Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Altijd wijst de Heilige Geest op de Heere Jezus (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 mei 2018, 9:04 door Dirk A A

Ik denk aan die bijzondere bijeenkomst van een aantal mensen van een zendingswerk onder de Zoeloes, in Zuid-Afrika. Ze waren al verscheidene jaren bezig en zagen nauwelijks vrucht op hun arbeid. Ze wisten niet meer hoe ze verder moesten. Op een dag kwamen ze bij elkaar om zich te verootmoedigen voor de Heere en baden of Hij Zijn Heilige Geest wilde zenden en krachtig wilde werken onder de Zoeloes. Ze baden de eerste woorden van Jesaja 64: ‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen’.

De Heilige Geest kwam en ging doen wat Johannes 16:8 zegt: overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Eerst bij henzelf. Ze zagen de zonden in hun eigen leven, die ze nooit eerder hadden gezien en beleden die aan de Heere en aan elkaar.
Toen werd er op de deur geklopt. Er stond een onbekende in de deuropening. Hij viel op z’n knieën en riep het uit: ‘Ik heb tegen God gezondigd, ik heb het oordeel verdiend, is er voor mij nog vergeving?’ De Heilige Geest had zijn ogen hiervoor geopend.
Het zendingsteam mocht hem wijzen op de Heere Jezus, waarna hij tot geloof kwam. Even later werd er weer op de deur gebonsd en stond er opnieuw een onbekende, die dezelfde woorden sprak. Dat ging door, dagen, weken, maanden.
Zoiets kunnen wij niet organiseren, met al onze acties en plannen. Dat is het soevereine werk van de Heilige Geest. Laten we alles van Hem verwachten.

Niet zo populair
Tijdens de Pinksterdagen wordt in veel kerken en gemeenten en op conferenties vaak meer gesproken over de gaven en de kracht van de Heilige Geest dan over wat de Heere Jezus in Johannes 16:8 zegt over de Heilige Geest: ‘Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel’. Deze woorden zijn anno 2018 niet erg populair in christelijke/evangelische kring. Helaas. Want zonder dit werk van de Heilige Geest ontstaat een oppervlakkig christendom.

Als eerste werk van de Heilige Geest wordt hier het overtuigen van zonde genoemd, ‘omdat zij niet in Mij geloven’, zodat de ongelovige een diep besef van zijn ongeloof krijgt. Dit leidt tot schuldbesef en tot de overtuiging een Verlosser nodig te hebben. Wanneer dan de Heere Jezus Christus dan wordt voorgehouden als Heiland en Verlosser, kan de Heilige Geest zo iemand tot Christus leiden. Een blik op het kruis, op de Heere Jezus, is voldoende om tot geloof in Hem te komen.

Sommigen spreken alleen maar over zonde, anderen doen dat nooit meer
In onze tijd ontbreekt het vaak aan de overtuiging van zonde. De meeste mensen, ook kerkmensen, hebben geen besef hoe verschrikkelijk de zonde van het ongeloof is.
Sommige predikanten of voorgangers proberen dit werk van de Heilige Geest over te nemen. Op alle mogelijke manieren proberen ze de mensen ervan te overtuigen hoe slecht en hoe zondig ze zijn. En ze verbazen zich erover dat er zo weinig doorbrekend werk van de Heilige Geest te zien is. De mensen weten wel dat ze zondig zijn, maar velen leven rustig door, zonder tot Christus te komen.

Andere voorgangers spreken nauwelijks meer over zonde. Ik sprak eens in een gemeente, waar iemand na afloop tegen me zei: ‘Goed dat het woord zonde genoemd werd, dat is hier al wel een paar jaar geleden’.
‘Dat is geen blijde boodschap’, vinden velen. ‘Een kerkdienst moet prettig zijn, een goed gevoel geven. Wanneer je over zonde spreekt, stoot dat mensen alleen maar af, zeker mensen uit de wereld.’

Zo spreken mensen die de Bijbel niet (meer) kennen. De Heere Jezus zegt in Johannes 16 overduidelijk dat de Heilige Geest de wereld zal overtuigen van zonde, ‘omdat zij in Mij niet geloven’ (vers 9). Dat is de kern: niet één of andere zonde, maar ongeloof.
Weet u, ik kan geen mens overtuigen van deze zonde. Door mijn spreken niet, door mijn schrijven evenmin. Ik kan wel wijzen op de ernst van de zonde van het ongeloof. Het is de Heilige Geest, Die mensen hiervan overtuigt. Dat zijn de eigen woorden van de Heere Jezus.

Petrus op de Pinksterdag
Een prachtig voorbeeld hiervan lezen in Handelingen 2, de rede van Petrus op de Pinksterdag. We lezen daar in de verzen 36-38: ‘Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

Slechts enkele uren voordat Petrus deze toespraak hield, was de Heilige Geest uitgestort. En al direct ging de Heilige Geest aan het werk onder de mensen die de toespraak van Petrus beluisterden. Ze werden diep in hun hart geraakt. In een ogenblik werden ze door de Heilige Geest overtuigd van hun zonden.

Petrus wijst hen dan op de Heere Jezus en roept hen op tot bekering en tot de doop en wijst hen op de vergeving van de zonden en de gave van de Heilige Geest. Op die dag komen er dan drieduizend mensen tot geloof. Het is een echte opwekking, gewerkt door de Heilige Geest.
Het is mijn gebed wanneer ik spreek, wanneer ik schrijf, dat de Heilige Geest de ongelovigen zal overtuigen van hun ongeloof en hen tot Christus zal leiden.

Het tweede wat de Heilige Geest doet, is, zegt de Heere Jezus in Johannes 16:10 overtuigen ‘van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien.’ De Heilige Geest zal de ogen van mensen openen voor Christus en hen leiden tot Hem. Hij heeft werkelijke gerechtigheid tot stand gebracht door Zijn lijden, sterven, opstanding. Gerechtigheid die ons deel wordt als we ons vertrouwen op de Heere Jezus stellen.

Er is nog een derde werk van de Heilige Geest. Hij zal, zegt vers Johannes 16:11 de wereld ook overtuigen ‘van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.’ Wee de predikers die zwijgen over het oordeel, over de hel. Laat u overtuigen door de Heilige Geest.

Biddende Elia
Denk ook eens aan de profeet Elia. In het Oude Testament was het nog niet zo dat de Heilige Geest op alle gelovigen was uitgestort. Maar de Heilige Geest was er wel en werd soms door God gestuurd om gelovigen bij te staan, te helpen, te leiden, de weg te wijzen, te beschermen, kracht te schenken, zodat Hij in hen en door hen heen kon werken.
Een van hen is zonder twijfel Elia. We lezen over hem dat de hand van de HEERE op hem was (1 Koningen 18:46). Een biddende Elia stond ten aanschouwen van de koning en het volk tegenover honderden Baälpriesters. De duivelse koningin Izebel had Gods profeten laten vermoorden, maar Elia stond zonder angst en zonder vrees op de berg Karmel, in de kracht van God. Geestelijke duisternis bedekte het land en Gods oordelen waren in de vorm van een jarenlange droogte over het land gekomen.

Maar Elia leefde met God. Hij zag de zonde van het volk zoals God die zag. Hij sprak het volk erop aan, en hield geen mooie praatjes om koning en volk te vriend te houden. Hij riep het volk op een keuze te maken voor God of voor de afgoden. Evenals de woorden van Petrus op de Pinksterdag raakten ook zijn woorden het volk tot diep in hun hart. Omdat het Gods woorden waren, geleid door Gods Geest.

Houd vast aan Gods Woord
Wanneer we Gods werk doen, zoals Hij het wil, op Zijn tijd en in Zijn kracht, geleid door de Heilige Geest, zal Hij Zijn gaven schenken en zal de duivel de nederlaag leiden, zoals bij Elia op de Karmel. Maar houdt er wel rekening mee dan wanneer God de vensters van de hemel opent om ons te zegenen, dat de duivel de deuren van de hel zal openen in een poging ons uit te schakelen. Maar dat zal hem nooit lukken, we zijn veilig en geborgen bij de Heere.
Wees trouw aan de Heere Jezus. Praat geen mensen naar de mond, om maar geprezen te worden. Dat deed Petrus ook niet op de Pinksterdag en Elia evenmin. Houd vast aan Gods Woord. Iemand die vol is van de Heilige Geest, zal, als God het zo leidt, door de Heilige Geest gebruikt worden om mensen te overtuigen van zonde, van ongerechtigheid en van oordeel.

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. Wally zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 mei 2018 om 17:38

  Beste Dirk,

  Fantastisch verwoord. Als de Heilige Geest overtuigt van van zonde, gerechtigheid en oordeel komt er ECHTE opwekking. Deze gaat dan gepaard met een diep besef van Gods heiligheid en oprecht berouw en schuld. Dat is wat de 65000 mensen nodig hebben dit weekend in Biddinghuizen ipv mooie praatjes over wonderen, halve genezingen, tekenen en de hemels op aarde.

  Een mooie illustratie daarvan is deze uit het boek van W. Blair en B. Hunt: “De opwekking in Korea en het lijden dat volgde” Opwekking in Korea uit 1907 toen de Heilige Geest met kracht neerdaalde en de gebeurtenissen van Pinksteren zich leken te herhalen:
  ‘Op maandag tussen de middag kwamen we als zendelingen bij elkaar en riepen ernstig tot God. Geestelijk waren we een en we weigerden God te laten gaan tenzij Hij ons zegende. Deze avond was geheel anders. Iedereen die de kerk binnenkwam, voelde dat de ruimte vol was van Gods aanwezigheid (…). Na een korte preek leidde Lee de samenkomst en riep op tot gebed. Er begonnen zoveel mensent tegelijk te bidden, dat Lee zei: ‘Als jullie graag zo willen bidden, laat dan iedereen bidden’. Het effect was onbeschrijfelijk. Het was geen verwarring. Er lag een sterke harmonie in het geluid en in de geest. Zielen voegden zich samen, in beweging gebracht door een onweerstaanbare drang om te bidden. Het gebed klonk als het geluid van vele wateren, een oceaan van gebed beukte op de troon van God. Het waren niet vele gebeden, maar het was één gebed, geboren uit één Geest, gericht tot één Vader in de hemel. (…) Toen het gebed verderging, kwam er een zware geest van berouw over de zonde over de aanwezigen. Aan één kant begon iemand te huilen en een moment later huilde de hele menigte (…) De ene na de andere man stond op, beleed zijn zonden, brak en huilde. Hij gooide zichzelf dan op de vloer, sloeg met zijn vuisten op de grond in grote zielsangst vanwege de overtuiging. (…) Het effect van honderden mannen die samen hardop baden, is onbeschrijfbaar. Steeds na een volgende belijdenis, begonnen ze oncontroleerbaar te huilen. We huilden allemaal, we konden het niet inhouden. Zo ging de bijeenkomst door tot twee uur in de morgen, met belijdenis, geween en gebed’.

 2. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 mei 2018 om 20:38

  Jeremia 32:9a Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal ik hen voeren;

 3. harry zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 mei 2018 om 17:43

  Shabat shalom en chag shavuot sameach.

  Op de vooravond van het christelijke pinksterfeest, welke dit jaar samenvalt met chag shavuot, een korte reactie van mijn kant. De pinkstergeest is uitgestort over het Joodse volk, de Joodse volgelingen van Yeshua en haShem had dat ook beloofd aan Zijn (Joodse) volk dat het zou gaan gebeuren. Het herinnert Zijn volk aan de verschijning op de Horeb, de gift van de 10 geboden, maar met shavuot uitgestort in de harten van de mensen. Dit waren in eerste instantie allemaal Joodse mensen. Het werk van de Geest zien wij vandaag de dag wereldwijd, door vele gelovigen uit de goiim, (heidenen) die via Yeshua bij het Joodse volk mogen horen. De grootste zonde van de kerk is, hoe zij de afgelopen 2000 jaar het Joodse volk hebben vervolgd. Waar blijft bij de christenheid het berouw over deze zwarte bladzijde in de geschiedenis? HaShem is opgestaan om Zich over Sion te ontfermen. Mijn gebed is “Heer, open de ogen van de christenen voor wat U aan het doen bent in Israel”. Ik wens iedereen een rijk gezegend shavuot toe.
  Baruch habah ba shem Adonai. Kom Yeshua, kom spoedig.
  Shalom.

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 mei 2018 om 17:43

  Beste Dirk

  Op 16 december 1838 vond in Zuid Afrika zoals bekend het grote wonder van Bloedrivier plaats. Dit kon alleen maar door zich te verootmoedigen voor de Heere en op Hem alleen te vertrouwen. Op 17 december smeekten ze de Heere om hen te helpen en er werd de hele nacht gebeden en er werden psalmen gezongen. Geschillen tussen de twee leiders van de Boeren (allebei dominees) werden bijgelegd. De Boeren (464 in totaal, waaronder mannen, vrouwen en kinderen alsmede bedienden) werden aangevallen en omsingeld door 10.000 Zulu’s, maar behaalden de overwinning. Er waren nauwelijks gewonden onder hen. Een heel oude Zulu vertelde in de jaren ’40 van de vorige eeuw tijdens een radio interview dat zijn opa, die ook onder die strijders was, gezien had dat er constant witte wezens vanuit de hemel neerdaalden en weer opstegen.

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 mei 2018 om 21:16

  In 1958 ontmoette ik op een jongerenweekend Anne van der Bijl. In het jaar erna volgde ik bij dezelfde predikant catechisatie en deed daarop belijdenis. In die tijd was de Heilige Geest binnen de traditionele kerk een volledig onbekend terrein. De predikant (Wim Verhoef) had zich tot taak gesteld, om de pinksterboodschap weer bekendheid te geven binnen de kerken. Zo werden mij, In de belijdenisdienst (nog heel ongebruikelijk) de handen opgelegd als doop met de Heilige Geest. Ik had nog twee dienstkameraden meegesleept, die ook belijdenis deden. Eén van hen werd zelfs eerst nog gedoopt. Als Bijbeltekst kreeg ik mee Handelingen 1: 8. Het waren de laatste woorden van Jezus op deze aarde:
  “Gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” Over dat getuigen op het uiterste der aarde kon ik mij in 1959 nog helemaal niets voorstellen. Ik voelde mij niet geroepen om naar het uiterste der aarde als zendeling te vertrekken. Sinds het internet ging het laatste stukje van deze opdracht in vervulling, want nu getuig ik dagelijks tot aan het uiterste der aarde. Zo zie ik ook facebook als mijn “zendingsveld”. Ik bemoedig dagelijks medechristenen, die op hun beurt weer anderen bemoedigen. De appel valt nooit ver van de boom, want mijn zoon werd predikant in Friesland.
  Ik ben heel dankbaar, dat ik deze dingen nog steeds doen kan en mij “gedragen” mag weten!

 6. San zegt:
  Geplaatst op zondag 20 mei 2018 om 5:32

  Beste Dirk,

  Het is goed te lezen wat God aan het doen is nu. De wereld staat in brand en de mensen (ook christenen) houden zich bezig met zaken die niets met de realiteit te maken hebben. Door mijn ervaring met 33 jaar schizofrenie, waar God mij op bijzondere manier van genezen heeft, en waar ik van ga getuigen binnenkort in het midden des lands in een kerkgebouw, zal ik de mensen echt gaan waarschuwen dat als zij de wonderen die God (nu nog steeds) doet niet willen geloven, zij ook niet het Kruis kunnen geloven waar de Heere Jezus Zijn leven gegeven heeft, opdat door het geloof in Zijn verzoenend sterven en opstanding, wij eeuwig leven zullen beerven. De Heere Jezus is gelijk aan God de Vader in Godheid en macht in al zijn facetten niets minder of meer. Het enige verschil tussen de Drie-enige God is de positie en taak die Elk vervult. Dit gegeven haat de satan en gaat in tegen de geest van de anti-christ die de Godheid van Jezus loochent. Velen beseffen niet dat het niet God de Vader is, Die hen zal oordelen als zij niet (willen) geloven, maar dat de Heere Jezus het oordeel is gegeven. De christenheid dwaalt zeer daar zij verstrikt is in veel leugens van de boze, de wereld met haar wijsheden, en halfslachtige houding ten aanzien van het Evangelie. De Heere Jezus zegt: “Wil je mij volgen? Dan is de prijs je eigen leven nu in dit leven! En met minder dan dat ben je Mij niet waardig!” De mensen vinden hun baan, vakanties, inkomen, opleiding, zakelijke connecties, rijkdom, grote huizen, hun prestaties, hun titels, enz. veel belangrijker dan de Heere Jezus. Met hun mond belijden zij wel dat zij de Heere dienen, maar met hun leven drijven zij met Hem de spot. Haal dat allemaal eens weg, wat ze nu bezitten, willen zij de Heere Jezus dan nog dienen en volgen? Als net als bij Job zelfs je gezondheid weg is (33 jaar) en je dagelijks paniekaanvallen hebt, zeg je dan nog hetzelfde?

  San

 7. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 20 mei 2018 om 8:40

  Beste Dirk ik kan het stuk wat je geschreven goed begrijpen. En sta er ook achter. De situatie in mijn kerk is, dat we een uitgeklede kerk hebben. Geen wet, geen geloofsbelijdenis (af en toe) catechisanten nul en zo kan ik wel door blijven gaan. Het verhaal vertellen over Pinksteren dat wordt wel gedaan, maar de beleving wordt vergeten. Een kopje koffie na de dienst en we kunnen weer naar huis. Het is jammer, dat wij zo weinig kennis hebben. We kunnen veel meer genieten van het geloof. Zelf heb ik diverse malen geprobeerd de mensen op andere gedachten te brengen. Helaas werd mij een antwoord gegeven van een voorgangster… we hebben een consumptie kerk maar er zijn heel weinig mensen die willen investeren in de kerk. Ik hoop het nog eens te beleven, dat alles verbetert.
  Goede Pinsterdagen gewenst en veel gehoor.

 8. Peter Matla zegt:
  Geplaatst op zondag 20 mei 2018 om 12:18

  Als een mens overtuigd wordt van zonde en schuld, geeft dat een opening om tot bekering te komen. Helaas zijn er mensen die keurig leven en geen weet hebben (of willen hebben) van zonde en schuld. Met hen is het zo moeilijk om in contact te komen: geestelijk contact. Praten over voetbal, politiek, enz. is gemakkelijk, maar zodra het werk van de Heer Jezus wordt genoemd, haken ze af. Ze kiezen voor wereldse zaken en dat vind ik zo moeilijk. Wat wij, als Christenen, bezitten, gun je ook een ander, maar soms sta je voor een dichte deur. Dan bidden we maar of de Heer op enigerlei wijze een opening wil geven. Op mijn vraag aan enkelen: “Wat betekent Pinksteren”, kreeg ik o.a. als antwoord: “Een paar vrije dagen, of iets met Maria, of ik heb geen flauw idee”. Hebben we als gelovige(n) iets laten liggen? Wij weten het wel, nu de wereld nog. Er is nog veel zendingswerk te doen in Nederland. Vroeger gingen naar Afrika om te evangeliseren; nu komen de Afrikanen naar Nederland om het evangelie te brengen. Laten we bidden zodat de Heilige Geest ook bij anderen bekend moge worden en ook nieuwsgierig worden wat we als Christenen toch hebben gevonden in de Heer Jezus.

 9. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 20 mei 2018 om 15:59

  Broeder Dirk! Wat een fijne Nieuwsbrief + Column weer deze week!! Dank!! En…..veel zegen toegewenst!!!

 10. Ros zegt:
  Geplaatst op zondag 20 mei 2018 om 23:26

  Mooi! Dank je, Dirk.
  Na Elia komt Elisa en daar is iets heel opmerkelijks aan. Elisa vraagt om een dubbel deel van wat Elia van Gods Geest kreeg. Wat een moed en wat een visie! Als wij de wil en de durf zouden hebben om eerlijk naar onze fouten te kijken, ons te laten overtuigen van onze zonden en er vergeving voor te vragen, zouden we misschien ook op het idee komen en de durf kunnen verzamelen om zo’n groot en dubbel deel te vragen. God belooft immers dat Hij zijn Geest zal uitstorten in de laatste dagen.
  Een gezegend Pinksteren gewenst!

 11. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op maandag 21 mei 2018 om 1:23

  De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten des HEEREN zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig. Psalm 19:10
  Er wordt door mij in de reacties wel eens gemopperd. Ik weet dat je daar geen vrienden mee maakt. Maar waarom zou je niet eerlijk mogen zijn?
  Als je vijftig jaren moet werken voordat jouw “dochtertje” enigszins normaal in een relatie wegvalt… dan is dat niet zozeer in de ouderlijke macht, haha, maar wellicht wel in een wedergeboorte!
  Deze kennis ligt niet voor het oprapen. Maar is gelukkig wel beschikbaar in gebed. Dank zij de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde, en ook van zware misdaad. Terwijl verder niemand dat iets kan schelen, in onverschilligheid …
  Er wordt regelmatig geschreven over problemen in de kerken, terwijl men geen idee heeft van wat komende is: oordeel. Dat deel van het Evangelie is ondergesneeuwd onder zoete orgelklanken, terwijl een vader tevergeefs probeerde om zijn dochter tot Jezus te leiden. In een land waar geen geestelijke wegen beschikbaar zijn. Zo’n land heeft geen recht van bestaan en wordt weggevaagd door grote sterke tegenstanders. Zo werkt het! De wetten des Heeren zijn volmaakt en de Heilige Geest is gerechtigheid.

 12. Enrique zegt:
  Geplaatst op maandag 21 mei 2018 om 1:41

  Hallo Dirk,

  Hartelijk dank voor je artikel! Het is een artikel dat raakt.
  Je wijst, volkomen terecht, dat de Heilige Geest overtuigt van zonde.
  Persoonlijk heb ik dat ook zo ervaren. Zo´n 48 jaar geleden mocht ik God´s Geest op een zaterdag ontvangen. De zondag daarop zondigde ik en de Here maakte mij daarop attent. Ik heb mijn zonde beleden en besloten dat ik me moest bekeren. Toentertijd heb ik besloten dat ik elke dag in mijn gebed de Here aan dit voorval zal herinneren daar het voor mij een teken was dat ik de Heilige Geest op die bewuste zaterdag mocht ontvangen en dat doe ik nu inderdaad al zo´n 48 jaar lang.

  Het ontvangen van de Heilige Geest beperkt zich niet tot de Pinksterdag.
  a. Lucas 11:13b, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen, die Hem bidden?
  b. Joh. 20:22, En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest.
  De discipelen ontvingen de Heilige Geest kort na de de Opstanding.
  c. Op de Pinksterdag werd door een sterke windvlaag iedereen vervuld van de Heilige Geest.

  Door zo te handelen bevestigde de Here de door God gegeven Feesttijden.

  Met vriendelijke groet en God´s zegen toegewenst,

  Enrique

 13. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 21 mei 2018 om 16:54

  Sjalom Dirk,

  Gisteren was het de 50e dag na Pesach. De dag dat Israël, nadat het zich 3 dagen van tevoren geheiligd had, bij de berg Horeb stond om daar van de Eeuwige de tien woorden te ontvangen. Dat was een plechtig gebeuren, waarin het gehele volk verdeeld naar hun stammen het daverende schouwspel zagen. Donkere wolken rondom de berg en iedereen bleef uit diep respect op een eerbiedige afstand staan. Die afstand was nodig, want een ieder die zich daar niet aan zou houden zou omkomen. Hieruit leren wij dat de Eeuwige van orde houdt en respect van ons verlangt. Nu, zo ongeveer 3500 jaar later is de Eeuwige nog steeds niet veranderd.

  We lezen in het Hebreeuwse deel van de Bijbel dat de Geest van de Eeuwige ruste op mensen met een bijzondere taak. Zij moesten leiding geven aan ons volk en allen die zich daarbij aansloten. Zoveel is er niet veranderd in de loop van de eeuwen. Menigeen in de kerk denkt dat de 1e pinksterdag 2000 jaar geleden was en willen niet verder terug gaan. Wat gebeurde er op die dag 3500 jaar geleden? We kregen de 10 woorden die geen beperking zijn, maar eerder een beschermende muur. Velen zeggen dat alles is afgedaan en het nieuwe tijdperk is aangebroken.

  Maar wat is het werkelijke verschil? 3500 jaar geleden hoorde het gehele volk met aanhang de 10 woorden. 2000 jaar geleden kwam daar een nieuwe opdracht bij: niet alleen het Huis van Israël, maar alle volkeren op aarde mogen de woorden van de Eeuwige horen. Deze opwekking kwam zeer krachtig op gang en gaat nu deze wereld door. Wat doen wij daarmee? Menigeen laat het aan de ander over om getuige te zijn en vergapen zich aan openbare getuigenissen. Dat is spectaculair in hun ogen.

  Net zoals onze koning David mogen wij aan de Eeuwige vragen: neem Uw Geest niet van mij weg. Deze zeer intieme woorden staan er niet voor niets. U en ik mogen daarvan leren en het ook toepassen in ons leven.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden