Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Heb elkaar lief… (54 reacties)

Geplaatst op donderdag 5 oktober 2017, 13:11 door Dirk A A

‘Een nieuw gebod geef Ik u namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt’ (woorden van de Heere Jezus, Johannes 13:34 en 35).
Van de eerste gemeente wordt in Handelingen 2:47 gezegd: ‘Zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.’

Met verdriet in mijn hart schrijf ik dit commentaar. En sommigen zullen direct weten waarom.
Weet u: het is mijn verlangen dat mensen die op deze website komen, onder de indruk raken van de liefde, de geestelijke eenheid die er is onder degenen die reageren. Zoals van de eerste gemeente, in het begin, in Handelingen, wordt gezegd: ‘Ze vonden genade bij heel het volk.’
En zoals de oproep van de Heere Jezus in Johannes 13: ‘…zoals Ik u liefgehad heb, moet ook u elkaar liefhebben.’

In de reacties die zijn geplaatst, is de liefde naar elkaar toe soms ver te zoeken. Niet bij allen, maar vaak regelmatig. En dat geldt niet alleen voor het commentaar van vorige week, maar dat gebeurt vaker. Daar komt nog bij dat ik sommige reacties heb verwijderd, die echt over de grenzen van fatsoen en betamelijkheid heen gingen.

Sommigen die reageren, beschouwen deze website als het podium om hun eigen gedachten telkens opnieuw te promoten, met name over de opname van de gemeente, de verhouding tussen Israel en de gemeente en het houden van de sabbat en de feesten die de Heere aan Zijn volk heeft gegeven. Als dat zo is, kunt u beter een eigen website beginnen.

Gelukkig zijn er ook positieve uitzonderingen. Mensen die in bewogenheid, gedreven door de liefde, reageren. Ik verlang ernaar om alleen maar zulke reacties te kunnen plaatsen. Dat de ander niet wordt veroordeeld, dat het eigen gelijk niet wordt gepromoot, maar dat je in de reacties iets van de bewogenheid en van de liefde van de Heere Jezus proeft. Bid voor elkaar.
Moet dan alles maar kunnen, reageert u misschien? Moeten we niet opkomen voor de waarheid? Jazeker, zeg ik nadrukkelijk, maar wel in zekere mildheid.

Als het over de doop gaat, wil ik dat de kinderdopers en de volwassendopers – om de beide groepen maar even zo te noemen, u begrijpt het wel – elkaar accepteren. Dat geldt ook voor degenen die in de opname van de gemeente geloven, zeven jaar voor de wederkomst van de Heere Jezus en voor hen die de opname plaatsen op ongeveer hetzelfde moment dat de Heere Jezus terug zal komen op de Olijfberg en voor hen die (nog) niet in een toekomstige opname geloven. Dit geldt ook voor de feesten. Leg elkaar niet de wet op.

Ik betitel de verschillende opvattingen over de doop, over de opname, niet als dwaalleringen, het zijn verschillen van inzicht. In de commentaren wil ik wel af en toe dwaalleringen blijven ontmaskeren, waarin Gods Woord geweld wordt aangedaan. Dat is ook waartoe Efeze 5:11 oproept: ‘En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.’

Opnieuw vraag ik u alleen op mijn commentaar te reageren en niet op elkaar. De praktijk wijst uit dat het dan telkens weer uit de hand loopt. En houdt u zich ook aan de regel om maximaal twee keer per commentaar te reageren. Nog steeds zijn er die vaker reageren.
Vanaf heden zal ik de reacties echt streng gaan beoordelen. Een positieve opmerking naar de ander mag, maar ga in uw reactie de ander niet corrigeren. Wanneer ik uw reactie niet plaats, zult u op de site te zien krijgen: ‘Reactie is om inhoudelijke redenen geweigerd.’ Ik ga daar niet met u over in discussie, daar heb ik geen zin in en geen tijd voor.
Het alternatief is dat ik de mogelijkheid om te reageren afsluit, maar dat vind ik op dit moment nog een te rigoureuze stap.

Later in de hemel, en in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, en in het nieuwe Jeruzalem, zullen we mensen tegenkomen die als kind gedoopt zijn en mensen die als volwassene zijn gedoopt. Of denkt u dat die andere groep er niet zal zijn? Hier hebben we nog de luxe om de ander te veroordelen of af te schrijven. Denk maar niet dat zoiets in een land als Noord-Korea gebeurt.

Aan de hemelpoort zal niet worden gevraagd hoe je bent gedoopt, waarmee ik het belang van de doop niet ontken. De doop is volstrekt Bijbels, maar laten we elkaar, als we wederom geboren zijn, accepteren, hoe we ook zijn gedoopt, als broeders en zusters voor wie de Heere Jezus Zijn leven heeft gegeven.

Voor alle gelovigen bidt de Heere Jezus in Johannes 17, tot Zijn Vader: ‘…opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn;
Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad’ (vers 21-23).

Dirk van Genderen

54 Reacties

 1. Joop zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 oktober 2017 om 17:05

  Beste Dirk,

  Ik snap jouw betoog, toch wil ik wel iets kwijt. Ik lees regelmatig deze website. En reageer ook regelmatig. Maar het moet mij van het hart, ik vang twee verschillende signalen op.
  Je hebt het hierboven over dat we elkaar moeten aanvaarden, ook als er verschillende visies zijn over doop, opname etc., en niet te snel leringen meteen als dwalingen moeten bestempelen.
  Kan ik in meegaan.
  Anderzijds, en dat betreft je voorgaande betoog over “Kingdom Now” (ben ik zelf geen aanhanger van), dat ze daar kennelijk een bepaalde Israël visie hebben die o.a. zou inhouden dat Israël de huidige Kerk / Gemeente is. Je hebt het dan over “de belofte van Israël stelen”, en antisemitisme.
  Nu ken ik de Israël-visie van Kingdom Now niet. Wat ik wel weet is dat vele Christenen, niet van Kingdom Now, ook geloven dat de Kerk /Gemeente het (ware) Israël is.
  Ik vind, beste Dirk, dat je wat consequenter mag zijn! Is er onder Christenen misschien gewoon een “verschil van inzicht” voor wat betreft Israël-visies? Of moeten we meteen met grof geschut: “ze stelen de belofte van Israël”, “dat is antisemitisme” aan komen zetten?
  “Kingdom Now” kan best een dwaling zijn. Maar leren ze daar hoe je moet stelen, en antisemitisme?
  “Heb elkaar lief.” is een bijbelse opdracht. Maar dat geldt ook voor Christenen onder elkaar met verschillende Israëlvisies. Je kunt niet het A-woord te pas en te onpas gebruiken. Antisemitisme is een kwalijke vorm van haat. Medechristenen van antisemitisme beschuldigen zonder concreet bewijs, is zonde.

 2. Agatha Reurich zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 oktober 2017 om 17:52

  Beste Dirk,
  Lees al een hele tijd je stukjes, maar nog nooit gereageerd. Nu wil ik graag iets kwijt over de kinder-volwassendoop. Het is een voorrecht als ouders je de kerk inbrengen voor de doop, of dat je dit zelf hebt beslist. Mijn ouders hebben mij op laten dragen in het Leger des Heils en ben hen daar nog altijd heel dankbaar voor. Op 5 jarige leeftijd, heb ik gekozen voor de Heer Jezus. Nu na 70 jaar weet ik mij gedragen door Hem die niet kijkt waar, hoe of wanneer je die doop of opdracht hebt meegekregen in je leven, het gaat er wel om hoe je er mee om gaat, hoe je het gebruikt in je leven van alle dag. Daarom is in liefde naast elkaar staan zo belangrijk juist in deze tijd waarin God zich afvraagt, of Hij nog geloof zal vinden op aarde. Laten we elkaar daarom respecteren en liefhebben zoals Hij de wereld liefhad. Laten we samen op weg gaan en die liefde rondom ons heen verspreiden, want je wordt er zo ontzag’lijk door gezegend.

 3. Roger zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 oktober 2017 om 21:35

  Dank je Dirk, mooi omschreven, belangrijkste is de liefde van Jezus… dat omvat alles.

 4. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 oktober 2017 om 23:33

  Beste Dirk,

  Wat het ware evangelie onderscheidt van alles wat nep is en niets met de ware God te maken heeft, is de liefde Gods. De liefde van Jezus: de agapè. Die liefde waar het woordje agapè gebruikt wordt (onzelfzuchtige liefde) staat in 1 Korinthe 13. Dat is de liefde die Jezus had toen Hij gekruisigd werd. Er staat geschreven dat wij voor de broeders ons leven moeten inzetten. Zie 1 Joh 3:16B, NBG51, “…..ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.” En wij moeten liefhebben niet alleen met woorden maar ook met daden. Zie 1 Johannes 3:18 NBG51, “Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.” Helaas zie ik dat bij heel weinig Christenen. Ze kunnen allemaal de mond vol van God hebben, maar als zij geen daden hebben, misleiden ze alleen zichzelf. Want de Jacobusbrief zegt dat geloven zonder daden een dood geloof is. Zie Jacobus 2:26 NBG51, “Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.” Daarom is wat wij moeten liefhebben, de liefde Gods in onze harten uitgestort. Vgl Rom 5:5.
  NBG51, “..en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is.” Als wij beseffen en begrijpen wat er gebeurd is op Golgotha, dan kan je niet anders dan dat je je liefde verschuldigd bent! Zie Romeinen 13:8 NBG51, “Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.”

  San

 5. Jean Bos zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 oktober 2017 om 0:13

  Doorgaans plaats ik geen reactie en ik lees de reacties van anderen niet. Ik beperk me doorgaans tot het lezen en bewaren van het commentaar. Maar nu wil ik de hoop uitspreken, beste Dirk, dat je oproep goed gevolgd zal worden. Want niets is boeiender dan met mensen met verschillende opvattingen vriendschap, broederschap te sluiten. Je kunt met elkaar in discussie gaan, wederzijds argumenten aandragen, maar het moet altijd de bedoeling zijn om in liefde uit elkaar te gaan en ook met elkaar te bidden, elkaar te zegenen in de naam van de Here Jezus. Dat kan alleen maar verrijkend werken, en niemand hoeft eigen ideeën af te zweren omdat er een verschil is.
  Wat het ontmaskeren van onbijbelse gedachten betreft, kan ik je alleen maar gelijk geven. Als de Schrift duidelijk en veelvuldig hun ongelijk bewijst, kun je niet zwijgen. In deze bediening wil ik je nog veel zegen toewensen en toebidden, en ook veel vrucht op je werk.

 6. Eddy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 oktober 2017 om 0:35

  Dirk, het internet is laagdrempeliger dan persoonlijk contact, en dat brengt helaas vaak het slechte in de mens – christen of niet – naar boven. Ik heb vroeger eens een forum gehad, maar ik ben er jaren geleden al mee gestopt, om de redenenen die hierboven zijn aangegeven. De fora en blogs die vaak wel goed werken, zijn die fora en groepen die bijvoorbeeld door geestelijk en psychologisch volwassen mensen gebruikt worden. De ruzies en het gekissebis die je vaak op fora ziet ontstaan, hebben er bij mij in elk geval voor gezorgd daar zo veel mogelijk bij weg te blijven. Meestal willen mensen monologen houden in plaats van op een volwassen manier over elkaars argumenten na te denken. Het is jammer, maar het is nu eenmaal zo.

 7. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 oktober 2017 om 14:11

  Beste Dirk,
  Ik wil jou: Een hart onder de riem steken met dit commentaar: Heb elkander lief….. ,,Een nieuw gebod geef ik U enz.
  Ik vind dit eigenlijk het BELANGRIJKSTE gebod voor alle christelijke gemeenschappen en heb het eens in een commentaar, het 11e gebod genoemd. De liefdes werkwoorden van dit 11e gebod zijn:
  Delen-Geven en Vergeven.
  Dirk ik ben het volledig met je eens, dat er te veel STELLIG wordt gediscussieerd over de theorie van van de bijbel, vooral over het oude testament, terwijl het in PRAKTIJK-brengen van ons christen-zijn in ÉÉNHEID, toch het belangrijkste is. De oecumenische gedachte is een van de belangrijkste factoren, voor het behoud en uitbreiding van het christendom in deze wereld.
  Ja Dirk, ik merk ook vaak op, die stellige discussies over meestal onbelangrijke citaten uit de bijbel en meestal gaat het dan over traditionele ceremoniële gebruiken etc. Jij noemt al een heel goed voorbeeld: De Doop!
  Tot slot wil ik nog eens bekrachtigen, mijn ingegeven boodschap en opdracht, die jij citeert uit de bijbel: Johannes 17, in de laatste zinnen.
  Voor alle gelovigen bidt de Heere Jezus in Johannes 17, tot Zijn Vader: ….opdat zij allen één zullen zijn. zoals U, Vader, in mij en ik in U, dat ook zij in Ons een zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt enz.
  Beste mensen,
  laten wij ons meer bemoedigen over de essentieële geboden en lessen van Jezus uit de bijbel en breng de belangrijkste liefdes-werkwoorden: Delen-Geven en Vergeven in ÉÉNHEID in praktijk. Hub.

 8. Dick zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 oktober 2017 om 16:16

  Beste Dirk,

  Dank voor deze column. Vorige keer schreef ik dat ik af wilde haken en dat was om de redenen die je nu noemt. Dank hiervoor.

  We moeten begrijpen dat we gezalfd zijn. En zalving is niet een of ander vaag, spookachtig vaag gevoel. Het is een feit. Het is de kracht van God die je in staat stelt, dat is wat zalving is. En we zijn niet gezalfd om slecht te doen. We zijn gezalfd om goed te doen. Aan wie? aan iedereen die je pad kruist. Daarom moeten ,vriendelijkheid, lankmoedigheid en goedheid naar buiten komen. Dat moeten anderen aan ons zien. Overal en altijd. Als we ergens in de rij staan. Als we bij een pompstation staan, waar we ook zijn. Dit zou uit moeten stromen en dat zou de mensen hun aandacht moeten trekken, want we leven in een brute wereld. Een keiharde ik gerichte wereld. Ik eerst en iedereen moet buigen als ik binnen kom. ik weet zeker dat de wereld zal uitkijken naar christenen die de natuur van God uit zich laten stromen en daarom met ons willen praten. We hoeven ze niet op te zoeken maar ze zullen ons opzoeken. Veel Zegen gewenst

 9. DAVID zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 oktober 2017 om 16:27

  (Deze reactie is om inhoudelijke redenen geweigerd.)

 10. Willy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 oktober 2017 om 20:27

  ‘Dick’, in uw reactie nr. 8, hebt u het uitstekend verwoord!

 11. Jeannette zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 9:29

  Beste Dirk. Graag wil ik toch even reageren, al is dat in complete tegenspraak met mijn mening. Want ik zou u willen vragen de brievenbus gewoon te sluiten.
  Uw columns elke week zijn voor mij persoonlijk zo enorm opbouwend, leerzaam een eerlijk, dat m.i. dat meer dan genoeg is voor iedereen om zich op te richten. Men kan de column overdenken, herlezen, ook na een paar dagen. Je kunt ermee aan de slag!
  Aan het einde van de column zijn daar dan de reacties. En wat kunnen die juist weer afbreken wat door u werd opgebouwd.
  Is dat niet precies het koren op de molen van de vijand? Verdeeldheid zaaien, en twijfel?
  Natuurlijk, hoor ik mensen zeggen, dan lees je de reacties toch gewoon niet? Maar deze staan onderdaan de column, en voor je het weet lees je de eerste al. Je gaat het volgen, ziet allemaal Bijbelteksten passeren waarmee mensen hun waarheid willen onderstrepen.

  Als ik lees dat u deze column met verdriet in uw hart schrijft, dan vind ik dat zo erg. Dat uw werk voor ons lezers resulteert in verdriet.
  Ik wil u graag zeggen dat u vreugde brengt, hoop en vaak troost, door op uw manier Gods boodschap en uw visie te delen.
  Ik hoop dat u hier nog lang mee door mag gaan, en dat de liefde mag zegevieren.

 12. Dorus zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 14:07

  Beste Dirk, zelden reageer ik, maar ik wil allen die jouw stukje lezen laten weten dat het makkelijk is elkaar lief te hebben als we dezelfde mening over alles zijn toegedaan. Wij zijn vele malen in Roemenië geweest en hebben de liefde ervaren van alle christenen, van welke gezindheid dan ook: maar dan wel één in Jezus Christus. Hij is het middelpunt van ons leven, denken en handelen. Als we op die grond staan kunnen we de ander liefhebben. En dat hebben we vele malen ervaren.

 13. Wanda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 15:59

  Hallo Dirk. Ik lees je nieuwsbrieven en je column altijd met plezier. Reageer nooit, om redenen die je hierboven aangeeft. Wanneer het écht beter gaat zal ik misschien nog eens reageren. Laten we de ander uitnemender achten dan onszelf. En Dirk ga gewoon door met schrijven, ik blijf ze lezen!!

 14. tjitze koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 16:21

  Dirk, en alle andere lezers.

  Elkaar afkraken, daar lacht de duivel om. Die wil graag onder de christenen tweedracht zaaien. Beste mensen besef dit toch.
  Laten we elkaar als christenen accepteren, ondanks dat we verschillend denken.
  De geboorte, kruisiging en opstanding dat is de essentie van het Evangelie.
  Daar kunnen we niks aan toevoegen of afdoen. Pure genade. En dat verkondig jij voor de volle 100 procent Dirk. Ik word er telkens door bemoedigd.

 15. Rien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 16:25

  Beste Dirk
  Al jaren lees ik je nieuwsbrief. In het begin ook de commentaren, maar juist vanwege de soms liefdeloze uitingen al lang niet meer. Ik word vaak bemoedigd door de nieuwsbrief. Ik hoop en bid dat je het nog lang mag doen. Ik bid je wijsheid en zegen toe. Ook voor de vele lezers van de nieuwsbrief.

 16. Ros zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 16:38

  AMEN!
  Het is erg belangrijk een eigen oordeel te vormen, je te verdiepen in de bijbel en Gods wil en plan te leren begrijpen. Maar het echte oordeel is aan Hem en zodra wij ons dat toe eigenen, gaat het mis. Er is een verschil tussen discussiëren en redetwisten. Soms is dat moeilijk, maar meestal voel je heel goed wanneer je die grens overschrijdt. Als boosheid, de drang de ander terug te pakken of onaardige woorden te gebruiken in je opkomen, gaat het om oordelen en niet meer alleen om een vriendschappelijke uitwisseling van standpunten. Je standpunt staat dan centraal, niet de andere persoon.
  Dirk, ik zou bijvoorbeeld graag verder met je bomen over wie er nou precies bij de schapen en de bokken zullen horen, maar dat is hier niet meer de plek. Ik wacht met plezier op het eeuwige leven en dan gaan we verder waar we waren. Dat is toch iets om naar uit te kijken?
  Ik vind het knap wat je doet, Dirk. Ondanks hartzeer ga je verder met iets omdat je er de meerwaarde van ziet. Ik hoop dat dat de bezoekers zal inspireren hun hart te onderzoeken voor ze iets schrijven. Ik lees zelf meestal de commentaren niet meer, maar ik ben er erg blij mee dat je zaken weghoudt die over jóuw schreef gaan, want het is jouw site.
  Dank je voor je schrijven! Het was weer mooi.

 17. José zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 16:42

  Vandaag weer ervaren in contact met mijn lieve moeder: zij denkt over heel veel dingen volgens menselijke tradities, waardoor de ander snel het gevoel krijgt veroordeeld te worden. Maar zodra het over Jezus gaat, zijn we één. Doet me denken aan het lied: eén in de Naam van Jezus, één zin en één gemoed. Eén in ‘t geloof der schriften, één in het kostbaar bloed. Eén Vader Die ons lief heeft, één Zoon Die voor ons pleit. Wát een liefde!! En wat moet ik steeds weer leren..? Bukken en buigen onder de weg die God met me gaat, maar ook onder wat mensen je aan kunnen doen (vaak onbewust) en als we nu allemaal zouden bukken, of anders gezegd: nederig zijn, wat zou er een geur van ons uitgaan naar mensen die Jezus niet kennen. Zó tot eer van Hem, Die we lief hebben, omdat Hij ons eerst lief had. Dan is onze stem en onze mening niet belangrijk. Ik denk wel eens dat satan gniffelt als we het over iets anders hebben dan over zijn vijand, onze lieve Heer, Die alles, ja Zichzelf voor ons over had. Geve de Heere dat we op Jezus zullen lijken, tot Zijn eer.

 18. José zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 16:50

  Nog een aanvulling:
  En wees gezegend, Dirk, u bent velen tot zegen!! Hartelijk dank voor uw nieuwsbrief waar we zaterdags steeds naar uitkijken en regelmatig onze mails checken van: is tie al binnen?

 19. Eize Wind zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 17:01

  Dank voor je artikel, Dirk. Wonderlijk genoeg herlas ik deze week het dunne boekje van Basilea Schlink: “Gegrepen door Gods liefde.” Je commentaar is een bevestiging.

 20. Rob zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 17:15

  Beste Dirk, ik ben het helemaal met je eens dat we elkaar lief moeten hebben en elkaars mening dienen te respecteren. Natuurlijk moeten dwaalleren altijd besproken kunnen worden. Dat spreekt eigenlijk vanzelf. Gods rijke zegen.

 21. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 17:24

  Beste Dirk,
  Mooie column!
  Ik ervaar de reacties niet zo negatief, die op deze column gegeven worden!
  Voor mij is het logisch dat we van gedachten en Bijbelse visies verschillen en het af en toe scherp is of slap.
  Ervaar hier ook geen liefdeloosheid naar elkaar.
  We zijn toch ‘met Hem onderweg’ en zijn nog niet volmaakt, ook niet in onze reacties.
  Dit gebeurt eveneens in kerkelijke gemeentes toch!?
  Voorbeeld:
  Bij grote kerken zijn grote parkeergelegenheden en ik hoorde eens een reactie van iemand hierover dat iedereen niet zo hoffelijk en vriendelijk na de kerkdienst hun auto’s van de parkeerplaats reden en dat ze dat niet begrepen.
  Dat bij een kerk!
  Voor mij is dat logisch.
  In een kerk komen gelovigen en ongelovigen oftewel die ‘onderweg’ zijn om de Here te volgen.
  Ook in gelovige families en gezinnen gaat toch niet alles vredig en vriendelijk toe.
  Er is natuurlijk een grens, maar die kan Dirk bewaken mijns inziens!
  En tja in het gewone buitenleven zijn wij als gelovigen in de Here ook niet elk moment zonnestralen.
  Ikzelf ook niet, schiet daarin soms tekort of maak fouten.
  Verdraagt elkander en vergeeft elkander is dan ook een opdracht voor ons!
  Een vredig weekend toegewenst allemaal!

 22. maarten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 18:34

  Ben je door Jezus gekend, daar gaat het om in Mattheus 7, en het gebod der liefde is mooi uitgelegd Dirk.
  Ook ben ik blij met Efeze 5 vers 11, na 500 jaar reformatie……en het bloed der martelaren uitgelegd in Gods Woord zelf, Openbaring 17 en 18. Ga dan natuurlijk wel behoedzaam om met valse profeten, ook uit Rome, ben tegelijk bewogen met de mensen, zoals Jezus bemoedigt en vermaant; zie gemeente te Thyatira.
  Hij bedankt ze voor de goede werken, vermaant ze aangaande Izebel, liefde gaat in de Bijbel nooit ten koste van de waarheid, in Hem verbonden, Maarten.

 23. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 19:02

  Broeder Dirk! Ik zie elke week naar je commentaar uit en lees het bijna altijd met instemming!! In allerlei vormen van gekissebis heb ik geen zin en die laat ik dan ook gewoon links liggen. De wekelijkse Nieuwsbrief is voor mij zegenrijk!! Laat dit een bemoediging voor je zijn! Opnieuw: Gods rijke zegen toegewenst!!

 24. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 19:10

  Dirk ik heb jouw column gelezen, en ik dacht een prima gedachte, was het maar zo als jij zegt. Hoeveel scheidingen zijn er wel niet in het geloof, en het worden er steeds meer, dus meningsverschillen zullen er altijd zijn onder christenen. Kijk maar eens naar de kritieken die Charismatische bewegingen op kerken hebben, en andersom ook. Kijk maar eens naar de arrogantie, die sommige geloofsgemeenschappen hebben naar andere, en dat gaat maar door, en door. Het beste is om je goed in de bijbel te verdiepen, zo als de bijbel zegt: houd vrede met iedereen zover het van U afhangt. Ik zie vooral de laatste tijd veel meningen op geloofsgebied, ook bij jouw site, en dan kun je reactie op verwachten, want nogmaals actie is reactie, want er zijn zoveel denkverschillen op het geloof, dat je dat altijd blijft houden. Maar nogmaals, verdiep je in de bijbel, en leer daar uit, en laat niemand je ontnemen wat je geleerd wordt daarin, maar houd respect voor elkaar, want wie zijn wij, om over een ander te oordelen, hoe je gedachten ook hierover zijn, maar ik vind zelf alles wel verwarrender worden in de christelijke wereld. En als je daar in meegaat, dan kom je in een maalstroom van meningen terecht, die terecht, of onterecht zijn, daarom houd vast hetgeen je hebt, zodat niemand je dat kan ontnemen, en voor de rest wens ik iedereen veel goeds, en vrede toe.

 25. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 19:15

  Beste Dirk,

  Ik sluit mij aan bij de woorden van Jeannette.

 26. M.J. van der Vliet-Deelstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 19:31

  Beste Dirk, er is heel veel onverdraagzaamheid en liefdeloosheid in de wereld. Heb daar best moeite mee. Maar met Jezus in je hart is het niet moeilijk. Dank voor de nieuwsbrief.

 27. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 19:34

  Spreuken 17:15
  “Wie een goddeloze vrijspreekt
  en wie een rechtvaardige beschuldigt,
  beiden zijn de HEER een gruwel.”
  Jesaja 50: 9
  “Zie, de Here Here helpt mij, wie zal mij dan schuldig verklaren? Zie, zij allen vergaan als een kleed, de mot zal ze verteren.”
  Op facebook zie ik het constant beschuldigen van andersdenkenden als een groot probleem!! Ik kan er gelukkig goed tegen en voel mij voldoende “gewapend” (Ef.6) Veel anderen verliezen hun geloof daardoor. Er is geen greintje liefde onder de beschuldigers. Ik kom er steeds meer achter, dat ik op aarde geplaatst ben “VOOR DE ANDER”. In de praktijk van het christendom zijn veel zogenaamde christenen constant TEGEN de ander. We zien het resultaat van tienduizenden denominaties van “ware kerken”. Vroeger had ik die neiging het veel beter te weten ook wel, maar met mijn leeftijd relativeer ik veel meer als vroeger!! Ik las in je nieuwsbrief ook iets over Tommy Waller. Ik ben het WEL met hem eens!! Joden hebben geen “christendom” nodig, maar Joden hebben Yeshua nodig! Het evangelie wordt nog te veel gebracht als een “ander” geloof, terwijl het evangelie juist de kroon en de vervulling is op het Jodendom!! Zo ontstonden ook de Messias belijdende Joden, die vanwege de “lading” van het woord “christen” per se geen “christen” genoemd willen worden! Erasmus en ik meen ook Spinoza moesten hun Jodendom afleggen om christen te mogen worden. Dat vind ik een misdaad tegen het Jodendom. Het Nieuwe Testament is juist de vervulling van het Oude Testament! Een Jood is pas compleet, als hij Yeshua (of het evangelie) aanneemt. Om Yeshua aan te nemen hoef je geen “christen” te worden! Als een Jood Yeshua aanneemt zal ik ook nooit van een “bekering” spreken, eerder van een openbaring.

 28. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 19:50

  Beste Dirk

  Hopelijk dat de mensen waar je dit aan richt nu zullen begrijpen waar deze webstek werkelijk voor bedoeld is. Wel jammer dat je hebt moeten besluiten om dit zo krachtig te moeten verwoorden maar ja ik denk dat er geen andere manier (meer) restte. Elkaar de maat nemen wat sommigen met enige regelmaat doen, brengt ons niet dichter bij de beginselen van die eerste gemeente. Naar elkaar willen luisteren en respectvol met elkaar omgaan juist wel. Voor mensen die dit niet (kunnen) opbrengen is het m.i beter om zelf een webstek te beginnen. Laten we de liefde die we, doordat we Jezus hebben aangenomen verkregen hebben, als het ware uitdelen op deze webstek. Hierbij horen bemoediging en aandacht voor de ander. Moge ieder die Dirks Visie leest de rijke zegen van de HEERE God ervaren.

 29. Martine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 19:57

  Geachte heer Van Genderen, met interesse heb ik uw artikel gelezen. Het is goed om het leespubliek zo nu en dan te wijzen op de condities waarop gereageerd kan en mag worden.
  Gebeurt dat niet, dan krijg je scheefgroei. Dat sluipt er langzaam in en is daarna moeilijk te keren. Discussies kunnen dan uit de hand lopen of de verkeerde weg inslaan. Wie zijn wij die anderen oordelen?…….. Wij hebben allen de Bijbelse opdracht om de anderen uitnemender te achten dan onszelf. Laten we die opdracht dan ook toepassen en het Woord, dat zeer vast is, zal ons door de werking van de Heilige Geest daarin tot Gids zijn.

 30. Harry zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 20:20

  Shalom Dirk.

  Ik ben het helemaal met je eens, aan de andere kant vind ik het interessant om de diverse meningen te lezen over diverse onderwerpen. Soms, zoals nu, reageer ik zelf ook. Vooral omdat ik een en ander probeer te zien vanuit Joods oogpunt. De hele bijbel gaat over Israël en het Joodse volk. Yeshua is Zelf Jood en Hij komt om Israël te verlossen. Wij als gelovigen uit de heidenen mogen erbij horen, door genade via Golgotha. Fel discussiëren is ook Joods, over de talmoed in de sjoel. Dat zie je terug in de felle discussies met de farizeeërs. Maar wij niet Joden mogen wel wat meer onderling respect voor elkaars mening hebben en van elkaar leren. Ga vooral door met je columns. Een hartelijke groet. En God’s zegen.

 31. mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 21:48

  Ben groot geworden in de Geref. kerk (synodaal). Daar heb ik de Here God/JHWH leren kennen. Op 30 jarige leeftijd om belangrijke redenen overgegaan naar de Baptisten Gemeente (gedoopt op geloof) en daar heb ik Christus Jezus leren kennen Wie en Wat en Hoe Hij is, en ook de Maranatha boodschap ontdekt. Op 50 jarige leeftijd om belangrijke redenen overgegaan naar de Pinkstergemeente en daar heb ik geleerd/ontdekt Wie en Wat en Hoe de Heilige Geest is. Ook ga ik nu af en toe naar Het leger des Heils. Daar leer en ontdek ik de Liefde van Enige God/JHWH, de Zoon en de Heilige Geest.
  Wat ben ik dankbaar dat ik deze weg ben gegaan. Alle vier de kerken hebben er aan meegewerkt dat ik de Enige God/JHWH mag kennen in al Zijn verschijningen.
  Kinderdoop, doop op geloof brengt je er niet. Het zijn allebei daden van het geloof in God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Kinderdoop wordt gedaan op geloof in God/JHWH van de ouders. Doop op geloof is het geloof in God/JHWH door de persoon zelf.
  De “Liefde” bedekt hetgeen er fout is aan of van beide partijen.

 32. Heidi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 22:09

  Beste Dirk, geliefde broer in Hem,

  Het doet mij pijn om jouw reactie op ‘bepaalde’ commentaren te lezen en hierdoor te beseffen hoe gebukt je hieronder gaat … Maar besef, lieve broer, dat velen, waaronder ikzelf, met heel veel plezier iedere week jouw bijdragen lezen.
  Laat je niet teneerdrukken door degenen die onfatsoenlijk reageren op je columns; vergeet niet dat velen, waaronder ikzelf, iedere week reikhalzend uitkijken naar jouw wekelijkse mail en nieuwsbrief ;)!

  Veel zegen gewenst en Zijn troost, liefde en nabijheid!

  Een hartelijke groet van een zusje uit Soest

 33. Joop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 22:31

  Eens met Christi. Ook ik vind, over het algemeen, de reacties niet negatief. Soms wel scherp, maar dat vind ik een goede zaak. De ene mens scherpt de ander, kan soms pijn doen, maar kan ook leerzaam zijn. Een ieder een gezegende zondag!

 34. Roger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017 om 23:49

  Broeder Dirk, ik geniet nog altijd van jouw website, en we hoeven het niet altijd eens te zijn, wat weet ik? Want onvolkomen is mijn kennen, belangrijkste is dat ik de liefde van Jezus zie in alles wat je schrijft, 1 Korinthe 13, dank je broeder.

 35. Lindy zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2017 om 8:24

  Beste Dirk,

  Het is goed dat je dit opmerkt en deelt. Ik denk dat sommigen zich niet eens zo bewust zijn van de ‘toon’ van hun reacties of zelfs niet inzien dat het respect voor andersdenkenden ontbreekt. Mogelijk is dit dus een ‘wake-up-call’, wat iedereen soms eens nodig heeft.

  Ik hoop niet dat je de mogelijkheid tot reageren gaat stoppen. Persoonlijk vind ik het van toegevoegde waarde, omdat anderen iets soms net wat anders verwoorden, waardoor een item soms ook beter aankomt, cq ‘landt’. En vooral in het geval van mensen met een andere mening: dit is juist goed! Het scherpt je, zet je tot nadenken.

  Terecht meld je dat de voorwaarde wel wederzijds respect moet zijn. Nee, zelfs liefde voor de andersdenkende broeder of zuster. De Here Jezus zei: ‘Heb je vijanden lief.’ Als het ons al niet lukt om onze broeders en zusters lief te hebben, dan zijn we maar slechte ambassadeurs en moeten we ons diep schamen.

 36. Jannis Maarten zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2017 om 10:25

  Eenmaal komt voor alle mensen de zomer in het land. Dan zijn alle zorgen en lasten aan de kant. O, wat duurt het toch lang, maar we zijn niet bang, want God ons aller geestelijke vader, zorgt voor ons belang.

 37. Lizzie zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2017 om 11:20

  Beste Dirk, ik ben het helemaal met je eens en sluit me aan bij de woorden van Jeanette. Ik zou de commetaarsectie sluiten of alleen positieve reacties toelaten. Vaak word ik opgebouwd door jouw stukjes en daarna ontmoedigd als ik de commentaren lees. Een veroordelende, liefdeloze houding van christenen is een zeer slecht getuigenis voor niet-christenen. Het is een openbare site waar ook ‘zoekers naar de Waarheid’ op afkomen. Het lijkt me belangrijker om hun belang boven het gekissebis te stellen. Je nieuwsbrief is waardevol, ik hoop dat je met blijdschap door zult gaan en wens je veel zegen toe.

 38. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2017 om 11:50

  Goedemorgen Dirk, het is voor mij elke Zondag weer een zegen dat ik Uw nieuwsbrief ontvang. Het voegt heel veel toe aan mijn geloofsleven toe. Dank hier voor. Een gezegende Zondag en Gods liefde toe gewenst.
  Geert

 39. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2017 om 12:42

  Beste Dirk, als je 38 jaar niet gelovig bent geweest. En je bent zoekende. Je vraagt je bij jezelf af: Waarom ben ik hier op deze aarde. Is dit tijdelijk. En dan kom je tot geloof. Dan ben je een soort van spons, die steeds meer wil weten over de bijbel.
  De commentaren die u in de Visie schreef, las ik regelmatig. En daarna ben ik u blijven volgen. Het moet mij van het hart, dat ik u dankbaar ben, en mij gezegend voel met uw wekelijkse schrijven.
  Wat heb ik veel geleerd over onderwerpen als Israel, abortus ect.
  Elke keer, zette het mij tot nadenken, en nam er lering uit.
  Fijn dat u Handelingen aanhaalt, in uw schrijven. De eerste gemeente.
  Beste Dirk, blijf net zo standvastig als apostel Paulus en Mozes.

  Vr gr René Postma

 40. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2017 om 14:47

  Dirk, elkaar “liefhebben” is toch niet hetzelfde als elkaar lievig over de bol strijken. En met het sluiten van commentaar los je het probleem niet op. Het is goed om mensen te prikkelen om zelf te gaan onderzoeken in het Woord.

  (Reactie gedeeltelijk verwijderd i.v.m. inhoud)

 41. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2017 om 15:10

  Met Nienke en Rene Postma kan ik het helemaal eens zijn. De doop maakt niet zalig. Het is alleen een teken op je geloof. Ook de Here Jezus Die de doop helemaal niet nodig had heeft Zich laten dopen en op Zijn bevel laten wij ons ook dopen. Niet om zalig te worden. Alleen het geloof in de Here Jezus, Die onze en mijn schuld/zonde geboet heeft maakt ons zalig. En zo is het ook over de Wederkomst: is niet zaligmakend.

  En eigenlijk is het commentaar wat je doorgeeft genoeg en kunnen wij dat verder voor ons zelf overdenken en eventueel met respect en liefde met jou persoonlijk onze mening daar omtrent delen. Want gehakketak over meningen komt juist ook naar niet-gelovigen niet fijn over. En dat is toch niet de bedoeling van je commentaar.

 42. IEN zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2017 om 16:00

  Dank Dirk voor je woorden elke week; ik ben het helemaal met Jeannette eens. Ik hoop, dat je nog heel lang door mag gaan. (eerste reactie in veel jaren)
  Ien

 43. Een zuster zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2017 om 19:41

  Waar liefde woont, gebiedt de Heer Den zegen:
  daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen
  en het leven tot in eeuwigheid.
  Ps. 133-3 berijmd

 44. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2017 om 20:17

  Belangrijk en goed onderwerp Dirk, omdat alle goede zaad lang niet/nooit in goede aarde gaat/zal vallen. Want een mens heeft van nature uit, slechte karaktereigenschappen. En zal moeten leren, dingen af te leggen, en aan te doen.
  Ons volmaakte voorbeeld Jezus werd in zijn rondwandeling hier op aarde ook wel eens wat moedeloos, zodat de woorden klonken: ,,Hoe lang zal Ik nog bij u zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen?” Mensen waren vaak verwonderd over Zijn lieflijke woorden, welke van Zijn lippen kwamen. Maar kort daarna wilden ze Hem van de steilte werpen. De Profeet was niet geliefd in de eigen vaderstad (Nazareth).
  Een vaste groep, die deze nieuwsbrief lezen en erop kunnen reageren vinden zowel het gelezen artikel opbouwend, van je hand, maar lezen ook graag elkanders reacties, tenminste ik wel. Ook al ga je enkele reacties soms schrappen, dan heeft ‘men’ het er zelf naar gemaakt. Hopende gaat het zoals nu, altijd gewoon door. We hebben er veel aan. Het bindt ons saam.

 45. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2017 om 21:00

  (Deze reactie is om inhoudelijke redenen geweigerd.)

 46. Johan zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2017 om 21:26

  Wat zijn de vruchten van de Geest? ………… als je die kent dan kun je toch niet met harde woorden reageren op een column van Dirk.

 47. Jantine zegt:
  Geplaatst op maandag 9 oktober 2017 om 9:06

  Beste Dirk. Net na het lezen van je stukje kreeg ik deze tweet onder ogen van Henk van den Belt. ‘….Weet je, al die debatten over schepping en evolutie, of de vrouw in het ambt – ze mogen van mij, en ik hoop dat God de bezinning zegent. Maar pas echt schadelijk is het als de stille omgang met God en zijn Woord verdwijnt’. Een mooie aanvulling en bevestiging van jouw stukje. En hoe waar. M.i. de enige manier om steeds meer juiste inzichten te verwerven. En dat niet alleen persoonlijk, maar juist ook in groepsverband. ‘Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen. Samen leven tot Zijn eer.’ Vr. gr. en Gods Zegen.

 48. Chris de Pooter zegt:
  Geplaatst op maandag 9 oktober 2017 om 10:14

  Beste Dirk,
  Ook ik sluit mij aan bij de woorden van Jeannette, ik heb het al eerder aangegeven, schrijf wat de Here in je hart geeft, een mooie zuivere nieuwsbrief waar geen ruimte is voor het zaaien van verdeeldheid maar waar bemoediging is. En Dirk, verspil je kostbare tijd niet aan het filteren van de reacties, niettemin heel veel zegen, wijsheid en Gods leiding en inspiratie toegewenst bij het maken van je nieuwsbrief waar velen op wachten elk weekend weer. Dank je wel Dirk!!

 49. TVB zegt:
  Geplaatst op maandag 9 oktober 2017 om 10:19

  Natuurlijk is de Liefde wezenlijk en moet deze in alles voorop staan, maar laten we nu als’tjeblieft niet gaan doen of bepaalde inzichten er dan niet meer toe doen, niet meer dan bijzaak zijn. Dan wordt het snel een beetje een zijig boeltje, als ik het zo mag zeggen. Dan dringt het zuurdeeg wellicht ook des te makkelijker de gemeente binnen. Staat in Hosea ook niet dat Gods volk te gronde gaat door het gebrek aan kennis? Schrijft Petrus niet dat we moeten groeien “in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus”? Ja, inderdaad de genade voorop en dat blijf ik heel mooi vinden. Maar kennis wordt ook duidelijk genoemd. Als het gaat om bijvoorbeeld de scheppingsorde, gaat dat voor mij heel diep en kunnen we de door God aangegeven verschillen tussen man en vrouw niet zomaar opzij zetten. Dat we vaak tijd nodig hebben om te groeien in onze inzichten is daarbij een gegeven en geduld met elkaar dan ook een groot goed. Vaak gaat het ook om de gezindheid. Of iemand werkelijk Gods gedachten zoekt of uit is op het eigen gelijk. Tussen die twee zit wezenlijk verschil. Maar we moeten er ook voor waken de bedoelingen van de ander maar in te gaan vullen. Want daarin kunnen we de plank nog wel eens flink mis slaan…

 50. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 9 oktober 2017 om 11:37

  Elkaar liefhebben, kan ook op praktisch gebied. Door bijv. medechristenen die het financieel moeilijk hebben en met armoede te maken hebben, bij te staan met voedsel, kleding, goederen, mantelzorg, enz.

  (Reactie gedeeltelijk verwijderd i.v.m. inhoud)

 51. Wim zegt:
  Geplaatst op maandag 9 oktober 2017 om 16:42

  Dit is de eerste keer dat ik me geroepen voel om te reageren. En ik doe dat met de berijmde psalm 133
  “Waar liefde woont gebied de Heer zijn zegen
  Daar woont Hijzelf
  Daar wordt Zijn heil verkregen
  En ‘t leven tot in eeuwigheid”.
  Dirk en jullie allen Gods zegen

 52. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 9 oktober 2017 om 19:10

  Dirk , ik ben heel blij met jouw beslissing om de “commentaren” strenger toe te laten. Het zijn vaak theologische verhandelingen geworden.

 53. Jan zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 oktober 2017 om 0:14

  Aantal reacties beperken tot één per persoon. Krijg je geen actie, reactie meer. Is het reageren op elkaar een stuk minder.
  Aantal woorden inperken tot 150.

  Dan moet het toch beter gaan. En anders…….stoppen met de reactie’s

 54. San zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 oktober 2017 om 20:40

  Beste Dirk,

  Ik ben het niet eens met een broeder die de reacties tot één per persoon wil terugbrengen. Want ik leer zelf veel van mijn fouten als die gecorrigeerd worden. Anders blijf je maar met de brokstukken zitten, die door onwetendheid gekomen zijn van een verkeerde visie. Als ik reageer en een ander corrigeert mij, dan ben ik die persoon heel dankbaar voor. Want onverschilligheid is de grootste vijand van ware liefde. Zie Hebreeën 12:16. Ook geeft het mij veel vreugde als ik een ander met mijn woorden dichter bij God kan brengen. Want niemand heeft de wijsheid in pacht. We struikelen allen in velerlei opzicht, staat er in Jacobus 3:2 geschreven.

  San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden