Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gebed opent de hemel (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 januari 2018, 19:19 door Dirk A A

Deze week – één week vóór de landelijke Week van Gebed – wil ik uw aandacht graag richten op enkele bidders. Niet om hen persoonlijk in de schijnwerpers te zetten, maar om het verlangen in u te laten ontbranden naar wat de Heere kan, wil en zal doen op de gebeden van Zijn kinderen. We luisteren naar bidders uit vroeger tijden, zoals Charles Haddon Spurgeon, George Müller, Reuben Archer Torrey en Jonathan Edwards.

Wat ik schrijf over het gebed van deze mensen is niet bedoeld om aan te geven hoe goed zij waren in hun gebedsleven. Nooit gingen deze bidders er prat op hoeveel uren zij doorbrachten in het gebed. Allerminst. Het waren uren die zij doorbrachten voor het aangezicht van de Heere, in Zijn nabijheid. Het zijn anderen geweest, die hen goed kenden, die vertelden of schreven over hun gebedsleven.

Toen eens aan Spurgeon werd gevraagd wat het geheim was van de grote zegen op zijn arbeid, werd de vraagsteller meegenomen naar een ruimte onder het podium in de Tabernacle, de grote kerk in Londen, waar Spurgeon preekte. Tijdens elke samenkomst zat daar een groep mensen te bidden. En de Heere hoorde hen. Ik weet trouwens van gemeenten in ons land waar dit ook gebeurt. Ik zou alle gemeenten wel willen aansporen om dit voorbeeld te volgen.

Diezelfde Spurgeon leidde iedere maandagavond een bidstond, die bijna nooit minder dan duizend tot twaalfhonderd deelnemers telde.
Over predikers merkte hij eens op: ‘Een prediker onderscheidt zich vooral als een man van gebed. Wanneer u als prediker geen biddend mens bent, bent u te beklagen. Al onze bibliotheken en studeervertrekken zijn niets, vergeleken met de binnenkamers waar we bidden. Nooit staat de poort naar de hemel wijder open, nooit zijn onze harten dichter bij de heerlijkheid, dan wanneer we biddend in het heiligdom verschijnen.’

Iemand die eveneens veel zegen op het gebed ontving, was George Müller, de Duitse zendeling, die Gods roepstem volgde om naar Engeland te gaan. Hij onderhield honderden weeskinderen en bouwde ook voorzieningen voor hen. Hij bad vele tientallen jaren voor de bekering van een goede vriend. ‘Ik heb nu 63 jaar en acht maanden voor hem gebeden en hij is nog niet bekeerd. Maar het zal zeker gebeuren.’ Müller was nog maar een paar dagen gestorven, of zijn vriend kwam tot bekering, zelfs nog voor zijn begrafenis.

Wanneer George Müller een gebed op z’n hart had, zocht hij eerst de Bijbel erop na of er een belofte was voor dit gebedsverzoek. Soms las hij dagenlang in de Schrift, voordat hij ermee naar God ging.
Dan, als hij de belofte gevonden had, zoals dat de Heere niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering zullen komen (2 Petrus 3:9), bad hij met een open Bijbel voor zich en zijn hand op de belofte, om bij God daarop te pleiten. Zo ontving hij wat hij vroeg.

De prediker Reuben Archer Torrey moest vijftien jaar voor zijn oudste broer bidden voordat die tot bekering kwam.
In het boek ‘De macht van het gebed’ schrijft Torrey: ‘De machtige Godsmannen, die door de eeuwen heen grote dingen tot stand hebben gebracht, zijn de mensen die veel gezwoegd hebben in hun gebed. Neem bijvoorbeeld David Brainard, die lichamelijk zwakke, maar geestelijk machtige man Gods. Jarenlang leed hij aan tuberculose, waaraan hij ten slotte op jonge leeftijd is overleden. Brainard voelde zich door God geroepen om als pionier onder de Indianen in Noord-Amerika te gaan werken. In de winternacht ging hij soms het bos in om te gaan bidden. God verhoorde zijn gebeden en zond zo’n opwekking als nooit tevoren onder de Noord-Amerikaanse Indianen.

Ook zijn schoonvader, Jonathan Edwards, wellicht één van de grootste denkers die Noord-Amerika heeft voortgebracht, veranderde in een vurige evangelist. Hij preekte door de kracht van de Heilige Geest zo vurig over het thema ‘Zondaren in de handen van een toornige God’, dat de sterke mannen onder de toehoorders hun armen om de pilaren sloegen en tot God riepen om genade.
Hadden we maar meer mensen die konden bidden zoals David Brainard, dan zouden we meer predikers krijgen zoals Jonathan Edwards,’ aldus Torrey.

Torrey zou met broeder Alexander een maand op campagne naar Wales gaan. De aankondiging werd een jaar van tevoren gedaan en over heel Engeland, Schotland en Wales begonnen mensen te bidden om een opwekking. Toen ze in Cardiff aankwamen, bemerkten ze dat er al een jaar lang elke morgen van zes tot zeven uur een gebedssamenkomst was in het voorstadje Penard. Eerst ging het werk moeizaam. Toen riepen ze een dag van vasten en gebed uit, die in heel Wales werd gehouden. Kort daarna breidde het opwekkingsvuur zich uit over heel Wales.

De kracht van het gebed zien we ook in de levens van vier eenvoudige mannen in Ierland, die elkaar beloofden om elke zaterdagavond samen te komen om te bidden om een opwekking. Ze bleven de gehele nacht in gebed. Nadat deze mannen enige tijd gebeden hadden, gingen ze de straat op en probeerden ze te preken, maar die poging mislukte en dus gingen ze door met bidden. En God hoorde hun gebeden.
Het werk van God kwam met zo’n geweldige kracht in Ierland, dat gerechtshoven gesloten werden omdat er geen zaken meer te behandelen waren. Vele beruchte en verharde zondaren kwamen tot bekering en werden totaal veranderd.

Gebed ging eveneens vooraf aan de grote opwekking in 1857 in Amerika. Een eenvoudige evangelist in New York, Landfear, was erg bedroefd over de staat waarin de kerk verkeerde. Hij begon met twee gelijkgezinde mannen te bidden om een opwekking.
Ze startten met lunchtijd-gebedssamenkomsten. Al snel groeide de belangstelling en kwamen er velen naar de samenkomsten. Overal in de stad kwamen mensen samen om te bidden. Het vuur breidde zich uit over het hele land.

Een van de meest opmerkelijke mannen in de geschiedenis van Schotland was Johan Welch. Hij was het die bad: ‘Geef me Schotland of ik sterf.’ Hij beschouwde een dag als verloren als hij niet zo’n zeven tot acht uur had doorgebracht in stil gebed.

Ik hoop en bid dat het voorgaande u zal aansporen tot gebed, alleen en met elkaar. Als de Heere Jezus regelmatig nachten doorbracht in gebed, zouden wij dan met minder toe kunnen? Nee toch?
Waarschijnlijk zullen velen van ons schrikken als ze zich eens zouden realiseren hoe weinig ze bidden. Wat leven we geestelijk toch vaak karig, terwijl de Heere zo’n geweldige zegen beschikbaar heeft. ‘U krijgt niet omdat u niet bidt’, lezen we in Jakobus 4:2.

Ter afsluiting enkele teksten over het gebed.
‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.
En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.
Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen’ (Johannes 14:12-14).

‘Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan;
en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is’ (1 Johannes 3:21 en 22).

‘En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.
En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen’ (1 Johannes 5:14 en 15).

‘…terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,
waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken’ (Efeze 6:18-20).

Dirk van Genderen
(Dit commentaar is een enigszins aangepaste versie van een commentaar dat eerder op deze site werd geplaatst.)

13 Reacties

 1. J.J. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 januari 2018 om 22:01

  Week van gebed…

  Bidt zonder ophouden (apostel Paulus)
  Gun Hem geen rust (Jesaja 62)
  Bidt voor de vrede van Jeruzalem
  Bidt voor je vijanden
  Bidt voor je man, vrouw, je kind(eren)
  Bidt voor de overheid
  Bidt ook voor jezelf
  Bidt naar Jahweh’s wil

  Bidt onder smeken en dankzeggen.
  Bidden is de verborgen omgang met je Vader in de hemel.

  Waar zijn de bidders van nu?! Ze zijn er, daar ben ik van overtuigd, alleen halen deze mensen de boeken niet, dit gebeurt in de verborgen omgang met Jahweh.
  Jeshua de Messias leert ons bidden, Hij zocht de stilte om te bidden, dichtbij Zijn Vader.
  Ik weet zeker dat er broers en zussen in Jeshua Jezus zijn die blijven volharden in geloof en in gebed, het wordt alleen niet aan de grote klok gehangen.

  Het valt mij op dat er vaak uit de geschiedenis geput wordt, uit vroeger tijden, is er dan zoveel lauwheid…
  Bidden is ook zingen, zoals de Psalmen.
  Hoor mijn gebed, mijn smekingen, mijn klagen, neig toch Uw oor, ’K roep tot U al mijn dagen,
  Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
  Over bidden gesproken: waar 2 of 3 in Zijn naam bijeen zijn, het eenparig gebed, het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat hier kracht aan verleend wordt. Nee, ik ben niet bang dat er te weinig gebeden wordt, het gaat onze Schepper niet om de massa maar om wie rechtvaardig is, bidden voor een doorbraak, een opwekking heeft geen zin, laat er verootmoediging zijn.
  Als ik zo naar de ontwikkelingen in ons land kijk, is het schrikbarend wat er gebeurt en heeft de Kerk het nakijken, om wat de Kerk van nu – die van oorsprong bedoeld is zoals in Handelingen 2 de eerste gemeente van Jeshua functioneerde – niet meer functioneert zoals de Schepper dit bedoeld heeft. Integendeel, de Kerk is verdeeld en staat ‘bol’ van menselijke wetten en regeltjes, die de mensen van alles oplegt.

 2. Annemargreet Vollmar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 januari 2018 om 13:17

  Ja, wat kunnen wij veel leren van deze predikers. Geloofsvertrouwen.
  Mijn wens is om niet alleen 1 week per jaar samen met andere kerken in de plaatselijke gemeente te bidden, maar elke week.
  Wat gaat er dan gebeuren! Bidden voor o.a. onze jongeren, die verslaafd zijn aan de wiet, ghb, games, porno. O zo nodig in ons Nederlandje! Dat ze God persoonlijk mogen leren kennen.
  Wij christenen moeten elkaar gaan zien door de ogen van God.

  Bedankt Dirk voor dit opbouwende artikel.

  Annemargreet

 3. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 januari 2018 om 18:46

  Lees op het internet het verhaal van David Wilkerson: Gods verborgen leger in de laatste dagen 13 Juni 1994, dat komt nauw overheen met de tijd van nu, dit gaat ook over bidden.

 4. Willy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 januari 2018 om 19:22

  Wat ben ik blij met dit commentaar.
  Hier sta ik helemaal achter.
  Dat velen het mogen lezen en toepassen.
  Shalom.

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 januari 2018 om 19:39

  Mijn persoonlijke ervaring is, dat mijn gebeden – vaak tot in details – worden verhoord door bovenal te danken voor je problemen.
  Filippenzen 4:6
  “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.”
  God danken voor ellende en problemen hebben veel te maken met het “aanvaarden” er van.
  Mattheüs 10:38
  “wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.”
  Was dat ook niet zo bij Job? Als je dankt, heb je je probleem aanvaard.
  Is er geen reden om God te danken dat satan de moeite neemt je steeds weer moeilijkheden in de weg te leggen? Wie ongevaarlijk is laat satan met rust!! Dank de Heer, dat je “gevaarlijk” mag zijn!

 6. Heidi zegt:
  Geplaatst op zondag 14 januari 2018 om 13:31

  Naar aanleiding van het item “Het Midden Oosten” wil ik een interessant boek voor jullie in de schijnwerpers zetten.

  Het boek heet “150 Palestijnse Fabels. Feiten voor een beter begrip van het conflict tussen de Arabieren en Israël”, uitgeverij Aspekt en is geschreven door Tom S. van Bemmelen.

  Het boek is écht de moeite waard om te lezen; “het blaast de wolk van Palestijnse propaganda weg en geeft de echte, controleerbare feiten”, zoals op de achterpagina staat.

  Een vriendelijke groet en een gezegende zondag gewenst van Heidi

 7. mieneke zegt:
  Geplaatst op zondag 14 januari 2018 om 19:22

  Bidden is: geestelijke Ademhaling.
  Mijn persoonlijke ervaring is dat mijn dagelijks leven “vanuit” het geloof in God/JHWH, een dagelijks gebedsleven is.
  Ieder moment van de dag is leven vanuit dat geloof. Alles gebeurt vanuit het geloof. Ik kan niet even zeggen: nu ga ik iets doen “buiten” het geloof en ik zet mijn geloof even aan de kant en ga dan iets doen.
  Dus het leven “vanuit het geloof” is voor mij een gebedsleven. Het is geestelijke Ademhaling. Zonder het geloof ben ik geestelijk dood. Er is geen geestelijke ademhaling aanwezig.

 8. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 14 januari 2018 om 19:42

  Als kind bad ik elke avond: Ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe,
  Heere houd ook deze nacht, over mij getrouw de wacht, amen.
  Daarna als gezinshoofd 3 x per dag het Onze Vader: Uw Naam worde geheiligd, enz. totdat
  men in de kerken dit gebed in spreekkoren voor Gods troon ging brengen. Sindsdien
  bid ik aan tafel maar gewoon: Heere zegen deze spijs en drank amen.
  Verder dank ik God voor Zijn trouw aan Israel maar ook voor de genade aan de heidenwereld.
  Beiden, Gods trouw en Gods genade zijn met het Bloed van Christus betaald.
  Terwijl Gods trouw aan Israel voor eeuwig is en Gods genade duurt tot God er een punt achter zet
  en de deur van genade voorgoed sluit.

 9. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 14 januari 2018 om 22:52

  Kort geleden kwam mij het boekje ‘Een land geboren uit gebed’ onder ogen, geschreven door Alex van Vuuren. De wonderlijke wording van Nederland 1567-1598. info@schreeuwomleven.nl
  1. Inleiding 5
  2. Gebed voor de prins (Willem van Oranje). 6
  3. Johannes Calvijn en biddagen in de Nederlanden 7
  4. Het gebed van een rechtvaardige in Alkmaar 9
  5. Nederland en Nineve 11
  6. Onze voorouders wisten hoe zij moesten bidden 13
  7. Biddagen, vastendagen en dankdagen 1567-1598 15
  Literatuurverwijzingen 22

  De deur der genade (zie ook opmerking van Simon 8. staat nog op een kier open. Laten we werken zolang het dag is, want de nacht komt; Jes. 21:11-12, Gen. 25:14, Jozua 15:52, 1 Kron. 1:30.

 10. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 15 januari 2018 om 11:53

  Wanneer ik op deze groten in het gebed zie, denk ook aan de biddende Hyde, dan schaam ik me. Toch kan ik niet nalaten veel van de Heere te verwachten op grond van Zijn beloften. Hij bemoedigt steeds opnieuw om te volharden in gebed en Hem niet te laten gaan, totdat Hij ons zegent.
  Hij is zo goed, zo verrassend en zo trouw en spoort ons steeds aan te vertrouwen op Zijn Woord. Niet ons bidden, (al gaat het er niet buitenom) maar het Bloed is de grond voor de verhoring van onze gebeden. Dat bemoedigt!
  Het is een grote zaak om in de bres te staan, maar het is zo mijn verlangen! Indien gij gelooft, gij zult de heerlijkheid Gods zien! Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn?
  Gods zegen, Dirk!

 11. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op maandag 15 januari 2018 om 15:17

  Deze bemoedigende brief zet aan tot veel meer gebed, en dus volharding daarin.

 12. Gieni zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 januari 2018 om 16:07

  Bedankt Dirk,geweldig om de lezers een beetje op te schrikken. Het gezegde waar ik vaak ook van schrik is dat er vaak wordt gezegd: “We kunnen alleen nog bidden”. Waarop ik dan zeg dat bidden nu juist het meest heilzame is wat we kunnen doen en wat onze Hemelse Vader aan zijn kinderen heeft gegeven. Dus niks we kunnen alleen nog bidden.

  Ik bid voor jou dat je inderdaad de woorden spreekt die God wil dat je zult spreken. Het geweldige is Hij geeft het je want anders zou je het niet kunnen.

  Shalom, Gieni

 13. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 januari 2018 om 15:01

  Bedankt Dirk. Praten met God want Hij is getrouw, door zijn liefde en genade kunnen wij praten met God. Laten we onze zonden achter ons laten en ons verootmoedigen, zodat wij vergeving ontvangen en vrij met God kunnen spreken. En een gezamenlijke toekomst met God ontvangen en het evangelie vrij verkondigen. Liefs allemaal.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden