Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Voor U, voor U alleen! (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 december 2017, 14:11 door Dirk A A

Sommige lezers hebben misschien wel eens gehoord van evangelist Leonard Ravenhill (1907-1994). Deze week las ik een uitspraak van hem, die hij deed op 86-jarige leeftijd. Een uitspraak die mij raakte. ‘Als ik meer tijd in gebed had doorgebracht met God, in plaats van druk te zijn met preken en alle andere dingen om de wereld te veranderen, zou ik een andere man zijn geweest.’ En juist Ravenhill was al iemand met een intens gebedsleven. Hele dagen bracht hij soms door in gebed.

Ik vind dit zeer herkenbaar. Vaak zijn we drukker voor de Heere en met andere dingen, dan dat we tijd doorbrengen met Hem. Aan zijn voeten, in Zijn tegenwoordigheid. Diep in ons hart vinden we dat misschien wel verspilde tijd. Het gaat toch om wat je doet…

Toch is dit de beste plaats, bij de Heere. Wij beoordelen een christen vaak aan zijn zichtbare activiteiten in de dienst van God. Maar Hij ziet ons hart aan. Is ons hart toegewijd aan Hem? ‘Heere, ik wil er zijn voor U, mij in U verheugen. Hier is mijn leven… het is voor U, voor U alleen.’
Hoeveel van zulke gelovigen, die deze intimiteit met de Heere Jezus kennen, zijn er nog in ons land? Meer dan wij denken, daar ben ik vast van overtuigd. Laten we niet doen alsof de Heere ons land heeft verlaten. Daar doen we Hem tekort mee. Hij leeft, Hij werkt, onder ouderen en onder jongeren. Dat geeft mij hoop voor ons land en voor ons volk. Omdat we een levende God hebben, voor wie niets te wonderlijk is.

Verschillende teksten komen mij in gedachten, ter bemoediging, ook voor u.
‘Ik heb veel volk in deze stad’ (Handelingen 18:10).
‘Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben’ (Romeinen 11:4).
‘Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden’ (Ezechiël 9:4).

Zijn wij als volgelingen van de Heere Jezus verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van ons volk? Ik meen van wel. We laten teveel het geestelijk welzijn van ons land uit onze vingers glippen, door te laten gebeuren dat de zonden en de ongerechtigheid in dit land meer en meer toenemen.

Kunnen wij dit dan tegenhouden? Zeg niet te snel ‘nee’. Wijs niet te snel naar al degenen die in zonden leven.
Raakt het ons dat een groot deel van ons volk voor eeuwig verloren dreigt te gaan? Handelingen 4:12 zegt immers dat er maar één weg tot de redding, tot het behoud is: ‘En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.’

We zien het gebeuren en stellen onszelf zo vaak gerust door tegen elkaar te zeggen dat het richting de wederkomst van de Heere Jezus geestelijk steeds donkerder zal worden.
Laten we de Heere bidden dat Hij door de Heilige Geest Zijn bewogenheid in ons hart uitstort. Bewogenheid die de Heere Jezus deed uitroepen: ‘Jeruzalem, Jeruzalem (…) hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels…’ (Mattheus 23:37).

Kennen we iets van de verootmoediging van Daniël, die het in zijn aangrijpende gebed in hoofdstuk 9 uitroept: ‘…wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld (…) bij ons is de schaamte op het gezicht (…) omdat we tegen U gezondigd hebben. (…) Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het, wacht niet langer – omwille van Uzelf, mijn God’ (vers 5, 7, 8, 19).

Raakt het ons nog dat onze buren, onze familie, onze collega’s, onze landgenoten steeds minder van het christelijk geloof willen weten? Veel gelovigen voelen zich de verliezers. Ze schamen zich voor het Evangelie en ten diepste voor de Heere Jezus.

De zendeling Jonathan Edwards (1703-1758) bad vaak: ‘O God, stamp de eeuwigheid in mijn gedachten, zodat ik alles zie met de eeuwigheid voor ogen.’ Het gevolg was de Eerste Grote Opwekking in Amerika.
Ravenhill merkte op: ‘Al zouden we slechts vijf minuten in de eeuwigheid kunnen kijken, dan zou dat ons totaal veranderen. Dan zouden we ons leven volledig aan de Heere toewijden en huilen om de zonden.’

Het einde van een jaar is een goed moment voor bezinning. Wat had dit jaar in ons leven echt eeuwigheidswaarde?
Dat moment dat u zich als een barmhartige Samaritaan inzette voor iemand die hulp nodig had…
Die dag dat u het Evangelie deelde met iemand die op zoek was naar de waarheid…
Die beslissing om een bedrag over te maken voor de verkondiging van het Evangelie…
Die nacht dat u urenlang in gebed was voor uw zoon die God de rug had toegekeerd…
Die dag dat u de Heere om genade bad voor de Messiasbelijdende Joden in Israel, voor de vervolgde christenen, voor ongeboren kinderen…

Nu we op de drempel staan van 2018 is het mijn gebed: ‘Heere, leer mij bidden, geef mij de vreugde om in Uw nabijheid te zijn. Laat het niet de laatste plaats zijn waar ik heen vlucht in nood, maar laat dit de plaats zijn die op nummer 1 staat, elke dag, om voortdurend in Uw aanwezigheid te zijn, met U te leven en met U te wandelen, vervuld met Uw Geest.
Ik wil leven met Uw Woord, in Uw Woord. Uw woorden, die eeuwig zijn, levend en krachtig. En geef mij genade zicht te houden op de eeuwigheid, op Uw eeuwigheid. Wat kan er heerlijker zijn dan eenmaal voor altijd bij U te zijn. Bij U Die we zo liefhebben, omdat U ons eerst hebt liefgehad. Geprezen zij Uw grote Naam!’

Dirk van Genderen

23 Reacties

 1. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 december 2017 om 14:47

  Helemaal waar!
  2018 een jaar des HEREN; samen bidden dat God Zich nog een keer openbaart in ons land.
  Gods Leven.
  Voor Israël en de volken.
  Niemand mag ontbreken.
  Shalom en een gezegend Kerstfeest gewenst.

 2. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 december 2017 om 23:01

  Beste Dirk,

  Er staat geschreven dat wij zonder ophouden behoren te bidden. Niet alleen in de binnenkamer maar naardat er nood is in deze wereld of bij ons, de hele dag openstaan voor de leiding van de Geest die ons moet leiden in de gebeden, ongeacht waarmee wij bezig zijn. Wij zijn priesters (1 Petrus 2:9) dus het is zelfs onze taak om te bidden. Geen regeltjes of wetten hoe wij gestructureerd moeten bidden maar geleid door de Geest met het Woord is de handleiding voor onze gebeden. Daarom is voorbede doen een hemelse en goddelijke vreugde. Dan is bidden zegen ontvangen van de hemelse heerlijkheid die op ons wacht.

  San

 3. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 december 2017 om 23:40

  Beste Dirk, ik hoop en strijd met je mee. Bidden is ons hoogste goed. Wij moeten ons wel laten horen. Al lijkt het dan, dat wij dan niet gehoord worden. Maar ons niet laten horen, doen wij onze Vader tekort. En dan het lijden van onze Here Jezus. De Here Jezus deed dit voor ons, en voor een ieder die anders verloren gaat. Staat er in de bijbel, dat wij lauwheid moeten uitdragen. Wij worden wellicht door de maatschappij, niet meer begrepen of voor vol aangezien. Beste Dirk er zijn zoveel kwade machten bezig. Het beangstigt mij soms. Ook door zogenaamde mede christenen. Openlijk word er in tongen gepraat. En ze kunnen het niet uitleggen. Ze raken in een extase, en vergelijken het zelf met een soort van drugservaring. Ook dit beangstigt mij. Het beeld van een wedergeboren christen wordt steeds meer vertroebeld. Wij Christenen ageren niet meer tegen het ongeloof in de maatschappij. Mede verantwoordelijk zijn wij, dan aan het geestelijk verval in Nederland. Het benoemen van het kwade in de maatschappij. Godsmannen en vrouwen die opstaan en het benoemen. Biddende broeders en zusters, die het verschil durven maken. In een maatschappij vol van afgoderij, het occulte, vrij seks, scheidingen, abortus, noemt u maar op. Doen wij vaak het zwijgen toe. Ook ik bezondig mij hier aan. Laten wij er niet meer omheen draaien, en de waarheid verkondigen. En de waarheid is onze Here Jezus. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

  Vr gr René Postma

 4. Nel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 december 2017 om 19:44

  Amen! Het heeft mij weer zeer bemoedigd!

  Ik wens u en uw gezin een gezegend kerstfeest toe en Gods onmisbare zegen voor 2018!

  Shalom

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 december 2017 om 19:54

  Bij het lezen van je woorden, Dirk, moest ik denken aan het verhaal van Maria en Martha, waar Jezus zegt, Maria heeft voor “het beste gekozen!!” Sindsdien wordt Martha altijd als de “slechte” aangemerkt! Maar je moet dan opletten. Hier een paar verzen uit dit verhaal: Lucas 10: “41 en 42 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.” Let op wat een liefde spreekt uit dat “Martha, Martha”!! Zo roep je iemand, die je innig liefhebt!! Het is zeker niet slecht om druk met je werk e.d. bezig te zijn!! Maar wat je in deze wereld ziet is het meest succesvolle wapen van Satan, dat “entertainment” heet!! Als wij ons ontspannen na ons werk zijn er weinigen die met de Bijbel en/of gebed bezig gaan!! Ik zie bij heel veel christenen, dat ze praten “over” God maar zelden of nooit “met” God!! Terwijl dat de enige “echte ontspanning” geeft!! We hebben allemaal een Bijbel, die VOL staat met bemoedigende teksten!! Schrijf ze eens op en neem dat de hele dag mee!! Alleen al het opschrijven geeft de rust en de blijheid, die je nodig hebt!! In mijn “stille tijd” vanmorgen las ik uit Zacharia 9:9
  “Verheug u zeer, dochter van Sion!
  Juich, dochter van Jeruzalem!
  Zie, uw Koning zal tot u komen,
  rechtvaardig, en Hij is een Heiland,
  arm, en rijdend op een ezel,
  op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.
  En een stukje uit vers 10
  “Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken.
  Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee,
  van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.”
  Laat je bemoedigen! Kijk naar onze toekomst!!

  Het zijn juist die bemoedigende woorden, die je zo zelden hoort in de kerk!! Alle predikanten moeten een cursus krijgen in “bemoediging”. Ik geloof dat dit Nederland zal veranderen!!

 6. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 december 2017 om 20:27

  Natuurlijk zijn er nog velen die een “vele uren per dag en nacht verbinding” hebben met de Heer. Een vriendschapsverhouding met Hem is onontbeerlijk voor ons land. Wij worden voor gek verklaard als je mensen zegt dat deze natie misschien alleen kan worden gered door deze trouwe bidders. Doe het maar in het verborgene of in je achterkamer. Maar verzaak deze opdracht niet, vooral niet als je innerlijk weet dat het door de “Heer” zelf aan je is opgedragen. Nico.

 7. j. de Boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 december 2017 om 20:42

  Veel dank voor deze oproep! Vermaning en bemoediging. Het bidden nog meer tijd en kracht inruimen. Het is het behoud van land en volk en onszelf!

 8. Herma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 december 2017 om 21:16

  Ik ben ik de gelukkige omstandigheid dat ik gepensioneerd ben, inmiddels alweer 2 jaar. Iedere morgen, na het ontbijt, wijd ik me aan het gebed. Het gebed voor de ander is ook tot grote zegen voor jezelf.
  Zie Job: 42:10. En de Heer bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor anderen gebeden had.
  Vanmorgen wilde ik naar musica religiosa luisteren en ik dacht: maar even snel bidden dan. Toen moest ik denken aan al die mensen waar ik niet met een toegewijd hart voor zou bidden: het joodse volk, de vervolgde christenen, de misbruikte, mishandelde kinderen. De kinderen die zwerven, de Afghaanse jongetjes die verkracht worden, de kleuters, peuters, baby’s die zitten opgesloten en worden misbruikt voor pedofiele en pornografische websites, de laagbegaafde kinderen, de zwakbegaafden, de kwetsbare, de vluchtelingen, de kinderen met een dodelijke ziekte. Alle mensen die getroffen zijn door de vreselijke ziekte, die kanker heet. Bidden voor het evangelie, voor het werk van zending, voor christenen voor Israël, voor Family 7, voor Nederland, voor Europa, voor de wereldleiders, voor het stoppen van de branden in Californie, voor de Rohinja’s en danken voor onze vrede, welvaart en vrijheid…….etc..etc. En ik wilde bijna al die mensen vergeten om naar zo’n onnozel uurtje muziek te luisteren en ik schaamde me.

 9. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2017 om 0:54

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor een paar zeer goed geschreven artikelen. Toch een opmerking.
  In je huidige artikel staat voor mij een erg storende zinsnede en dat is deze, citaat: Raakt het ons dat een groot deel van ons volk voor eeuwig verloren dient te gaan. Dit kan kan niet Dirk, laat deze beoordeling maar aan God over.

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 10. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2017 om 7:50

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Enrique,
  Ik heb niet geschreven: ‘Raakt het ons dat een groot deel van ons volk voor eeuwig verloren dient te gaan’, maar: ‘Raakt het ons dat een groot deel van ons volk voor eeuwig verloren dreigt te gaan’. Dat is een heel groot verschil.

 11. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2017 om 11:38

  Helaas is het realiteit dat vele mensen in deze wereld verloren gaan omdat zij zich niet WILLEN bekeren.

  Dit is o.a. te lezen in het boek Openbaring.

 12. Anna Joosten zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2017 om 13:55

  Mattheus 6:5 En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.

  6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

  7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun
  veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

  8 Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

 13. gerard zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2017 om 14:13

  Beste Dirk, ik heb bewondering voor je stukjes. Je kunt er veel van leren. Maar ik heb ook een opmerking, bidden spreken met de VADER komt op de eerste plaats, maar je kunt ook bidden met zingen, God houdt van zingen. Spreken met mensen die op je pad komen. Er zijn voor de ander. Er zijn zelfs mensen die met mij communiceren via Word on. Hele indringende gesprekken. Er komen bij mij mensen thuis die niet van mijn kerk zijn, maar graag van gedachten willen wisselen. Een oor hebben voor elkaar. Een leven van christen is veelzijdig, maar je moet ten alle tijden de Vader blijven benaderen. Maar ook een goede nachtrust nemen, zodat je fris de volgende dag ertegen aan kunt.

 14. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2017 om 15:01

  Broeder Dirk! Opnieuw een indringende column! Veel dank!! Gods rijke zegen toegewenst!!!

 15. Parels zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2017 om 17:44

  Amen Dirk! Laten we van het gebed onze eerste prioriteit maken. Waar een wil is is een weg. Ook als je druk bent, kun je tijd maken! Vraag aan de Heere: ‘Leer mij bidden! Maak een bidder van mij!’ We kunnen honderden euro’s doneren aan goede doelen, aan zending en evangelisatie. Maar het werk zonder gebed zal geen vrucht dragen!

 16. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2017 om 19:34

  Zoals steeds zeer leerzaam, let ook eens op Hand. 16:23-25, Paulus en Silas: en na hen vele slagen gegeven te hebben, wierpen ze hen in de binnenste kerker en sloten hun voeten in een blok, en zij baden en zongen God lof. Wat een schat aan wijsheid schonk God ons in Zijn Woord.
  Simon

 17. Maaike Ridderhof zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2017 om 21:23

  Dag Dirk. We komen net terug van de kerk en daar ging het om een getuige zijn. We zijn het zout en het licht in deze wereld.
  De vraag is: zijn we bewogen met hen die nog niet gered zijn? Ik moet eerlijk bekennen dat het niet zo is als het zou moeten zijn.
  Daar ben ik voor gaan bidden: Heere geef me meer bewogenheid en dan vrijmoedigheid om te getuigen van wie U bent.
  We hebben de mooiste boodschap voor de mensen om ons heen maar we zijn zo bang, ik ben zo bang, om afgewezen te worden. Dat zou ons eigenlijk niets uit moeten maken.

 18. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2017 om 22:18

  Hallo Dirk,

  Bedankt voor je reactie op hetgeen ik geschreven heb. Ik heb inderdaad een belangrijke fout gemaakt, het moet inderdaad ´dreigt`zijn, waarvoor mijn excuses!

  Wel is het zo dat ik in feite linkshandig ben, maar in de jaren vijftig van de vorige eeuw moest je op de lagere school overschakelen van linkshandig – naar rechtshandig schrijven en dat heeft zo zijn gevolgen gehad. De computer is voor mij echt een uitkomst. Daar schrijf ik volledig linkshandig op, bij het schrijven op papier ben ik volledig rechtshandig. Ik moet altijd extra opletten voor fouten en extra controleren, maar het is helaas fout gegaan.

  Toch heeft het mij aan het denken gezet. De Joden schrijven en lezen van rechts naar links; de Grieken hebben het schrijven en lezen van links naar rechts ingevoerd. Wat de beste methode is, dat weet ik niet. De tijd zal dat wel leren.

  Nogmaals dank voor je artikelen.

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 19. Stadina zegt:
  Geplaatst op maandag 18 december 2017 om 10:30

  Goede morgen Dirk,
  Allereerst weer hartelijk dank voor de opbouwende nieuwsbrief.
  Toch zit ik een beetje met de aanvang over dat houten kruis, dat gespaard gebleven is en dat Gods hand daarin zichtbaar is.
  Ik blijf er een beetje mee rondlopen, vandaar dat ik het je nu toch schrijf.
  Toen ik dat bericht las over dat kruis, was mijn eerste gedachte: Dat kruis staat boven op een berg, de vlammen konden daar dus niet zo gemakkelijk bijkomen. Bovendien is het maar een symbool, dat gemakkelijk vervangbaar is. Maar die brandweerman, die in de vlammen omkwam, was die dan niet veel belangrijker voor God dan dat vervangbare houten kruis????? Hij had toch beter die onvervangbare brandweerman kunnen redden i.p.v. dat kruis???? Daarom vond ik dit bericht over de “redding” van dat kruis een beetje een “aanfluiting”. Ik heb er een beetje naar gevoel aan over gehouden.

  Als ik het mis heb, laat het me a.u.b. weten!

  Veel zegen toegewenst !

 20. Maria George den Houdyker zegt:
  Geplaatst op maandag 18 december 2017 om 11:10

  Shalom, Dirk, en bedankt voor alles wat je geschreven hebt! Zeker iets om over na te denken! Houd op dit goede werk!
  Sterkte en God’s rijke zegen toegewenst!

 21. Sjouke zegt:
  Geplaatst op maandag 18 december 2017 om 14:53

  Vooral de laatste 6 regels van je commentaar neem ik graag over tot de mijne!
  Gezegende Kerstdagen en een gezegend 2018, samen met allen die je lief zijn

 22. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 18 december 2017 om 18:10

  Beste Dirk. Elke week kijk ik weer met verlangen uit naar je nieuwsbrief en lees hem gretig ook al lever ik geen commentaar meer. Maar ik ben het altijd volkomen met je eens. Ook ben ik het veelal eens met de reacties.
  Ik hoop dat je dit nog vele jaren kunt en wilt doen.
  Ik wil je hierbij Gezegende Kerstdagen wensen en een gezond Gezegend 2018 samen met je gezin.
  Shalom.

 23. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 december 2017 om 11:49

  Bedankt Dirk. Weer een mooie nieuwsbrief. Voor iedereen lees je bijbel bidt elke dag. Ja wij vieren weer Kerst. Het Woord is levend geworden en heeft onder ons gewoond. En straks zal Hij voor eeuwig onder ons wonen. Zolang hebben wij gelukkig Het Woord de Bijbel bij ons en niet iedere christen heeft de Bijbel in deze wereld. En als de olie in onze lampen door God gevuld is. Laat je dan leiden door God de Heilige Geest en de Here Jezus ,want die zijn één. Een heel gezegende Kerstdagen en gezegend Nieuwjaar.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden