Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Ik ben de Opstanding en het Leven’ (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018, 10:59 door Dirk A A

‘Ik ben de Opstanding en het Leven’ (Johannes 11:25). Woorden van de Heere Jezus, in het verhaal over de opwekking van Lazarus uit de dood. Zijn opwekking schetst al een plaatje van de opstanding van de Heere Jezus, korte tijd daarna, een opstanding die echter veel heerlijker en krachtiger is.


De steen is weggerold, het graf is leeg.

Lazarus en zijn zussen Maria en Martha woonden in Bethanië. Het was deze Maria die kostbare nardusolie uitgoot over de Heere Jezus en Zijn voeten afdroogde met haar haren.
Lazarus werd ernstig ziek. Zijn zussen stuurden snel een boodschapper naar de Heere Jezus, met de noodkreet: ‘Heere, zie, hij die U liefhebt, is ziek’ (Johannes 11:3).

Jezus was op dat moment op de oostelijke Jordaanoever, het tegenwoordige Jordanië, in Perea, waar Johannes eerst doopte (Johannes 10:40). Hij was daar wellicht vanwege het zachte klimaat in de winter. Perea bevindt zich namelijk zo’n driehonderd meter onder zeeniveau, terwijl het in de winter in Jeruzalem kan sneeuwen.

Bijna manipulatie…
Maria, Martha en Lazarus woonden in Bethanië, aan de andere kant van de Olijfberg, een paar kilometer van Jeruzalem vandaan. Daarvandaan tot de omgeving waar de Heere Jezus het Evangelie verkondigde, was het twee volle dagen lopen. Terwijl de boodschapper onderweg was, ging de toestand van Lazarus snel achteruit. Toen hij bij Jezus kwam, was zijn boodschap bijna manipulatie: ‘…die U liefhebt, is ziek…’ Zoiets als: …U moet wel komen… Alsof Jezus niet wist wat er met Lazarus aan de hand was.

De reactie van de Heere Jezus is opmerkelijk: ‘Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt’ (vers 4).
Hij bemoedigt de boodschapper, door hem een belofte te geven: ‘…deze ziekte is niet tot de dood…’ Zijn ziekte is bedoeld voor Gods glorie, om de Zoon van God te verheerlijken.

Vers 5 zegt over Jezus dat Hij Martha, haar zuster en Lazarus liefhad. De lezer van het Evangelie moest hiervan overtuigd worden, omdat ze er anders aan zouden gaan twijfelen. Hij blijft namelijk eerst nog twee dagen in de plaats waar Hij was. Waarom was dat?
Stel dat u een telefoontje krijgt dat één van uw beste vrienden doodziek is, met het verzoek snel te komen en u gaat dan eerst nog twee dagen door met uw werk… Dat zou u toch niet doen… Waarom doet Jezus dat dan wel?
En dan te weten dat alles wat de Heere Jezus doet een reden heeft. Dit uitstel heeft een doel.

De Heere Jezus had al twee doden opgewekt, het twaalfjarige dochtertje van Jaïrus en de enige zoon van de weduwe uit Naïn (Lukas 7).
Martha en Maria moeten dit geweten hebben. Jezus kan iemand opwekken uit de dood. Maar dit moest dan wel op de dag gebeuren waarop diegene gestorven was en alleen als Jezus bij de dode was.

Drie dagen, vier dagen…
Verder was het zo dat de Joden geloofden dat de ziel van een dode nog drie dagen in of bij het lichaam aanwezig was. Vanaf de vierde dag was een dode echt een dode, zonder ziel, en was de ontbinding begonnen.
Waarom is dit belangrijk? Omdat de rabbi’s leerden dat wanneer de Messias zou komen, Hij in staat zou zijn iets zo wonderbaarlijks te doen dat je direct zou weten dat het de Messias was. Alleen de Messias of zijn profeten zouden doden kunnen opwekken.

De religieuze leiders in Jeruzalem zouden een probleem hebben als Jezus, die de dochter van Jaïrus en de zoon van de weduwe uit Naïn had opgewekt echt de Messias was en in de tempel Zijn troon zou bestijgen. Dan zou het uit zijn met hun tempelwinsten. Ze verdienden namelijk heel veel geld met de handel die in de tempel plaatsvond.

Als Hij echt de Messias zou zijn, zouden deze religieuze leiders, in een uiterste poging om hun weelde, macht en positie te beschermen, Hem moeten doden. Eerst probeerden ze het wonder van de opwekkingen van de dochter van Jaïrus en de zoon van de weduwe te bagatelliseren. Hun ziel was immers nog in of bij hun lichamen. Misschien suggereerden ze wel dat beiden in coma waren, maar niet werkelijk dood.
De Joodse leiders zullen de drie dagen berekening hebben gebruikt om het wonder van de Heere Jezus in diskrediet te brengen. Om te bewijzen dat Hij echt de Messias was, moest Hij dit ‘probleem’ overwinnen.

In vers 11 van Johannes 11 zegt de Heere Jezus tegen Zijn discipelen: ‘Lazarus, onze vriend, slaapt, maar Ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken.’
Hij zou echter niet meer voor de vierde dag na zijn sterven bij hem aankomen. Dat was kennelijk ook de bedoeling. Als Hij direct uit Perea zou zijn vertrokken, was Hij al op de tweede dag na zijn sterven bij hem geweest.

Martha en Maria zullen wanhopig op Jezus hebben gewacht en niet hebben begrepen waarom Hij er nog niet was. Toen kwam de boodschapper terug, met de boodschap van Jezus: ‘Deze ziekte is niet tot de dood.’ Kunt u zich voorstellen hoe Maria en Martha hebben gereageerd. ‘Hij is al dood, heb je het wel goed gehoord?’
Ze zullen zich misschien hebben vastgeklampt aan de gedachte dat Lazarus’ ziel nog tot aan het einde van de derde dag bij hem zou zijn. Maar aan het einde van de derde dag was Jezus er nog steeds niet. Alle hoop verdwijnt. Ze zijn wanhopig.

Bijna verwijtend…
De vierde dag breekt aan. Lazarus is inmiddels in het graf gelegd. Wat zijn ze verdrietig. Dan opeens klinkt het bericht dat Jezus onderweg is.
Martha gaat Hem direct tegemoet en zegt bijna verwijtend: ‘Heere, als U hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn.’ Ze voegt er wel iets aan toe: ‘…maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.’
‘Uw broer zal weer opstaan,’ bemoedigt de Heere Jezus haar. Martha kan het niet geloven. ‘Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.’

Dan klinkt de overwinningsroep van de Heere Jezus: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid’ (vers 25 en 26).
Door Martha gewaarschuwd gaat ook Maria snel naar de Heere Jezus en ook zij zegt: ‘Heere, als U hier geweest zou zijn, zou mijn broer niet gestorven zijn’.

Wanneer ze bij het graf van Lazarus komen, geeft Jezus opdracht de steen weg te halen. Geschokt reageert Martha: ‘Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag.’
Als de steen weg is, nadat Jezus tegen hen heeft gezegd: ‘Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?’, heft Hij Zijn ogen omhoog en zegt: ‘Vader, Ik dank U dat U mij altijd verhoord hebt.’

‘Lazarus, kom naar buiten!’ roept Jezus met krachtige stem. ‘De gestorvene komt naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht is omwonden met een zweetdoek.’
Wat een wonder! En dat op de vierde dag! Voor de Joden was het absoluut uitgesloten dat iemand op de vierde dag nog weer levend zou worden. Zijn ziel was immers weg. Het was alsof iemand die al gecremeerd is weer levend wordt. De opstanding van Lazarus op de vierde dag na zijn sterven was wel het ultieme bewijs dat Jezus de Messias is.

Geloof en vijandschap
Velen komen door dit wonder tot geloof in de Heere Jezus, zegt Johannes 11, maar sommigen gaan naar de Farizeeën om hun te vertellen wat er is gebeurd. Reken maar dat dit wonder binnen de kortste tijd bij iedereen bekend was. In deze tijd zouden alle media Lazarus willen interviewen en op zoek gaan naar Jezus.

De Joodse leiders zullen erover gesproken hebben Lazarus zo snel mogelijk van het toneel te laten verdwijnen. En ook Jezus moet weg, omdat Hij hun positie bedreigt. Ze besluiten dat Hij gedood moet worden. De opwekking van Lazarus is daartoe de directe aanleiding.
De Heere Jezus gaat met Zijn discipelen naar Efraïm, de stad waar vluchtelingen veilig zijn. Misschien gaan Maria, Martha en Lazarus wel met hen mee. Enkele weken later keren ze weer terug naar Bethanië, waar Jezus op bezoek gaat bij Martha, Maria en Lazarus.

Lazarus moest sterven opdat Gods Naam zou worden verheerlijkt, opdat onomstotelijk vast zou komen te staan dat Jezus de Messias was en opdat velen tot geloof zouden komen. Gelovigen hebben niet de garantie dat gezondheid, voorspoed en welvaart hun deel zijn als ze in de Heere Jezus geloven. Het gaat niet om dat wij het maar prettig hebben, maar het gaat om Gods eer, om de glorie van de Heere Jezus.

Nog veel heerlijker
De opwekking van Lazarus is een prachtige voorafschaduwing van de opstanding van de Heere Jezus. Het moet aangrijpend voor Hem zijn geweest. Hij wist wat er stond te gebeuren. Even zeker als Lazarus werd opgewekt uit het graf, zal ook Hij dood en graf overwinnen.
Maar de opstanding van de Heere Jezus was nog veel heerlijker dan de opstanding van Lazarus. Toen Lazarus uit het graf kwam, waren zijn handen en voeten gebonden met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Bij de opstanding van de Heere Jezus bleven de grafdoeken achter in het graf en lag de zweetdoek afzonderlijk opgerold (Johannes 20:6 en 7).

Lazarus werd opgewekt, maar later is hij toch weer gestorven. Dat geldt niet voor de Heere Jezus. Hij stond op en leeft tot in alle eeuwigheid. Daarom klinkt in 1 Korinthe 15:20 de jubelkreet: ‘Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.’

Wat een hoop klinkt er door in deze woorden, hoop als absolute zekerheid. Christus is de Eersteling, alle andere gelovigen die sterven (mooier: ontslapen) voordat Hij terugkomt, zullen zeker opstaan met een verheerlijkt opstandingslichaam, op de dag van Zijn komst. Ook Lazarus, hij voor de tweede keer.
Dan zullen ze Hem tegemoet gaan in de lucht, samen met de op dat moment nog levende gelovigen, zegt 1 Thessalonicenzen 4:17. Om voor altijd bij de Heere te zijn. ‘Zo dan, troost elkaar met deze woorden.’

Ik wens u allen rijk gezegende Paasdagen toe!

Dirk van Genderen
(Met dank aan Doug Greenwold)

19 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 maart 2018 om 14:56

  Morgen is het Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan.
  Soms denk ik, waarom doen wij er niets mee?
  Er is in Jeruzalem een themapark, de Graftuin, waar wij ons laten fotograferen naast de weggerolde steen. De Verrijzenis, denk je dan. Opstandingskracht.
  Een dolle boel, daar in die tuin, met ook aandachtige stilte wanneer wij in een schaduwrijke hoek ons bepalen bij de opstanding van Christus, in gebed, een overdenking.
  Ook dan denk ik, waarom doen wij er niets mee?
  Moeten wij echt wachten tot wij doodgaan, voordat wij ‘in een ondeelbaar ogenblik’ opstandingskracht ontvangen? Er is veel kennis beschikbaar, maar… er is weinig kracht onder de mensen. Een enkeling trotseert de massa, zoals de Geest dat leidt, in lofoffers, in een poging om te ontkomen aan het verderf. Zijt mannelijk en weest sterk, zeg ik tot de kerels onder ons. Worstel om in te gaan, tot God u beloont en nieuwe dingen laat zien in opstandingskracht, de krachten van de toekomende eeuw. Hebreeën 2:18 Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen.

 2. Aad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 maart 2018 om 15:52

  Beste Dirk,

  Gezegende Paasdagen gewenst. Opnieuw lijkt het wel of de situatie zich weer toespitst in het M.O. In tegenstelling tot de situatie rond Noord Korea. Waar het vooralsnog als door een wonder, mogelijk tot een doorbraak lijkt te komen. Gaat daar iets gebeuren dat vergelijkbaar is met Die Wende in 1989. Best mogelijk. We gaan het zien. Jammer is wel dat rond Israël de meningen vrijwel uitsluitend zwart-wit zijn. Zonder dat je de misselijkmakende sympathieën van Dries van Agt en soortgelijken deelt. Is wellicht enige nuance richting Israël op zijn plaats. Lees daartoe: Elias Chacour – “Zonen van Abraham” en Ari Shavit – “Mijn beloofde land”. Geeft een enigszins ander beeld dan de commentaren die doorgaans op jouw site zijn te lezen. De geschiedenis van Israël is niet zo fraai geweest als het om het Arabische volk gaat, dat altijd in het Joodse land heeft geleefd. Dat maakt dat je nog niet hoeft te sympathiseren met Hamas en dat soort partijen. Maar zorgt er wel voor dat je toch met een andere blik kijkt naar de Arabieren/Palestijnen. Die voorheen in Israël hebben geleefd. Aan hen hoort toch ook recht gedaan te worden. Jammer dat die nuance in jouw commentaren ontbreekt. Israël behoeft zeker onze steun. Maar een goede vriend, heeft ook wel eens gezonde kritiek nodig.

 3. Jeanet Stokvis Catsburg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 maart 2018 om 17:40

  Het mooiste wat we hebben ontvangen.

  Dank mijn Heiland voor U bittere bange lijden. Voor u heilig biddend strijden.
  Voor U trouw tot in de dood.

 4. Jan Schoonheim zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 maart 2018 om 17:42

  Prachtig! En, Gode zij dank, o zo waar!

 5. johan schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 maart 2018 om 18:06

  Ons geloof begint waar religie ophoudt.

 6. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 maart 2018 om 21:28

  De opstanding; na drie uur dikke duisternis en van God verlaten te zijn, verrees Hij op de 3e dag.
  Dit is voor ons mensen niet te bevatten. Toch leven wij in een tijd waarin zich iets zeer profetisch voordoet. Zo herrijst Israel na tweeduizend jaar uit zijn graf en een onvoorstelbare dikke duisternis. In hun psalmen klaagden zij: Het is gedaan met ons. Maar hun God zegd: Ik zal jullie uit jullie graven halen en je brengen op de bergen Israels en Jeruzalem zal weer vol zijn en hun bijbel eindigt met: En geen Kanaäniet [palestijn] zal er meer doorgaan. Zie Maleachi, het laatste vers.
  En deze opgestane Heer zal Koning over hen wezen, tot in eeuwigheid.

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 maart 2018 om 23:27

  Een leeg graf, en wij een gereinigd, en gevuld hart.

 8. Josje Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 maart 2018 om 23:39

  Wat zou er gebeuren als het laatste nieuws over Israël van “Dirks Visie” op de website van “The Rights Forum” zou worden geplaatst,

  en dit artikel:

  https://rightsforum.org/nieuws/israel-richt-bloedbad-aan-gala

  in de volgende DIRKs visie?

  ÉÉN is de Waarheid, hoe dan ook, HIJ in ons midden, én aan de kant van de zwakken.
  WIj zouden kunnen uitblinken in Liefde, als volgelingen van Hem Die niet alleen de Waarheid, maar ook de Weg en … het Leven is.

  Leve het Leven!, dat ons kruis oppakt, achter Hem aan…. vanuit de Kracht van de Liefde.

 9. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 1 april 2018 om 7:07

  Beste Dirk, Prettige en mooie Paasdagen ook voor je medewerkers. Wat mij opviel in de kerken was, dat er weinig mensen waren. Terwijl dit de mooiste dag van het jaar, je leven is. Jezus waarin je gelooft is opgestaan en heeft de obstakels opgeruimd en de weg vrijgemaakt naar Zijn Vader. Dat is heerlijk nieuws. Je moet het eigenlijk van de daken schreeuwen. Maar de lauwheid is erg groot. Het verdriet mij zeer , dat vele mensen de kerk de rug hebben toegekeerd. Ik hoop op een spoedige opwekking, zodat wij met elkaar kunnen zingen .. Groot is Uw trouw o Heer.

 10. Jacob zegt:
  Geplaatst op zondag 1 april 2018 om 8:35

  De Heere is echt opgestaan én Hij LEEFT !!

 11. J.J. zegt:
  Geplaatst op zondag 1 april 2018 om 9:12

  Jeshua de Messias is waarlijk opgestaan, Hij Lééft, de Herder Israels en gedenk ik de vervulde profetie en kijk uit naar de vervulling van Psalm 72 een profetische Psalm, over de Koning der koningen.

  De bergen zullen vrede dragen, heuvels heilig recht.

  Shalom 🕎

 12. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 1 april 2018 om 11:28

  Sjalom Dirk,

  Ik houd mij aan de Joodse kalender en de uitspraak van Yeshua dat Hij drie dagen en drie nachten in het rijk van de doden zal verkeren. Het is dan de derde dag van Pesach en in de morgen om 9 uur wordt het beweegoffer in de tempel gebracht, de eerstelingen van de gersten oogst. De dienstdoende priesters in de tempel weten dat deze handeling symbolisch is en volgen die ook stipt op. Wat zij niet door hebben is dat die symbolische handeling eens letterlijk in vervulling zal gaan.

  Het is de derde dag van Pesach en als het licht wordt staat Yeshua op uit de dood. Een miniem intermezzo vindt plaats, Maria Magdalena ontmoet Yeshua voordat het beweegoffer plaats vindt. Zij mag Yeshua nog niet aanraken omdat er nog een klein detail van de wet vervuld moet worden.

  Deze laatste handeling moet nog plaats vinden van het offer dat Yeshua heeft gebracht. Het symbolisch bekend maken van de oogst van de eerstelingen bij de Eeuwige. Hier zien we het geheim, dat deze symbolische handeling werkelijkheid gaat worden. Zo wordt de wet tot in het kleinste detail vervuld.

  Het was geen botte afwijzing van Yeshua, maar een even geduld hebben van slechts enkele uren tot dat het geluid van de trompetten en de lofliederen naar Boven zouden opstijgen en te horen waren voor het gehele volk wat bijeen was in Jeruzalem. Morgenochtend vieren de Messiasbelijdende Joden de Opstandingsdag, geheel volgens de schriften en de vastgestelde tijden.

 13. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 1 april 2018 om 14:32

  De Heer is waarlijk opgestaan!

  Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
  die galmt door gans Jeruzalem;
  een heerlijk morgenlicht breekt aan,
  De Zoon van God is opgestaan.

 14. margreetmarkus zegt:
  Geplaatst op zondag 1 april 2018 om 15:52

  JEZUS is toch begraven op Goede Vrijdag en opgestaan op de derde dag, dat is 2e paasdag, dat heb ik altijd in mijn hoofd als je goed leest. Graag van u een mening, GODS zegen.

 15. Eddy zegt:
  Geplaatst op zondag 1 april 2018 om 16:02

  Vraagje: hebben wij iets, of moeten we iets met Palmzondag? Het werd vorige week ZO in onze liturgie aangekondigd. Voor mij hoeven we de kant van “Rome” niet op, toch bekruipt mij dat gevoel een beetje.

 16. Annemarie zegt:
  Geplaatst op maandag 2 april 2018 om 8:48

  Josje Bakker,
  Voor de volledigheid dan ook dit;
  https:\/\/www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/33706/language/nl-NL/Default.aspx

 17. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 2 april 2018 om 20:45

  Tijdens een preek over de opstanding, vloog er een prachtige vlinder door de kerk. Vooral de kinderen vonden de vlinder veel interessanter dan dan de hele preek. Voor mij was de vlinder een teken. een volgevreten rups popt zich in en sterft. Enige tijd later komt er uit de pop een vlinder te voorschijn! De pop is volkomen LEEG en schoon! Een volmaakte metamorfose. In wezen maakte ook Jezus een metamorfose door, alleen de windsels lagen er nog. Jezus was zo anders, dat na de opstanding Hij zelfs door zijn eigen moeder niet werd herkend, dan aan zijn stem. Ook zijn naaste discipelen (denk ook aan de Emausgangers) herkenden Hem niet direct. Het opstandingslichaam (eeuwig lichaam) is daarom duidelijk anders dan bij een opstanding met een sterfelijk lichaam. Jezus was de “eersteling” van de opstanding. Deze opstanding is heel iets anders dan de opstanding van de dochter van Jaïris of de opstanding van Lazarus. Bij de opstanding van Jezus en ook bij onze opstanding komt iets NIEUWS, een volmaakt lichaam! Zoals ook de dan nog levenden “in een oogwenk” worden veranderd.

 18. Rinsker zegt:
  Geplaatst op maandag 2 april 2018 om 21:49

  Beste Dirk,

  Bedankt voor dit indrukwekkende artikel waarin je de opstanding van de Here Jezus beschrijft. Maar ook de opstanding van Lazarus op de vierde dag na zijn sterven en waarom de Here Jezus zo lang heeft gewacht. Het moest het ultieme bewijs zijn dat Jezus de Messias is, schrijf je. Dat is helemaal nieuw voor mij. Ik heb het mij ook wel eens afgevraagd waarom de Here Jezus Martha en Maria zo lang liet wachten. Ik dacht dat het zou kunnen zijn om hen te beproeven, of om Zijn grote macht te laten zien. Dat was het deels ook wel, maar er zit iets veel diepers achter. Wonderlijk dat de Here Jezus zo inspeelde op de menselijke overwegingen. Ik ben blij dat je dit met ons wilde delen.

 19. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 april 2018 om 18:36

  Dirk.
  Even een correctie.
  Ernst (nr.17) zegt dat zelfs Zijn eigen moeder de Heere Jezus niet herkende dan allèèn aan Zijn stem. Maar dat was Zijn moeder niet, maar Maria Magdalena bij het graf.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden