Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

25 Bijbelwoorden aan het begin van een nieuw jaar (68 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 januari 2018, 0:10 door Dirk A A

In dit eerste commentaar in 2018 wil ik u bemoedigen met woorden uit de Bijbel. Het Woord van God is immers levend en krachtig. Ik hoop en bid dat de Heere deze 25 Bijbelwoorden kan gebruiken om u moed en vertrouwen te geven voor het nieuwe jaar.

Exodus 14:14 – De HEERE zal voor u strijden, en u moet stil zijn.

Deuteronomium 31:6 – Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.

Jozua 24:15 – Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen.

2 Kronieken 16:9 – Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.

Nehemia 2:20 – De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren ullen opstaan en gaan bouwen.

Psalm 46:2 en 3 – God is ons een toevlucht en vesting;
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats
en werden de bergen verzet in het hart van de zeeën.

Psalm 91:1 – Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Spreuken 3:5 en 6 – Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Hij je paden rechtmaken.

Spreuken 16:3 – Vertrouw uw werken aan de HEERE toe,
en uw plannen zullen bevestigd worden.

Jesaja 40:31 – Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen,
zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden,
zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,
zij zullen lopen en niet moe worden.

Jesaja 41:10 – Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help ik u,
ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Jesaja 43:2 – Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.

Habakuk 3:17-19 – Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen
en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn
en er geen rund in de stallen over zijn
ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
mij verheugen in de God van mijn heil.
De HEERE Heere is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,
en Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Mattheus 11:28-30 – Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Mattheus 28:20 – En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Lukas 12:7 – Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven.

Lukas 21:28 – Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Romeinen 8:38 en 39 – Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

2 Korinthe 12:9 – Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

Filippenzen 4:3 en 6 – Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.

Kolossenzen 3:4 – Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Hebreeën 13:20 en 21– De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwig verbond,
moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

1 Petrus 5:7 – Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

2 Petrus 3:18 – Maar groei in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.

Openbaring 21:4 en 5a – En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Ik zou het mooi vinden als u in uw reactie ook een tekst citeert die veel voor u betekent.

Dirk van Genderen

68 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 januari 2018 om 10:13

  Beste Dirk,

  De tekst wat ik het meest beproefd heb, is 1 Korinthe 10:13 NBG51

  “En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt,
  want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand
  zijt.”

  En God weet hoeveel ik heb moeten doorstaan. Maar ik heb ze allemaal overwonnen met de Heere.

  San

 2. Sandra va Unen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 januari 2018 om 16:58

  Kolossenzen 3:14-15

  En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.

 3. Rebecca zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 januari 2018 om 17:57

  Daniël 10:19
  Hij zei: ‘Wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk!’

 4. Matty zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 12:45

  Psalm 32:8
  Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; Mijn oog is op u.

 5. Dinette zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 15:51

  Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
  Fil. 2:5

 6. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 16:35

  Spreuken 3 5:6

  Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
  Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg

 7. Thea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 16:49

  2 Kronieken 16:9: ‘Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat’.

 8. Rein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 18:07

  Hebreeen 13:8 – Jezus Christus is gisteren en heden DEZELFDE en in eeuwigheid.

 9. roelof weima zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 18:09

  Met Thea zeg ik: de ogen van de Eeuwige gaan over de gehele ….. voor degene wiens hart volkomen naar HEM uitgaat.
  Dat ons hart ook het komende jaar volkomen naar HEM uit mag gaan.
  En bid voor de Shalom in Yerusalaem.

 10. Grada zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 18:40

  Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God.
  Psalm 146:5

 11. Agatha Reurich zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 18:43

  Romeinen 5:5,6. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest die ons gegeven is.

 12. Ros zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 18:54

  Alle bijbelverzen zijn prachtig, maar je vraag aan het eind vind ik ook bijzonder.

  “Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.”
  Filippenzen 3:13,14

 13. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 19:01

  Efeze 1: 7 en 8
  7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,
  8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,

 14. Michiel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 19:09

  1 Kronieken 29:10-12

  Geprezen zijt Gij, Here, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
  Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.
  Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken.

 15. Victorien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 19:18

  2 Kronieken 16:9
  Zo weet ik dat we niet alleen staan, en dat Hij alles ziet en weet. Diegenen helpt die Hem zo nodig hebben in strijd en moeite /angst.
  Een troost om te weten dat Israel steeds Zijn oogappel blijft en dat Zijn komst nabij is.

 16. Goris Pijl zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 19:20

  Deuteronomium 31 : 6 Wees sterk en hebt goeden moed en vreest niet, en verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is de Heere uw God, Die met u gaat: Hij zal u niet begeven, noch u verlaten.

 17. José zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 19:31

  Jozua 1:9 Heb Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.

 18. JAN zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 19:36

  Ik zeg tegen mezelf: “Waarom ben je zo treurig? Waarom ben je zo onrustig? Vertrouw op God! Hem zal ik prijzen. Hij is mijn Redder, Hij is mijn God!”
  PSALMEN 42:12 BB

 19. Jannie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 19:42

  Gode zij dank, voor Zijn onuitsprekelijke Gave [Jezus Christus].

 20. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 20:15

  Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91:1

 21. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 20:35

  Ik heb eigenlijk twee persoonlijke bemoedigingen, die bij elkaar horen:
  1 Petrus 2: 4 – 5
  “kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar,
  dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus”
  Dat sluit naadloos aan op Gods DOEL voor mijn leven:
  Openbaring 1: 5 – 6
  “Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,
  6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.”
  In dit leven heeft God “iets”(wat NIETS was) van ons GEMAAKT.

 22. j. de Boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 20:43

  “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. 1 Joh 5:8

 23. Dirk Dutry zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 20:59

  Hebr.11:1 Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en een bewijs van de dingen die men niet ziet.

 24. Boudewijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 21:09

  “En van Sion zal gezegd worden; Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen”. Psalm 87 : 5

 25. Hans luthart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 21:27

  Deze tekst houd mij heden bezig, omdat we nu leven in de voorspelde periode van “grote afval”: 2 Timotheus 4:3 , in de SV.
  Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4) En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 5) Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij!

  Let op de vele valse leringen van even zovele valse leraren!

 26. Grietje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 21:51

  Deze 2 teksten zijn al 40 jaar heel belangrijk voor mij, omdat ik dit als opdracht in een droom hoorde: Gunt u geen rust en laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde, Jesaja 62:6b-7 en Troost, troost Mijn volk! Jesaja 40:1. Toen wist ik nog niet eens dat deze 2 teksten in de Bijbel stonden. Ik zeg: Amen

 27. Bartha Engels-Pathuis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 21:56

  Romeinen 8:28: Wij weten nu, dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God liefhebben……..

 28. Lies zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 22:41

  Spreuken 3:5 en 6 – Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
  en steun op je eigen inzicht niet.
  Ken Hem in al je wegen,
  dan zal Hij je paden rechtmaken

 29. Cornelia zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 23:13

  Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten zal overnachten in de schaduw des Almachtigen. Psalm 91

 30. Stadina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 januari 2018 om 23:37

  Mijn Genade is u genoeg!

 31. Gerrit zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 2:32

  De zaligmakende genade van God is verschenen
  aan alle mensen.

  Titus2:11.

 32. Sophie zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 6:51

  Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God.
  Psalm 146:5
  Loopt als een rode draad door ons 35 jarig Huwelijk! God is goed!!!!!!

 33. martha zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 9:06

  Wat een mooie teksten komen langs!! Hartelijk dank hiervoor, dat is bemoedigend en geeft kracht.

  Zelf heb ik wel houvast aan onderstaande tekst:

  Psalm 18:31
  Alles wat de Heer doet, is goed.
  Alles wat God zegt, is volmaakt.
  Hij beschermt mensen die Hem om hulp vragen.

 34. jedeha zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 9:40

  Numeri 6:22 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
  23 Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israels zegenen, zeggende tot hen:

  24 De HEERE zegene u, en behoede u!
  25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!
  26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!
  27 Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israels leggen; en Ik zal hen zegenen.

 35. Avda zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 9:44

  Jesaja: 28: 16b “Hij die gelooft, haast niet.”

 36. Maria zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 10:07

  ‘Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?
  Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!’
  Psalm 4:7

 37. Evera zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 10:26

  Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
  Jeremia 29:11

 38. Ien zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 12:59

  O, alle dorstigen, komt tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt koopt en eet, ja komt koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.

 39. Kees zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 13:28

  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Kolossenzen 3: 2,3

 40. Avda zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 13:41

  … en ook: Jesaja 26 : 12 ” Here, gij zult vrede over ons beschikken, want ook al onze daden hebt Gij voor ons verricht .” Johannes 19 : 3O “Het IS volbracht ! ” Exodus 15:26 ” …Ik, de Here , ben uw heelmeester. ” Dit zijn allemaal beloften van de Heer, zij zijn al lang van groot belang voor mij, zonder Zijn Woord kan ik niet functioneren!

 41. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 13:41

  Hartelijk dank Dirk, machtig mooie Bijbelteksten om het nieuwe jaar mee te beginnen.
  Ook de teksten van alle anderen, bemoedigend.

  Deze teksten hebben mij enorm veel steun en kracht gegeven in een periode dat wij het heel moeilijk hadden.
  Romeinen 8 : 38-39…’Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige , noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere”.

  Gods zegen… om jullie heen.

 42. Herman Drost zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 13:52

  1 Petrus 5:7 – Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
  Daar kunnen op terug zien en zo kunnen we het Nieuwe jaar 2018 in gaan.

 43. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 14:33

  Mijn belangrijkste bijbel tekst is:
  Spreuken 16:3 Vertrouw uw WERKEN aan de Heere toe en uw PLANNEN zullen BEVESTIGD worden.

  Mijn Werken voor de Heere zijn op de eerste plaats aan de oecumenische gedachte:
  Johannes 17 Opdat zij allen één zijn.
  Daar ben ik al jaren mee bezig, tot aan de raad van kerken toe. Er begint nu schot in te komen.
  Deze ingegeven opdracht (boodschap) werd mij altijd bevestigd met het heilig getal 33. Hub.

 44. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 14:36

  Nehemia 8 vers 11 b reist al een paar jaar dagelijks met mij mee:

  “Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.”

 45. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 15:25

  Een rijke schat in aan wijsheid schenkt God ons in Zijn Woord. En wij mogen in vrijheid hiervan genieten en geestelijk consumeren.
  Maar o, hoeveel voorgangers houden ons dit woord wekelijks voor volgens de leer van Darwin en nog veel erger volgens andere dwaalleraars. Net als bij Eva in het paradijs weet de oude slang het nog altijd beter dan God zelf.
  En God laat dit begaan. Totdat de tijden der heidenen voorbij zijn. De genadetijd is dan voorgoed voorbij en Hij die er recht op heeft, gaat verder met het nageslacht van Abraham in het aan hen beloofde land.

 46. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 15:29

  IK moet toegeven, dat ik alle teksten geweldig vind. Zelf heb ik grote moeite gekend, maar Hij heeft mij nog nooit losgelaten. Toen mocht ik ook een werktuig zijn in Zijn hand en heb mensen ontmoet en hen kunnen troosten. Nu ben ik op een leeftijd gekomen, dat de tekst uit Openbaring heel dicht bij mij komt. Ik hoop nog dingen te doen voor Hem.

 47. Gilly Veltman-Miedema zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 19:33

  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 19.30
  Johannes 14 vers 6. Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.

 48. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 20:15

  Wat een goed en mooi begin van 2018 om door Zijn Geest ons Zijn Woord te laten herinneren!
  Nog een Woord van Hem, welke ik nog niet gelezen heb en dat is deze:

  1Corinthiers 12:31b
  “En Ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.”

 49. Margriet van der Linden zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 21:18

  2 Samuel 23-25
  David vroeg de Heere om raad. Die zei: U moet niet optrekken; maak een omtrekkende beweging tot achter hen, zodat u bij hen komt van de zijde van de moerbijbomen. En laat het gebeuren, wanneer u het geluid van voetstappen in de toppen van de moerbijbomen hoort, dat u zich dan haast; want dan is de Heere voor u uitgegaan om het leger van de Filistijnen te verslaan. David deed zo, zoals de Heere hem geboden had, en hij versloeg de Filistijnen van Geba af tot waar u bij Gezer komt.

  1 Johannes 1:5-7
  En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wi gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

 50. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 22:12

  Hallo Dirk,

  Dit vind ik een erg bemoedigende tekst:

  Filippenzen 1:6, Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus.

  Met vriendelijke groet,

  Enrique

 51. J.J. zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 22:15

  Handelingen 15:7, 10, 20, 28 en 29
  Terug gaan naar het Bijbelse fundament van de allereerste gemeente in Handelingen 2, die bestond uit Messiaanse Joden en gelovigen uit de volkeren, die eerste gemeente die aanzien en genade vond bij het volk.
  En zij volharden in de leer der apostelen en in de gemeenschap, het fundament gebouwd op de apostelen en profeten.

  Shalom

 52. Een zuster zegt:
  Geplaatst op zondag 7 januari 2018 om 23:02

  Romeinen 11:33-36. SV.

  O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijke Zijn wegen!
  Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?
  Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden?
  Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen.
  Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

 53. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 8 januari 2018 om 11:54

  Wat een rijkdom is ons gegeven in de Heere Jezus, want al de beloften zij in Hem ja en Amen, Gode tot heerlijkheid. Meerdere teksten hebben hun betekenis in mijn leven, vind het moeilijk om er één te kiezen. Pleit al jaren op Jesaja 44: 3 om herleving (ook voor ons gezin). Maleachi 3:10, herleving. Handelingen 16:31 gij en uw huis, bekering kinderen en kleinkinderen. Joel 2:25 voor alle situaties in mijn leven die niet goed zijn gegaan en negatieve gevolgen hebben. Titus 2:14 persoonlijke heiliging.
  Soms raken beloften in het vergeetboek en word ik er weer aan herinnerd: doe uw mond wijd open en Ik zal Hem vervullen, Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u bekend maken grote en vaste dingen die gij niet weet. Tegelijkertijd schaam ik me dat ik me niet altijd in Hem verblijd met zoveel heerlijke beloften en me vaak zorgen maak terwijl Hij belooft te zorgen. God zegene je Dirk!! Laten we Hem onvoorwaardelijk vertrouwen en veel van Hem verwachten. (zeg ik allereerst tegen mezelf)

 54. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 8 januari 2018 om 12:52

  Heel eenvoudig:
  De Heer is mijn Herder.
  Mij ontbreekt NIETS!!

 55. M.U.B. zegt:
  Geplaatst op maandag 8 januari 2018 om 19:14

  Bedankt Dirk, ‘k ben blij met al deze teksten, wat een bemoedigingen.
  1 Thess. 5 : 23 en 24 vind ik voor mijzelf altijd heel bemoedigend.
  En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.

 56. Francoise zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 januari 2018 om 7:15

  Dag Dirk,
  Bedankt om zoveel bemoedigingen te mogen lezen.
  Wat mij het meest blij maakt:
  En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.
  Liefs

 57. Erik zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 januari 2018 om 9:46

  Goedemorgen Dirk,

  De beste wensen voor 2018!

  JESAJA 53 : 1 – 9 e.v.
  Daar word ik blij van, dat raakt mij, het is verkondigd vér voor het gebeurde!
  Begrijpen doe ik het niet, maar ik neem het aan. Dank God.

 58. Mirjam zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 januari 2018 om 9:57

  Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!

 59. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 januari 2018 om 16:59

  Bedankt Dirk.
  Lucas 1:37 Want voor God is niets onmogelijk.

 60. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 januari 2018 om 19:19

  Ik vind dit geweldig, alle Bijbelteksten. Zo wordt men bemoedigd door een / Het Woord.
  Hartelijk dank. Zelf heb ik ook een mooie tekst: Hand.16: 31 Stel je vertrouwen op de Heere Jezus en je zal behouden worden. Jeremia zal ook voor velen tot troost zijn : Jeremia 29: 11-14a.

 61. Corry Heesen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 januari 2018 om 20:01

  Alle teksten vind ik mooi maar de tekst uit Matheus 28:20 ” En zie, Ik ben met u al de dagen , tot de voleinding der wereld” heeft voor mij een diepe betekenis…Shalom

 62. Janita zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 januari 2018 om 10:06

  Bedankt voor alle mooie teksten! Voor mij ook erg bemoedigend is Mattheus 10:26 ‘Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden’. Ik ben God zo dankbaar voor Zijn gerechtigheid.

 63. Esther zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 januari 2018 om 12:06

  Psalm 36:10 Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.

 64. Maria zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 januari 2018 om 21:12

  Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld (Jeremia 1:5).

 65. Roelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 11 januari 2018 om 21:30

  Dirk, wat is dit een mooie manier om elkaar te bemoedigen!
  Ik ben zelf vaak bemoedigd- en heb anderen ook mogen bemoedigen door de volgende tekst (vertaald vanuit een engelse bijbelvertaling, maar hierdoor komt hij zo dichtbij).
  Filippenzen 4:6,7
  ‘Maak je geen zorgen, over geen enkel ding, in plaats daarvan, bid voor álle dingen.
  Vertel God wat je nodig hebt (wat jou nood is) en dank Hem voor álles wat Hij heeft gedaan.
  ALS je dit doet zul je Gods vrede ervaren, die veel wonderlijker is dan de menselijke geest kan begrijpen.
  ZIJN vrede zal uw harten en gedachten behoeden, als u leeft/blijft in Christus Jezus’.

  Ik heb eens een oudere ‘zuster’ hiermee mogen bemoedigen in een voor haar heel moeilijke situatie. Zij vertelde later dat ze had gedaan wat er in die tekst staat, en dat God haar toen het ene na het andere loflied te binnen bracht. God bevestigde Zijn woord in haar hart!!!

 66. Cobie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 januari 2018 om 10:25

  Prediker 3:15 en God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Wat is God trouw. Hij is ook tijdloos….

 67. Benny zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 januari 2018 om 15:35

  Johannes 3 vers 16 Want alzo lief heeft God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.

 68. Levi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 januari 2018 om 17:44

  Geachte broeder van Genderen: Mogelijk ben ik de laatste die uw vraag beantwoord. Een persoonlijk en terugkerend woord aan mij luidt:
  Zo zegt Adonai JHWH de Heilige van Israël door ommekeer en rust (neerbuigen) zullen jullie verlost worden. In stil-zijn en vertrouwen is jullie sterkte (of rust en zekerheid is jullie kracht.)

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden