Heb elkaar vurig lief, uit een rein hart

Christenen, gelovigen, worden door hun Heere en Heiland oproepen elkaar vurig lief te hebben, uit een rein hart. We hebben God lief, we houden van de Heere Jezus en we hebben ook elkaar lief. Omdat Hij, de Heere Jezus, ons eerst heeft liefgehad.

Hebt u al uw broeders en zusters lief? Als medegelovigen net zo denken en geloven als wij, dan lukt dat vaak nog wel, hoewel… Maar als de ander niet helemaal precies zo denkt en gelooft als wij, dan staan we al snel klaar met onze corrigerende opmerkingen. Ik zie het soms ook in de reacties, die u schrijft onder mijn teksten.

Laten we eerst maar eens naar een paar Bijbelteksten luisteren.

Johannes 13:34 en 35 – Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet ook u elkaar liefhebben.
Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent; als u liefde onder elkaar hebt.

Romeinen 13:8 – Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Kolossenzen 3:14 – En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.

1 Thessalonicenzen 3:9 – Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben.

1 Petrus 1:22 – Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart.

1 Petrus 4:8 – Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.

1 Johannes 3:17 en 18 – Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?
Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

1 Johannes 4:11 – Geliefden, als God ons zo liefheeft, moeten ook wij elkaar liefhebben.

1 Johannes 4:20 – Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft.

Deze teksten spreken voor zich. Als God ons liefheeft, behoren wij ook onze medegelovigen lief te hebben.
Het is geestelijk zo verrijkend om te ontdekken dat je één bent, met die andere gelovigen, in de Heere Jezus en in Zijn verzoenend bloed, staande op Zijn Woord, de Bijbel. Alleen dat is de basis van onze eenheid. Dan vallen kerkmuren weg.

Deze eenheid mogen we hier op aarde leren. Anders moet u het straks in de hemel nog leren, om samen voor de troon de Heere Jezus te aanbidden. Ik zie ze al staan, de ene als kind gedoopt, de ander pas op latere leeftijd. Iemand uit een Gereformeerde Gemeenten, naast iemand uit een evangelische gemeente. U zult verwonderd zijn over wie u daar aan zult treffen!

Laten we stoppen met het kille veroordelen en terechtwijzen van onze broeders en zusters, omdat hun geloofsbeleving net wat anders is dan de onze. Dat vraagt zelfverloochening, nederigheid, zachtmoedigheid. Dan acht je de ander hoger dan jezelf.

Wanneer iemand (nog) geen oog heeft voor de bijzondere plaats van Israel in Gods heilsplan, ga dan zo iemand niet veroordelen, maar ga voor hen/haar bidden, omdat je beseft dat eens ook jouw ogen voor Israel en het Joodse volk gesloten waren.
Wanneer iemand af en toe struikelt in zijn geloofsleven, reageer dan liefdevol en mild, omdat je beseft dat je zelf ook nog niet heilig bent en dat God ook oneindig veel geduld met jou heeft gehad en nog heeft.
Wanneer je soms een andere betekenis in Bijbelgedeelten leest dan een ander, ga dan die ander niet veroordelen of terechtwijzen, maar ga je in liefde naast die ander staan, in het verlangen samen Gods Woord te leren verstaan. En wellicht kun je ook nog leren van die ander.

Eenheid betekent niet dat iedereen over alles hetzelfde moet denken en geloven. Er mag verscheidenheid zijn, maar wel binnen de grens van Gods Woord. De ene gelovige voelt zich bijvoorbeeld meer thuis is een Baptistengemeente, een ander in een Christelijke Gereformeerde Kerk. Dat mag, als we elkaar maar accepteren en hoogachten.

En zeker, het kan nodig zijn de ander in liefde te corrigeren of terecht te wijzen, maar altijd wel op grond van Gods Woord. Het gaat niet om onze mening, waar om wat de Heere zegt in Zijn Woord.
Lieve mensen, in deze tijd, nu de ruimte voor het christelijk getuigenis in de samenleving minder wordt, hebben we elkaar zo nodig. De Heere heeft ons elkaar gegeven.
Samen met alle heiligen, in verbondenheid met de Heere Jezus Christus, zijn we onderweg naar Zijn grote toekomst.

Dirk van Genderen