Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Jeruzalem: de stad van God (43 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 december 2017, 12:32 door Dirk A A

Jeruzalem is de stad van God. Dat is oneindig veel belangrijker dan de officiële erkenning door Amerika van Jeruzalem als hoofdstad van Israel, hoe belangrijk dat ook is. In de loop van enkele jaren zal ook de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem worden verplaatst. Waarom dat nog zo lang moet duren… dat zal wel politiek zijn… De burgemeester van Jeruzalem gaf immers aan maar enkele uren nodig te hebben om de Amerikanen een geschikte locatie te kunnen aanbieden.

De rest van de wereld is er als de kippen bij om de beslissing van Amerika te bekritiseren. Van Iran, Syrië, Hamas, Hezbollah en Rusland was wel kritiek te verwachten, maar ook de paus en Europa zijn zeer kritisch. Halbe Zijlstra, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, sprak in zeer negatieve bewoordingen over de keuze van Amerika. Dat vond ik zeer teleurstellend, temeer omdat ook de ChristenUnie deel uitmaakt van de regering en juist deze partij zich voor 100 procent achter de Amerikaanse keuze stelt.

Nepkritiek
De kritiek dat deze Amerikaanse beslissing slecht is voor het vredesproces, is in feite nepkritiek. De onderhandelingen tussen Israel en de Palestijnen duren immers al tientallen jaren en zicht op enig substantieel resultaat is er nog altijd niet.
Het is opmerkelijk dat president Trump sprak over ‘Jeruzalem’. Bedoelde hij heel Jeruzalem, dus West- en Oost-Jeruzalem? Wellicht wel, maar hij bleef daar – waarschijnlijk bewust – vaag over. Enkele maanden geleden erkende de Russische president Putin namelijk al West-Jeruzalem als hoofdstad van Israel en liet daarmee Oost-Jeruzalem beschikbaar voor de Palestijnen.

Voor Israel zelf is heel Jeruzalem de eeuwige en ongedeelde hoofdstad van het land. Al ruim 3000 jaar. Nooit is het de hoofdstad geweest van een Arabisch land of van de Palestijnen.
Volgens de Israëlische premier Netanyahu zullen andere landen de stap van Amerika volgen en eveneens Jeruzalem erkennen als hoofdstad van Israel en hun ambassades nog eerder naar Jeruzalem verplaatsen dan Amerika. Ik hoop en bid dat Nederland één van deze landen zal zijn.

Geestelijke strijd
Waarom roept de Amerikaanse beslissing zoveel haat op, die zich niet zozeer op Amerika richt, maar meer op Israel? Waarom willen de Palestijnen Oost-Jeruzalem hebben, terwijl in feite Jordanië als een Palestijns thuisland is? Waarom mag niet heel Jeruzalem de hoofdstad van Israel zijn? Wat heeft de wereld toch tegen Israel en tegen Jeruzalem? Het hoeft ons niet te verbazen, de Bijbel heeft het reeds voorzegd dat de wereld zicht tegen Israel en Jeruzalem zal keren. Er woedt een geestelijke strijd om Israel, om het land, het volk en de stad.

Bijna de hele wereld kiest voor een zelfstandige Palestijnse staat, op grote delen van het grondgebied van Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem, gebied dat de Heere God aan Zijn volk Israel heeft gegeven. Israel zou zich terug moeten trekken binnen de grenzen, zoals die waren voor de Zesdaagse Oorlog in 1967.
Israel is al tientallen jaren bereid tot vergaande en pijnlijke concessies om te komen tot een Palestijnse staat, maar voortdurend weigeren de Palestijnen daarop in te gaan en Israel te erkennen.

Wat zegt de Bijbel?
Wat moeten we hiervan vinden? Weet u, bij de beantwoording van deze vraag wil ik me laten leiden door de Bijbel. Dat is uiteindelijk belangrijker dan wat de wereld vindt, zelfs als het de machtigste leiders van de wereld betreft.

Israel is Gods land, inclusief Judea en Samaria, door de wereld de Westbank of de Palestijnse gebieden genoemd. Als de Heere God waar dan ook in de Bijbel spreekt over ‘Mijn land’, wordt daar altijd het hele land Israel mee bedoeld, inclusief de hele stad Jeruzalem.
In Leviticus 25:23 spreekt God: ‘Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort Mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij Mij.’
Deuteronomium 11:11-12: ‘Het is een land waar de HEERE, uw God, voor zorgt: voortdurend rusten de ogen van de HEERE, uw God, daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar.’
Joël 3:2: ‘Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.’

De Bijbel geeft verder aan dat het hele land Israel als een eeuwigdurende bezitting aan het Joodse volk is gegeven. Aan geen enkel ander land/volk heeft Hij zulke toezeggingen gedaan.
Genesis 15:18: ‘Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.’
Genesis 17:8: ‘Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.’

Deuteronomium 1:7-8: ‘Keer om, breek op en ga naar het bergland van de Amorieten en naar al hun buren, in de Vlakte, het Bergland en het Laagland, in het Zuiderland en aan de zeekust, het land van de Kanaänieten, en de Libanon, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.
Zie, Ik heb het land aan u gegeven; ga het binnen en neem het land in bezit waarvan de HERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft dat Hij het hun en hun nageslacht na hen geven zou.’
Ezechiël 20:42: ‘Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik u op het grondgebied van Israël breng, in het land waarover Ik Mijn hand opgeheven heb om het aan uw vaderen te geven.’

De Troon van de HEERE
Jeruzalem is Gods stad. Het is het Bijbelse Sion.
Psalm 132:13-14: ‘Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.’
Jeremia 3:17: ‘In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achterna gaan.’
Zacharia 8:3: ‘Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten, de heilige berg.’
Zacharia 12:6b: ‘Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.’

Een eeuwige bezitting
De Bijbel spreekt duidelijke taal: Het Joodse volk is Gods volk, Israel is Gods land en Jeruzalem is Gods stad. Ook over de grenzen is de Bijbel duidelijk: van de Nijl in het zuidwesten tot aan de grote rivier de Eufraat aan toe.
Het volk is door de Heere verstrooid over de hele wereld, als straf op hun zonden, hun ongehoorzaamheid. Maar Hij brengt Zijn volk thuis, in het land dat Hij hun heeft gegeven, tot een eeuwige bezitting.

Het is Gods land en daarom ben ik ervan overtuigd dat het volk geen land mag weggeven, ook niet aan een Palestijnse staat.
En omdat Jeruzalem Gods stad is, voor eeuwig, geloof ik ook dat Israel geen enkel deel van Jeruzalem mag afstaan.
Sommigen beweren dat deze toezeggingen in het Nieuwe Testament niet herhaald worden en dus niet meer zouden gelden. Het is eerder net andersom: deze toezeggingen worden niet ingetrokken in het Nieuwe Testament, dus ze gelden nog steeds.
Laten we niet te klein van de Heere denken en laten we niet zo’n onderscheid maken tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Weet u, toen de Heere Jezus op aarde was, hadden Hij en Zijn discipelen/apostelen alleen – wat wij zo noemen – het Oude Testament.

De discussie zal zich de komende tijd steeds meer toe gaan spitsen op de toekomstige status van Jeruzalem. Blijft heel de stad de hoofdstad van Israel, of wordt het oostelijke deel van de stad weggegeven aan de Palestijnen?
Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat het voorstel wordt gelanceerd dat Jeruzalem en dan met name het oostelijk deel van de stad een internationale status krijgt, onder internationaal bestuur.

Zegen
Het staat voor mij vast dat alle volken moeten kiezen: voor of tegen Jeruzalem als blijvende hoofdstad van Israel. Leest u maar na in Zacharia 12:2 en 3: ‘Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.’

Al eerder heb ik erop gewezen, en ik doe het nogmaals: De Heere let er nauwkeurig op hoe de volken zich opstellen tegenover Israel en met name als het over Jeruzalem gaat. ‘Allen die Jeruzalem aanraken, met kwade bedoelingen jegens Israel en de God van Israel, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, zegt immers Zacharia 12:3.
Tegelijk geldt dat de Heere die landen zal zegenen die Zijn volk zegenen. Daarom geloof ik ook dat Hij de beslissing van Amerika om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israel zal zegenen. Een zegen die ook klaar ligt voor andere landen die Israel zullen zegenen.
Hierbij denk ik ook aan ons land. Nederland, Nederland, blijf met uw vingers af van Israel en van Jeruzalem. Zegen het volk, zegen en vervloek niet!
En het zal juist Oost-Jeruzalem zijn waar vandaan eenmaal de Heere Jezus zal regeren over de hele wereld.

Dirk van Genderen

43 Reacties

 1. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 december 2017 om 17:03

  Het is waar wat je schrijft Dirk. Zo zie ik het in grote lijnen ook. Ik zeg bewust “in grote lijnen”.
  Want:
  Er wordt in Galaten 4:21-31 ( N.T.) door Paulus wel degelijk over het huidige Jeruzalem gesproken.
  De berg Sinai in Arabië die slaven baart. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want:
  zij is haar kinderen kinderen in slavernij.
  Maar het Hemelse Jeruzalem is vrij!
  Daarom zie ik tussen de grote lijnen door ook de Bijbelse lijn. En zie ik ‘OP’ naar het Hemelse Jeruzalem. De Berg Sion.
  Ezechiël en Johannes op Patmos hebben dan ook het Hemels Nieuw Jeruzalem mogen aanschouwen, geplaatst op een ZEER HOGE BERG!! De berg Sion!

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 december 2017 om 17:23

  Hoe dan ook zet Trump grote stappen die ons haastig naar de Wederkomst van onze Heere Jezus doen spoeden. Temeer omdat Israël volgend jaar mei 70 jaar zal bestaan.

 3. Benny zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 december 2017 om 19:38

  Beste Dirk

  Weer een prachtig schrijven. Ik heb er niets aan toe te voegen. Het is GODS EIGEN STAD!!!! Ik, maar ook vele andere mensen die Israel zegenen, moeten die dan ook lijden onder de straffen van God, omdat de meesten, zeker de regering meer pro-Palestijns is? De strijd om Jeruzalem is satan [islam en hun knuffelaars] tegenover God.
  Satan wil graag Gods stad bezitten. Maar God heeft het laatste Woord. Verder wens ik de rijke zegen van Jezus, maar ook de andere lezers op deze mooie site.

 4. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 december 2017 om 19:46

  Beste Dirk,

  Mooi en duidelijk! Ben er helemaal mee eens!
  We zullen zien wat de toekomst voor de wereld in petto heeft.
  Duidelijk is het dat dit muisje een staartje gaat krijgen en de situatie zal escaleren en
  de wereld meer zal polariseren in hun opstelling ten opzichte van Israël.

  San

 5. gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 december 2017 om 16:21

  Helemaal mee eens… geweldig dit te mogen geloven/weten en te lezen.

 6. marianne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 december 2017 om 16:27

  Dank je wel Dirk voor dit commentaar, en vooral voor de bijbel teksten, waar kunnen we de tegenstanders beter mee van dienst zijn.
  God heeft het laatste woord, dat geeft moed voor de toekomst, Jezus Christus de Redder van deze wereld.

 7. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 december 2017 om 16:37

  Laten we toch volledig vertrouwen op Christus Jezus.

  Ik zou zeggen: de mens wikt, maar God beschikt, ook in de kwestie Jeruzalem.

 8. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 december 2017 om 17:00

  Beste Dirk

  Prachtig omschreven. Ik ben er van overtuigd dat de Heere mensen (in dit geval president Trump gebruikt) om Zijn plan tot uitvoer te brengen.

 9. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 december 2017 om 17:14

  Laat de wereldleiders maar schreeuwen. Het zijn maar mensjes.
  God de Heer’ regeert,
  Beeft gij volken eert,
  Eert Zijn hoog bestel.
  Die bij Israël,
  Tussen cherubs woont
  En Zijn grootheid toont
  Dat zich d’aard’ bewege
  Hij is Isrels zege.
  HET LOOPT HEM NIET UIT DE HAND.

 10. Dik van den Dool zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 december 2017 om 17:18

  Goed stuk Dirk, ik sta hier volledig achter.

 11. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 december 2017 om 17:18

  Beste Dirk,

  Het viel mij op dat die woensdag toen Trump die uitspraak deed over Jeruzalem er over het hele land Israel een flinke regen trok terwijl er voor en na die dag weer droog was. Werd die uitspraak gezegend van boven?

 12. c .wijnsma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 december 2017 om 19:13

  Psalm 2:1-12

  Strijd en zegepraal van den Messías
  1. Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
  2. De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den Heere, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
  3. Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
  4. Die in den hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten.
  5. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
  6. Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
  7. Ik zal van het besluit verhalen: de Heere heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
  8. Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.
  9. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.
  10. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!
  11. Dient den Heere met vreze, en verheugt u met beving.
  12. Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

 13. roelof weima zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 december 2017 om 20:55

  Shalom Dirk, alleen de Eeuwige weet wat er zal gaan gebeuren, soms mogen wij dingen zien in het heden in het verleden, maar ook in de toekomst. De Profeten. Wat ik las op een Messiaans joodse site was kort maar ook duidelijk.
  1867 (3×50jr.) Charles Warren ontdekte de ruimte van de stad van David.
  1917 (2×50jr) generaal Edmund Aleby betreedt Jeruzalem nadat het bevrijd was van het Ottomaanse rijk.
  1967 (1x50jr.) Geheel Jeruzalem terug onder Israëlisch bestuur na de 6 daagse oorlog.
  2017 (weer 50jr) US erkent Jerusalem als de hoofdstad van Israël. En dit alles gebeurt in het 70e jaar na de stichting van de staat Israel, 5508 – 5578 joodse jaartelling. Voor mij is dit de agenda van de Eeuwige. Velen verwachten nog meer bijzonderheden in dit jaar 5578.
  Shalom van de G’d van Abraham, Izaak en Jacov (Israël)

 14. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 december 2017 om 21:00

  Wat een toepasselijke Psalm 2, mag ik er Psalm 85 en Psalm 149 aan toevoegen.
  We zien dit alles voor onze ogen in vervulling gaan. De Heer heeft duidelijk een keer gebracht in het lot van Zijn volk en Zijn land. En wie weet hoe spoedig heel Israel uit volle borst en dankbaarheid Psalm 150 zal zingen. Verder ben ik benieuwd in hoeveel kerken morgen – zondag – de Heer gedankt wordt voor Zijn trouw aan Zijn Volk.

 15. Margreet. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 december 2017 om 21:15

  Het zou zo goed zijn als alle Nederlandse politici deze mail zouden krijgen en lezen, want zelf lezen de mensen de Bijbel niet meer. Weten dus ook niet wat er in GODS WOORD geschreven is.
  Als je de Bijbel leest, zie je gewoon Gods Woord in vervulling gaan. ZO BIJZONDER!!!!!!!!!!!
  God gebruikt nu misschien Trump wel daarvoor. DE HEERE REGEERT.

 16. Maria George den Houdijker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 december 2017 om 22:15

  Bedankt, Dirk, voor je duidelijke uitleg. Ik ben het er helemaal mee een! Zelfs de Israeli hebben niet het recht om een gedeelte van Jerusalem of Israel weg te geven, omdat het, zoals je zei, God’s stad en God’s land is! Maar, de Israeli’s zijn zo hongerig naar vrede, dat ze in staat zijn om bijna alles weg te geven. Het is zo spijtig dat zelfs zij de profetieën niet kennen, wat er uiteindelijk toe zal leiden dat ze een valse christus zullen aanvaarden. Maar, God heeft het laatste Woord, en het beste dat wij kunnen doen, is bidden dat nog velen Jezus morgen leren kennen als hun Messias!

 17. Bartha Engels-Pathuis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 december 2017 om 23:05

  Beste Dirk,
  Al een paar jaar lezen mijn man en ik met belangstelling je nieuwsbrief. Daarom even een bemoediging om hiermee door te gaan. Geweldig het artikel over Israël. Ook hier in Venezuela bidden veel christenen voor Israel, ondanks dat de regering jaren geleden al, Israel heeft vervloekt. Elke dag wordt er bij ons in de gemeente voor Israël en voor Venezuela gebeden en we kijken met verlangen uit naar de vervulling van de profetieën, want de komst van de Messias is nabij! Shalom!
  Bartha.

 18. Gieni zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 december 2017 om 23:47

  Maranatha, kom Jezus kom!!

  Veel Shalom voor jou Dirk.

 19. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2017 om 0:20

  Hoe het ook zij en hoeveel we er ook over discussiëren, we zijn in elk geval één stap dichter bij de vervulling van Lucas 21: 24
  “Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.”

 20. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2017 om 1:16

  Zacharia 12:3 heeft zijn vervulling gekregen, toen president Trump de knoop doorhakte, welke zijn voorgangers, ieder half jaar als maar weer, voor zich uit hebben geschoven.
  Wanneer de nu nog onderlinge strijdende strijdgroeperingen 1 vuist weten te maken, zullen gewis de omliggende Arabische Moslim-landen, ten strijde trekken tegen Jeruzalem, de stad Davids, welke Hij Zich verkozen heeft om aldaar te wonen.
  Noodzakelijkerwijs worden wij daarom ook opgeroepen, Jeruzalem de vrede toe te bidden, en voorbede te doen voor onze en alle overheid en macht en kracht, en/of boze geesten in de luchtruim. men is anti Israelisch, en pro Arabisch en Europees. De Europese subsidiekraan naar Palestina toe, vloeit rijkelijk, met als doel om Jeruzalem op te gaan te delen, en een 2 staten oplossing te gaan creeeren.

 21. kees Post zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2017 om 9:49

  Prachtig gesproken Dirk,
  Helemaal mee eens.
  Shalom

 22. Francoise zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2017 om 10:09

  Jeruzalem, Jeruzalem, Jeruzalem:
  Gods Heilige stad. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Onze hemelse Vader.
  Elke knie zal buigen voor Jezus-Christus xxx Koning van Jeruzalem xxx Gods Zoon: Lam Gods!
  Wanneer de Heer terugkomt weet niemand, alleen de Vader, intussen is het belangrijk van waakzaam en standvastig te blijven. Temeer omdat men de profetie in volle vooruitgang ziet ontwikkelen. (Ik vraag mij af of de twee getuigen in juten zakken reeds aan het werk zijn )
  Strijd om Jeruzalem herhaalt zich ook nu weer. Er vallen slachtoffers en er is rebellie vanuit jonge Palestijnse jongeren tegenover Israëlische ordediensten.
  (Evenwel het bloedvergieten uit het verleden niet vergeten vanwege Jeruzalem.)
  Bidden is veel aangenamer tot de Vader, voor Zijn land en Zijn volk, dan bloedvergieten en stenenwerpen.
  Barmhartigheid wil Vader bij Zijn kinderen zien, geen geweld en strijd om iets wat de mens wil begeren vanwege territoriumdrang, machtswellust, onrecht- en hoogmoeds-gerichte daden.
  Jezus-Christus doorgrondt harten en nieren en rekent niet de geweldenaars, moordenaars, afgodendienaars, waarzeggers, tovenaars, leugenaars enz…..tot de ZIJNE.
  Deze ook zullen niet de poorten van Jeruzalem mogen binnen gaan.
  Het nieuwe Jeruzalem! Eeuwige stad van God!
  Ik ben Vader zo dankbaar dat Hij Zijn Zoon ook geopenbaard heeft aan de heidenen via Paulus.
  Hij die eerst christenen vervolgde. Wij mogen ook bij Jezus-Christus horen, maar er wel wat voor
  over hebben, als men een leerling van Hem wil zijn.
  Niet achterom kijken bv. En Hem waardig zijn door aan onthechting van het vlees en nieuw denken aan te doen enz…
  Maar bovenal door liefde en barmhartigheid voor een ander te tonen. Want dat alles doe je voor HEM.
  Wij zijn geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God.
  De liefde van God, de genade van Jezus-Christus en de gemeenschap met de heilige Geest wens ik
  u allemaal toe!
  liefs

 23. Peter Kits zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2017 om 11:13

  Conclusie : de Bijbel spreekt duidelijke taal! Heft uwe hoofden omhoog, uw verlossing is dichtbij!! Dat houd ik vast!!

 24. Christientje zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2017 om 11:22

  Trump heeft in ieder geval geen lafhartige geest vind ik.

  Buiten Halbe Zijlstra die er zwaar op tegen is hoorde ik ook bij Jinek waar Lodewijk Asscher zat dat hij er ook op tegen is. Dat is een Jood notabene.

 25. Peter Matla zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2017 om 12:01

  Beste Dirk, Hierboven staan heel veel positieve reacties, en terecht. Maar er wordt steeds uitgegaan van de Bijbel. Wat is het dan moeilijk om te spreken met ongelovigen die de Bijbel naast zich neerleggen. Iemand zei dat Israël vroeger Palestina heette, “bezet” was door de turken, de Engelsen, enz. Dus waarop baseren ze de Israëlitische claim op Jeruzalem? Ik ervaar de vijandschap t.o.v. Israël in gesprekken met degenen, die de Bijbel niet accepteren. Ik bid voor ze, meer kan ik niet doen.

 26. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2017 om 12:10

  Helemaal mee eens Dirk . Bedankt voor de mooie uitleg .

 27. Martine zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2017 om 13:14

  De mens wikt, maar God beschikt. God stelt leiders aan en zet leiders af. Zijn ogen doorwandelen de ganse aarde. Hij lacht om het woeden der heidenen die Hem naar de kroon willen steken en om het wild gedierte dat de jacht heeft geopend op Zijn geliefde tortelduif Israël. De Heere God heeft beloofd dat Hij zijn ellendigen in der eeuwigheid niet vergeten zal. Laten we met Ruth zeggen: “Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.” Daar rust een grote zegen op, want Gods belofte is dan ook op ons van toepassing als Hij zegt: “Ik zal zegenen die u zegenen.” Het is de hoogste tijd dat wij die belofte aan allen serieus nemen.

 28. engel landman zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2017 om 15:09

  God houdt heel de wereld in zijn hand, twijfel niet, maar geloof alleen, zijn dag breekt spoedig aan. Hij zal er zijn voor Israel, laten we bidden elke dag opnieuw om de komst van Christus, maranatha Jezus komt.

 29. Lida zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2017 om 17:01

  Beste Dirk
  Met hart en ziel geloof ik dat dit de wil van de Here is, geen verdeeld Jeruzalem meer maar de stad van de Joden. Alle ondernemingen om de stad te verdelen zijn tot nog toe mislukt, zelf geloof ik dat de Here dat ook niet wil. Het is bedroevend dat er ministers zijn die dat ontkennen, maar ik denk dat ze de Bijbel niet kennen en daarom tegen zijn. God gaat zijn weg met zijn volk en zijn land, we kunnen bidden om bescherming voor het volk. En ook voor alle mensen die zijn woord niet begrijpen of lezen. Bijzonder vind ik altijd dat als er iets gebeurt wat Israel betreft en meestal de schuld krijgt, ook als anderen begonnen zijn. Het wekt een enorme haat en jaloezie op en dat zegt mij wie hier werkelijk achter zit, dat is satan, dat staat voor mij vast. Net als de aanslagen van moslims, waar ik medelijden mee heb dat ze zo voorgelogen zijn door Mohammed, satan. Hoe meer doden hoe beter, terwijl dit niet in de koran staat.

 30. Maranatha zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2017 om 19:33

  Shalom Dirk
  Wat heerlijk wat je geschreven hebt, ben er helemaal mee eens. Het is balsem voor onze ziel. Maar wat doen dan die negatieve reacties en tegenstand ons erg veel verdriet, he? De Here zij geprezen voor eeuwig en eeuwig. Jeruzalem is en blijft de eeuwige stad van David. Maar ook het gehele land Israel wat de Vader aan Zijn volk de Joden het nageslacht van de aartsvaders gegeven heeft. Vrede zij over Jeruzalem en ook over Israel. Wat ééns weer zijn positie zal innemen, zoals God het bedoeld heeft. Maranatha, Jezus kom spoedig!

 31. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2017 om 19:48

  Broeder Dirk! Wat een prachtige column!! Voor 200% mee eens! Ook een bemoediging voor mij persoonlijk! Regelmatig loop ik als het ware tegen een muur van onbegrip op als ik op een soortgelijke manier als jij in de column doet met mede gelovigen (= mensen uit mijn kerk = Gereformeerde Bond) spreek over Gods Volk! Die mede gelovigen zijn mij overigens dierbaar, maar mijn vurige wens is dat de ogen van deze mensen geopend zullen worden!

 32. RB zegt:
  Geplaatst op maandag 11 december 2017 om 10:32

  Beste Dirk, ik had het niet beter kunnen verwoorden. Ik wil er aan toevoegen dat het een Geestelijke strijd is die al eeuwen gevoerd wordt. Aan de ene kant de Islam, een duivelse religie die alleen maar haat predikt naar het Joodse volk, Christenen en de ‘vrije wereld’. Sinds Abraham, Isaak en Jacob (Israel=strijder Gods) heeft de duivel altijd getracht het Volk in diskrediet te brengen door vervolgingen en oorlogen. Het Volk heeft veel geleden en lijdt (met een lange ij) nog steeds. Straks als de Messias is teruggekeerd te Jeruzalem zal Israel, vanuit deze stad, leidend (met een korte ei) over de gehele wereld. De Wet zal uitgaan vanuit Jeruzalem.

 33. baukje zegt:
  Geplaatst op maandag 11 december 2017 om 10:32

  DIRK IK ZEG AMEN OP DEZE WOORDEN.
  VRIENDELIJKE GROETEN EN GA ZO DOOR

 34. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op maandag 11 december 2017 om 11:30

  Bedankt Dirk voor al deze teksten, waar het zo duidelijk staat geschreven dat Jeruzalem de stad van God is.

 35. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 11 december 2017 om 14:01

  Sjalom,

  In principe staat de ambassade er al met deze uitspraak van de heer Trump. De geschikte bouwlocatie en de bouw duren een aantal jaren. Wellicht is de heer Trump dan geen president meer van de USA.

  Het statement wat hij heeft afgegeven is loodzwaar voor de tegenstanders van dit voornemen. Daarom is een voortvarendheid van beide zijden zeer gewenst en kan de wereld er vast aan wennen dat Jeruzalem echt de hoofdstad is van Israël.

  Tegenstanders voeren een geestelijke strijd, die zij uiteindelijk zullen verliezen als zijn moeten buigen voor de G’d van Israël.

 36. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 11 december 2017 om 14:30

  Bedankt Dirk. Ja Gods woord is waarheid. Wij worden toegevoegd aan Abrahams kinderen. Het is pure genade, dat moeten wij inzien niet ons geloof, maar het gekregen geloof van God. Dat geloof dat ons voor veel ellende spaart. Gods genade en alleen genade. Die God die zijn leven voor ons gaf, daarom moet ieder gelovige dit evangelie verkondigen aan onze naasten. Gods liefde die de hele wereld kan verlichten, daarom moeten wij een licht zijn in de duisternis, dat kan alleen als wij God meenemen waar wij ook gaan. Het geloof is niet van onszelf, dat is om weg te geven en als je het weggeeft, behoud je het zelf. En gebed is zoveel waard voor God, want God zal met ons bidden en dan is ons gebed zijn gebed, dat zal het ons toch waard moeten zijn HET KADO doorgeven aan de duisternis. Gods rijke zegen.

 37. J.J. zegt:
  Geplaatst op maandag 11 december 2017 om 18:50

  Dag Dirk, ik ben verbolgen over het feit dat onze Nederlandse overheid Jeruzalem als hoofdstad van Israël niét erkent!
  Ergens begrijp ik al die ophef niet over Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, net zoals Amsterdam de hoofdstad van Nederland is, Rome de hoofdstad van Italië, Amman de hoofdstad van Jordanië, Beiroet de hoofdstad van Libanon Jeruzalem is de hoofdstad van Israël, dit bewijst de geschiedenis…

  Ik schrik trouwens van de onwetendheid, want JHWH’s plan staat vast, overduidelijk omschreven in Zijn Woord, al in het oude verbond, de profetieën en vooral ook de Psalmen. Lees Psalm 83, die nu heel actueel is; de vijanden van Israël, Jahweh’s oogappel en Psalm 87, één van mijn favoriete Psalmen.

  Shalom
  Troost Mijn Volk Shalom 🕎

 38. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op maandag 11 december 2017 om 22:43

  Hallo Dirk… eigenlijk heb ik Jeruzalem altijd als de hoofdstad van Israël gezien.
  Nog niet eens zozeer door allerlei profetieën…

  Wat er nu gebeurt… ik weet niet helemaal hoe ik het moet zien. Misschien omdat ik nu eenmaal een ietwat andere visie heb over dit onderwerp.

  Het volk Israël wordt zeker meegenomen in de gebeden. Maar ook de omliggende landen…
  Elk mens heeft Christus Jezus nodig.

  Alleen met Psalm 2… dat de heidenen zo tekeer gaan… tegen de Heere en Zijn Gezalfde… heb ik wel moeite mee… daar gaat het niet over Israël… maar dat is een profetie over God de Vader en de Heere Jezus.

  Heel belangrijk om het mee te nemen in de gebeden… alles wat daar momenteel gaande is.
  En vooral stevig vast houden aan de Heere… wij weten niet wat er allemaal nog gaat gebeuren.

  Ook wij horen door ons geloof in de Heere Jezus erbij… dat is iets om zo dankbaar voor te zijn.
  Wij mogen uitkijken naar de terugkeer van de Heere Jezus met Zijn ontelbare schare van engelen… en uitzien naar het hemels Jeruzalem.

  Vaders zegen om je heen, ook voor alle broeders en zusters, en liefdevolle groet van mij, Esther.

 39. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 december 2017 om 13:19

  Beste Dirk,
  Een geweldig bijbelvast pleidooi voor het jodendom en waarom Jeruzalem de hoofdstad van Israel moet blijven. Ik moet er wel bij vertellen, dat er tijdens mijn 60 jarige R.K. Kerkperiode, weinig gepreekt is over het Joodse volk. Maar nu kan ik zeggen: Dat het joodse volk geestverwante broeders en zusters zijn van dezelfde Heere. Hub.

 40. Benny zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 december 2017 om 19:28

  Beste Dirk

  Ja Israel=Gods Oogappel. Mijn vader [die is bij de Heer, anders zou hij 106 zijn] vernam in de jaren dertig van de Gereformeerde Kerk, dat het Christendom[==de kerk] de plaats van Israel had ingenomen. Maar vader zei toen: ,,Er komt een tijd, dat de Joden wederkeren naar het land hunner vaderen.” Hij werd uitgelachen.
  Maar wat gebeurde in 1948? Israel is herrezen. Mijn liefde voor het Joodse volk is me met de paplepel ingegeven. Laat ieder bidden voor mijn geliefd Israel, Gods eigen volk. Jeruzalem IS gewoon de hoofdstad van Eretz-Israel, door koning David gesticht. O juist daarom voel ik me ook verbonden met deze mooie site. Veel kennis heb ik niet. Maar mijn liefde voor Israel is en blijft.

 41. Aukje zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 december 2017 om 23:21

  Mooi gesproken.
  Amen.
  Sjalom

 42. Feija zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 december 2017 om 18:13

  Israël is Gods oogappel en het zal gaan zoals God het wil.

 43. Roos Groenen zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 22:28

  Ik sluit mij aan bij de onderste reactie. Het gaat erom dat God getrouw is en dat is belangrijk te laten weten dat je God moet vrezen. Anderzijds vind ik dat we voor de vijanden van Israel te bidden omdat ze de voorgeschiedenis (bijbelse geschiedenis) niet kennen en daarom een heleboel achtergrondinformatie missen. Dat merk ik vaak als ik het met mensen over Israel heb. Zij zijn zich maar ten dele van bewust van wat er na de kruisiging van Jezus allemaal in hun land heeft afgespeeld.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden