Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Heilig en rein, zonder smet en rimpel (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 november 2017, 13:05 door Dirk A A

Veel christenen gaan er misschien wel stiekem vanuit dat God een soort toverstokje zal gebruiken bij de wederkomst van de Heere Jezus of bij hun sterven om hen heilig te maken. Ze zijn er ‘simpelweg’ nog niet klaar voor. O ja, ze hopen behouden te worden door hun geloof in Hem, maar hun leven onderscheidt zich vrijwel in niets van dat van ongelovigen. Velen leven wereldsgezind, zijn lauw in het geloof, zijn gericht op aardse zegeningen. Terwijl hun schat in de hemel is.

In de nieuwtestamentische brieven worden gelovigen keer-op-keer ‘heiligen’ genoemd. Omdat ze bij de Heere Jezus horen. Van Hem zijn. Apart gezet door Hem. Zijn volk. Een heilig volk.
Betekent dit dat ze zonder zonde zijn? O nee. Maar wel dat het hun verlangen is heilig en rein te leven. Tot eer van hun Heiland. Hij is immers heilig. En tot zegen van de mensen om hen heen. Alleen een ‘heilige’ heeft geestelijke invloed in deze wereld.

Christus heeft Zich voor de gemeente overgegeven, ‘opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn’ (Efeze 5:25-26).

Dit is Gods verlangen. Zo wil Hij ons maken. Heilig, rein, zonder smet en rimpel. En wat doen wij? Dit vinden wij vaak maar een beetje eng, een beetje ‘te heilig’.
‘Je blijft immers zondaar tot je dood’ en: ‘We zijn geen heiligen…’ zeggen we tegen elkaar, en soms klinkt dit zelfs vanaf de spreekstoel.

‘Wie zal de dag van Zijn komst verdragen?’ klinkt het in Maleachi 3:2, ‘wie zal bij Zijn verschijning standhouden?’ En gelukkig mogen we weten dat Hij degenen die Hem kennen en liefhebben, Zelf zal reinigen. Vers 3 van Maleachi 3 zegt immers: ‘Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en zuiveren als goud en zilver.’

Hoe kan ons leven heilig en rein worden, zonder smet of iets dergelijks? Door radicaal te zijn, te strijden tegen de zonde, bekleed met de geestelijke wapenrusting (Efeze 6). Hebreeën 12:4 zegt: ‘U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.’

Maar als ik alleen dit zou zeggen, zou ik eenzijdig zijn. We worden in Gods ogen niet heilig en rein door zelf ons best te doen om zo te worden. Dan zullen we telkens weer struikelen en in zonde vallen. Het geheim is: Blijf in Christus. Dicht bij Hem betekent ver bij de zonde vandaan.

Enkele teksten uit de eerste brief van Johannes om dit duidelijk te maken.
‘En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij zal geopenbaard worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst’ (1 Johannes 2:28).
‘Ieder die in Hem blijft, zondigt niet’ (1 Johannes 3:6).
‘En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem’ (1 Johannes 3:24).
‘God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in Hem’ (1 Johannes 4:16).

Wanneer alles om ons heen schudt en wankelt, wil de Heere ons leren ons vertrouwen op Hem alleen te stellen. We staan middenin de geestelijke strijd, die alleen maar op de knieën gewonnen kan worden. In deze wereld, die zo vol is van verleidingen en bedreiging, mogen we de Heere Jezus present stellen. Als we Hem kennen en liefhebben, woont Hij immers in ons, evenals de Heilige Geest. Waar wij zijn, is Hij. Wie dit beseft, kan het toch niet uithouden in de zonde…

In Johannes 15 noemt de Heere Jezus Zichzelf de Ware Wijnstok en Hij zegt: ‘Wie in Mij blijft en Ik in Hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.’
Dit is het geheim: Blijven in de Heere Jezus. Dan draag je veel vrucht. Dat is een leven dicht bij de Heere Jezus en ver bij de zonde vandaan.

Hoe ‘blijf je in de Heere Jezus’? Door je vertrouwen op Hem te stellen, je leven in Zijn hand te geven. Door met Hem te leven en met Hem te wandelen, elke dag. Door heel je leven ‘open’ te legen voor Hem en geen geheimen achter te houden. Door, als je zondigt, je zonden direct te belijden. ‘Als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige’ (1 Johannes 2:1). Zijn bloed reinigt ons van alle zonde.
Zo’n leven, in Hem en met Hem, geleid door de Heilige Geest, betekent een heilige rust en ontspanning. Niet: ‘Ik moet dit’ of ‘Ik mag dat niet’, maar leven en wandelen met de Heere Jezus, als pelgrims, vreemdelingen en bijwoners op deze wereld (Hebreeën 11:13), onderweg naar Gods heerlijke toekomst.

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 november 2017 om 20:24

  Beste Dirk,

  Dit zijn woorden naar mijn hart, die je geschreven hebt. Dit raakt de kern. Het leven draait niet om ons maar om Jezus. Het is niet belangrijk wat wij ervan vinden, maar hoe God ertegenover staat. Ons leven is geheel van Hem. Dan kunnen wij vertrouwen hebben, dat Hij tot Zijn doel met ons leven komt. Velen leiden een geestelijk leven onder de maat omdat ze bang zijn zichzelf weg te geven aan God. Te weinig vertrouwen en geloof dat Hij goed is. Teveel ziende op de omstandigheden. En misschien een heimelijke angst dat Hij hen in de hel zal werpen, als zij niet genoeg godsdienstig zijn geweest. Teveel houdende aan regels en wetten van mensen dan aan Gods Woord. Natuurlijk God zegt dat Hij te vrezen is, maar het is Zijn Geest die met onze geest getuigt dat wij kinderen Gods zijn. Zie Romeinen 8:16. Als je God echt leert kennen, dan drijft de volmaakte liefde de vrees uit. Zie 1 Johannes 4:18.

  San

 2. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 november 2017 om 12:19

  Ja, je hebt gelijk Dirk. Ik voel mij ook geen heilige. Ik ben al dankbaar voor zijn genade, die mij is toebedeelt. In wezen komt alleen onze Vader, en de Here Jezus, volledige aanbidding toe. Dit was anders toen de HereJezus hier op aarde was, om de mens te dienen. Door zijn kruisdood mogen wij weten dat onze zonden worden vergeven. Door de Heilige Geest, die onze helper is. Zijn wij bewust van onze zonden. Groeiend bewustzijn van onze zonden. Belijden van onze zonden is essentieel om te groeien in geloof. Ook het uitdragen van je geloof hoort hierbij. Je doet onze Vader hiermee te kort, maar zeer zeker jezelf. Zoals apostel Paulus zei, ik ben wel de minste. Paulus had zijn christelijke broeders en zusters, voor zijn geloof in de Here Jezus, vervolgd. In ons leven moet dat ook zo zijn. Waar heb ik dat aan te danken, dat onze Vader zoveel van ons houdt. Dit is genade. Dit is niet menselijk denken. Maar goddelijk denken. Wellicht dat Dirk hiermee bedoelt, heilig denken en heilig zijn.

  Vr gr René Postma

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 november 2017 om 16:21

  Beste Dirk

  Door Jezus mogen wij als onvolmaakte maar wel geheiligde mensen die Christus hebben aangenomen cq aanvaard hebben als Verlosser, een licht zijn voor de wereld. Ik moet je zeggen dat dit de ene keer beter lukt dan de andere keer.

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 november 2017 om 19:26

  Er zijn soms omstandigheden in je leven, die allesbehalve “zegenrijk” kunnen zijn! Althans zo “zien” wij het. Het is terecht, dat het leed waar je zelf onder lijdt het allerzwaarst kan zijn. Ik heb ook moeten leren – en dat viel mij altijd heel zwaar – dat het lang niet altijd zo is, zoals in Psalm 1 staat: “alles wat hij onderneemt gelukt”. Ik vertelde dat ooit (1968) aan Corrie ten Boom, die mij onmiddellijk corrigeerde met: “er staat OOK GESCHREVEN”: “Wie zijn kruis niet opneemt is Mij niet waardig” (Mattheus 10: 38)! Daar sta je dan schaamrood, want als iemand kruisen op zich nam, dan was dat Corrie wel! Maar HOE moet je aankijken tegen alle moeilijke omstandigheden, waarin je terecht kan komen? Ik citeer hier in de eerste plaats Colossenzen 3: 1 – 4 “1 Als u nu met ​Christus​ ​opgewekt​ bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar ​Christus​ is, Die aan de rechterhand van God zit.
  Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,
  want u bent gestorven en uw leven is met ​Christus​ verborgen in God.
  Wanneer ​Christus​ geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” Wat een geweldige toekomst hebben wij: We zullen met Hem verschijnen in heerlijkheid!!! We hoeven alleen gefocust te zijn op Jezus Christus!!
  De profeet Habakuk had het ook zo moeilijk, omdat het de goddelozen altijd zo goed gaat! Als antwoord liet God aan hem “ietsje” van zijn heerlijkheid zien en lees HOE Habakuk zijn korte boekje eindigt:
  “Al zou de vijgeboom niet bloeien,
  en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn,
  de vrucht van de olijfboom teleurstellen;
  al zouden de akkers geen spijs opleveren,
  de schapen uit de kooi verdreven zijn
  en er geen runderen in de stallingen zijn,
  18 nochtans zal ik juichen in de Here,
  jubelen in de God van mijn heil.
  19 De Here Here is mijn kracht:
  Hij maakt mijn voeten als die der hinden,
  Hij doet mij treden op mijn hoogten.”

 5. Jeroen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 november 2017 om 21:36

  Mooi! Zelf heeft deze bijbeltekst me ook erg geholpen uit Galaten 2:20: Ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft door mij. Zelf kunnen we de zonden niet overwinnen door eigen kracht (Romeinen 7), maar wel door op de Heer Jezus te vertrouwen. Hij gebood: Wees heilig, want ik ben heilig, dan kan het niet anders dan dat er ook een mogelijkheid is om in ons dagelijks leven praktisch heilig te leven. Door Zijn kracht en genade.

 6. Hanneke jongejan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 november 2017 om 22:16

  Goede avond Dirk, wat een kostbaar stukje heb je geschreven. Ik besef ook dat ik alles bij het Kruis moet brengen en dat ik alles in Zijn Handen mag leggen. Dat is mijn grootst verlangen, dat heilige en reine leven, een overgegeven leven aan Hem, is een leer proces dat begint met een verlangen in je hart door God zelf er ingelegd. Als je mag leren Hem alleen volkomen te vertrouwen, en je Hem boven alles lief gaat krijgen omdat je Hem meer en meer mag leren kennen, dat Hij Zijn leven door je heen gaat en mag leven. Als je gaat beseffen dat alles genade is, dat Hij alles in handen heeft, en je innig naar Zijn komst uitkijkt, de Bruidegom die Zijn Bruid zonder vlek of rimpel komt halen, dan wil je alleen maar dat heilige en reine leven leven voor Hem, in hem en uit Hem!
  Hoe heerlijk is dat, hoe ontzaglijk verheugend moet dat zijn voor de Enige Allermooiste Allerheerlijkste Bruidegom!
  Hij is de Heer van mijn hart, in Jezus heb ik alles!!!! Maranatha!

 7. Siebold Peter du Gardijn zegt:
  Geplaatst op zondag 5 november 2017 om 0:28

  Dank je wel broeder Dirk van Genderen. Deze Woorden zouden vaker gepredikt moeten worden. We zijn immers vrijgekocht van de zinloze en goddeloze weg van de wereld om van dag tot dag met God te leven. We moeten dagelijks ons kruis dragen en achter Hem aan gaan. De wereld en zijn begeerten kruisigen. Deze radicale woorden van Jezus horen we zelden en staan niet centraal bij veel Christenen vandaag de dag. Laten we onze behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het die naar Zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in ons bewerkt. Doe alles zonder morren of bedenkingen, zodat u onbesproken kinderen Gods bent te midden van een ontaard geslacht. Het Woord van God vasthoudende. En onze Lichten helder laten schijnen. Ik geloof dat ieder die in Christus godvruchtig wil wandelen vervolging zal ervaren of haat van de wereld. Zeker in deze laatste dagen kunnen wij ons geen Lauwheid veroorloven. De Weg naar de Hemel is smal en weinig vinden hem. Strijd om in te gaan door de Enge poort. Bedankt Dirk en moge God jou zegenen in al jouw werk voor de Heere. Broeder Siebold, Nijkerk.

 8. Kees Noorlander zegt:
  Geplaatst op zondag 5 november 2017 om 8:39

  Mooi stukje. Ter ondersteuning wil ik nog wijzen op Hebreeën 12:14, waar staat “Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien.” Een echte bekering houdt verandering in.

 9. Wiert Paul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zondag 5 november 2017 om 12:03

  Wat een waardevol stuk heb je deze keer weer geschreven, echt een bemoediging. Ik zie je echt als een profeet van onze tijd. Ik wens je alle mogelijke en denkbare zegen van God toe !

 10. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 5 november 2017 om 13:00

  Wanneer ik dit zo lees Dirk, zijn alle kanten van hoe: God ons wil kennen en hebben wil om gebruikt te worden wel aan bod gekomen. Daar mag ik op reageren met ”Heer ga Uw gang, en doe Uw werk in mij”.

 11. Rien Molenaar zegt:
  Geplaatst op zondag 5 november 2017 om 13:03

  Beste Dirk,

  Zeer bedankt voor je bijdrage over Dankdag 2017. Voor mij en mijn vrouw heel aansprekend. Dankdag 2016 was ik nog ernstig ziek. Slokdarmkanker. Dan is danken wel erg moeilijk. Op Biddag 2017 lag ik nog in het ziekenhuis, waar ik net voor de Kerstdagen werd opgenomen en geopereerd. Na ruim 120 dagen mocht ik thuiskomen. Ondanks de moeilijke herstelperiode ben ik nu zo ver hersteld (=opgeknapt) dat ik Dankdag 2017 op een wel heel bijzondere wijze, samen met Maria mijn vrouw, mocht vieren.
  De dag daarop waren we bij de chirurg dr. Pierik in Zwolle die mij geopereerd heeft. Hij was uitermate tevreden over mijn conditie en zei: “loop maar door het ziekenhuis door de gangen en roep het uit “hier loopt de man van het wonder”. Ik heb ervaren dat er vanuit de gemeente Rouveen, maar ook vanuit Bleskensgraaf en andere plaatsen veel voor ons gebeden is. God is een God van wonderen.

  Dit moest ik even met allen die jouw wekelijkse artikelen lezen, delen. Ga daar vooral mee door. Weet dat veel mensen daar door bemoedigd en gewaarschuwd worden. Ik eindig met een gedicht dat ik jaren geleden eens las en onthouden heb en dat ik graag met alle lezers van jouw site wil delen. Het luidt (ongeveer?) als volgt:

  Zeg aan het volk er is zwaar weer op til,
  Maar Heer het is al jaar en dag zwaar weer.
  Dit is een volk dat brood en spelen wil
  Niet voor één keer, maar telkens, telkens weer

  Wel zie ik hier en daar nog enkele getrouwen,
  Maar ach ze zijn zo weinig in getal.
  En meestal zijn het kinderen en vrouwen,

  Profeet sta op, profeet ga profeteren,
  Want voor dat ik als Rechter komen zal,
  Moet zich Mijn Volk geheel tot MIJ bekeren!!!

 12. Louise zegt:
  Geplaatst op zondag 5 november 2017 om 13:22

  Mooie tekst , goed commentaar.

 13. Dorien Knoors zegt:
  Geplaatst op zondag 5 november 2017 om 13:56

  Zo waar, Dirk! …. dit is ook wat wij als bidders in huizen van gebed ook ervaren…. de oproep van Jezus om ons over te geven aan het heiligingsproces wat Jezus met ons aangaat….. gewilligheid om dieper en dieper gehoorzaam te worden ….en héél ons denken, zeggen en doen aan Hem over te geven… vooral dat denken is een enorme uitdaging. Jezus zegt ook: Als je in Mijn Woorden blijft, blijf je in Mij. (Joh.15:10, Joh.14:21 en 23) We zoeken hoe óns denken vol kan blijven van Zijn woorden… zo blijven we in Hem. Zo bereidt Hij ons voor…. en zullen we stralen, en zonder vlek of rimpel kunnen zijn als Hij komt!

 14. Elske de Vries zegt:
  Geplaatst op zondag 5 november 2017 om 14:41

  Er is geen heilige zonder verleden en geen zondaar zonder toekomst!

 15. Martine zegt:
  Geplaatst op zondag 5 november 2017 om 15:42

  Och, schenkt Gij mij de hulp van Uwe Geest!

 16. Een zuster zegt:
  Geplaatst op zondag 5 november 2017 om 16:22

  Wat een heerlijke zondag!!

  Goede preek over Ps. 84, geweldige brief!! (vandaag) van Dirk, waarop ik amen amen! zeg.
  Mooie reacties!, ontroering en kippenvel over het wonder dat bij Rien Molenaar is gebeurd!, anderen die genezen zijn op het gebed.
  Wat is de Heere goed!!
  Laten we blijven bidden voor de zieken!
  Allen de zegen van God onze Vader toegebeden!

 17. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 5 november 2017 om 18:24

  Beste Dirk,

  Bedankt voor dit mooie artikel. Zelf heb ik heel veel gehad aan de bemoedigende woorden uit Efeze 2. Als ik mij onwaardig voelde, om wat voor reden dan ook maar, en ik beleed mijn ellende dan wist ik dat God mij IN Christus aanzag. Dat maakte mij rustig vol vertrouwen.

 18. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 5 november 2017 om 20:22

  “We staan middenin de geestelijke strijd”, die al in de hemel begonnen is en hier op aarde verder gaat totdat Jezus terugkomt om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Gods tegenstander doet er alles aan om dit tegen te houden maar Gods heilsplan met ons en de wereld gaat ook gewoon door. Halleluja!! Soms kan ik me niet voorstellen dat we als onschuldige en volmaakte wezens op de wereld zijn gezet, behalve als je ‘t wonder van een onschuldig pasgeboren baby ziet.
  Wat moet God veel van ons houden. Hij, die ons kende voor de grondlegging van de wereld; zou Hij toen ook al geweten hebben dat het fout zou gaan? De mens had een vrije keuze en helaas kozen wij verkeerd. Dat ging nog zo’n duizend jaar door tot aan de zondvloed zonder dat in die samenleving er wetten of verordeningen waren. Met Noach krijgen we een nieuwe start, zijn nageslacht bevolkt de wereld en daarna kiest God een man, een volk, een land en een stad. Dit volk weet te overleven tot op de dag van vandaag met Gods hulp. De geschiedenis van Israel kunnen we lezen in het OT! Later met de geboorte van zijn zoon Jezus worden de eerste tekenen van zijn koninkrijk op aarde zichtbaar. Jezus maakt zich bekend en predikt het koninkrijk van God en tevens komt Gods tegenstander weer in beeld maar Jezus overwint hem. Door zijn vrijwillig offer kocht hij ons vrij van de doodstraf en kregen wij het eeuwig leven. De sleutels van het dodenrijk zijn in Zijn handen. We zingen “God maakt vrij en in die hoop leven wij”!!! Wij hoeven beslist niet perfect te zijn, zie Petrus op wie Jezus de gemeente bouwde, hij verloochende Jezus 3 x, hij zakte door het water vanwege zijn ongeloof, enz. Kijk naar Paulus, die christenen haatte en vervolgde, om zich vervolgens na een ontmoeting met Jezus in te zetten voor het evangelie. Ontdek je identiteit in Jezus en wees de nieuwe schepping die we mogen zijn in Hem. Wees vrij!

 19. Titia Sterenberg zegt:
  Geplaatst op zondag 5 november 2017 om 20:58

  Beste Dirk, deze week werd ik bepaald bij de woorden uit Johannes 15: “Blijf in Mij”. Tijdens een wandeling vroeg ik de Heer wat dat praktisch betekent, want dit Woord is zo waar!
  En hier lees ik over deze woorden! Voor mij erg bemoedigend: God luistert echt naar mij! Ik WIL Hem vertrouwen en met Hem alles delen. Onze God is zoooooo goed!

 20. Maria I. Koopman zegt:
  Geplaatst op zondag 5 november 2017 om 21:47

  Bedankt voor al deze bemoedigende Bijbelteksten, zowel van Dirk als van alle andere reageerders.
  Het zou goed zijn als katholieken ook meer interesse en meer liefde krijgen voor het Woord van God. Er zullen gerust katholieken zijn die dat wel hebben, maar dit stukje heb ik wel altijd gemist in onze katholieke parochie.

 21. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 6 november 2017 om 9:58

  Ooit meegemaakt dat u beproefd wordt door God? Dat de duivel op je schouder mee kijkt? Ik voel me meer een Job, en blijf vechten om te kunnen zeggen: “maar ondanks alles zondige Job ( vervloekte hij God) niet. En dat is een gevecht.

 22. Christi zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 november 2017 om 9:10

  Een mooie bemoedigende column, Dirk!
  Dank je wel!
  Ja om in Hem te blijven brengt strijd met zich mee, dat ervaar ik ook!
  Maar Hij brengt je op ‘die Hoge Weg’ (1 Cor. 12:31) door alles heen als we Hem blijven liefhebben boven alles.
  En dan volgt 1 Cor. 13 met vallen en weer opstaan.
  Dat geloven we!
  We hebben een Barnhartige Vader, die niet doet naar onze zonden en ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden.

 23. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 november 2017 om 17:34

  Bedankt Dirk. Een mooi commentaar. Ja wij worden beproefd en het is lang niet altijd gemakkelijk, maar God weet ervan. Je kunt alles delen met Hem. Ook al krijg je niet altijd antwoord. Je weet Hij weet het. Wij wonen op een rijk deel van de wereld er is veel om dankbaar voor te zijn. Maar soms knaagt het aan je en wilde je dat de hele wereld gelooft. Maar zicht op Israël, dwars door vele beproevingen gaan de Joden terug naar Israël. Gods belofte dat de Joden terug zullen keren, dat is echt een wonder na alle beproevingen. En de Here Jezus komt zeker spoedig terug en is er een leven in eeuwigheid met God de drieéénheid. God’s rijke zegen toegewenst aan allen.

 24. Zusje zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 november 2017 om 18:53

  Prachtige bijdrage Dirk. Broodnodig in deze tijd van verwarring en vele valse profeten.

 25. Monique van den Doel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 november 2017 om 22:26

  Bedankt Dirk, voor dit mooie stuk. Weer erg opbouwend. Heilig zijn we als we de Here Jezus aannemen, want dat betekent: apart gezet. Ook als we nog zondigen, blijven we heilig. Ons hele leven is een proces van heiliging. Rene Postma (2) zegt: ik voel mij ook geen heilige. Misschien is het maar een woordkeus maar ik denk dat we als christenen altijd heilig zijn, we zijn immers apart gezet. Dit komt niet altijd over omdat we misschien ons leven niet heiligen. Maar apart gezet zijn, is niet iets wat we moeten voelen maar iets wat we mogen aannemen. Dit is de aanneming van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Dit is een diep weten in ons wat ons zou “moeten” aansporen om een rein leven te willen leiden. Gods zegen Dirk voor elke keer weer die prachtige brieven en fijn dat er gebedspunten staan zodat we elkaar bij de troon van onze Vader mogen brengen. Wat een voorrecht!

 26. Jannie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 november 2017 om 10:45

  Dirk,
  Heel hartelijk bedankt voor deze nieuwsbrief.
  Wat een bemoediging en wat een fijne reacties, ook zoals van die lieve Ernst van Olffen (zijn reacties zijn altijd zo waardevol) en de reactie van Wiert Paul Berghuis.
  Ben er heel erg blij mee, we worden zo op de proef gesteld.
  Overal loert de duivel en als je een alleengaande bent en je familie er niets van wil weten kan het leven zwaar zijn.
  Bedankt voor de nieuwsbrieven, ga zo door, dat de Here je nog lang kracht en energie en inspiratie
  mag geven bid ik je toe.

  hart. groeten,
  Jannie

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden