rijk komt ook in het O.T. voor. Alleen daar staat niet bij hoe lang dat rijk zal duren. En dat heeft een reden. Toen Jesaja van Godswege over de laatste dagen moest schrijven was dat aan Juda/Jeruzalem (joden)gericht. Als Israël (joden) de Here Jezus Christus hadden aanvaard als hun Messias, zou het(Vrede)rijk aangebroken zijn waarin geen oorlog meer zou zijn. Men zou dan hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. (Dus er zou vrede zijn). Het N.T. en de Openbaring waren dan niet meer nodig geweest. De tijdsduur zou voor altijd zijn en het zou overgaan in de eeuwige toestand.
  (lees Jesaja 2: 1-5 en Jesaja 11:1-10)

  Helaas heft Juda en Jeruzalem (joden) Christus Jezus niet aangenomen als hun Messias en de (tussen) tijd der genade is gekomen.
  Toch zal deze profetie in vervulling gaan. Johannes heeft de opdracht gekregen om de tijdsduur van dit vrederijk neer te schrijven. Duizend jaar. Waarna de eeuwigheid zal komen.

  Onderzoek het maar eens.

 37. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 september 2017 om 13:41

  Hallo TVB en Mieneke… ja, dat is inderdaad waar. Dank jullie wel hoor, om mij daar even op te wijzen. Ik ben daar blij mee… we doen het samen.
  Lieve groet, Esther.

 38. Chas Pieters zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 november 2017 om 9:59

  Dit volgende staat bij Marten Dek EN goedgekeurd: Die mensen op Facebook/Tube zouden hierheen moeten komen en de “waarheid” lezen voordat de “deur” gesloten wordt. Jouw deur kan ieder ogenblik gesloten worden, zoals die 57 jarige Nederlander in Italië, die meedeed aan de wedstrijd. Wij doen aan een andere strijd die te maken heeft met “eeuwigheid”. Daarvoor hebben wij slechts 10 regels nodig, en God de Vader had die regels voor ons geschreven op 2 stenen tafelen en bewaard in de ARK des Verbond. Kijk in de spiegel waar die ark is en waar die tien regels zijn? In het hart en in het verstand, volgens Hebr. 8:10 / 10:16. Je hoeft mij niet te geloven, maar ga toch wel even lezen, zodat je wakker wordt uit de doden.

  Natuurlijk weten we ook dat vele kerken/gelovigen de Tien Geboden “niet” gehoorzamen, alhoewel die waarschuwing in Mth. 14:12 staat. “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.” WIE zijn de “meesten”? Echt niet de heidenen, maar zij die beweren “bekeerd” te zijn uit de heidenen. Hun liefde ten opzichte van God!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden