Heilig en rein, zonder smet en rimpel

Veel christenen gaan er misschien wel stiekem vanuit dat God een soort toverstokje zal gebruiken bij de wederkomst van de Heere Jezus of bij hun sterven om hen heilig te maken. Ze zijn er ‘simpelweg’ nog niet klaar voor. O ja, ze hopen behouden te worden door hun geloof in Hem, maar hun leven onderscheidt zich vrijwel in niets van dat van ongelovigen. Velen leven wereldsgezind, zijn lauw in het geloof, zijn gericht op aardse zegeningen. Terwijl hun schat in de hemel is.

In de nieuwtestamentische brieven worden gelovigen keer-op-keer ‘heiligen’ genoemd. Omdat ze bij de Heere Jezus horen. Van Hem zijn. Apart gezet door Hem. Zijn volk. Een heilig volk.
Betekent dit dat ze zonder zonde zijn? O nee. Maar wel dat het hun verlangen is heilig en rein te leven. Tot eer van hun Heiland. Hij is immers heilig. En tot zegen van de mensen om hen heen. Alleen een ‘heilige’ heeft geestelijke invloed in deze wereld.

Christus heeft Zich voor de gemeente overgegeven, ‘opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn’ (Efeze 5:25-26).

Dit is Gods verlangen. Zo wil Hij ons maken. Heilig, rein, zonder smet en rimpel. En wat doen wij? Dit vinden wij vaak maar een beetje eng, een beetje ‘te heilig’.
‘Je blijft immers zondaar tot je dood’ en: ‘We zijn geen heiligen…’ zeggen we tegen elkaar, en soms klinkt dit zelfs vanaf de spreekstoel.

‘Wie zal de dag van Zijn komst verdragen?’ klinkt het in Maleachi 3:2, ‘wie zal bij Zijn verschijning standhouden?’ En gelukkig mogen we weten dat Hij degenen die Hem kennen en liefhebben, Zelf zal reinigen. Vers 3 van Maleachi 3 zegt immers: ‘Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en zuiveren als goud en zilver.’

Hoe kan ons leven heilig en rein worden, zonder smet of iets dergelijks? Door radicaal te zijn, te strijden tegen de zonde, bekleed met de geestelijke wapenrusting (Efeze 6). Hebreeën 12:4 zegt: ‘U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.’

Maar als ik alleen dit zou zeggen, zou ik eenzijdig zijn. We worden in Gods ogen niet heilig en rein door zelf ons best te doen om zo te worden. Dan zullen we telkens weer struikelen en in zonde vallen. Het geheim is: Blijf in Christus. Dicht bij Hem betekent ver bij de zonde vandaan.

Enkele teksten uit de eerste brief van Johannes om dit duidelijk te maken.
‘En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij zal geopenbaard worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst’ (1 Johannes 2:28).
‘Ieder die in Hem blijft, zondigt niet’ (1 Johannes 3:6).
‘En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem’ (1 Johannes 3:24).
‘God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in Hem’ (1 Johannes 4:16).

Wanneer alles om ons heen schudt en wankelt, wil de Heere ons leren ons vertrouwen op Hem alleen te stellen. We staan middenin de geestelijke strijd, die alleen maar op de knieën gewonnen kan worden. In deze wereld, die zo vol is van verleidingen en bedreiging, mogen we de Heere Jezus present stellen. Als we Hem kennen en liefhebben, woont Hij immers in ons, evenals de Heilige Geest. Waar wij zijn, is Hij. Wie dit beseft, kan het toch niet uithouden in de zonde…

In Johannes 15 noemt de Heere Jezus Zichzelf de Ware Wijnstok en Hij zegt: ‘Wie in Mij blijft en Ik in Hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.’
Dit is het geheim: Blijven in de Heere Jezus. Dan draag je veel vrucht. Dat is een leven dicht bij de Heere Jezus en ver bij de zonde vandaan.

Hoe ‘blijf je in de Heere Jezus’? Door je vertrouwen op Hem te stellen, je leven in Zijn hand te geven. Door met Hem te leven en met Hem te wandelen, elke dag. Door heel je leven ‘open’ te legen voor Hem en geen geheimen achter te houden. Door, als je zondigt, je zonden direct te belijden. ‘Als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige’ (1 Johannes 2:1). Zijn bloed reinigt ons van alle zonde.
Zo’n leven, in Hem en met Hem, geleid door de Heilige Geest, betekent een heilige rust en ontspanning. Niet: ‘Ik moet dit’ of ‘Ik mag dat niet’, maar leven en wandelen met de Heere Jezus, als pelgrims, vreemdelingen en bijwoners op deze wereld (Hebreeën 11:13), onderweg naar Gods heerlijke toekomst.

Dirk van Genderen