Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een vaste burcht is onze God (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 oktober 2017, 12:04 door Dirk A A

Vijfhonderd jaar geleden ging er een schokgolf door de (geestelijke) wereld, teweeg gebracht door zijn 95 stellingen tegen de aflaat die Maarten Luther wereldkundig maakte aan de Slotkapel van Wittenberg. De start van de Reformatie. Daarom is 2017 een jaar van vieren en gedenken, maar ook een jaar van verlangen naar een nieuw geestelijk herleven, een opwekking.

Luther heeft in totaal 37 liederen geschreven, waarvan ‘Een vaste burcht is onze God’ wel het bekendst is. Dit lied, gebaseerd op Psalm 46, is het Lutherlied bij uitstek, dat vaak wordt gezongen op of rond 31 oktober.
De bekendste versie van de vertaling uit het Duits in het Nederlands is van Jan Jacob Lodewijk ten Cate, hoewel het niet de beste vertaling is van het lied dat Luther schreef in 1533.

1. Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

2. Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg’ is ons beschoren!

3. En grimd’ ook d’open hel ons aan
met al haar duizendtallen,
toch zal geen vrees ons nederslaan,
toch doen wij `t krijgslied schallen.
Hoe ook de satan woedt,
wij staan hem voet voor voet,
wij tarten zijn geweld;
zijn vonnis is geveld:
één woord reeds doet hem vallen!

4. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!

Lied 97
In de Hervormde Bundel van 1938 staat een vertaling van het lied van Maarten Luther, dat dichter bij de oorspronkelijke tekst blijft. Het is lied 97. Het is mij niet bekend wie dit vertaald heeft.

1. Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht en een toren.
Zijn macht bevrijdt van ‘t bange lot,
dat ons nu is beschoren.
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog:
nooit zag men zijns gelijke.

2. Met onze macht is ‘t niets gedaan:
wij zijn alras verloren.
Maar d’ een’ge, die ons bij kan staan,
God heeft Hem ons verkoren.
Vraagt gij zijn naam, zo weet,
dat Hij de Christus heet.
Der legerscharen Heer
is onze tegenweer;
Hem blijft in ‘t eind de zege.

3. Al trekken op van alle kant
de helse legerscharen,
wij vrezen niet! De Heer houdt stand,
Hij zal zijn volk bewaren.
Hoe ook de vijand woedt,
wij staan hem voet voor voet,
wij tarten zijn geweld;
zijn vonnis is geveld:
een woord en hij moet wijken.

4. Het woord, dat zult gij laten staan,
en niets daarbij verzinnen.
De Heer gaat in de strijd vooraan:
zijn Geest doet overwinnen.
Al rooft g’ ons al ons goed,
vrouw, kind, en eer en bloed,
ontneem ‘t ons alles vrij!
Gij wint er toch niets bij:
het Rijk blijft ons behouden!

Krachtig belijdt Luther in zijn lied Zijn vertrouwen op God, zijn Burcht en Zijn toevlucht, in een tijd van strijd en vervolging. Hij weet dat een sterke Held, Christus, hem terzijde staat. Hij hoeft niet te vrezen, voor wie dan ook. De Heere zal Zijn volk – ook hem – bewaren.

Duitse tekst
Voor degenen die Duits kennen, geef ik u ook de Duitse tekst van Luther, uit 1533.

1. Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind
mit Ernst er’s jetzt meint,
groß Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist,
auf Erd ist nicht seinsgleichen.

2. Mit unsrer Macht ist nichts getan,
wir sind gar bald verloren;
es streit’ für uns der rechte Mann,
den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist?
Er heißt Jesus Christ,
der Herr Zebaoth,
und ist kein andrer Gott,
das Feld muss er behalten.

3. Und wenn die Welt voll Teufel wär
und wollt uns gar verschlingen,
so fürchten wir uns nicht so sehr,
es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
wie sau’r er sich stellt,
tut er uns doch nicht;
das macht, er ist gericht’:
ein Wörtlein kann ihn fällen.

4. Das Wort sie sollen lassen stahn
und kein’ Dank dazu haben;
er ist bei uns wohl auf dem Plan
mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib:
lass fahren dahin,
sie haben’s kein’ Gewinn,
das Reich muss uns doch bleiben.

Psalm 46
Tenslotte nog Psalm 46, de Psalm waarmee de Heere Luther zo bemoedigde en die de inspiratiebron was voor zijn lied.

1. Een lied op Alamoth, voor de koorleider, van de zonen van Korach.
2. God is ons een toevlucht en vesting;
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
3. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats
en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.
4. Laat haar water bruisen, laat het schuimen,
laat de bergen beven door haar onstuimigheid.

5. De beekjes van de rivier verblijden de stad van God,
het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste.
6. God is in haar midden, zij zal niet wankelen;
God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.
7. De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden;
Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg.

8. De HEERE van de legermachten is met ons;
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.

9. Kom, zie de daden van de HEERE,
Die verwoestingen op de aarde aanricht;
10. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde van de aarde,
de boog breekt en de speer in stukken slaat,
de wagens met vuur verbrandt.
11. Geef het op en weet dat Ik God ben;
Ik zal geroemd worden onder de hedenvolken,
Ik zal geroemd worden op de aarde.

12. De HEERE van de legermachten is met ons;
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.

Deze psalm mag ook ons troosten en bemoedigen. In een tijd waarin veel onzeker is, mogen we het met de dichter belijden: ‘God is ons een toevlucht en vesting. De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.’

Dirk van Genderen

25 Reacties

 1. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 oktober 2017 om 16:00

  Beste Dirk, er besmuikt mij een raar gevoel over uw bovenstaande schrijven. Ik heb er over nagedacht om er niets over te zeggen. Mijn gevoel zegt dat het zomaar kan zijn, dat ik wellicht niet de enigste ben.
  Wellicht komt dat, omdat mijn verleden en mijzelf, hierover mij niet kan associëren, met het herleven en vieren over het gedachtengoed van de reformatie.
  Dit ten aanzien tot het joodse volk, en Israël. Door deze reformatie is er wellicht veel goed gedaan, maar ook veel kwaad gedaan. Ik heb er dan ook moeite mee, om de liederen van Maarten Luther te lezen.
  Beste Dirk, ik kan mij voorstellen dat u wellicht met de achtergrond die u heeft, hier berusting en houvast in kunt vinden. Wij hebben allemaal andere achtergronden, maar ik heb hier moeite mee. Wel vind ik dat wij het bespreekbaar moeten maken.

  Vr gr René Postma

 2. mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 oktober 2017 om 16:14

  We mogen dankbaar zijn voor mensen als Luther. Natuurlijk was hij mens en niet in alles volmaakt. Maar wie is dat wel?
  Als we de tijd waarin Luther leefde vergelijken met de tijd waarin wij leven was het voor hem veel moeilijker om als oprecht gelovige te leven. Hij werd in de “ban” gegooid door zijn eigen geloofsgemeenschap/kerk. En er waren geen andere geloofsgemeenschappen die het voor hem op namen of achter hem stonden om hem te versterken.
  Wij leven in een tijd van allerlei soorten geloofsgemeenschappen met allen hun eigen namen. Is er een prediker die afwijkt van een bepaalde onderwerp is er wel een groep die hem nabij staat en het voor hem opneemt. En hij wordt niet in de ban gegooid omdat er altijd wel iemand is die het ook nog vanuit de bijbel kan bevestigen dat de prediker het bij het rechte eind heeft. Want zeggen wij: wie komt het oordeel toe?
  In Luther zijn tijd was dat geheel anders. De “kerk” oordeelde en dat oordeel gold!!

  Ben dankbaar dat de Here God/JHWH mensen als Luther heeft gebruikt. En dat wij de liederen nog kunnen en mogen en moeten zingen… Want nog steeds zijn deze liederen “actueel”.
  Ik denk zelfs nog actueler als eeuwen geleden…

 3. Peter Matla zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 oktober 2017 om 16:15

  Dit jaar is uitgeroepen tot het “Luther-jaar”. Op 31 oktober 1517 begon de Reformatie. Echter: de geest van de verandering vond al eerder plaats onder de leiding van Johannen Hus(J.H.) Hij was de voorloper van de Reformatie: ongeveer 100 jaar voor M.L. en stierf op de brandstapel. Hun beider leven kun je bijna naadloos op elkaar leggen: beiden tot priester gewijd, fel tegen de “aflaat”, beiden keurden de misstanden in de R.K. af en moesten zich verdedigen en kregen daarvoor een vrijgeleide.
  J.H. werd geïnspireerd door de geschriften van John Wiclif (1330-1884). Hij beschouwde de ware kerk niet als een instutuut, maar als de gemeente van Christus. Hij bracht het Evangelie in de omgangstaal van het volk (Tsjechisch) i.p.v. in het Latijn. Hij predikte o.a. in de Bethlehemkapel te Praag (voor 3000 mensen). Omdat hij de misstanden van de R.K. kerk, het ambtsmisbruik alsmede de losbandigheid en de corruptie van de geestelijken aan de kaak stelde en ook een fel tegenstander was van de “aflaat” (t.b.v. hete Vaticaan, werd hij in de ban gedaan. Hij mocht zich 2 x verdedigen, kreeg daarvoor een vrijgeleide maar werd uiteindelijk toch ter dood gebracht op de brandstapel, waar hij zei: ”Christus, Zoon van de levende God, ontferm U over mij.” Daarna werd het stil. Om hem niet meer te willen gedenken werd zijn lichaam verbrand en zijn as uitgestrooid in de Rijn.
  Ook Maarten Luther had een groot hart voor het Evangelie. Niet voor niets luidt een van zijn 95 stellingen: ”Het Evangelie is de ware schat van de kerk.” Ook hij ging tekeer tegen de misstanden in de kerk, de aflaathandel van de monnik Johann Tetzel, om geld voor het Vaticaan te verzamelen, maar vooral ook kon hij zich niet vinden in de opvatting dat je door goede werken de hemel kan verdienen. Hij ontdekte in de Romeinenbrief, dat je niet behouden kon worden door goede werken, maar door geloof alleen in het Genade-aanbod van Jezus Christus.
  Het artikel gaat nog verder, maar helaas: geen ruimte.

 4. Martine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 oktober 2017 om 18:48

  Amen, ja, amen.

 5. tjitze koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 oktober 2017 om 18:57

  Zeker in deze tijd mogen we beseffen: Een vaste burcht is onze God.
  Door genade alleen zijn we behouden als we oprecht geloven. Mijn gebed is dan ook dat er in Nederland een opwekking mag plaats vinden. Dat mensen massaal tot geloof komen. Dat wij als christenen eenheid mogen uitstralen, en niet altijd over “bijzaken” ons gelijk willen halen.
  Een niet-christen snapt hier niks van. De essentie van het geloof is: de geboorte van Jezus, de kruisiging en de opstanding. Bekering van onze zonden. Dan zijn we behouden. Dat mogen we zeker weten. En als wij als christenen dat uitstralen in onze omgeving, dan kan het bijna niet anders dat we vrucht dragen. Dat Gods Geest door ons heen mag stralen, opdat anderen geraakt mogen worden door het Evangelie.

 6. Blaas de sjofar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 oktober 2017 om 19:28

  Allemaal geweldig, God is goed, maar we hebben een nieuwe reformatie nodig zonder die onbijbelse vervangingsleer die het Westen en de kerkelijke structuur en regelgeving aan het schudden brengt.
  Die zal duren tot de wederkomst van de joodse Messias, de Leeuw van Juda.

  Want: In verleden behaalde resultaten of ook wel reformaties bieden geen garantie voor de toekomst.

 7. Annie Meijers zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 oktober 2017 om 20:29

  Ik mis een stuk nederigheid en schuldbelijdenis! Wat is ervan terecht gekomen na 500 jaar met al die kerkscheuringen en de lauwheid van vele kerken en inderdaad de vervangingstheologie. Bidden om een nieuwe hervorming is denk ik niet overbodig.

 8. Maria I. Koopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 oktober 2017 om 23:44

  De extremen in alle Kerken incl. R.K. Kerk lopen het risico elkaar weer te gaan verketteren. Maar ik ken wel het lied via de EO van “Een Vaste Burcht is onze God” waarvan ik de tekst van Psalm 46 bemoedigend vind. De R.K. Kerk met de paus hadden hun fouten, Maarten Luther ook. Maar we weten ook dat bij God het eindoordeel ligt over ons leven en dat Christus zal oordelen wanneer wij allen komen te sterven. Dat maakt niet uit of je dan van de ene of de andere Kerk bent. Jammer dat het geloof in God ons allen uiteindelijk niet de eenheid heeft gebracht, waarvoor Christus Jezus zo voor gebeden heeft. Ik weet niet waar het naartoe gaat. Nu lijkt er een tendens te zijn naar het streven van een Nieuwe Wereld Religie, in het verlengde van een Nieuwe Wereld Orde (N.W.O.), waarin teveel op één hoop wordt gegooid, dat kan ook niet, we kunnen ook niet om de Waarheid van God YHWH [Yahweh] heen. Ik geloof dat de eenheid bevorderd zal kunnen worden, als katholieken en protestanten elkaar in gebed opnemen. Echter één of twee keer per jaar lijkt mij niet afdoende. Er zullen er wellicht gelovigen zijn die hier vaker voor bidden.

 9. San zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2017 om 0:34

  Beste Dirk,

  Wat is dat mooi: de vijf “soli”. Daar kunnen de evangelische gemeentes nog wat van leren. Met het houden van de Wet ontkrachten zij het werk van Jezus. En daartoe neigen veel groeperingen, kom ik zo tegen. Zij vinden het Christenleven niet zwaar genoeg, en belasten zichzelf en anderen met het weer onder de Wet leven, die Jezus Christus al vervuld heeft. Zie Mat 5:17 HSV. En zij verdraaien de navolgende teksten, Mat 5:18-20. Zij grijpen dat aan voor het houden van de Wet maar dat kan niet want in vers 17 staat, dat Christus Jezus dat al gedaan heeft. Dat heeft Hij voor ons gedaan, omdat wij geen letter van de Wet kunnen houden. Maar de Geest in ons wonende, geeft de kracht om de Wet op een natuurlijke manier te houden zonder elk gebod te moeten onthouden. Op de laatste manier heb je ook geen leven meer. Er staat geschreven in Johannes 5:39 HSV:
  “U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben en die zijn het die van Mij getuigen.(vers 40). En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt.” Maar in 2 Korinthe 3:6 HSV, staat: “………want de letter doodt, maar de Geest maakt levend……”. De letter = de Wet. De Wet brengt alleen de dood voort of een dood leven. Daarom dat in de vijf “soli” een mooie kapstok wordt gegeven waaraan wij de gezonde leer aan op kunnen hangen.

  San

 10. Johanna zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2017 om 5:06

  Mijn gebed is dat we zo de toekomst tegemoet mogen gaan. Zo onvervaard en onbevreesd.
  Er ligt nog veel voor ons, zonder Christus zal ons hart smelten als de grote gruwelen gaan plaatsvinden. Dat we allen op de Heere, onze vaste Burcht en Toeverlaat onze ogen gericht mogen houden zodat we niet falen in ons geloof.
  Wat betreft een tweede Reformatie, ja dat denk ik al jaren. Onze visie is zo totaal on-Joods dat we
  ons niet kunnen voorstellen hoe anders alles zal blijken te zijn. Ik zie Gods Woord als een diamant, die schittert van alle zijden: letterlijk, figuurlijk, geestelijk, en symbolisch. Alles in een, maar vooral ook letterlijk eerst. Zo wordt alles op zijn plaats gezet. Zo is het ook met de oplossing van misdaden: eerst gebeurt het letterlijk… er is maar 1 versie van de Waarheid. Eerst werd Jezus in Bethlehem geboren, moest toen vluchten naar Egypte, enfin zo zijn letterlijk ca. 300 profetieen eerst letterlijk vervuld. Denk er eens over na: wat is zo speciaal aan deze dingen, zoals Jeruzalem binnenrijden op een ezel, tenzij het een bewijs is van zijn Messias-schap, een bewijs van de waarheid van Gods Woord? Zo wordt alles letterlijk en geestelijk vervuld. We hebben als Kerk te lang alleen de geestelijke kant voorgeschoteld gekregen. Daarin werd plaats gemaakt voor die Vervangingsleer, waarin men de kruiswoorden “Het is volbracht” hoofdzakelijk als bewijs aanvoert. Ja, alles is volbracht van Gods kant, maar alles is nog niet letterlijk uitgewerkt in de tijd. Er moet nog veel gebeuren, waar de meeste (kerk)mensen niet veel van weten omdat dit hun onthouden is in de prediking. Zo’n 30% aan profetieen. De Heere Jezus komt terug om al zijn vijanden onder zijn voeten te vertreden zegt Psalm 2. Ik hoop dat niemand van onze lezers aan de verkeerde kant staat door de Palestijnse zaak te steunen, en Israel Gods Land willen onthouden in woord en/of daad, want er staat geschreven dat Israel slechts huurders zijn van Zijn Land en Jeruzalem Zijn stad. De erfenis is nog niet uitgedeeld. God is nog niet klaar.

 11. roelof weima zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2017 om 11:09

  Beste heer van Genderen, ook bij mij heeft het lied van de vaste burcht een nare smaak gekregen. Luther die aangaf dat de joden maar met een steen om de nek ineen rivier gedoopt moesten worden tot “christen”. De joden werden in de synagoge opgesloten waarna deze in brand werd gestoken. Dit terwijl er mensen omheen liepen de het lutherlied zongen.
  Jammer dat de gemeenschappen niet de aandacht aan het Joodse volk willen schenken. In Gen. 12 wordt door God zelf gezegd: “en Ik zal zegenen wie u zegent en vervloeken die u vervloeken” (sola scriptura).
  Tevens oordeelt u over Benny Hinn – welvaartsevangelie terwijl er in de gevestigde kerken, rk en pkn, nog steeds een vervangingsevangelie wordt verkondigd. Laten we ons verootmoedigen als Daniel en Nehemia voor de Almachtige en terug keren uit Rome en de Wittenberg naar Jeruzalem.
  De Almachtige volgen in zijn Woord.

 12. Andre Schaap zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2017 om 11:56

  Beste Dirk
  Ik ben blij dat er een reformatie is geweest maar betreur het dat 2017 is uitgeroepen tot Lutherjaar. 500 jaar later en wetende wat het teweeg heeft gebracht naar onze Joodse broeders. Ik schaam mij diep. Wat een belediging naar Israël toe.
  Ook hoor je allerlei woorden als verbinding. Wat hebben we gemeen met de kerk van Rome? Daar zijn we juist uit los gekomen.
  Ik hoor echter weinig om serieus de reformatie verder door te voeren naar de schrift. Als het werkelijk alleen de schrift is, hoe kan het dan dat we antisemitische besluiten die ooit in een verleden zijn gemaakt, niet ter discussie stellen. Waarom vieren we Pasen niet gelijk met het Bijbelse Pesach? Waarom gehoorzamen we het 4e gebod niet? Waarom vieren we met onze Joodse broeders niet de najaarsfeesten welke JHWH heeft ingesteld. We vieren wel kerst wat onze Vader niet heeft opgedragen. Daniël 7 vers 25 – Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. Welke tijden en welke wet moet die nog meer veranderen? Dat is toch allang gebeurd. Keer terug !!!

  Ik denk juist dat de Gemeente deze reformatie nodig heeft en zich openlijk verootmoedigt naar het volk Israël. Als ik in Israël ben en de geluiden van Joden hoor, dan is de grootste vijand de Christen. Daarmee wordt dan heel Europa bedoeld en zijn er gelukkig ook geluiden dat er onderscheid wordt gemaakt tussen het woord christenen en echte Christenen. Maar toch! Heeft de Heer niet gezegd dat Hij het onrechtvaardig vergoten bloed van de heiligen zal wreken/oordelen?

  Het zou de kerk incl. mijzelf sieren als we ons verootmoedigen en werkelijk toenadering zoeken en openlijk achter Israël staan. Zonder Israël is er geen Bruid. De Here Jezus (Yeshyua) is een Jood en Hij gehoorzaamde de volledige Thora en Zijn Vader. Weest Zijn navolgers!

 13. nico zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2017 om 14:07

  Er zijn zo veel voor en tegens, ieder heeft zo zijn eigen inbreng. Laten wij hopen dat er geleerd is van uit het verleden. Luther heeft inderdaad foute gedachten gehad en uitspraken gedaan dat een vuur over de wereld heeft gebracht in de vorige eeuw, maar hij is wel gebruikt door de Eeuwige om een ommekeer te brengen naar het ware Evangelie. De rest moeten wij maar aan “HEM” over laten die toch anders oordeelt dan wij mensen.

 14. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2017 om 14:32

  Het is ‘nog’ maar 500 jaar geleden dat door Gods ingrijpen de macht van de RK kerk gebroken is. et de vertaling van de bijbel in het Engels en Duits konden we eindelijk zelf de bijbel lezen. Dit had wel tot gevolg dat er vele stromingen ontstonden, de een wist het nog beter dan de ander. Christenen vervolgden en vermoordden elkaar incl. de joden; een zwarte bladzijde in onze godsdienstgeschiedenis. Maar Gods heilsplan met de wereld gaat door, ogen zullen daarvoor geopend worden. De vervangingstheologie ligt op de helling en gelukkig is er bij velen verootmoediging en dit is nog maar enkele jaren geleden het geval. Profetieën zien we voor onze ogen in vervulling gaan, wat een bijzondere tijd! De bijbel is intussen in duizenden talen vertaald en het evangelie gaat over de hele wereld. Messiaanse gemeenten groeien door o.a. ook evangeliserende joden. Het boek Daniel en Openbaring zijn geen gesloten boeken meer. Ik ben heel optimistisch, ook al lijkt de wereld in chaos te zijn met falende leiders, wij verwachten Jezus en Gods Koninkrijk hier op aarde – het antwoord en de oplossing voor alle wereldproblemen. Zijn oorspronkelijke plan met de aarde en de mensheid zal hij spoedig afronden door zijn glorieuze komst. Tot die tijd moeten wij volhouden en op Hem blijven vertrouwen. Baruch Hashem Adonai.

 15. J.J. zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2017 om 15:28

  Shalom Dirk, een gewaagd onderwerp over 500 jaar reformatie. Het is zo belangrijk om alles wat 500 jaar reformatie gebracht heeft te toetsen aan Jahweh’s onfeilbaar Woord en dan moet ik vaststellen dat er weer een reformatie nodig is en de kerkgemeenschappen uit de volkeren zich los maken van hun wortels uit de RK en terug gaan naar de éérste gemeente in Handelingen 2, die gebouwd is op de apostelen en de profeten waarvan Jeshua de Messias de uiterste hoeksteen is. We hebben dan geen 95 stellingen meer nodig, alleen het onfeilbaar Woord van Jahweh. Wij gelovigen uit de volkeren mogen ons dan aansluiten bij onze Messiasbelijdende broers en zussen en mogen ons houden aan wat aan ons, de gelovigen uit de volkeren gegeven is.
  We kunnen als gelovigen uit de volkeren niet doen alsof we van niets weten, geen kennis hebben, het is door Jahweh’s onfeilbaar Woord dat wij de waarheid leren verstaan.
  Er leiden vele wegen naar Rome en er is slechts één weg naar Jeruzalem.

  Shalom 🕎

 16. Martin van der Waal zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2017 om 15:48

  Ik wilde ook reageren op wat Dirk schreef en ik wil ook daar in mee gaan maar ik lees niet iets over het haat gevoel wat Luther had ten opzichte van GODs Volk en dat vind ik toch ook een punt waar niet voorbij gelopen mag worden.

 17. Harry van der Velde zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2017 om 17:16

  De ‘verafgoding’ van Luther, Calvijn etc. in de kerk heeft de vorm gekregen zoals in de RK-kerk de pausen worden verafgood. Zeker van Luther zijn er altijd mooie verhalen gepreekt en verteld (en die zijn er ook!) maar de mindere kant van hem (antisemitisme en het zicht op Israël) is door de kerk tot nu toe meestal verzwegen. We hebben in de kerk een nieuwe reformatie nodig waarin we Israël en het Joodse volk dezelfde plaats geven zoals de Eeuwige dat doet. Zolang er nog hoogleraren zijn in de PKN die vinden dat ze de dag zullen prijzen als de kerk zich weer wendt tot Rome, dan zie ik het somber in. We moeten namelijk niet terug naar Rome, maar naar Jeruzalem, daar zal zich alles voltrekken, en daar zal Yeshua terugkomen!

 18. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2017 om 18:18

  Wat zou de reden zijn dat de Lutherse kerk in Duitsland excuus gaat aanbieden aan de paus in Rome? Waarvoor? Heeft Maarten Luther het verkeerd gezien? Als “we” nog even zo doorgaan, dan zijn de woorden “de twee zijn één geworden” ook vervangingstheologie? En dat is toch echt wat Paulus leert. Of is het mogelijk dat “Rome” meer invloed heeft op leerstellingen van de laatste eeuwen dan “wij” denken?

 19. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2017 om 19:40

  Ik zal niet reageren op op de gelezen commentaren! Wel wil ik kwijt, dat heel veel mensen – ondanks bij zichzelf vermoede Bijbelkennis – denken dat mensen die door God gebruikt worden volmaakt (moeten) zijn! Wijs mij in de Bijbel – behalve Jezus – één persoon aan (uit leiders en profeten) die volmaakt was?? Zelfs Mozes – die door God gebruikt werd – was een stotteraar en een driftkop. WAAR kijken we naar? Kijken we naar het wonder – mede gezien tegen het licht van de omstandigheden in die dagen – of kijken we naar de mens, die toch niet volmaakt is? Neem David, die overspel pleegde en toch zegt God van hem: “een man naar mijn hart”! Kijken we altijd naar de fouten van anderen om je eigen fouten te verdoezelen, jezelf hoger achten dan de ander? In zes weken vertaalde Luther het hele Nieuwe Testament” terwijl er zelfs nog geen eenduidige Duitse taal bestond, zodat hij over elk woord moest nadenken. Ga er maar aan staan! Luther was er van overtuigd, dat de Joden blij zouden zijn met de vertaling, maar zij verguisden hem. Christenen hebben helaas de overtuiging, dat zij de Joden wat te vertellen hebben, terwijl het andersom is!! Wij leven onder de “genade”, Joden leven onder de “belofte”! Nu pas, met de Messiasbelijdende Joden komt daar langzaam een kentering in. God wilde het zo! DAT God het zo wilde blijkt uit: 2 Korintiërs 3:14:
  “Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.”
  Heel jammer, dat christenen zo weinig kennis hebben van wat God over deze dingen zegt.

 20. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2017 om 20:51

  In onze dienst hoorden we dat mensen graag een afgod en idool hebben in hun leven. In verschillende vormen en zaken van het leven, het kan van alles zijn. Die gunnen we alles, en dragen hem of haar op handen en vereren en verheerlijken die. Doch wanneer God ons het liefst is boven alle andere dingen, en wij Hem alles, iedere dag in handen geven, zal het ons nooit teveel worden, of uit de hand lopen. Want dag aan dag draagt Hij ons dan. We mogen dagelijks Zijn kruis op ons nemen en Hem, Jezus, navolgen. En Zijn last is ligt en Zijn juk is zacht.
  Dan pas kunnen we ook anderen echt helpen, vanuit Zijn liefde en kracht, zonder moe of mat te worden.

 21. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2017 om 21:20

  Hierbij wil ik reageren op het stuk over Luther en de reformatie. De reformatie heeft een geweldige keer gebracht in de situatie van de kerk van Rome. Luthers streven was ook: bekering van de joden. Als de joden niet ingaan op zijn verzoek verandert Luther zijn zicht op de joden. Niet uit antisemitisme maar door zijn teleurstelling. In zijn geschrift: “Tegen de joden” roept hij o.a. op: verbrand hun boeken, verbrand hun synagoges, hun huizen, dood hen. Hitler heeft van dit geschrift gebruik gemaakt toe hij een plan maakte om de joden uit te roeien (herkent u de kristalnacht, de concentratiekampen?} De gevolgen van de “entlosing” van de joden zijn bekend. Als we Luther herdenken moeten we ook de andere kant van Luther onder ogen zien.

 22. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 30 oktober 2017 om 12:38

  Bedankt Dirk. Vaste burcht is onze God is een prachtig lied en waar, maar mensen wie dan ook zullen dat nooit zijn. Al wil God ons van wankelen behoeden. Zal onze prediking zijn: kijk naar God, die is getrouw. Zijn woord is waarheid. de Reformatie heeft ons veel goeds gebracht. De bijbel en de genade door Jezus Christus, niemand komt bij God dan door genade. Wij neigen altijd naar foute beslissingen zonder God. Daarom is het zo belangrijk het Woord te kennen en te lezen met de Heilige Geest. God’s Geest is God en is de Waarheid. De Geest opent je hart, laat je al je zonden zien, heel veel gewoonten noemen wij geen zonden, wat wel degelijk zonden zijn. Hij geeft je liefde, barmhartigheid genade enz. (De vruchten van de Heilige Geest die ons als Trooster is gegeven.) We hebben genade nodig maar direct daarbij de Trooster. Ook om te zien wat recht is en wat krom is. Oordeel niet, maar verkondig het evangelie zodat de Trooster in ieders hart kan wonen. Liefs Dineke.

 23. angela zegt:
  Geplaatst op maandag 30 oktober 2017 om 22:11

  Dat God een vaste burcht is, zien we ook in deze week bij het 100-jarig jubileum van de Balfour declaratie.
  Na eeuwen gaf God het Joodse volk gena om terug te keren naar het beloofde land.
  Ik denk dat ten tijde van Luther mensen niet altijd in de gaten hebben gehad wat er gebeurde en welk effect dat zou hebben voor de toekomst.
  Zo denk ik ook dat een nieuwe reformatie al tijden aan de gang is. Joden en christenen die samen optrekken en Joden die over de wereld gaan om bijbeluitleg te geven.
  De Heer Zijn gebed om eenheid zien we gebeuren. Joden en gelovigen uit de heidenen trekken samen op.
  Alleen nog niet iedereen ziet het.

 24. Enrique zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 oktober 2017 om 1:11

  Hallo Dirk,

  Een belangrijk en mooi lied wat Luther heeft geschreven. De inspiratie kwam natuurlijk van zijn veilig verblijf op de Wartburg waar Frederik de Wijze, die hem in bescherming had genomen door hem te ontvoeren, naar toe had gebracht.
  De vertaling van de bijbel in het hoog Duits door Luther leidde er o.a. toe dat het plat Duits verdween. Deze taal werd vooral langs de kuststreken van de Noordzee en Oostzee gesproken.

  Wat Luther over het Joodse volk schrijft en de maatregelen die er tegen moesten worden genomen, is echt verschrikkelijk. Op Wikipedia onder: Luther, kan men deze 7 maatregelen lezen. Alle synagogen moesten worden verbrand, alle sieraden moesten de Joden worden afgeroofd, ze mochten zich niet meer publiekelijk op straat vertonen en ze moesten in werkkampen werken. Dit was de basis voor Hitlers ¨Entlösung¨. Hij voegde nr.8 er aan toe, de gaskamer.

  Wat de aflaten betreft, van dit geld moest het Vaticaan worden gebouwd, daardoor moesten vele gebouwen worden gesloopt. De Friezenkerk is echter bewaard gebleven en grenst aan het Vaticaan. Het had eeuwigdurende rechten maar die zijn hun al vroeg afgenomen. Het was een soort tweede Vaticaan. Deze Friezenkerk werd daardoor een dochter kerk van het Vaticaan. Nu is het zo dat deze Friezenkerk de nationale kerk van Nederland is. Voor informatie zie Wikipedia. Dit geeft mijns inziens te denken. Is het niet zo dat in het boek Openbaringen sprake is van de grote hoer en haar dochters?

  In de commentaren wordt gesproken over een nieuwe reformatie maar ook over het terugkeren naar wat meer bijbelse principes. Moeten we daar niet aan werken?

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 25. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 oktober 2017 om 10:04

  Hallo Dirk… ja, dit is zo waar, ‘Een vaste burcht is onze God’.
  Over de reformatie en de geschiedenis van Luther… Ik ben daar nooit echt zo van op de hoogte… ben daar ook nooit in opgegroeid.
  Luther is één van de radertjes, in het geheel… Vele mensen mochten in de geschiedenis iets betekenen om steeds weer de rijkdom en genade van de Heere naar voren te brengen.

  God gebruikt mensen… door de hele lange geschiedenis heen… Om steeds te wijzen naar Zijn Zoon Christus Jezus en Zijn genade.
  Wij mogen daar zo dankbaar voor zijn… zodat door alle eeuwen heen, steeds weer mensen gebruikt worden door de Heere, om te wijzen naar Christus Jezus.
  Zowel in het groot… als ook in het klein.

  Eén van mijn favorieten is Spurgeon… zo intens gericht op Christus en zijn offer en de genade, voor ieder mens… geen onderscheid.

  Bemoedigende liederen… “Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen!…

  En dat is voor ieder die zijn/haar vertrouwen geeft in onze Vader en Jezus onze Heere.

  Vaders zegen om je heen Dirk… en natuurlijk voor allen… wat zijn wij zonder Hem…
  Lieve groet, van mij Esther.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden