Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Waarom stond het kruis buiten Jeruzalem? (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 maart 2018, 10:34 door Dirk A A

Het zijn bijzondere woorden die we lezen in Hebreeën 13 over het lijden van de Heere Jezus. Woorden die ons raken, nu we aan de vooravond staan van Goede Vrijdag. De kruisiging, Zijn lijden en sterven vond plaats buiten de legerplaats, buiten de poort, buiten Jeruzalem. Dat heeft een bijzondere betekenis.


Aan de hand van de Bijbel maakte Wee Bee dit schilderij over de kruisiging van de Heere Jezus, buiten Jeruzalem, op Golgotha. Het is te vinden in het boek ‘De PlaatS’.

Om te kunnen begrijpen wat het betekent dat de Heere Jezus buiten Jeruzalem is gekruisigd, moeten we kijken wat Gods Woord hierover zegt. Het betreft de verzen 10 tot 16 van Hebreeën 13.

10 Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11 Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12 Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13 Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15 Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16 En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.

Hebreeën 13:10. In dit vers wordt gesproken over hen die in de tabernakel dienen. Dat waren de priesters. Zij mochten van veel offers eten, maar niet van de zondoffers, waarvan het bloed binnen in het heiligdom werd gesprenkeld. Vandaar dat in dit vers staat dat ze niet bevoegd zijn daarvan te eten.
Met degenen die in het altaar dienen, wijst de schrijver van de Hebreeënbrief – wellicht Paulus – op degenen die het nog van de offerdienst verwachten, van het strikt houden van de wetten. Op hen die hun eigen zaligheid denken te kunnen verdienen, en nog nooit hun vertrouwen op Christus hebben gesteld.

Sinds de komst van de Heere Jezus en Zijn offer – Zijn leven, Zijn bloed, dat Hij bracht aan het kruis – hebben deze offers hun geldigheid verloren. Hebreeën 10 laat duidelijk zien dat Hij eens en voor altijd het offer van Zijn lichaam heeft gebracht.
‘Wij hebben een altaar…’ lezen we daar. Dit altaar is het kruis. Aan dat kruis heeft de Heere Jezus Zich als zondoffer laten offeren. Hebreeën 10:14: ‘Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.’

Hebreeën 13:11. Op de Grote Verzoendag bracht de hogepriester het bloed van de jonge stier en van de bok die geslacht werden, in de tempel, in het heilige der heiligen, om het te sprenkelen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Daarmee deed hij verzoening voor de zonden en de ongerechtigheden van het volk en van hemzelf.
Deze dieren, waarvan het bloed was gesprenkeld in het heilige der heiligen, moesten buiten de legerplaats worden verbrand, met het oog op de heiligheid van de offers en omdat de zonden van het volk op de dieren waren gelegd.

Toen het volk in Israel woonde en de offerdienst in de tempel plaatsvond, gebeurde dat buiten Jeruzalem.
‘De jonge stier voor het zondoffer en de bok voor het zondoffer, waarvan het bloed in het heiligdom is binnengebracht om verzoening te doen, moet men tot buiten het kamp brengen. Hun huiden, hun vlees en hun mest moeten zij met vuur verbranden’ (Leviticus 16:27).

Voor de volledigheid: Op de Grote Verzoendag moest de hogepriester Aäron één jonge stier en twee bokken nemen. Eén bok en de jonge stier werden geslacht, maar de tweede bok, die door het lot werd aangewezen, ‘moet levend voor het aangezicht van de HEERE worden geplaatst, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen’ (Leviticus 16:10).

Hebreeën 13:12. Net zoals die offerdieren buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem werden verbrand, zo werd ook Jezus buiten de poort, buiten Jeruzalem, op Golgotha gekruisigd, waar Hij ook stierf. Ook in dit opzicht wees de offerdienst in het oude verbond heen naar het volmaakte offer: de Heere Jezus. Gods oordeel over de zonde, de vloek die wij hadden verdiend, kwam in zijn volle hevigheid op Hem neer. ‘Het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen,’ zegt Jesaja 53:10.

Het is duurbetaalde genade. Het heeft de Heere Jezus alles gekost. Hij offerde Zichzelf, Zijn eigen bloed, opdat Hij het volk zou heiligen, dat ze vergeving van zonden zouden ontvangen.
In het oude verbond werden de zondoffers gebracht voor heel het volk. In diezelfde lijn zegt vers 11 dat Jezus Zijn bloed heeft gegeven buiten de legerplaats om het volk te heiligen. ‘Het volk’ duidt aan dat er geen enkele beperking is aan de redding van zondaren. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben (Johannes 3:16).

Hebreeën 13:13. Laten wij dan uitgaan tot de Heere Jezus, buiten de legerplaats. Dit houdt in dat we stoppen met ons best doen om de zaligheid zelf te verdienen, door goed te leven, de wetten te houden of wat dan ook. Maar dat we uitgaan naar Hem, de zaligheid buiten onszelf zoeken, in Hem, door ons vertrouwen op Hem alleen te stellen, op het offer dat Hij gebracht heeft, Zijn leven, Zijn bloed. Alleen Zijn bloed reinigt van alle zonde (1 Johannes 1:7).

En wordt aan toegevoegd: …en Zijn smaad dragen… De consequentie van deze overgave aan Hem is, dat we ook deel zullen krijgen aan Zijn lijden. Hij onderging smaad, vernedering, vervolging. Dat zal ook ons deel worden.

Hebreeën 13:14. Waar zouden we anders heengaan dan naar Hem? Als gelovigen hebben we hier geen blijvende stad. We zijn pelgrims en vreemdelingen op aarde, onderweg naar het hemelse vaderland (Hebreeën 11:16).
Dat we geen blijvende stad hebben, verwijst in dit vers naar Jeruzalem. Die stad is niet het einddoel van de gelovigen, hoe graag we er misschien ook zijn. Jeruzalem staat hier ook symbool voor de offerdienst, het vasthouden aan het volbrengen van de wet in eigen kracht en daar de gerechtigheid van verwachten.

We mogen uitzien naar het hemelse vaderland, het hemelse Jeruzalem (Hebreeën 11:10-16; Openbaring 21). Het beste komt nog, uitlopend in het vrederijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het hemelse Jeruzalem is er al, hoewel we het nog niet zien met onze lichamelijke ogen, maar met onze geloofsogen al wel:
‘Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,
tot de feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen,
en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dan van betere dingen spreekt dan dat van Abel’ (Hebreeën 12:22-24).

Wat een uitzicht mogen we hebben. We zullen volledig deel krijgen aan deze heerlijkheid bij de wederkomst van de Heere Jezus. En dit alles dankzij het offer dat de Heere Jezus gebracht heeft aan het kruis van Golgotha.

Hebreeën 13:15. We prijzen, danken en aanbidden de Heere Jezus voor het offer dat Hij bracht om ons te redden. ‘Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God,’ lezen we in vers 15. Lofoffers uit dankbaarheid. De vrucht van onze lippen: het belijden van Zijn Naam. Voortdurend, altijd. Door Hem. Hij is immers aan de rechterhand van Zijn Vader. Omdat Hij met Zijn bloed de hemel is binnengegaan en een eeuwige verlossing teweeg gebracht heeft, mogen wij altijd tot God gaan. Wat een wonder van genade.
Al in Psalm 50 klonk het al: ‘Wie dank offert, zal Mij eren; wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien.’

Hebreeën 13:16. Ook het weldoen en het onderlinge hulpbetoon behoren tot de offers van gelovigen. Weldoen wijst op het ondersteunen van de armen. Het onderlinge hulpbetoon ziet met name op het delen van geld en goederen met medegelovigen. Paulus zegt in Filippenzen 4:18 over de financiële ondersteuning die hij had ontvangen vanuit Filippi dat het een ‘aangename geur heeft, dat het een welgevallig offer is, welbehaaglijk voor God.’

Dank U Heere Jezus, voor Uw kruis.
Dank U Heere Jezus, voor het offer van Uw lichaam, van Uw bloed.
Daar U voor mijn redding, voor mijn verlossing.
Dank U voor de heerlijkheid die wacht.
Dank U Heere Jezus, dank U, dank U.

Dirk van Genderen

Troost Mijn Volk zegt:
Geplaatst op zondag 13 april 2014 om 19:20 edit
Sjalom,

Ter aanvulling waarop het kruis buiten Jeruzalem stond. De Sjabbat voor Pesach wordt onder mijn volk een grote sjabbat genoemd. Overal ter wereld wordt in deze week vooruitlopend op Pesach gesproken over de Grote Verzoendag. Wij, de kinderen van Israël wisten heel goed dat er een verzoening moest plaats vinden. Hiermee wordt er een verbinding gelegd tussen alle feesten.

Maar er is meer, ook uit de profeet Maleachi wordt gelezen waarin wordt gesproken om tot de harten van de aartsvaders te komen. Dat wil zeggen in hun geloofsbeleving en het uitzien naar de Messias die deze verzoening tot stand zou brengen.

Op de grote verzoendag werden er offers gebracht voor de zonden van het komende jaar! Wij moesten ons eerst verzoenen met onze eigen volksgenoten. Daarna mocht pas dat offer gebracht worden. Op de grote verzoendag werden twee bokken naar voren gebracht. Beide dieren werden geofferd, dat wil zeggen er werd geloot welk dier in de woestijn zou sterven. De andere werd geslacht en binnen de poort geofferd. Het dier die het lot trof om buiten de stad de dood tegemoet te gaan kreeg een rode draad om de hoorn gespannen. Deze moest de zonde van het volk buiten de poort dragen. Een mensenoffer werd niet door G’d gevraagd. Onze aartsvader Izak is wel gebonden op het offeraltaar, geofferd werd hij niet. G’d vroeg gehoorzaamheid van onze vader Abraham. G’d vraagt ook gehoorzaamheid aan Zijn universele wetten. Aan mijn volksgenoten kwamen daar specifieke toevoegingen bij en daar moesten we het mee doen.

Overigens de rode draad om de hoorn van de zondebok veranderde door het toedoen van G’d in een witte draad. Hiermee werd aanschouwelijk gemaakt dat G’d de zonde vergeeft en dat het offer wat gebracht is werd aangenomen. Zo kregen wij tot aan de verwoesting van de tweede tempel aanschouwelijk onderwijs. Maar er is meer: Yeshua heeft de zonde van binnen de legerplaats op zich genomen en dat buiten de legerplaats gedragen. Het zondoffer werd buiten de legerplaats gebracht.

Binnen alle wetten handelde Yeshua: volkomen gehoorzaamheid zoals G’d het wilde.

San zegt:
Geplaatst op maandag 14 april 2014 om 13:56 edit
Ja, de Here Jezus ging tot het uiterste om ons te redden. Geen
vernedering was Hem te zwaar om voor ons te ondergaan.
Daarom was de beloning ook daarnaar: “…Om de moeitevolle
inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden….
….” (Jesaja 53:11A). Hoe anders is de Here Jezus dan wij! Hij was
bereid om buiten de poort te lijden. Om onze zonden op zich te
nemen moest Hij buiten de poort lijden. Welk voorbeeld geeft Hij
ons? Zie Hebreeen 13:13 “…..Laten wij dan naar Hem uitgaan
buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen….”. Wat een diepe betekenis
zit in het mee willen lijden met de Here Jezus. Dat kan alleen verklaard
worden door de verborgen omgang die wij met Hem hebben. Zie
Kolossenzen 3:3 “…..want u bent gestorven en uw leven is met
Christus verborgen in God…..”.

18 Reacties

 1. J.J. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 maart 2018 om 13:54

  Shalom!

  Het kruis, wat Jeshua de Messias droeg én aanvaarde in gehoorzaamheid aan zijn Vader in de hemelen, op weg naar Golgotha, het volmaakte Offer voor onze zonden, als vlekkeloos en volmaakt Lam, de hoogste prijs betaald, onvoorstelbaar mooi, nauwelijks in woorden te vatten. Jahweh, de Eeuwige, heeft ook hierin voorzien, zoals door de profeten in het oude verbond al voorzegd werd… Wat kunnen we ook weer veel leren van onze Messiaans Joodse broers/zussen zoals de uitleg ook door Troost Mijn Volk, ik sluit me aan bij deze geloofsovertuiging, zoals in de eerste Messiasbelijdende gemeente in Handelingen al omschreven staat, met tekst en uitleg, klip en klaar; géén vermenging met de werelds/heidense rituelen en gebruiken, met eigen wetten en tijden… kiest dan heden wie gij dienen zult, wat mag het u, jou en mij kosten?!

  *Het kruis van Jeshua onze Messias, het nieuwe verbond, gebouwd op de apostelen en profeten, niet méér en niet minder, we doen niéts af aan het evangelie,we doen niets af aan het nieuwe verbond in Jeshua onze Messias en we voegen daar ook niéts aan toe, dat is niet JHWH’s wil. Hij is onze Vader in de hemelen, waarom zouden we Hem tekort doen? Jeshua onze Trouwe Herder, voorzegd in Ezechiel 35, waarom zouden we van Hem afdwalen? Het is alles genade wat Hij deed; Genade en Recht, uit liefde,volmaakte Liefde…

  Hartelijke groet en shalom 🕊

  Shabbat Shalom 🕎 voor wie JHWH’s rustdag vieren en gedenken, troost aan allen die lijden, wij hebben een Hogepriester die met de zijnen meelijdt (lees de brief aan de Hebreeën). Er is Hoop voor de hopelozen ook onder ons en dat is Gods Woord, Hij wil onze Vader zijn, Hij blijft ook Trouw, die nooit laat varen de werken Zijner handen, zie op Jezus, Jeshua de Overste Leidsman en Voleinder van ons geloof.

  Jeshua mijn Heiland
  groot is uwe Liefde
  Gij kwaamt op aarde
  tot redding der wereld
  om ons van zonden, eeuwig te bevrijden
  Kom Jeshua, Heere Jezus kom!

  J.J.

 2. Willy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 maart 2018 om 16:00

  Vers 12 – Hij offerde Zichzelf: JOHANNES 19:17 (17-18)

  Vers 15 – Lofoffers uit dankbaarheid: PSALM 119:108
  De vrucht van onze lippen: JESAJA 57:19

  Vers 16 – offers van gelovigen: 2 KORINTHE 9:12 (7-12)

 3. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 maart 2018 om 18:47

  Lees het gedicht eens van Jacqueline E. van der Waal titel: Gethsemane (opzoeken op internet). Dit verwoordt op buitengewone manier de eerbied, en het diepe lijden van Jezus voor onze zonden. Hier wordt je stil van, en doet je diep buigen aan eerbied voor wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hier past geen wereldse muziek bij, maar in stilte het lijden op je in laten werken in alle rust zonder de geluiden van de buitenwereld, dan voel je het intense lijden voor al onze zonden. Gekwelde zielen, aangevochten zielen, onze verlossing is daar tot bevrijding gebracht, al is het niet hier, en is er gedurig strijd, in deze nacht is jouw verlossing volbracht, en ga je een heerlijke toekomst tegemoet hier, of bij Jezus boven. ROEP HET UIT: HET IS VOLBRACHT!!!!!!!!!!!!!

 4. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 maart 2018 om 10:29

  Beste Dirk,
  Binnenkort is het weer Goede Vrijdag, de oneindig trieste herdenking van het lijden en sterven van onze Heer.
  Waarom triest (verdrietig)? Wij weten dat de kroon van Gods schepping, de mens, in zonde is gevallen.
  God bestrafte dat met de dood. (Gen. 3). Het offer dat Jezus bracht, delgde deze doodstraf uit voor Gods aangezicht en verdreef de Satan uit het centrum van de macht. In de kruisdood van Jezus zien wij hoe onmetelijk gruwelijk ‘zonde’ is.
  De schrijver van de Hebreeënbrief probeert iets uit te leggen van de volmaaktheid van Jezus’ offer en schildert de Joodse tempeldienst af als een “schaduw van de toekomstige dingen”. Hebr. 10:1 De Tabernakel in de woestijn was een kunstwerk – maar kon Satans macht niet breken en ook niet deportaties en verstrooiing van het volk Israël voorkomen. We weten het. De woordenstrijd heeft geleid tot conflicten tussen de Joodse orthodoxie en het christendom.
  Is de kracht van de zonde gebroken? Ja, Jezus herstelde Gods Zegen in het koninkrijk van God en beleeft absolute Heerlijkheid der wet in opstandingskracht. Hij is in Zijn rust ingegaan en wie in het geloof op Hem, Jezus Christus, ziet … strekt zich uit naar eenzelfde soort verlossing! Dan, Dirk, volgt er in het verhaal een periode die door jou als het ware WORDT OVERGESLAGEN. Namelijk de tijd van bekering, schuldbelijdenis, Bijbelstudie en het luisteren naar Zijn stem. Johannes 16:13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Dan volgt de wandel met Hem, het verrichten van de werken die Hij toont, de strijd tegen van alles en nog wat. Daarvoor is nodig volharding, geloof, inzet en VEEL EIGEN KRACHT.
  Want de werken doet men alleen, een ander raakt ze met geen vinger aan. Je staat er verschrikkelijk alleen in en juist die beproeving maakt de mens geschikt om uiteindelijk bij God uit te komen, in Christus.

 5. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 maart 2018 om 15:02

  Ja, door wat Jezus voor ons volbracht heeft aan het kruis, kunnen wij de voleinding bereiken! (dit noemde u al, Dirk, het staat in Hebreeën 12:23). Vorige maandag moest ik lezen: Matteüs 3: 12: “De wan is in Zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur”. Aan ieder van ons werkt de Heer nog om al wat ballast is, van ons te verwijderen opdat we zuiver worden. Ik mag zelf eens kijken wat ik nog teveel meedraag, dingen die niet nodig zijn en die bij Hem brengen. Ons werk is eenvoudig: het goede nieuws brengen aan een verloren wereld. Dank u Heer dat U het grote Werk deed en dat ik een mooie taak van U kreeg. Ik wens u, Dirk, en uw gezin en ieder die hier leest: een zeer gezegende paasweek toe!

 6. G.B.D. van Schaik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 maart 2018 om 19:52

  Denk bij wat in de Hebreeenbrief gezegd wordt ook aan Exodus 33: 7 e.v. Daar zet Mozes de tent
  der samenkomst ook buiten de legerplaats. Ik begrijp de reactie van Peter Schilperoort ook niet. Veel eigen kracht is in strijd met wat de Heer Jezus zegt: Zonder Mij kunt u helemaal niets doen (Joh.15: 5). Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Wat wordt er dan door Dirk overgeslagen?

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 maart 2018 om 20:50

  Wat mij altijd is bijgebleven is in Lucas 4: 13 op het einde van de verzoeking in de woestijn, waar staat: “En toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij Hem tot een bepaalde tijd.” De grote verzoeking moest nog komen en dat gebeurde in Gethsemane. Hoe groot was voor Jezus de verzoeking om te vluchten!! Zelfs na een poging de Vader te vermurwen om deze beker aan Hem voorbij te laten gaan, bleef Hij gehoorzaam met: “Niet mijn wil maar Uw wil geschiede……” Jezus kende alle profetieën over Hem maar al te goed: Jesaja 53:7 “Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.” Jezus’ grootste verleiding was om te vluchten. Het allerergste moet voor Jezus wel zijn geweest, dat Hij het ALLEEN en zonder Gods bescherming en bijstand moest doen. Jezus moest volledig mens worden. Alleen zo kon Jezus “de laatste Adam” worden!! Wat Adam had verspeeld, kon alleen door volkomen gehoorzaamheid van “een mens” verzoend worden. Bovendien moest het een mens “zonder zonde” zijn. Omdat geen mens zonder zonde is, kon alleen Gods Zoon, Die zonder zonde is, deze taak voor ons vervullen.
  In de stille tijd was ik deze week bezig met Johannes 17 , uit het “Hoge Priesterlijk gebed”, waarvan ik de verzen 3 – 4 citeer: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
  Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.”
  Jezus moest zwaar lijden niet omdat de Vader zijn Zoon haatte, maar omdat Hij de zonde, die Hij droeg, haatte. Tussen heiligheid en zonde ligt een onoverbrugbare kloof.

 8. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 maart 2018 om 21:37

  De Here Jezus heeft in het midden van de 70e jaarweek uit Daniël 9:27 alles volbracht. Dat is zijn “ereplaats”, en niet de plaats van de “antichrist”. Wie ogen heeft….

 9. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 maart 2018 om 21:50

  Daarom heeft ook Jezus opdat Hij door Zijn eigen bloed Het Volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Volgens de leer van de kerk zijn zij dat volk. Paulus heeft nog zo gezegd: wees niet hoogmoedig, denk niet dat je Israel bent.
  Eenvoudig kerkganger uit Zaamslag

 10. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 maart 2018 om 22:01

  Een goede nagedachtenis, om dan nu speciaal stil te staan met elkaar, bij Jezus VOLMAAKTE OFFER op Golgotha.
  Wij als navolgers, staan eveneens voor de taak, om ons kruis blijmoedig te dragen. En ons niet meer laten knechten/binden, door wetten en/of regels van vrome lieden.
  Jezus was geen offerdier, dat diende voor bedekking der zonden, welks bloed gesprengd, en aan de hoorn van het altaar gestreken werd. Jezus werd ook niet als Hogepriester of Koning erkend of geeerd. Na Zijn dood en wederopstanding ten derde dage, en hemelvaart; heeft Hij zijn plaats aan de rechterzijde van des Vaders troon ingenomen. Zodat Hij als Hogepriester kan wijzen op zijn (vergoten bloed voor onze zonden gestort).
  En Jezus heeft door zijn volmaakte offer daarom ook alle macht gekregen in de hemel alzo ook op deze aarde.

 11. johan schep zegt:
  Geplaatst op zondag 25 maart 2018 om 6:01

  De Legerplaats moest rein en heilig zijn (Deut.23:14). Daarom woonden de melaatsen buiten de legerplaats (Numerie 5:1-4). De legerplaats werd onrein en daarom ontmoette Mozes de Heere buiten de legerplaats (Exodus 33:7). Ook in de dagen van Jezus was de legerplaats (Jodendom) onrein. Dat horen we van een gelijkenis (Matt.21:39). Jezus vinden we niet in het Jodendom. Zij verbieden het volk om Jesaja 53 en Daniël 9 te lezen. Ze hebben Zijn Naam veranderd van Yeshua naar Yeshu wat betekent: Dat hij uitgewist mag worden. Jozef van Arimethea en Nicodemus kwamen uit het Jodendom en vonden Jezus op het Kruis buiten de Legerplaats. Zij gaven Hem een begrafenis. Jezus kwam door de maagdelijke geboorte en eindigde in een (nieuw) maagdelijk graf. Wij vinden Jezus buiten het Babylonische systeem, waarin een kerk is die religie vermengt met politiek (Openb. 18:4). Daar vinden wij Jezus niet! GA uit haar weg! Zoekt Jezus in Zijn Woord. De Bijbel heeft één onderwerp Het getuigenis van Jezus is de Geest van de profetie (Openb.19:10b). Zo was dat bij mij. Johan.

 12. Herman Drost zegt:
  Geplaatst op zondag 25 maart 2018 om 13:11

  Dank je wel Dirk voor deze ware en Bijbelse boodschap. Wat ik mij afvraag: Er is momenteel geen tempel in Jeruzalem, geen hoge priester en er zijn geen offers. Hoe vieren de Joden nu Grote Verzoendag en hoe denken ze nu over de vergiffenis van hun zonden? Herman

 13. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zondag 25 maart 2018 om 15:25

  65 geleden hoorde ik voor het eerst over het lijden en sterven van Jezus, op een openbare school tijdens een Bijbeluurtje. Dat Hij dat voor mij had gedaan greep mij als meisje van tien jaar zo aan, dat ik de hele dag moest huilen. En diezelfde dag nog mijn leven aan Hem heb overgegeven. En nóg steeds kan ik na al die jaren, de lijdensgeschiedenis van mijn dierbare Jezus niet met droge ogen lezen.

 14. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 25 maart 2018 om 17:18

  Als wij lezen in de Filippenzenbrief hoofdstuk 2 waarin staat: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte Gods zijnde, het God gelijk zijn niet als roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht(slaaf) heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer tot eer van God, de Vader!”
  Een geweldig Woord. De Here Jezus moest aan het kruis onze zonden wegdragen want er staat in Deut. 21:22,23 “Want een gehangene is door God vervloekt”. Hij moest voor de avond van het kruishout afgehaald worden, daarom is de Here Jezus ook voor de avond gestorven en van het hout gehaald terwijl de misdadigers bleven hangen aan het kruis en de beenderen werden gebroken. Jezus’ beenderen werden niet gebroken zoals beschreven staat in Psalm 34:21 en Joh. 19:33.

 15. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 25 maart 2018 om 19:37

  Sjalom Dirk,

  Voordat de tempel gebouwd werd werden er al offers gebracht. Dat waren niet alleen verzoenende offers maar ook reukoffers en dankoffers. Het eerste offer in de Bijbel is dat van Kaïn en Abel, zij waren geen priesters maar heel gewone mensen die hun G’d de eer wilden brengen met een offer. Het ging daarbij om de hartgesteldheid en niet om het soort offer.

  We lezen dat Noach een offer brengt van een van de reine dieren als hij met zijn gezin de ark verlaat. Ook daar geen priesters. Onze aartsvaders brengen offers en wanneer zij een volk vormen krijgen zij van de Eeuwige een zeer uitvoerige instructie hoe en welke offers er gebracht moeten worden. De Eeuwige heeft in de scheppingsorde alle Bijbelse feesten vastgelegd en minutieus bepaald. Hetzelfde geldt voor de offerdienst. De twee zonen van Aaron sterven als zij niet exact het voorschrift in acht nemen. Het luistert heel erg nauw.

  Voor het gehele Huis van Israël is Yom Kipoer de meest heilige dag van het jaar, de Grote Verzoendag. Ter aanvulling op mijn aantekening: ten tijde dat het mogelijk was werden er op het Loofhuttenfeest extra offers gebracht die het Huis van Israël moest doen voor alle volkeren van deze aarde. Niemand uit deze volkeren hebben daaraan bijgedragen, wij, het Huis van Israël stonden representant voor alle volkeren van deze aarde. Nu er geen priesters meer zijn worden die offers (helaas) niet meer gebracht.

  Hoe denken wij, Joden over de vergeving van de zonden? Wij weten dat alleen G’d de zonden kan vergeven. En als Yeshua zegt tegen een zieke: uw zonden zijn u vergeven dan laat Hij zien dat Hij gelijk is aan G’d. Dat leert mij en alle anderen van het Huis van Israël dat wij om vergeving moeten vragen bij G’d. Ja, ja, zegt u, maar zij kennen Jezus niet dus kunnen zij dan wel om vergeving vragen?

  Echter veel van mijn volksgenoten kennen helaas dit niet. Maar onze wekelijkse uitspraak is ook het credo Adonai Echad.

 16. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 26 maart 2018 om 15:17

  De vloeker in Num 24:14 werd buiten de legerplaats gestenigd.
  De sabbatsschender in Num 15:35 werd buiten de legerplaats gestenigd,.

  Hebreeën 13 vers 11 luidt als volgt: Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden”.
  Buiten de poort (van Jeruzalem) wordt Jeruzalem hier gelijkgesteld met de voormalige (Oud testamentische) legerplaats van Israël.

  De Joden in Jeruzalem bereidden in starre naleving van de wetten van het Pascha-feest voor, terwijl gelijkertijd Christus, het ware Paaslam, buiten de poort lijden en sterven moet.

  Zo leed en stierf het Lam van God in smaad en schande buiten de poorten van Jeruzalem; dat betekent buiten een legerplaats dat in vermeende orthodoxie, (wat echter in werkelijkheid een dood religieus systeem in stand hield), en met verharde gewetens en koude harten de Zoon van God veracht en verworpen had. Maar het was niet alleen haat van de Joden, dat de Here Jezus deze schandelijke plaats buiten de stad toewees. Het gebeurde ook volgens het eeuwig raadsbesluit en de wil van God. Door het bloed van Christus, het ware en volmaakte zondoffer, kon nu een nieuw volk voor God geheiligd worden.

  Hierop volgt de conclusie in vers 13: “Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen”. Gods antwoord was, dat Hij nu Zijn aardse volk verwierp en terzijde stelde. Iedere Jood die redding zocht, kon dat dan ook alleen bij Hem vinden, die buiten de poort van Jeruzalem, op de plaats van verachting, geleden heeft. Dit betekende: Afzondering van een religieus systeem, hoewel dat uiterlijk pochte op het houden van de wet, innerlijk echter ver van zijn God verwijderd was. Daarop wijst al het voorbeeld van Mozes, die de tent der samenkomst buiten het kamp opsloeg, toen Israël het gouden kalf gemaakt had.

 17. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 maart 2018 om 16:15

  Bedankt Dirk. Ja zo’n God hebben wij, die alles gaf. Want alzo lief heeft God deze wereld, ja de wereld, alles wat erop leeft niemand uitgezonderd. Wij hoeven alleen maar ja te zeggen, ik geloof. Al die goede werken is onzin, als wij God niet lief hebben en zeggen, wij kunnen het niet, maar U die in ons leeft kan alles. Een gezegend Pasen.

 18. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018 om 18:07

  Dirk, jij met je gezin en allen die dit lezen een Gezegende Pasen toegewenst.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden