Een gebed aan het einde van een jaar

Het einde van een jaar is een goed moment om stil te staan, ons te bezinnen en voor God te verootmoedigen. Om Hem te danken, maar ook om onze zonden te belijden.

Trouwe God en Vader in de hemel
We komen tot U
Danken U voor Uw trouw, Uw genade
U bent zeer te prijzen, tot in eeuwigheid.

U kent ons, beter dan wij onszelf kennen
U ziet onze moeiten, onze pijn, ons verdriet
Heere, ontferm U over ons
Voorzie in al onze noden.

In ons naderen tot U
Verootmoedigen wij ons
Het zijn onze zonden die scheiding maken tussen U en ons
O Heere, vergeef, wees ons genadig.

Wij danken U voor Uw werk in onze kerken en gemeenten
Voor gemeenschap van gelovigen
Voor allen die U kennen
Voor geloofsgroei, gebedsverhoring, genezing en bevrijding.

Niet altijd begrijpen we Uw weg
Soms doet ons leven pijn
Hebben we enkel vraagtekens
En lijkt de hemel van koper.

We klemmen ons vast aan U
Aan de beloften in Uw Woord
Gaan we door het water of door het vuur
U bent daar en zorgt voor ons.

Heere, we belijden onze verdeeldheid
U kent ons verlangen naar eenheid
Samen zijn we Uw lichaam
Maak ons één.

We hebben verleerd te geloven
Een goed gevoel vinden we vaak belangrijker
Leer ons opnieuw geloven
Ook al zien we niets.

We bidden voor de media in ons land
Om ruimte voor U
Opdat velen de Boodschap zullen horen
En hun vertrouwen op de Heere Jezus zullen stellen.

We bidden voor de politiek
Om trouw en moed voor allen die U kennen
Dat ze zullen spreken en niet zwijgen
Volk, volk, volk, luister naar het Woord van de Heere.

We zien op naar U
Vervul ons met de Heilige Geest
Zet ons in vuur en vlam voor U
Onblusbaar.

Help ons om te laten zien en horen
Dat we bij U horen
In woord en in daad
Tot eer van U en tot zegen van velen.

We bidden U voor onze geliefden
Speciaal voor onze kinderen en kleinkinderen
Voor hen die U de rug hebben toegekeerd
Bekeer hen, breng hen terug bij U.

Heere Jezus, we buigen ons voor U neer
Belijden onze zonden en die van ons volk
We keerden U de rug toe
Breng ons terug bij U.

In vele kerken wordt Uw stem niet meer gehoord
Herstel Uw gemeente
Doe Uw aangezicht over ons lichten
Wees ons genadig.

Vader, we bidden U voor de wereld
Voor allen die vervolgd worden om hun geloof in U
Vervul Uw beloften aan Uw volk Israel
Geef verzoening tussen vijanden.

De wereld staat in brand
Bescherm het leven
Open onze ogen
Opdat we U zullen zien.

We bidden U voor allen die U niet kennen
Om hen te zien zoals U ze ziet
Dat ze U in ons zullen zien
Uw liefde en Uw bewogenheid.

Heere Jezus, we zien uit naar Uw komst in heerlijkheid
U komt toe alle lof, eer en aanbidding
Geprezen zij Uw heilige Naam
Voor eeuwig. Amen.

Van harte wens ik u Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe voor het nieuwe jaar!

Dirk van Genderen