Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Heilig vuur (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 april 2018, 21:27 door Dirk A A

‘Als zelfs grote Godsmannen als David en Hizkia zo de fout in gingen, dan is er ook voor mij nog hoop.’ Zo wordt er vaak gesproken over hun zonden die de Bijbel vermeldt. Alsof hun misstappen voor ons tot bemoediging zouden zijn… Ik ben ervan overtuigd dat wij die dieptepunten dan misbruiken. Soms bijna als een vrijbrief om te zondigen.

Zeker, het mag ons bemoedigen dat bij de Heere vergeving is, maar die zonden zijn zeker niet beschreven om ons te bemoedigen. Dat zou ons tot de gedachte kunnen brengen dat er bij God toch altijd vergeving is en dat het dan niet meer uitmaakt hoe we leven.

Zeer uitgebreid wordt in 1 Korinthe 10 ingegaan op het waarom van de zonden van het volk Israël. Op geen enkele wijze staat daar dat de zonden van het volk beschreven zijn om ons te bemoedigen. Integendeel!
Met grote nadruk wordt gesteld dat hun zonden opgetekend zijn om ons aan te sporen geen verlangen te hebben naar het kwade, zoals zij daarnaar verlangden (vers 6).

We worden opgeroepen geen afgoden te dienen, geen overspel te bedrijven, de Heere niet te verzoeken, niet te morren, waaraan telkens wordt toegevoegd: ‘zoals sommigen van hen’. En nog een keer wordt dan in vers 11 gezegd dat dit hun is overkomen tot voorbeeld voor ons en dat het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen is gekomen.

Er is ook een andere lijn zichtbaar in de Bijbel, wanneer we kijken naar de levens van de Godsmannen. In velen van hen zie je een heilig vuur branden, een vuur dat meer teweegbrengt dan persoonlijke heiligheid. Nadat hemelse kolen hun lippen hadden aangeraakt, dreven de vlammen hen om Gods roeping voor hun leven na te jagen.
De profeet Jeremia zegt in Jeremia 20 dat, wanneer hij niet meer aan de Here zou denken en in Zijn Naam zou spreken, het tot een brandend vuur in zijn binnenste zou worden. En David zegt in Psalm 69 dat de ijver voor Gods huis hem heeft verteerd. Het is juist dat vers dat de Heere Jezus citeert wanneer Hij de tafels van de geldwisselaars in de tempel omver werpt.

Dat vuur brandde in de harten van de gelovigen die door Caesar voor de leeuwen werden gegooid. Het brandt in hen die nu vanwege hun geloof in de Heere Jezus worden vervolgd en gemarteld.
Het brandde de afgelopen eeuwen eveneens in de levens van mensen als de (opwekkings)predikers Charles Wesley, George Muller en Charles Finney, om er een paar te noemen. Halfwarme christenen hebben nog nooit grote geestelijke invloed in deze wereld gehad.

Denk niet dat dit slechts is voorbehouden aan ‘belangrijke en bekende’ christenen. Paulus roept ons in Romeinen 12 allen op ‘niet traag te zijn wat uw inzet betreft en vurig van geest.’ Dit geestelijke vuur blijft niet vanzelf branden. Door zonden en door andere oorzaken kan het in korte tijd worden uitgeblust. Het is nodig dat het telkens opnieuw ontvlamt, aangestoken door Gods Geest.

Laten we in ons eigen leven en dat van onze gemeente eens nagaan hoe het er voorstaat. Hebben we passie voor hen die de Heere Jezus nog niet kennen? Raakt ons de openlijke zonde in de samenleving? Belijden we de zonden in ons eigen leven en in onze gemeente en breken we ermee? Zijn we meer gericht op de dingen van God dan op andere interesses? Hebben we een intieme relatie met Hem?

Het kan zijn dat we op een gegeven moment wel tevreden zijn met wat God ons nu geeft. We genieten van Zijn zegen en van de gaven die Hij schenkt. En we mogen Hem daar dankbaar voor zijn, maar het is mijn gebed, mijn verlangen om Hem meer en beter te leren kennen, om vol te zijn van de Heere Jezus en steeds vervuld te zijn met de Heilige Geest. ‘Om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap aan Zijn lijden…’ (Filippenzen 3:10) Ik hoop en bid dat het ook uw verlangen is.

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2018 om 0:40

  Er zijn er ook velen in de bijbel die gezondigd hebben, die geen vergeving kregen. Het is onze Vader die beslist, tussen hoop en vrees.
  Het is zijn wil. Waarom… is niet aan ons. Maar het zal altijd rechtvaardig zijn.
  Oppassen voor het feelgood evangelie. Zonde wordt vaak niet meer geëvangeliseerd. Ook over de hel niet. Ook niet over het lijden. Ook niet over tuchtiging. Al die Godsmannen die vergeving zijn geschonken, doorstonden dit. De één kan niet, zonder het ander. Als wedergeboren christenen worden wij beproefd, en daardoor gesterkt in ons geloof. Essentieel is om uw zonden te belijden. Essentieel is het om Gods woord te bestuderen. Essentieel is het om te bidden. Uit uw dankbaarheid. Laat onze Vader deelgenoot zijn van uw onzekerheden, over dit aardse bestaan, met al zijn verleidingen. Deel ook het lijden, hoop, vreugde en liefde. Wij hebben een Vader van liefde, waar vergeving is. Maar zoals Dirk al zegt, vergeving is niet vanzelfsprekend.

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2018 om 10:27

  Fijn, Dirk, dat de site gewoon doorgaat, ondanks de problemen van allerlei aard die aan het licht komen.
  Zelf werd ik deze week getroffen door een hartaanval. ‘Hartfalen’ zo wordt het genoemd. Twee dagen Ziekenhuis. Hartbewaking. Fantastische mensen, patiënten, verpleegkundigen, artsen… en dan, hup – de straat weer op, naar huis, met heel veel medicijnen.
  Diepe zucht. Zo gaat het. Snel. Stel voor dat je nog niet op orde bent met God in je geloofsleven, dan is het ten slotte alsof er helemaal geen tijd meer is om nog iets in orde te maken.

  Ik denk dankbaar voor de studie die er was. Het nauwgezet bestuderen van Brieven en Bijbelboeken.
  Nu, in de oude dag, pluk ik de vrucht van deze inspanningen.
  Ik heb ook geen spijt van duizenden gebeden. De HEER, onze God en Vader, sleept ons door een overwinning heen. Openbaring 21:5 – En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
  6 – En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.
  7 – Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

 3. Blaas de sjofar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2018 om 19:13

  Amen, een vurig woord in een tijd dat het Laodicea gedachtengoed zo sterke invloed heeft.

 4. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2018 om 20:33

  Jezus wil niets liever dan ons dopen, met Zijn Geest (de Heilige Geest) en vuur. Daardoor kunnen we onze eerste (vurigheid van geest) liefde ook behouden. En behoeven zelf de krachtsinspanning daarvoor niet te leveren. Zelfs onze oude verdorven menselijke natuur wordt erdoor veranderd, zodat we meer en meer aan Zijn beeld gelijkvormig worden. Het was in mijn leven van: neem mij, breek mij, vul mij en zend mij Heer. Ook iedere dag weer vragen om een vernieuwd denken.

 5. Ros zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2018 om 20:47

  Dank je, Dirk. Je zegt het mooi! We hoeven niet te wanhopen omdat God ons uiteindelijk zal vervolmaken, maar we mogen ook niet achterover leunen alsof er niets meer te verbeteren is.
  Jaagt de heiliging na, zonder welke niemand de Heere zal zien. (Hebr. 12:14)

 6. Geert Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2018 om 22:00

  Ik kan alleen maar zeggen: heb vertrouwen in de Eeuwige de God van Israël. En blijf dicht bij Zijn Woord, en vertrouw niet op een mens. Toets wat je hoort en ziet want Zijn Woord is waarheid. Velen laten zich misleiden. We moeten navolgers zijn van de Koning der koningen, en heb liefde voor elkaar en ook mensen die je niet zo goed liggen. Dat is toch horen en doen?

  Shaloom

 7. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2018 om 22:35

  Ook ik heb daar aan meegedaan, waar u in de Nieuwsbrief over schrijft. Het zeker weten dit, het zeker weten dat, je komt er alleen maar achter dat je er gefrustreerd er van wordt. Ik doe de laatste tijd weer meer leuke dingen waar ik zelf ook wat rustiger van ben geworden. Nee, mijn geloof is echt niet op een laag pitje komen te staan, maar dat gepriegel van: Wanneer komt de “Heer” terug, is van mij af gevallen.
  Ik verwacht in alle rust “Zijn” komst af, maar ook in de verwachting dat ik “Hem” zal zien na mijn aardse bestaan. Nico.

 8. Foeke de Koe zegt:
  Geplaatst op zondag 29 april 2018 om 2:46

  Deel dit verlangen bedankt voor je boodschap

 9. margreetmarkus zegt:
  Geplaatst op zondag 29 april 2018 om 11:17

  Jesaja 41 vers 10 – wees niet bevreesd, want ik ben met u, wees niet verschikt, want ik ben u GOD. IK sterk u, ook help IK u, ook ondersteun IK u met mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Er staan in Jesaja veel van deze teksten, waar ik veel aan heb. Ze zijn zo bemoedigend. Het valt soms niet mee om ze goed te verstaan, maar de HERE is goed. De eindtijd, daar zitten wij allemaal in en dat kan je goed voelen. Als er gelegenheid komt dan praat ik er over, anders niet, geen parels voor de zwijnen werpen. Bedankt van uw mooie bericht. GODS ZEGEN voor u en uw gezin.

 10. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 29 april 2018 om 14:40

  Iedereen wil weten “wie ben ik”, “wat is mijn doel hier op aarde”, “dood en wat dan”? en waarom zoveel ellende in de wereld? Veel christenen hebben hier een goed tot geen antwoord op. Na 2000 jr christendom kunnen we nu googlen en hapklare antwoorden krijgen, maar hoe maak je onderscheid in de goede leer en dwaalleer? Na ca 1200 jr RK-kerk bracht de reformatie ons in 500 jaar allerlei nieuwe stromingen tot op de dag van vandaag en het gaat maar door. Voor de wereld ia dit niet een groot getuigenis!
  Inmiddels spreken we over de opname, de grote verdrukking, de uitverkorenen, de antichrist, Israel (en het joodse volk), de dag des Heren, een aards koninkrijk en zo nog veel meer. In veel kerken worden deze onderwerpen verzwegen, verdraaid of vaag besproken. De Bijbel leert ons wat we moeten weten, maar voor deze onderwerpen met betrekking tot de toekomst is een uitlegger nodig. Gebrek aan kennis kan ons inhalen en daarom pleit ik voor meer bijbelstudie. De genadetijd zal een keertje eindigen en ondertussen zien we profetieën voor onze ogen vervuld worden. De volgelingen van Jezus verdienen een goed antwoord op de hedendaagse onderwerpen, dan kunnen we ook vragen van (nog) niet-gelovigen beantwoorden.
  Shalom

 11. Tru zegt:
  Geplaatst op zondag 29 april 2018 om 15:24

  Ben altijd zo blij met deze brieven van Dirk…

 12. San zegt:
  Geplaatst op zondag 29 april 2018 om 17:11

  Beste Dirk,

  Het is altijd zo dat de Bijbel altijd verkeerd uitgelegd kan worden op welke manier je het ook brengt ,en het hoeft niet altijd zo te zijn dat er kwade wil in het spel is. Daarom worden wij opgeroepen om alles te toetsen en het goede te behouden (1 Thes 5:21). Maar de meeste mensen kennen de Bijbel niet omdat zij hem gewoon niet (willen) lezen van Genesis tot en met Openbaring. Zij denken vaak dat het een prestatie is om de Bijbel te kunnen begrijpen terwijl het alleen puur genade is als je er iets van begrijpt. En wij begrijpen maar een fractie van de Bijbel al ken je hem uit je hoofd en ben je al vele jaren wedergeboren. Het begint met je gehele leven en je hart aan Jezus toe te wijden en je leven geheel in dienst van Hem te stellen. Dat bij alles wat je doet, Jezus het eerst komt. Zelfs voor je man of vrouw of voorgenomen huwelijk. Dat als de Here vandaag zou komen, je niet denkt van: “Eigenlijk had ik dat nog dit of dat willen hebben of doen.” Als die grondhouding al niet klopt, zal je de Bijbel nooit goed kunnen begrijpen al heb je alle Bijbelscholen en theologische opleidingen en universitaire titels die er zijn in je zak. Als wij niet de minste willen zijn, zal de Here ons geenszins verhogen. Daar kun je zeker van op aan en blijft de Bijbel een verstandelijke en theoretische zaak en wordt het nooit een geestelijke en levende werkelijkheid in je leven. God wijkt nooit van dit principe. En iemand die toch beweert het te weten en het klopt aan geen kant in zijn leven of persoonlijke wandel, of hij is een huiskamergeleerde die het leven niet kent, dan zou ik alleen zijn boeken vertrouwen als je studeert aan een universiteit en een Bijbelse theoretische verdediging nodig hebt tegen alle wereldse theorieen om je geloof nog te kunnen behouden. Ikzelf heb veel gehad aan de boeken van Corrie ten Boom toen ik nog aan de universiteit studeerde.

  Groeten van San

 13. piet zegt:
  Geplaatst op zondag 29 april 2018 om 18:55

  Naar aanleiding van je nieuwsbrief: we dienen wel op de profetieën te letten, dat verwijt gaf Jezus ook. We lezen: ‘Bij het vallen van de avond zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood en des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?” Zo sprak Jezus tot de intellectuelen van Zijn tijd, tot de geestelijke leiders … en dat geld ook voor vandaag. Het komt mij bij jou Dirk wat te vrijblijvend over, en door geen positie in te nemen zaai je ook verwarring!!

 14. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 30 april 2018 om 11:14

  Ik zie tot groot verdriet hoe de kerken achteruit gaan. Mijn vraag is, waarom gaan de mensen de kerk uit? Ik moet eerlijk bekennen, dat we tegenwoordig in een kerk zitten, die vele dingen hebben losgelaten. Op mijn vraag aan een predikante hoe zij dit alles ziet. Ze vertelde mij dat er veel mensen zijn die consumeren, maar niet of nauwelijks investeren. Een gespreksgroep bestaat uit oudere mensen, jongeren zie je niet. En de groep varieert van 5 tot 10 mensen. Ik maak mij grote zorgen over de mensen. Ik ga niet in op de mogelijke eindtijd, die voorspellingen heb ik ook gelezen. Ook van onze Joodse broeders. Maar een ding is heel belangrijk… wees opmerkzaam en klaar om de Heer te ontmoeten. Ik zou graag een grote opwekking willen zien, waar mensen tot nadenken komen en weer terugkomen in de gemeente. Niet om te consumeren, maar om te investeren en andere het goede nieuws gaan vertellen. Voor iedereen en speciaal voor jou Dirk: Shalom.

 15. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 30 april 2018 om 11:49

  Reeds de vroegere profeten hebben doorvorst op hoedanige tijd en wijze hun profeteren zou gelden. Ook wij worden gemaand acht te geven op alle profetie; bijna alle profetie gaat over de eerste en tweede komst van onze Heer en Heiland, en voor Israel als hun Verlosser en Koning.
  Voor ons vandaag geldt: De genadetijd loopt ten einde. Voor Israel geldt: Ze worden gesteld tot hoofd der volken met aan het hoofd hun Koning.

 16. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 30 april 2018 om 15:59

  Geheel het Oude Testament is ons ten “voorbeeld” opgeschreven. Israël ging steeds de fout in. Ze gingen God/JHWH verlaten en liepen andere goden achterna. Waarop de Here God hen “moest” tuchtigen/toornen.

  Hij is altijd Dezelfde en wij leven in de tijd dat ieder mens de schriften (O.T.) kan lezen.
  Nooit kunnen wij zeggen dat wij het niet wisten dat Gods toorn over de zonde zal moeten gaan.

  De satan wil de mens laten struikelen/vallen. Ieder heeft eigen wil om gehoor te geven aan de misleiding van de satan of niet.
  We hebben zelfs de Heilige Geest ontvangen die ons wil leiden in al de Waarheid. Ieder mens heeft de mogelijkheid gekregen om de smalle Weg te gaan bewandelen. Door Christus Jezus sterven en lijden en opstanding heen en door de uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees. Hij is de Weg die we moeten gaan. Daarom geldt voor ieder mens: Volg Christus Jezus en leef in de “verborgen omgang met God/JHWH”.

 17. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 mei 2018 om 11:39

  Ik wil graag reageren (uit de Nieuwsbrief) op het feit dat het antisemitisme in de wereld zo toeneemt. Het is vreselijk dat men in Duitsland geen kippa meer kan dragen.
  Jeremia heeft hierover al geprofeteerd en ervoor gewaarschuwd. Alle joden zullen noodgedwongen naar Israel gaan. Nu nog gaat het om een kippa maar het zal nog erger worden. Jeremia zegt: Eerst komen de vissers, maar wacht niet op de jagers (Jeremia 16:16). Dit gaat gebeuren, maar wee het land/volk/godsdienst, waardoor de joden opgejaagd worden, dit zal niet straffeloos gaan.

 18. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 mei 2018 om 13:50

  Mijn generatie, (voor-oorlogs geborenen 1938) hebben de grootste veranderingen meegemaakt op vele gebieden, denk b.v. aan huisvesting: Mijn opa en oma woonden in een oud boerderijtje m et achter het huis een waterput, mijn vader maakte een handwaterpomp hierin en in 1947 kregen wij pas water uit de kraan. In de grote keuken was nog een lemen vloer volgens mijn vader. Opa heeft er een cementen vloer in gemaakt en mijn vader heeft ze betegeld in 1947. Ik vertel deze voorbeelden, omdat op vele andere gebieden, denk aan wetenschap, geneeskunde, mobiliteit, electronica, telefoon, internet etc. etc, nog grotere veranderingen hebben plaats gevonden, behalve in de R.K. Kerken, waar ik al 60 jaar lid van ben en nog steeds. Al 16 jaar ben ik mijn ingegeven boodschap: De oecumenische gedachte via email en brieven aan het versturen naar: De raad van kerken, Bisdommen, E.O., De Roerom, De Bezieling, Hour of Power etc. Uit al deze reacties op mijn correspondentie met deze christelijke organisaties, kan ik opmaken, dat vele het met mij eens zijn: dat de oecumenische gedachte, de BELANGRIJKSTE manier is om de eenheid onder alle christenen te bewaren en dit met Gods-zegen. Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden