Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Soms doet Gods liefde pijn… (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 november 2017, 11:10 door Dirk A A

U vindt het misschien een vreemde titel boven dit commentaar. Toch is het een bewuste keuze. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dit een absoluut Bijbelse waarheid is, die allen die de Heere Jezus kennen en van harte liefhebben, zullen herkennen in hun eigen leven met Hem.

We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad, zegt 1 Johannes 4:19. Als we, door genade, vervuld zijn met Zijn liefde, dan doet het pijn als geliefden van je niet in de Heere Jezus geloven. Dan doet het pijn als je in je kerk of gemeente een boodschap hoort die niet overeenkomt met de boodschap van de Bijbel. Dat doet het pijn als je moet lijden vanwege je geloof in de Heere Jezus. Hoewel je weet dat je je daarover ook mag verheugen, omdat je kennelijk waardig geacht wordt om omwille van de Naam van de Heere Jezus smaadheid te mogen lijden (Handelingen 5:41).
Er is ook nog een ander soort pijn, namelijk de beproevingen die kunnen komen in het leven van Gods kinderen, maar daar gaat het in dit commentaar niet over. Wellicht een andere keer daar meer over.

Gelukkig hoeven we de pijn niet zelf te dragen, maar mogen we leren, steeds opnieuw, dit in Gods hand te geven. Onze geliefden in Gods hand te leggen. ‘Heere, stort Uw liefde uit in hun hart, houdt hen vast, bekeer hen en trek hen tot U, zoals U ook mij genadig bent geweest.’ Dat geeft rust, dat geeft vrede in je hart, Zijn rust, Zijn vrede.

Iets van deze pijn proef je ook bij de Heere Jezus, als Hij vanaf de Olijfberg naar de stad Jeruzalem kijkt en zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild (Lukas 13:34).

Het doet eveneens pijn als je ziet dat onze samenleving zich steeds meer afkeert van Gods Woord. Als je ziet en hoort dat in de media Gods Naam wordt gelasterd. Als je beseft dat, alleen al in ons land, elke dag meer dan 100 ongeboren kinderen worden gedood in de moederschoot.
Als je leest dat broeders en zusters, die ook van harte de Heere Jezus liefhebben, worden vervolgd, gemarteld, gedood… In 1 Korinthe 12:26 staat het zo: Als één lid lijdt, lijden alle leden mee.

Het doet ook pijn als je zoveel geestelijke lauwheid en geestelijke ingezonkenheid om je heen ziet. In je kerk, in je gemeente, in je Bijbelstudiegroep, in je gebedsgroep en misschien ook wel in je eigen leven. Ik hoop dat u er nog niet aan gewend bent geraakt, maar dat het u raakt. Dat het u uitdrijft tot de Heere, met de roep: Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen… (Jesaja 64:1).

Als de Heere wordt afgewezen, als iemand zich tegen Hem keert, overspel pleegt, andere goden is gaan dienen, dan doet dat pijn, geeft dat verdriet. Dat heeft Paulus ook ervaren. Hij schrijft erover in Romeinen 9, over zijn volksgenoten, de Joden, die (nog) niet in de Heere Jezus geloven.
1. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest,
2. dat het een grote bron van droefheid voor mij is, en een voortdurende smart voor mijn hart.
3. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft.

Deze pijn, dit verdriet komt voort uit Paulus’ bewogenheid met hen, gedreven door Gods liefde in hem: Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israel is gericht op hun zaligheid (Romeinen 10:1).
En zijn diepste verlangen brengt hij onder woorden in Romeinen 11:13 en 14: Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden.

Het is mijn verlangen om nog meer van de bewogenheid te kennen van de Heere Jezus met mensen die Hem nog niet kennen. Toen de schare Hem volgde, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben (Mattheus 9:36).

Beseffen we wel hoe groot en intens de liefde van God is? In Efeze 5 wordt een tipje van de sluier opgelicht. Daar lezen we dat de Heere Jezus Zijn gemeente voedt en koestert, zoals in een goed huwelijk een man zijn vrouw koestert (Efeze 5:29 en 30). Wat een genade is het om dit te mogen weten.
‘Voeden en koesteren’ klinkt heel intiem, heel liefdevol. Hij houdt van Zijn gemeente, Hij voedt Zijn gemeente, Hij zorgt voor haar. Christus offerde Zichzelf voor Zijn gemeente, voor ons. Wat een liefde!

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. J.J. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 november 2017 om 17:21

  Dag Dirk, ik zal nog reageren op de vorige nieuwsbrief en nu kan ik alleen maar zeggen: JHWH/Jahweh ‘kastijdt’ wie Hij liefheeft, het woord kastijding heeft niets te maken met mishandeling in welke vorm dan ook, dit heeft alleen betrekking op opvoedkundig handelen in liefde, we kunnen hier bv over lezen in Hebreeën 12.

  Shalom
  Troost Mijn Volk Shalom 🕎
  Shabbat Shalom

 2. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 november 2017 om 19:51

  Beste Dirk, dit bovengenoemde doet mij zoveel goeds. Je vertolkt precies de gevoelens die ook bij mij spelen, als ik het leed ziet wat onze verdrukt en vervolgde broeders, en zusters meemaken, dan word ik daar stil van. Als ik zie hoe Israel steeds meer in het nauw komt, dan bid ik of God zich wil ontfermen over zijn volk. Ook doet het mij pijn, als ik zie hoe de samenleving steeds meer van God zich afkeert. Ik praat ‘s nachts veel met God, en vraag hem ook voor behoud van mijn kinderen en kleinkinderen. Ook bid ik voor Nederland, elke keer weer, en ik bid niet voor een opwekking, maar ik bid om een bevolking van diep berouw, laat zwijgen de gitaren/orgel/ enz., kom tot berouw, over euthanasie/overspel/echtscheiding/liegen/bedriegen/valse getuigenissen/totale losbandigheden enz.
  Ook wil ik ook de abortus nog extra benadrukken, dit is wel zo verschrikkelijk, elk kind is teveel. Ook al zit je in de politiek, en ga je maar met een zo minimaal aantal weken akkoord, je geeft opdracht tot moord. Ook kerken/evangeliegemeentes zouden het van de kansel moeten roepen: houd op met deze verschrikkelijke zonden, over dit onderwerp zou ook een diep berouw moeten ontstaan, en bidden tot God of Hij ook hier een ommekeer in wil brengen.
  Laten er in Nederland nieuwe profeten/dominees/evangelisten komen, die zuivere woorden van God spreken, droom ik? Nee, ik bid hiervoor, dat Nederland een volk van Christus blijft, en niet met de afgoden meegaat, of daar een deal mee maakt, nee sta voor Jezus!! Ik ben er wel achtergekomen: hoe meer je naar Jezus verlangt, hoe zwaarder de aanvallen van satan worden, en dat is soms verschrikkelijk, maar Jezus is het waard. Ik eindig nu, maar ik kan nog wel uren doorgaan, dat God U allen zegent, lieve broeders, en zusters.

 3. Roger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 november 2017 om 10:32

  Belangrijkste wat er is .. bewogenheid komt voort uit liefde en liefde omvat alles. Heb je die niet dan heb je niks… mooiste stuk wat ik ooit van je heb gelezen.
  Dank je Dirk, wees een zegening.

 4. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 november 2017 om 14:03

  Toch blijft ons de hoop.

  Afgelopen jaar lees ik een stukje uit het blad Het Zoeklicht, bijna dagelijks.

  Hoop draagt de vrucht van blijdschap voort.
  Verblijd u in de hoop. Romeinen 12:12

  Hoop draagt de vrucht van liefde voort.
  Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Kolossenzen 1:4

  Hoop draagt de vrucht van moed voort.
  Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. 2 korintiers 3:12

  Hoop draagt de vrucht van volharding voort.
  Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden, en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Here Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. 1 Thessalonicenzen 1:2-3

  (geschreven door Martin Penning)

  Mag deze tekst u bemoedigen.

  Vr gr René Postma

 5. W.BAAS zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 november 2017 om 19:36

  BESTE DIRK,

  ALS JE JEZUS WILT VOLGEN IN DEZE POSTMODERNE SAMENLEVING LIGT ER EEN PRIJSKAARTJE AAN VERBONDEN.
  ALS WE HET LEVEN TIJDENS JEZUS RONDWANDELING OP AARDE BEZIEN HEEFT HIJ TERWIJL HIJ HET GOEDE VOOR DE MENS VOOR OGEN HAD, OOK SMAAD EN HOON ONTVING, HIJ WERD NIET GEKEND OF ERKEND, HIJ HEEFT DE WIL VAN ZIJN VADER VOLBRACHT EN IS UITEINDELIJK DE SMADELIJKE KRUISDOOD GESTORVEN.
  ALS NAVOLGER VAN JEZUS STAAT ONS OOK IN DE 21e EEUW T.A.V. DE BAÄLS VAN DEZE TIJD OOK NIET VEEL TE VERWACHTEN, OOK WIJ ZULLEN DOOR DE MENSEN OUDERWETSE GEDACHTEN HEBBEN EN NIET BEGREPEN WORDEN.
  LATEN WE DAN BLIJVEN VOLHARDEN NET ZOALS JEZUS DEED EN IN GELOOF OP HEM BLIJVEN ZIEN EN DAT HIJ ONS WILT LEIDEN OP DE WEG EN EEN LICHTDRAGER, EEN RICHTWIJZER NAAR HEM MOGEN ZIJN. ZE HEBBEN MIJ VERVOLGD, OOK U ZAL VERVOLGD EN NIET BEGREPEN WORDEN. ZIE OOK JOH 3:16, GODS LIEFDE.

  EEN GROET, W. BAAS N.L

 6. Ros zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 november 2017 om 21:53

  Dank je, Dirk! Je schrijft steeds mooier.
  De prachtige en verdrietige dingen die je hierboven schrijft, zijn de verklaring voor het feit dat Jezus ‘een man van smarten’ wordt genoemd. Het was de zonde en alle gevolgen daarvan in de mens die zijn hart hebben gebroken. Het is even simpel als gruwelijk: dat hebben wij gedaan. Soms door onwetendheid, soms door kortzichtigheid en vaak door bewuste ongehoorzaamheid. We kunnen dat niet ongedaan maken, maar we kunnen wel Hem Die ons eerst heeft liefgehad terug liefhebben door van Hem te leren en Hem te gehoorzamen. Je eerste en mooiste citaat! Als dat waarheid wordt in ons, voelen wij wat Hij voelt, dan haten we de zonde en hebben we verdriet van de gevolgen.
  Je schrijft: “Ik hoop dat u er nog niet aan gewend bent geraakt, maar dat het u raakt.” Dat hoop ik ook, voor ons allemaal! We zijn ons er vaak niet van bewust dat we zonden geleidelijk aan accepeteren onder het mom van ‘niet veroordelen’. Maar de zonde moet altijd als fout en destructief benoemd worden – soms in stilte, soms hardop – omdat hij scheiding maakt tussen ons en onze God, zolang we onze medezondaars maar in liefde en medelijden blijven accepteren. Jezus leed onder alle zonde en de gevolgen die Hij zag, maar voor de mensen had Hij tijd, aandacht en liefde. Hij ziet ons niet alleen als daders maar ook als slachtoffers van de zonde. Daarom huilde Hij bij Lazarus’ graf. Hij weet dat we niet beter verdienen dan ziekte en uiteindelijk de dood, maar toch heeft Hij medelijden en wil Hij ons redden, offert Hij zich zelfs op tot de dood. Een mooiere inkijk in Gods hart kunnen we niet krijgen. Jezus is de Personificatie, het uitgedrukte Beeld van Gods karakter, van zijn liefde en zijn heiligheid. Zijn komst is onze enige en vaste hoop. Kom, Heer Jezus!

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 19 november 2017 om 0:48

  OOK DAT is mijn God:
  Deuteronomium 2: 7
  “De HEERE, uw God, heeft u gezegend in al het werk van uw hand. Hij weet van uw tocht door deze zo grote woestijn. Deze veertig jaar is de HEERE, uw God, met u geweest. Het heeft u aan niets ontbroken.”

 8. Marie Louise van der Beeken zegt:
  Geplaatst op zondag 19 november 2017 om 10:26

  Wilt U OOK GODS TROOSTER ZIJN. Wie zal U troosten Heer als er zoveel mensen op U roepen, en zouden verloren gaan, omdat wij voor onszelf leven, en niet gaan vertellen dat JEZUS LEEFT. Wie ZAL U troosten HEER als wij uw liefde en barmhartigheid niet zouden door geven aan hen die hunkeren naar troost, zodat zij zouden weten dat U het bent die omziet naar de mens in nood Wie ZAL U TROOSTEN HEER als wij niet luisteren naar UW zachte stem, of uw WOORD niet geloven, of er vluchtig overheen stappen denkende ‘het is niet voor mij’, terwijl het toch juist U bedoeling is dat wij U door UW WOORD beter zouden gaan leren kennen, geholpen door uw Heilige Geest. Wie ZAL U TROOSTEN HEER als uw kinderen zo weinig tijd voor U nemen om bij U te komen en te vertellen wat er in hun hart leeft, terwijl U er zo naar verlangt UW kinderen te helpen en hun GOD en VADER te zijn Waar zijn UW kinderen Heer, hier zijn uw troosters! Het zijn degene die geloven in hetgeen volbracht is op het kruis van Golgotha door U, de zoon van GOD. Zij die U in gehoorzaamheid volgen, zij die een beroep doen op U hulp, zij die U erkennen als een LIEFDEVOLLE VADER, zij die afgestemd zijn op uw hart en niet twijfelen aan uw liefde, zij die door hun levenshouding vertellen “JEZUS LEEFT”, zij die voortdurend zeggen “ik heb U lief, HEER, uw knecht luistert. MLouise

 9. gerard zegt:
  Geplaatst op zondag 19 november 2017 om 11:36

  Ik zat bijna 40 jaar in een kerkenraad. In de laatste jaren heb ik de terugloop meegemaakt en met verdriet hier kennis van genomen. Gods naam wordt nauwelijks genoemd in de kerk en Israel helemaal niet. De wet niet meer gelezen. Dat is heel verdrietig. Ook in de familie hebben diverse mensen God verlaten en zijn hun eigen weg gegaan. Je kunt alleen maar bidden voor hen en klaarstaan wanneer ze je nodig hebben. Ik hoop van harte dat ik nog de gelegenheid krijg hen duidelijk te maken, dat er alleen redding is, door Jezus en uiteindelijk door God. Ik lig veel wakker om erachter te komen, wat ik kan doen. Laten we hopen op betere tijden.

 10. Marcel zegt:
  Geplaatst op zondag 19 november 2017 om 11:37

  Stop met preken en verklaren, ga mensen liefhebben zonder te wijzen met je vingertje.
  Ongeacht achtergrond, afkomst of religie. Word liefde!
  Word bewogen over de mensen om je heen en de sores waar ze in zitten.
  Wees zelf de liefde die mensen nodig hebben ipv er over te praten.
  Lieve groet, marcel.

 11. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 19 november 2017 om 12:36

  Liefde en dienend leven, is een levend geloof. Dus leven uit dat, ene kostbare geloof naar Gods wil en eis. Maar het zingen van het lied met de woorden van: ”eist van Mij vrijmoedig daarin…” is gemakkelijker gezongen dan gedaan. Dus een opgave hoor! Vanuit krachten van onszelf ook onuitvoerbaar trouwens. Lijden naar het vlees, daar schrikt ieder christen, gelovige in eerste instantie altijd voor terug. Zoekt een naar zijn mening minder zware weg.
  Maar wat wij van Jezus Zelf opgelegd krijgen, zal nooit te zwaar zijn of worden, dus ook uitvoerbaar zijn. Daar we kracht naar kruis ontvangen, en er niet onderdoor kunnen gaan.
  Het lichaam van Jezus, en het Hoofd ervan boven, bestaat uit vele delen/ledematen ook, die ieder op zijn plaats, ook weer kracht uitoefenen. Beter en mooier kunnen we het ons niet begeren.

 12. mieneke zegt:
  Geplaatst op zondag 19 november 2017 om 17:41

  “Soms doet Gods Liefde pijn”.
  Het gaat over “Gods Liefde”, die wat doet met de mens en voor mij. Ik meen te weten dat dit ook voor vele anderen betekent dat: wat Hij doet in en met mijn/ons leven kan soms “pijn” doen.
  Als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt dan heb je als gelovige Zijn Liefde ervaren en dat was niet altijd begrijpelijk. Het was en is soms wenen…
  Over je kinderen/klein of achter kleinkinderen. Vrienden die opeens verdwijnen uit je leven.
  En toch… is Zijn Liefde altijd goed en opbouwend en beschermend en tuchtigend!!
  Ook dat is de ervaring die je hebt op een bepaalde leeftijd.
  En dan kun je zeggen: het is goed wat Hij heeft gedaan en nog doet!!

 13. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 19 november 2017 om 18:44

  Laats had ik als biddende sympathisant van de Koninklijke Marine een mooie vaardag op een fregat. Ik ontmoette daar een bemanningslid met wie ik kortstondig een gesprek had. In de hotelkamer aangekomen, keek ik op mijn laptop naar het Facebookprofiel van dit bemanningslid en ik zag duidelijk handgebaren die met het satanisme te maken hebben (satansgroet), ik schrok er wel van. Deze satansgroet komt veelvuldig voor in de Metal- en de Hardcorescene. Dit kan vaak uit stoerdoenerij zijn, maar het kan ook daadwerkelijk met satanisme te maken hebben. Ook al zou dat uit stoerdoenerij zijn, je stelt je dan wel open voor de nare invloed van de satan in je leven.

  Dit is echt niet goed voor het geestelijke klimaat en de sfeer aan boord van dat schip. Laten wij dan daar ook voor bidden en strijden, het schip en haar bemanning onder het vergoten Bloed van de Heere Jezus brengen en ook voor bidden dat die bemanningslid zich zal bekeren van zijn boze zaken en de Heere Jezus als ook zijn Verlosser en Heiland mag aannemen. Want om met collega’s te maken te hebben die bewust de satan dienen, is echt geen pretje en kan namelijk zelfs onheil voor andere collega’s brengen, indien er geen geestelijke bescherming van de Heere Jezus aanwezig is.

 14. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 19 november 2017 om 20:41

  Liefde en evangelisatie, 18 november hadden we een evangelisatie-dienst van 18 t/m 24 uur gehouden voor de zigeuners in Pilu, Roemenie. De opkomst was 80 mensen en daarna een liefdes-maaltijd t/m 2 uur in de nacht. Wat een succes voor de Heer. We hebben nu 109 mensen in 3 jaar tijd mogen dopen, zie Math. 28:19 en 20, in 8 zigeunerkerken.

 15. San zegt:
  Geplaatst op zondag 19 november 2017 om 21:28

  Beste Dirk,

  Ik hoorde eens heel wat jaren geleden van een zuster de volgende uitspraak: liefhebben is pijn lijden.
  Ik ben erover gaan nadenken. En zowel geestelijk als natuurlijk klopt die uitspraak. Jezus heeft zeer geleden omdat God de Vader van ons hield. Het was Zijn plan. En in een relatie in een huwelijk, is lijden niet te voorkomen. Wij leven in een gebroken wereld en daarom is al het mooie ook met de vloek van de zonde omgeven. Joni Eareckson Tada heeft eens gezegd dat vanwege de zondeval lijden de norm is en niet het volmaakte. Daarom is echte liefde wat Jezus heeft laten zien, namelijk dwars door de pijn heen. Vgl Romeinen 8:28. De vloek die de zonde door de duivel in de wereld is geholpen heeft God gebruikt om de Gemeente te vormen. Uit het kwade heeft God iets moois geschapen. Zo gebruikt Hij de duivel en de zonde om Zijn plan met de wereld tot voltooiing te brengen.

  San

 16. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 20 november 2017 om 10:45

  De pijn/verdriet die we voelen als we zien hoe het afwijken van de Heere gestalte krijgt om ons heen, brengt ons als het goed is op de knieën. Het spoort ons aan om meer voor Hem te leven, getrouw te zijn. Is het niet een karaktertrek van de gelovige om te treuren over de gruwelen? Ezechiël 9. Jezus moest gehoorzaamheid leren uit hetgeen Hij heeft geleden, wij dan niet??? Ook voor ons geldt: door lijden tot heerlijkheid.
  Van harte Gods zegen, Dirk

 17. benetti Julietta zegt:
  Geplaatst op maandag 20 november 2017 om 11:25

  Dank je wel Dirk,
  Iedere week kijk ik uit naar je schrijven, dank voor ons terecht te wijzen en of te bemoedigen.
  Het zou me niet mogen verbazen dat het haast elke keer een thema is dat me bezig houd.
  Gisteren morgen zat ik door omstandigheden achter in de kerk ipv vrij vooraan. En dit gevoel overmande mij nu ik zag dat er toch nog zijn die bij de lofprijzing en aanbidding, erbij staan of zitten net of ze op de bus staan te wachten. ‘Here raak ons aan, met diep ontzag voor U’.

 18. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 november 2017 om 15:16

  Bedankt Dirk. Het is zo waar wat je schrijft. Dan denk je soms, beladen met liefde: waarom de andere kant op gaan. Gelukkig hoeven we die last niet te dragen, dat kunnen we bij God neerleggen. Maar hoe meer God verdwijnt in een land, krijgt Satan meer macht, maar overwinnen zal hij nooit, dus moeten we de moed erin houden met God’s kracht. Opkijken naar zijn koninkrijk van Liefde, genade en gerechtigheid. Ja soms is Liefde niet genoeg, maar Bijbelse Waarheid nodig. Want die waarheid scheidt Liefde en haat, gerechtigheid en ongerechtigheid, vergeving en wrok, zachtmoedigheid en wraak enz. De Heilige Geest is nodig om te willen geloven, want de overste van deze wereld is satan, dus nee tegen liefde, dan is er gebed en nog eens gebed nodig, zodat de Waarheid door God wordt geopenbaard.

 19. Corry Heesen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 november 2017 om 19:04

  Een stukje uit het hart gegrepen, ook de reakties zijn bemoedigend, soms huilt je hart over zo veel onrecht, maar we hebben nog steeds genadetijd en mogen getuigen van God’s liefde. Hij Houdt van ons en HIJ mist zijn “afgedwaalde” kinderen, daarom: blijf bidden voor de familie, kinderen en mensen om je heen, de tijd dringt..ZIJN komst is aanstaande…. shalom

 20. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 november 2017 om 19:50

  Beste Dirk,
  Bedankt voor dit leervol geestelijk commentaar.
  Onze geestelijke levensweg, is gelijk een lange pelgrimstocht, door diepe dalen, maar ook over hoge bergtoppen met hemelse vergezichten, van waar uit met de Schepper ervaart.
  Een vergelijkbaar spreekwoord zegt : Na regen komt zonneschijn! Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden