Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Hemelvaart: met eer en heerlijkheid gekroond (18 reacties)

Geplaatst op donderdag 10 mei 2018, 20:16 door Dirk A A

Deze week vieren we de hemelvaart van de Heere Jezus. Zijn hemelvaart betekende Zijn troonsbestijging in de hemel. De troon waarop de satan zijn zinnen had gezet. Dat laat het enorm grote belang van de hemelvaart zien. Zijn hemelvaart is veel belangrijker dan wij vaak denken. Hij heeft de totale overwinning behaald.

In de Bijbel wordt veel gesproken over de hemelvaart van de Heere Jezus. We lezen erover in de Evangeliën, in Handelingen, in de Efezebrief en in Openbaring. Er loopt ook een duidelijke lijn van de hemelvaart naar Pinksteren en van de hemelvaart naar de wederkomst van de Here Jezus.

Handelingen 2 laat zien hoe Petrus in de kracht van de Heilige Geest de menigte toespreekt, waarop 3000 mensen tot bekering komen. Vol lof spreekt hij over de verheerlijkte Heere Jezus op de troon: ‘Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.’

Verhoging van de Heere Jezus
In Handelingen 3 lezen we over de genezing van een verlamde. Petrus zegt daarover over vers 12 en 13: ‘Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt overgeleverd.’
Zeker, Hij bidt voor ons, Hij is heengegaan om voor ons plaats te bereiden. Maar hier brengt Petrus de boodschap van de verhoogde Heere Jezus. De hemelvaart is het feest van Zijn troon, van Zijn kroning.

De Hebreeënbrief spreekt op diverse plaatsen over de hemelvaart. Het is de dag dat ‘Hij Zich gezet heeft aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen’ (Hebreeën 1:3b en 4).
Op die dag zegt de Vader tegen Hem: ‘Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht.’

Het is de dag…
Het is de dag waarop God Hem met vreugdeolie gezalfd heeft boven Zijn metgezellen (vers 9).
Het is de dag waarop de Vader tegen Hem zei: ‘Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten’ (Hebreeën 1:13).
Het is de dag dat Hij met heerlijkheid en eer werd gekroond (Hebreeën 2:9).
Het is de dag waarop Hij als grote Hogepriester de hemelen is doorgegaan (Hebreeën 4:14).
Het is de dag waarop Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden (Hebreeën 5:9).

Het is de dag waarop Hij boven de hemelen verheven werd (Hebreeën 7:26).
Het is de dag waarop Hij als Zoon in eeuwigheid volmaakt is(Hebreeën 7:28).
Het is de dag waarop Hij als Hogepriester gezeten is aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen (Hebreeën 8:1).
Het is de dag waarop Hij een zoveel voortreffelijker bediening heeft ontvangen (Hebreeën 8:6).

Christus heeft de troon bereikt. Die troon is voor satan definitief onbereikbaar geworden. Waarom spant de satan zich dan nog zo in? Omdat hij wil verhinderen dat ook u en ik die troon bereiken. Hij tracht te verhinderen dat Christus de vreugde zal beleven om met velen die troon te delen.
Met hemelvaart heeft de Heere Jezus het allerhoogste punt bereikt: toen heeft Hij zich gezet op de troon van het heelal. Dit was tevens het hoogtepunt van heel Zijn verlossingswerk.

Eeuwige verlossing
In Hebreeën 9:12 wordt gesproken over de eeuwige verlossing, die Jezus voor ons heeft verworven. Dat was met hemelvaart.
In Israël werden er dagelijks vele offers gebracht bij het grote altaar. Er was echter één dag in het hele jaar, waarop al die offers samen hun eigenlijke waarde verkregen en dat was op de grote verzoendag als de hogepriester met bloed, bij het altaar vergoten, het allerheiligste binnenging tot Gods troon. Dat is het beeld van hemelvaart. Zo is Jezus door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.
Sinds de hemelvaart is Hij, De Heere Jezus, op Gods troon. Bij Zijn geboorte werd Hij mens, om altijd, eeuwig, Mens te blijven. Als God en als Mens is Hij in de hemel.

Satan wilde de troon…
Weet u, de satan had zijn zinnen gezet op die troon. Voordat God de mens geschapen had, deed hij een ultieme poging op die troon plaats te nemen. In zijn val sleepte hij een aanzienlijk deel van de engelen mee en veroorzaakte hij later de zondeval van de mens.
De strijd tussen God en de satan is de strijd om de troon. Die troon die God had bestemd voor Zijn Zoon.

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over de val van de satan. In Job 38:4-7 staat: ‘Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?’
De satan bevond zich onder de morgensterren. Over dat heelal troonde de Almachtige Schepper. In dat heelal heerste een wonderlijke eenheid en harmonie. Totdat… ja, totdat er één was die greep naar die troon. Hij, die wij nu kennen als satan – toen de machtigste van al Gods geschapen wezens – was niet tevreden met zijn hoge positie, hij wilde meer en deed de fatale machtsgreep, waardoor hij zichzelf en ontelbare engelenscharen met zich stortte in de afgrond van het verderf.

Ezechiël 28 zegt over de satan: ‘U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, u was in Eden, de hof van God. (…) U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. (…) Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u op de aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien.’

Jesaja 14 geeft nog aanvullende informatie over zijn opstand en val: ‘Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!’

In de hof van Eden
De greep naar de troon van de satan mislukte. Maar hij bleef het proberen. Altijd was dat zijn doel, die troon. Later richtte hij zijn aanval op de mens, in de hof van Eden.
God had een ander bestemd voor die troon, Psalm 2:7b en 8: ‘De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit.’

Denk eens een ogenblik aan de verzoeking van Christus in de woestijn. Het ging bij die verzoeking door de satan om de heerschappij over het heelal. De climax kwam toen de satan siste, in Mattheus 4:9: ‘Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.’
Hij trachtte de Heere Jezus over te halen voor hem te knielen en hem te aanbidden. Stel dat Hij dat had gedaan, dan had de satan het recht gehad om plaats te nemen op de troon van het heelal.

Beseft u het belang van de hemelvaart van de Heere Jezus? Met Pasen werd de macht van de satan verpletterd. Het was zijn nederlaag. Met hemelvaart krijgt de Heere Jezus de plaats die de satan altijd had willen hebben. Het is de kroon op Zijn werk, Zijn kroningsdag, als God en Mens, op grond van Zijn overwinning over de macht van de hel.

In Filippenzen 2 lezen we over het lijden en het sterven van de Heere Jezus, over Zijn dood aan het kruis, hoe Hij Zich ontledigd heeft, de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft en de mensen in alles gelijk is geworden.
Daarom, zeggen vers 11-13 ‘…dat God Hem ook bovenmate heeft verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.’

Een Mens op de troon
Als God verliet Hij de troon, als Mens, Die tegelijk ook God is, besteeg Hij diezelfde troon weer. Hij is echter niet de Enige Die bestemd is tot deze troon. Er zit een Mens op de troon. Hebreeën 2:20 zegt: ‘Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen.’
Je zou het zo kunnen zeggen: Zijn hemelvaart, Zijn zitten op de troon, is het onderpand van onze hemelvaart, van ons zitten op de troon. Als de Voorloper is Hij daar voor ons binnengegaan, zegt Hebreeën 6:20. Dat is wat, om te bedenken, dat wij, als we Hem door genade mogen kennen, ook eenmaal daar zullen zijn, bij Hem, op de troon. Openbaring 3:21 zegt immers: ‘Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.’

Krachtige volgelingen
Drie jaar lang trok de Heere Jezus op met Zijn leerlingen. Maar pas nadat Hij hen verlaten heeft, worden het ‘krachtige’ volgelingen van Hem. Niet omdat ze zichzelf kracht hebben ingesproken of een nieuwe methode hebben ontdekt, maar omdat Christus in hen was komen wonen. Dat was het geheim en het directe gevolg van de hemelvaart van de Heere Jezus.

Eerst was Petrus zo bang, dat hij zijn Meester verloochende. Vergelijk dat eens met de Petrus die we tegenkomen in het boek Handelingen. Vol vuur spreekt hij over zijn Heiland. Je ziet dezelfde verandering bij de andere apostelen. Wat was hun geheim?
Christus was in hen komen wonen, Galaten 2:20. En 2 Korinthe 4:10 zegt hetzelfde: ‘Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.’

Toen de Heere Jezus nog op aarde was, kon Hij niet in hen komen wonen. Pas na Zijn hemelvaart kon Hij door Zijn Geest in hen zijn. Lichamelijk ging Hij naar de hemel, om daarna, vanuit de hemel, de geestelijke wereld, voor altijd bij en in hen te komen wonen. Dat gebeurde met Pinksteren.
Efeze 3:16 en 17 brengen dat heel mooi onder woorden: ‘…opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.’

Het gaat niet alleen om de kracht die Hij schenkt, maar om Hemzelf. Velen zoeken alleen de gaven, maar niet Hem, de Here Jezus Zelf. Omdat Hij naar de hemel is gegaan, kan Hij nu Zijn leven in ons leven. Ziet u hoe belangrijk Zijn hemelvaart was?

Directe lijn van de hemelvaart naar de wederkomst
Nog even, dan komt Hij weer terug naar deze aarde. Die lijn loopt er ook, van Zijn hemelvaart naar Zijn wederkomst. De sjofar zal dan klinken. Degenen die in de Heere ontslapen zijn, zullen eerst opstaan van tussen de overige doden uit. De gelovigen die dan leven, zullen in een oogwenk veranderd worden. Allen zullen we Hem dan tegemoet gaan in de lucht. Wat een heerlijke ontmoeting zal dat zijn (1 Thessalonicenzen 4:17). Voor altijd zullen we dan bij de Heere zijn.
Dan wordt werkelijkheid wat we lezen in Lucas 1:32 en 33: ‘Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.’

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 mei 2018 om 10:50

  We moeten nu echt oppassen en de Wederkomst kan elk moment gebeuren, nu Israël 70 jaar bestaat. Ten eerste omdat het getal 70 het getal van de Voleinding is, ten tweede omdat de Heere Jezus het volgende zegt in Mattheus 24:34: “Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.” Dus de generatie die het ontstaan van Israël heeft meegemaakt, zal ook de Wederkomst meemaken. Een generatie duurt volgens de Bijbel 70 à 80 jaar.

  De periode van 70 jaar na het ontstaan van Israël in 1948 is een aanloopperiode geweest, die gekenmerkt wordt door een enorme welvaart, opkomst van verzorgingsstaten, enorme technologische ontwikkelingen op allerlei gebied, afval van het geloof, toenemende goddeloosheid, toenemende wetteloosheid, enz. 70 jaar is namelijk een profetische periode van vervulling.

  Wanneer Israël haar 70e verjaardag zal vieren, wordt deze periode afgesloten. Met wat, dat weten wij nog niet. Bijv. Opname van de Gemeente, oorlog tussen Israël en haar omringende landen, totale instorting van het huidige financiële en monetaire systeem, opkomst antichrist en sluiten vals vredesverdrag?

 2. T. Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 mei 2018 om 17:03

  O Heer Jezus. Kom spoedig terug. De wereld is in barensnood. Maar nog steeds leven we in genadetijd. Nog steeds kunnen mensen zich bekeren. Zo genadig is God. En laten we als christenen achter Israel blijven staan. Want wie Israel zegent zal zelf gezegend worden. In de eindtijd is het niet makkelijk, en het wordt voor de christenen steeds moeilijker om te leven. Maar laten we vasthouden aan Gods Woord. Want uiteindelijk zijn wij meer dan Overwinnaars.

 3. Jeanette zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 mei 2018 om 20:31

  Hoi Dirk
  Mooi stukje, maar mis de opname…. zie Hemelvaart en wederkomst…. daartussen is de opname van de gemeente…. liefs Jeanette

 4. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 mei 2018 om 20:48

  U eindigt zo prachtig. En Hij zal over het huis van Jakob koning zijn tot in eeuwigheid. Beseffen we wel dat onze kerken, van voor en na de reformatie dit niet erkennen en ook niet zullen erkennen bij zijn wederkomst, er is voorzegd dat men massaal zal optrekken naar de stad Davids om de zoon van David van de troon te stoten.

 5. wim verwoerd zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 mei 2018 om 21:13

  Een prachtig stuk over de verheerlijkte Heere Jezus. Het beeld echter van een Koning Die Zijn troon bestijgt is niet zo Bijbels als hier wordt uitgelegd. Verheerlijkt aan de Rechterhand van de Vader is iets anders als het Koningschap waar Psalm 2 over spreekt. We kunnen toch niet zeggen dat nu ‘de einden van de aarde’ in het bezit zijn van de Messias. Dat ligt nog in de toekomst. Zoals ook Openbaring 11:15 getuigt dat pas bij het blazen van de zevende bazuin “de koninkrijken van de wereld van onze Heere en van Zijn Christus geworden zijn.” Deze zogenaamde Troonsbestijging is de leer van de kerk geworden, sinds Augustinus het komende Koninkrijk ging vergeestelijken en daar de hemel van maakte. Alsof we nu al in het Vrederijk zouden leven en Jezus onzichtbaar vanuit de hemel regeert. Jezus is nu de Hogepriester, Die “de hemel moet ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld” (Handelingen 3:21). In de Hebreeënbrief wordt daarom zo nadrukkelijk gezegd: (2:8b) “Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn.” Dit verwachten wij echter wel; Wanneer Jezus teruggekomen is, zal alles aan Zijn voeten onderworpen worden en zal Hij regeren vanuit Jeruzalem. Ook wil ik het beeld recht zetten alsof 1 Thessalonicenzen 4 grond geeft voor een opname en een Jezus tegemoet gaan bij zijn (terug)’komst. Het woord dat daar met ‘komst’ vertaald is, moet vanuit het Grieks (parousia) in ‘aanwezigheid’ vertaald worden. In Thessalonicenzen gaat het erover dat wanneer de Heere Jezus tijdens het Vrederijk hier aanwezig zal zijn, de doden opgewekt worden en (net als de Heere Jezus Zelf, Die ook niet aan de aarde gebonden is met Zijn heerlijk lichaam) Hem tegemoet gaan in de wolken, in heerlijkheid. Dit gedeelte in verband met heel de Schrift uit te leggen is heel belangrijk. Anders geven we gelovigen een verkeerd idee m.b.t de terugkomst van de Heere Jezus. Hij leert namelijk Zelf dat we net als Noach en Lot een oordeel moeten ontvluchten, om te kunnen ‘staan voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:36)

 6. Maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 mei 2018 om 21:21

  Amen. Jezus zit aan zijn Vaders rechterhand om voor ons te bidden en Hij komt terug!

 7. Sjouke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 mei 2018 om 21:40

  Geliefde broeder Dirk, wat heb je veel geschreven deze keer. Ik kan het niet allemaal verstaan op dit moment. Maar de Heere zal Zijn beloften zeker vervullen!
  Tot Zijn eer! En ons heil. Ik was Hemelvaartsdag in Houten en heb de EREDIENST meegemaakt in de Eskolkerk. Zo bijzonder mocht ds Vreugdenhil in deze dienst voorgaan.
  Ik gun je die bemoediging alsnog mee te maken, te beleven.
  Bij de voortduur God zegen en genadige nabijheid toegebeden. Voor jezelf en je gezin. Voor allen die je nieuwsbrieven lezen.
  Sjouke

 8. Rien Molenaar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 mei 2018 om 22:35

  Beste Dirk,
  Zeer bedankt voor je prachtige uitleg m.b.t. Hemelvaart. Ik sprak vandaag nog iemand die niet eens ter kerk was geweest. Ik mocht hem bewogen uitleggen wat hij gemist heeft. Zeker nu ik je bijdrage weer op me laat inwerken. Mijn oud-leerling Wim Verwoerd spitst e.e.a. nog weer nader toe. Ik herken hier het standpunt van zijn vader H.J. Verwoerd uit Waarder in terug.

  met vr.groet
  Rien Molenaar

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 mei 2018 om 23:21

  AMEN, AMEN, Dirk!! De Engelse benaming voor Hemelvaart is ASCENSION! Jesus “” ascended the throne of God” Besteeg de troon van God. Nog enkele jaren (of minder) en Jezus zal de aardse troon bestijgen, de troon van David te Zion!! Want Jesaja 2 en Micha zeggen het: “De wet zal van Zion uitgaan!!
  Hebreeën heeft heel veel teksten over het Hogepriesterschap van Jezus.
  Hebr. 4: 14
  “Daar wij nu een groten hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.”
  Hebr. 5: 8 – 10
  “….de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchizédek.” (Melchizedek was koning EN priester, zoals Jezus).
  Melchizédek = Koning der Gerechtigheid) (In het Judaïsme kon een priester nooit koning zijn en andersom. Melchizédek was echter koning en priester! Vandaar dus: “Naar de ordening van Melchizédek” in de Hebreeënbrief).
  Hebr. 6: 18 – 20
  “…..wij die (tot Hem de) toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizédek hogepriester geworden in eeuwigheid.”
  Hebr. 7: 24 –26
  “…..doch Hij heeft, juist doordat Hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap, dat op geen ander kan overgaan. Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Immers zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven; die niet, gelijk de hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonden behoeft te brengen en daarna die voor het volk, want dit laatste heeft Hij voor eens en altijd gedaan, toen Hij zichzelf ten offer bracht.”
  Hebr. 8: 1 enz.

 10. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 13 mei 2018 om 9:00

  Jesaja 62:1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn; totdat haar gerechtigheid voortkome als een glans, en haar heil als een fakkel, die brandt.
  2 En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid; en gij zult met een nieuwen naam genoemd worden, welken des HEEREN mond uitdrukkelijk noemen zal.
  3 En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des HEEREN, en een koninklijke hoed in de hand uws Gods.
  4 Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het getrouwde; want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden.
  5 Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn.
  6 O Jeruzalem! Ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al den dag en al den nacht niet zullen zwijgen. O gij, die des HEEREN doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen!
  7 En zwijgt niet stil voor Hem, totdat Hij bevestige, en totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde. (Vandaag 13 mei 2018: Jeruzalem Dag, Jom Jerushalaim).

 11. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 13 mei 2018 om 13:53

  Dirk een mooi en bijzonder groot stuk. Maar het allerbelangrijkste is wel, dat wij attent moeten zijn voor zijn komst hier op aarde. Dan pas kunnen wij echt genieten, waar jij over geschreven hebt. Wees waakzaam en dat geldt voor allen, want Hij komt terug, zoals Hij van ons ging op Hemelvaartsdag.
  Ik zie ernaar uit, want dan komt er vrede, waar de mensheid om schreeuwt.

 12. Maria George den Houdyker zegt:
  Geplaatst op zondag 13 mei 2018 om 19:10

  Geweldig Bijbelstudie, Dirk, Bedankt! Ik wil dit graag doorsturen naar al mijn Nederlandstalige vrienden!

 13. Willy zegt:
  Geplaatst op maandag 14 mei 2018 om 1:43

  De hemelvaart heeft plaatsgevonden vanaf een bepaalde plek op de Olijfberg in aanwezigheid van de discipelen (Markus 16:19 en Lukas 24:51). Bij die gelegenheid hebben twee engelen uit de hemel getuigd dat de Heer mettertijd ‘op dezelfde wijze’ zal terugkomen (Handelingen 1:9–12).

  Christus zal aan het begin van het millennium terugkeren op aarde. Deze gebeurtenis betekent het einde van de sterfelijke proeftijd van deze aarde. De goddelozen zullen van de aarde worden verwijderd en de rechtvaardigen zullen in een wolk worden opgenomen terwijl de aarde wordt gereinigd. Hoewel niemand op aarde het tijdstip van Christus’ wederkomst precies weet, heeft Hij ons toch gevraagd te letten op bepaalde tekenen die aangeven dat de tijd nabij is (Mattheus 24).

  De Zoon des Mensen kwam met de wolken van de hemel, Daniel 7:13 (Mattheus 26:64 en Lukas 21:25–28). Zij zullen Mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, Zacharia 12:10. Wie kan de dag van zijn komst verdragen? Want Hij is als vuur van een edelsmid, Maleachi 3:2. De Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, Mattheus 16:27 (Matt. 25:31). De Heer zelf zal neerdalen van de hemel, 1 Thessalonikers 4:16. De Heer komt met zijn tienduizenden heiligen, Judas 1:14. Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, Openbaring 1:7.

  Bereid u voor, Bereid u voor, Bereid u voor… want de Heer is nabij

 14. Benny zegt:
  Geplaatst op maandag 14 mei 2018 om 19:52

  Het is wel off topic IK FELICITEER ERETZ ISRAEL met haar 70e verjaardag 14 mei 1948.
  DE HEERE zegene Israel
  De Heere behoede Israel.
  De Heere doet Zijn aanschijn lichten over Israel.
  De Heere verheffe Zijn Aangezicht over Israel.
  En geve Israel vrede.

  Dus bidden voor de vrede van Jeruzalem.
  Amerika heeft zijn ambassade verplaatst naar Jeruzalen .
  Waarom ons land niet???

 15. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 mei 2018 om 18:28

  Waarom ons land de ambassade niet naar Jeruzalem verplaatst, Benny?
  Omdat ons land nog erger geworden is dan een heidenland.

 16. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 mei 2018 om 22:47

  Leef en laat je christen-zijn zien en horen in het heden.
  En laat de toekomst en terugkeer van Jezus over aan de Heere. Hub.

 17. Arida zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 mei 2018 om 13:18

  Dag Dirk, ons internet heeft er ruim 3 dagen uit gelegen, vandaar deze late reactie. Hoe verheugd we mogen zijn met hemelvaart blijkt wel uit Psalm 47, 5x horen we daar: psalmzingt!!!!!
  Maar dat de discipelen krachtige personen werden, was pas na de uitstorting van de Heilige Geest.
  Toen kwam de Heere Jezus in hen wonen door Zijn Heilige Geest. Pinksteren is de grote omslag, eigenlijk begint daar pas het Nieuwe Testament.
  Gods zegen toegewenst!

 18. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 21 mei 2018 om 17:17

  Sjalom Dirk,

  Starende ogen naar de geopende hemel? Nee, hier niet voor de aardse mens want een wolk is als een sluier daaroverheen geschoven. Maar er is iets anders aan de hand wat de discipelen ondergaan. De hemel is voor hen niet zichtbaar en zij weten én beseffen dat Yeshua hun hart heeft geopend zodat zij de schriften verstaan. Nog even mannen, jullie behoren nog tot deze bedeling maar jullie begrijpen wat Yeshua heeft gezegd over de toekomende wereld.

  Yeshua heeft zeer veel werk te doen, het plaats maken voor een ontelbare schare mensen. Zij krijgen, naar mijn mening, een zeer riante woning en aan alle faciliteiten is al lang gedacht. De profeet Jesaja spreekt over een overvloedige maaltijd waarin niets tekort zal zijn. Nee, deze eenzame apostelen zijn niet verlaten van Yeshua. Zij beseffen nu te volle dat Zijn aardse taak is afgerond. De voortzetting, de hemelse taak moet ook in werking worden gezet. De eeuwigheid duurt heel erg lang en al die tijd is er iets voor de mens weggelegd. Saai zal het niet wezen en wat zal er in die naar boven starende hoofden zijn omgegaan?

  Gelukkig maar dat niet alles is opgeschreven wat Yeshua aan Zijn leerlingen heeft geopenbaard gedurende de 37 dagen na Zijn opstanding uit de dood. Het is de wijsheid van Yeshua geweest en het was ook de kracht waar de apostelen moed uit zullen putten. Zij gaan aan een heidens karwei beginnen en de weerhouder is er alles aan gelegen om het masterplan van de Eeuwige te dwarsbomen. De toenmalige leiders van mijn volk moesten het werk van de Eeuwige erkennen. Hun eer en aanzien stelde niets voor. Kijk eens naar de houding van de apostelen: zij kijken omhoog en beseffen dat zij opnieuw omhoog moeten kijken als Yeshua terugkeert naar deze aarde. Dit geheim verstonden zij. En wat is het resultaat in onze dagen? Mensen kijken naar hooggeplaatsten op en dienen hen. De blik én het hart moet weer opnieuw naar Boven gaan.

  Ons zuchten en gebeden worden gehoord en eens breekt die bijzondere terugkeer weer aan.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden