Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Blaas de sjofar! (33 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 november 2017, 11:05 door Dirk A A

Dit is een ernstig schrijven. Het is als een last, die moet worden doorgegeven, met het oog op de tijd waarin we leven. Oppervlakkig gezien lijkt het redelijk goed te gaan, maar schijn bedriegt. De situatie is veel ernstiger dan we beseffen. ‘Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg’ (Joël 2:1). De bazuin, of zoals er letterlijk staat: de sjofar, moet klinken. Alarm. Ontwaak! De tijd om te slapen, is voorbij.


Deze afbeelding stond op het blad ‘Blaas de sjofar’ van de stichting Pillar of Fire.

U denkt misschien: het gaat toch weer beter met de economie. Onze leiders zijn optimistischer, laten we positief zijn, zeker als christenen. Geef het goede voorbeeld, steek een helpende hand uit naar mensen in nood, laat je christen-zijn zichtbaar zijn in het leven van elke dag.

Zeker, u hebt helemaal gelijk. Toch ervaar ik een last, waardoor ik ontroerd raak. Namelijk als ik de geestelijke staat besef waarin ons land zich bevindt. Een aanzienlijk deel van ons volk bungelt aan het zijden draadje boven de hel en dreigt voor eeuwig verloren te gaan. Daarbij denk ik aan iedereen die de Heere Jezus niet kent.
Dit verzin ik niet, dit zegt de Bijbel. Handelingen 4:12 zegt overduidelijk dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is om zalig te worden, dan de Naam van de Heere Jezus Christus.

Geestelijk gezien gaat het helemaal niet goed met ons land. Ik meen dat we het geestelijke dieptepunt nog niet hebben bereikt. En dat raakt mij, tot in het diepst van mijn hart.
Al geruime tijd ben ik bezig met het Bijbelboek Ezechiël. En wat daar over het volk Israel en het volk van Juda wordt gezegd, kan bijna één-op-één worden overgezet naar ons land, ons volk. We hebben de Heere verlaten, we hebben Hem de rug toegekeerd, we trekken ons niets meer aan van Zijn heilzame woorden en inzettingen.

U vraagt zich wellicht af waar ik aan denk. Een terechte vraag. Ik denk aan allen die meer gericht zijn op afgoden dan op God. Ga maar eens lezen in Ezechiël en begin dan aan het begin.
Vul maar in: de afgod geld (de Bijbel spreekt over de Mammon), de afgod seks (porno, overspel, prostitutie etc.), de afgod Allah, de afgod ‘ik’, de afgod…

En hoewel we ons er nauwelijks druk meer om maken, moet hier ook de massamoord op ongeboren kinderen, euthanasie, prostitutie en het praktiseren van homoseksualiteit worden genoemd. En hoewel wij ons er misschien bij hebben neergelegd en het hebben geaccepteerd, botst dit voor 100 procent met Gods Woord.

We zijn vergeten Israel te zegenen, waardoor we veel zegen zijn kwijtgeraakt. Zelfs vanaf tal van kansels in kerken en gemeenten worden grote vraagtekens bij steeds meer Bijbelwoorden geplaatst. Dat staat er wel, maar wij weten inmiddels beter…

De beslissende vraag is: Zijn wij bereid Gods Woord voor 100 procent te accepteren als gezaghebbend of proberen wij de Bijbel aan te passen aan de praktijk en aan de wetenschap? Meer en meer gebeurt dit laatste. Dan laten we de Bijbel zeggen wat wij willen en dan leggen we God het zwijgen op!

Deze ontwikkelingen grijpen mij aan. Hoe moet het verder? Wat moet er gebeuren? Een voorspelbare reactie van iemand zal wel zijn: ‘Dirk zal wel zeggen dat we moeten bidden en ons moeten verootmoedigen.’ Jazeker, dat is het eerste en het belangrijkste.
Bij Ezechiël zie je dat hij met de Heere worstelt om zijn volk. Kenden wij dat maar meer, dat Gods kinderen zouden worstelen om het geestelijk heil van hun volk.

Doet het u pijn, de geestelijke toestand waarin ons land, ons volk zich bevindt? Dan kan het gebeuren dat je gezicht niet vrolijk staat. Denk maar aan Nehemia. Als hij verneemt hoe het ervoor staat met Jeruzalem en met degenen van Zijn volk die daar zijn overgebleven, dan lezen we zijn reactie in Nehemia 1, vanaf vers 4.

4 Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad.
5 Ik zei: Och, HEERE, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen.
6 Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.
7 Wij hebben het grondig bij U verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen, die U aan Uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen.
8 Denk toch aan het woord dat U Uw dienaar Mozes geboden hebt: Als u ontrouw bent, zal Ik u overal onder de volken verspreiden.
9 Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen.
10 Zij zijn toch Uw dienaren en Uw volk, dat U verlost hebt door Uw grote kracht en door Uw sterke hand.
11 Och, Heere, laat Uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van Uw dienaar, en op het gebed van Uw dienaren, die er vreugde in vinden Uw Naam te vrezen.

Kennen wij iets van deze geestelijke pijn? Dat de geestelijke situatie in ons land ons net zo raakt als destijds Nehemia werd geraakt. Deze zelfde bewogenheid met zijn volk komen we ook tegen bij Daniël. Leest u maar in Daniël 9, zijn aangrijpende gebed en schuldbelijdenis.

Ik hoop en bid dat er lezers zijn die zich hierin herkennen. Er zijn genoeg mensen die niet verder komen dan alleen ach en wee roepen over de huidige situatie.
Het is mijn verlangen en ook mijn gebed dat er velen zullen zijn die weten wat het is om met de nood van ons volk tot de Heere te gaan, vanuit het vaste geloof en vertrouwen dat alleen Hij nog uitkomst, herleving en opwekking kan schenken.

Nehemia was de schenker van de koning. Hij smeekt de Heere om hem barmhartigheid te schenken als hij bij de koning komt. Wat er dan gebeurt, lezen we in het volgende hoofdstuk, in het tweede en derde vers.
2 Toen zei de koning tegen mij: Waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartenpijn. Toen werd ik heel erg bevreesd.
3 Ik zei tegen de koning: Moge de koning in eeuwigheid leven! Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan, als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn?

Ook ons land ligt geestelijk grotendeel in puin, de poorten zijn verteerd, het kwaad komt in vloedgolven naar binnen en stroomt ook tegen de muren van onze kerken en gemeenten aan en soms zelfs naar binnen.
Is het u wel eens gevraagd: ‘Waarom staat uw gezicht zo verdrietig?’ Het overkwam mij een keer dat ik in een samenkomst over deze dingen sprak. Na afloop zei iemand tegen mij: ‘U sprak goed, maar ik vond het wel jammer dat u er niet vrolijk bij keek.’
Beste mensen, soms kun je niet vrolijk kijken. Als je volk geestelijk zo ziek is, en je de pijn daarover letterlijk ervaart, dan kun je niet lachen en vrolijk zijn, maar kunnen zelfs de tranen in je ogen springen.

Nehemia vindt genade in de ogen van de koning en krijgt toestemming om naar Jeruzalem te gaan om de stad te herbouwen. Nadat hij in Jeruzalem is aangekomen en de stad heeft geïnspecteerd, gaat hij in gesprek met de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en anderen. En hoe zorgwekkend de situatie ook is, Nehemia weet het zeker: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen (Nehemia 2:20).

Na het herstel van de muur en van de stad volgt het geestelijk herstel van het volk. Nehemia begint met gebed, maar komt vervolgens in actie. Hij onderzoekt eerst nauwkeurig de situatie waarin Jeruzalem zich bevindt. Hij gaat aan de slag, neemt de leiding voor de herbouw op zich en gaat het volk voor in verootmoediging, bekering en toewijding aan de Here.

Dit is ook de weg die wij mogen gaan. Als de Heere ons de nood van het volk op ons hart legt, zal dat geestelijk pijn doen. Roep als Nehemia tot de Heere Jezus om genade en ontferming. En zoals Nehemia in actie kwam, zo wil Hij ook ons gebruiken om voor ons volk tot zegen te zijn. In deze laatste dagen voor Zijn komst in heerlijkheid. Gered om te redden.

Dirk van Genderen

33 Reacties

 1. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 november 2017 om 12:52

  Ja, beste Dirk. U heeft in mijn ogen helemaal gelijk. Ik bemerk ook dat het geestelijk verval doorzet. Wij kunnen gerust spreken van een Sodom en Gemorra in Nederland. Waar zijn de christenen die de ongelovigen niet naar de mond praten. Ook in Christelijk Nederland slaat de wereldgelijkvormigheid toe. Ondanks onze onvolkomendheden zijn wij gedragen in de Here Jezus. Wij zijn gerechtvaardigd in de Here Jezus. Ook in de bijbel hadden Godsmannen hun onvolkomenheden. Denk aan Mozes, David, Abraham. Maar hun groot geloof bracht hun tot grootste daden. Het is nog genade tijd. Waar zijn de christenen die zich niet door de angst laten regeren. Een oproep voor Christelijk Nederland is om je niet door angst, of onvolkomenheden, die een ieder heeft je te te laten leiden. Kan ik het verschil wel maken. Ben ik in de ogen van de Here wel goed genoeg, en uitverkoren om van de liefde van onze Vader te getuigen. Al die Godsmannen en vrouwen in de Bijbel kenden ook hun onzekerheden en angsten. Als wij de waarheid niet verkondigen in woord en daad zal het geestelijk verval alleen maar toenemen.
  Vertrouw op onze Vader. Vertrouw op de Here Jezus. Wees niet angstig. Weet dat u gedragen wordt met al uw onvolkomenheden. Wij zijn het die het verschil kunnen maken. Sta op en trek u geestelijke wapenuitrusting aan. Laat u leiden en gesterkt voelen door de Heilige Geest.

  Vr gr René Postma

 2. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 november 2017 om 15:25

  Beste Dirk,

  Inderdaad gaat het niet goed met ons land. Wij moeten ons verootmoedigen en Israël gaan zegenen, en bidden voor de misstanden in ons land. Onze nationale zonden plaatsvervangend belijden, zoals Daniël dat deed voor Israël. God weent over Nederland. Ik zong laatst lied 334 uit Opwekking, het voormalige EO-tune, en ik ervoer het verdriet dat God over Nederland heeft. Niet alleen toorn maar ook verdriet heeft God over Nederland. Het was een land dat altijd voor Israël opkwam, maar nu helemaal naar beneden getrokken wordt door de verleiding van de afgoden van deze tijd. Wij komen in een kleine gemeente samen om juist voor deze dingen te bidden maar de geestelijke tegenstand en weerstand is enorm. We worden ook persoonlijk lastig gevallen om de gemeente kapot te krijgen met verdeeldheid en kwaadsprekerij. De vijand weet dat gebed veel vermag en zal alles in het werk stellen om het te saboteren. Hierin is de Geest één. Morgen gaat het onderwerp over de afgoden die mensen boven God stellen en wat een schade en vernieling dat geestelijk teweeg brengt. God begint er de Tien Geboden ook mee, dat wij geen andere goden voor Zijn aangezicht mogen hebben. Exodus 20:1-3. Het is misschien één van de grootste zonden, die wij kunnen begaan.

  San

 3. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 november 2017 om 19:10

  Dirk ik voel helemaal met jou mee, ook ik heb dezelfde gevoelens, en bid al geruime tijd voor waar jij het hierboven hebt. Dit is geen toeval meer, dat jij hierover schrijft, maar een teken dat er nog veel meer christenen er zo over denken, en dat voelt goed, dank jou daarvoor Dirk.

 4. wim J zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 november 2017 om 8:41

  Terecht schreef U:

  “Zelfs vanaf tal van kansels in kerken en gemeenten worden grote vraagtekens bij steeds meer Bijbelwoorden geplaatst.
  Dat staat er wel, maar wij weten inmiddels beter…”

  Wie zal inmiddels dat behoren te weten …
  en deze roep [ERNSTIGE VRAAG] zal steeds sterker worden,
  wanneer iemand ZICHZELF observeert [1Cor13:12], het levende zicht op Gods woorden veranderde pas, nadat deze diens knieën boog, erkende beleed, hoe vanuit eigen beeldvorming ‘t onmogelijk is de Heilige God, Israëls Ontfermer, lief te hebben, te leren gehoor-zamen, tenzij eigen goden, “bedenksels i.p.v….”, tussen die Levende God en een mens, a.h.w. de wacht aangezegd worden, ALLEREERST in eigen hart.

  Dat heet tot inkeer en tot berouw komen*, zich verootmoedigen en zich wenden** met hart en ziel tot Hem die riep en opzocht. Hand17:11; Ps119:18-19 en 129¬130 HSV
  *G3340 .blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G3340&t=KJV
  **G1994 .blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G1994&t=KJV
  Jer16:19-21; Hand26:20; Openb2:5.
  Hand26:20 Paulus: maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer* moesten komen, zich tot God bekeren** en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering.
  ………………………………………………………………………………………..

  Ja in deze tijden leven wij: 2Tim3:1En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2Tim4: 1Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:
  2predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.
  3Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.
  4Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.
  5Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.

 5. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 november 2017 om 16:24

  Het valt mij de laatste jaren op dat er meer en meer over de geestelijke achteruitgang van ons land wordt gesproken door onze geestelijke leiders. Ook ik maak mij bezorgd over de toestand in ons land. Dirk, jij en vele anderen die het Woord Gods kennen en lief hebben, zien gaandeweg dit Nederland naar een punt afdalen van algemeen verval. Er moet een grens worden getrokken om dit verval tegen te houden, helaas kan mensenwerk dit niet meer voorkomen. Gebed is de enige weg die ons nog gegeven is. Maar ook dit leeft niet meer onder onze kerkmensen gezien het weinige animo om samen te komen, ook in onze kringen. Wij hadden een groep van 60 mensen, nu maar 6-10.
  Beste broer, ik wens je veel sterkte toe en zegen, maar wij blijven, hoe moeilijk vaak, op onze post. Wij zijn nog altijd een leger met gevouwen handen, en God is onze Generaal. Nico

 6. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 november 2017 om 16:42

  We leven in de periode zoals beschreven in Mattheus 24.

 7. Bertus Weerstand zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 november 2017 om 16:50

  Morgen mag ik in de kinderdienst Nehemia vertolken, een Boodschap die heden ook moet klinken. Ik hoop en bid dat wij allemaal Nehemia’s mogen worden in onze gemeentes en dat God barmhartig wil zijn, omdat wij Hem zoveel verdriet hebben gedaan. Blij en dankbaar dat ik mag weten een zoon van Hem te mogen zijn.
  Gods Zegen op uw arbeid.

 8. Karel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 november 2017 om 16:54

  Dirk, ik ervaar een leegte wat betreft de plaats die Israel inneemt in de denkwijze van de meeste regeringen over de hele wereld. Wij, mijn vrouw en ik bezoeken een Evangelische gemeente in het westen van Nederland. Mijn echtgenote bidt van tijd tot tijd hardop voor de vrede van Jeruzalem. Aan de hand van die gebeden hebben we eens, kortgeleden, huisbezoek gehad door een oudste van die gemeente met de vraag wat ze met die gebeden bedoelt. Zij heeft dat goed kunnen uitleggen maar zeker was dat het niet overkwam. Zelfs de voorganger van die gemeente kon er niets mee, terwijl de opdracht in de Psalmen er niet om liegt. Zo treurig is het al in Nederlandse kerkelijke gemeenten gesteld. Het bijbelse Sodom en Gomorra is al bijna een gepasseerd gebeuren. Maar wij leven nog!
  Karel

 9. B. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 november 2017 om 17:21

  Beste Dirk,

  Je legt de vinger terecht op de zere plek. Ons land loopt dan ook nog wel eens voorop in het kwaad; helaas! De gevolgen kunnen niet dan vreselijk wezen. Hoe groot is toch Gods geduld!
  Wel ben ik haast een beetje jaloers op jouw bewogenheid hiermee. Had ik het meer! Ik zie namelijk ook de andere kant van de zaak. Neem nu de vele kerkelijke mensen die zeer bewust met de Waarheid van Gods Woord gaan ‘sjoemelen’. Het zijn soms ‘theologen’ met drie titels voor hun naam. Ze kunnen beter weten! Wat een verharding en hoogmoed laat dit zien. Helaas zijn dit zaken die in het hart van een ieder van ons leven. Alleen de Heere kan en wil door Zijn herscheppende werk ware ootmoed geven. En inderdaad, Hij wil daar om gebeden zijn. Maar anderzijds moeten wij dit alles vervolgens ook in Zijn handen laten. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. En Hij zal zorgen dat er straks niet één wordt gemist. Zijn grote Naam ter eer!

 10. Arnold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 november 2017 om 18:51

  Ach Dirk, het is zo als je het hier weer geeft, ik ben zo gelukkig dat ik met een oude weduwe nog 3x daags kan bidden, wat eten gebruiken, Gods Woord lezen, en een dankgebed, eigenlijk altijd met een goed gesprek! Helaas is zij terminaal, darmkanker, lust eigenlijk alleen de appelbollen die ik dan maak ‘s middags, en 2 x peer week een haring. Dirk wij zijn niet lang van stof, soms maar net 30 min!
  Maar we bidden, voor Noord-Korea, danken God dat er steeds meer Christus belijdende Joden komen, dus dat Zijn wederkomst nadert. Wij worstelen over het 1000 jarig rijk, krijgen we dat eerst nog?
  Bidden natuurlijk ook om God’s raad en zegen voor de dingen waar we direct mee geconfronteerd worden,
  ook dus van de achteruitgang en Godverlatenheid van onze gemeente en Provincie, en niet minder voor onze huidige regering !
  Ik wens u een gezegende zondag!

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 november 2017 om 19:16

  “WIJ ZULLEN BOUWEN”. Waar blijven de Nehemia’s?? Bij het lezen dacht ik direct aan Nehemia 2, want wie “BOUWT” krijgt te maken met WEERSTAND!! Wie bouwt krijgt het niet gemakkelijk, de “afbrekers” volgen je op de voet. Op de sociale media word ik er dagelijks mee geconfronteerd en zo ook dus Nehemia! Wie bouwt op “de heilige plaats”, Jeruzalem krijgt het extra zwaar te verduren. Nehemia 2: 18 -20 ken ik bijna uit mijn hoofd:
  “En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, alsook de woorden van de ​koning​ die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij: Laten wij opstaan en gaan BOUWEN! En ze grepen moed voor het goede werk.
  19 Maar Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de ​Ammonitische​ dienaar, en Gesem, de Arabier, hoorden dit, en bespotten en verachtten ons. Zij zeiden: Wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de ​koning​ in opstand komen?
  20 Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen OPSTAAN EN GAAN BOUWEN. Maar u hebt geen deel, geen recht, en geen herinnering in Jeruzalem.”
  Als Nethanyahu vers 20 zou voorlezen, krijgt hij gelijk de hele wereld over zich heen. En dan wil ik Ezechiël 22 er naast leggen:
  “Ik zocht naar iemand onder hen die een ​muur​ kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand.”
  WAAR zijn de Nehemia’s van Nederland?? Wie zichzelf nog christenen noemen, waren toevallig net aan het shoppen, op zoek naar de “ware kerk” in plaats van God te zoeken………..

 12. Blaas de sjofar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 november 2017 om 19:24

  Beste Dirk

  Dank je voor deze geweldige bemoediging. Sinds begin dit jaar ben ik begonnen met het organiseren van onderwijsavonden over onderwerpen die in veel kerken nauwelijks besproken worden. Zoals een bijbelse kijk op Israel, dus geen vervangingsleer en de daaraan gekoppelde leerstellingen. Dit is een heel breed onderwerp waar je heel wat avonden mee kan vullen. De naam waaronder deze avonden worden gehouden is “Blaas de sjofar”. Aankomende vrijdag is de eerstvolgende avond met als onderwerp Om Sions wil zal ik niet zwijgen, Jesaja 62:1 en de rest van dit hoofdstuk. Voor meer info kijk op Facebook “Blaas de sjofar” en kom gerust langs.

 13. Marijke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 november 2017 om 20:52

  Dag Dirk,
  Een poosje geleden had ik gebed gevraagd voor onze zoon die soms nachten niet kon slapen. Ik kan zeggen: gebed helpt! Hij slaapt nog niet perfect, maar al veel beter dan een tijdje terug! We danken De Here!
  Hartelijke groet en GODS’S zegen!
  Marijke

 14. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 november 2017 om 21:19

  Beste Dirk,

  Allereerst bedankt voor je oprechte en door de Geest geleide commentaren.

  Wat mij misschien wel het meeste zorgen baart is dat ik zoveel jongeren maar ook ouderen zie die compleet zijn vervreemd van het geloof. Mensen die in het verleden een levend geloof hadden en die actief betrokken waren bij een gemeente. Deze mensen zijn teleurgesteld en beschadigd geraakt waardoor ze niks meer met het geloof te maken willen hebben.

  Zelf kom ik al 6 jaar niet meer in een gemeente. Gelukkig ben ik mijn geloof in Christus nooit kwijt geraakt. Wat mij opvalt is dat je dan erg snel vergeten wordt en niks meer hoort en ziet van mede christenen. Je verlaat de gemeente, de deuren gaan achter je dicht en dat was het. Het lijkt of je afgeschreven bent (geen waarde meer hebt voor GOD). Wat ik bij anderen zie en ook zelf heb ervaren is dat “de Wereld” wel aandacht voor je heeft waardoor het loslaten van GOD en de gemeente veel gemakkelijker lijkt te gaan (satan maakt hier handig gebruik van).

  Hoe moeten christenen dit land terugleiden naar GOD terwijl ze teleurgestelde en beschadigde broeders en zusters zo gemakkelijk lijken vergeten?

  Mijn hart breekt wanneer ik de woorden uit Openbaring 20 vers 15 lees: “En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs”.

 15. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 november 2017 om 21:39

  Een poos geleden, rond Israëlzondag, vroeg ik in onze toenmalige gemeente waarom er nooit voor Israël werd gebeden of over Israël gepreekt. Het antwoord was: “Dat ligt nogal moeilijk bij sommige mensen”. Tja, als je mensen naar de ogen gaat zien, komt het niet goed.

 16. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 november 2017 om 22:10

  In Nehemia 13 staat de anti-climax beschreven, terwijl Nehemia slechts een korte tijd was teruggegaan naar het hof van koning Arthahsasta.

 17. Dik van den Dool zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 november 2017 om 22:44

  Er zijn gelukkig ook nog vele oprechte christenen in Holland, zag zojuist Nederland Zingt van de EO. En wat te denken van organisaties als Christenen voor Israel of Israel en de Bijbel, Open Doors en zo kan ik nog wel even doorgaan. Laten wij onszelf bemoedigen met die ontelbare gelovigen in ons land die wel achter Israel staan en begaan zijn met vervolgde christenen. Moge zij een zoutend zout en licht op de berg zijn in een wereld die zich van God afkeert.

 18. jantje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 november 2017 om 22:53

  Beste Dirk we hebben een kleine groep van onze gemeente die al jaren bidden voor Israël!!!
  En voor onze broeders en zusters die vervolgd worden, bovenal voor de wereldleiders dat ook zij de Here Jezus mogen leren kennen!!!
  En voor de beulen in de gevangenissen dat zij de Here Jezus mogen zien door onze broeders en zusters!!!
  Wij weten dat de tijd steeds erstiger wordt, maar we zien uit naar de komst van onze Heer MARANATHA!!!
  WENS JOU Gods onmisbare zegen toe ook voor jouw gezin …
  Shalom Jantje 🌈

 19. Francoise zegt:
  Geplaatst op zondag 26 november 2017 om 11:52

  Veel mensen, gemeenten zijn verdwaald. Ik denk vooral omdat er christenen zijn die niet opstaan en zeggen waar het fout loopt. Fout omdat ze de richtlijnen van God naast zich neerleggen. En er veel afgoderij mee gemoeid is. Velen gaan weg uit zo een gemeente (heb ik ook gedaan), maar zeggen niet vooraf waarom zij weggaan.
  Velen zijn het zich niet bewust, en velen willen het niet weten: willens en wetens. Christenen willen bidden voor hun naaste, en dat uit liefde voor hen omdat men wil dat ook zij gered worden.
  Want het doet inderdaad pijn als je merkt dat velen verloren gedrag vertonen.
  Het doet pijn als je weet dat de dag van vandaag nog slavenhandelaars zijn. Zulk onrecht, zo een leed. Een liefdevolle christen is begaan met elk ander mens.
  Om nu even over diegene te hebben die niet vervolgd of verdrukt worden heb ik het gedacht dat men mag zeggen tegen hen waar ze verkeerd bezig zijn. Dit natuurlijk gebouwd op Bijbelse waarheden.
  Nemen zij het aan, is de weg vrij voor Christus, leggen ze het naast hen neer komt de schuld op hun eigen hoofd. Ik denk ook dat als men onbewuste fouten doet, men minder bestraft wordt.
  Dus ik denk echt wel dat elk christen deze taak heeft, om anderen bewust te maken die afgedwaald zijn. Die leiding heeft in een gemeente des te meer.
  Voor de onderdrukten en mensen die lijden, toegebracht door de mens, bid ik tot de hemelse Vader of Hij Zijn Zoon terug op aarde zendt. Dat al dat leed voorbij mag zijn.
  Men weet wie de heilige poorten van Jeruzalem niet binnen mogen. Daar is niets aan te veranderen.
  Dat is Gods Woord.
  Men verwacht Jezus-Christus wederkomst.
  Het koren wordt van het kaf gescheiden.
  Nu laat God het nog regenen voor de goeden en slechten.
  De taak van een christen is de ander te begeleiden, er voor te bidden of zelfs jaloers te maken om zoveel mogelijk mensen te redden.
  Voor de rest kan men niets doen, dan blij te zijn omdat men weet: ik hoor bij Christus!
  Liefs!

 20. Jannie Bakker zegt:
  Geplaatst op zondag 26 november 2017 om 12:15

  Hoi Dirk,
  heel erg bedankt, ook ik zie net als alle schrijvers voor mij dat het niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd mis gaat. De toestand is zeer ernstig.
  Op het werk weet iedereen dat ik christen ben.
  Soms zijn er plannen die tegen Gods geboden ingaan. Daar kan ik alleen maar nee tegen zeggen. De meerderheid beslist en tot nog toe verplicht men mij niet om deel te hebben aan het yoga geven aan en meedoen van cliënten met een verstandelijke beperking, voor wie ik werk. Of jaren geleden werd een cliënte die eenzaam was een gigolo aangeboden. Na mijn protest werd het in ieder geval niet in mijn diensten geregeld.
  Het is heel erg moeilijk om staande te blijven, want soms glij ik mee in dingen die ik niet wil maar toch doe. Gelukkig mag ik weten dat er vergeving is. Mijn collega’s staan niet open voor het evangelie. Mijn cliënten nog wel.
  Dus vaak mag ik voor deze of gene bidden. Ik bid vaak voor mijn collega’s. Ik heb zelf ook gebed nodig om staande te blijven, want het is moeilijk. Door de komst van een nieuwe collega kwam er flinke tegenstand, men zoekt nu naar fouten die ik maak. Het is een lang verhaal, de ruimte is er niet voor. Maar bidden jullie voor mij dat ik een beter voorbeeld ben als christen dan dat ik tot nog toe ben geweest. Jannie Bakker

 21. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 26 november 2017 om 12:27

  Beste Dirk, donkerheid en duisternis zal de landen en de kerken bedekken. Maar over U Mijn volk Israel zal Mijn licht opgaan en als er dan in Joel staat: blaast de bazuin te Sion, dan moeten we dat niet voor de kerk gaan doen, maar laten we in gehoorzaamheid aanhoudend bidden voor Gods uitverkoren volk tot dat Hij het stelt tot een lof op aarde.
  Simon

 22. Lois zegt:
  Geplaatst op zondag 26 november 2017 om 14:38

  Ik geloof zelf dat het belangrijk is om tijdens de zondagse dienst ook ruimte voor gebed te geven, daar gaat veel vanuit omdat je dan tezamen gebed bij onze Vader brengt.
  Elkaar ook appelleren wat er speelt en jongeren meer horen van het geloof van de ouderen, maar nog meer door de verhoringen van deze gebeden dat wij een relatie kunnen hebben met God, waarbij gebed een centrale plaats heeft zo waardevol is. God wil gekend zijn, dat besef geeft een persoonlijke relatie die leven geeft, en geloof in actie brengt.

 23. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 26 november 2017 om 17:26

  Het geestelijke verval is vooral begonnen in de jaren ’60 met de komst van The Beatles en The Rolling Stones die in hun liederen drugsgebruik, vrije seks en de occulte ideeën van satanist Aleister Crowley verheerlijkten met het doen waar je maar zin aan hebt. Ook dat Beatles-voorman John Lennon met zijn antichristelijk gedrag zei dat The Beatles populairder waren dan de Heere Jezus en Stones-voorman Mik Jaggar die de duivel verheerlijkt in zijn liederen. Werd er in de jaren ’60 wel door christenen gewaarschuwd voor de demonische achtergronden van The Beatles en The Rolling Stones?

  Vooral na de oprichting van de satanskerk op 1 mei 1966 door Anton la Vey en de opkomst van de hippie-beweging in 1967 (Summer of Love) is het geestelijke verval enorm toegenomen. Met als gevolg niet alleen maar kerkverlating, occultisme en geloofsafval, maar vooral ook de toenemende verharding en het verwaarlozen van de zwakkeren in onze samenleving! Net als in Sodom en Gomorra destijds.

  Alleen een grote catastrofe zal ons land op de knieën brengen, misschien wel wanneer na de Opname van de Gemeente tijdens de Grote Verdrukking velen alsnog tot geloof zullen komen (Schare uit de Grote Verdrukking Openbaringen 7:9), maar dan zullen zij het met de dood moeten bekopen.

 24. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 26 november 2017 om 17:43

  Ik lees: We moeten op de Bres gaan staan: Ezechiël 22:30. Alle lezers van deze brief kunnen op de Bres gaan staan. Sinds de jaren 1980 is er de gebedsorganisatie: Op de Bres voor Nederland http://www.op de Bres.org.. Het streven is: Iedere dag. 24 uur per dag bidden voor Nederland. Israël en de wereld. Ieder bidt 1 uur per maand, op een vaste dag, 1 uur. Helaas wordt er niet meer elk uur gebeden, te weinig bidders.
  Bekijk de site eens en meld je aan bij Cees Vork, hij kan je de naam van een contact persoon geven.
  opdebres@solcon.nl Het zou geweldig zijn als de brief van Dirk heel veel nieuwe bidders tot gevolg heeft. Met elkaar op de Bres !!!!!

 25. jannie Soest zegt:
  Geplaatst op maandag 27 november 2017 om 0:35

  Daar sluit ik mij helemaal bij aan, bij de reactie van Lenie. Als contactpersoon mail ik iedere maand de landelijke en regionale gebedsonderwerpen door voor een aantal bidders in mijn eigen regio.

 26. gerard zegt:
  Geplaatst op maandag 27 november 2017 om 10:24

  Beste Dirk, ik heb het stuk gelezen en ontzettend veel zaken zijn herkenbaar. Ook diverse commentaren daarin kan ik mee instemmen. Het verval is inderdaad begonnen zo’n 20 jaar geleden. Onze kerk heeft alle elementen laten vervallen, geen kind meer in de kerk, de ouders laten het afweten, de wet wordt al 10 jaar niet meer gelezen enz. Ik zeg vaak tegen mensen: men heeft God aan de kant geschoven en Israel is een doorn in het oog bij grote groepen mensen. Er is geen warmte meer in de kerk. Natuurlijk kun je bidden, maar we moeten ook plannen maken om andere mensen te bereiken. Laatst was ik in de kerk, waar de predikante vertelde dat het een consumptie maatschappij is geworden, 24 uurs economie. Ook bij een kerkdienst werd uitgebreid gesproken over Max Verstappen door diverse mensen, waarvan ik het niet verwachtte. Israel staat bij mij zeer hoog in het vaandel en we kiezen ervoor biddend op de muren te staan. Ik hoop volgend jaar er weer heen te gaan.

 27. Jan Fouke van Klinken zegt:
  Geplaatst op maandag 27 november 2017 om 11:27

  Beste Dirk,
  Het verhaal dat je hebt geplaatst is een verhaal waar ieder echte Christen achter staat. Wij als Christenen denken het zelfde, maar jij schrijft het op wat je denkt. En dat is goed en nodig in deze tijd van verval, dat er mensen opstaan die pal staan voor hun Geloof in Jezus Christus. Laten wij dat Geloof vasthouden, dan zal alles toch goed komen. God heeft het laatste woord, dus laten wij bidden om zijn wijsheid en dan zullen wij zien dat zijn ondoorgrondelijke wijsheid ons troost en toch een geweldige toekomst laat zien als hij terug komt. En dan kun je toch door alle verval van Geloof een beetje blij worden in deze donkere dagen voor Kerstmis, waarin wij herdenken de komst van onze redder Jezus Christus.

 28. Roelie zegt:
  Geplaatst op maandag 27 november 2017 om 12:21

  Amen! Ja, laten we bidden dat de Heere, in Zijn genade, nog een opwekking wil geven – die bij onszelf mag beginnen – ! Dat Hij ons hart mag vervullen met Zijn gezindheid,door de Heilige Geest! Dankjewel Dirk voor jouw bewogen hart, hierin ben je voor mij een voorbeeld.
  Laten we zeker ook niet vergeten te bidden voor mensen als Jannie Bakker(20,)die door de Heere op een moeilijke positie geplaatst zijn, dat ze staande zullen blijven en tot zegen mogen zijn.

 29. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 27 november 2017 om 17:05

  Bedankt Dirk. Nehemia is een heel mooi bijbelboek. Nehemia die liefde heeft voor God’s stad, dus voor God en vertrouwt op God en daarom niet op zichzelf hoeft te vertrouwen. Dan worden de muren en poorten gebouwd gezamenlijk. Er is grote tegenstand, maar God is overwinnaar. De weg van een gelovige, maar het blijft een gelukkig leven, God is met je, wie zal tegen je zijn. Het waren niet de jaren 60 die velen van het geloof afgebracht hebben. De liefde voor God was veel minder, het ging goed en God’s werk was niet zo duidelijk onder de jongeren, het werd vanzelfsprekend. Zo denkt men hoor ik soms, de ongelovigen zijn gelukkig, ze hoeven niets, maar het omgekeerde is waar. Er is leegte, liefdeloosheid, alles is oké wat niet oké is. Die leegte geeft doelloosheid, geroddel, leugens, angst voor wat dan ook. Ja gebed is nodig, met zijn allen, zoals Jerusalems muren en poorten gezamenlijk werden opgebouwd. Heel erg bedankt voor dit schrijven. Allen God’s rijke zegen.

 30. Marian zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 november 2017 om 0:07

  De aanvallen op het geloof begint nu steeds erger vormen aan te nemen. O.a. in België (blasfemie in een R.K. Kerk), maar ook in Nederland gaan er dingen niet goed. Er is ook in katholieke kerken steeds minder eerbied, mede door de soms drastische veranderingen tijdens of vlak na het Tweede Vaticaanse Concilie. Dat de situatie eerder verslechtert dan verbetert is een teken aan de wand. De storm komt steeds meer op. De storm op het meer: | Matteüs 8:23-27 | Mc.4:35-41 | Lc.8:22-25 | Pas als Jezus terug zal komen, zal de storm (voorgoed) gaan liggen. God geve het, want de tijden zijn slecht. God geve dat de ogen open gaan en dat de oproep in alle kerken van bekering en gebed in alle kerken mag gaan klinken en dat dit keer de Blijde Boodschap van God de harten zal raken.

 31. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 november 2017 om 14:04

  Beste Dirk,
  Bedankt voor deze uitgebreide (eindtijd?) oproep aan alle christenen, van welke christelijke kerken dan ook. Vooral de laatste oproep: Geef het goede voorbeeld, steek een helpende hand uit naar mensen in nood, laat je christen-zijn, in éénheid van alle christenen, zichtbaar zijn, in het leven van elke dag in de maatschappij.
  Dirk, voor mij is deze laatste zin van deze oproep, al jaren de belangrijkste boodschap en oproep van: De oecumenische gedachte. Hub.

 32. Peter Kits zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 december 2017 om 17:47

  Dirk ik ben het helemaal met je eens! In plaats dat de kerk de wereld verandert, verandert de wereld de kerk! En als we niet oplettend zijn worden we meegezogen! Bid dat de Heere ons staande houdt!!

 33. J.J. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 december 2017 om 21:21

  Er woedt een strijd om Jeruzalem, voorzegd in JHWH’s Woord. Laten wij acht slaan op de profetieën, doof JHWH’s/Jahweh’s Geest niet uit… Bidt voor de vrede van Jeruzalem, bidt! Ook president Trump dreigt te buigen, zal hij de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem halen? De Amerikaanse ambassade, de tijd om te slapen is voorbij!

  Volg geen leringen van dwaalleraren/meesters, één is uw Rabbi/Meester; dat is Jeshua de Messias, Jahweh’s Gezalfde!
  Denk aan Psalm 62! Bidt, gun Hem, de Eeuwige geen rust. Bidt voor de vrede van Jeruzalem, ons heil komt immers uit Sion, uit de Joden!

  Shalom

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden