Altijd wijst de Heilige Geest op de Heere Jezus

Ik denk aan die bijzondere bijeenkomst van een aantal mensen van een zendingswerk onder de Zoeloes, in Zuid-Afrika. Ze waren al verscheidene jaren bezig en zagen nauwelijks vrucht op hun arbeid. Ze wisten niet meer hoe ze verder moesten. Op een dag kwamen ze bij elkaar om zich te verootmoedigen voor de Heere en baden of Hij Zijn Heilige Geest wilde zenden en krachtig wilde werken onder de Zoeloes. Ze baden de eerste woorden van Jesaja 64: ‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen’.

De Heilige Geest kwam en ging doen wat Johannes 16:8 zegt: overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Eerst bij henzelf. Ze zagen de zonden in hun eigen leven, die ze nooit eerder hadden gezien en beleden die aan de Heere en aan elkaar.
Toen werd er op de deur geklopt. Er stond een onbekende in de deuropening. Hij viel op z’n knieën en riep het uit: ‘Ik heb tegen God gezondigd, ik heb het oordeel verdiend, is er voor mij nog vergeving?’ De Heilige Geest had zijn ogen hiervoor geopend.
Het zendingsteam mocht hem wijzen op de Heere Jezus, waarna hij tot geloof kwam. Even later werd er weer op de deur gebonsd en stond er opnieuw een onbekende, die dezelfde woorden sprak. Dat ging door, dagen, weken, maanden.
Zoiets kunnen wij niet organiseren, met al onze acties en plannen. Dat is het soevereine werk van de Heilige Geest. Laten we alles van Hem verwachten.

Niet zo populair
Tijdens de Pinksterdagen wordt in veel kerken en gemeenten en op conferenties vaak meer gesproken over de gaven en de kracht van de Heilige Geest dan over wat de Heere Jezus in Johannes 16:8 zegt over de Heilige Geest: ‘Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel’. Deze woorden zijn anno 2018 niet erg populair in christelijke/evangelische kring. Helaas. Want zonder dit werk van de Heilige Geest ontstaat een oppervlakkig christendom.

Als eerste werk van de Heilige Geest wordt hier het overtuigen van zonde genoemd, ‘omdat zij niet in Mij geloven’, zodat de ongelovige een diep besef van zijn ongeloof krijgt. Dit leidt tot schuldbesef en tot de overtuiging een Verlosser nodig te hebben. Wanneer dan de Heere Jezus Christus dan wordt voorgehouden als Heiland en Verlosser, kan de Heilige Geest zo iemand tot Christus leiden. Een blik op het kruis, op de Heere Jezus, is voldoende om tot geloof in Hem te komen.

Sommigen spreken alleen maar over zonde, anderen doen dat nooit meer
In onze tijd ontbreekt het vaak aan de overtuiging van zonde. De meeste mensen, ook kerkmensen, hebben geen besef hoe verschrikkelijk de zonde van het ongeloof is.
Sommige predikanten of voorgangers proberen dit werk van de Heilige Geest over te nemen. Op alle mogelijke manieren proberen ze de mensen ervan te overtuigen hoe slecht en hoe zondig ze zijn. En ze verbazen zich erover dat er zo weinig doorbrekend werk van de Heilige Geest te zien is. De mensen weten wel dat ze zondig zijn, maar velen leven rustig door, zonder tot Christus te komen.

Andere voorgangers spreken nauwelijks meer over zonde. Ik sprak eens in een gemeente, waar iemand na afloop tegen me zei: ‘Goed dat het woord zonde genoemd werd, dat is hier al wel een paar jaar geleden’.
‘Dat is geen blijde boodschap’, vinden velen. ‘Een kerkdienst moet prettig zijn, een goed gevoel geven. Wanneer je over zonde spreekt, stoot dat mensen alleen maar af, zeker mensen uit de wereld.’

Zo spreken mensen die de Bijbel niet (meer) kennen. De Heere Jezus zegt in Johannes 16 overduidelijk dat de Heilige Geest de wereld zal overtuigen van zonde, ‘omdat zij in Mij niet geloven’ (vers 9). Dat is de kern: niet één of andere zonde, maar ongeloof.
Weet u, ik kan geen mens overtuigen van deze zonde. Door mijn spreken niet, door mijn schrijven evenmin. Ik kan wel wijzen op de ernst van de zonde van het ongeloof. Het is de Heilige Geest, Die mensen hiervan overtuigt. Dat zijn de eigen woorden van de Heere Jezus.

Petrus op de Pinksterdag
Een prachtig voorbeeld hiervan lezen in Handelingen 2, de rede van Petrus op de Pinksterdag. We lezen daar in de verzen 36-38: ‘Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

Slechts enkele uren voordat Petrus deze toespraak hield, was de Heilige Geest uitgestort. En al direct ging de Heilige Geest aan het werk onder de mensen die de toespraak van Petrus beluisterden. Ze werden diep in hun hart geraakt. In een ogenblik werden ze door de Heilige Geest overtuigd van hun zonden.

Petrus wijst hen dan op de Heere Jezus en roept hen op tot bekering en tot de doop en wijst hen op de vergeving van de zonden en de gave van de Heilige Geest. Op die dag komen er dan drieduizend mensen tot geloof. Het is een echte opwekking, gewerkt door de Heilige Geest.
Het is mijn gebed wanneer ik spreek, wanneer ik schrijf, dat de Heilige Geest de ongelovigen zal overtuigen van hun ongeloof en hen tot Christus zal leiden.

Het tweede wat de Heilige Geest doet, is, zegt de Heere Jezus in Johannes 16:10 overtuigen ‘van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien.’ De Heilige Geest zal de ogen van mensen openen voor Christus en hen leiden tot Hem. Hij heeft werkelijke gerechtigheid tot stand gebracht door Zijn lijden, sterven, opstanding. Gerechtigheid die ons deel wordt als we ons vertrouwen op de Heere Jezus stellen.

Er is nog een derde werk van de Heilige Geest. Hij zal, zegt vers Johannes 16:11 de wereld ook overtuigen ‘van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.’ Wee de predikers die zwijgen over het oordeel, over de hel. Laat u overtuigen door de Heilige Geest.

Biddende Elia
Denk ook eens aan de profeet Elia. In het Oude Testament was het nog niet zo dat de Heilige Geest op alle gelovigen was uitgestort. Maar de Heilige Geest was er wel en werd soms door God gestuurd om gelovigen bij te staan, te helpen, te leiden, de weg te wijzen, te beschermen, kracht te schenken, zodat Hij in hen en door hen heen kon werken.
Een van hen is zonder twijfel Elia. We lezen over hem dat de hand van de HEERE op hem was (1 Koningen 18:46). Een biddende Elia stond ten aanschouwen van de koning en het volk tegenover honderden Baälpriesters. De duivelse koningin Izebel had Gods profeten laten vermoorden, maar Elia stond zonder angst en zonder vrees op de berg Karmel, in de kracht van God. Geestelijke duisternis bedekte het land en Gods oordelen waren in de vorm van een jarenlange droogte over het land gekomen.

Maar Elia leefde met God. Hij zag de zonde van het volk zoals God die zag. Hij sprak het volk erop aan, en hield geen mooie praatjes om koning en volk te vriend te houden. Hij riep het volk op een keuze te maken voor God of voor de afgoden. Evenals de woorden van Petrus op de Pinksterdag raakten ook zijn woorden het volk tot diep in hun hart. Omdat het Gods woorden waren, geleid door Gods Geest.

Houd vast aan Gods Woord
Wanneer we Gods werk doen, zoals Hij het wil, op Zijn tijd en in Zijn kracht, geleid door de Heilige Geest, zal Hij Zijn gaven schenken en zal de duivel de nederlaag leiden, zoals bij Elia op de Karmel. Maar houdt er wel rekening mee dan wanneer God de vensters van de hemel opent om ons te zegenen, dat de duivel de deuren van de hel zal openen in een poging ons uit te schakelen. Maar dat zal hem nooit lukken, we zijn veilig en geborgen bij de Heere.
Wees trouw aan de Heere Jezus. Praat geen mensen naar de mond, om maar geprezen te worden. Dat deed Petrus ook niet op de Pinksterdag en Elia evenmin. Houd vast aan Gods Woord. Iemand die vol is van de Heilige Geest, zal, als God het zo leidt, door de Heilige Geest gebruikt worden om mensen te overtuigen van zonde, van ongerechtigheid en van oordeel.

Dirk van Genderen