Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Israel zal leven! (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 februari 2018, 15:23 door Dirk A A

Deze week las ik dat het aantal Joodse mensen in Israel dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israel tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’.

De profeet Ezechiël schrijft daarr zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de laatste periode voor de wederkomst van de Heere Jezus, of misschien wel zo ongeveer tijdens deze wederkomst.

En zeker, een eerste vervulling van deze profetieën in Ezechiël 37 vond plaats tijdens de terugkeer uit de ballingschap, ten tijde van Ezra en Nehemia, maar toen was het niet zo dat het hele volk in het land Israel werd gebracht, evenmin als heel het volk tot geloof kwam door het werk van de Heilige Geest. Dat zal bij de vervulling van deze profetie wel zo zijn! Het is een werk dat de Heere doet!

‘Er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been.
En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen.

En Hij zei tegen mij: ‘Profeteer tegen de Geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen.
Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de Geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger’ (Ezechiël 37:7-10).

Op tal van plaatsen in het Oude Testament wordt de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen thuisland geprofeteerd. Inmiddels telt Israel bijna 9 miljoen inwoners, waarvan de overgrote meerderheid Joods is. We zien de Bijbelse profetieën voor onze ogen werkelijkheid worden. Hoe is het toch mogelijk dat velen – ook christenen – hier geen vervulling van Bijbelse profetie in zien? Dat ontken je toch dit grote werk van de God van Israel, Die in Christus ook onze God is.

Uit de hierboven geciteerde woorden uit Ezechiël 37 blijkt duidelijk dat de terugkeer van het Joodse volk vanuit de hele wereld naar hun thuisland Israel ten diepste Gods werk is. De Geest blaast in de gedoden, zodat zij tot leven komen en bijeen gevoegd worden tot een zeer groot leger. De Geest maakt hen wakker, om op pad te gaan naar Israel. En zeker, Hij kan daar anderen voor inschakelen, maar het is niet ons werk, maar Zijn werk. Jesaja 62 roept ons ertoe op niet te zwijgen, maar de Heere voortdurend te herinneren aan Zijn belofte om Jeruzalem te grondvesten en te stellen tot een lof op aarde (vers 7).

De beenderen waarover in Ezechiël 37 wordt gesproken, zijn het hele huis van Israel. Lees maar.
‘Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israel. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!
Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israel.
Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen.
Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE (Ezechiël 37:11-14).

Het herstel van Israel werd al meer dan 2500 jaar geleden voorzegd en wij zien het voor onze ogen gebeuren. God brengt Zijn volk thuis. In de vorige eeuw begon de terugkeer meer vorm te krijgen. Allerlei besluiten over het grondgebied van Israel speelden daarin een rol, zoals de Balfour Declaration (1917), de San Remo conferentie (1920) na de Eerste Wereldoorlog, de verklaring van de Volkerenbond (1922), de VN-resolutie over de stichting van de nieuwe staat (1947) en de Onafhankelijksverklaring (1948).

Gods Geest begon de geest van het Joodse volk, dat verspreid leefde over de hele wereld, wakker te maken, om op te staan uit hun ‘graven’, de plaatsen waar ze terecht gekomen waren buiten hun thuisland.
Na de verschrikkelijke moord op ruim 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog, waren er in 1948 naar schatting nog 10 miljoen Joden wereldwijd over, van wie er toen 600.000 in Israel woonden. Van deze 600.000 Joden in Israel, waren er, voor zover bekend, maar 23 die in de Heere Jezus, de Messias – Jeshua zoals zij zeggen – geloofden.
Er waren in 1948 nog geen Messiasbelijdende gemeenten. Wel waren er enkele kerken, maar dan wel van een paar zendelingen.

In 1989 telde de Joodse bevolking in het land 3,5 miljoen mensen. Het aantal Messiasbelijdende gelovigen werd toen geschat op 1200, die samenkwamen in 30 gemeenten.
Tien jaar later, in 1999, woonden er 4,8 miljoen Joden in Israel, waren er 81 Messiasbelijdende gemeenten en werd het aantal gelovigen geschat op 5000.

In 2017 is het aantal Joden in Israel gegroeid tot meer dan 7 miljoen, op een totale bevolking van ruim 9 miljoen. Verspreid over het land zijn er volgens het Israel College of the Bible inmiddels meer dan 300 gemeenten, terwijl er naar schatting rond de 30.000 Messiasbelijdende Joden in Israel wonen.

De Joodse organisatie ‘One for Israel’ wil alle Joodse mensen vertellen over de Heere Jezus, de Messias, Die al gekomen is en spoedig terug zal komen naar deze aarde. Ze gebruiken daarvoor onder meer getuigenissen van Messiasbelijdende Joden, die via internet te bekijken zijn. Deze getuigenissen, in het Hebreeuws, zijn inmiddels in totaal al meer dan 14 miljoen keer bekeken.
In mijn Nieuwsbrief kunt u af en toe zo’n getuigenis lezen. Het raakt mij telkens weer wanneer ik lees of hoor dat Joodse mensen tot geloof in de Heere Jezus komen. Het zijn de ritselingen, die de grote oogst aankondigen, de dag dat heel Israel zalig zal worden (Romeinen 11:26), de dag dat de Geest over hen zal worden uitgestort (Ezechiël 37:14).

Ik geloof dat de volken een rol spelen in de bekering van Israel, in het tot leven komen van de beenderen van het huis van Israel. Het Evangelie van het Koninkrijk moet immers in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis van alle volken, inclusief degenen die tot het Joodse volk behoren.

In Ezechiël 37:9 moet de profeet profeteren tot de Geest, om vanuit de vier windstreken te komen en in de gedoden te blazen, zodat ze levend worden. De ‘vier windstreken’ staan voor de ‘gehele aarde’.
Het Evangelie komt weer terug in Israel, het klinkt er steeds luider en duidelijker, hoewel niet iedereen dat waardeert. Ik geloof dat God Joodse gelovigen en gelovigen uit de volken inschakelt om het Evangelie te brengen aan het Joodse volk en om mee te bouwen aan het herstel van land en volk.
De Heere zal dat zeker zegenen. Romeinen 11:12 zegt – ‘Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid.’

Ik ben er vast van overtuigd dat de Bijbel aangeeft dat God nog niet klaar is met Israel, menselijkerwijze gesproken. Vele beloften van Hem, profetieën, wachten nog op hun vervulling. Geen enkel Woord van God zal ter aarde vallen. Jeremia 1:12 zegt dat de HEERE waakt over Zijn Woord om dat te doen.

En jazeker, er is in Israel nu nog veel zonde en ongerechtigheid. En ik smeek: ‘Heere, ontfermt U Zich over Uw volk, wees Uw volk genadig, spaar Uw volk.’
Hij heeft Zijn kostbaar bloed ook gestort om hen te redden, om hen te reinigen van hun zonden. Dat is ook voor hen de enige weg om gered te worden. Petrus zegt in Handelingen 4:12 tot de leiders van het volk en de oudsten van Israel over Jezus Christus: ‘En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.’

De groeiende Messiasbelijdende gemeenschap in Israel is een teken van hoop. Er komt een einde aan de tijdelijke gedeeltelijke verharding die ten tijde van Jesaja als een oordeel van God over het Joodse volk kwam, vanwege hun ongehoorzaamheid aan de Heere (Jesaja 6:9 en 10).
De Heere zal Zich gaan ontfermen over Zijn volk. Het volk zal door de Geest geestelijk tot leven komen (Ezechiël 37:14). Israel zal leven! Hun aanneming door God zal leven zijn uit de doden, zegt Romeinen 11:15. Het zal een zegen zijn voor de hele wereld.

En laten we niet vergeten: Het gaat ten diepste niet om Israel of om het Joodse volk, maar om de eer en de glorie van de God van Israel, Die in Christus ook onze God is. Geprezen en geloofd zij Zijn heilige Naam. Tot in eeuwigheid!

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 februari 2018 om 15:37

  Hoe meer Joden tot geloof in de Heere Jezus komen, hoe beter het is. Want dan zullen zij de Grote Verdrukking, met al die oordelen en vervolgingen onder het bewind van de antichrist, niet mee hoeven te maken. Omdat zij ook mee zullen gaan met de Opname van alle Wedergeboren gelovigen die zich voor de Grote Verdrukking plaats zal vinden.

 2. Jan Smelt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 februari 2018 om 6:30

  We wachten nu al 70 jaar tot er geest komt op de ‘botten’ uit Ezechiël 37. Als je deze profetie leest, is er geen sprake van zo’n grote pauze tussen het levende worden van de botten en het komen van de geest. Het leest alsof het direct op elkaar volgt.
  De Messiasbelijdenden vertegenwoordigen niet dit komen van de geest. Het is een crypto-joodse superioriteitsbeweging. Eens sprak ik een mevrouw van Joodse komaf. Ze was Christelijk Gereformeerd opgevoed. Ze was alleen maar op een messiaanse bijeenkomst gekomen om haar dochter iets van haar joodse achtergrond te laten proeven. Het was voor haar een soort folklore, meer niet! Dit lijkt me de goede houding. Maar veel messiaansen – zowel hier als in Israël – hebben de grootste mond: dat we Yeshua moeten zeggen, dat we de sabbat moeten houden en dat we schuldig zijn aan de Holocaust! Paulus staat niet toe dat pas bekeerden de leiding hebben in de gemeente. Maar wij laten de gemeenten overschreeuwen door deze pas bekeerden.
  Als de Joden tot bekering komen, zullen ze eerst moeten rouwen en bitter klagen ‘als over een eerstgeborene’ (Zacharia). De ootmoedigen zullen het aardrijk beërven, niet de schreeuwers!

 3. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 februari 2018 om 17:20

  Hoi Dirk,

  Ik word heel blij van dit commentaar. Uit heel het 1e Testament blijkt al dat Israel het land en volk is, wat door God uitgekozen is. En God zal er alles aan doen om Zijn volk terug te laten komen naar Hem toe. En wij, als heidenen, mogen deel uitmaken van dit volk, en zelf van de erfenis van dit volk van God. Door hen hebben we de Bijbel mogen ontvangen, en mogen ook wij de Here Jezus leren kennen. We mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem en hen zegenen, (goede woorden spreken) over het land en het volk. Dat er nog veel meer mensen tot Jezus mogen komen, zowel joden als heidenen, er is plaats genoeg in de nieuwe wereld. Sjaloom.

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 februari 2018 om 19:24

  Alles wat geschreven is, is ons ter lering geschreven. En als ik het heb over de dag dat Jezus zich bekend maakt aan zijn broeders (Judea/Israël) dan denk ik direct aan het (voor mij) meest ontroerende verhaal in de Bijbel, waar Jozef zich bekend maakt aan zijn broeders. Welk een verlangen en liefde voor zijn broeders bezat Jozef voor zijn broers, ook al hadden ze hem (bijna) omgebracht! Zo zal ook het verlangen van Jezus zijn, om zich aan zijn broeders bekend te maken! Zacharia 12: “Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.”
  Nu rust op het Joodse volk nog steeds een “bedekking”, die niemand verklaren kan, zoals ook niemand verklaren kan (aan de andere kant) waarom er al 2000 jaar zo veel antisemitisme bestaat. Over de “bedekking” spreekt Paulus en lezen we in 2 Korinthiërs 3: 14 – 16 “Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus.
  Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart.
  Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen.”
  Het is de moeite waard om het hele stukje (in de hele context) te lezen.
  Eigenlijk zegt Paulus hier, dat je het de Joden niet kwalijk kunt nemen als ze Jezus als Messias afwijzen. Het maakt mij extra bezorgd, als de “antichrist” komt, want die zal snel aanvaard worden door het Joodse volk, omdat de antichrist niet Yeshua heet……

 5. H. Zijlstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 februari 2018 om 19:26

  AM Israël chai!

 6. J.J. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 februari 2018 om 20:48

  Dag Dirk, ik citeer je woorden uit jouw bovenstaande artikel waar je schrijft: er waren in 1948 nog geen Messiasbelijdende gemeenten… ik lees echter in Handelingen 2 van de eerste Messiasbelijdende gemeente, was die eerste gemeente dan al uitgestorven? Ik plaats hier vraagtekens bij…

  Nog een vraag aan jou: wat is het verschil tussen Messiasbelijdenden en Christenen/gelovigen uit de volkeren, die toch ook de Messias belijden, zijn er dan 2 ‘Messiassen’?

  Ik citeer wederom jouw woorden:
  De Heere zal Zich gaan ontfermen over Zijn volk, ik zeg: Heeft Jahweh zich ooit een keer niét over Zijn volk ontfermd? Heeft JHWH, de eeuwige Zijn volk ooit verworpen?

  Ik heb nóg een vraag en ik citeer weer uit bovenstaand artikel: En jazeker, er is in Israël nu nog veel zonde en ongerechtigheid. Dus is er in de rest van de wereld geen zonde en ongerechtigheid? Wat heeft de positie van Israël, JHWH’s oogappel met zonde en ongerechtigheid te maken? De ganse schepping zucht onder zonde en ongerechtigheid!

  Ik citeer nu uit Psalm 130:

  Zo Gij in ‘t recht wil treden, o Jahweh en gadeslaan, ons ongerechtigheden, och wie zou dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij U geweest

  Hoopt op Jahweh gij vromen
  is Israël in nood, er zal verlossing komen, Zijn goedheid is zeer groot
  Hij maakt op hun gebeden, gans Israël eens vrij
  van ongerechtigheden, zo doe Gij ook aan mij

  *mijn heil/ons heil is dus uit de Joden! Uit Sion, uit Israël en niet uit Rome of iets dergelijks.

  De Lofzang klimt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.. uit Psalm 65.

  Israël is springlevend!!!

  Troost Troost Mijn Volk

  Shalom 🕎

 7. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 februari 2018 om 23:43

  Wat fijn om aan te sluiten bij J.J. punt 5. Wat zou ik graag nog 150 psalmen van Israel toevoegen aan zijn woorden maar laat ik volstaan met: Men hoort der vromen tent reeds galmen van hulp en Heil hen aangebracht. Ja al deze psalmenboeken die de kerk zich [wederrechtelijk] heeft toegeëigend zijn en blijven van en voor het nageslacht van Abraham Izaak en Jakob. De kerk mag hier van en uit leren maar alle beloften, vermaningen en ook bestraffingen blijven van en voor Israel. En wat denkt u van de opdracht gegeven in Ps 149. Ja ook het land zelf zullen ze moeten reinigen. Wij christenen hebben Gods land volgebouwd met onze kerken, ja ook die kerk van de zaligsprekingen, waar de Heer zelf zijn volk zalig sprak: Zalig zijt gij wanneer de wereld en de kerk liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijn Naams wille. Ja ook deze zaligsprekingen zijn van en voor Israel.

 8. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 4 februari 2018 om 8:13

  Dirk, het hele verhaal is helder. Ik constateer dat in onze kerken nauwelijks of geen woorden gesproken over Israel en zeker niet over de vervulling van de profetieën. Ik heb dit regelmatig aangekaart en zal dit ook blijven doen. Ik ga niet zeggen, wanneer Hij komt, maar wees waakzaam. En al de verhalen in de Bijbel zijn geweldige verhalen, zoals de bekendmaking van Jozef aan zijn broers. Toen Jezus de eerste keer op aarde kwam (in Bethlehem) was ook zeer plotseling. Zo zal ook de komst van de Messias zijn. Het zal een verrassing zijn, maar wees waakzaam. Shalom Chaverim

 9. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 4 februari 2018 om 10:41

  Beste mensen.
  Laten wij LEREN uit het schriftelijk VERLEDEN.
  Laten wij het christelijk geloof in eenheid VOORLEVEN in het HEDEN.
  En laat de TOEKOMST over aan de HEERE . Hub.

 10. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 4 februari 2018 om 13:22

  Er is veel onkunde over deze, zo belangrijke zaken Dirk. De tijd voor de Messias terugkeer, wordt er rijp voor gemaakt. De Israelische Joden verwachten Hem voor de eerste maal op aarde. Wij Christengelovigen voor de tweede maal.
  Joodse ogen werden blind en oren doof gehouden, Jes. 43:7, om ons, uit de heidenen, te kunnen redden, prijs Zijn Naam.
  God begon weer naar Zijn volk om te zien, in 1947 kwam dit op gang, en kon het lichaam, een eigen staat worden gerealiseerd. Echter tot nu toe zonder Geest er in.
  God heeft ze behoed (ook al werden en worden ze steeds weer met verdelging bedreigd). Liet hen het land weer herstellen, Jes. 49:8; opbouwen en bewonen.
  De huidige wereldleiders zullen nog raar gaan opkijken. En sturen vaak en veel tegen, tot hun eigen nadeel.

 11. Anne Salomons zegt:
  Geplaatst op zondag 4 februari 2018 om 15:23

  We moeten wel de teksten in zijn verband lezen. Een eindje verderop in Ezechiël 37 worden de beide huizen van Israël vergeleken met twee stukken hout die de Here tot één stuk hout maakt (vers19). Want God zou hun weer tot één volk maken (het Israël Gods – Gal 6:16) die zouden wonen in het geestelijke land onder één koning, zijn knecht David (Jezus) en deze zal hun tot een eeuwige vorst zijn, en voor eeuwig een verbond (des vredes) met hen sluiten (vers 26). Dit komt allemaal overeen met Hebr 8 waar de schrijver van de Hebreeën brief zegt dat de Here met de beide huizen een nieuw verbond tot stand zou brengen (vers 8) waar Hij hun zonden niet meer zou gedenken en Hij zijn wetten in hun harten zou leggen. En dat heeft allemaal 70 na Christus plaats gevonden bij het verwijderen van het eerste verbond dat toen verouderd was verklaard, niet ver van verdwijning (vers 13). Er vond alleen maar een verwisseling van koninkrijken plaats, van een fysiek koninkrijk(OV) naar een geestelijk koninkrijk (NV), zoals Hebreeën 1:12 het uitdrukt “als een kleed zullen ze verwisseld worden”. Het koninkrijk zou van de Joden worden afgenomen en gegeven worden aan een ander volk, met een nieuwe naam. De grootste catastrofale adreswijziging vond plaats in de eerste eeuw na Christus. De aardse zetel van Gods aanwezigheid en plaats van aanbidding veranderde van locatie. We hebben vaak geen idee van wat er zich in die periode heeft afgespeeld, een compleet verdorven religieus bolwerk na een veertigjarige overgangsperiode totaal ontmanteld en vernietigd…. Jezus sprak over een tot stand gekomen van een geestelijk koninkrijk, waar je deel van wordt door wedergeboorte, een koninkrijk dat in eeuwigheid niet te gronde gaat (Dan 2:44), toegankelijk voor Jood en Griek, man en vrouw, voor iedereen dus…. Het gaat inderdaad niet om Israël. Het is Jezus plus niets,… iets anders kan ik er niet van maken…

 12. angela zegt:
  Geplaatst op zondag 4 februari 2018 om 18:43

  Wat heerlijk dat Troost mijn volk weer reageert, ik heb hem gemist. Altijd vanuit een andere hoek kijkend. Bedankt!

 13. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 4 februari 2018 om 20:48

  Beste Dirk,
  Mijn man en ik mochten vier keer een reis naar Israël maken. Tijdens die reizen hebben wij orthodoxe Joden ontmoet die niet in onze Heere Yeshua geloven. Tijdens één van die ontmoetingen sprak een Joodse man over de verwachting van, en uitzien naar, de komst van de Messias. Hij zei toen letterlijk: “Onze Messias en jullie Messias, we zullen kijken naar Zijn handen. ” Dat heeft me toen diep geraakt.

  Shalom Elly

 14. Hans luthart zegt:
  Geplaatst op zondag 4 februari 2018 om 22:07

  Er is erg veel onkunde over deze bijbelse profetiën, Christus sprak over het koninkrijk dat naderbij gekomen was, maar zijn volk verwierp Hem naar de profetiën! Na de uitstorting van de Heilige Geest, predikte Petrus: Hand. 2:38: bekeert u en een ieder ven u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Dit was nog een prediking van het Koninkrijk aan de Joden, maar toen ook het evengelie van het Koninkrijk dat de discipelen predikten door de joden werd verworpen, en God’s geest ook aan de heidense Romeinse legeroverste Cornelius werd gegeven, kwam het evangelie van genade door geloof in het volbrachte werk van Christus aan het kruis tot zowel Joden als heidenen! Dit is de bedeling der genade dat ieder die in geloof Jezus plaatsvervangend offer voor onze zonden in zijn hard aanvaard, en belijd dat hij/zij anders reddeloos verloren is door God’s toorn, dat deze mens daardoor voor God gerechtvaardigd is en daarmee het eeuwige leven ontvangt, met de Heilige Geest als onderpand op dit eeuwige leven! Maar deze “bedeling v/h evangelie der genade stopt bij de opname der gemeente in de “lucht” waar zij verenigd wordt met Christus! Daarna komt de 7 jarige “grote verdrukking” waarin de 144000 uit de 12 stammen van Israel wéér het evangelie van “het koninkrijk” zullen prediken, met de opdracht te volharden tot de dood door de antichrist! Die aan het eind daarvan als “messias” zal zetelen te Jerusalem, vele Joden en heidenen zullen hem aanvaarden als de voorspelde messias. Als dan de legers van alle volken Israel zullen aanvallen te “Armageddon” zal onze Messias nederdalen op de Olijfberg, deze zal splijten en een grote kloof vormen waarin het volk kan schuilen, en zij zullen zien en aanvaarden Hem die zij “doorstoken” hebben en Hem aanvaarden onder geween en verootmoediging! Daarna begint het duizendjarig vrederijk met Christus als koning die regeert uit Jerusalem! Dit is een beknopte versie van de bedelingen, de bijbel zegt hier veel meer en uitvoeriger over.

 15. Karel zegt:
  Geplaatst op maandag 5 februari 2018 om 12:19

  Beste Dirk,
  Waar vissen de mensen naar? Naar iets wat alleen de Vader weet, zelfs Zijn Eigen Zoon, onze Heer Jezus niet! Jaren geleden zaten er een heleboel mensen op de Mont Blanc omdat het einde van de wereld was voorspeld. Of ze zijn daar overleden weet ik niet, maar ik denk dat ze gefrustreerd weer naar huis zijn gegaan! We weten het toch zeker niet beter dan het Woord van God?
  Shalom Karel

 16. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 5 februari 2018 om 12:31

  Opmerking Dirk van Genderen:

  Beste mensen, ik wil u eraan herinneren dat u per commentaar slechts één keer kunt reageren. Nogmaals wil ik u vragen niet op elkaar te reageren.

  Groet en zegen,
  Dirk van Genderen

 17. otto zegt:
  Geplaatst op maandag 5 februari 2018 om 18:33

  Israel zal leven zegt U, en terecht, maar als het aan Europa ligt niet!! Ook wij in Nederland hebben er mee ingestemd, dat Jeruzalem niet de enige stad van Israel is, maar in twee gedeeltes zal bestaan, en wel een Israëlisch, en een Palestijns gedeelte, en daar hebben in ons kabinet de CU/CDA hun steun aan gegeven, wat een verraad is aan God van de bijbel, en Israel zijn verbondsvolk. Kijk maar eens naar de toestroom van Moslim vluchtelingen, en vooral uit Syrie, daar is ook een enorme vloed van Jodenhaat mee gekomen!! En over een aantal jaren ga je dit zien hoe de joodse medeburger onder druk komt te staan, en terug zal gaan naar Israel. De media verzwijgt nu al, wat er met de joodse mensen gebeurt. In Frankrijk is voor twee weken geleden een joods meisje in haar gezicht gestoken, vorige week een joodse jongen in elkaar geslagen, allemaal door moslims, en dit gaat verder, en verder, en heel christelijk Europa kijkt weg, en de incidenten lopen maar op. Daarom stop ik nu, want ik kan wel verder gaan, maar omdat wij dit toelaten aan Gods verbondsvolk zal Europa hiervoor een grote prijs gaan betalen, want je raakt Gods oogappel aan!!!

 18. W.BAAS zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 februari 2018 om 9:44

  Beste Dirk,

  Bij deze een reactie mijnerzijds, fijn dat er zoveel Christenen zijn, die ook achter Israël staan!!
  Ezechiël krijgt van God de opdracht om het Profetisch Woord tot de dorre doodsbeenderen te richten en
  tot leven te roepen, Ez. 37: 1/14. Hier wordt de ballingschap in Babel bedoeld. De verlossing voltrekt zich in 2 fasen. Ik zal Mijn Geest in U geven en Ik zal U in Uw land zetten.
  1e Een nationaal herstel: Ik zal U brengen in het land van Israël.
  2e Een geestelijk herstel: Ik zal Mijn Geest in U geven.
  Ik geloof dat het huidige Israël en de profetische beloften alles met elkaar te maken hebben.
  Weer een eigen staat, was dat geen verrijzenis uit de dood gezien de donkere achtergrond uit de dood van de Holocaust. Terugkeer uit de diaspora zie Ez. 37. Er is sprake van een nationaal en politiek herstel van Israël.
  God Zelf zorgt voor het Geestelijk herstel van Zijn volk Israël, uitstorting van de Geest van de genade en de gebeden over Israël in relatie met de openbaring van de Messias aan Israël. Het onafhankelijke Israël mogen we zien als een teken van Gods leiding in de geschiedenis en de actualiteit van de profetie. Uw volk is mijn volk. Woorden van een niet Joodse Ruth tot haar schoonmoeder Naomi. Woorden die in de kerk van vandaag niet overal vanzelfsprekend zijn…
  Kunnen wij dat ook zeggen: “MIJN VOLk?” Am Isaël chai.

 19. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 februari 2018 om 18:03

  Dirk. Ben het helemaal met Otto eens.

 20. Derk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 februari 2018 om 22:26

  Dirk, u hoeft dit niet te plaatsen, het helpt toch niet.
  Er zijn een aantal reageerders die uw betoog niet eens hebben gelezen, dit gezien hun reactie.
  Het gaat om de Here Jezus Christus in de tekst over het heil is uit de joden. Men blijft maar stug vasthouden aan de “broeder” Scofield Reference bijbel kanttekeningen.

  Wie is “Israël”? Wat zegt de apostel Paulus over een “ware Jood”? Galaten 3: 26-29. Wat staat geschreven in Genesis 10 over de afstammelingen van Noach. Gomer stamde af van Jafeth. De zonen van Gomer zijn Askenaz. Wie is de stamvader van Askenazische mensen? Sem of Jafeth?

 21. Henk Elferdink zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 februari 2018 om 13:39

  Geliefde broeder Dirk,
  je schrijft dat het evangelie van het Koninkrijk over de hele aarde gepredikt zal worden. Vraag: wie predikt het evangelie van het Koninkrijk?

 22. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 12 maart 2018 om 11:50

  Sjalom Dirk,

  De woorden die de profeet Hosea van de Eeuwige moest uitspreken komen nu letterlijk uit. Na twee Bijbelse dagen, is mijn volk teruggekeerd naar het gebied wat aan Avraham is beloofd. Het gehele Huis van Israël heeft gesnuffeld aan vele aardse culturen en is daar beslist niet wijzer van geworden. Wij zijn door de Eeuwige apart gezet ten midden van de volkeren op deze aarde. Menige cultuur botste met wat de Eeuwige aan ons had geleerd.

  Ik ben geschokt door reactie nummer 2 die hij uitspreekt over mijn volksgenoten. Wat een verkeerd beeld wordt door hem neergezet over de Messiasbelijdende Joden die ook tot het Huis van Israël behoren. Je kan én mag niet zomaar zaken uit hun context trekken om daar een eigen invulling aan te geven.

  De wekelijkse gebeden in de synagoge is dat wij stil moeten zijn als onze vijanden ons vervloeken. De spottende woorden en overdenkingen uit hun harten zullen tegen hem keren en op zijn/haar hoofd terecht komen. Dat geeft mij weer moed en kracht, wetend dat niet ik of een van mijn andere volksgenoten hier tegen in moet gaan. Hier wordt bewust een grens overschreden en zeer liefdeloos vanuit de christelijke hoek naar de Messiasbelijdende Joden gekeken.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden