Heb elkaar lief…

‘Een nieuw gebod geef Ik u namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt’ (woorden van de Heere Jezus, Johannes 13:34 en 35).
Van de eerste gemeente wordt in Handelingen 2:47 gezegd: ‘Zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.’

Met verdriet in mijn hart schrijf ik dit commentaar. En sommigen zullen direct weten waarom.
Weet u: het is mijn verlangen dat mensen die op deze website komen, onder de indruk raken van de liefde, de geestelijke eenheid die er is onder degenen die reageren. Zoals van de eerste gemeente, in het begin, in Handelingen, wordt gezegd: ‘Ze vonden genade bij heel het volk.’
En zoals de oproep van de Heere Jezus in Johannes 13: ‘…zoals Ik u liefgehad heb, moet ook u elkaar liefhebben.’

In de reacties die zijn geplaatst, is de liefde naar elkaar toe soms ver te zoeken. Niet bij allen, maar vaak regelmatig. En dat geldt niet alleen voor het commentaar van vorige week, maar dat gebeurt vaker. Daar komt nog bij dat ik sommige reacties heb verwijderd, die echt over de grenzen van fatsoen en betamelijkheid heen gingen.

Sommigen die reageren, beschouwen deze website als het podium om hun eigen gedachten telkens opnieuw te promoten, met name over de opname van de gemeente, de verhouding tussen Israel en de gemeente en het houden van de sabbat en de feesten die de Heere aan Zijn volk heeft gegeven. Als dat zo is, kunt u beter een eigen website beginnen.

Gelukkig zijn er ook positieve uitzonderingen. Mensen die in bewogenheid, gedreven door de liefde, reageren. Ik verlang ernaar om alleen maar zulke reacties te kunnen plaatsen. Dat de ander niet wordt veroordeeld, dat het eigen gelijk niet wordt gepromoot, maar dat je in de reacties iets van de bewogenheid en van de liefde van de Heere Jezus proeft. Bid voor elkaar.
Moet dan alles maar kunnen, reageert u misschien? Moeten we niet opkomen voor de waarheid? Jazeker, zeg ik nadrukkelijk, maar wel in zekere mildheid.

Als het over de doop gaat, wil ik dat de kinderdopers en de volwassendopers – om de beide groepen maar even zo te noemen, u begrijpt het wel – elkaar accepteren. Dat geldt ook voor degenen die in de opname van de gemeente geloven, zeven jaar voor de wederkomst van de Heere Jezus en voor hen die de opname plaatsen op ongeveer hetzelfde moment dat de Heere Jezus terug zal komen op de Olijfberg en voor hen die (nog) niet in een toekomstige opname geloven. Dit geldt ook voor de feesten. Leg elkaar niet de wet op.

Ik betitel de verschillende opvattingen over de doop, over de opname, niet als dwaalleringen, het zijn verschillen van inzicht. In de commentaren wil ik wel af en toe dwaalleringen blijven ontmaskeren, waarin Gods Woord geweld wordt aangedaan. Dat is ook waartoe Efeze 5:11 oproept: ‘En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.’

Opnieuw vraag ik u alleen op mijn commentaar te reageren en niet op elkaar. De praktijk wijst uit dat het dan telkens weer uit de hand loopt. En houdt u zich ook aan de regel om maximaal twee keer per commentaar te reageren. Nog steeds zijn er die vaker reageren.
Vanaf heden zal ik de reacties echt streng gaan beoordelen. Een positieve opmerking naar de ander mag, maar ga in uw reactie de ander niet corrigeren. Wanneer ik uw reactie niet plaats, zult u op de site te zien krijgen: ‘Reactie is om inhoudelijke redenen geweigerd.’ Ik ga daar niet met u over in discussie, daar heb ik geen zin in en geen tijd voor.
Het alternatief is dat ik de mogelijkheid om te reageren afsluit, maar dat vind ik op dit moment nog een te rigoureuze stap.

Later in de hemel, en in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, en in het nieuwe Jeruzalem, zullen we mensen tegenkomen die als kind gedoopt zijn en mensen die als volwassene zijn gedoopt. Of denkt u dat die andere groep er niet zal zijn? Hier hebben we nog de luxe om de ander te veroordelen of af te schrijven. Denk maar niet dat zoiets in een land als Noord-Korea gebeurt.

Aan de hemelpoort zal niet worden gevraagd hoe je bent gedoopt, waarmee ik het belang van de doop niet ontken. De doop is volstrekt Bijbels, maar laten we elkaar, als we wederom geboren zijn, accepteren, hoe we ook zijn gedoopt, als broeders en zusters voor wie de Heere Jezus Zijn leven heeft gegeven.

Voor alle gelovigen bidt de Heere Jezus in Johannes 17, tot Zijn Vader: ‘…opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn;
Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad’ (vers 21-23).

Dirk van Genderen