Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Rust en vrede (12 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 mei 2018, 14:09 door Dirk A A

Misschien maakt u zich veel zorgen, hebt u last van angsten, bent u onrustig. Zorgen over uw gezondheid, uw kinderen, uw man, uw vrouw, uw werk, uw financiële situatie, over de toestand in de wereld. Zorgen drukken je terneer, kunnen je depressief maken, je verlammen. Zorgen kunnen alle geestelijke vreugde uit je leven wegnemen.


Een toepasselijke illustratie bij deze overdenking. Dit is het restaurant ‘Rust en vrede’ in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch.

Ik weet uit mijn eigen leven hoe funest het is om je leven te laten beheersen door zorgen. Maar soms gebeurt het, weet je niet hoe je je zorgen en je angsten los moet laten. Ik hoop en bid dat de Heere deze overdenking kan gebruiken om u te bemoedigen, te troosten, en de weg te wijzen naar Hem.

In de Bijbel wordt ook gesproken over zorgen, over angsten. De Heere Jezus neemt dat serieus, stuurt ons niet weg, schrijft ons niet af omdat we bezorgd zijn of angsten hebben. Zelf voelen we ons misschien minderwaardig, anderen kijken op ons neer, of vinden ons maar een zwakke gelovigen, maar de Heere stuurt ons niet weg. Hij is bij u, gaat met u mee, wil u troosten, bemoedigen, ondersteunen, voor u zorgen.

In Spreuken 12:25 staat: ‘Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord verblijdt het.’
In Filippenzen 4:6 en 7 lezen we:
6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7. en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
1 Petrus 5:7 zegt: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’

De Heere wil ons leren ons vertrouwen op Hem alleen te stellen, in de vaste zekerheid dat ons leven in Zijn hand is, wat er ook gebeurt. Hij wil Zijn rust en Zijn vrede in ons hart geven.

Je angsten en je zorgen kunnen zo groot zijn, dat je maar beter hulp kunt zoeken. Schaam je je daar niet voor. Klop aan bij je huisarts, je predikant of voorganger. Praat erover. Het kan al enorm helpen je zorgen bespreekbaar te maken.
In sommige gevallen kan (tijdelijk) medicatie nodig zijn. Daar hoef je je niet voor te schamen. Zoals de één medicijnen nodig heeft tegen hoge bloeddruk of suikerziekte, zo kan een ander medicijnen nodig hebben om angsten en spanningen beheersbaar te houden. Laat je niet aanpraten dat er dan iets mist aan je geloof, aan je vertrouwen op de Heere. Je mag Hem er juist voor danken.
Er kunnen ook aanwijsbare oorzaken zijn voor onze zorgen en spanningen. Zo kunnen (verborgen) zonden de oorzaak zijn van veel ellende in ons leven. In de eerste zeven verzen van Psalm 32 brengt David heel treffend onder woorden wat er met hem gebeurde zolang hij zweeg over zijn overspel met Batseba, de vrouw van Uria.

1. Een onderwijzing van David.
Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
van wie de zonde bedekt is.
2. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent,
en in wiens geest geen bedrog is.
3. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,
onder mijn jammerklachten, de hele dag.
4. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij,
mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Sela
5. Mijn zonde maakte ik U bekend,
mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela
6. Daarom zal iedere heilige tot U bidden
ten tijde dat U Zich laat vinden.
Voorzeker, een overstroming van machtige wateren
zal hem niet bereiken.
7 U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid,
U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela

Gods hand drukte op David, de man Gods. De Heere wist wat Hij had gedaan: zijn overspel met Batseba en het laten doden van Uria, haar man. Zolang David zweeg, teerden zijn beenderen weg. Hij liep rond met een groot geheim. Wat kan de zonde veel kapot maken. Laten we dat nooit onderschatten.
Maar gelukkig, bij de Heere is vergeving. Daar getuigt David ook van. Hij maakte zijn zonden aan Hem bekend, beleed aan Hem zijn zonden. En de Heere vergaf zijn overtredingen. Dan jubelt David het uit: ‘Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is.’

David weet hoe volledig de vergeving van de Heere is: ‘Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.’
In het laatste vers klinkt het: ‘U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid.’ Na zijn zonde met Batseba zal hij de benauwdheid gekend hebben. Angst dat het overspel ontdekt zou worden, dat het bekend zou worden wat hij met Uria had gedaan.
Maar nadat hij zijn zonden had beleden en vergeving had ontvangen, wist hij dat de Heere weer Zijn schuilplaats was. Zijn benauwdheid, zijn angsten waren weg, hij kon weer ademhalen en hij kon de Heere weer lofzingen.

Ik denk ook aan Mattheus 6, de Bergrede. Vanaf vers 25 spreekt de Heere Jezus daar over bezorgd-zijn. Hij ziet dat de mensen zich soms zorgen maken over hun eten, hun drinken, hun levensonderhoud, vul maar in.
In vers 25 – 29 zegt Hij:

25. Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
26. Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?
27. Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
28. En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet;
29. en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.

In de volgende verzen, 30 – 34 volgt dan de oproep om op de Heere Jezus te vertrouwen, als medicijn tegen het bezorgd-zijn.

30. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?
31. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
32. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.
33. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
34. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Dit vind ik zo mooi, zo bemoedigend, zo troostrijk, maar niet gemakkelijk. We mogen het leren ons vertrouwen op Hem te stellen. Je mag het tegen Hem zeggen: ‘Heere, ik vind het moeilijk, ik weet het niet meer, maar ik weet niet tot wie ik anders heen moet gaan, dan naar U. Op U stel ik mijn vertrouwen en ik geloof dat U zult zorgen, zult voorzien in al mijn noden en behoeften.’
En dan zegt de Heere Jezus: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven’ (Mattheus 11:28).
Dat wens ik u allen van harte toe!

Dirk van Genderen

12 Reacties

 1. Roelof Elsinga zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 mei 2018 om 17:33

  Je merkt terecht op, Dirk, dat het ontzettend belangrijk is je zonden naar de Heer toe te belijden.
  Maar wat ook heel erg belangrijk is, dat je ze met iemand deelt. Ik bedoel het beslist niet denigrerend of spottend, verre van dat, maar het is natuurlijk vrij gemakkelijk ze te belijden naar de Heer toe, doch wat veel moeilijker is om ze in de openbaarheid te brengen. En dan bedoel ik niet, dat je ze vertelt aan iedereen, die het maar wil horen, doch b.v. aan je voorganger, oudste of iemand anders, die je vertrouwt. Hieraan kan de Heer zien, dat het je meer dan ernst is.

 2. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 mei 2018 om 20:00

  Dirk en toch maak ik mij zorgen, vooral om het humane christendom, dat steeds meer vorm krijgt in Nederland. Mensen gaan bij kerken weg, omdat zij het te zwaar vinden, en sluiten zich aan bij grote evangeliegemeentes waar alles meer luchtiger is. Wie verkondigt nog openlijk dat echtscheiding/homoseksualiteit/abortus/ overspel/euthanasie/ Jodenhaat verkeerd is. Welke kerk zegt zijn steun volop uit aan de verdrukte christenen, aan het volk Israel, wie veroordeelt nog de zonde!! Ik geloof als een kerk dit openlijk gaat doen er weinig leden nog overblijven!! Iedereen roept God is liefde, en zeer barmhartig, en dat is zeker waar, maar God zegt in zijn liefde nog zoveel andere dingen, die het bovengenoemde feiten ernstig veroordeelt, maar daar hoor je weinig predikanten/evangelisten nog over, anders ben je niet populair. Ook een bron van zorg is de islamitische invasie die zich richt tegen onze joodse medeburgers, en ook daar zwijgt men over, ook de christelijke politiek CDA/CU/SGP/ die niet in verweer komen, als de politieke partij DENK de joodse burgers vergelijkt met de nazi, hoe erg is dit wel niet!! Dit kabinet met christelijke partijen, met gedoogsteun van de SGP, die zich steeds meer keert tegen Israel, en Jeruzalem niet erkent als enige hoofdstad van Israel, en hoe deze partijen de EU steunen die zich steeds meer tegen Israel keert, en dan de liberale politieke dominees die de god van de koran gelijk stellen met de God van de bijbel. Ik kan nog wel doorgaan, maar ik vertrouw wel dat God een nieuwe generatie zal brengen in Nederland die de zuivere leer van de bijbel gaat verkondigen, en dat al de christelijke humane leer verdwijnt met het motto alles mag en kan want God is liefde, maar God heeft nog veel meer dingen gezegd waar wij ons naar moeten gedragen, daarom zie ik dit met lede ogen aan, en schaam mij diep, ook al om het ongeboren leven, dat zo in een moederschoot gedood wordt, verschrikkelijk, en dan praat men nog over de rechten van kinderen, terwijl je dit toelaat, dit is heel erg.

 3. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 mei 2018 om 20:34

  We leven IN “de wereld”. Velen – ook christenen, “worden geleefd” door die wereld. Hetzij door de omgeving, door de kinderen, door de ouders, familie, vrienden, hetzij door allerlei omstandigheden. Paulus reikt ons een paar verzen aan, waarin hij duidelijk maakt, waaraan het vaak schort en waar het uiteindelijk om gaat.
  Colossenzen3: 1 – 4
  “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
  2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,
  3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
  4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”
  Wie zich echter op Jezus richt komt heel vaak in botsing met die wereld, die ons manipuleren wil. Juist als Jezus “je leven is” word je weer van de andere kant aangevallen!! Dat zegt Jezus Zelf in Mattheus 10: 34
  “Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.”
  Er is soms veel moed nodig om je op Jezus te richten!! Maar het is zeker de moeite waard!!

 4. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 mei 2018 om 21:13

  Bedankt voor het NIEUWS en Commentaarrubriek.

  Daarop mijn korte reactie. Wanneer we aloude paden volgen, door ‘t volgen van Jezus, welke de weg, de waarheid en het leven is, bewandelen wij het smalle pad.
  Hebben rust en vrede binnen in ons hart. Mogen Hem altijd vragen: is er soms (nog) een schadelijke weg, open mij dan daarvoor de ogen, zodat ik ga afleggen wat u mij aanwijst. Want afdwalingen wie bemerkt ze? Ook de terechtwijzing van een mede-gelovige niet in de wind slaan, dat is dom.

 5. San zegt:
  Geplaatst op zondag 27 mei 2018 om 6:06

  Beste Dirk,

  Leren om al je zorgen bij de Heere te brengen en op Hem te vertrouwen, heb ik geleerd door gewoon in het diepe gegooid te worden en het dan met de Heere alleen eruit zien te komen. Mijn inziens (dat is mijn mening door jarenlang met meningen van mensen zoet te zijn gehouden dat het zus en zo in elkaar zit volgens hen), is het beste NIET naar mensen te gaan met je zorgen en lasten en het ALLEEN van de Heere te verwachten. Zie Psalm 118:8,9. Het is de makkelijkste en meest menselijke weg om raad en advies aan mensen te vragen, maar op die manier leer je niet tot het uiterste te gaan te verstaan wat de Heere zelf zegt dat je moet doen en op je knieen te gaan en Hem dag en nacht aan te lopen voor je problemen en zorgen. De lessen die je dan leert zijn veel waardevoller dan met een “oplossing” aangereikt te krijgen van wel bedoelende christenen. En de Heere wil echt tot je hart spreken en Hij geeft veel betere raad en oplossingen dan mensen. Ook gebed vermag veel meer dan je als mens verwacht als je leert op Zijn tijd en en Zijn oplossing te wachten. En het gebeurt ook dat God mensen op je pad brengt om je te helpen. Maar als je niet eerst zelf geprobeerd hebt met God het te doen, blijf je ergens nog afhankelijk van mensen en in dat opzicht ben je niet helemaal vrij om God te dienen zonder ogendienst of als mensenbehager. Er staat geschreven: “Weest geen slaven van mensen”. En: “Vertrouw op de Here met uw GANSE hart en steun op uw eigen inzicht niet”. Een uitspraak van (geloof ik Corrie ten Boom) is: “Als God voor de mussen kan zorgen die zich geen zorgen maken over wat zij moeten eten en drinken, zou Hij dan niet voor jou kunnen zorgen?”

  Groeten van San

 6. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 27 mei 2018 om 16:05

  Een heerlijke avond; terrasjes vol, volle maan, een korte wandeling langs al die jongelui (het gebrul van dronken jongeren in een boot). Ik heb het aan mijn hart, ben uiterst hoogwaardig gekleed en ‘priester’ enkele mensen, zoals de Heer daaraan leiding wil geven.
  De één heeft verstand van stoplichten. Anderen organiseren een rondvaart door de gracht. Ik wandel met mijn Heer en Heiland en maak mij zorgen om een meisje dat gewoon onbekommerd een licht getinte moslim staat te zoenen, omdat de vriend van die jongen zich er ook mee bemoeit, met onheilspellende klanken in een vreemde taal.
  Zoals gezegd, ik heb hartklachten en bemoei mij nergens mee. Maar onvermijdelijk komt het tafereel later wel terug in mijn dromen. Dan is het zaak om de leiding die de Heer geven wil, goed te verstaan. Ik heb mijn vrijheid lief en weet wat mij te doen staat.
  Helaas weet niet iedereen wat hem of haar te doen staat.
  De wereld is zeer gebroken. Kapot voorbij alle hoop op herstel en helaas gaan er mensen voor de bijl. Laat men zich vol lopen (met alcohol) gedurende zo’n mooie avond. Misschien ook vindt men een partner voor het leven? Ik heb mijn handen vol aan ellende. Veel vreugde is er in de betovering niet te vinden.

 7. Grietje zegt:
  Geplaatst op zondag 27 mei 2018 om 21:34

  Laten we het in onze bezorgdheid eerst bij de Heere zoeken. Ik zocht het in mijn angsten in allerlei zaken. Bij psychologen, bij alternatieve geneeswijze… niets kon me van mijn ziektevrees afhelpen. Tot ik bij een conferentie pastorale hulp kreeg aangeboden. Zij heeft mij geleerd alleen te bidden en het woord te openen, mijn zonden te belijden en mijn leven op te gaan schonen. Toen is de Heere zo krachtig over gekomen. Niet te stuiten. Hij leerde mij Zijn Woord te geloven en Hem te vertrouwen. Voor elk probleem heeft God in Zijn Woord wat te zeggen. Hij wil dat we ons overgeven in Zijn Vader handen. Vest op prinsen geen betrouwen zegt het Woord… Wanneer de hulpverlening je niet bij de Heere brengt, zal je probleem niet oplossen. Je zult geen rust vinden. Alleen bij de grote Rustgever is rust te vinden. Zoek Hem, net zo lang tot Hij overkomt. Is dan alles ineens opgelost? Nee, maar de God van de Vrede zal dan heersen in je hart. En dan worden we niet boven onze krachten beproefd!

 8. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 28 mei 2018 om 18:30

  Dirk, wat Otto zegt herken ik uit vele kerken hier op ons dorp. Gelukkig ben ik gezegend om van een Gemeente lid te zijn (Chr. Geref.) waar alle aspecten die Otto zegt wel op de kansel worden gepredikt en wij erop worden gewezen dat dat allemaal grote verschrikkelijke zonden zijn. Gisteren was het de afsluiting van het seizoen. Hij heeft de jeugd met bewogenheid gewezen op al die dingen die Otto schrijft. Ook porno heeft hij benoemd. Gewaarschuwd voor vreemde vrouwen. Dat ze aan 1 vrouw genoeg moeten hebben. Hij heeft hen gewaarschuwd om daar verre van al die zonden vandaan te blijven. We hebben een 29-jarige dominee, het is zijn eerste Gemeente, die vol liefde en bewogenheid is voor de Gemeente. Hij is een bevindelijke prediker en predikt de twee wegen. Hij schuwt niet te benoemen, dat als je niet wedergeboren bent en de Heer Jezus dus niet persoonlijk kent je in de hel geworpen wordt. Daar blijft hij dan niet over doorgaan, maar wordt toch even vermeld. Ook stelt hij hele indringende vragen waar je bij jezelf te rade kunt en moet gaan. Hij heeft gepreekt over Spreuken 23 vanaf vers 19. De tekst was vers 26: “Mijn zoon! geef mij uw hart, en laat Uwe ogen Mijne wegen bewaren”. Het was, zoals gewoonlijk, muisstil.

 9. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 mei 2018 om 12:00

  Bedankt Dirk. Ja bezorgd zijn hoort bij de mens, maar wat doe je ermee. Vertel je het aan God, gebruik je je verstand en kom je in actie, kun je er niets aan doen, vast je met aanhoudend gebed.
  Bel je al je christen vrienden om mee te bidden. God weet alles, maar wil gebeden worden en weet je ook waar het vandaan komt. Liefde is het belangrijkste voor God voor ieder mens. Maar liefde zonder recht en gerechtigheid is geen liefde. Recht en gerechtigheid komt door de kruisdood van de Here Jezus. Echtscheiding mag niet, maar man moet vrouw lief hebben en andersom met alle fouten van beiden, dat is liefde , dit doet God ook. Als God bij het huwelijk was en de gemeente, dan zal God zijn taak op zich nemen als je bidt en ook de gemeente heeft een taak. Geen geroddel, maar hulp.
  Ik zat eens naast een homo, geen gelovige, hij vertel: de homowereld is verschrikkelijk. Ja een wereld zonder God is verschrikkelijk, maar met God moet de liefde zegevieren. Ja liefde en genade, dan kan recht en gerechtigheid zegevieren. Abortus is verschrikkelijk, dat weet iedereen die abortus heeft gepleegd en vervolgens een kind krijgt. Heb elkaar lief, dat men bij je durft komen met hun problemen. Liefs Dineke.

 10. mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 mei 2018 om 14:03

  Op O. Nauta (4) en Florianne (8) wil ik Amen zeggen. Ze zijn er nog. Dienstknechten en dienstmaagden die de brede en smalle weg aan de hoorders prediken.
  Zoals er vroeger 1 of 2 profeten rondwandelden in het land Israël, zo zullen er ook nu enkelen zijn die Gods Woord verkondigen in het Land der levenden.

  Zij hebben ons gebed en steun nodig.
  En de Here God zal Zijn werk voleindigen.
  Hij is Overwinnaar.

 11. nine zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 mei 2018 om 12:35

  Niet rennen met de wereld,
  maar wandelen met God!!!

 12. Marian zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 juni 2018 om 12:48

  Relaterend op San (re. nr.5): Er staat geschreven: “Weest geen slaven van mensen”. En: “Vertrouw op de Here met uw GANSE hart en steun op uw eigen inzicht niet”. Weet iemand waar precies dit in de Bijbel staat? Ik kan het niet zo gauw vinden.
  Ik heb moeite als vrouwen op de kansel staan en prediken. Een pastoraal werkster zei laatst dat je vanuit je hart en je gevoel zou moeten handelen. Maar je hart en je gevoel (emoties) zijn in mijn ogen twee verschillende dingen.
  Vanuit je hart leven is anders dan alleen ook naar je gevoel. Tegenwoordig hoor ik wel eens zeggen: “Het moet goed voelen” en dat is voor hen dan juist.
  Maar m.i. dreigt het gevaar dat men voorbij gaat aan wat God waar vindt en goed, dat kan anders zijn dan je eigen gevoel soms zegt. In de Bijbel staat ook dat je gevoelens bedrieglijk kunnen zijn. En dan kom ik weer uit op de tekst dat je niet op je eigen inzicht moet steunen, maar op de Here God moet vertrouwen met je ganse hart.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden