Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Profeet, sta op! (36 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 oktober 2017, 12:30 door Dirk A A

Waar blijft de profeet die ons land terugroept tot God? We hebben honderden predikers, die helder en duidelijk kunnen aangeven hoe je tot geloof in de Heere Jezus komt en wat het inhoudt om christen te zijn. Maar de profeten, waar zijn die?

Mensen, door God gegeven, om woorden van opbouw, vermaning en troost te spreken (1 Korinthe 14:3).
Die de werken van de duisternis kunnen ontmaskeren.
Die de tijd waarin we leven, kunnen duiden.
Die oog hebben voor de onzichtbare geestelijke strijd.

Mensen, die de wijsheid van God hebben ontvangen om de geesten te beproeven of ze uit God zijn (1 Johannes 4:1).
Die met gezag kunnen spreken, omdat ze door God Zelf geroepen zijn tot profeet.
Die helder en scherp de eenzijdigheden zien, ook in de kerk, en die durven aan te snijden.
Die verder kijkt dan het heden en wijst op de toekomst. Op het dreigende oordeel voor hen die niet in de Heere Jezus willen geloven, maar ook op de heerlijke toekomst die wacht voor Israel en voor de gemeente.

Waar is de profeet die, zoals in Bijbelse tijden, vlijmscherp de zonden aan de kaak durft te stellen en de weg terug naar de Heere wijst? Ik bedoel niet iemand die wel eens even – vanuit de hoogte – zal vertellen wat er allemaal niet goed is. Maar iemand, die de pijn van het oordeel in z’n eigen hart voelt en bewogen is met het volk. Die spreekt vanuit de diepe bewogenheid van de Heere Jezus met mensen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan omdat ze Hem niet kennen en niet in Hem geloven.

Beseffen we wel wat er allemaal gebeurt om ons heen? Het bloed van miljoenen in de moederschoot vermoorde kinderen schreeuwt tot God om wraak. Denk aan de pornografie, prostitutie, pedofilie, aanrandingen, verkrachtingen, moorden…
Hoe zal er vanuit de hemel worden gekeken naar wat er hier op aarde gebeurt? Naar Nederland? Naar Israel?
Geloven we nog dat God de wereldgeschiedenis leidt? Zien we Zijn hand nog in allerlei gebeurtenissen? Gebeuren sommige dingen misschien om ons wakker te schudden?

Begrijp me goed: ik keer me niet tegen voorgangers en predikanten die Gods Woord brengen. Als we ergens behoefte aan hebben, is het aan predikers, herders en leraars, door God Zelf geroepen, om onverschrokken Zijn Woord te brengen en de gemeente te leiden naar de Heere Jezus.
Die eenzijdigheden durft aan te wijzen, wanneer het leven van een christen wordt voorgesteld als een leven van voorspoed, blijdschap en enkel vreugde. Je komt tot Jezus, neemt Hem aan en de rest volgt vanzelf. Halleluja!

Zo’n boodschap staat haaks op de Bijbelse boodschap. Christen zijn betekent ook kruisdragen. Zou een volgeling van de Heere Jezus Christus meer zijn dan Zijn Meester? En dat kruis – moeilijkheden, beproevingen in ons leven, tegenslagen – kan Hij gebruiken om ons leven met Hem te verdiepen. Maar wie opent onze ogen hiervoor?

Maar het is net zo eenzijdig wanneer wordt verkondigd dat de kerkganger maar moet afwachten of God hem of haar heeft uitverkoren. Als een soort lot in de loterij. De losprijs is betaald door de Heere Jezus. Zie op Hem. Kijk u zalig, net zoals de Israëlieten, die moesten zien op de koperen slang, nadat ze gebeten waren door de giftige slangen.

Daarom: Profeet, sta op! Eigenlijk kun je dat niet zeggen. Beter is: Ben jij, bent u bereid om door God geroepen te worden tot profeet? Dat kan gewoon op de plek zijn waar u woont, werkt, naar school gaat, lid bent van uw gemeente. Maar God zoekt ook mensen die Hij breder in kan zetten. In de samenleving, via de media, in kerken en gemeenten, zodat iedereen het hoort en niemand meer kan zeggen: ‘Ik wist het niet’.

Dirk van Genderen

36 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 oktober 2017 om 14:59

  Beste Dirk,

  Ik kom in een huisgemeente waar dit thema al vier jaar speelt. Het heet dan ook níet voor niets: “Return to the Lord”. Het is opgezet om mensen bij elkaar te brengen die de nood van dit land en de zonden van Nederland met smeken de toorn van God af te laten wenden. De Here liet zien Joël 2:12,13 HSV, “Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad. “De geestelijke strijd in deze tijd is heel hevig. De Christenen die serieus met de Here willen leven, zullen het geestelijk zwaar te verduren krijgen. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En er is veel valse leer in de gemeente. Als er geen strijd ervaren wordt en het is iedere keer een komen en gaan in de gemeente en er verandert in al die tijd niets wezenlijks in geestelijk opzicht dan moeten wij uitkijken. De kracht van de Gemeente is het zuivere Woord Gods en de voorbede. Dat zouden wij allen móeten gaan doen. Het Woord Gods serieus nemen en ernstig bestuderen en op de knieën tijd met God in de voorbede al worstelende doorbrengen. Zie Kolossenzen 4:12 HSV, “Epafras groet u, die er een van u is,een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u, volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de wil van God.” Het mocht zijn dat God berouw kreeg en niet doet wat Hij Zich voorgenomen had om Zijn toorn over het geestelijke Sodom en Gomorra uit te storten.

  San

 2. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 oktober 2017 om 15:48

  Beste Dirk, ik en mijn vrouw proberen zo goed mogelijk, een licht te zijn voor Gods liefde. Dit beperkt zich tot onze naasten, kennissen en passanten.
  Graag zouden wij meer willen doen. Hier bidden wij ook voor.
  Wij leven in een land waar uitingen zijn, die wij zonde noemen, zoals het bijbelse Sodom en Gemorra.
  Uw schrijven verlangt naar een profeet, die de zondige mens laat zien en voelen, hoe verkeerd hij of zij, in de ogen van de Here, bezig is.
  Ik bemerk, en het lijkt erop, velen met mij, dat wij Christenen niet meer gehoord worden, en al helemaal niet als je Gods woord verkondigt.
  Zelfs in Christelijk Nederland (niet bij een ieder), wordt de Bijbel als geheel niet meer serieus genomen.
  Wij strijden tegen het kwaad, of leven wij samen met het kwaad. Net zoals Lot en zijn gezin.
  Hebben wij de moed, in deze samenleving, om de liefde en het licht, van de Here Jezus te laten zien. Wij zijn het zoutend zout, op deze aarde.
  Ik weet zeker dat wij samen, als wedergeboren Christenen in Nederland, een profetisch geluid kunnen laten zien en laten horen.
  Als wedergeboren Christen weten wij hoe dat zou kunnen.
  Nu de wil nog.

 3. Joop zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 oktober 2017 om 19:33

  Je hebt het over eenzijdigheden zien, ook in de kerk. Inderdaad. Zoals het Calvinisme eenzijdig is (je moet maar afwachten of je bent uitverkoren), zo vind je ook een eenzijdigheid in zo’n beetje alle Pinkster/Charismatische gemeenten. Als het over ‘spreken in tongen’ gaat is het ALTIJD over het ‘stichten van jezelf’, NOOIT over het spreken in andere, bestaande talen. In mijn (voormalige) Pinkster/Charismatische gemeente werd geleerd dat je door in tongen te spreken, je wijsheid en inzicht zou verkrijgen. Ik ging daar tegenin en beweerde dat de Bijbel zoiets niet leert. Helaas, men wilde niet luisteren. Persoonlijke ervaringen zijn belangrijker dan hetgeen Gods Woord leert. Tja, een ‘profeet’ wordt in eigen kring niet echt gewaardeerd.

 4. David zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2017 om 12:08

  Vanwege inhoudelijke redenen is deze reactie verwijderd.

 5. Een zuster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2017 om 18:54

  Ze zijn er gelukkig nog wel!
  Onder andere in de Maranatha gemeente op Urk!

 6. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2017 om 19:10

  Beste Dirk, mag ik nog 1 eigenschap van een goede profeet toevoegen? (dit is geen kritiek op jouw stuk hoor!) Ik bedoel dat een profeet moet wijzen op Israël. Israël als land, staat en volk. De Bijbelse beloftes aan Israël. Wie Israël zegent wordt gezegend”, Gen. 12:3, een profeet die oproept tot gebed voor Israël.

 7. Wim Rechterschot zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2017 om 19:52

  hallo Dirk,

  Ik open jouw nieuwsbrief en zie het kopje ‘Profeet, sta op!” Dat sprak me meteen aan, en heb het meteen uitgeprint. Ik mail je terwijl ik nog niets van jouw overdenking heb gelezen. Waarom reageer ik? Omdat dit onderwerp mijn hart heeft, en het mij al jaren bezighoudt. Ik moest net opnieuw denken aan Keith Green. Hij was een profeet, mijns inziens. Hij waarschuwde de Kerk, want dat is de taak van een profeet: de kinderen van God (zij die beter kunnen weten) oproepen tot berouw, bekering en verootmoediging. Want alleen dan is er hoop voor een (Neder)land. Wij moeten wakker worden. “Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.” (Efeziërs 5:14)
  Dirk, daartoe hebt u zelf al vaak de gelovigen opgeroepen, tot verootmoediging, bidden en vasten. Het is mijn gebed dat wij profeten in onze gemeente en omgeving mogen zijn. Het is geen populaire opdracht: “Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij…” (Jesaja 6:8).
  En nu ga ik uw verslag lezen, Dirk! Dank, broeder, voor uw profetische berichten, en die zijn niet populair, maar wel broodnodig!!

  Hartegroet, Wim Rechterschot

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2017 om 20:15

  Velen hebben een verkeerde voorstelling van wat een “profeet” is en denken dan direct aan toekomstvoorspellingen. Een profeet is gewoon iemand, die de “woorden spreekt van God”. Petrus maakt duidelijk dat ELKE christen geroepen is om “woorden van God te spreken.
  1 Petrus 4:11
  “Als iemand spreekt, DAN als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.”
  Zou niet ELKE predikant deze boodschap moeten uitdragen en “woorden van God” spreken? Ik kom ze wel tegen maar het zijn helaas enkelen. Er zijn er ook die “denken” woorden van God te spreken, maar het zijn woorden van god met een kleine g. “Woorden van God” zijn altijd doorspekt van Gods liefde en bemoediging, die in alle nederigheid worden uitgesproken. Facebook is voor mij altijd een test om mensen te ontdekken, die “woorden van God” spreken. Ik ben al heel wat keren vervloekt en uitgescholden door dit soort “valse profeten” die soms onverwachts hun maskers laten vallen. Ik ontmasker ze als ik naar hun getuigenis vraag. “Je zult getuigen van ‘Mij'” waren de laatste woorden van Jezus op deze aarde (Hand. 1: 8). Het getuigenis hoeven we niet eens zelf te bedenken, want er gaat een belofte aan vooraf: “Je zult KRACHT ontvangen, wanneer de Heilige Geest over je komt”!!
  Als ik lees “STA OP” denk ik altijd als eerste aan Hagar in de woestijn!! Velen denken dat God voor Hagar even een “bron” schiep. Dat staat er niet! Er staat “God opende haar ogen en toen ZAG zij “de bron”. Misschien zat ze er wel bovenop!! Dan zegt God “STA OP” en geef het kind te drinken!! Hoeveel christenen geven elkaar te drinken van het levende water???

 9. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2017 om 20:50

  Palestijnse komt tot bekering, las ik in uw Nieuwsbrief. Mag ik dit zien als vervulling van: God zal henzelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar Hij de volken schrijft ook hen tellen als in Israel ingelijd en ook hen doen de Naam van Sions kinderen dragen.
  Verder het vurig uitzien naar hun Verlosser door heel Israel is door ons niet te peilen en kan en zal alleen door de Heer zelf worden vervuld door hen de ogen te openen en zichzelf te tonen en ze zullen Hem [h]erkennen aan de wonden in zijn handen. Laten we hen jaloers maken en roept hen toe dat God zelf een keer brengt in hun lot.
  Simon

 10. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2017 om 22:16

  Shalom broeder Dirk,
  Dank voor je artikel, ik ben het eens dat een profeet nodig is in ons zondige Nederland. Een profeet, die met gezag spreekt, maar ook een profeet die bidt! Ik citeer van zendeling James Fraser: “In mijn geval bad ik vier jaar lang onophoudelijk voor de Lisu’s in Tengyueh en vroeg vele malen of enige honderden gezinnen zich tot God mochten keren. Dit was echter slechts een gebed in algemene zin. Intussen was God met mij bezig. Het leek mij dat God tegen mij zei: Je hebt me nu al vier jaar lang gevraagd zonder ooit te geloven dat Ik het werkelijk zou doen. Vraag het nu zoals het hoort, in geloof! Op een middag begaf ik mij naar de eenzaamheid van mijn kamer en knielde neer. Ik wist dat nu de tijd voor geloofsgebed gekomen was. En toen, mij ten volle bewust van wat ik ging doen, en wat het mij zou kunnen kosten, gaf ik mij vastbesloten over aan gebed. Ik wentelde mijn last op de Heere en stond op met die diepe, rustgevende overtuiging in mij, dat het gebed al verhoord was. En sindsdien (nu bijna een jaar geleden) heb ik nooit iets anders dan vrede en blijdschap ervaren (in gemeenschap met God). Ik heb de bede nooit meer herhaald en zal het ook nooit meer doen, dat is niet nodig. Het vragen, nemen en ontvangen is maar een kwestie van enkele ogenblikken (Marc. 11:24). Het is iets plechtigs, om in een geloofsverbond met God te treden. Verslap dan niet in uw geloof, ook al wordt u honderd jaar”. God geve ons land zulke biddende profeten! Hartelijke groeten, God zegene jou Dirk, Anja.

 11. Dienstknecht zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2017 om 23:16

  Profeet sta op. Ik vrees dat we niet zullen luisteren!!! Niet bereid zijn om te buigen, te buigen voor Hem.

 12. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2017 om 23:23

  Joop, helemaal juist. Als je probeert om een lering te ontmaskeren dan kom je alleen te staan. De profeten in Israël werden ook niet geloofd en geliefd. De waarheid is hard, wie kan haar horen. Wie sprak dit ook alweer?

 13. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2017 om 23:28

  Bedankt Dirk voor deze bewogen meldingen. En of er nog een profeet, hier in Nederland moet opstaan, betwijfel ik. Gelukkig zijn we hier te prijzen voor hen die in ons land wakker houden, aansporen, duiden kunnen waar het -ECHT- om draait, in een dolgedraaide wereld in barensnood.
  Hoe kunnen we o.a. de op leeftijd gekomen, en aangevallen drs. Jan van Barneveld duiden? In een serie uitzendingen op Family7 is hij op zondagavonden, half 8 te volgen.
  Boeken als “Het Einde van de Vervangingsleer” en het dikke, informatieve boek “Om Sions wil niet Zwijgen” werd/worden herdrukt, en zijn bijgewerkt tot augustus 2017.
  Laten we allen inzetbaar zijn en blijven, en gaan woekeren met het ons gegeven talent.
  J.v.B. zegt ook in z’n laatste uitgegeven nieuwsbrief van maandag 02 oktober dat de houding van kerken tegenover Israel steeds belangrijker wordt. Niet alleen voor Israel maar vooral voor de kerken zelf!
  Goed te horen dat er iemand nu naar toe gaat met de Evangelie Boodschap. Beslist geen gemakkelijke OPDRACHT. Here bevestig en bewaar hem voor de kwade machten en tegenwerkende krachten in Jezus Naam.

 14. Josje zegt:
  Geplaatst op zondag 15 oktober 2017 om 3:35

  Reactie op 3, 2, 7, 10

  Geloof en liefde-
  de laatste wint *

  Hulpvraag bij
  de vervulling
  van profetie

  Niet gewaardeerd. Dat klopt. Doet pijn.
  Maar omgekeerde lens
  en microfoon… boodschappen wel:
  een christen – ook een mens.

  Met fouten, dus. Het helpt mij om
  te leren van een kind
  dat, onbevangen, onbegrip
  al spelend overwint.

  Hoe gaat het met je? Hoe met mij?
  Wat wil jij? ….. ik? ….. En wat
  maakt het nu voor ons samen mooi?
  Zo makkelijk is dat!

  Hoe voelen we ons bij elkaar,
  als kinderen van God,
  steeds botsend? Ons geloof in Hem-
  het maakt Zijn Huis kapot!

  ‘k Droom dat ‘t we ‘t leren: luisteren
  naar Hem èn naar elkaar.
  Pas dan groeit eenheid, naar Zijn doel
  voor ‘t eerste mensenpaar

  in Edens tuin…, als liefde, die
  steeds nieuwe liefde zaait,
  en vanZelfsprekend profeteert
  dat EENheid liefde maait.

  Wie zou n i e t profeteren?** …..’k Peins.
  We lezen ‘t in Zijn Boek.
  De vraag lokt ieder van ons: “Ga
  naar de profeet op zoek!”

  Naar ‘t Zijne in elkaar, concreet,
  al Luisterend………. Wat mij
  … merk ik… in ‘t oor gefluisterd is***
  komt nu al tastbaar vrij

  ….in het beleid van Ede****, waar
  blij wappert onze vlag:
  “De vrijheid leunt hier op HET Boek.”
  Op ‘t Raadhuis, elke dag!

  En het wordt zelfs gevierd. Echt waar.
  Een paasverhaal. Gebed
  als Plan van Aanpak voor de stad!
  ‘t Is al in gang gezet:

  ‘t proces van peinzen…, dromen, tot
  gedichten, breinwerk…, èn:
  besprekingen. Wie toetst mij? ‘k Weet
  dat ‘k mens, dus feilbaar ben..,

  en ieder nog de keuze heeft:
  qua vrijheid en qua grens.
  —————————–
  Een Kind doet ons de Liefde voor:
  des HEEREN Hartewens. *****

  * I Cor. 13:13 ** Amos 3:8 *** Matth. 10:27
  **** https:\/\/edestad.nl/lokaal/edes-gemeentewapen-200-jaar-oud-180108
  ***** Joh. 17

  J.H. Bakker, Ede

 15. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 15 oktober 2017 om 9:04

  Beste Dirk.
  Profeet sta op! Deze oproep is mij uit het hart gegrepen. Maar dat weet jij wel Dirk.
  Alleen weet ik niet het verschil tussen een profeet en een boodschapper. Op 60 jarige leeftijd ben ik pas de bijbel gaan bestuderen. Voorheen mochten wij dat niet binnen de R.K. Kerk. Hier heb ik uit geleerd, dat Jezus lessen, zijn essentiële geboden, de bergreden, de liefdes-werkwoorden: delen-geven en vergeven, die moeten wij in ÉÉNHEID binnen alle christelijke kerken in praktijk brengen. De oecumenische gedachte.
  Dit is een ingegeven boodschap van Boven. Ik ben dus geen profeet maar een boodschapper en ik ben deze ingegeven boodschap al bijna 18 jaar aan het verkondigen via de moderne mediamiddelen aan christelijke organisaties.
  Ik ben geen spreker die in het openbaar deze boodschap kan verkondigen, hoogstens voorlezen en dat lukt mij ook al niet. (duivels-werk ?)
  Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat: De oecumenische gedachte de BELANGRIJKSTE manier is om het christendom, wereldwijd te laten groeien. Boodschapper Hub.

 16. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 15 oktober 2017 om 9:36

  Er zijn inderdaad profeten nodig, en deze komen ook in de 1e helft van de laatste jaarweek.
  Mozes of Henoch, en Elia.
  Hoe moeten christenen het Evangelie verkondigen aan ongelovigen, langs de deuren gaan, dat werkt niet,
  christenen blijven daarom meestal in hun comfort zone zitten.
  Weet iemand op deze site hoe je ongelovigen kan bereiken, uit ervaring weet ik dat er geen interesse is in de Bijbel, maar misschien hebben andere wel positieve ervaringen.

 17. gerard zegt:
  Geplaatst op zondag 15 oktober 2017 om 13:29

  Dirk, het probleem dat je aansnijd, roep ik al jaren in de kerk. We hebben zoveel ingeleverd in de kerk, dat ik zeer verontrust ben over de mensen die de kerk hebben verlaten. En de jongeren zijn weg. Israel zondag wordt niet meer gevierd. De geboden worden al meer dan 10 jaar niet meer gehoord.
  Tijdens een gesprek heb ik dat ook aan de predikante gevraagd. Ze zei mij dat we leven in een consumptie maatschappij, ook in de kerk. Ik sta met de rug tegen de muur en zoek naar manieren om geslagen mensen en kerkmensen aan het denken te zetten. Ik heb diverse contacten met geslagen mensen, zij die grote problemen hebben en geen gehoor vinden. Soms word je er moedeloos van. Soms vraag ik ook af: Waar bent U God? Ik zoek hem regelmatig op in het gebed. Soms denk ik, dat we God op vakantie gestuurd hebben. Maar we hebben Hem heel hard nodig. IK hoop en bid erom, dat er een geweldige Opwekking mag komen. Het is heel hard nodig.

 18. I V zegt:
  Geplaatst op zondag 15 oktober 2017 om 14:19

  Jazeker Dirk, zijn ze er nog, maar net wat je zelf al zegt: willen we ze nog horen én gehoorzamen en inderdaad elke dag ons kruis dragen en sterven aan onszelf zodat HIJ een heilig en reine bruid kan ophalen?

 19. RB zegt:
  Geplaatst op zondag 15 oktober 2017 om 15:34

  Er zijn in Nederland tientallen soorten geloofsgemeenschappen, die allen hun eigen regeltjes hanteren. Welke profeet moet dan opstaan die het juiste woord tot de gemeenschap spreekt?
  Bedenk eerst wat profetie betekent. Profetie is voorspelling. Een aankondiging dat in de toekomst zal gaan gebeuren. Profetie is ook doorgeven. Profetie wordt in de Bijbel ook gebruikt voor het doorgeven van het Woord van God, zonder dat het om een voorspelling gaat. Dus niet voorspellen, maar voort-vertellen. Zoals Mozes de aanwijzingen van God doorgeeft. Zoals David het leven met God in de psalmen verwoordt. Zoals Jezus Zijn onderwijs doorgeeft.
  Het woord profeet betekent: mond. Dus iemand is als een mond van God.
  Alvorens een ‘profeet’ opstaat moet deze maar eerst eens oproepen om de vervangings-theologie te ‘verwijderen’ uit de gedachten van vele kerkgenootschappen en kerkleden.

 20. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 15 oktober 2017 om 21:20

  Beste Dirk,
  Ik snap je verlangen naar een profeet die de mensen met overtuiging duidelijk maakt wat Gods wil is. Maar als ik kijk naar de profeten in het Oude Testament dan was het resultaat beperkt. Soms luisterde men, maar vaak was het tijdelijk. Zelfs de Here Jezus, Gods Zoon, had maar tweehonderd volgelingen toen Hij opvoer naar de hemel. Het sprak de mensen niet aan. Toen kwam de kracht van God en het leek dat mensen het eindelijk zouden geloven en zich zouden bekeren. Maar aan het eind van Handelingen zien we dat het niet massaal opgepakt werd. Ook Paulus moet in 2 Timoteüs 4: 16 zeggen dat allen hem hebben verlaten. Hij was toch één van de beste predikers. Ik geloof dat het in onze tijd niet veel anders is. Het is genade als iemand persoonlijk gelovig wordt. Op één of andere manier raakt Gods Geest ook nu harten. En dat zal in de toekomst opnieuw gebeuren. God zelf zal zorgen voor het wonder van berouw en bekering. Nu is het heden de tijd van Genade. Ik voel mij niet geroepen om een profeet te zijn. Ik kan wel vrijmoedig spreken over Christus en Zijn volbrachte werk. Ik doe dat te weinig. Maar het oordeel is aan God; 1 Korinthe 5: 13 Maar die buiten zijn oordeelt God. Het zal op Zijn tijd komen. We kunnen bidden om de komst van Gods Koninkrijk. Op mijn blog probeer ik wel een boodschap te delen, die overeenkomt met een aantal punten in je artikel. En het is waar wat R.B. schrijft. Van welke geloofsgemeenschap moet er een profeet opstaan? Maar zoals Maria schrijft, in de toekomst zullen er twee profeten zijn, door God gezonden die op de juiste manier zullen optreden.

 21. Rob zegt:
  Geplaatst op maandag 16 oktober 2017 om 14:39

  Beste Dirk

  Als je het woord profetie als ‘voorspellen’ beziet dan zijn er in de loop van de geschiedenis vele profeten geweest en een van hen zal ik hier aan de geachte lezers voorstellen.

  Ikzelf geloof dat een profeet zich kenmerkt door eenvoud en gehoorzaamheid aan de Heere. Hij is wars van opsmuk en sensatie en zou het liefste hetgeen hem geopenbaard werd willen houden tussen hem en zijn Schepper. Ziehier de geschiedenis van deze profeet uit Zuid Afrika die aan al deze criteria voldoet:

  Nicolaas Pieter Johannes Janse van Rensburg ook wel met ontzag en eerbied Oom Siener genoemd. (De benaming ‘Oom’ duidt in dit geval niet op een mannelijk familielid)
  Hij werd geboren in Potchefstroom op 30 augustus 1864 en is op 11 maart 1926 te Ottosdal overleden. Nicolaas was een Boer uit de Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) die werd gezien als de profeet van het Boerenvolk tijdens de Tweede Boerenoorlog. Het bijzondere was, dat ondanks de visioenen die hij kreeg dit nooit van de daken schreeuwde. Het is dat zijn zuster Johanna hem er toe kon brengen na lang aandringen toestemming te verkrijgen om hetgene wat hij zag aan het papier toe te mogen vertrouwen anders waren zijn visioenen nooit bekend geworden. Hij geloofde als een kind in de Heere en zijn Bijbel was zijn enige leidraad. Het was ook het enige boek dat hij bezat. De Heere schonk hem een blik in de toekomst maar omdat vele dingen zoals vliegtuigen en tanks nog niet waren uitgevonden was dat voor hem uiteraard heel vreemd.

 22. Dorien Knoors zegt:
  Geplaatst op maandag 16 oktober 2017 om 20:18

  Ja Dirk, dit is ook mijn hartekreet!
  Laten we God aanroepen dat Hij zo iemand of zulke mensen opricht!

 23. Marten Dek . zegt:
  Geplaatst op maandag 16 oktober 2017 om 21:41

  Deze reactie is om inhoudelijke redenen niet geplaatst.

 24. Henny Oosterom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 oktober 2017 om 9:45

  Beste Dirk,
  ik ken heel veel mensen, waar onder ik zelf, die al jaren bidden voor een verandering en opwekking in ons land.
  Er zijn al veel brieven o.a. naar de regering geschreven om te waarschuwen, vaak een beleefde reactie, maar niet echt de omkeer waar we zo naar verlangen.
  Moet er eerst een waarschuwing van de Here zelf komen, vraag ik me vaak af.
  Ons land wordt nog steeds gespaard, dit weekend weer heel duidelijk.
  Er rusten veel beloften op ons mooie land, dus blijven bidden en als de Here het op ons hart legt, waarschuwen.
  Niet door kracht of geweld maar door Gods Geest zal er ook voor ons land en volk een doorbraak komen.
  Laten we ook blijven bidden voor en oproepen tot gebed en verbondenheid voor en met Israel, want daarin kan wel eens een sleutel liggen tot zegen of vloek, Gen. 12:3.
  Veel wijsheid en zegen toegewenst.

 25. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 oktober 2017 om 14:51

  Beste Maria; Reactie No.15
  Graag wil ik reageren op jouw vraag: Weet iemand op deze site, hoe je ongelovigen kan bereiken? (bekeren)
  In mijn reactie No.16 heb ik geprobeerd onze missionaire opdracht voor ons christenen te verwoorden.
  Graag wil ik hem nog aanvullen en samenvatten:
  Wij christenen moeten ons christen-zijn, in éénheid, meer laten zien, horen en in praktijk brengen, buiten de kerkmuren in deze (welvaart)-maatschappij’vooral in de politiek.
  Wij moeten ons christen-zijn voorleven in de maatschappij zodat de ongelovigen kunnen zien en horen dat wij Christus-volgelingen zijn. Hub.

 26. mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 oktober 2017 om 18:37

  Nederland komt als land niet voor in de Bijbel. Ons land behoort bij een groter geheel en wel in de eerste plaats bij Europa (vroegere westerse gedeelte van het Romeinse rijk).
  Ik denk persoonlijk dan ook dat er naar het groter geheel gekeken moet worden en dan wel vanuit de Bijbel. Er staan in de Bijbel profetieën over het Romeinse Rijk die nog in vervulling moeten gaan.
  We zijn geplaatst in dat rijk. Zoals de Bijbel het zegt: we zijn in de wereld, maar er niet van.
  Zijn Lichaam is in dat rijk geplaatst en de leden van het Lichaam moeten hun licht laten schijnen in dat rijk. Waarbij ook de Liefde centraal moet staan. En de Liefde is Christus Jezus de Gekruisigde en wat veel meer is de Opgestane Heer. Hem moeten we verkondigen zodat er nog velen toegevoegd worden aan de Here en zodanig niet meer van dat rijk zijn. Iedereen die tot het geloof in Hem komt, in ons land, in Hem die Liefde is, wordt onmiddellijk een Hemelburger en is niet meer van de wereld (van het aardse romeinse rijk).

 27. Dick zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 oktober 2017 om 18:59

  Beste Dirk,

  Profeet, sta op!
  Ik heb er best even over nagedacht, is dat nu wat er moet gebeuren. Ik heb zo mijn twijfels. Ik geloof veel meer dat wij bevlogen Christenen moeten zijn. Jaren geleden kon ik nog geloof/gedachten delen met vrienden of familie. Nu jaren later wordt het stiller en stiller. We komen er niet meer voor uit.
  Laten we Jezus dienen, toegewijd blijven en ontzag hebben voor onze Schepper.
  In het bijzonder laten we vertellen aan anderen over Jezus. We zien dit in Markus 5 waar een man die bezeten was geweest met Jezus mee wilde in de boot. Jezus zei nee en vertelde de man naar zijn eigen mensen te gaan om te vertellen wat er was gebeurt. De man ging weg en maakte in Dekapolis bekend wie Jezus was. Verderop in hoofdstuk 7 lezen we dat de mensen in Dekapolis(tien steden) door het verhaal van de man de zieken bij Jezus brachten. De bezetene werd evangelist!
  Laten we allemaal evangelisten worden en inderdaad op staan.

 28. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 oktober 2017 om 11:13

  Bedankt Dirk. Ja het zou prachtig zijn profeten waar iedereen naar wil luisteren. Het rare is dat een gelovige pas iets vraagt aan God als hij of zij er zelf niet meer uit komt. God heeft heel veel beloftes gedaan, waar wij regelrecht op kunnen staan en kunnen aannemen. Corrie Ten Boom zei een chequelist, die als je sterft leeg moet zijn, omdat je durft te vertrouwen op God. Wij zeggen het wel, maar doen het niet. Als we dat zouden doen zouden we onze omgeving jaloers maken, want dan kunnen we over de wonderdaden van God praten. Wij leven in een tijd, dat de Bijbel waarheid wordt. De Joden worden teruggeroepen naar hun land, dat woest en ledig was, maar nu bloeit als een roos. Wie naar Israël kijkt ziet het. Tachtig tot negentig procent was gelovig in mijn tijd en heeft zijn kinderen met geloof opgevoed. EN het geloof is totaal verwaterd, omdat we geen machtige God hebben verkondigd die precies weet wat Liefde rechtvaardigheid, genade is en wat Hij zegt doet. Onze God is veel LIEDEVOLLER, GROTER, MACHTIGER, dan we denken. Laten we vragen of uit ieders mond door de Heilige Geest woorden van profetie mogen komen. Van BLIJDE VERWACHTING. Waar niemand omheen kan. Liefs Dineke.

 29. Avda zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 oktober 2017 om 9:06

  Ik kan beamen wat Dick ( reactie 27) schrijft: meer dan: mijn verhaal met Jezus vertellen, heb ik niet op mijn hart. Ik noem het: met de banier gaan! Aan Maria (reactie 15) kan ik zeggen dat het eigenlijk helemaal niet moeilijk is wat de Heer ons opdraagt: “ga en maak alle volken tot Mijn discipelen…” ( Matteüs 28:19). Hij zal het doen! Wij leven tussen de volken die Hem nog niet kennen en aan ons zullen ze zien dat Hij leeft! Gewoon, vanzelf! Mensen die gelijk maar met mij een praatje beginnen (in de trein, in de winkel..) die vraag ik of ze geloven… meestal weten ze dat niet of denken ze er gewoon niet over na. En dan vertel ik hoe ik Jezus leerde kennen en wat Hij allemaal voor mij doet… en dan laat ik de Heer verder werken in Hen… Ik geloof dat Hij het werk, dat hier zo klein begon, voleindigt… want Hij wil niet dat iemand verloren gaat! Halleluja.

 30. Francoise zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 oktober 2017 om 9:35

  Ik denk dat een ander kan zien als men tot Christus behoort. Maar een profeet is in mijn ogen iemand die de mensen met woorden terug naar God brengt.
  Vooral juist in de omgeving is dat van groot belang. Buiten de gemeente.
  Als Christen zijnde weet men dat tovenarij, ontucht, afgoderij, lafhartigen, geestelijk en fysiek pijnigen (vermoorden) enz… niet hoort bij het christen zijn.
  Niet hoort bij kinderen van de hemelse Vader!
  Om een voorbeeld te geven: halloween.
  Welke profeet staat op, voor de schoolkinderen, universiteiten, instituten enz… waar zulke dingen ingeslopen zijn?
  In kleuterklasjes zit halloween reeds goed ingebakken.
  Als christenen laks blijven buiten de gemeente of kerk om, gaan meer en meer kinderen verloren!
  Men moet durven opstaan als men zulke dingen ziet.
  Een profeet die spreekt wordt ook vaak als dwaalleraar afgeschilderd. Mede misschien omdat er velen zijn die Gods woord verdraaien.
  Toch een christen die het Woord kent, weet wat waar is en wat nep is.
  Als ik in het commentaar overlees, is men bewust dat er ook gekuist mag worden in veel gemeenschappen, dat is ook naar mijn inziens: wat een profeet moet doen.
  Als er niet opgetreden wordt en geluisterd wordt, gaat vroeg of laat die gemeente verloederen.
  De wil van God moet men nastreven met heel je ziel, kracht en verstand.
  Natuurlijk is liefde in deze het allerbelangrijkste.
  Maar uit liefde en gehoorzaamheid naar God hebben veel profeten gesproken.
  De liefde voor de mens uit zich ook, dat men wil dat een kind, volwassenen gered wordt.
  En daar komt vaak ook verwittiging en aansporing mee te pas.

  Vooral: doe niet mee met dingen beschreven in Openbaring.
  Waar Jezus-Christus aan Johannes meedeelt: wie niet binnen mogen in Gods heilige stad Jeruzalem.
  Bedenk ook wat Jezus-Christus zegt in Lucas 16 en 17.
  Ik zou willen zeggen aan alle christenen: geef niet op, laat u niet murw maken en sta op.
  Sta sterk in de HEER en heb liefde voor elkaar. Wees herders voor Zijn kudde.
  Zo denk ik erover als vrouw zijnde, bedroefd over de kinderen in deze verdorven, goddeloze wereld.
  Liefs, Francoise

 31. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 oktober 2017 om 10:43

  Profeet sta op.

  Het gaat juist de andere kant op in Nederland met Sigrid Kaag op buitenlandse zaken.
  Een belangenbehartiger van de palestijnen en gehuwd met een palestijn.

  Een totaal verduisterde regering.
  Het is in Nederland gelijk als Gods Woord zegt in 1 Sam 3:1b.

 32. Chas Pieters zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 oktober 2017 om 11:23

  Dinsdag 17/9,de post van Dirk in ook te vinden in Math.8:28-34 en Luc.8:26-39. Door ze ook te lezen besef je dat zelfs de demonen bang zijn en luisteren naar de Here Jezus, terwijl de “gelovigen” het liefst hun eigen weg zoeken en niet bang zijn. Dit zou je kunnen vergelijken met hen die Hem verzochten om de plaats te verlaten.

  Daar zei Dirk ook dat het “stiller en stiller” is geworden. Ja hoor, daar ben ik geheel mee eens, want, waar het hart “niet” van vol is, daar loopt de mond ook niet van over.

  Wat ik wel zie op Tube, is dat er meer mensen komen posten die “leugens” vertellen. Zij die in de hemel/hel zijn geweest en teruggekomen om de mensen op aarde te waarschuwen. Wat hun verhaal ook mag zijn, indien het niet klopt met wat in de Bijbel staat, dan is het “nep”.

  Nog iets : De Here Jezus is geen cent waard, indien Hij niet “meer” waard is dan alles wat jij hebt.

 33. maritime zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 oktober 2017 om 18:44

  12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
  Daar vind je de ware profeten van God.

 34. Maria I. Koopman zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 oktober 2017 om 17:20

  Wat Nederland betreft, ja, we hebben een goede profeet nodig. En Nederland staat wel op de kaart in de Bijbel, maar niet bij name, want toen bestond de naam Nederland nog niet. Lees het verhaal van de zesde zoon van Jakob en Lea, Zebulon, die als een van de verloren stammen van Israel vertrok naar kustgebieden. Ook bestaat er een Nederlands kerklied over Zebulon dat ik zelf heel mooi vind. Het sprak mij erg aan, als Hollandse.

 35. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 oktober 2017 om 16:06

  Dirk,
  Hopende dat het overgrote deel van onze broeders en zusters het Christelijk geweten eigen gaan maken dat gebed het middel is om dit land dat ons allen zo dierbaar is voor de troon der genade te brengen. Nog altijd is het gelovige gebed de motor geweest om bij “God” deze genade te verbidden, en Zijn zegen als een troost over ons land te brengen. Er zijn nog veel Christenen in onze natie: getuige de massale opkomst met de EO-dagen. Wij worden niet vergeten door Hem.

 36. Willy zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2017 om 12:06

  Als Christen voel je je inderdaad schatrijk, maar wij dienen te begrijpen, dat we niemand tot geloof kunnen dwingen, dat is namelijk aan God. Het belangrijkste wat we kunnen doen, is om het voor te leven….. Iedere dag weer in de praktijk te brengen.
  Ik blijf het merkwaardig vinden dat mensen die ik ken, die niet gelovig zijn, wel als zodanig handelen in verhouding met sommige Christenen…..

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden