Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Hemel op aarde? (36 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 september 2017, 10:52 door Dirk A A

Komende zondag, 1 oktober, wordt in veel kerken en gemeenten in de prediking en in de gebeden extra aandacht besteed aan Israel. Het is de zogenaamde Israelzondag. Ik hoop dat veel predikanten en voorgangers dit ook doen. Israel verdient onze betrokkenheid, ons gebed, onze steun. Immers, op de vraag in Romeinen 11:1 of God Zijn volk Israel verstoten heeft, klinkt het ondubbelzinnige antwoord: ‘Volstrekt niet!’ Israel is nog steeds Gods volk, met rijke Bijbelse beloften voor de toekomst.

Nogal wat mensen die zich christen noemen, geloven deze woorden niet meer. Omdat zij ervan uitgaan dat zijzelf in plaats van Israel zijn gekomen.
Deze gedachte kom je ook tegen in de Kingdom Now (Koninkrijk Nu, dvg) en aanverwante bewegingen, waar wordt beweerd dat we nu al kunnen heersen over deze aarde met de autoriteit van Christus. We zouden nu al in het Vrederijk leven en de macht hebben de koninkrijken van deze wereld te overwinnen. Een leiderschap van nieuwe apostelen en profeten zal daarin voorgaan. De kerk, zo wordt geleerd, moet opnieuw gaan claimen wat Adam verloor aan de satan, namelijk zijn gezag/autoriteit over deze aarde. Een manier om dat te doen, is geestelijke oorlogsvoering, om de hemel op aarde te brengen.

Kingdom Now verwacht dat het steeds beter zal gaan op aarde en gaat uit van een grote wereldwijde opwekking. We verwezenlijken immers zelf het Koninkrijk en beschikken over de autoriteit van het Koninkrijk. Zelfs ziekte en dood kunnen verdwijnen en gezondheid en voorspoed staan ons ter beschikking.

De Bijbelse profetieën over de eindtijd zouden al vervuld zijn tussen het jaar 30 en 70 na Christus, die uitmondden in de gruwelijke vernietiging van Jeruzalem. Deze leer is kenmerkend voor het zogenaamde preterisme. Iemand als David Chilton zegt in zijn boek ‘Days of Vengeance’ dat het Bijbelboek Openbaring niet over de tweede komst van Christus gaat, maar over de vernietiging van Israel en de overwinning van Christus over Zijn vijanden in de eerste eeuw.

De grote verdrukking zou al hebben plaatsgevonden, wat uitliep op de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Het beest uit Openbaring is dan Nero. Jezus zal volgens deze Amerikaanse voorganger niet komen als een dief in de nacht, maar Zijn komst zal worden aangekondigd via radio en televisie, via internet, tijdschriften en dagbladen. Voor het Joodse volk is al helemaal geen bijzondere plaats meer binnen deze beweging.

Denk niet te snel dat hier een spookbeeld wordt opgeroepen. Dergelijke theologische standpunten winnen terrein, ook in ons land. Kingdom Now staat echter haaks op de Bijbel en gelooft dat de mens tot ongekende dingen in staat is. Juist waar christenen de Bijbel niet meer kennen, vallen ze eerder voor dergelijke dwaalleringen.

De boodschap van de Bijbel is totaal anders. Het Koninkrijk van God komt absoluut, maar het zijn niet onze inspanningen die het tot stand brengen. De Heere Jezus zal Zijn Rijk op aarde vestigen en God zal in een ogenblik – niet in honderden miljoenen jaren zoals veel christenen denken dat de schepping duurde – van het ene op het andere moment alles nieuw maken: een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, en het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt van God uit de hemel.

Het beeld dat de Bijbel schetst van de toekomst, tot de wederkomst van de Heere Jezus, is zeker geen soort hemel op aarde. Er wordt gesproken over afval van het geloof, verdrukking, vervolging, verkilling van de liefde, angst voor het bulderen van zee en golven, oorlogen. Lees Lukas 21, Mattheus 24, Markus 13 en de Bijbelboeken Daniel, Zacharia en Openbaring maar.
2 Thessalonicenzen 2 en 3 spreken over de grote afval van het geloof, wat wel iets anders is dan een ontwikkeling richting een Godsrijk op aarde. En Mattheus 24:30 zegt nadrukkelijk dat direct na die verdrukking de Heere Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid.
Dat is echt nog niet gebeurd. Elk oog zal Hem zien en Zijn komst zal zijn als de bliksem, zo onverwacht (Mattheus 24:27).

Kingdom Now annexeert alle Bijbelse beloften die zijn toegezegd aan Israel voor zichzelf. De kerk, de gemeente wordt gezien als het nieuwe, geestelijke Israel.
Als Romeinen 11:26 zegt dat heel Israel zalig zal worden, dan zou hier over de gemeente worden gesproken. Kingdom Now is antisemitisch en steelt de beloften van Israel.

Wat we dringend nodig hebben, is onderscheidingsvermogen. Laten we bidden dat de Heilige Geest, de Geest van de waarheid (Johannes 16:13), ons in alle waarheid zal leiden.
U begrijp, hoop ik, dat ik niet wil zeggen dat we nu maar met onze armen over elkaar moeten gaan zitten wachten op de komst van het Koninkrijk van God. We zijn geroepen ons in te zetten voor recht en gerechtigheid, in de kerk en buiten de kerk. En zeker ook tot het brengen van het Evangelie en het gebed voor de komst van dat Koninkrijk: ‘Uw Koninkrijk komen…’ (Mattheus 6:10).

Dirk van Genderen

36 Reacties

 1. Roelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 september 2017 om 15:44

  Beste Dirk,

  Heel fijn dat je hier aandacht aan schenkt! Jammer dat zoveel christenen hun, door God gegeven Woord, de Bijbel, niet zelf (biddend) lezen/kennen, maar het allemaal uit de tweede hand tot zich nemen. We zouden een voorbeeld moeten nemen aan de gemeente van Berea, die dagelijks!, in de Schriften nagingen of de dingen die Paulus hun vertelde wel klopten.

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 september 2017 om 15:47

  In de eindtijd zullen velen van het geloof afvallen en leringen van demonen volgen. Ik denk zelf dat het internet daarin een hele grote rol speelt, denk maar aan de hype rondom 23 september.

 3. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 september 2017 om 17:28

  Beste Dirk,

  Dankjewel dat je ons wijst op de gevaren van de hedendaagse misleiding(en). Ik ben zelf met de ideeën van Johannes de Heer in een gemeente in aanraking gekomen en dat blijft nog steeds staan. Na zoveel jaar is zijn eindtijdvisie nog steeds actueel over de Opname, de grote Verdrukking en het Duizendjarig Vrederijk en het Einde. Ik weet dat je deze visie niet helemaal deelt, maar toch is het goed nieuws wat je telkens weer brengt. We zullen niet afgerekend worden op of wij leerstellig helemaal juist waren (als wij maar niet teveel afwijken) maar of wij de geboden hebben bewaard en nageleefd door barmhartigheid aan de minste van Jezus’ broeders te betonen. Zie Mattheüs 25:40. Wij zijn door geloof alleen gerechtvaardigd, want de rechtvaardige zal uit geloof leven. Zie Romeinen 1:17. Maar daar horen wel de goede werken bij van omzien naar onze naaste. Alhoewel Mattheüs 25:31-46 slaat op het oordeel van de volkeren hoe zij het volk Israël hebben behandeld tijdens de grote Verdrukking, is het ook een les hoe wij als Christenen in deze wereld moeten staan. En ook hierin moet ik betreuren dat ik teveel misstanden heb gezien om daar optimistisch over te zijn, daar zij het Woord Gods niet kennen of niet serieus nemen. Velen kennen de vreze des Heren niet noch kennen zij de Schriften. Alleen daardoor kan je gezond van denken worden en mensen de weg wijzen. Als je de Schrift niet recht kan snijden, hoor je mensen ook niet te leren, omdat mensen geestelijk op de verkeerde weg zetten en zelfs misschien verloren te laten gaan, zeer zwaar zal worden geoordeeld door God. Zie Jacobus 3:1.

  San

 4. J.J. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 september 2017 om 17:30

  Shalom Dirk, Israëlzondag… bijzonder en merkwaardig tegelijk, want er staat nergens in Jahweh’s Woord dat er een Israeldag/zondag gehouden moet worden, mag dit dan niet? Dat zeg ik niet, het ware beter dat alle Messiasbelijdende gelovigen uit de volkeren zich aan zouden sluiten bij de Messiasbelijdende Joden, onze broers en zussen in Jeshua, maar dat is voor vele christenen (lees Messiasbelijdenen uit de volkeren) een groot mysterie.

 5. Blaas de sjofar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 september 2017 om 19:56

  J.J Amen Amen Amen, wij heidenen zijn erbij gekomen, lees Efeze2:11-22. Paulus geeft in Romeinen 11 vanaf vers 13 aan dat de heidenen, wij dus, ons niet trots en hoogmoedig op moeten stellen!!!
  We hebben nog wat op te ruimen, voordat…!!!

 6. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 september 2017 om 21:08

  Dank Dirk voor deze column!
  Aan ‘Blaas de sjofar’…laat ik nu ook Efeze 2:14-22 in mijn gedachten hebben om op J.J. te reageren, waar staat:
  “Hij is onze Vrede, die de twee een heeft gemaakt…..zo zijt gij geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de Joodse apostelen en Joodse profeten, terwijl Christus Jezus, onze Joodse Koning zelf de Hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here…..”
  Hoe is het mogelijk dat een groot deel van de Kerk dit niet ziet of leest!
  Gelukkig zijn er in ons land Stichtingen en Koren en sommige Omroepen, die voor Israël op de bres staan en ook bij Israël aanschuiven.
  En natuurlijk is er Dirk’s Visie!

 7. Ros zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 september 2017 om 22:47

  Dank je Dirk, maar je bent zelfs nog aardig voor die Kingdom Now. Ze zijn nog enger dan je het hierboven schetst. Ze geloven dat God echt de controle op aarde kwijt is en dat de mensen die bij hun speciale verbond horen, door machtsposities de aarde weer terug zullen veroveren. Met andere woorden: zonder die speciale, machtige mensen zou God de controle nooit terug krijgen en zou iedereen voor altijd verloren zijn. Het klinkt als een slechte complottheorie of een futuristische film. Geen flauw idee wat ze zich eigenlijk voorstellen bij Jezus’ verlossingswerk, in ieder geval niet dat dat voldoende zou zijn en ook niet dat God almachtig is.

  Misschien steekt dit soort vreemde, gevaarlijke dingen wel steeds meer zijn lelijke kop op omdat de satan rond gaat als een briesende leeuw, wetend dat hij nog maar een korte tijd heeft. In ieder geval zal de Leeuw van Juda er een eind aan maken, dat weten we gelukkig. En we weten dat ondanks alle haat en vernielzucht, God zijn oogappel niet zal vergeten, ze zal redden als de nood hoog is en op aarde in ere herstellen. Hij is de beste Beschermer van Israël.
  Een akelig bijeffect van deze sektes is wel dat het Christendom en daardoor Christus Zelf erdoor in een vreemd daglicht komen te staan in het oog van de wereld. Net als bij al die theorieën over 23 sept., dat was vooral een zaak waardoor men lachte om alle Christenen, hun geloof en om God. Dat lachen om ons is niet zo erg, maar zodra men lacht om Jezus’ woorden of om God, heeft men heel wat te verantwoorden.
  Laten we maar net als Daniël bidden of de Heer niet langer wil wachten maar wil handelen, ook om zijn eigen heilige naam te redden en de naam van zijn volk en zijn Kerk.

 8. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 september 2017 om 23:15

  Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, en verder… van wat in Gal. 4:4 en 5 staat. Welk een grote genade dat we God leerden kennen, ja meer nog, door God gekend zijn,… vs 9. Toch zien we thans ook velen terugkeren tot de zwakke en armelijke wereldgeesten. En we mogen zeker in onze tijd wel op onze hoede zijn voor de vele ‘valse munters’.
  Wat Christi ook aanhaalde is ook Bijbelse taal, dus zelf Schrift met Schrift vergelijken, en bouwen op dat ene hechte fundament, met Jezus als uiterste hoeksteen, waarin wij als levende stenen, ons mogen laten leggen. Gewillig, zonder zelfverheffing of iets van dien aard.

 9. jcohanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 september 2017 om 23:31

  aan Christi …… “hoe is het mogelijk dat een groot deel van de Kerk dit niet ziet”, ….. omdat dit hét geheimenis betreft! en zoals Petrus schrijft (2Petr3:15-16); de woorden van Paulus zijn moeilijk te verstaan, en dan doelt Petrus nog niet eens op de Efeze brief, want die is van later datum dan de 2de Petrusbrief.
  En laten we niet naïef zijn, het geestelijk Israël ziet nl nog veel dieper ingeworteld in het huidige christelijke denken en doen dan Dirk in zijn stuk hierboven beschrijft. Het onderscheid is niet altijd eenvoudig, maar het is wel een opdracht van God, we hebben de dingen te beproeven die verschillend zijn in de Schrift (Fil1:10) bijvoorbeeld; de verschillen tussen Israël en het SamenLichaam (= letterlijke vertaling van Ef3:6).

 10. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 1 oktober 2017 om 12:07

  Hij schenkt aan Israel bevrijding van onrecht en van schuld staat er in hun psalmen en Hij is getrouw en wie weet hoe spoedig, gaat Hij dit zelf aan hen meededelen, ja hen de ogen openen zodat ze Hem zien. Lees hiertoe Gen. 45. Jozef is hier beeld van de Heer Jezus.

 11. TVB zegt:
  Geplaatst op zondag 1 oktober 2017 om 12:15

  Het is in alles belangrijk niet “door te slaan”. Niet de ene, maar ook niet de andere kant op.
  In eenvoud kijken naar wat Gods Woord leert. Opgroeien in de genade en kennis, zoals Petrus ook schrijft. De genade eerst, dat vind ik mooi.

 12. roelof weima zegt:
  Geplaatst op zondag 1 oktober 2017 om 12:35

  Shalom Dirk,
  Wat fijn dat jij je bedroefdheid over de niet in Yeshua gelovige jood uit. Voor velen in de kerken is het niet bekend waardoor dit is ontstaan. De kerkgeschiedenis leert dat de jood op straffe van de dood zich vaak moest bekeren tot de kerk (christendom).
  Logisch is het dat de jood zich niet zo snel tot die jezusJ zal bekeren. Een gezegde van een Messiasch belijdende jood: “In de naam van Jezus is mij veel leed aangedaan, maar door Yeshua heb ik genade gevonden. Eigenlijk is het triest dat er maar 1 zondag per jaar een Israel zondag is. Het zou geen uitzondering moeten zijn dat het over onze oudste broer zou moeten gaan in de prediking. Yeshua is en blijft een Jood door Hem hebben wij eeuwig leven ontvangen en zijn wij mede erfgenamen, maar het Joodse volk blijft de erfgenaam. Wek dit volk tot jaloersheid door van ze te houden en van hun G’d en van hun land.
  Shalom en vier het Loofhuttenfeest opdat we mogen weten dat ook hierin de komst van Yeshua wordt verkondigd en zijn komende heerschappij.

 13. Joop zegt:
  Geplaatst op zondag 1 oktober 2017 om 13:40

  @Christ #6 “Joodse apostelen en Joodse profeten, terwijl Christus Jezus, onze Joodse Koning zelf de Hoeksteen is”

  In welke vertaling staat dit?

  “Hoe is het mogelijk dat een groot deel van de Kerk dit niet ziet of leest!”

  Misschien omdat dit in geen enkele vertaling staat…?

 14. Peter Kits zegt:
  Geplaatst op zondag 1 oktober 2017 om 14:21

  Dirk, je schreef : u begrijpt, hoop ik, dat ik niet wil zeggen dat we nu maar met onze armen over elkaar moeten gaan zitten wachten op de komst van het Koninkrijk van God. We zijn geroepen ons in te zetten voor recht en gerechtigheid, in de kerk en buiten de kerk. En zeker ook tot het brengen van het Evangelie en het gebed voor de komst van dat Koninkrijk: ‘Uw Koninkrijk kome” (Mattheus 6 vers 10}
  De Heere Jezus zegt het zelf in het 24e hoofdstuk van Mattheus dat hij ons ‘altijd bezig’ wil vinden bij zijn komst.
  De oude Statenvertaling zegt daar zo mooi dat de Heere ons ALZO doende wil vinden bij Zijn komst. Wij hebben ons huisje in Elst, Utrecht deze mooie naam gegeven ‘ALZO DOENDE’ . Velen vragen dan ook dikwijls waarom we dat zo genoemd hebben.
  Dus inderdaad, Dirk, niet met de armen over elkaar zitten maar bezig zijn met Zijn zaak, totdat Hij ons roept om voor altijd bij Hem te zijn. O, welk een glorie zal DAT zijn!!

 15. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 1 oktober 2017 om 15:35

  Joop, zoek eens op Wat is waarheid over de Ned. Bijbelvervalsingen. Schokkend. Leg daar de Statenvertaling naast de NBG en de NBV, nog meer schokkend. Bijbelvertalingen zijn gecorrumpeerd, maar dat wil de goegemeente helemaal niet weten. En dat is tragisch.

 16. Harry zegt:
  Geplaatst op zondag 1 oktober 2017 om 15:48

  Shalom Dirk.

  In 1948 is Adonai Zelf opgestaan om Zich over het Joodse volk te ontfermen. De tijd van de kerk zit er op. G-D’s oordelen zullen over de wereld gaan en ook door de kerken. Hoe is men omgesprongen met Zijn volk door de eeuwen heen? Met de shoa als dieptepunt. Vele tot dan toe onvervulde profetieën zijn sinds 1948 vervuld of worden momenteel vervuld. De strijd rondom Yerushalaim wordt steeds intensiever, de spanning neemt steeds meer toe. En ook de verwarring binnen christelijk Nederland. Hoe komt het toch dat zoveel christenen naar het verre westen kijken, naar Amerika? In plaats van naar het Midden Oosten te kijken, naar Israël. Daar komt de Verlossing vandaan. Yeshua, de grote Koning van Israël en de wereld. Hij komt op het moment dat Adonai heeft bepaald en niet door menselijk toedoen. Hijzelf zal Israël verlossen van alle vijanden. De kerk heeft het nakijken. We mogen met elkaar wel een paar toontjes lager zingen t.o.v. het Joodse volk. Ons nederige excuus is wel op zij plaats.
  Het Koninkrijk zal hier op aarde zijn en niet in de hemel, dat is Grieks denken. Het Koninkrijk wordt gevestigd in Yerushalaim en niet in Washington of Amsterdam of ……..

  De zegen van de Eeuwige toegewenst, voor iedereen.

 17. bas van duijn zegt:
  Geplaatst op zondag 1 oktober 2017 om 16:49

  Deze beweging speculeert op hen die geen of weinig schrift-kennis bezitten!
  Hosea zegt het al, een volk dat geen kennis heeft, gaat verloren. Als Jood en als Christen zullen wij altijd moeten bidden om goed onderscheidend vermogen, gebaseerd op het ‘heilig woord van G’d’; vooral in deze eindtijd, zal dat steeds veelvuldiger voorkomen, deze DWALINGEN!!

 18. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 1 oktober 2017 om 17:24

  @Joop
  Je hebt helemaal gelijk*;-)
  Maar dat de Here Jezus/Heer Yeshua en de apostelen en profeten Joods zijn, dat wordt vaak vergeten in de Kerk.
  Men staat er niet bij stil!
  Dat kan ook een reden zijn dat ze Israël vergeten, meen ik.
  Israël is onze oudste broer en heeft ons gebed en hulp nodig….vooral ook nu.
  Het Evangelie is toch door hen aan ons gegeven!?

 19. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 1 oktober 2017 om 20:06

  Op facebook ontmoet ik “doelbewust” heel veel christenen en steeds weer gaat de discussie bij heel veel christenen over “de beloftes” die voor Israël gelden. Het is veel christenen niet aan hun verstand te brengen, dat aan de vervulling van een “belofte” geen voorwaarden achteraf gelden!! Voor mij geldt: “beloofd = beloofd” punt! Als ik mijn kind of kleinkinderen iets heb beloofd dan doe ik wat ik beloofd heb, ook als ze zich na de belofte hebben misdragen!! Toen bij het “gouden kalf” God het volk in zijn toorn wilde vernietigen, herinnerde Mozes God aan zijn belofte!! Wie kan in een God geloven, Die zijn belofte niet houdt? De Joden kunnen er in feite niets aan doen, dat ze Jezus Christus niet aanvaarden omdat er een sluier (of bedekking) over hen ligt! Zonder die “bedekking” was het evangelie nooit bij ons (de heidenen) gekomen!! Het evangelie zou beperkt gebleven zijn binnen Israël! “Voorbedachte rade van Godswege was die bedekking.” Dat wordt bevestigd in 2 Korinthiërs 3:12 – 18
  “Nu wij zulk een verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op, geheel anders dan ​Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de ​kinderen​ Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude ​verbond​ zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in ​Christus​ verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer ​Mozes​ voorgelezen wordt, een bedekking over hun ​hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.”
  Het schijnt, dat van dit stukje Bijbel ook veel misbruik door antisemieten is gemaakt, maar ik zie het juist positief, met het oog, dat wij (de heidenen) ons “christen zijn” aan deze bedekking te danken hebben.

 20. Joop zegt:
  Geplaatst op zondag 1 oktober 2017 om 20:10

  @Derk, je hebt helemaal gelijk. Maar ik ben hier niet verder op ingaan omdat het off-topic is.
  Trouwens, zelf lees ik vnl. de KJV.

  @Christi. De apostelen en profeten zijn inderdaad Joods. Dit is geen feit dat ik zomaar terzijde zal schuiven! Of men “in de Kerk” “er niet bij stilstaat”? Ik weet het niet. Is dat geen aanname van jou?
  Een ander (discussie)punt: is / was Jezus een Jood? En wat maakt de Jood een Jood? Afkomst? Opvoeding?
  Ik zet hier twee kanttekeningen bij de stellingname: “Jezus is / was een Jood”
  1. Nergens in de bijbel wordt Jezus een Jood genoemd. (Wel “Koning der Joden”, maar dat is weer een hele andere discussie…
  2. Jezus is de Zoon van God. En dan vraag ik mij af: God, de Vader, is toch zeker geen Jood?!

  Is Israel de oudste broer? Dan zeker niet onze broer in Christus!
  Prima om voor Israel te bidden. Maar vergeet dan ook de Palestijnen (en andere omliggende volkeren) niet.
  Het Woord is aan Israel toevertrouwd en is o.a. door de (Joodse!) apostelen aan ons gegeven.
  Laten we dit stokje overnemen, en Israel / de Joden echt jaloers maken.

 21. J.J. zegt:
  Geplaatst op zondag 1 oktober 2017 om 20:57

  Shalom Dirk, de gemeente van Jeshua de Messias is gebouwd op de apostelen en de profeten, dit betekent ook dat het oude verbond niet afgedaan heeft, er nog profetieën uit het oude verbond in vervulling zullen gaan en de tekenen daarvan ook reeds vandaag zichtbaar zijn voor ons. Dit betekent ook dat de apostelen Joods waren, denk aan de apostel Sha’ul/Paulus, die hele duidelijke brieven schreef over hoe de gemeente van Jeshua de Messias behoort te functioneren, denk aan de aanbevelingsbrieven, vermaningen. De apostel Sha’ul was een navolger van Jeshua en mocht verder bouwen, met Jeshua Jezus als uiterste hoeksteen, indrukwekkend en ontzagwekkend, hoe deze gemeente gebouwd wordt met levende stenen. JHWH laat door Zijn Woord en Geest zien wat het betekent een levende steen te mogen zijn in het bouwwerk van Jeshua door Zijn volbrachte werk aan het kruis van Golgotha, als vlekkeloos en onberispelijk Lam, voor de wereld niet te bevatten voor wie Jahweh’s Woord verstaat wel degelijk te bevatten voor wie Zijn Woord verstaan, het Evangelie, de reddende boodschap van Jeshua de Joodse Messias, die mensen bevrijdt en verlost uit slavernij, afgoderij, gevangenschap, menselijke wetten en regeltjes (religie) gebondenheid, misleiding en de leugens van wereldgeesten, occultisme en redt uit des bozen netten (voor wie de Psalmen kent). Herken de valstrikken, het komt idd aan op het onderscheiden van geesten,beproef deze en Jahweh’s Geest zal je leiden!

  Jahweh’s Woord is heel duidelijk als Paulus zegt: want ik schaam mij niet voor het evangelie want het is de kracht van JHWH, tot behoudt, éérst voor de Jood en dan voor de Griek dan is dat ook zo, net zoals Jeshua ook de Shabbat onderhield en dit gebod ook gehoorzaamde omdat Hij de wil van Zijn Vader in de hemel deed! De wereld zou moe6te kunnen zien aan ons Messiasbelijdende Joden en Messiasbelijdenden uit de volkeren zien, dat JHWH’s Woord en de boodschap van het evangelie Licht brengt en hoop in deze steeds donker wordende wereld!

 22. Berend zegt:
  Geplaatst op zondag 1 oktober 2017 om 22:41

  Uit de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw blijkt dat Jezus als Jood werd beschouwd: Joden gaan niet om met Samaritanen. Uiterlijk was Hij ook gekleed als een Jood.

 23. Nina zegt:
  Geplaatst op maandag 2 oktober 2017 om 10:08

  @Joop
  Jood ben je door afkomst. Via de vrouwelijke lijn. Als je moeder Joods is dan ben je Jood. Maria, de moeder van Jezus, was Joods. Vandaar dat Jezus een Jood is.

 24. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 2 oktober 2017 om 16:50

  @Berend
  Joden gaan niet om met Samaritanen….conclusie: Dus Jezus was geen Jood?!?! 🙂

  @Nina
  Ik mis Bijbelse onderbouwing

  @Dirk
  Dit is echt mijn laatste reactie.

 25. Dick zegt:
  Geplaatst op maandag 2 oktober 2017 om 17:29

  Beste allemaal,

  ik ga er mee stoppen. Geen reacties meer. Ik snap er werkelijk niets meer van. Nu gaat het weer over Jood ja of nee.
  Het Woord zegt dat Jezus God en mens was/is. Dus ja God en ja een Jood, maar nog veel meer de Zaligmaker van de wereld. Daar gaat het om. En nogmaals laten we het daar over hebben dan alsmaar over die rand verschijnselen die ons weghalen bij Hem.
  Dirks veel Zegen met je columns maar ik haak af.

 26. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 2 oktober 2017 om 18:50

  Naar ik meen te weten is iemand een jood via de mannelijke lijn. Maar …. toen Jezus gedoopt werd sprak God/JHWH: “Deze is MIJN!! Geliefde zoon in wie IK een welbehagen heb.”
  Hij is IN de moederschoot van Maria verwekt door de Heilige Geest. Er is NIETS van Maria bij. Zelfs niet haar bloed. En ook niet van Jozef.
  Hij is de Zoon van God/JHWH en is God/JHWH. Maar als mens (in het vlees) is HIj de MensenZoon of de Zoon des mensen.

 27. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 2 oktober 2017 om 22:55

  Beste mensen,
  Ik vind dat er nu wel erg theoretisch geciteerd (gevroet) wordt in het oude testament en het joodse volk.
  Wij kunnen nu al de hemel op aarde hebben, door Jezus in ons hart te sluiten en zijn lessen, geboden, bergreden etc. in PRAKTIJK te brengen. Dan hoef je niet meer bang te zijn voor de dood. Of er is niets meer na de dood en als er wel een hemel is en je hebt Jezus in je hart gesloten en je christen-zijn in je leven laten zien, horen en in praktijk gebracht, dan staat de hemelpoort voor jou open! Hub.

 28. benetti Julietta zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 oktober 2017 om 9:07

  Amen

 29. Thea zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 oktober 2017 om 9:08

  Om hier nog aan toe te voegen: Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald (Openbaring 5 gedeelte uit vers 5) en: Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster (gedeelte uit vers 16 Openbaring 22).

 30. Willem zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 oktober 2017 om 10:46

  Want niet híj is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar híj is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.
  Romeinen 2:28‭-‬29 NBG51

  De vraag is in dit geval of etniciteit nog van toepassing is.
  Jezus was een “innerlijke” Jood. Maar wat ik belangrijker vind is dat God, Zijn Vader tot tweemaal van uit de hemel roept: “Dit is Mijn Zoon in wie ik Mijn welbehagen heb.”

  Dit haalt Petrus later nog aan in 1 van zijn brieven.
  De essentie van het verhaal is dit: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. Mijn zonden zíjn vergeven door Zijn bloed. Daardoor heb ik ook deel aan het Nieuwe Verbond en deel aan de belofte van dat verbond, namelijk de vervulling van de Heilige Geest.
  Ik snap dat ook niet dat als het Nieuwe Verbond met Israël en Juda is gesloten, we ze niet tot jaloersheid verwekken, maar onze visie steeds gericht is op een ongelovig volk.
  M.b.t. op de vervangingsleer: onbijbels. De Gemeente van Jezus Christus bestond uit wederom geboren Joden, waar later heidenen bij zijn gevoegd.
  Petrus waarschuwde de Joden al door de woorden van Mozes: de Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar Hem zult gij horen tot al wat Hij tegen u zeggen zal. En het zal geschieden dat alle ziel, die niet naar deze profeet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid (Hand. 3:22). Er blijft maar één volk over… het Israël Gods uit joden en heidenen. Nieuwe mensen, wederom geboren mensen. Mensen die een tempel zijn waar God door Zijn Geest in ons woont. En waar het beeltenis van Christus zichtbaar in wordt.

 31. Derk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 oktober 2017 om 13:37

  San, Mattheus 25:31 t/m 46 zegt o.a. dat ALLE volkeren vóór Hem vergaderd zullen worden en daar wordt het joodse volk niet van uitgezonderd. Lees a.u.b. wat er staat en niet wat er volgens uitleggers “moet” staan.

 32. marianne stel zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 oktober 2017 om 17:14

  Onderscheidingsvermogen hebben wij zeker nodig. Er zijn zoveel valse beweringen die tegenwoordig in hoge mate gepredikt worden en velen intuinen.

 33. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 oktober 2017 om 18:34

  22 reacties, 22 meningen. bijna allemaal verschillend. Ik houd het er maar bij dat ik niet op de stoel van onze Heere God ga zitten. Hij weet precies wat er met Zijn volk gebeurt, wanneer en hoe. Wij kunnen op Hem vertrouwen en dat doe ik dan ook.

 34. San zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 oktober 2017 om 21:11

  Beste Dirk,

  Hete hoofden, koude harten.

  Het verstand wil weer triomferen, maar de Here ziet het hart aan.

  Efeze 4:14, 15 NBG51
  Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hóofd is, Christus.

  San

 35. Rob zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 oktober 2017 om 13:13

  Beste Dirk

  Goed dat je ons wijst op die beweging ‘Kingdom Now’ Er zijn nog veel meer van die organisaties die proberen gelovigen op het verkeerde been te zetten cq te misleiden. De Heilige Geest overtuigd ons gelukkig van wat juist is en wat vals.

 36. N. van der Brugge zegt:
  Geplaatst op maandag 16 oktober 2017 om 0:38

  Jij beweert dat Israël nog steeds Gods volk is. Ik raad je aan Hosea 1 : 9 te lezen, dat staat heel wat anders. Israël wordt pas weer Gods volk als het volgens Zacharia 13 : 9 na de loutering (en dan nog slechts een derde deel) Gods naam gaat aanroepen. Dan zal God zeggen: dat is mijn volk en zij zullen zeggen: de Here is mijn God. Helaas wordt hier zelden of nooit over gepreekt en wordt dit gedeelte ook niet in bepaalde bespiegelingen betrokken. Ook voor Israël geldt dat zij zich moeten bekeren omdat er volgens Romeinen 3 : 22 en 10 : 12 geen onderscheid is tussen Jood en Griek.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden